Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. I N S T A L C A M S.R.L.

Bucureşti, Sector 6,
Str. 1 Mai nr. 31,
Bl. C11, ap. 45
Tel. / Fax: 021 413 68 01 / 0740 148 482

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII


Nr. /
Art. 1 - PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. SC Instalcam SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul 1 Mai nr. 31, Bl. C11, ap. 45, sector
6, având codul fiscal RO14283640, cont virament RO93FNNB012702452702RO04, deschis la
Credit Europe Bank sucursala Drumul Taberei, reprezentată prin Dl. Banu Alin, C.I. Seria RD
nr. 287930, eliberat de Secţia 22, în calitate de administrator
Şi
2. Asociaţia de Proprietari Bl. …..., din Bucureşti, Str. ............................... nr. ......,
sector ...., cod fiscal ....................., cont nr. .................................................................. , deschis
la ............................................, reprezentată prin:
 Dl. (D-na) ….........................................., C.I. Seria ....... nr. ...................., tel.
....................................., în calitate de …................................
 Dl. (D-na) ….........................................., C.I. Seria ....... nr. ...................., tel.
....................................., în calitate de …................................
Art. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Verificare şi constatare stare instalaţie sanitară, termică şi scurgere subsol bloc:
In data de …......... ale fiecărei luni, un reprezentant al firmei va executa
următoarele:
 manevrare închis - deschis robineţi apă caldă subsol bloc;
 manevrare închis - deschis robineţi apă rece subsol bloc;
 manevrare închis - deschis robineţi încălzire subsol bloc;
 verificare conducte orizontale apă caldă, rece şi încălzire subsol bloc;
 verificare conducte, îmbinări ramificaţii şi guri vizitare scurgeri orizontale subsol bloc;
 întocmire tabel verificare şi precizări constatări.
2.2. Remediere defecţiuni instalaţie sanitară, termică şi scurgere subsol bloc:
La cerere, în funcţie de defecţiunile constatate la verificarea instalaţiei, firma:
 întocmeşte un deviz de lucrări;
 remediază contracost defecţiunea constatată la preţul stabilit în devizul de lucrări.
Art. 3 – DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării sale de către fiecare parte şi
încetează la data de ........................... În cazul în care nici una dintre părţi nu notifică în
prealabil celeilalte părţi intenţia de a înceta contractul, acesta se prelungeşte pe perioade
succesive de câte 12 luni.
Art. 4 - GARANŢII
4.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor executate este este de 36 luni.
4.2. Executantul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea lucrărilor executate
4.3. Perioada de garanţie a lucrărilor începe la data recepţiei finale a remedierii unei
defecţiuni apărute.
4.4. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat executantului, telefonic, prin fax, e-
mail sau prin poştă, orice plângere sau reclamaţie intervenită în perioada de garanţie.
4.5. La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia
defecţiunea în maxim 2 zile, în funcţie de gravitatea problemei apărute, pe baza unui proces -
verbal încheiat între reprezentanţii părţilor, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

EXECUTANT, BENEFICIAR,
S.C. INSTALCAM S.R.L. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL.
BANU ALIN FLAVIUS
4.6. Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 2
zile, beneficiarul are dreptul de a solicita daune-interese.
4.7. Garanţia acordată de firmă nu include instalaţiile asupra cărora aceasta nu a acţionat
4.8. Intervenţia de orice natură asupra instalaţiei executate, de către alte persoane sau fără
a anunţa în prealabil firma executantă duce la suspendarea garanţiei.
Art. 5 – PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Valoarea contractului de întreţinere este de ....... lei/apartament/lună, reprezentând un
total de ................. lei / luna. Factura se emite în ultima zi lucrătoare a lunii si se achită în
intervalul 01-10 ale lunii următoare de către asociaţie. Preţul nu include TVA.
Pentru lucrări de remediere a avariilor sau alte lucrări suplimentare, preţul va fi stabilit la
întocmirea devizului, modalitatea de plată fiind prevazută într-un act adiţional şi stabilită de
comun acord cu beneficiarul.
Art. 6 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1. Obligaţiile executantului sunt următoarele:
 să verifice lunar starea instalaţiei sanitare, termice şi scurgere din subsolul blocului;
 să verifice lunar starea robineţilor;
 să intocmească lunar proces verbal de constatare pentru fiecare verificare executată;
 în cazul avariilor să întocmească necesarul de materiale, să asigure aprovizionarea şi
transportul lor, pentru remedierea într-un timp cât mai scurt a defecţiunii apărute.
6.2. Obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:
 lunar sa asigure accesul executantului în subsolul blocului;
 sa semneze pentru luarea la cunoştinţă a procesului verbal de constatare întocmit lunar;
 să anunţe executantul in timpul cel mai scurt în cazul apariţiei unei avarii;
 să achite lunar suma de bani ce reprezintă valoarea contractului, la termenul pevăzut în
prezentul contract.
 să achite valoare lucrărilor suplimentare, conform anexelor întocmite.
Art. 7 - DISPOZIŢII FINALE
7.3. În cazul depăşirii termenelor de plată beneficiarul şi executantul vor stabili pe cale
amiabilă noi termene.
7.4. Eventualele modificări de preţ vor fi stipulate printr-un act adiţional încheiat cu
acordul părţilor.
7.5. Prezentul contract nu poate fi reziliat decât bilateral.
7.6. În cazul în care din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,3% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, respectiv recepţia lucrării.
7.7. În cazul în care beneficiarul nu plăteşte executantului sumele stabilite în prezentul
contract la termenele scadente, beneficiarul se obligă să plătească executantului penalităţi de
întârziere de 0,3% pentru fiecare zi.
7.8. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
7.10. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail.
7.11. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de una din părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune – interese.
Art. 8 - LITIGII
Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate
de părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse
instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

EXECUTANT, BENEFICIAR,
S.C. INSTALCAM S.R.L. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BL.
BANU ALIN FLAVIUS

S-ar putea să vă placă și