Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Care sunt conditiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anuala a elementelor de activ, capitaluri proprii si datorii, potrivit normelor in domeniu ? n vederea bunei desf ur ri a opera iunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obliga ia gestion rii elementelor de activ i de pasiv trebuie s ia m suri pentru crearea condi iilor corespunz toare de lucru comisiei de inventariere, prin: - organizarea depozit rii bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora i ntocmirea etichetelor de raft; - inerea la zi a eviden ei tehnico-operative la gestiuni i a celei contabile i efectuarea confrunt rii datelor din aceste eviden e; - participarea ntregii comisii de inventariere la lucr rile de inventariere; - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaz , respectiv pentru sortare, a ezare, cnt rire, m surare, num rare etc; - asigurarea particip rii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pre etc.) a unor speciali ti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere, care au obliga ia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor nscrise; - dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i n num r suficient pentru m surare, cnt rire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum i cu formulare i rechizite necesare; - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare a spa iilor inventariate; - asigurarea protec iei membrilor comisiei de inventariere n conformitate cu normele de protec ie a muncii; - asigurarea securit ii u ilor, ferestrelor, por ilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc. 2. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeaza metoda de amortizare degresiva, in timp ce politica grupului este de amortiza aceste bunuri in mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utilitate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%, norma de amortizare degresiva = 30%). Presupunem o cota de impozit de 25%. Sa se procedeze la retatarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N+1, stiind ca se realizeaza consolidarea pe baza de solduri.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000, - Vrez. = 0, - Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 % Amortizare in Anul N 200.000.000 x 30 % = 60.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 = 20.000.000 Amortizare in Anul N + 1 (200.000.000 60.000.000) x 30% = 140.000.000 x 30% = = 42.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 = 2.000.000

F G Dif.

Consolidarea pe baza de solduri presupune : retratarea amortizarii se inregistreaza din nou in N+1, prin contul de rezerve, deorece conturile individuale transmise societatii mama nu cuprind retratarile lui F din anul N. Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii anul N : 2813 = 106 20.000.000 anul N+1 : 2813 = 681 2.000.000 B. Datorie impozit amanat : anul N : 25 % x 20.000.000 = 5.000.000 106 Rezerve = 4412 Impozit amanat 5.000.000 anul N+1 : 25 % x 2.000.000 = 500.000 6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 500.000

3. Care sunt modelele si regulile corespunzatoare evaluarii elementelor de activ capitaluri proprii si datorii inventariate, potrivit normelor in domeniu si reglementarilor contabile aplicate ?
Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute in Legea contabilitatii trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda na ional . Contabilitatea opera iunilor efectuate n valut se ine att n moneda na ional , ct i n valut , potrivit reglement rilor elaborate n acest sens. Orice opera iune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efectu rii ei ntr-un document care st la baza nregistr rilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza nregistr rilor n contabilitate angajeaz r spunderea persoanelor care le-au ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au nregistrat n contabilitate, dup caz. Persoanele juridice si fizice prevazute in Legea contabilitatii au obliga ia s efectueze inventarierea general a elementelor de activ i de pasiv de inute la nceputul activit ii, cel pu in o dat pe an pe parcursul func ion rii lor, n cazul fuziunii sau ncet rii activit ii, precum i n alte sit. prev zute de lege. Rezultatul inventarierii se nregistreaz n contabilitate potrivit reglement rilor contabile aplicabile. De inerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar i alte drepturi i obliga ii, precum i efectuarea de opera iuni economice, f r s fie nregistrate n contabilitate, sunt interzise. Contabilitatea imobiliz rilor se ine pe categorii i pe fiecare obiect de eviden .

Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric, n condi iile stabilite de reglement rile legale. nregistrarea n contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizi ie, de produc ie sau la valoarea just pentru alte intr ri dect cele prin achizi ie sau produc ie, dup caz. Crean ele i datoriile se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal . Valoarea ac iunilor emise sau a altor titluri, precum i v rs mintele efectuate n contul capitalului subscris se reflect distinct n contabilitate. Contabilitatea clien ilor i furnizorilor, a celorlalte crean e i obliga ii se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau juridic . Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destina ia lor, dup caz. Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, dup natura sau sursa lor, dup caz. n contabilitate, profitul sau pierderea se stabile te cumulat de la nceputul exerci iului financiar, nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz , de regul , la sfr itul exerci iului financiar. Rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabile te la nchiderea acestuia. Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destina ii, dup aprobarea situa iilor financiare anuale. Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerci iului financiar i cel reportat, din rezerve i capital social, potrivit hot rrii adun rii generale a ac ionarilor sau asocia ilor. Pers. juridice care organizeaz contabilitatea n partid dubl trebuie s publice situa iile financiare anuale. Fac obiectul public rii situa iile financiare anuale, raportul administratorilor i raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz. Aceste preved.se aplic i sucursalelor nregistrate n Romnia, ce apar in unor pers. jurid. cu sediul n str in tate, precum i societ ilor-mam cre ntocmesc situa ii financiare consolidate.
4. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeaza metoda de amortizare

degresiva, in timp ce politica grupului este de amortiza aceste bunuri in mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduala nula si o durata de utilitate de 5 ani (norma de amortizare lineara = 20%, norma de amortizare degresiva = 30%). Presupunem o cota de impozit de 25%. Sa se procedeze la retratarile prealabile consolidarii pentru exercitiul N.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000, - Vrez. = 0, - Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 % Anul N

Amortizare in conturile F - degresiva = 200.000.000 x 30% = 60.000.000 Conform politici grupului, amortizare G - liniara = 200.000.000 x 20% = 40.000.000 In vederea consolidarii se va aduce amortizare la nivelul cerut de grup =>
Diferenta amortizare = 60.000.000 - 40.000.000 = Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii 20.000.000

2813 Amortizare instalatii = 681 20.000.000 B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 160.000.000 Baza fiscala (F) = 140.000.000 Diferenta temporara impozabila = 20.000.000 Datorie impozit amanat = 25 % x 20.000.000 = 5.000.000 6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 5.000.000 5. Dispuneti de urmatoarele date : profit net inainte de impozitare 1.350.000 lei ; cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei, diminuarea creantei clienti 90.000 lei ; crestere cheltuieli in avans 36.000 lei ; crestere datorii furnizori 120.000 lei ; plati impozit pe profit 540.000 lei ; plati privind : achizitia de terenuri 300.000 lei, achizitia unei cladiri 450.000 lei, achizitia de masini, utilaje, instalatii 120.000 lei ; imprumuturi incasate din emisiunea de obligatiuni 120.000 lei ; dividende platite aferente activitatii de finantare 312.000 lei. Sa se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitatile de exploatare, investitii si finantare. Profit net nainte de impozitare: 1.350.000 lei Ch.cu amortiz.: 270.000 lei Diminuarea crean ei clien i: 90.000 lei Cre tere ch.n avans: 36.000 lei Cre tere datorii furnizori: 120.000 lei Pl i impozit pe profit: 540.000 lei Pl i: achiz.terenuri 300.000 lei, achiz.cl diri 450.000 lei, achiz.ma ini 120.000 lei mprumuturi ncasate prin emis.de oblig.: 120.000 lei Dividende pl tite aferente activ.de finan are: 312.000 lei Fluxurile nete de numerar pt.activ.de exploatare, investi ii i finan are ? Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda direct ) = VEI CEP unde VEI = venituri din exploatare ncasabile CEP = cheltuieli de exploatare de plat NFRE = varia ia nevoii de fond de rulment de exploatare * ntr-o variant l rgit , NFR poate s includ i elemente n afara exploat rii Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda indirect ) = = Rezultat net din exploatare ncasabil Stocuri Crean e legate de exploatare + de exploatare FNE = RNC VC VIF + CC + CIF - NFRE* unde RNC = rezultat net contabil VC = venituri calculate VIF = venituri legate de investi ii, finan are CC = cheltuieli calculate CIF = cheltuieli legate de investi ii, finan are NFRE = varia ia nevoii de fond de rulment de exploatare FNE = 1.350.000 + 270.000 + 90.000 - 36.000 120.000 540.000 = 1.014.000 lei Flux de numerar din activitatea de finan are sau NFRE*

Datorii legate

FNF = Rezultatul net din finan are + Crean e legate de finan are FNF = 120.000 312.000 = - 192.000 lei

Capitaluri proprii externe +

Datorii financiare

Flux de numerar din activitatea de investi ii sau FNI = Rezultatul net din investi ii Achizi ii imobiliz ri + legate de investi ii FNI = - 300.000 450.000 120.000= - 870.000 lei

Datorii legate de investi ii -

Crean e

6. O intreprindere decide ca durata de utilizare a unui active achizitionat pe 01.01.N sa fie stabilita la 8 ani; costul de achizitie al imobilizarii respective este de 100.00 lei, valoarea reziduala 8.000 lei. Activul va fi amortizat in system linear. Dupa 3 ani, conducerea intreprinderii decide diminuarea duratei de functionare cu 1 an si reestimarea valorii reziduale la 6.000 lei. Sa se determine cheltuiala cu amortizarea aferenta anului N+4 in conformitate cu prevederile normei IAS 16 Imobilizari corporale. La 31.12.N se inregistreaza urmatoarea cheltuiala cu amortizarea: - (100.000 -8.000)/8ani = 11.500 31.12.N+1 cheltuiala cu amortizarea este de 11.500 31.12.N+2 cheltuiala cu amortizarea este de 11.500 31.12.N+3 cheltuiala cu amortizarea este [(100.000 11.500x3)-6.000]/4 = 14.875 31.12.N+4 cheltuiala cu amortizarea este de 14.875. 7. Se cunosc urmatoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justa a bunului 300.000 lei, valoarea actualizata a platilor minimale 280.000 lei, rata implicita a contractului la locatar 10% pe an, iar la locaror 6% pe an, redeventa anuala plaribila la 31 decembrie 70.000 lei, data semnarii contractului 1 ianuarie N, avans la data semnarii contractului 40.000 lei. Care este valoarea dobanzii si a recuperarii investitiei contabilizate la locator la inchiderea exercitiului N, in conformitate cu norma IAS 17 Contracte de leasing? Dobanda pentru anul N la locator = 6% * 300.000 = 18.000 lei. Recuperarea investitiei in anul N = 70.000 18.000 = 52.000 lei 8. Situatia creantelor client la sfarsitul anului N este: client A 23.800 lei, inclusive TVA 19%, probabilitate de incasare 60%; client B 9.000 lei, exclusive TVA, probabilitate de neincasare 20%; client C 5.950 lei, inclusive TVA 19%, probabilitate de incasare 70%. Care este marimea provizionului pentru deprecierea creantelor client ce trebuie constituit la sfarsitul anului N? Probabilitatea de neincasare a clientului A = 23.800 lei/1.19 x 40% = 8.000 lei Probabilitatea de neincasare a clientului B = 9.000 x 20% = 1.800 lei Probabilitatea de neincasare a clientului C = 5.950/1.19 x 30% = 1.500 lei Provizionul pentru deprecierea creantelor client = 11.300 lei.

9. O societate achizitioneaza materii prime pe baza facturii: prt de cumparare 500 u.m., rabat 2%, remiza 1%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Care vor fi efectele in situatiile financiare daca scontul se va contabiliza la plata facturii? Pret de achizitie 500 u.m. - Rabat 2% - 10 u.m. - Remiza 1% - 4,9 u.m. - Scont 1% - 4,851 u.m. Valoare neta financiara 480,249 u.m. La data achizitiei se inregistreaza: % = 301 4426 - la plata facturii se inregistreaza: 401 = 401 576.34731 u.m. 485,10 u.m. 91.24731 u.m. 576,34731 u.m. 4,851 u.m. 571,49631 u.m.

% 767 5311

10. La sfarsitul exercitiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societatii X sunt urmatoarele: cont 701 = 8.000 lei, cont 707 = 400 lei, cont 708 = 100 lei, cont 711 = 500 lei, cont 722 = 2.00 lei, cont 758 = 90 lei, cont 766 = 300 lei. Indicate marimea cifrei de afaceri. Cifra de afaceri = CC701 + CC707+CC708 = 8.000 + 400 + 100 = 8.500 lei 11. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozitul pe profit calculat si inregistrat la 30.09.N 200 lei, din care platit 100 lei, veniturile aferente exercitiului N 8.000 lei, din care dividende incasate 400 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 5.600 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei. Cota impozitului pe profit este de 16 %. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N, precum si cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit si pierdere? Venituri impozabile 8.000 400 = 7.600 Cheltuieli deductibile 5.600 400 200 = 5.000 Profit impozabil = 7.600 -5.000 = 2.600 Impozit pe profit = 2.600 x 16% = 416 lei Cheltuiala cu impozit pe profit = 416 200 = 216 691 = 441 216 lei 12. Dispuneti de urmatoarele date in cursul exercitiului N: o intreprindere obtine in cursul anului produse finite la costul de productie de 30.000 lei; ea vinde 30% din ele la pretul de 38.900 lei, reducerea comerciala inscrisa pe facture fiind de 10%. Intre cheltuielile ocazionate de obtinerea produselor finite sunt: material consummate 3.00 lei, salarii datorate 35.000 lei, salarii platite 3.200 lei, dobanzi 400 lei, amortizare 1.600 lei. Care este marimea rezultatului contabil?

Variatia stocului de produse finite Vanzare de produse finite Total venituri Cheltuieli materiale Salarii datorate Dobanzi Amortizare Total cheltuieli

30.000 30% x 30.000 38.900 10% x38.900

21.000 lei 35.010 lei 56.010 lei 3.000 lei 35.000 lei 400 lei 1.600 lei 40.000 lei

Profitul intreprinderii este de 16.010 lei. Categoria XI Tinerea contabilitatii unei entitati 13. SC SIGMA SA achizitioneaza de la SC OMEGA sa un pachet de 500 actiuni la valoarea de 10 lei bucata, sub forma titlurilor de participare la o filial din cadrul grupului. Se achita imediat, printr-un ordin de plata, valoarea a 300 de actiuni. Bursa care a intermediat vanzarea percepe un commission de 3%. In anul urmator se achita restul de actiuni. SC SIGMA SA constata la sfarsitul anului 2004, ca valoarea reala a titlurilor este de 9.5 lei bucata, adica mai mica cu 0.5 lei decat valoarea de inregistrare, fapt pentru care inregistreaza o ajustare de depreciere. La sfarsitul anului 2005 valoarea titlurilor cumparate este de 9,8 lei bucata, fapt pentru care se diminueaza ajustarea constituita in 2004, cu 150 lei. In anul 2006 SC SIGMA SA vinde la SC GAMA SA actiunile la prt de 11 lei/ actiune.

14. La casa de schimb valutar Dacia au avut urmatoarele operatii in cursul lunii: a. cumpararea a 3500 olari, la un curs de cumparare de 3,38 lei/$, cu un commission de 5%; b. vanzarea a 2000$, la un curs de vanzare de 3,4 lei/$, cu un commission de 4%.

15. se cunosc urmatoarele informatii privind o categorie de cladiri ale societatii X: la 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de cladiri valoarea reevaluata fiind de 127.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscuta. Cota de impozit pe profit: 30%. La inceputul exercitiului N, exista un pasiv de impozit amanat de 6.000

u.m. sa se calculeze sis a se contabilizeze impozitul amanat in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit, la 31.12.N.