Sunteți pe pagina 1din 14

Contabilitatea imobiliz rilor corporale

Ferician Sergiu Razvan

Prof. Tarce Mihaela

Capitolul 1 Aspecte generale privind imobiliz rile corporale


Imobiliz rile corporale cuprind bunurile materiale de folosin indelungat n activitatea unei ntreprinderi.In categoria imobiliz rilor corporale intr : -Terenurile -Mijloacele fixe Structurarea imobiliz rilor corporale n cele dou categorii are n vedere urm toarele: -n timp ce mijloacele fixe, pe m sura utilizarii lor i transmit valoarea n mod treptat i se uzeaz , f cnd necesar nlocuirea lor cu altele noi de aceea i spe , terenurile nu se uzeaza, nefiind necesar nlocuirea lor; -valoarea net contabil a mijloacelor fixe scade pe masura utilz rii lor, n timp ce valoarea terenurilor poate chiar cre te n func ie de factori ca:amplasament,apropierea de pie e,grad de fertilitate etc. -terenurile, de regul , nu sunt supuse amortiz ri, n timp ce mijloacele fixe se amortizeaz . Investi iile efectuate pentru amenajarea terenurilor sunt ns , supuse amortiz rii.

Capitolul 2 Terenurile
Terenurile sunt suprafe e de teren strict delimitate. Din punct de vedere contabil se face distinc ia ntre terenurile propriu-zise i amenaj rile de terenuri, datorit regimului financiar diferit al celor dou categorii. De i evaluarea terenurilor se face potrivit regulilor generale admise, apar anumite particularita i determinate de criteriile care trebuie avute n vedere: clasa de fertilitate, suprafa a, amplasamentul, destina ia, etc. Luarea n considerare a lor duce la valori diferite ale terenurilor pe unitatea de suprafa de la o ntreprindere la alta.

Capitolul 3 Mijloacele fixe


Mijloacele fixe sunt mijloace de munc care se prezint sub forma unui obiect sau complex de obiecte ce se utilizeaz ca atare i ndepline te cumulativ dou condi ii: 1) Au o valoare de intrare mai mare dect limita stabilit prin hotarre a Guvernului (n prezent 1.800lei). Aceast valoare poate fi actualizat anual n func ie de indicele de infla ie. 2) Au o durat normal de utilizare mai mare de un an. Pentru obiectele care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaz un singur corp, la ncadrarea lor ca mijloace fixe se are n vedere valoarea ntregului corp, lot sau set. Sunt, de asemenea, considerate mijloacele fixe supuse amortiz rii: -investi iile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie; -capacit ile puse n func iune par ial, pentru care nu s-au ntocmit formele de nregistrare ca mijloacele fixe. Acestea se cuprind n grupele n care urmeaz a se nregistra, la valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; -investi iile efectuate pentru descopert , n vederea valorific rii de substan e minerale utile, c rbuni i alte z c minte ce se exploateaz la suprafa , precum i cele pentru realizarea lucr rilor miniere subterane de deschidere a z c mintelor; -investi iile efectuate la mijloacele fixe, n scopul inbun t irii paametrilor tehnici ini iali, prin majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortiz rii: mijloacele fixe aflate n propietatea public , lacurile, bal ile, iazurile care nu sunt rezultatul unei investi ii, precum i terenurile inclusiv cele imp durite. Nu sunt considerate mijloace fixe: 1) Motoarele, aparatele i alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate n scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia repara iilor de orice fel, care nu modific parametrii tehnici ini iali ai mijloacelor fixe; 2) Sculele, instrumentele si dispozitivele speciale care se folosesc fie la fabricarea anumitor produse n serie, fie la executarea unor anumite comenzi indiferent de valoarea si de durata lor de func ionare normal ; 3) Construc iile si instala iile provizorii; 4) Animalele care nu au ndeplinit condi iile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingr are, p s rile i coloniile de albine; 5) P durile; 6) Investi iile efectuate pentru realizarea lucr rilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum i cele pentru foraj, executate pentru explor ri, prospec iuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu ap care nu au dat rezultate, sondele situate n gaz-cap tul unor z c minte de i ei, precum i sondele de cercetare geologic care au pus n eviden acumul ri de hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice i economice obiective, nu pot fi exploatate;

7) Prototipurile, atta timp ct servesc ca model la executarea produc iei de serie,inclusiv seria zero, sau sunt supuse ncerc rilor n vederea omolog rii la produc tor; 8) Echipamentul de protec ie i de lucru, imbr c minte speciala precum i accesoriile de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare. Dup apartenen a lor, mijloacele fixe pot fi:proprii si str ine. Mijloacele fixe pot fi proprii apar innd titularului de patrimoniu sau mijloacele fixe str ine care se afl n unitate patrimonial dar nu apar in patrimoniului propriu.n aceast situa ie intr mijloacele fixe care fac obiectul contractelor de concesionare, etc. Dup natura i caracteristicile lor tehnice, mijloacele fixe se structureaz astfel: -construc ii -echipamente tehnologice -aparate de instala ii de m surare, control i reglare -mijloace de transport -animale i planta ii -mobilier, aparatur birotic , echipament de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale. Aceast structurare a fost determinat de duratele normale de utilizarea a mijloacelor fixe,diferen iate de la o categorie la alta, ceea ce determin i rate de amortizare diferite. Dup regimul la care sunt supuse, mijloacele fixe pot fi: -n func iune -n conservare Mijloacele fixe n func iune se utilizeaz conform destina iei lor i se amortizeaz lunar. Mijloacele fixe n conservare sunt acele mijloace fixe care nu se utilizeaz de c tre ntreprindere datorit schimb rii obiectului de activitate sau mic or rii volumului acestuia pe o perioad determinat de timp. Pentru mijloacele fixe n func iune, societatea calculeaz i nregistreaz amortizarea.Pentru mijloacele fixe trecute n conservare, pe o perioad de maxim un an, nu se calculeaz amortizarea pentru perioada respectiv . Amortizarea aferent anului de conservare se va recupera durata normal de utilizare a mijlocului fix trecut n conservare. n situa ia n care perioada de conservare se prelunge te peste perioada de un an, apare obligativitatea pentru agen ii economici cu capital integral sau majoritar de stat s vnd mijloacele fixe respective prin licita ie. Exist o distinc ie ntre imobiliz rile corporale i stocuri.ndeplinirea cumulativ a celor dou criterii, respectiv durata de utilizare mai mare de un an i o limit valoric stabilit de lege, st la baza delimit rii bunurilor corporale n imobiliz ri sau stocuri.Aceast distinc ie poate s apar n situa iile urm toare: -de exemplu, trecerea unui calculator din stocul unei ntreprinderi care produce sau comercializeaz astfel de bunuri, n uzul propriu, presupune trecerea unui bun din categoria stocurilor(active circulante) n categoria imobiliz rilor corporale(active imobilizante); -bunurile tangibile, de regul mijloacele de munc , care nu ndeplinesc cumulativ condi iile de durat i valoare sunt considerate bunurile de mic valoare sau scurt durat amortizabile, ele fiind incluse n stocuri sub numele de obiecte de inventar. Totodat , se face distinc ia ntre imobiliz ri corporale i cheltuieli astfel:

a)n cazul unui element nou:cheltuielile care au ca rezultat intrarea unui element nou, destinat sa r mn durabil n patrimoniu constituie imobiliz ri(de exemplu, cheltuielile ocazionale de punerea n stare de func ionare a unui mijloc fix); b)n cazul elementelor deja existente, cheltuielile au caracterul: -de cheltuieli de exploatare, dac au ca efect men inerea bunului n stare normal de utilizare pn la sfr itul duratei de amortizare; -de imobiliz ri, dac au ca efect o cre tere de valoare a unei imobiliz ri,sau o cre tere a duratei sale probabile de utilizare(de exemplu, cheltuielile legate de modernizarea unei linii de fabrica ie, ce contribuie la cre terea valorii acesteia au natura de imobiliz ri, bunul economic m rindu- i corespunz tor valoarea); c)n cazul ntre inerilor si repara iilor. n principiu intre inerile sunt preventive, avnd ca obiect conservarea bunurilor n condi ii normale de utilizare normal . Atunci cnd cheltuielile au ca efect men inerea(intre inerea)sau repunerea n stare normal de utilizare(repara iile)a imobiliz rilor, deci cnd aceste opera ii nu conduc cheltuieli de exploatare. Deocamdat , normele contabile romne ti nu prev d clarific ri ale situa iilor diverse i particulare, cnd se impune delimitarea unui bun sau cheltuieli ca imobilizarea corporal , stoc sau cheltuial curent .

Capitolul 4 Evaluarea imobiliz rilor corporale

n teoria i practica de contabilitate, trei criterii s-au conturat cu privire la evaluarea activelor i pasivelor: valoarea de utilitate sau valoarea real , valoarea de pia ca referin de pre i timpul. Valoarea de utilitate consider c valoarea trebuie s reprezinte costul sau sacrificiul consim it pentru a aduce mijlocul fix n patrimoniu, sau ceea ce ar aduce mijlocul fix respectiv dac l-am utilizat n ntreprindere sau vinde pe pia .La aceast defini ie se poate ad uga i precizarea c valoarea de utilitate poate fi privit i prin prisma pierderii sau sacrificial pe care l-ar suporta o ntreprindere dac ar fi lipsit de mijlocul fix respectiv. n reglement rile contabile din Romnia, valoarea real este definit prin prisma valorii la care poate fi tranzac ionat un mijloc fix ntre p r i aflate n cuno tin de cauz , n cadrul unei tranzac ii n care pre ul este determinat obiectiv. Valoarea real este valoarea recunoscut de pia n cadrul tranzac iilor directe. Valoarea de pia folosit n cadrul tranzac iilor directe reprezint pre ul care poate fi ob inut/pl tit pe o pia activ caracterizat prin: -mijloacele fixe de pe pia sunt relativ omogene -sunt cantit i suficiente de asemenea mijloace fixe tranzac ionate n a a fel inct oricnd pot fi g si i poten iali cump r tori i vnz tori -pre urile sunt disponibile pentru a fi cunoscute de c tre public. Cele trei criterii prezentate mai sus cap t noi dimensiuni n m sura n care intr n rol costurile alternative.

Timpul vizeaz momentul plas rii evalu rii : n trecut, n prezent sau viitor. Orice evaluare, n virtutea continuit ii activit ii ntreprinderii, ncepe n timpul trecut, trce prin timpul prezent i se ingrije te de reproduc ia valorilor economice n timpul viitor. Pornind de la cele trei criterii: valoarea de utilitate, valoarea de pia i timpul, s-au conturat urm toarele baze de evaluare: costul istoric, costul curent, valoarea de realizare i valoarea actualizat . Costul istoric este o valoare real din momentul intr rii mijloacelor fixe. n termeni monetari sau n puterea de cump rare, reprezint sacrificiul care a fost f cut pentru a adduce mijlocul fix n patrimoniul ntreprinderii la data sa de intrare. Costul current sau de nlocuire reprezint costul pe care ntreprinderea l accept pentru a dobndi, la nivelul valorii actuale, un mijloc fix similar cu cel delimitat ca obiect al evalu rii. n cazul mijloacelor fixe, costul current reprezint valoarea n numerar sau echivalente ale numerarului, care ar trebui pl tit dac acelasi mijloc fix sau unul asem n tor ar fi achizi ionat sau produs n present. Valoarea realizabil (valoarea actual de ie ire) const n valoarea pe care ntreprinderea ar primi-o dac ar vinde azi, n mod normal, mijlocul fix. Pentru active, valoarea realizabil este egal cu valoarea n numerar sau echivalente ale numerarului, care poate fi ob inut n prezent prin vnzarea normal a acestora. Valoare actualizat sau valoarea capitalizat reprezint o estimare la timpul prezent a valorii, n func ie de fluxurile de beneficii viitoare ce apar n desf urarea normal a activit ii, adic aducerea la zi a unei valori care devine disponibil mai trziu. Nici o baz de evaluare nu are o aplicabilitate general i nu este satisf c toare n mod absolute i, n consecin , se ridic problema care dintre ele se poate folosi la un moment dat. Normele contabile europene i interna ionale s-au orientat spre costul istoric, f r a pierde din vedere combinarea sa cu alte baze de evaluare sau folosirea unor alternative.ns , unele ntreprinderi utilizeaz costul current ca r spuns la incapacitatea modelului contabil bazat pe costul istoric de a rezolva problemele legate de efectele infla iei asupra activelor monetare. Reguli de evaluare a mijloacelor fixe la intrarea n patrimoniu. Art.7 i 9 din Legea contabilit ii nr.82/1991 precizeaz c la data intr rii n patrimoniu, mijloacele fixe se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, denumit valoarea contabil astfel: Cost de achizi ie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, format din:-pre ul de cump rare -cheltuieli de transport-aprovizionare -cheltuieli cu impozite i taxe fiscale nedeductibile -cheltuieli accesorii cu punerea n stare de utilitate a mijloacelor fixe achizi ionate Cost de produc ie pentru mijloacele fixe construite sau produse n unitatea patrimonial . Valoarea de aport pentru mijloacele fixe aportate de p r i, valoarea ce este stabilit confirm Legii 31/1990 privind societ ile comerciale de c tre exper i sau evaluatori. Valoarea reevaluat n cazul mijloacelor fixe n situa ia cre terilor de pre uri durabile n timp i suportate de rentabilitatea ntreprinderii. Reguli de evaluare ale mijloacelor fixe la inventar.

Se ntemeiaz pe valoarea actual sau de utilitate a fiec rui element, denumit valoare de inventar, stabilit n func ie de utilitatea mijloacelor fixe n unitate i pre ul pie ei. Reguli de evaluare la nchiderea exerci iului finaciar-contabil (evaluarea la bilan ) Valoarea utilizat este egal n principiu cu valoarea net contabil (bilan ier ) i are la baz planul de amortizare. Valoarea net contabil = valoarea contabil - amortiz ri i ajust ri pentru deprecieri Valoarea net contabil trebuie s fie egal cu valoarea actual stabilit cu ocazia inventarierii patrimoniului. n activitatea practic se pot ap rea situa ii n care valoarea actual nu este egal cu valoarea r mas de amortizare. Dac valoarea de inventar este mai mic dect valoarea net contabil , iar diferen a este evident la nchiderea exerci iului finaciar, pot exista dou solu ii: -nregistrarea unui amortisment excep ional dac deprecierea este considerat ireversibil i deci, planul de amortizare trebuie modificat. -nregistrarea unui provision pentru depreciere dac diferen a se apreciaz a fi reversibil . Pentru mijloacele fixe la care se constat plus ntre valoarea de inventor i valoarea contabil , acestea nu se nregistreaz n contabilitate, ele r mnnd la valoarea lor de intrare. Reguli de evaluare a mijloacelor fixe la ie irea din patrimoniu. Mijloacele fixe ies din patrimoniu prin cesiune, scoatere din func iune, lips de inventor. Evaluarea la ie ire se face pe baza valorii contabile de intrare. Reevaluare mijloacelor fixe Reevaluarea mijloacelor fixe const n modificarea i substituirea valorilor contabil cu valoarea curent . Pe aceast cale se modific costul istoric nregistrat n sistemul de conturi. Reevaluare are la baz urm toarele reguli: -reevaluarea nu trebuie s aib ca rezultat cre terea valorii nete contabile cu o valoare superioar valorii sale actuale -cnd reevaluarea mijloacelor fixe conduce la o majorare a valorii nete contabile, amortismentele anterioare reevalu riinu trebuie s fie trecute la rezultate. Plusvaloarea care rezult din reevaluare este delimitat ca o structur distinct a capitalurilor proprii, fiind denumit reserve din reevaluare. Rezervele din reevaluare se propag asupra rezultatelor pe m sura realiz rii mijloacelor fix reevaluate, respective amortizarea mijloacelor fixe amortizabile (se amortizeaz i diferen a din reevaluarea care m re te n mod indirect cheltuielile), consumarea sau vnzarea mijloacelor fixe reevaluate. Dac din reevaluare rezult un minus de valoare, ea este n mod normal imputat rezultatelor.

Capitolul 5 Contabilitatea opera iilor privind imobiliz rile corporale


ntreprinderile, indifferent de forma de organizare i de tipul de proprietate, precum i persoanele juridice f r scop lucrative au obliga ia s eviden ieze n contabilitate, n conturile distinct, mijloacele fixe i amortizarea acestora. Mijloacele fixe se nregistreaz n conturi diferite, n func ie de apartenen a lor.Astfel, mijloacele fixe pot fi: mijloace fixe proprii i mijloacele fixe str ine. Mijloacele fixe str ine se afl n unitatea patrimonial dar nu par in patrimoniului propriu. Se nregistraz diferit, n func ie de natura contractului ncheiat ntre parteneri: n cazul contractului de nchiriere, mijloacele fixe se reflect n contul extrabilan ier 8031 Mijloacele fixe luate cu chirie. Acestea se debiteaz la primirea lor i se crediteaz la restituire, pe principiul simplei nregistr ri. n cazul contractului de loca ie de gestiune, mijloacele fixe primite se reflect cu ajutorul contului extrapatrimonial 8036 Redeven e, loca ii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate. n cazul contractului de concesionare, mijloacele fixe primite se reflect cu ajutorul conturilor 205 Concesiuni, brevete, alte drepturi i valori similare, respectiv 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, altor drepturi i valori similar. Mijloacele fixe proprii apar in titularulu de patrimoniu, i n consecin se eviden iaz cu ajutorul 212 Construc ii, 213 Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii, dezvoltat pe urm toarele conturi sintetice de gradul2, 2131.Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje i instala ii de lucru), 2132. Aparate i instala ii de m surare, control i reglare, 2133. Mijloacele de transport, 2134. Animale i planta ii i 214 Mobilier, aparatur birotic , echipamente de protec ie a valorilor umane i material i alte active corporale. Toate aceste conturi sunt conturi de active. n debitul lor se nregistreaz valoarea mijloacelor fixe achizi ionate, realizate din produc ie proprie, primite cu titlul gratuit, ca aport al asocia ilor la capitalul social i aportul ntreprinz torului individual. n creditul conturilor se nregistreaz : -valoarea mijloacelor fixe cedate sau scoase din patrimoniu -valoarea mijloacelor fixe retrase de ntreprinz tor individual Soldul contului reprezint valoarea mijloacelor fixe existente. Contabilitatea terenurilor se ine cu ajutorul contului 211 Terenuri, dezvoltat pe dou conturi sintetice de gradul2 i anume: 2111 Terenuri i 2112 Amenaj ri la terenuri Contul 211 Terenuri este un cont activ care nregistreaz pe debit valoarea terenurilor intrate n patrimoniu pe diverse c i(achizi ionate, aduse ca aport la

capital, primite cu titlu gratuit, amenaj rile f cute n regie proprie, etc) i se crediteaz cu valoarea terenurilor cedate sau a aporturilor retrase, etc. Soldul contului este debitori i reflect valoarea terenurilor i costul efectiv al amenaj rilor la terenuri. Mijloacele fixe achizi ionat existente n patrimoniu sunt supuse amortiz rii. Acestea se eviden iaz cu ajutorul contului 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale, care este un cont de pasiv. n creditul contului 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale, se nregistreaz :-cheltuieli aferente amortiz rii imobiliz rilor corporale -valoarea amortiz rii imobiliz rilor utilizate n opera ii de participa ie, transferat conform contractelor. n debitul contului 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale se nregistreaz valoarea amortiz rii imobiliz rilor corporale vndute sau scoase din patrimoniu. Soldul contului este creditor, reprezint amortizarea imobiliz rilor corporale existente n patrimoniu. Ajust rile pentru deprecieri se eviden iaz cu ajutorul contului 291 Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale care este un cont de pasiv. n creditul contului 291 Ajust ri pentru imobiliz rile corporale se nregistreaz sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobiliz rilor corporale. Soldul contului reprezint valoarea provizioanelor aferenteimobiliz rilor corporale existente n patrimoniu.

Capitolul 6 Intrarea n patrimoniu a imobiliz rilor corporale

Imobiliz rile corporale pot intra n patrimoniu pe mai multe c i: achizi ionare, din produc ia proprie, sub form de aport la capital, primirea cu titlu gratuit ca dona ie sau subven ie, plusuri de imobiliz riconstatate la inventar etc. n cazul achizi ion rii, documentul justificativ este factura, care consemneaz toate elementele privind costul de origine al mijloacelor fixe. Datoriile fa de furnizorii de imobiliz ri se urm resc distinct fa de datoriile comerciale, utilizndu-se contul 404 Furnizori de imobiliz ri n cazul achizi iei de imobiliz ri corporale pe credit comercial modific rile la nivelul patrimoniului sunt:- cre te valoarea imobiliz rilor corporale din patrimoniu, contul corespunz tor din grupa 21 Imobiliz ri corporale, de active se debiteaz ; - cre te datoria fa de furnizorii de imobiliz ri, contul 404 Furnizori de imobiliz ri, cont de pasiv se crediteaz : 21 Imobiliz ri corporale= 404 Furnizori de imobiliz ri Imobiliz rile corporale ob inute din produc ie proprie. Produc ia de imobiliz ri constituie un venit din exploatare, reprezentat de costul lucr rilor i cheltuielilor efectuate de unitatea patrimonial pentru ea ns i i nregistrate ca active imobilizate.

Dac investi ia s-ar fi ntins pe parcursul mai multor exerci ii financiare, la sfr itul primului an pentru realiz rile de pn atunci s-ar fi debitat contul 231 Imobiliz ri corporale n curs n coresponden cu contul 722 Venituri din produc ia de imobiliz ri, urmnd ca la finalizarea imobilizarea s se treac din contul 231 Imobiliz ri corporale n curs n contulcorespunz tor din grupa 21 Imobiliz ri corporale. Intrarea de imobiliz ri corporale prin aport n natur se face pe baza Procesului verbal de recep ie i se nregistreaz la valoarea de aport. Intrarea de mijloace fixe cu titlu gratuit prin dona ii, subven ii sau plusuri de inventar. Ele se nregistreaz la valoarea curent pe baza procesului verbal de recep ie. Intr rile prin acest mod sunt amortizabile, subven ia fiind virat la venituri, de obicei pe m sura amortiz rii bunului respectiv. n acest caz modific rile la nivelul patrimoniului ntreprinderii sunt: - cre te valoarea imobiliz rilor corporale din patrimoniu, contul corespunz tor din grupa 21 Imobiliz ri corporale, de active se debiteaz ; - cresc subven iile pentru investi ii ca element de capital propriu, contul 131 Subven ii pentru investi ii, sinteticulde gradul 2 corespunz tor, cont de pasiv, se crediteaz : 21 Imobiliz ri corporale= 131 Subven ii pentru investi ii

Amortizarea

Capitolul 7 i ajust rile pentru deprecierea imobiliz rilor corporale

Mijloacele fixe se caracterizeaz prin aceea c ele nu se consum la prima lor utilizare, ci n mod treptat. De aceea cheltuiale cu mijloacele fixe va fi repartizat sistematic pe durata de utilizare a mijlocului fix. Deprecierea ireversibil a mijloacelor fixe poart numele de amortizare i se calculeaz la sfr itul fiec rei exerci iu. Amortizarea se stabile te prin aplicarea unor metode alese n momentul contabiliz rii activului i se include n cheltuielile de ecploatare. Metoda de amotizare aleas trebuie s reflecte ritmul de consumare a avantajelor economice a teptate ca urmare a utiliz rii activului. n virtutea principiului permanen ei metodelor, metoda de amrtizare o dat aleas va fi aceea i pe toat perioada de existen a mijlocului fix n patrimoniul societ ii. La aplicarea metodei de amortizare se ine cont de valoarea de intrare a mijlocului fix i de durata de utilizare. Prin valoarea de intrare a mijlocului fix se n elege: Valoarea de intrare aferent fiec rui mijloc fix, reevaluat n conformitate cu prevederile legale, respectiv:- cheltuielile de achizi ie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros - costul de produc ie pentru mijloacele construite sau produse de unitatea patrimonial - valoarea actual pentru mijloacele fixe dobndite cu titlu gratuit, estimat la nscrierea lor n activ pe baza raportului ntocmit de exper i i cu aprobarea.

Durata normal de func ionare reprezint durata de utilizare a activului, respectiv n care exploatarea acestuia aduce profit, sau, cu alte cuvinte, veniturile realizate sunt mai mari dect cheltuielile necesare pentru func ionare, ntre inere i reparare. Mijloacele fixe sunt cuprinse ntr-un catalog, n care sunt precizate, pentru fiecare mijloc fix n parte, duratele normale de func ionare, fiind clasificate n general n grupe, subgrupe, clase i subclase, iar pentru unele i n familii. Astfel, mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate n 6 grupe principale i anume : Grupa 1 - Contruc ii Grupa 2 - Echipamente tehnologice Grupa 3 - Aparate i instala ii de m surare, control i reglare Grupa 4 - Mijloace de transport Grupa 5 - Animale i planta ii Grupa 6 Mobilier, Aparatur birotic , echipament de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active corporale Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaz ncepnd cu luna urm toare punerii n func iune, pn la recuperarea integral a valorii de intrare, conform duratelor normale de func ionare. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, nchiriate sau date n loca ie de gestiune se calculeaz de c tre agentul economic care le are n proprietate, Amortizarea investi iilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, nchiriate sau luate n loca ie de gestiune se recupereaz de agentul economic care a efectuat investi ia, pe perioada contractului. Amortizarea cheltuielilor de investi ii i a moderniz rilor la mijloacele fixe concesionate, nchiriate sau date n loca ie de gestiune este n sarcina agentului economic care a efectuat investi ia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea n cheltuielile de exploatare pe perioada ini ial a contractului de concesiune, nchiriere sau loca ie de gestiune sau pe durata normal de utilizare r mas , dup caz. n situ ia n care durata normal de utilizare r mas este mai mic dect perioada ini ial a contractului, recuperarea cheltuielilor de investi ii se face pe durata normal de utlizare r mas . n cazul nerecuper rii integral , pe calea amortiz rii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din func ionare, agen ii economici asigur acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate n urma valorific rii acestora. Diferen a r mas neacoperit se include n cheltuieli excep ionale, nedeductibilefiscale, pe o perioad de maximum 5 ani, sau diminueaz capitalurile proprii, cu respectarea dispozi iilor legale. Principalele metode de amortizare a mijloacelor fixe utilizate de agen ii economici din Romnia sunt: amortizarea liniar , amortizarea degresiv i amortizarea accelerat . Amortizarea liniar - se realizeaz prin includerea uniform n cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite propor ional cu num rul de ani ai dutarei normale de utilizare a mijloacelor fixe.Amortizarea liniar se calculeaz prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. Din punct de vedere fiscal, amortizarea liniar reprezint normalitatea dac nu sunt reglement ri specifice. Amortizarea degresiv - se aplic n dou variante determinate de data intr rii n func iune a mijlocului fix i anume:

B1. Regim de amortizare degresiv f r luarea n calcul a uzurii morale, pentru mijloacele fixe intrate n func iune nainte de 31 decembrie 1993. A mortizarea const n multiplicarea cotelor de amortizare liniar cu un coeficient degresiv astfel: - 1,5 dac durata de utilizare este ntre 2 i 5 ani - 2 dac durata de utilizare este ntre 5 i 10 ani - 2,5 dac durata de utilizare este mai mare de 10 ani. Calculul amortiz rii degresive se face respectnd principiul: amortizarea se face degresiv pn n anul n care amortizarea rezultat este egal sau mai mic dect amortizarea calculat liniar pentru valoarea r mas de recuperat. Din acel an, se amortizeaz liniar prin np r irea valorii r mase la num rul de ani r ma i, pn la expirarea duratei utilizate. B2. Regim de amortizare degresiv cu influen a uzurii morale. Acest regim de amortizare prevede c pentru mijloacele fixe care au o durat normal de utilizare pn la 5 ani inclusiv, nu se calculeaz influen a uzurii normale. Amortizarea accelerat -const n calculul amortiz rii n primul an de func ionare a 50% din valoarea de intrare, iar pentru exerci iile urm toare cota anual se determin dup metoda liniar n func ie de anii de utilizare r ma i. Amortizarea accelerat se aprob de Ministerul Finan elor. Alte metode de amortizare utilizate sunt: metoda calculului progresiv, metoda calculului degresiv, etc. Amortizarea anual se determin prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare r mase de recuperate sau asupra valorii r mase actualizat . Amortizarea lunar se determin prin mp r irea amortiz rii, pe seama cheltuielilor genernd modific rile: - cre terea cheltuielilor cu amortizarea imobiliz rilor, contul 6811 Cheltuieli de exploatare privind imobiliz rile, cont de cheltuieli se debiteaz - cre te amortizarea ca resurs a ntreprinderii, contul 281 Amortiz ri privins imobiliz rile corporale, sinteticul de gradul 2 corespunz tor, cont de pasiv, se crediteaz : 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz rilor = 281 Amortiz ri privind imobiliz rile corporale Pe lng deprecierile cu character ireversibil, care fac obiectul amortiz rilor, imobiliz rile corporale pot suferi i deprecieri reversibile, cu character temporar. Deprecierile reversibile se constat la sfr itul exerci iului, prin compararea valorii de intrare a imobiliz rilor corporale cu valoarea actual, i fac obiectul ajust rilor pentru deprecieri. Ajust rile pentru deprecieri corespund pierderile de valori susceptibile s afecteze un element al activului net individualizat. Acestea se constituie att pentru imobiliz rile neamortizabile ct i pentru cele amortizabile. Se pot constitui ajust ri pentru deprecierea asupra imobiliz rilor amortizabile cnd acestea sufer deprecieri excep ionale. Ceea ce deosebe te ajust rile pentru deprecierea de amortiz ri este caracterul aleatoriu al pierderilor care trebuie acoperite, precum i caracterul lor temporar. Ca modalitate de nregistrare n contabilitatea a ajust rilor, acestea sunt foarte asem n toare nregistr rii amortiz rilor. Constituirea i majorarea ajust rilor pentru deprecieri determin cre terea cheltuielilor, iar diminuarea i anularea lor genereaz venituri. Ca urmare constituirea sau majorarea ajust rilor pentru deprecierea imobiliz rilor corporale va genera urm toarele modific ri:

- cresc cheltuielile privind ajust rile pentru deprecierea imobiliz rilor contului 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajust rile pentru deprecierea imobiliz rilor, cont de cheltuieli se debiteaz - cre te valoarea provizioanelor constituite, contul 291 Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale, contul sintetic de gradul 2 corespunz tor, cont de pasiv se crediteaz : 6813 Cheltuieli de exploatare privind = 291 Ajust ri pentru deprecierea ajust rile pentru deprecierea imobiliz rilor imobiliz rilor corporale Anularea sau diminuarea ajust rilor la ie irea din patrimoniu a imobiliz rilor, sau la r mnerea f r obiect a ajust rii prin dispari ia pierderii de valoare, genereaz la nivelul ntreprinderii urm toarele modific ri: - scade valoarea provizioanelor constituite, contul 291 Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale, contul sintetic de gradul 2 corespunz tor, cont de pasiv se debiteaz -cresc veniturile din ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor, contul 7813 Venituri din ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor, cont de venituri se crediteaz : 291 Ajust ri pentru deprecierea = 7813 Venituri din ajust ri pentru Imobiliz rilor corporale deprecierea imobilz rilor

Capitolul 8 Ie irea din patrimoniu a imobiliz rilor corporale


Imobiliz rile corporale pot ie i din patrimoniu prin : scoaterea din func iune, vnzare, cedrarea cu titlu gratuity sub form de dona ii, minus de mijloace fixe constatate la inventariere, ie iri datorate unor cauze de for majora (calamit i naturale, incendii, furtuni etc.), sau pe alte c i. Scoaterea din func iune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea Consiliului de Administra ie al agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, n cazul persoanelor juridice f r scop lucrativ. La institu iile publice scoaterea mijloacelor fixe din func iune se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite bugetare. n cazul institu iilor publice, scoaterea din func iune a mijloacelor fixe nainte de expirarea duratei normale de utilizare sau de durata normal de utilizare sonsumat se aprob de c tre ordonatorul superior de credite. La scoaterea din func iune a mijloacelor fixe apartinnd agen iilor economici, la care statul de ine 50% din capitalul social se va urm ri valorificarea la maximum a ansamblului i a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de scimb sau prin vnzare, pe baz de licita ie public . La scoaterea din func iune a imobiliz rilor corporale se crediteaz contul de imobiliz ri corporale (deoarece valoarea lor scade ) cu valoarea de intrare. Concomitet trebuie sc zut din contabilitate i amortizarea s r mn doar amortizarea aferent mijloacelor fixe existente n patrimoniu). Pentru partea neamortizat se debiteaz un cont de cheltuieli. nregistrarea contabil este: 281 Amortiz ri privind = 21 Imobiliz ri corporale imobiliz rile corporale

6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital n cazul n care ie irea imobiliz rii corporale se face n vederea vnz rii acesteia, pe lng nregistrarea anterioar , generat de ie irea din gestiune a imobiliz rilor, se face i nregistrarea legat de opera ia de vnzare. Vnarea genereaz : - cre terea crean elor fa de debitori diver i, contul 461 (Debitori diver i), cont de activ se debiteaz cu pre ul de vnzare, inclusiv TVA - cresc veniturile din activele cedate, contul 7583 (Venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital), cont de venit se crediteaz cu pre ul de vnzare, f r TVA - cre te datoria provizorie fa de bugetul statului privind TVA colectat , contul 4427 (TVA colectat ), cont de pasiv se crediteaz : 461 Debitori diver i = 7583 Venituri din vnzarea activelor i alte Opera ii de capital 4427 TVA colectat n toate situa iile n care au avut loc ie irea de imobiliz ri corporale pentru care s-au nregistrat ajust rile pentru deprecieri se procedeaz la reluarea lor pe seama conturilor de venituri. Cu aceast ocazie, se debiteaz contul 291 (Ajust ri pentru deprecierea imobiliz rilor corporale) i se crediteaz contul 7813 (Venituri din ajust ri pentru deprecieri imobiliz rilor).