Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data : 4 Clasa: 9
Subiectul lecției: Rolul sistemelor de susținere pentru supraviețuirea organismelor în diverse
condiții de mediu
Subcompetențele curriculare:
3.1. Recunoaşterea adaptărilor organelor de susţinere pentru integrarea organisme lor în mediu
Obiective operaționale: La finele lecției elevii vor fi capabili:
O1: să definească sistem de susținere la plante și la animale;
O2: să descrie tipuri de adaptări în sisteme de susținere la liane, plante epifite, arbori, plante
acvatice, completând tabelul;
O3: să argumenteze importanța sistemelor de susținere în supraviețuirea organismelor în
diverse condiții de mediu.
Tipul lecției. lecție mixtă
Tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare:
a) forme: activitate frontală , în grup
b) metode, procedee, tehnici : conversația euristică, studierea unui fragment de text,
problematizarea etc
c)materiale didactice: manual, dicționar biologic
Scenariul lecției
Secvențel Activitatea profesorului Strategia Evaluare
Ob
e lecței și a elevilor didactică a
 Ce sisteme de susținere au plantele? conversația
 Dar animalele?
EVOCARE

 Care este rolul acestor sisteme de susținere în


supraviețuirea plantelor și animalelor?
 Formulează ipoteze referitor la acest subiect și încearcă să le
argumentezi.
1. Noţiune de sistem de susţinere la plante: lucru cu
• analiza fragmentului de text introductiv de la pag. 36 a manual
manualului;
• alcătuirea unui eseu despre unele organe şi ţesuturi
implicate In susţinerea plantelor ce vieţuiesc în diferite condiţii de eseu de 5min
mediu.
2. Adaptările sistemelor de susţinere Ia diverse grupe ecologice
de plante:
REALIZAREA SENSULUI

• descrierea tipurilor de adaptări in sistemele de susţinere la activitate In


liane, plante epifite, arbori, plante acvatice, complectând tabelul de grup
mai jos (activitate In grup);
Grupe ecologice
de plante Exemple Adaptă ri In sistemele de susţinere
1, Lianele hameiul,
-Prezenţa spinilor, câ rligelor,
iedera,
ventuzelor
viţa- de-vle
-Tulpini lungi, de tip agă ţător
-Că ţă rarea pe tulpinile arborilor
2. Plantele muşchii-verzi, Ră dă cini adaptate la fixarea de
epifite orhideele tulpinile arborilor
3. Arborii stejarul, teiul, -Formarea unor ţesuturi
arţarul mecanice rezistente (lemnul)
-Coronament dezvoltat, amplasat la înă lţime, ceea
ce asigură o fotosinteză eficientă
-Prezenţa stratului aerifer care asigură plutirea
4. Plantele peştişoara.
acvatice nufă rul, Sistem radlcular dezvoltat ce
lintița, stuful, asigură fixarea sigură de fundul
rogozul lacurilor

REALIZAREA SENSULUI • rezolvarea exerciţiului 1 de la pag. 38 a manualului:


• rezolvarea unor situaţii-problemă de lipul „Ce s-ar tntlmpla
dacă…?”;
• studiu de caz despre adaptări originale ale unor plante la
supravieţuirea în condiţii extreme de viaţă;
• demonstrarea şi comentarea unor imagini cu plante adaptate
la supravieţuirea în diverse regiuni ale Terrei: pustiu, zone
montane ctc.
1. Lucru în grup - elevii vor propune 3-4 concluzii referitoare la
sistemele de susţinere ale plantelor.
2. În varianta lucrului frontal va fi generalizat fiecare punct al
algoritmului:
REFLECȚIE

• noţiune de sistem de susţinere la plante;


• grupele ecologice de plante şi sistemele lor de susţinere
caracteristice;
• importanţa sistemelor de susţinere în supravieţuirea
plantelor;
• exemple de plante din localitatea natală cu diferite sisteme de
susţinere.
Pregătirea unui raport pe una din temele:
• Curiozităţi despre modalităţile de supravieţuire a plantelor
EXTENSIA

(cu referire la sistemele lor de susţinere).


• Grupele ecologice de plante din zonă şi adaptările lor in
sistemele de susţinere.

S-ar putea să vă placă și