Sunteți pe pagina 1din 9

PROF.

IOANA ANTONOVICI
Ideile de bază ale Codului Educației
Formarea personalității cu spirit de
inițiativă, capabile de autodezvoltare,
care posedă un sistem de cunoștințe
și competențe necesare pentru
Este încurajat dialogul social și
Promovarea învățării pe tot angajare pe piața muncii
parteneriatul instituțiilor de
parcursul vieții învățămînt cu instituțiile din
sfera de cercetare

Racordarea activității
unităților școlare la
standardele educaționale și
Echitate, calitate, relevanță, contextul european, global
centrarea educației pe
beneficiari, incluziune socială
Studierea limbii române este obligatorie
Formarea unui caracter integru şi în toate instituţiile de învăţămînt de
dezvoltarea unui sistem de orice nivel şi este reglementată de
competenţe standardele educaţionale de stat
Misiunea educației
Educaţia are ca misiune:
a) satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi ale societăţii;
b) dezvoltarea potenţialului uman pentru a asigura calitatea vieții,
creșterea durabilă a economiei și bunăstarea poporului;
c) dezvoltarea culturii naţionale;
d) promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranță, a
nediscriminării și incluziunii sociale;
e) promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
f) facilitarea reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie pentru
bărbați și femei.
Idealul educațional

Idealul educațional al școlii din Republica Moldova constă în formarea


personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care
posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare
pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și
acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor
naționale și universale asumate.
Principiile fundamentale ale educației
Educaţia se întemeiază pe următoarele principii fundamentale:
• principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se • principiul unității şi integralității spaţiului educaţional;
realizează fără discriminare; • principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor
aparținînd minorităților naționale, inclusiv a dreptului la
• principiul calității – în baza căruia activitățile de învățămînt se păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice,
raportează la standardele naționale de referință și la bunele culturale, lingvistice și religioase;
practici naționale și internaționale; • principiul unității şi integralității spaţiului educaţional;
• principiul relevanței – în baza căruia educația răspunde • principiul eficienţei manageriale şi financiare;
nevoilor de dezvoltare personală și social-economice;
• principiul descentralizării și autonomiei instituționale;
• principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia; • principiul răspunderii publice – în baza căruia instituțiile de
învățămînt răspund public de performanțele lor;
• principiul libertății de gîndire și al independenței față de
ideologii, dogme religioase și doctrine politice; • principiul transparenței;
• principiul respectării dreptului la opinie al • principiul participării şi responsabilității comunităţii, a
părinţilor şi a altor actori sociali interesaţi;
elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de
învățămînt; • principiul susţinerii şi promovării personalului din educaţie;
• principiul incluziunii sociale; • principiul învăţămîntului laic.

• principiul asigurării egalității;


• principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor
aparținînd minorităților naționale, inclusiv a dreptului la
păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice,
culturale, lingvistice și religioase;
Parteneriatul în sistemul de educație

• În sistemul educațional este încurajat dialogul social și parteneriatul


instituțiilor de învățămînt cu instituțiile din sfera de cercetare, cu
sindicatele, cu mediul de afaceri, cu societatea civilă și cu mass-
media, realizate în condițiile legislației în vigoare.

• Ministerul Educației proiectează şi aplică strategiile naţionale de


dezvoltare a sistemului educaţional, cu consultarea autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a partenerilor
sociali.
Condițiile de acces
• Cetăţenii Republicii Moldova au drepturi egale de acces la • Statul susţine persoanele cu cerinţe educaţionale
educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă prin speciale, de asemenea sprijină elevii şi studenţii cu
sistemul naţional de învăţămînt, în condiţiile prezentului performanţe remarcabile.
cod.
• Statul garantează formarea şi dezvoltarea competenţei
• Statul asigură finanțarea pachetului standard de servicii de comunicare eficientă în limba română, în limbile
educaționale pentru învățămîntul preșcolar, primar, minorităţilor naţionale, după caz, şi în cel puţin două
gimnazial și liceal, indiferent de tipul de proprietate a limbi de circulaţie internaţională.
instituției de învățămînt. Pachetul standard de servicii
educaționale pentru învățămîntul general se aprobă de • Statul asigură condiții de formare și dezvoltare a
Guvern. Pachet standard de servicii educaţionale competențelor de comunicare în limbile engleză, franceză
și rusă în toate instituțiile publice de învățămînt general.
• Finanțarea de bază a învățămîntului general se face după 2018-2019
principiul „banul urmează elevul”, conform căruia
resursele alocate pentru un elev sau un copil se transferă • Statul promovează şi susţine învăţarea pe tot parcursul
la instituția de învăţămînt în care acesta învață. vieţii.
• Învăţămîntul profesional tehnic şi învăţămîntul superior • Admiterea în instituţiile de învăţămînt, transferul elevilor
se finanțează de la bugetul de stat în limita planului de şi al studenţilor de la o instituţie de învăţămînt la alta se
admitere aprobat anual de Guvern. reali­zează în condiţiile stabilite de Ministerul Educației.
• Pachetul de servicii educaţionale acordate de stat pentru • Cetăţenii altor state, precum şi apatrizii au acces la
fiecare nivel al sistemului de învăţămînt se aprobă de educaţie prin sistemul naţional de învăţămînt, în
Guvern. condiţiile prezentului cod.
Limba de predare
• În sistemul educațional, procesul de învățămînt se desfăşoară în limba română și, în
limita posibilităților sistemului educațional, în una din limbile de circulaţie internaţională
sau, în condițiile alin. (2), în limbile minorităților naționale.
• În ariile locuite tradițional sau în număr substanțial de persoane aparținînd minorităților
naționale, dacă există o cerere suficientă, statul asigură, în limita posibilităților sistemului
educațional, ca persoanele aparținînd acestor minorități să beneficieze de condiții
corespunzătoare de a învăța limba lor minoritară ori de a primi o educație în această
limbă, la nivelul învățămîntului obligatoriu.
• Studierea limbii române este obligatorie în toate instituţiile de învăţămînt de orice nivel
şi este reglementată de standardele educaţionale de stat.
• Statul asigură condiţiile necesare pentru studierea limbii române în toate instituţiile de
învăţămînt, inclusiv prin creșterea ponderii disciplinelor studiate în limba română în
instituțiile de învățămînt general cu altă limbă de predare.
• Statul susţine metodologic, didactic și curricular învăţămîntul în limba română pentru
diasporă, cu respectarea legislaţiei ţărilor de reședință.
Finalitățiile educaționale
• Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de
competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a
individului la viaţa socială şi economică.
Educaţia urmăreşte formarea următoarelor competenţe-cheie:
a) competențe de comunicare în limba română;
b) competențe de comunicare în limba maternă;
c) competențe de comunicare în limbi străine;
d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
e) competenţe digitale;
f) competența de a învăţa să înveţi;
g) competenţe sociale şi civice;
h) competențe antreprenoriale și spirit de iniţiativă;
i) competențe de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale.

S-ar putea să vă placă și