Sunteți pe pagina 1din 14

dimitrios

REVISTA PAROHIEI "SFÂNTUL DUMITRU-POŞTĂ" - PARACLIS UNIVERSITAR


Anul IV, Serie nouă, Nr. 12 (111) - 17-30 octombrie 2016

FOTO: doxologia.ro

EDITORIAL CUVÂNTUL FILOCALIC MINUNI ALE SFINŢILOR


SFINŢII CARE CAUZELE "PRIVEGHEAŢI
NE VEGHEAZĂ DEMONIZĂRII ŞI VĂ RUGAŢI..."

pagina 3 pagina 4 pagina 6


ANUL IV, NR. 12 (111) EDITORIAL

SFINŢII CARE NE VEGHEAZĂ


Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

Î
n ziua în care apare numărul de faţă al durere şi însinguraţi, găsim izbăvire prin mila
revistei noastre, 16 octombrie, Biserica lui Dumnezeu şi întâlnirea providenţială a
Ortodoxă îl cinsteşte pe Sfântul Mucenic unui om sau unei comunităţi. Poate fi o biseri-
Longhin Sutaşul, martor la Cinstitele Pătimiri că, un preot sau un sfânt care ne transmite un
ale Mântuitorului Hristos. Sfântul se află mesaj din veşnicie. Nu toate apar în vis, asta
reprezentat şi în biserica noastră, în absida ca să nu dăm importanţă plăsmuirilor noctur-
de nord, deasupra stranei femeilor. ne ale minţii. Dimpotrivă, visele ne pot păcă-
Sutaş sub comanda lui Pilat, a fost pus li foarte uşor. Dumnezeu găseşte căi potrivite
de pază atât la Răstignire, cât şi la mormânt. pentru fiecare dintre noi să ne spună voia Sa.
Văzând minunile care au însoţit moartea Ascultând-o cu atenţie şi fidelitate, ne putem
Domnului (cutremurul de pământ, eclipsa de găsi liniştea cugetului, puterea de a distinge
soare, pietrele care se despicau), a strigat: culorile lumii (discernământul mult-iubit şi
„Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu” dorit de Părinţii Bisericii). Ridicaţi ochii spre
(Matei 27, 54). Împreună cu alţi doi ostaşi chipul sfântului din absida de miazănoapte!
romani, a refuzat mita iudeilor ca să tăgăduias- Acum este nerestaurată, în curând va fi curăţa-
că Învierea Domnului. A preferat să îşi aban- tă, mulţumită donaţiei a doi tineri din biserică,
doneze serviciul militar, să se boteze şi să-L şi vom vedea mai limpede chipul unui model
propovăduiască pe Hristos în Capadocia. Pârât pentru toţi.
că face misiune pentru creştini, vânat ca mar- „Văzut-ai pe Mântuitorul răstignit şi lumi-
tor esenţial al Învierii lui Iisus, a fost decapi- nându-te cu Razele Lui, ai fugit de întunericul
tat, iar capul i-a fost trimis la Pilat şi la iudei cel preaadânc al necunoştinţei şi te-ai îndrep-
şi aruncat în gunoi. Peste mulţi ani, o vădu- tat către Dumnezeiasca Cunoştinţă, crezând
vă oarbă, care tocmai îşi pierduse unicul fiu, că Cel Ce Se vede, este Dumnezeu. Pentru
l-a visat pe Sfântul Longhin, care i-a indicat aceasta şi chinuindu-te te-ai numărat cu cete-
locul unde se află capul său. Săpând cu mâini- le mucenicilor, veselindu-te, Sfinte Mucenice
le, nefericita şi-a recăpătat vederea şi a primit Longhin, Preafericite. Cu care împreună roa-
şi darul de a-l zări în vis pe fiul său, alături de gă-te lui Hristos, Dumnezeu, iertare de gre-
Sfântul Longhin. A îngropat trupul fiului alături şeli să dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste
de capul sfântului, a zidit o biserică frumoasă sfântă pomenirea ta” (Sedealna Sfântului
deasupra şi şi-a dobândit liniştea sufletească. Longhin).
Nu este o filă de sinaxar, ci o paradig- Cu rugăciunile sale şi ale tuturor sfin-
mă pentru multe din episoadele vieţii noas- ţilor, Dumnezeu să ne întărească şi să ne
tre. Pierzând mult sau multe, orbiţi de miluiască! 

sfântul dumitru - poºtã 3 paraclis universitar


CUVÂNTUL FILOCALIC ANUL IV, NR. 12 (111)

CAUZELE DEMONIZĂRII DIN


OPTICA SFINŢILOR PĂRINŢI
Daniel JORA

ǻ
i Eu învăţam pe cei din Efraim să nu sunt porunci, ci, mai degrabă, sfa-
meargă în picioare şi-i luam în turi sau recomandări. „Porunca” emisă de
braţe, dar ei n-au înţeles, cu toa- Dumnezeu arată autoritatea Celui care o
te că Eu îi îngrijeam ca pe copii, Îi iubeam cu emite în comparație cu omul. „Iată, eu vă
dragoste părintească, cu iubire fără de mar- pun astăzi înainte binecuvântare şi blestem:
gini. Am fost pentru ei ca unul care le ridică Binecuvântare veţi avea dacă veţi ascul-
jugul de pe grumajii lor, şi mă plecam către ta poruncile Domnului Dumnezeului vos-
ei şi-i hrăneam.» (Osea 11, 3-4). Yahve sau tru, pe care vi le spun eu astăzi; iar blestem,
Dumnezeul Vechiului Testament e văzut dacă nu veţi asculta poruncile Domnului
adesea ca fiind prea aspru sau sadic. Dacă Dumnezeului vostru” (Deut 11, 26-27).
lucrurile sunt privite din perspectivă peda- Nici sintagma „nu ne duce pe noi în ispi-
FOTO: sihastriaputnei.ro

gogică, un părinte e nevoit „să nu-și cruțe tă” din rugăciunea „Tatăl nostru” nu-L ara-
nuiaua” pentru a corecta obiceiurile nepo- tă pe Dumnezeu ca pe Cel ce ispitește. Dacă
trivite ale copiilor. te îndepărtezi de El, ca mlădița, care odată
Nici chiar poruncile date de Dumnezeu ruptă de viță, se usucă, nu poți trăi decât,

sfântul dumitru - poºtã 4 paraclis universitar


ANUL IV, NR. 12 (111) CUVÂNTUL FILOCALIC

paradoxal, moarte. Orice păcat lasă o umbră interzisă de Dumnezeu, într-un spațiu în
de tristețe sau de mâhnire, aduce în suflet care domină neascultarea. Fiul risipitor
o energie negativă. Prin urmare, sadismul ajunge tot în această zonă neîngăduită, în
ține de diavol și nicidecum de Dumnezeu care Dumnezeu nu dorește să ne aflăm - în
care prin profeți ne-a spus următoarele: spațiul porcilor.
„Căutaţi-Mă şi veţi fi vii!” și „Căutaţi binele Orice făptură rațională poate deve-
şi nu răul, ca să fiţi vii” (Amos 5, 5; 14). ni propriul său vrăjmaș, cu alte cuvinte,
Ieșirea de sub dragostea părintească, în se poate transforma într-o entitate demo-
Pilda fiului risipitor, l-a dus pe copilul care nică sau satanică. „În el se cuibărește
dorea să încerce noi experiențe spre „foa- puterea satanismului, adică puterea pati-
mete mare” (Ioan 15, 14) sau spre foamete milor demonice” (Nikos Matsoukas,
duhovnicească. A început să ducă lipsă, iar Demonologie). Sfântul Ioan Scărarul spu-
golul din sufletul său i-a creat noi neliniști nea că „cel mândru nu are nevoie de atacu-
și griji. Se pot găsi similitudini între aceas- rile demonilor, căci el s-a făcut sieși demon
tă pildă și pasajul din Sfânta Evanghelie și războinic”.
care prezintă „desdemonizarea” de către Sfântul Petru Damaschinul arată că
Hristos a celor doi gadareni. Fiul risipi- „diavolul a pierdut «cunoașterea lui
tor, după un anumit timp, îndepărtându-se Dumnezeu» din pricina nerecunoștinței și
de casa părintească, simte lipsa afecțiunii a mândriei. De aceea, nu știe de unul sin-
tatălui său ori lipsa harului lui Dumnezeu gur ce să facă, ci vede ce face Dumnezeu
și, totodată, simte și teamă sau neliniște. ca să ne mântuiască și uneltește să le
Diavolul, în Gadara, pentru că nu este „un facă pe cele potrivnice, ca să ne piardă.
vizitator extrem de neplăcut, un parazit Diavolul scornește în loc de virtuți, răutăți;
corupător care vine dintr-o lume necunos- în loc de apostoli, apostoli mincinoși; în
cută, întunecată și care pătrunde sama- loc de lege, fărădelege; în locul adevăru-
volnic în lumea noastră, în însăși istoria lui, minciuni etc.” (Demonii și lucările lor -
dumnezeieștii iconomii” (Nikos Matsoukas, Învăţătura Bisericii şi o culegere de povestiri
Teologie Dogmatică și Simbolică, Vol. IV, despre duhurile rele, Trad. din limba grea-
Demonologie, Ed. Bizantină, București), că de Spătărelu Cristian, Ed. Egumenița).
când Îl întâlnește pe Hristos, se tulbură. Își Omul își însușește moartea duhovnicea-
amintește că e îndepărtat de Dumnezeu, să sub impulsul și nu constrângerea dia-
dar nu se întoarce spre El, ci alege să fugă volului. Demonizarea se realizează atunci
în porci, în animale pe care iudeii nu aveau când omul îi îngăduie diavolului să intre
voie să le consume, cu toate că pentru treptat în el. Sau, după cum spune Sfântul
aceasta erau și crescute. Cu alte cuvinte, Ioan Gură de Aur, oamenii împătimiți sunt
diavolul se retrage într-o zonă „ilegală”, „demonizații vieții sociale”. 

sfântul dumitru - poºtã 5 paraclis universitar


MINUNILE SFINŢILOR ANUL IV, NR. 12 (111)

„PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ RUGAŢI,
CA SĂ NU INTRAŢI ÎN ISPITĂ”
Monica DAMIAN

S
untem ispitiți de diavol în fiecare cli- fapt dovedit și de minunea vindecării unui
pă, căci „...Potrivnicul vostru, diavo- tânăr din Patra, petrecută în ajunul praz-
lul, umblă, răcnind ca un leu, căutând nicului Sfântului Cosma. Acest tânăr, legat
pe cine să înghită” (I Petru 5, 8). Însă, nu cu lanțuri, a fost așezat în partea de nord-
poate face rău nimănui fără îngăduința vest a bisericii, unde a fost adusă o icoană
lui Dumnezeu. Atunci când omul este stă- și pusă deasupra lui. Diavolii, însă, au arun-
pănit de duhuri necurate, nu se mai com- cat-o, neputând-o suporta. A doua zi, după
portă ca o persoană independentă; toate otpustul Sfintei Liturghii, cel posedat de
acțiunile lui sunt dirijate de duhul viclean duhuri necurate a fost împărtășit, moment
(Arhim. Nectarie Moulatsioti, Despre farme- în care demonii au ieșit, spunând: „M-am
ce și cum pot fi ele dezlegate, p. 25). făcut bine! Slavă Ţie, Dumnezeule! Doamne,
Manifestările posedării demonice le miluieşte! Sfântul Cosma m-a vindecat!
putem observa în fața icoanelor, a Sfintelor Dezlegaţi-mi lanţurile!”.
Moaște, a Crucii, a Sfintelor Taine, întru- Remarcăm, deci, că Sfânta Euharistie
cât demonii nu suportă lucrurile sfinte, este un medicament pentru cel ce primește

sfântul dumitru - poºtã 6 paraclis universitar


ANUL IV, NR. 12 (111) MINUNILE SFINŢILOR

Dumnezeieștile Taine a zis: „Nu-i de ajuns


ale lui Hristos, însă că popa al bătrân
împărtășirea rară poa- care trăiește aici
te fi o cauză a ispitelor nu-mi dă pace zi și
noastre, fapt ce reie- noapte?... Acum vii
se dintr-o întâmpla- și tu cu untdelem-
re din viața Sfântului nul: O să mă ardeți
Macarie Egipteanul. voi doi!”.
Fiind ispitit de o feme- O altă minune se
ie „frumoasă la chip”, petrece într-o insu-
un egiptean merge la lă din Republica
un vrăjitor, rugându-l Fiji. Un ieromonah,
ca prin farmecele sale, în timpul vizitei
femeia să fie izgonită unui bolnav la spi-
de soț și să-l iubească tal, a auzit țipetele
pe el. Dar, neputând să o determine să cadă îngrozitoare ale unei fete, din celălalt colț
în păcatul desfrânării, a transformat-o într- al culoarului. Mergând la ea, părintele a
o asemănare de animal. Dându-și seama că închinat-o cu crucea ce avea părticele din
este lucrarea vrăjmașului, soțul ei o duce Cinstitul Lemn al Crucii pe care a fost răstig-
la Cuviosul Macarie. Acesta a turnat apă nit Mântuitorul și, în cele din urmă, a intro-
sfințită pe capul ei, făcându-o să aibă chipul dus crucea în gura bolnavei. Prin puterea
de femeie. Sfântul o sfătuiește să meargă crucii, fata s-a liniștit.
des la biserică și să se împărtășească, expli- Din prezentarea câtorva minuni cu
cându-i care este cauza ispitei ce o avusese: oamenii demonizați, remarcăm puterea pe
„a venit asupra ta acea ispită, fiindcă cinci care o are împărtășirea cu Trupul și Sângele
săptămâni au trecut de când ai fost părta- lui Hristos, participarea la Sfânta Liturghie,
şă dumnezeieştilor Taine”. Însă, nu numai ungerea cu untdelemn sfințit de la Sfântul
Sfânta Euharistie alungă demonii, ci și parti- Maslu, apropierea de Sfânta Cruce, agheas-
ciparea la Taina Sfântului Maslu și la Sfânta ma asupra demonilor vicleni. Așadar, să ne
Liturghie. Astfel, o femeie demonizată adu- ferim de patimi și să ducem o viață duhov-
să la Mănăstirea Sfântului Gherasim din nicească, astfel încât diavolul să nu pună
FOTO: Oana Nechifor, doxologia.ro

Kefalonia este tămăduită prin participa- stăpânire peste noi, pentru că atunci „Când
rea la Liturghie și ungerea cu untdelemn sufletul, supunându-se patimilor, predă vir-
sfințit. Femeia mărturisește, mai târziu, că tutea deprinderii păcătoase, respinge împă-
simțea că îi iese din trup ceva puternic în răţia lui Dumnezeu şi trece sub stăpânirea
timpul Liturghiei. În momentul ungerii cu aducătoare de stricăciune a diavolului”
untdelemn sfințit, demonizata s-a ridicat și (Sfântul Maxim Mărturisitorul). 

sfântul dumitru - poºtã 7 paraclis universitar


VIAŢA CREŞTINĂ ANUL IV, NR. 12 (111)

SFÂNTUL ANTONIE
ŞI DIAVOLUL
Protosinghel Nicodim MĂNDIŢĂ

O
dinioară, pe când Marele Antonie se a zis: “Pentru ce m-ai legat, Antonie? Eu am
sihăstrea în pustie, a venit diavolul la venit numai ca să-ţi spun lauda mea, cum
miezul nopţii, lovind în uşa chiliei, că luptăm noi pe monahi şi pe ceilalţi creştini,
să-i deschidă. Marele Antonie, sculandu-se şi tu m-ai legat?” Sfântul: “Spune-mi lucră-
şi neştiind cine este cel ce bate, a deschis rile dracilor, ce fac ei monahilor şi celorlalţi
uşa. Atunci, iată, pe negândite, vede un om creştini. Dracul: “Ascultă, Antonie, noi, mai
ciudat ce stătea afară. Sfântul, văzându-l, îi înainte, eram îngeri, însă Lucifer, începăto-
zise: “Cine eşti tu, care baţi la miezul nop- rul nostru, căzând pentru mândria lui, fiind-
ţii în uşa mea, şi ce voiesti?” Necuratul drac că a voit a-şi pune scaunul său mai presus
i-a răspuns: “Eu sunt diavolul.” Sfântul l-a decât al lui Dumnezeu, cugetând în sine a se
întrebat: “Cum ai îndrăznit de ai venit aici, face asemenea lui Dumnezeu: «În cer mă voi
preainrautatitule?” “Am venit, i-a răspuns sui, deasupra stelelor cerului voi pune sca-
diavolul, ca să-ţi spun cum se luptă mona- unul meu, şedea-voi pe muntele cel înalt,
hii şi ceilalţi creştini, ocărându-ne în tot cea- peste munţii cei înalţi, care sunt spre mia-
sul şi cum pe mireni îi întorc lesne la voia zănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor, fi-voi
mea.” Sfântul: “Preaîmpieliţatule, pentru ce asemenea Celui Preaînalt.» (Is. 14; 12-14)
faci aceasta?” Dracul: “Aceasta o fac, pen- Îndată ce a gândit aceasta, a şi căzut din cer
tru că eu urăsc pe monahi, fiindcă şi Lucifer, jos, în cele mai dedesubt ale pământului,
stăpânul meu (Satana), preamult îi urăşte, urmând şi noi după dânsul. Din această pri-
fiindcă Dumnezeu vrea ca din aceştia să alcă- cină, noi, din îngeri luminaţi, ne-am făcut dia-
tuiască, adică să completeze locurile din care voli întunecaţi, pentru care lucru avem multă
am căzut noi, făcând îngeri în locul nostru urăciune asupra preoţilor, a monahilor şi a
din Preoţii cei buni şi din Monahii cei sme- drept-credincioşilor creştini, pe care îi supă-
riţi. Pentru aceasta, dar, avem noi atâta ură- răm neîncetat. Să ştii însă că nimic altceva nu
ciune asupra lor.” Evlaviosul Antonie, auzind ne omoară mai mult decât rugăciunea, pos-
acestea de la diavol, l-a legat cu puterea lui tul şi smerenia, pe care le au monahii şi unii
Dumnezeu, zicând: “Fiindcă ai venit aici, dia- dintre ceilalţi creştini. Pentru aceasta, noi ne
vole, te jur pe Numele Dumnezeului tuturor, silim foarte mult să-i facem că nici să se roa-
Cel ce a făcut toate, să stai aici până când îmi ge, nici să postească şi nici să se smereas-
vei mărturisi toate câte ai făcut şi câte le faci că, ci să se lenevească, să nu postească şi să
în fiecare zi creştinilor.” Dracul, îngrozindu-se, se mândrească. Aşa, de pildă: să zică unii că

sfântul dumitru - poºtã 8 paraclis universitar


ANUL IV, NR. 12 (111) VIAŢA CREŞTINĂ

sunt frumoşi, fiind urâţi; alţii, că sunt învăţaţi, tulburări.” Sfântul: “Şi cum se numesc ei?”
neştiind buchiile… Apoi băgăm multă vraj- Dracul: “Unul se numeşte deşert, adică dra-
bă între unii şi alţii din ei, ca să se sfădească. cul slavei deşarte, iar celălalt, mânios, adică
Pentru aceste pricini, mergem din loc în loc dracul mâniei, fiindcă învrăjbeşte pe oameni,
şi pe unii îi facem de se leapădă de Hristos, de se bat, făcând şi alte multe răutăţi, adică
pe alţii, să lase viaţa monahicească şi să se să meargă oamenii la judecăţi, cheltuindu-şi
facă mireni şi cu acest chip îi luăm împreună averile lor, de unde avem şi noi multă dobân-
cu noi în munca cea veşnică. Mai ascultă încă: dă, adică: parte. Numai pe aceia îi avem vrăj-
Să ştii iarăşi că nu ne supără maşi care nu vor să meargă la
atât de mult nici postul şi nici judecăţi. Pentru aceea şi noi,
rugăciunea, precum ne supără pe acei creştini care nu voiesc
smerenia, pe care o vedem la să facă voile noastre, îi supă-
mulţi monahi şi la oarecare din răm foarte mult, luptându-ne
mireni, pe care ne silim foarte cu ei, însă adeseori nu facem
mult a-i trage la noi, în slujbe- nimic. Şi, când mergem la înce-
le noastre. Precum viermele pătorul nostru, ne ceartă foar-
care, hrănindu-se din lemn, se te mult şi ne ocărăşte pentru
sileşte a-l usca pe acesta şi a-l Sfântul Antonie cel Mare
aceste nereuşite ale noastre.
face netrebnic de a mai aduce şi satirul Extenuat de ciudă, necaz şi
rod, în acest chip ne silim şi noi chinuri în nevăzutele legături,
ca să uscăm inimile lor, de a nu mai rodi fapte diavolul s-a rugat Sfântului Antonie, zicând:
bune lui Dumnezeu. După aceea, îi aruncăm “Rogu-te, Antonie, lasă-mă să mă duc, fiind-
în munca cea veşnică. că am şezut multă vreme aici şi am întârziat,
Cuviosul Antonie, auzind acestea, iarăşi deci nu mă mai întreba, că am să fiu pedepsit
l-a întrebat pe diavol: “Dar pe mireni pen- mult de stăpânul meu.” Sfântul: “Care este
tru ce îi supăraţi?” Diavolul: “Fiindcă Hristos, sminteala cea mai mare pe care o aduceţi voi
prin Adam, a aruncat din cer pe începătorul oamenilor?” Dracul: “Slava deşartă, că într-
nostru şi pentru aceasta avem mare urăciu- aceasta cuprinzându-i, ei înnebunesc, până
ne asupra lor. [...] Când ei se îmbată de vin şi, se apucă la sfadă unul cu altul. Apoi, ajun-
mai ales, de alte băuturi beţive, eu îi îndemn gând şi fratele meu, mâniosul, le dă îndoită
la bătaie. Atunci ei, din cuvânt în cuvânt, se mânie şi slavă deşartă. Atunci, întunecându-
FOTO: izestrea.files.wordpress.com

aprind de mânie şi, mai îndemnându-i şi eu, se cu totul, fac toate, orice voim noi, adică:
încep a se înjunghia. Dar nu numai eu sin- bătăi, vărsări de sânge, ba, până şi omoruri.
gur fac aceasta, ci şi toţi ceilalţi fraţi ai mei.” După aceea, mergem la stăpânul nostru care,
Sfântul: “Şi unde sunt fraţii tăi?” Diavolul: bucurându-se mult de noi, ne învredniceşte
“Sunt duşi la oarecare loc unde se face târg de mai mare cinste.” (extras din cartea Dai
mare (iarmaroc). S-au dus acolo, ca să facă voinţă, iei putere) 

sfântul dumitru - poºtã 9 paraclis universitar


TIMPUL LIBER ANUL IV, NR. 12 (111)

AU STUDENŢII TIMP
DE VOLUNTARIAT?
Alexandra NICOLAESCU

T
impul rămâne una dintre principa- pasionați de ceea ce și-au ales. Aceștia
lele probleme ale omului modern. sunt dispuși să-și petreacă timpul liber în
Mereu căutăm să câștigăm cât mai activități constructive și benefice pentru
mult timp liber. Uităm că noi, oamenii, dăm cei mai puțin avantajați de viață. Mai mult,
valoare timpului, care ne este dat pentru unii dintre aceștia au și o slujbă. De cele
desăvârșire sau condamnare. Noi alegem mai multe ori, programul este foarte solici-
calea. Fără noi, timpul nu are nicio valoare tant și abia mai lasă loc pentru școală. Este
sau rost. Așadar, activitățile noastre trebu- greu să-și găsească o zi liberă pentru a adu-
ie să fie alese cu înțelepciune. ce bucurie pe chipul unor copii din spital, de
La întrebarea pusă în titlu, mulți studenți exemplu, dar nu imposibil? Discernământul
răspund: Nu. Nu au timp este necesar în adminis-
și pentru voluntariat. trarea timpului nostru,
Mai ales dacă nu simt pentru că vom da soco-
nevoia de a dărui ceva teală pentru cheltuirea
celorlalți. Una dintre lui.
tentațiile studentului Invocata lipsă a tim-
este modul în care ale- pului este, însă, de cele
ge să-și petreacă tim- mai multe ori, doar o
pul, de a merge la un scuză. Voluntariatul,
curs sau nu. Invitația la prin definiţie, nu este
un suc pare mult mai interesantă decât o oră remunerat și aceasta îl face neatractiv în
dăruită unor copii sau unor bătrâni din cen- ochii tinerilor. Dar principala cauză a neim-
tre. Pe fondul alegerii, deseori, neinspirate plicării acestora este faptul că părinții,
a specializării, practica obligatorie din tim- profesorii, societatea nu promovează volun-
pul facultății este, pentru mulți studenți, o tariatul și valoarea acestuia în dezvoltarea
corvoadă. Drept urmare, puțini studenți mai tânărului, atât profesional, cât și duhovni-
sunt dispuși să facă și voluntariat. Vacanța cesc. Avem nevoie în comunitățile noastre
FOTO: doxologia.ro

de vară este mult așteptată, iar voluntaria- de exemple de oameni care au devenit mai
tul în timpul verii este exclus. buni după experiențele dobândite în timpul
Sunt însă și excepții: acei studenți voluntariatului. 

sfântul dumitru - poºtã 10 paraclis universitar


ANUL IV, NR. 12 (111) REPORTAJ

PELERINI ÎN
ŢARA LUI ŞTEFAN (II)
Justinian CONSTANTINESCU

C
erul senin ce se întrezărea printre vălătu- mişcă crengile în bătaia unui vânt aducător
cii răcoroşi de ceaţă care înveleau masi- de toamnă; iar peste toate acestea, o linişte
vii şi netulburaţii străjeri ai Bucovinei, menită să-ţi ostoiască zbuciumul nefiresc şi
promitea o plăcută Duminică de toamnă. Spre absurd împlântat în suflet de duhul unei lumi
răsărit, câţiva norişori se adunaseră nevino- care s-a depărtat de menirea pentru care a
vaţi, mânaţi de puternicii curenţi de aer din fost creată.
înaltul cerului şi se aşezaseră cuminţi şi com- Cu aceste gânduri am pornit spre biseri-
pactaţi pe crestele netede înălţate sub ei. ca din sat, aflată la o distanţă de 4 kilometri.
Printre ei, soarele încerca să-şi reverse, gene- Odată ajunşi aici, crainicul, bătrânul clopot
ros ca întotdeauna, splendidele raze peste începu să răsune, unic în felul lui, fără o rezo-
natura încă aflată sub nanţă prelungă, aşa
stăpânirea fireştii şi cum eram obişnu-
binefăcătoarei odih- it să aud în marea
ne nocturne, rândui- metropolă bucu-
tă de Creator cu atâta reşteană. Totuşi,
grijă şi iubire încă de sunt convins că gla-
la zidirea lumii. După sul său se auzea
câteva minute, acesta până hăt-departe
se înălţă peste munţi, şi pătrundea tăce-
reuşind să pătrun- rea stăpânitoare a
Părintele Rică, un preot aparte
dă printre norişori cu acelor meleaguri,
razele sale şi proiectând peste piesajul de atingându-şi scopul. După Dumnezeiasca
sub el o lumină plină de căldură şi optimism. Liturghie, timp în care lăcaşul de cult s-a
Aflaţi undeva pe o culme, dinaintea noastră, umplut de credincioşii locului, am mers la o
în vale, se desfăşura tabloul rustic atât de agapă organizată la casa mirelui, iar în după-
mult iubit şi cântat de Alecsandri, Eminescu amiaza aceleiaşi zile am participat la sluj-
sau Coşbuc: o stână pe o culme, păşuni întin- ba Sfintei Taine a Cununiei celor doi tineri ai
se împrejmuite de zăplazuri (garduri), ici-colo familiei parohiei noastre: Andrei şi Mădălina.
câte o vacă păscând sau semnalându-şi pre- Probabil că slujba, oficiată de trei pre-
zenţa printr-un muget prelung acompani- oţi, ar fi avut desfăşurarea pe care o cunoş-
at de lătratul unui câine, brazi care abia îşi team, dacă nu ar fi fost prezent Părintele

sfântul dumitru - poºtã 11 paraclis universitar


REPORTAJ ANUL IV, NR. 12 (111)

Rică, rânduit pro- munte. Spre dife-


tos (primus inter renţă de ziua prece-
pares). Tonul cu dentă, de astă dată,
care rostea ectenii- nori denşi, de ploa-
le (cererile) şi bine- ie, acopereau cres-
cuvântările, deşi tele înfrigurate,
răspicat, solemn, părând că s-au înstă-
ritoricesc (intuiam Răsărit în ţinutul Dornei pânit peste întrea-
în acest ton un har ga aşezare. Vântul
deosebit), dădea o notă neobişnuită ceremo- îşi schimbase şi el faţa paşnică, acompani-
niei. La sfârşitul slujbei a ţinut un cuvânt pen- ind acum, cu rafale tăioase, picăturile răzleţe
tru tinerii căsătoriţi, iar după câteva vorbe de de ploaie. Era un tablou, ce transformă ideea
duh, glasul lui a devenit grav, cuvântul a căpă- de frumos în cea de sublim, un tablou pe care
tat înălţime duhovnicească, descoperindu-şi l-aş fi contemplat multă vreme dacă aş fi avut
acea harismă a cuvântării pe care o intuisem prilejul de a sta undeva, la adăpost, la căldu-
în timpul slujbei. Aveam să aflu ulterior, spre ra atât de necesară şi de binefăcătoare acum,
a mă convinge şi mai mult că nu mă înşela- a unui foc.
sem, că acest preot este cunoscut în acele Am pornit spre Bucureşti cu regretul că
locuri pe o rază de mai bine de 60 de kilome- timpul, această noţiune atât de nemiloasă cu
tri, având o harismă cu totul neobişnuită: ace- firava făptură umană, ne limita încântarea şi
ea de a găsi oameni înecaţi. Iar modul de a-i bucuria zilelor petrecute aici, transformându-
găsi, din câte mi s-au povestit, este rostirea le în crâmpeie opace de amintiri. Am schim-
unei rugăciuni asupra unui colac şi arunca- bat traseul pe care veniserăm, având acum
rea acestuia pe apă. Acest colac binecuvântat drept ţintă un loc în care amintirile unei copi-
de părintele se opreşte exact în locul în care lării obişnuite şi totuşi, unice, au primit sigi-
se află cel înecat. Slăvit fie Dumnezeu “care liul nemuririi în literatura română şi în cea
dă asemenea putere oamenilor!” (Matei 9, universală: Humuleşti. A fost un popas în care
8). Sunt convins că părintele acesta are încă ne-am adus aminte de cea mai frumoasă peri-
şi alte harisme, neştiute de oameni. Ziua s-a oadă a vieţii omului: copilăria – a noastră şi a
încheiat târziu în noapte, la petrecerea prile- lui Nică -, amuzantă, nevinovată, curată, sfân-
juită de unirea celor doi tineri, făcându-ne şi tă. Am intrat în casa copilăriei lui Creangă.
noi părtaşi la bucuria lor. Ce sentiment! Toate obiectele necesare unui
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă. Ziua a cămin păreau nemişcate de atunci, de aproa-
doua. pe 200 de ani. Trecutul devenise contempo-
La fel de matinal ca în ziua precedentă, ran cu noi! Mă aşteptam ca, din clipă în clipă,
dar cu gândul deja la întoarcerea acasă, am să dea buzna peste noi Nică cel năzdrăvan, cu
ieşit să mai inspir cu nesaţ aerul proaspăt de privirea isteaţă şi şugubeaţă, ţinând ascunsă

sfântul dumitru - poºtã 12 paraclis universitar


ANUL IV, NR. 12 (111) REPORTAJ

în sân pupăza şi ticluind în mintea lui un plan Mormântul


de a scăpa de nepoftitul ceas deşteptător. Părintelui
Iustin Pârvu
Auzeam, parcă, glasul mustrător al mămu-
căi sale, ce-l dosădea pentru năzbâtiile des-
pre care vorbeau vecinele pe la colţ de uliţe şi
despre care i se dusese vestea până în satele
învecinate. Afară, sub un acoperiş, se mai află
încă vestitul cal bălan din povestire şi alte
obiecte de uz gospodăresc, atât de obişnui-
te în acea vreme şi atât de anacronice pen-
tru noi. M-am trezit din visare în curte, acolo ascund, oare, aceşti munţi ce se ridică pre-
unde veghează statuia marelui scriitor. Şi am cum nişte ziduri nemişcate de când lumea
lăsat în urmă vatra copilăriei universale spre şi care îngustează zarea deasupra noastră...?
a ne întoarce în prezentul frământat al exis- După câteva minute, am ajuns în faţa zidu-
tenţei noastre. rilor impunătoare ale mănăstirii. Un drapel
Ploaia care tindea să se înteţească, lua- arborat se unduia ascultător şi molcom sub
se în stăpânire munţii şi văile bucovine- suflarea unui vânt tomnatic. Aceeaşi pace
ne şi ni se prinsese tovarăşă de drum. Un sfântă, pătrunzătoare până în cele mai neşti-
ultim popas a fost la Mănăstirea Petru Vodă. ute colţuri ale sufletului, mângâia întreaga
Drumul accesibil, străjuit de-a dreapta şi aşezare. Am intrat în curtea mănăstirii, iar
de-a stânga de urcuşuri piezişe şi brazi secu- în dreapta bisericii, marmura albă de piatră
lari, ne-a uşurat misiunea de a ajunge până acoperită de un baldachin adăpostea mor-
la căminul duhovnicesc şi locul de odih- mântul duhovnicului pentru care iubirea
nă veşnică ale Părintelui Justin Pârvu. Câte de Dumnezeu îi era bucurie şi ţintă spiritu-
căi neumblate şi nedescoperite de oameni ală, iar iubirea de neam - suferinţă şi cauză
pământească. Iar cuvintele săpate în marmu-
ra crucii stau mărturie acestui fapt: Eu aşa am
mers, Cu Evanghelia în faţă şi cu naţiunea în
spate. Am ieşit pe poarta mănăstirii purtând
în suflet bucurie, recunoştinţă lui Dumnezeu
şi dorinţa de a mă întoarce cândva, în acest
colţ de rai.
Pe o ploaie ce devenise pătrunzătoa-
re şi nu mai contenea, ne-am îndreptat spre
Bucureşti, lăsând în urma noastră locuri, gân-
duri şi sentimente pe care, cu siguranţă, le
Biserica Mănăstirii Petru Vodă
vom purta multă vreme de-acum înainte. 

sfântul dumitru - poºtã 13 paraclis universitar


CREŞTINISMUL ÎN LUME ANUL IV, NR. 12 (111)

VIAŢA CREŞTINĂ ÎN LUME


Pagină realizată de Ilie DORIN

a devenit un creştin-ortodox, tuturor membrilor. Danezii


pe nume Ioan, devenind, ast- devin automat enoriași
fel, unul dintre primii creş- ai Bisericii Danemarcei în
tini de pe teritoriul Japoniei. momentul botezului. Ei pot
Astăzi, unul dintre strănepo- alege, însă, să părăsească
ţii săi este diacon şi slujeş- Biserica, făcând o cerere în
te în Catedrala Ortodoxă din acest sens. (b1.ro)

A
Tokyo. (jesusislord.co.uk)
stronautul rus Sergey

M
ii de oameni au părăsit Ryzhikov, membru al
Biserica Danemarcei International Space
după o campanie Station, a luat, la plecarea
desfășurată la nivel național în spaţiu, icoane, scrisori de
de Societatea Ateistă la membrii familiei şi pie-
Daneză. Reprezentanții tre aduse de pe Muntele

P
este un milion de Bisericii recunosc faptul că Tabor. De asemenea, acesta
mexicani din 122 de acest fenomen este rezulta- a susţinut că numele echipei
orașe au ieșit în stra- tul campaniei duse de soci- sale se va numi Tabor, după
dă sâmbătă, 10 septem- etatea ateilor, dar susțin numele muntelui unde Iisus
brie a.c., pentru a-și anunța că este vorba doar des- S-a schimbat la Faţă. Nava
opoziția la măsurile radica- pre un trend trecător. În spaţială Soyuz MS 02 a ple-
le ale președintelui Enrique Danemarca, Biserica este cat pe 23 septembrie pentru
Peña Nieto, care a propus parțial finanțată dintr-o taxă o călătorie spaţială de 155
un proiect de lege care ar care se oprește automat de zile. (pravoslavie.ru)
permite redefinirea căsăto-
riei. Mexicanii i-au amintit
președintelui că familia este Serghey
formată din bărbat, feme- Ryzhikov
ie și copiii lor, că cele două
sexe sunt clar definite din
punct de vedere biologic
și că orice copil are dreptul
de a avea o mamă și un tată,
nu două mame sau doi tați.
FOTO: pravmir.ru, pravoslavie.ru

(altarulcredintei.md)

B
iserica Ortodoxă din
Japonia are ca slujitori
bărbaţi proveniţi din
vechii Samurai. În 1871, unul
dintre aceştia s-a botezat şi

sfântul dumitru - poºtã 14 paraclis universitar


dimitrios
REVISTA PAROHIEI "SFÂNTUL DUMITRU-POªTÃ"
PARACLIS UNIVERSITAR

PAROHIA "SFÂNTUL DUMITRU - POŞTĂ" - PARACLIS UNIVERSITAR


Strada Franceză nr. 1, Sector 3, Bucureşti
www.sfantuldumitruposta.ro; e-mail: mihaigojgar@yahoo.com
REVISTA DIMITRIOS PE FB: facebook.com/revistadimitrios
DONAŢII: BCR, AGENŢIA LIBERTĂŢII - RO95 RNCB 0069 1109 8613 0001

S-ar putea să vă placă și