Sunteți pe pagina 1din 6

PROTOCOLUL

" Comisiei mixte dintre Romdnia gi Republica Moldova


in domeniul transportului rutier
(Bucureqti, 17 -18 noiembne2O22l

ln conformitate cu prevederile art. 14 a[ Acordului stabilit intre


Guvernul Rom6niei pi
Gwernul Repubticii Moldova in domeniul transporturilor rutiere, care a fost semnat la Bucuregti la
data de 28 octombrie 1992 (denumit in continuare ACORD) Si in conformitate cu prevederile
Protocolului Comisiei Mixte motdo-romdne in domeniul transportului rutier din '17 iunie 2022 de ta
Chipiniu, in perioada 17-18 noiembrie 2022 s-a desfd;urat [a Bucuregti, gedinfa comisiei mixte dintre
RomAnia gi Republica Moldova in domeniul transportului rutier international de marfi gi persoane.
Componenla celor doui detegatii este prezentati in Anexa 1.

Ce[e doui detegalii au convenit urmitoarea ordine de zi:


f . indeplinirea sarcinilor Comisei mixte moldo- romdne in domeniul transportului rutier din
Protocolul incheiat la Chi;indu in 17 iunie 2022 privitoare Ia liberalizarea serviciilor
regulate de persoane dintre cele doud state.
2. Diverse

Punctul f. indeplinirea sarcinilor


Comisei mixte moldo-rom6ne in domeniul transportului rutier,
conform Protocolului incheiat la Chiginiu in 17 iunie 2022 privitoare la liberalizarea serviciilor
regulate de persoane dintre cele dou5 state - Grupul de lucru permanent pentru stabilirea
procedurilor gi condifiilor de liberalizare.

1.1. Subtiniind cooperarea excelenti dintre cele doui state in domeniul transportului rutier
international, cele doui delegagii au reiterat obiectivele stabilite la ultima Comisie mixti rutieri
referitoare la autorizarea serviciilor regulate de persoane intre Rom6nia gi Republica Moldova,
anume:
a. ,divergenfele prezentote in procedura de autorizare a seruiciilor regulate, cu
ref erire la autorizafiile moldwenegti care au fost eliberate tranprtatorilor moldoveni
anterior datei ultimului Protocol (iunie 2022), pe o perioada neconformd prevederilor
Acordului bilateral interguvemomental" (eliberate pe un termen de 8 ani fati de 5 ani in
conformitate cu procedura stabititd de prezentul Acord).

in cazul seMciitor regutate [a care autoriza[iile romanepti au expirat ti nu au fost reinnoite,


partea moldoveand va lua misurite necesare pentru anularea autorizaliilor moldovenegti care au fost
emise contrar Acordului (conform Anexei 2).

Pirlite au convenit ca pAni la .2023 partea motdoveani va notifica operatorii de


01.01
transport rutieri asupra obtigativitelii corelerii de mai sus, in conformitate cu procedurite natii
conform Anexei 3).
Pi(ite au reiterat faptul ci seMciile regutate pentru care autoritStite moldovenegti au emis
autorizafii pe o perioada mai mare de valabilitate decit vatabilitatea autorizatiilor emise de partea
romdni nu sunt acceptate pe teritoriul Romdniei. Partea romind a mentionat din nou, ci nu
recunoatte valabilitatea, pe teritoriul siu, a acestor autorizatii, ele nefiind emise in baza
prevederilor Acordului. Partea moldavi consideri pozilie intemeiati legal $ sustine o astfel de
abordare.

b. Tjndnd seama de asumoreo unui termen clar pentru eliminarea condifiondrilor de


timp pentru autorizarea seryiciilor regulate de persoane intre cele doud stote, $i anume
aplicorea acesteia incepdnd cu data de I aprilie 2023, pdrlile ou convenit prelungirea, pdnd
Ia dota mentionatd, a moratoriului asupra outorizdrii noilor servicii regulate de transport
persoane intre cele dud stote.

Pi4ite au convenit ci seMciile regulate a ciror autorizare expird pAni la data menlionati
se vor prelungi automat pini ta data de i aprilie 2023, fari etiberarea attor autorizafii.
SeMciile regulate de persoane care sunt autorizate inainte de intrarea in vigoare a acestei
misuri se deruleazi potrivit conditiilor de autorizare indeplinite [a data autorizirii, pAni ta
expirarea valabilitilii acestora.

c. serviciile regulate care nu se deruleazd de ombele pdrli vor fi anulote iar


autorizatiile vor fi retrase I anulate dacd operatorii de transport rutier nu vor reluo
deservirea serviciului respectiv in termen de 30 de zile de Io data notificdrii de cdtre
autori toteo compete ntd.

1.2. Liberalizarea serviciilor regulate a" p"*o"n. fntre cele dou6 state, liberalizare care
urma si se aplice din 1 ianuarie 2023, in conformitate cu ultimul Protocol.
in acest context, pirfile au convenit eliminarea paragrafului introdus in Protocolul Comisiei
mixte intre Rominia pi Repubtica Moldova in domeniut transportului rutier de la Brcuregti, din 17-18
ianuarie 2008, anume: "in cmul serviciilor regulate noi sau a celor care urmeazd o fi reautorizate,
trebuie sd se prevodd o diferenld de minim I ora intre plecdrile a doud curse pe acelagi troseu nu
intre statiile altor trasee care se intersecteazd pe parcursul deruldrii curselor".
A esura respectivi va intra in vigoare de la data de 1 aprilie 2023.

incepdnd cu data respectivd, serviciite regulate de transport peruoane intre cele doud state
se vor autoriza in condiliile previzute de acordul rutier bilateral, firi a fi conditionate de o
diferenti minimi de timp intre curse.
Pentru a cregte gradul de confort gi sigurangi al serviciilor regulate de persoane derulate
intre cele doui state, pi4ite au convenit ca, incepind cu data de 1 apritie 2023, ta efectuarea
serviciilor regulate de persoane intre Rominia gi Republica Moldova vor fi admise doar
autobuze/autocare care indeplinesc cel pulin norma de poluare ,,Euro V sigur". Autorizalia este
vatabiti numai impreuni cu certificatul care atesti norma de poluare, eliberat de producitor sau de
un reprezentant autorizat al acestuia din Republica Moldova, Romdnia sau orice stat meDb!'u al
Uniuniif,ulppene.
J

Pertjle convin ca cererea de autorizare si fie insofiti de lista autobuzelor/autocarelor care


indeplinesc condiliite de mai sus.
Autorititite de control din cele doui state vor verifica, in trafic ;i la sediut operatorilor de
transpert, indeplinirea conditiei respective.

Punctul 2. Diverse

Pa4ile au convenit si faci pati concreti in implementarea sistemului e-CMR pentru


transporturile internalionale efectuate intre cete doui state. ln acest sens partea moldoveneasci a
informat despre dearoltarea unui studiu referitor [a implementarea acestui sistem la nivel
international. in functje de rezultatele studiului, ;i cu ajutorul uniunilor Si asociatiilor profesionale
interesate din cele doui state, parfile vor stabili modalitatea practicd de imptementare a proiectului
respectiv. ln abordarea respectivi trebuie impticate gi cetetatte autoriteli competente implicate in
transportul rutier internalional (vami, autorititi fiscale, autoriteli de reglementare gi control in
tehnologia digitatS, etc. ).
Se propune inilierea unui Grup de lucru comun pentru aceaste activitate.
Referitor [a problema timpitor mari de atteptare (de ordinul ziletor) dih frontiera dintre
Romdnia gi Republica Moldova partjle convin sd resemnaleze problema respectiva autoritefitor
vamale din cele doui state;
Prioritizarea traficului prin existenla, de exemplu, a unor benzi dedicate TIR-EPD in punctele
de frontieri poate contribui la fluidizarea acestui trafic.
Partea moldoveneasci mu$umette pa{ii romine pentru implicarea in negocierea gi
semnarea Acordului dintre Republica Moldova gi Uniunea Europeana privind transportul rutier de
mirfuri (iunie 2022). Partea romdni va susline in continuare partea moldoveneasci in demersurile
sale de integrare in piata europeani in domeniul transporturitor rutiere.
lntAtnirea s-a desf5;urat intr-o atmosfera deschisi ti constructive.

Protocolul este incheiat in Bucuregti, la data de 18 noiembrie 2022, in doui exemplare in


limba romAni, ambele avind aceeasi valabititate.

Pentru detegalia romAni Pentru detegalia moldoveneasci


Dl Adrian-George FOGHI$ Dl Mircea PAScAIUTA
Secretar de Stat
it
o o
, o - zm
(A ran a U) T'
a
9
tD(
iJ
ox FD(
t
e9( e9(
g
x
N
!
D r.
1A
.+
(J)
N)
UJ
t)
{ @
N)
eo
Ft at
o,
1
o
(A (t) 3.
t(.) i' FD
Fl
8D p 9t
o ol o. T
a o
s?
FD
sD

z
(D
(D
.| -
CL
s) ET
o
D -0,
?J,

5
ta
N) E
\o o
(/)
oo
lJ)
o\
(,
oo
u) Bg
iD -
ti'.

-c
(t) AY O a o ..,t
o
EV P
;r
-
i ob
Y I,
4
l- !- i CL
o
E
!D
i'
o p (D
Fl
tto
U)
U)
j 5I (, D .l
vr
o
o
aT

rJ
at
o
rt o
EI
(D
Ft F-l E-t tr o,
*l o
J
o
o_ Fl
!D
!J o tr
(D
5
v) (t) Ft rt +
ir D
-0,
i o
o
El
o
=!
5
t
FD
o
oa
o.
FD
o -
o =
o,
to
Fl

)
!D
U)
(D
D
I
J
g
r)
o
c
s -
3
P o
o,
N) q)
o\ 5 (.,l N
-:c o\ oo oo
Irl F}
D
0lc
o)
N) N) i.J i'J i'J ar(D
v!l
N) NJ N) N) N) D =t
o,
N)
o
Ft
c
=
o)
N
o
V)o o o
h a b
tFt
i R. (D
(D
Fl
D
n () (D o
o F Ft
lq
o rt o (D
il
g I
Fi *l F) o
-l Ft
F:
+
(D
a|
Ft
0 F (+
F
Ft U)
Ft o
s) l- a
9
U) os Fl
-l
?
F D>

N)

-55 J I :\ D
1<
N) 5 o\ op
i'J i'J tJ
i.J
N)
(Jl
i.J
N
5
N)
s N
{ N) ss
oo
E.F
7@
,-p
FI
\
t (, (J) u) u)
oo { o\ o \o oo { o\
N) NJ N) N) N) N) N) N) tJ N)
o \o A (, \o { o\ 5 u) tJ
E
oo (Jrl Fl
UJ N) 5 (,J NJ (.,l (j NJ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o F)(
U) a a a a a U) U) ,lt) {t) o (t) v) (t, qtt U)
(D Fx F0( Fx F9( ax Fx !X AX gx p( o)( ox zm
F
FX
'(t)

AX $)(
F
s)( F)( p( sx F
'Ut

s)(
'Ut

F(
'U)

F)( g)( p( 0x
g 0)( p( er( e)( p( Fx
F
F9(
F))
.)
x
c E u -
I

ll,
I
rc
D r.
1

o o o .+
N)
yc { oo N)
N)
5 \o oo o\ N) oo
b o o { o\ (.rl oo
!'.) yc oo o\ 5 { N) (J) oo (/l oo oo IN) !c P
N)
\o {5 9 eo q)
b o o o b
b o o o b
o o o o b o o b
(JJ 9) L) N) (J) (.}) Ftd (J.) 1

o o o o
UJ
o (rl L,J
o o (/l o o
.t
o o o o CD cp ED ED H H (t) o o o CD
o o o o o to to tr (t
(t (t)
tr. o c) c) c)
t
(.)
{t) F)
t,
p
'V) b(n o) o rc)
o
(D
V)
o o
t
c) o
o
3
o
.+
F
zp) 2 Ft
(D
Vt
Ft
(D (D
(t)
(D (?
(t)
(o (D
(t)
(D
a
Ft
(D
Vt
(D
a
(D
v)
o
a
{t)
s)
s) Ic
A)
z z zc) o
(t)
Fl
(D
(t
Ft
(D
(r) .| -CL
o d U)
.+ U) U)
.+ A) .+ 0) 6
o
o o
o
(D
(D () () o o
.+
o) e) U) A)
=r
D -
q,
5
t

o
=t
oo \o
tJ o
Iu) {b tr
t.)
(.})
t.J
5 \o oo o\ N) oo
o
{ o\ (j
N)
tJ \o € 5 P o\
N)
{ { oo o\ {b { oo N)
NJ
\o o\ { Bg -
?+
L) tr
o o o o b b
o b
o b
o b UJ i.J
(.L)
(/r 5
(rl
L}J L,J
o ;D
I
g
d.
o
a o ? o v) o o O O
v P P v 'r ? - -
a O V) ? F 0 ? ? aa 0 o ? O ? ? ? ? ? 0 ? o ? C,) V) -
l- v F r- l- r- t- - F
- ? F - v CL
F : !- !- i i i o
H !- !- i o
!-'.
l-
i i i !- i i F !-'. F i i !- i o
p o
lll Fl o o
=t
a Fl
o F'
$) o a O
Fl Fj
o
ct
v, F p
-l F: O F<
O(D N
c) E Fl
A)
Fl FU

o
u) -
ct
H a
F)
Fl
o d o) - a
l
U)
tr) N N (D ct V)
I
Fl F 9)
tt qt I I
(} o
N s) a a o. -l oita) o I A) s) o5 o o X H
A) s)
X c'
Fl
Ft
(D
U) H F) o
d p
(D X
FU xL
(D
v)
r+ o U) : s)
U)
Fl
X
6
(D
U) (D U) -- ot (D T

Fl -l
I (D
rt =
o
s)
: : I
Fl
I
Fl I p
K llt ? ? rrl o (D
o H U)
(D Fl
U) U)
(tt a
a X (D
oX o v, o
V)
I o) Ft
I
frj o 5
U)
o-
o
15
(D
v Ft a. (D o tr
- X C'
?
o
ijU) At
oX V)
Fl
.+
-0)
t- (D
o- ; o
i
V)

0t-
V) !-.. (t)
p_ ?
() p- o Ft
(D
(?
-l o
(t)
v o
(D c) vt =t
f!
? ,; Ft
g) g)
? 0 .=+
U) I I o a o
(D

i
Ft
o
(D o -
6 Fl =
o
V) CA
t- I f.
(D Fl
o
o
? d 5
c)
(D
(o
I
C'
g
-l H fr
(D
p o
g
-
3
o
o,
N
O)t
o,
t- a H o o 0 o O (t) (A a a v) U) V) o (A o o a O a ? U) a a (A (A o O o a
i" o o o Fl o o o o o o o o h h a o o o o o v o o b h o o o =t
0,
s
i
o
p F) A) o H a)
H H !-
:o + s) a s) rr
H 6
l- F t- LTJ i C
ta
!
U) (D
o H A)a o
e) o)
FD

a a
o o
0.
Fl
a (A
o
X
H
CA
d ct
Ft
A)
o o v, R" Ed X
o
g)
Ft Ft o)
X o
Ft
7
A 7
d
I
Ft
(D (D
! (D (D
a.i
0,
.-t
o
(D (D (D (D (D (D (D a Fl ? X tl Ft
(D H
o. o H I
vt (t) (t) il
U)
o. U) X (t
o o U) I
fl
I I I () I
H
H
V) I

o o Ft it o
p a o ? TIJ
X c)
X X X
\fJ
o F X
X A) x i-.i
(D
Vt rt Ft

F v E, (D F, o o
X
o -Y
o H q Fl (D Fl -
D
(D U)
Ft
(D
.+r
=
o
(D (D
a (A
(! (D
o o
(D
o Fl
g) F
g) A) X X o)
o
(D
-3
U)
? ? Fl Vt Vt
(t) vt 0 (,
? V) (t) o U)

- V) - a-: l- tY ()V)(A Vt Vt
(t) o)
lt U)
; Y
l- l- o v F t-
(D
V)
(D

F
c) - F
Ft
iflt
U)

x l-
U)

(D
t
o
-
a c' 3
(D Fl
p o
F ; J
o o
!- o
F! -CL
- o
!9t
0,
o,
g
r+
0)
.+
o
4<\
{ {5 {9) { {
(/l
\t o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ (.,I
o \o oo \t o\ (-rl 5 (J) N)
N) o \o
(,tl (,rl
oo { (/l
o\
Ltr
(/I
(,
5
(/l
(J)
L,I
N)
(j (,| 5 A 5 5 5 5
\o eo \t o\ (rl 5
s 5N) 5 5 \o u)
oo g)
(J)
{
t, (JJ
o\ (,
UJ

(r) (t) O a o o o o o o o o o o o
/\ .+
(D (D o d o
(D
o
f't
o z zctt z(rt t|l
(t) 0.
o o o o o o o o o o o o o
o o N N (D (D (D (D (t) o o o o U) U) U) U) U) U) U) U) (t) (t) dt) {t) (t) at) V) dt U) ,(t) (t) v) V)
DI, cD' () o o F '(t) '{t) 'U)
F o) o) s) F) it F F
gx
!J
p( p( !J
p( E( F
sx o (D o F)( sr( g)( ex A)( et( Fx F9( so( e)( Fx Fx 8o( FD(
g s)( F)( F)( 0)( Fx
o o !t
o. a
F)( F)(

o o o o { o o o o o o { o
Jo {5 9 { {b
N) N) N) tJ N)
oo oo o\
(/l o\ (rl (rl fu) Ig) o\ N) o\ (.rr (,tl o\ t.J \t UJ U) N) o o\ 9l co o\ o\ (rl
o L,J
o o b
L,J
o L,J
o o
(JJ b
o
(/l
o (,rl o b
o b
o oo bo L,J
o o b L,J
o o bo UJ b
o
(})

EE U) to p cp e) p H H Fl H a (A 0 V) g) p
() o
F)
{t)
F)
'U)
o
,lt) ,lt) t() c)
(t)
o
(tt e)
(tt (t) F)
(t) o c) o p( E te 'U) V)
o)
a V)
s)
a
s)
(t) U) U) (t) t !t
g
F)
tt) p(
(t) 3 s) 6(? d
o i
(D (D e)
(! o (! c) (D
v,
(t U'
o
U) c) A) Ie n e)

Vt U)
(+ .+ 'v)
.+ D) z
(D
p 7 F A)
s)
(D
tt)
tr)
3 o. o
-l

o o I(JI N) (.tl (JI N) o\ 5 (JI o


{ o
€ o N) N) N) N) o o o o
o\ \o yc (/l.N) 5 \t
\o o0 (Jl I o\ ul y) o\ o\ (J)
b
\o \o
(,rl \o ("tl y)
(, tr P
\o oo
L^) (,
oo
5 b o 5 L,J
u) u) (rl b b b o b
L,J b o b b b b b u) u) b s
o (-rl b u) u)
(JJ (j)
5 L,J
(Jl o o o o o o o o o o o o (/l o o o o lJl o o
? o a (A a a a a o ? ? o u) (A a (t) ? O air o (t) (t) o ? a U
a ?
U
a a O ? ? O ? CN
?
v v F v F ? F ? F F
;i ;d
p v- vF 7 F
s- !- @
H o
ri ED ID
H Fl Fl YFl Fl
i !- !- i !- i
!- !- w !-
Fl
i i rr i !- i oI
Fl !-
()
I
Fl Fl
oI
i i
g)
oI
it
r-
i i !- !- i i !-
F v Fl H o
o o
F oF I A) r- Fl H Fl pt U p) $) s)
F iJ
Ft
o o
o
F
p (D o U p)
I
u) (D
o. 5 5
I I
sD A) A) !+ (, EJ
o.
$) g) p e) U) N (t)I (t)I r-t
iT
(, o
F
o 6 F
Fl Iq
g) (/l
F) !J
(t5 (,
(, ts g) Nl Fl o I
tt) F' ,u) a a a O F) A)
oI
F o s)
!tI U) U) c) F)
o 0t U) Ft c) e)
H H
I
o (D
(D
u)
? (A
X
5 5
X X X
- CA (t)
F
F
tt)
iJ
5
(t Vt R" oE 7f
xL (D

F ? H
(D

? ?
o
- - tD
? Fj l (D
-l 5 o
p
I i.t tq F
: F- (D o F)
o o o) o o o $) Ft

i
(D c)
A)
o o at
!..
p- F_ P, F.l U) o a: rfl
X
(D
? (D tD(D
o ?
(D_
(D o (D N
E 5Y
I
-l (A
? O d v V) O V) ? o =
v o !- F .P v
F !- ?
U o
i i !-
U)
i l- f-
!-
n a
Fl I o a p
o
o
k
s) o)
H H 0c tc (n
Ft
A)
l"
o 9 n A
g)
o- I
p
Vt E Ft
V) u)
q E s) F)
I
tr, U)
Vt U) I H
C' I t Fl Ft
I
o 1
E d

o (n V) o O a a a ? o ? V) V) 0 a
o o h o o o o o a h a b h o o h o O u) a a V) a V) (t) 0 a a ? ? o (A O a o ?
(t) (t)
o o o h o h o o o ? a
O
a ia h o h o v a)
0 O iJ Fl Fl H H 2 z o
o < i o 2 Fl 2 t- !- - t-
U)
i i 7
o : 't-{
$)
(D
e)
(}
d o) vt
o (D
() F) V) w
F)(D
(tt
s)
Fl !!
0)
R"
o o
A) Fl
s) o o. F) o
Fl o o o
Ft R"
n
F: F)
X
A)
U)
o o (+
o
(D
(D
I
H
g)
X
H(?

(,
(D
X (D
(D
o
Ft
R"
t!
o o tt)
o g) U) l- o)
V)
X U
H
it c, (D
5 (l g) tr
o o a v, 7t- - X EX X X
(D
Ft I
a a vt rJ o
a.). g)
rr Fl (t)
F) g)
U)
(D
(D
(D Vt s)
(tt (D V)
Fl
(D
U)
ri (,t*
tq
(D
F
tr) H p) tJ Y I
'L)

(D
d d i X
Hl
X Ft
? A) dF ? Vt c) v, H H o H H H
A) Fi
Fl
r- - r- l- o
F)
tY E F) XI
pD

o (, : V) U)
U)
(D
Fle
- x
o- d u)- tr ?
(A Vt o o o o o u, ('F(/) (? 0D
P vt
H U) Ut U'
v F Fl F(A X U)
(D
U) H U) o
Y

-
FD
E' o H
(D
Fl !-
X -
Ft
Ft
(D
o
o - Fl-
V) N V)
V)
tr,
(} -: Ft
o ?
G-
a a )a
a ;r !-'i
v F i

[ l-l
.,