Sunteți pe pagina 1din 21

I.

Răspunderea în dreptul administrativ şi alte aspecte legate de constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale
II. Modul de întocmire a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor
contravenţionale, în conformitate cu prevederile legale.
III. Modalitatea de aplicare a sancțiunilor contravenționale
IV. Alte aspecte legate de constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale.
V. Extrase din hotărâri judectorești prin care au fost anulate procese-verbale de contravenție

- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 60/1991
- Legea 61/1991

I. Subiectele răspunderii contravenţionale:

Sancţiunile contravenţionale reprezintă o grupă a sancţiunilor juridice care se aplica persoanelor fizice şi juridice care
au săvârşit contravenţii.

În cazul contravenţiei subiectul activ este contravenientul, respectiv autorul faptei ilicite, iar subiectul pasiv este o
persoana fizică, o structură organizatorică, un funcţionar public, o autoritate publica, etc.

În cazul răspunderii contravenţionale subiectul activ este o autoritate publică centrală sau locală sau chiar o persoana
juridică privată, autorizată sa presteze un serviciu public, iar subiectul pasiv este contravenientul persoană fizică sau
juridică.

Avem două excepţii: minorul sub 14 ani şi minorul între 14 si 18 ani, pentru care limitele minime şi maxime ale
contravenţiei se reduc la jumatate.

La completarea proceselor-verbale şi în activitatea de constatare a contravenţiilor, agenţii constatatori vor avea în


vedere şi următoarele aspecte:

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient (articolul 19, alineat 1);

Sunt 5 (cinci) cauze de nulitate absolută a procesului-verbal, (articolul 17) care pot fi constatate şi din oficiu şi anume
lipsa:

1. menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator;

2. numelui şi prenumelui contravenientului;

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 1 din 21
3. faptei săvârşite;

4. datei comiterii acesteia;

5.  semnăturii agentului constatator.

În momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aduca la cunoştinţa contravenientului
dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.

Aceste obiecţiuni vor fi consemnate în mod obligatoriu în rubrica «  Alte mentiuni  ».

Dreptul contravenientului de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare şi sancţionare a faptei (faptelor)
contravenţionale se manifestă prin prezentarea verbală din partea contravenientului a obiecţiunilor dar, concretizarea
(materializarea scriptică) în cadrul procesului verbal de contravenţie se face numai de către agentul constatator.

Contravenientul, certifică prin semnătură obiecţiile sale concretizate (materializate scriptic) în cadrul procesului verbal de
contravenţie de către agentul constatator.

La invocarea bazei legale şi încadrarea faptei se va consemna tipul de act normativ în mod corect ( a se observa
diferenţa dintre LEGE, O.U.G., O.G., H.G., H.C.L. );

Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator - ( articolul 19, alineat 2 - chiar dacă nu ar avea
competenţă teritorială );

În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest
mod – ( articolul 19, alineat 3 - loc izolat, oră târzie etc.);

Dacă o persoana săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie
un singur proces-verbal (articolul 20, alineat 1 ).

Conform articolului 5 din O.G. numărul 2 din 12.07.2001 avem:

Sancţiuni contravenţionale principale:

- avertismentul;

- amenda contravenţională;

- prestarea unor activităţi în folosul comunitatii.

Sancţiuni contravenţionale complementare:

- confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

- suspendarea sau anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

- închiderea unităţii;

- blocarea contului bancar;

- suspendarea activităţii;

- retragerea licenţei sau avizului pentru anumite operaţiuni de comerţ exterior, temporar sau definitiv;

- desfinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi gravitatea faptei conform articolului 5 alineatul (6) din
O.G. numărul 2 din 12.07.2001.

Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală şi una sau mai multe
sancţiuni complementare conform articolului 5 alineatul (7) din O.G. numărul 2 din 12.07.2001..
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 2 din 21
Trebuie să ai sancţiunea principală ca să o poţi avea şi pe cea complementară.

Avertismentul:

Constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite însoţită de
recomandarea de a respecta prevederile legale.

Amenda contravenţioanală:

Este o sancţiune pecuniară, principală ce constă în micṣorarea silită a patrimoniului celui sancţionat, acesta fiind
obligat să plătească statului o suma de bani, fixată drept sancţiune.

Munca în folosul comunitatii:

Este reglementata de O.G. numărul 55 din 16.08.2002, se stabileşte întotdeauna alternativ cu amenda şi poate fi
aplicată numai de către instanţa judecătorească.

II. Cauzele care înlatură răspunderea contravenţională a faptei şi cauzele care înlătură caracterul contravenţional al
faptei

A. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei:

1. Legitima aparare – este în legitimă apărare cel care a săvârşit fapta contravenţională pentru a înlătura un atac
material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia ori împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav
persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public, precum şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit
limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul.

2. Starea de necesitate – este în stare de necesitate acela care săvârşeste fapta pentru a salva de la un pericol iminent
şi care nu putea fi înlăturat altfel, viata, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al
altuia, sau un interes public.

3. Constrângerea – este acţiunea de a obliga o persoană să facă un anumit lucru pe care nu l-ar fi întreprins din
proprie iniţiativă. Poate fi fizică sau morală.

4. Cazul fortuit – este intervenţia unui eveniment sau a unei întamplări ce nu putea fi prevazută sau înlaturată şi care
determină producerea rezultatului socialmente periculos.

5. Iresponsabilitatea – este incapacitatea unei persoane de a întelege natura şi rezultatul faptelor sale (minorul până
la 14 ani).

6. Infirmitatea – daca fapta contravenţională a fost săvârşită în legatură cu respectiva infirmitate numai atunci este
înlăturat caracterul contravenţional al faptei.

7. Eroarea de fapt – necunoaşterea în totalitate a unei împrejurări reale de care depinde caracterul contravenţional al
faptei sau cunoaşterea ei inexactă în momentul comiterii faptei ilicite.

8. Beţia involuntară şi completă – ea trebuie sa fie accidentala, completă şi să existe în momentul comiterii
contravenţiei.

B. Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională:

1. Prescripţia aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale – aceasta se prescrie într-un termen de 6 luni de la data
săvârşirii faptei sau de la data constatarii faptei în cazul contravenţiilor continue.

2. Prescripţia executarii sancţiunii contravenţionale – intervine daca procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu


a fost comunicat contravenientului în termen cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii ( actul devine caduc).

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 3 din 21
II. Ca şi modalitate de aplicare a sancţiunilor contravenţionale la actele normative la care Jandarmeria Română
are competenţă, criteriile orientative de care trebuie să se ţină seama la aplicarea sancţiunilor contravenţionale
sunt:
1. împrejurările în care s-a săvârţit contravenţia;
2. modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia;
3. scopul urmărit de contravenient şi urmarea produsă prin săvârşirea faptei;
4. circumstanţele personale ale contravenientului.

În funcţie de cele de mai sus, avem:


A. Împrejurările (circumstanţele) care determină agravarea sancţiunilor contravenţionale:
1. săvârşirea faptei cu intenţie;
2. contravenţia a fost comisă de două sau mai multe persoane împreună;
3. prin contravenţie s-au produs pagube materiale;
4. contravenientul a părăsit locul săvârşirii contravenţiei;
5. la săvârşirea contravenţiei au fost atraşi minori;
6. atitudinea arogantă sau necuviincioasă a contravenientului faţă de agentul constatator, parte vătămată,
martori,etc.;
7. atitudinea recalcitrantă faţă de cetăţenii care au încercat să-l prevină;
8. contravenţia s-a comis pe timp de noapte;
9. contravenţia a fost săvârşită într-un loc sau local public;
10. la săvârşirea contravenţiei, contravenientul a folosit metode şi mijloace de natură să agraveze pericolul
social al faptei.
B. Împrejurările (circumstanţele) care determină atenuarea sancţiunilor contravenţionale:
1. stăruinţa contravenientului pentru înlăturarea consecinţelor faptei comise;
2. caracterul neintenţionat al faptei ( culpa);
3. valoarea neînsemnată a bunurilor obţinute prin contravenţie;
4. contravenientul este minor;
5. comiterea faptei în locuri izolate sau de către o singură persoană

Procesul-verbal trebuie să respecte întocmai condiţiile de legalitate impuse de articolele 16 şi 17 din Ordonanţa
Guvernului numărul 2 din 12 iulie 2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor,
şi să nu fie afectat de nici o nulitate ( absolută sau relativă).

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, acesta trebuie să consemneze situaţia de fapt ( fapta sau faptele
contravenţionale aşa cum s-au desfăşurat şi cum a fost constatate) fără omisiuni sau adăugiri.

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 4 din 21
Condițiile de fond și formă pe care trebuie să le îndeplinească procesul-verbal de constatare a contravenției:,

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravenției trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele mențiuni:
- data şi locul unde este încheiat;
- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
- numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului,
- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea
împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
- indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
- posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din
minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
- termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.
Pe lângă respectarea condițiilor de fond, la întocmirea procesului-verbal de constatare și sancționare a
contravenției, agentul constatator trebuie să țină cont și de o serie de condiții de formă, care au ca scop întărirea forței
probante a acestuia, eliminarea oricăror vicii sau posibilități de anulare a procesului-verbal de constatare si sancționare a
contravenției de către instanța de judecată.

Aceste condiții de formă constau în:


- p.v. de constatare și sancționare a contravenției se completează cu pix (cu pastă), folosind pentru imprimarea
copiilor
plombagina (indigoul);
- scrisul va fi citeț și se vor respecta regulile ortografiei române, barându-se cu linii orizontale sau anulându-se spațiile
sau cuvintele care nu sunt necesare sau nu corespund realității;
- în scopul evitării unor confuzii sau neclarități se recomandă ca antetul unității de jandarmi, numele și prenumele
agentului constatator, al contravenientului sau al altor persoane menționate în p.v. de constatare și sancționare a
contravenției, denumirile de localități, străzi, societăți comerciale etc., să fie scrise cu majuscule.
- după completarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției nu se admit corecturi, ștersături,
modificări sau adăugiri ulterioare;
- nu sunt admise prescurtări, cu excepția celor uzuale folosite frecvent și recunoscute în limba română. (ex.: str.,
b-dul, nr., mun., jud. sau societăți comerciale a căror denumire este cunoscută în actele normative privind înființarea și
funcționarea acestora);

Completarea procesului-verbal de constatare a contravenției

Ținând cont de ordinea cronologică a mențiunilor condițiile de fond pe care trebuie să le conțină procesul-verbal de
constatare și sancționarea contravenției, în ce urmează se vor face precizări cu privire la modul de completare a acestuia și
regulile de care trebuie să se țină seama, pentru fiecare rubrică în parte:
- la rubrica “antentul unității de jandarmi” se va trece Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad;
- la rubrica “încheiat astăzi…, în localitatea …” se va trece ziua, luna, anul întocmirii procesului-verbal de constatare
și sancționare a contravenției precum și locul unde acesta a fost întocmit;

- la rubrica “agent constatator…, din…” se va trece gradul militar al agentului constatator, numele și prenumele
acestuia și unitatea din care face parte ( subunitate, detașament). Prin aceasta se stabilește competența teritorială a
agenților constatatori, care, potrivit legii, au dreptul să constate contravențiile săvârșite pe teritoriul de competență al
unității administrative în care se găsește instituția din care face parte;

- la rubrica “constat că” se vor consemna numele, prenumele, domiciliul și datele persoanle ale contraveninetului din

actul de identitate, inclusiv codul numeric personal.

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 5 din 21
În cazul în care contraveninetul este minor (vârsta cuprinsă între 14-18 ani), în procesul verbal de constatare și
sancționare a contravenției , pe lângă datele de identitate ale acestuia se vor trece numele, prenumele părinților sau
tutorelui, actul de identitate, serie, nr, instituția care l-a eliberat, C.N.P., și calitatea pe care o are reprezentantul legal al
minorului (părinte, tutore etc.).

Necesitatea acestor mențiuni este impusă de răspunderea pe care o au părinții(tutorele) în legătură cu creșterea și
educarea minorilor, precum și răspunderea acestora pentru faptele minorilor.

În situația în care contravenientul este persoană juridică, în procesul-verbal de constatare și sancționare a


contravenției se vor face mențiuni cu privire la denumira, sediul, codul unic de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie,
codul fiscal al acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă și calitataea (patron, administrator,
director, conducător al unității etc.).

În cazul faptelor contravenționale săvârșite de cetățeni străini, personae fără cetățenie sau cetățeni cu domiciliul
în strainătate, în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției vor fi cuprinse următoarele date de
identificare ale acestora: numele, prenumele, seris și numărul pașaportului, ori a altui document de trecere a frontierei de
stat, data eliberării documentului și statul emitent.

- la rubrica “a săvârșit următoarele” se completează cu data, ora, locul săvârșirii faptei, fapta care constitutie

contravenție (acțiunea sau inacțiunea făptuitorului), împrejurările ce pot servi la aprecierea gravității acesteia, urmările și
eventualele pagube produse ori persoana în dauna căreia s-au produs;

În cadrul acestei rubrici nu se recomandă folosirea unor elemente care nu au relevanță asupra împrejurărilor în care s-a
comis fapta. Exemplu: ‘’la data, locul și ora mai sus menționate’’- aceste detalii fiind prevăzute în spații special destinate.

Descrierea faptei se face la persoana a III-a singular, timpul trecut;

Exemplu : ‘’susnumitul a…, aflându-se în...’’

În cazul concursului de contravenții, faptele se descriu în succesiunea comiterii lor, folosindu-se cuvinte de legătură
(ex.: de asemenea, totodată, cu aceeași ocazie, în același timp, iar, și etc.).

În practică se întâlnesc foarte multe situații în care agentul constatator se limitează doar la reproducerea textului de
lege, fără să prezinte și împrejurările, modul în care s-a comis fapta repectivă, sau prezintă aceste împrejurări și modalitătți
de comitere a faptei fără să facă referire la textul de lege, situație în care practica instanțelor de judecată este de a anula
procesele-verbale de constatatre și sancționare a contravenției încheiate în acest mod. De accea este obligatoriu ca la
această rubrică, agentul constatator să descrie împrejurările în care s-a comis fapta, coroborat cu textul de lege încălcat. Ca
recomandare ar fi, ca în descierea faptei să fie consemnate orice constatări ale agentului care pot ajuta la aprecierea
gravității faptei.

Exemplu :

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 6 din 21
Cu toate că în mod repetat, în cadrul instructajelor, agenţii constatatori au fost instruiţi în legătură cu modul de
întocmire a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, în conformitate
cu prevederile legale, din procesele-verbale de contravenţie care au fost atacate cu plângeri contravenţionale la instanţele
de judecată, reies o seamă de greşeli de întocmire a acestora, pe fondul superficialităţii agenţilor constatatori care
întocmesc aceste procese-verbale, dar şi a lipsei de implicare din partea comandanţilor de subunităţi care nu verifică
procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi nu impun subordonaţilor să se implice cu profesionalism în actul de
constatare, sancţionare a faptelor contravenţionale şi de întocmire a proceselor-verbale de contravenţie.

Prezentăm câteva dintre greşeli:

1. Neverificarea datelor de identitate ale persoanelor care urmează să fie sancţionate contravenţional în baza de date
pentru că am constatat faptul că în urma verificări în baza de date după primirea plângerilor contravenţionale adresele
unora nu sunt identice cu cele din proceselor-verbale de contravenţie;

2. La întocmirea proceselor-verbale de contravenţie, să se folosească pix şi plombagină de calitate iar scrisul să fie
lizibil şi citeţ ca să nu mai poată fi invocată la instanţele de judecată neopozabilitatea sau prin care îmi se impune sub
sancţiunea anulării proceselor-verbale de contravenţie să fie depusă transcrierea mecanică a proceselor-verbale de
contravenţie adică să se scrie ceea ce ar fi trebuit să scrie agentul constatator în cadrul procesului-verbal de contravenţie;

3. Să se facă o descriere logică a faptei contravenţionale de genul: ,, în timp ce pescuia în albia sau în apa râului ....“
şi nu ,, în timp ce pescuia pe malul stâng al râului ......“ pentu simplul motiv că peştele trăieşte în apă şi nu pe mal;

4. La doi contravenienţi depistaţi în acelaşi timp şi în acelaşi loc, la unul se trece în cadrul procesului-verbal de
contravenţie că a fost depistat la 14.35 şi a fost sancţionat la 14.40 iar la celălalt se trece în cadrul procesului-verbal de
contravenţie că a fost depistat la 14.05 şi a fost sancţionat la 14.10.

5. Încadrarea greşită din punct de vedere normativ a faptei contravenţionale descrise. Din decrierea faptei aceasta
este prevăzută de articolul 2 punctul 4) din Legea numărul 61 din 1991 dar agentul constatator scrie că fapta este prevăzută
de articolul 2 punctul 1) din Legea numărul 61 din 1991;

6. Nu se cunoaşte modul de aplicare a unui cumul de contravenţii  conform articolelor 10 şi 20 din O.G. numărul 2
din 2001. Instanţa de judecată se pronunţă asupra fiecărei contravenţii în parte şi poate să le menţină pe amândouă, poate
să menţină numai una sau poate să îl absolve pe contravenient de amândouă. În lipsa unei individualizări şi sancţionări a
fiecărei fapte contravenţionale există posibilitatea foarte mare ca instanţa să anuleze procesul-verbal de contravenţie.

7. La întocmirea procesului-verbal de contravenţie nu se foloseşte martorul ocular, agentul constatator preferând să


aplice sancţiunea contravenţională după două zile folosind un martor asistent. Instituţia martorului asistent este mult mai
puţin utilă la instanţa de judecată decât cea a martorului ocular. În timp ce martorul ocular certifică temeinicia faptei
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 7 din 21
contravenţionale, confirmă faptul că aceasta a avut loc, martorul asistent doar confirmă faptul că procesul-verbal de
contravenţie a fost întocmit în condiţii de legalitate în lipsa contravenientului.

8. Filmări operative nerelevante care nu scot în evidenţă nici o faptă contravenţională ba din contră sunt
defavorizante pentru instituţie în cadrul procesului la instanţă.

9. Completarea rubricii ,,Alte menţiuni” în mod greşit de către contravenient. Aceasta trebuie completată de către
agentul constatator în baza celor declarate de către contravenient;

10. Înscrierea greşită a prenumelui contravenientului în procesul-verbal de contravenţie.

Spre exemplificare, într-un proces-verbal de contravenţie se regăsesc multe dintre greşelile prezentate mai sus ceea
ce face ca posibilitatea anulării acestuia de către instanţa de judecată să fie foarte mare

Astfel: 1. Înscrierea greşită a prenumelui contravenientului, în procesul-verbal de contravenţie;

2. Completarea rubricii ,,Alte menţiuni” în mod greşit de către contravenient. Aceasta trebuie completată de către
agentul constatator, în baza celor declarate de către contravenient;

3. Neaplicarea cumulului de contravenţii, conform articolului 10 din O.G. numărul 2 din 2001;

4. Nefolosirea unui martor ocular deşi la locul faptei, conform filmărilor, erau mai multe persoane;

5. Scrisul este ilizibil, în exemplarul numărul 2 al procesului-verbal de contravenţie, abia se disting cele completate de
către agentul constatator.

6. Filmările operative puse la dispoziţie, sunt nerelevante şi nu scot în evidenţă nici o faptă contravenţională ba din
contră, sunt defavorizante pentru instituţie în cadrul procesului la instanţă.

Articolul 17

Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele
contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul
persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a
semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Articolul 18

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza
cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (1^1). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului,
agentul constatator poate apela la poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali.

Articolul 10

(1) Dacă aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.

(2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea
depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai grava sau, după caz, maximul general stabilit în
prezenta ordonanţa pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 8 din 21
(3) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia
separat.

PRACTICĂ JUDICIARĂ PRIVIND SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR CONTRAVENŢIONALE

EXTRASE DIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI PRIN CARE AU FOST ANULATE/MENŢINUTE PROCESELE


VERBALE DE CONTRAVENŢIE

Art. 2 pct. 1 Legea nr. 61/1991 : „ sãvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene,
proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţãri cu acte de
violenţã împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de naturã sã tulbure ordinea
şi liniştea publicã sau sã provoace indignarea cetãţenilor ori sã lezeze demnitatea
şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„Susnumitul a provocat scandal aducând în acelaşi timp injurii şi expresii jignitoare numitei V.E.
spunându-i că îi sparge capul cu un ghiveci de flori provocând indignarea vecinilor care au ieşit la porţi
neştiind ce se întâmplă”
Motivarea instanţei
„în speţă nu sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea
nr. 61/1991, fapta nefiind săvârşită în public sau într-un loc public, ci în curtea imobilului petentului ,
nefiind administrată nici o probă din care să rezulte că incidentul a fost auzit şi de către alte persoane.”
(Judecătoria Lugoj, P.I.)

Art. 2 pct. 2 Legea nr. 61/1991 : „ constituirea unui grup format din trei sau mai multe
persoane, în scopul de a sãvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii
publice şi normelor de convieţuire socialã, precum şi actele de încurajare sau
sprijinire, sub orice formã, a unor astfel de grupuri de persoane, care incitã la
dezordine socialã”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„Aflându-se în faţa SC Novatim din mun. Timişoara împreună cu numiţii M.I.C., M.I. şi alţi prieteni
membri ai galeriei echipei FC Politehnica Timişoara, aceştia din urmă aruncând cu pietre în autocarul
echipei CFR Cluj după terminarea meciului de fotbal dintre Poli-CFR Cluj, constituind un grup.”
Motivarea instanţei
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 9 din 21
„Din descrierea făcută faptei şi probele administrate în cauză nu rezultă în nici un fel ca existentă latura
obiectivă a săvârşirii contravenţiei, respectiv constituirea sau actele de încurajare sau sprijinire, sub orice
formă, a unor grupuri de persoane în scopul săvârşirii de fapte ilicite. Astfel, constituirea presupune
iniţierea unei asocieri, respectiv efectuarea unor acte materiale menite să determine acel grup să
săvârşească acţiuni contrare ordinii şi liniştii publice, iar actele de încurajare sau sprijinire presupun o
atitudine activă, deci un ajutor dat unui astfel de grup.”
(Judecătoria Timişoara, G.A.)

Art. 2 pct. 13 Legea nr. 61/1991: „ pãtrunderea, cu încãlcarea normelor legale de acces, în
sediile autoritãţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice,
instituţiilor de învãţãmânt şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de
destinaţia lor, regiilor autonome, societãţilor comerciale, partidelor sau altor
formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor
şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe
teritoriul României, precum şi ocuparea fãrã drept a terenurilor aparţinând
ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori
refuzul de a le pãrãsi la cererea organelor de ordine”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„Susnumitul a fost surprins încălcând normele de acces în instituţiile publice ale statului, având un
comportament agresiv.”
Motivarea instanţei
„Procesul verbal de contravenţie va cuprinde în mod obligatoriu descrierea faptei contravenţionale.
Agentul constatator nu s-a conformat prevederilor legale menţionate întrucât a reţinut în sarcina
petentului următoarea faptă: „susnumitul a fost surprins încălcând normele de acces în instituţiile
publice ale statului, având un comportament agresiv.” Procesul verbal trebuie să conţină informaţii
exacte cu privire la fapta contravenţională şi dispoziţiile legale care o sancţionează. Erorile cu privire la
faptă şi temeiul de drept nu pot fi complinite în faţa instanţei de judecată. Agentul constatator nu s-a
conformat prevederilor legale imperative mai sus menţionate, întrucât, descriind fapta, a înţeles să
redea pe scurt doar textul legal.” (Judecătoria Timişoara, J.L.)

Art. 2 pct. 14 Legea nr. 61/1991: „scrierea sau desenarea, fãrã drept, pe pereţii
clãdirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţã comunã aflate în locuri publice,
deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea,
fãrã drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume
destinate”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„A efectuat scrieri pe trotuarul de la intersecţia străzilor Cluj cu Victor Babeş şi anume „Salvaţi Roşia
Montană” fără a avea autorizaţie pentru aşa ceva.”
Motivarea instanţei

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 10 din 21
„Starea de fapt relevată în procesul verbal de contravenţie nu se încadrează în prevederile legale redate.
Dubiile cu privire la încadrarea juridică a faptei descrisă în conţinutul procesului verbal de constatare a
contravenţiei profită petentului.” (Judecătoria Timişoara, A.J.C.)

Art. 2 pct. 17 Legea nr. 61/1991: „ lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor
care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„a fost surprinsă în Parcul Carmen Silva plimbând câinele de talie mare fără lesă iar în urma interceptării
aceasta a rupt-o la fugă până pe str. Romulus nr. 22 unde a fost prinsă de patrulă”
Motivarea instanţei
„Aspectele percepute de agentul constatator şi cele declarate de martorul P.A.F. atestă doar
împrejurarea că acel câine stătea lângă petentă şi părea să îi asculte comenzile, nefiind de natură să
probeze că petenta îl deţine cu orice titlu. Săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 pct. 17 din Legea
nr. 61/1991 presupune un subiect calificat, putând fi săvârşită doar de către persoana care are obligaţia
supravegherii animalului respectiv. Din probatoriul administrat în cauză nu a rezultat că petenta deţine
câinele cu orice titlu, în condiţiile în care fapta de a-i da ocazional de mâncare nu implică dobândirea
unui astfel de drept şi, prin urmare, nici că ar avea obligaţia supravegherii acestuia, obligaţie care revine,
în cazul câinilor comunitari, consiliilor locale. Câtă vreme petenta nu era deţinătorul câinelui şi, prin
urmare, nu avea obligaţia de supraveghere a acestuia, în sarcina sa nu se poate reţine săvârşirea
contravenţiei prevăzute de art. 2 pct. 17 din Legea nr. 61/1991.” (Judecătoria Timişoara, P.A.)

Art. 2 pct. 24 Legea nr. 61/1991: „provocarea ori participarea efectivã la scandal, în
locuri sau localuri publice”

1. Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„Susnumita aflându-se la Arhiva Judecătoriei Lugoj a provocat scandal urlând şi ţipând la domnişoara de
la Arhivă pe motiv că nu o ajută aşa cum doreşte ea. Aflându-mă pe holul de la Arhivă am fost solicitat să
intervin şi să o scot afară pe susnumita deoarece face scandal şi ea nu mai poate să o ajute cu nimic pe
doamna C.V.”
Motivarea instanţei
„Printre condiţiile cumulative în vederea existenţei laturii obiective a contravenţiei este şi aceea a
săvârşirii faptei în „locuri sau localuri publice”. Potrivit doctrinei şi practicii judiciare, prin expresia „loc
public” se înţelege orice spaţiu în care publicul are acces permanent sau temporar, iar în situaţia
accesului temporar, în momentul săvârşirii faptei, este necesar ca locul să fi fost accesibil publicului,
indiferent dacă erau sau nu de faţă şi alte persoane. Or, chiar cum rezultă din declaraţia grefierului
arhivar, fapta a fost săvârşită în Arhiva Judecătoriei Lugoj după terminarea programului cu publicul, în
incintă nemairămânând nici o persoană.” (Judecătoria Lugoj, C. V.)

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 11 din 21
2. Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:
„Susnumitul a provocat scandal agresând-o fizic pe numita D.E. în locuinţa pe care aceştia o deţin în satul
R.M. nr. 199 jud. Timiş.”
Motivarea instanţei
„Nu este dovedit că petentul a participat la un scandal într-un loc public. Din probe nu rezultă că
petentul a agresat-o fizic pe soţia sa într-un loc public.” (Judecătoria Deta, D. M.)

Art. 2 pct. 25 Legea nr. 61/1991: „tulburarea, fãrã drept, a liniştii locuitorilor prin
producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigãte sau larmã”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„A tulburat liniştea publică prin a asculta muzică la intensitate mare la o oră târzie (04.00) chiar şi după o
avertizare prealabilă.”
Motivarea instanţei
„Văzând că imobilul în care s-a ascultat muzica de către mai mulţi tineri între care se afla şi petentul este
izolat, instanţa reţine că în speţă fapta săvârşită de petent nu a produs rezultatul prevăzut de dispoziţiile
art. 2 pct. 25 din Legea nr. 61/1991, respectiv tulburarea liniştii altor locuitori ai oraşului, unitatea
militară nefăcând dovada existenţei unei sesizări adresate agenţilor constatatori de către locatarii unui
alt imobil situat în apropiere care să fi fost deranjaţi de comportamentul şi atitudinea petentului.”
(Judecătoria Lugoj, L.C.)

Art. 2 pct. 26 Legea nr. 61/1991: „tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00
şi 13,00-14,00 de cãtre orice persoanã prin producerea de zgomote, larmã sau prin
folosirea oricãrui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în
localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau
în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata
vecinãtate a acestora”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„Fiind împreună cu mai mulţi suporteri ai clubului FC Timişoara a tulburat liniştea publică prin strigăte”
Motivarea instanţei
„Pentru a fi întrunite elementele constitutive ale acestei contravenţii este necesar să se producă şi
rezultatul vătămător. În lipsa unei sesizări a locuitorilor din zonă care să reclame tulburarea liniştii, nu
poate fi vorba de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina petentului.” (Tribunalul Timiş, K.F.)

Art. 2 pct. 28 Legea nr. 61/1991: „alungarea din locuinţa comunã a soţului sau soţiei, a
copiilor, precum şi a oricãrei alte persoane aflate în întreţinere”
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 12 din 21
Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:
„Susnumita, aflându-se pe strada L., în prezenţa noastră a refuzat să îl primească în locuinţă pe numitul
S.G., în calitate de tată al acesteia, închizând poarta de acces cu cheia cu toate că tatăl său avea
domiciliul la aceeaşi adresă.”
Motivarea instanţei
„Fapta contravenţională s-a consumat în momentul alungării din locuinţă şi nu în momentul sosirii
agenţilor constatatori la faţa locului. Ceea ce au constatat aceştia la faţa locului este că petenta a încuiat
poarta de acces şi a refuzat să dea explicaţii însă faptul material al închiderii porţii nu înseamnă
alungarea din locuinţa comună. Petenta a afirmat că tatăl său deţine cheie de la poartă şi are oricând
acces în curtea comună, astfel că organul constatator trebuie să dovedească acţiunea de alungare
săvârşită înainte de momentul ajungerii agenţilor constatatori la imobilul în cauză, nefiind însă dovedite
împrejurările în care petenta l-ar fi alungat pe tatăl său din locuinţă. De asemenea, una din condiţiile ca
fapta să constituie contravenţie priveşte persoana victimei şi aceasta trebuie să fie soţ, soţie, copil sau o
altă persoană aflată în întreţinerea autorului faptei. Împrejurarea că tatăl petentei locuieşte într-o curte
comună cu petenta nu constituie o dovadă că se află în întreţinerea acesteia.”
(Judecătoria Timişoara, M.V.) – A LIPSIT ŞI PLÂNGEREA PRELABILĂ A VICTIMEI

Art. 28 al. 1 lit. L HCL nr. 371/2007 : „ Staţionarea taxiurilor în vederea preluării clienţilor în afara locurilor special
amenajate şi semnalizate”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„în data de …, ora 17.30, P.G.C. a staţionat cu autoturismul …, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare
…, inscripţionat „Taxi”, având cupola aprinsă pe culoarea verde, în vederea preluării clienţilor, pe
culoarul de tranzit din faţa Gării de Nord din Timişoara.”
Motivarea instanţei
„Prin staţionare, potrivit dispoziţiilor art. 63 al. 1 din OUG nr. 195/2002, se înţelege imobilizarea
voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de peste cinci minute. Potrivit procesului verbal,
fapta a fost săvârşită la ora 17.30, iar bonul fiscal invocat de petent în susţinerea plângerii a fost emis
clientului, anterior sancţionării, la ora 17.26, ceea ce înseamnă că de la momentul opririi în vederea
coborârii clientului până la momentul constatării faptei, nu au trecut mai mult de cinci minute, pentru a
se putea reţine săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 28 al. 1lit. L HCL nr. 371/2007.”
(Judecătoria Timişoara, P.G.C.)

Anulare pentru completarea exemplarului nr. 1 al procesului verbal de contravenţie după înmânarea
exemplarului nr. 2 persoanei sancţionate
Motivarea instanţei
„Agentul constatator a adăugat la descrierea stării de fapt unele aspecte (respectiv a nominalizat
vehiculul cu care petentul ar fi săvârşit fapta) după ce a dat spre semnare petentului procesul verbal,
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 13 din 21
astfel încât pe exemplarul 2 al acestuia nu apare menţionat vehiculul pe care petentul l-a condus.”
(Judecătoria Timişoara, U.I.)

Anulare pentru lipsa individualizării sancţiunii pentru fiecare contravenţie în parte (în cazul concursului
de contravenţii)
„ART. 10 OG NR. 2/2001

1) Dacã aceeaşi persoana a sãvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplica pentru fiecare contravenţie.

2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumuleazã fãrã a putea
depãşi dublul maximului amenzii prevãzut pentru contravenţia cea mai grava sau, dupã caz, maximul general stabilit în
prezenta ordonanţa pentru prestarea unei activitãţi în folosul comunitãţii”

1. Faptele reţinute în procesul verbal de contravenţie:


„A adresat injurii şi expresii jignitoare numitului C.T. şi la cererea organului de ordine a refuzat să se
legitimeze cu actul de identitate.”
Motivarea instanţei
„În cauză s-a reţinut în sarcina petentului săvârşirea a două contravenţii, stabilindu-se o amendă
globală de 300 lei, fără a se individualiza sancţiunea pentru fiecare contravenţie în parte, ceea ce
conduce la imposibilitatea instanţei de a aprecia modul de individualizare a sancţiunilor conform gradului
de pericol social al fiecărei fapte săvârşite, respectiv corecta încadrare în limitele legale a sancţiunii
aplicate.”
(Judecătoria Timişoara, B.C.)

2. Motivarea instanţei
„Prima instanţă în mod corect a reţinut că în cuprinsul procesului verbal de contravenţie nu este
specificată amenda pentru fiecare contravenţie în parte, reţinându-se doar constatarea a două
contravenţii pentru care s-a aplicat amenda de 700 lei. Avându-se în vedere faptul că agentul
constatator nu a consemnat amenda aplicată pentru fiecare contravenţie şi cum s-a ajuns la cumulul
rezultat, instanţa nu poate verifica modul în care s-a făcut individualizarea sancţiunii şi nu poate aprecia
legalitatea şi proporţionalitatea ei.” (Tribunalul Timiş, L.D.F.)

3. Motivarea instanţei
„ Deşi agentul constatator a reţinut în sarcina petentului săvârşirea a două contravenţii pentru care a
întocmit un singur proces verbal, nu a procedat la aplicarea amenzii pentru fiecare dintre acestea,
procedând doar la indicarea unui cuantum total (1500 lei); această modalitate face imposibilă verificarea
legalităţii aplicării sancţiunii contravenţionale ca şi descontopirea amenzilor în situaţia în care se
dovedeşte netemeinicia procesului verbal în privinţa uneia/unora dintre contravenţii, se impune ca
sancţiunile distincte să fie indicate în cuprinsul procesului verbal, omisiunea neputând fi complinită cu

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 14 din 21
menţiuni din înscrisuri ce nu fac parte integrantă din acesta (raportul agentului constatator).” (Tribunalul
Timiş, D.I.)

INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNII PENTRU FIECARE CONTRAVENŢIE, CU CONSECINŢA ANULĂRII UNEI


SINGURE AMENZI
Faptele reţinute în procesul verbal de contravenţie:
„Aflându-se pe strada N. din Timişoara, a consumat băuturi alcoolice , respectiv bere marca Tuborg la
doză şi a refuzat să dea relaţii despre identitatea sa, invocând faptul că nu are cartea de identitate, însă
ulterior şi-a adus aminte că are actul de identitate asupra sa.”
Motivarea instanţei
„Din declaraţiile martorilor audiaţi rezultă că petentul nu a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 3 pct.
23 din legea nr. 61/1991, întrucât acesta nu a consumat băuturi alcoolice, însă în ceea ce priveşte
contravenţia prevăzută de art. 3 pct. 31 din Legea nr. 61/1991, nu se poate reţine că plângerea este
întemeiată, întrucât petentul a prezentat agentului constatator actul de identitate doar în momentul în
care i s-a comunicat că va fi condus la sediul unităţii. Instanţa va admite în parte plângerea formulată, va
dispune anularea procesului verbal de contravenţie în ceea ce priveşte contravenţia prevăzută de art. 3
pct. 23 din Legea nr. 61/1991, cu consecinţa exonerării petentului de plata amenzii contravenţionale în
valoare de 100 lei şi va respinge plângerea formulată în ceea ce priveşte contravenţia prevăzută de art. 3
pct. 31 din Legea nr. 61/1991.” (Judecătoria Timişoara, T.A.P.)

IMPORTANŢA DECLARAŢIEI DATĂ ÎN FAŢA AGENTULUI CONSTATATOR, IMEDIAT DUPĂ SĂVÂRŞIREA


FAPTELOR
Motivarea instanţei
„Instanţa, având în vedere poziţia martorului, declaraţia sa în faţa instanţei fiind reţinută şi trunchiată,
apreciază că declaraţia dată în faţa organelor de ordine, imediat după săvârşirea faptelor, este cea
care reliefează în mod corect desfăşurarea evenimentelor.” (Judecătoria Timişoara, B.A.)

DECLARAŢIA MARTORULUI ASISTENT CARE SUSŢINE CĂ NU A SEMNAT P.V.


Motivarea instanţei
„Martorul D.C.A., martor asistent, arată că nu a fost de faţă la încheierea procesului verbal de
contravenţie iar semnătura de pe acesta nu îi aparţine.” (Judecătoria Făget, M.N.)

DIFERENŢA ÎNTRE O FAPTĂ CONSTATATĂ PERSONAL, PRIN PROPRIILE SIMŢURI, ŞI O FAPTĂ CARE NU
ESTE REZULTATUL UNEI CONSTATĂRI NEMIJLOCITE, P. V. DE CONTRAVENŢIE FIIND ÎNTOCMIT ÎN URMA
UNEI SESIZĂRI/PLÂNGERI
1. Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 15 din 21
„a adresat injurii şi expresii jignitoare agentului de pază P.D. în parcarea centrului comercial I.M.”
Motivarea instanţei
„în speţă agentul care a întocmit actul de constatare şi sancţionare nu a constatat direct săvârşirea faptei
de către petent”. (Judecătoria Timişoara, S.V.)

2. Motivarea instanţei
„procesul verbal de contravenţie are valoarea unui act autentic în cazul în care faptele reţinute prin
actul de sancţionare au fost percepute personal de agentul constatator. Agentul constatator, învestit cu
atribute de autoritate publică, în limitele competenţei sale, poate încheia procese verbale exclusiv cu
privire la fapte pe care le percepe personal, forţa juridică a procesului verbal derivând tocmai din acest
atribut. în cauză, din raportul întocmit de acesta, act oficial ce produce efecte juridice, reiese că agentul
constatator a perceput personal faptele constatate, procesul verbal fiind încheiat „ex propriis sensibus”.
(Judecătoria Timişoara, L.C.+P.D.C.)

3. Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie


„a adresat cuvinte şi expresii jignitoare numitei B.A.”
Motivarea instanţei
„analizând temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că acesta nu beneficiază de prezumţia de
temeinicie deoarece nu a fost încheiat ca urmare a constatărilor personale ale agentului constatator , ci
ca urmare a unei sesizări efectuată prin serviciul 112 de cealaltă persoană implicată în incident, B.A.
Deşi agentul constatator susţine în raportul întocmit că s-a deplasat la domiciliul petentei pentru a
verifica susţinerile şi acuzaţiile făcute de B.A. la adresa petentei, acesta a reţinut în sarcina petentei
săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 3 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 în lipsa audierii unor martori
obiectivi şi în ciuda susţinerilor petentei care a negat că ar fi adresat expresii şi cuvinte jignitoare pe
stradă numitei B.A. cu care ar fi avut o altercaţie, fără a lua în considerare relaţia de duşmănie dintre ea
şi petentă. Deşi în raport agentul constatator menţionează că a stat de vorbă cu vecinii petentei, în
procesul verbal nu a menţionat numele unui martor care să confirme modul în care s-a încheiat actul
contestat, motivând că nu era nimeni pe stradă. Văzând că procesul verbal contestat nu beneficiază de
prezumţia de temeinicie iar proba cu martora B.A. propusă de intimată a fost respinsă de instanţă
motivat de faptul că aceasta este subiectivă având în vedere relaţia de duşmănie cu petenta, instanţa
reţinând că fapta menţionată în actul contestat nu s-a dovedit de către intimată că a fost săvârşită de
către petentă, urmează a reţine că intimata (Unitatea Militară) nu a făcut dovada săvârşirii contravenţiei
reţinută în sarcina petentei, astfel că procesul verbal contestat este nelegal.”

IMPORTANŢA SEMNĂRII FĂRĂ OBIECŢII A ACTULUI DE SANCŢIONARE


1. Motivarea instanţei

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 16 din 21
„în speţă nu există nici un dubiu că fapta sancţionată de art. pct. din Legea nr. a fost comisă de
petentul P.D.C., în condiţiile în care procesul verbal ce face obiectul cauzei a fost semnat fără obiecţiuni
de către acesta. Modificarea ulterioară a conduitei sale nu poate genera convingerea instanţei că nu ar fi
comis fapta contravenţională reţinută în procesul verbal. (Judecătoria Timişoara, L.C.+P.D.C.)

LEGEA NR. 60/1991


Textul legal:
„ART. 26
1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale
unor infracţiuni:
b) nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi
perimetrului destinat adunării publice;
(3) Pentru contravenţiile de la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează, după caz,
organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunărilor
publice.”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„acesta nu a respectat orele de desfăşurare a manifestaţiei cultural artistice „Festivalul Berii” distribuind
bere la pahar după ce a fost somat de către jandarmi să înceteze acest lucru.”
Motivarea instanţei
„din înscrisurile depuse la dosar reiese că petentul nu avea atribuţii în organizarea manifestaţiei culturale
la care a fost prezent la data încheierii procesului verbal şi prin urmare nu poate fi reţinută în sarcina sa
nici o culpă”. (Judecătoria Haţeg, S.M.A.)

Textul legal:
„a) organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau
interzise;”

Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:


„s-a prezentat în faţa sediului DIICOT Timişoara având asupra sa o fotografie format A4 pe care scria
„Respect Traian Berbeceanu”, acesta neavând aviz favorabil din partea Comisiei de avizare a adunărilor
publice din cadrul Primăriei Timişoara.”
Motivarea instanţei
„protestul unei singure persoane nu poate fi considerat „adunare publică” în sensul Legii nr. 60/1991
pentru ca fapta petentului să întrunească elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 26
al. 1 lit. A din Legea nr. 60/1991, sens în care Tribunalul îşi însuşeşte argumentaţia instanţei de fond. De
asemenea, corect s-a reţinut că simpla afirmaţie a agentului constatator din cuprinsul raportului depus la
dosar în sensul că petentul ar fi chemat mai multe persoane la protest prin intermediul unui site de
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 17 din 21
socializare nu este susţinută de probe, astfel că nu se poate reţine că petentul ar fi responsabil de
organizarea unei adunări publice şi că în procesul verbal de contravenţie nu se menţionează acest
aspect, actul de sancţionare neputând fi completat cu probe extrinseci – cum este raportul agentului
constatator – sub raportul stării de fapt reţinute. În plus, Tribunalul subliniază că doar procesul verbal de
contravenţie se bucură de prezumţia de veridicitate în ceea ce priveşte constatările personale ale
agentului constatator, făcute de acesta în exerciţiul funcţiunii încredinţate, prezumţie de care nu se mai
bucură înscrisurile ulterioare emanând de la agentul constatator, de genul „raportului de serviciu”, fiind
inadmisibilă completarea pe această cale a constatărilor cuprinse în procesul verbal de contravenţie”.
(Tribunalul Timiş, I.M.)

NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR ART. 19 DIN O.G. NR. 2/2001


TEXTUL LEGAL:
„ART. 19
(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator şi de
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de faţă, refuza sau nu
poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări,
care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal
va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura
acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la
încheierea procesului-verbal în acest mod.”

Motivarea instanţei
„petentul a refuzat să semneze procesul verbal de contravenţie iar agentul constatator a făcut menţiune
despre această împrejurare fără să fie confirmată însă de vreun martor şi fără a fi menţionate motivele
care au determinat încheierea actului de sancţionare în această modalitate”. (Judecătoria Timişoara,
C.M.)

ÎNCHEIEREA, LA SCURT TIMP, A UNUI NOU P.VC., ÎN ACELEAŞI ÎMPREJURĂRI, TEMEI JURIDIC ŞI PT.
ACEEAŞI FAPTĂ – CONTRAVENŢIE UNICĂ ÎN FORMĂ CONTINUATĂ
TEXTUL LEGAL:
Art. 5 al. 7 din O.G. nr. 2/2001
„Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune
contravenţională principala şi una sau mai multe sancţiuni complementare.”

Motivarea instanţei
„Tribunalul reţine astfel, că legiuitorul a reglementat faptele de aceeaşi natură comise de aceeaşi
persoană, la intervale de timp relativ scurte, în baza aceleiaşi hotărâri şi împotriva aceleiaşi persoane
vătămate, ca fiind o faptă unică (codul penal reglementând unitatea infracţiunii), numărul de acte
NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 18 din 21
materiale săvârşite de făptuitor prezentând relevanţă doar sub aspectul individualizării sancţiunii (prin
majorarea acesteia). În speţa dedusă judecăţii, instanţa observă că petentul B.I. a săvârşit aceeaşi
contravenţie – sancţionată de art. 3 al. 1 lit. B din Legea nr. 61/1991, constând în adresarea de expresii
jignitoare şi vulgare faţă de aceeaşi persoană vătămată – patrula de jandarmi (condusă de cpt. …), în
acelaşi loc (str. …), în aceleaşi împrejurări, la un interval de timp relativ scurt (prima faptă la ora 21.30, iar
a doua la ora 21.55). În aceste condiţii, Tribunalul constată că în mod just a reţinut prima instanţă
unicitatea faptei (contravenţie unică în formă continuată), încălcarea principiului non bis in idem, cuprins
în art. 5 al. 7 din O.G. nr. 2/2001”. (Tribunalul Timiş, B.I.)

LIPSA NUMELUI ŞI PRENUMELUI AGENTULUI CONSTATATOR


TEXTUL LEGAL:
Art. 17 din O.G. nr. 2/2001
„Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator,
numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa
denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia
sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea
se constata şi din oficiu.”

Motivarea instanţei
„Verificând din oficiu legalitatea procesului verbal de contravenţie , instanţa constată că acesta a fost
întocmit cu încălcarea prevederilor art. 16 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, care stipulează că procesul verbal va
cuprinde în mod obligatoriu, printre alte menţiuni, şi numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care
face parte agentul constatator. În conformitate cu art. 17 din O.G. nr.2/2001, lipsa menţiunilor privind
numele, prenumele şi calitatea agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal. Instanţa va
admite plângerea petentului şi va anula procesul verbal de contravenţie în litigiu.” (Judecătoria
Timişoara, T.L.)
PESCUIT EFECTUAT FĂRĂ PERMIS SAU NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR
TEXTUL LEGAL
ART. 58 din O.U.G. nr. 23/2008
„a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi de alte vieţuitoare
acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;
b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt
solicitate de către persoanele împuternicite să constate
contravenţiile/infracţiunile.”

ÎNCADRAREA FAPTEI LA ART. 58 AL. 1 ŞI PREZENTAREA ULTERIOARĂ A PERMISULUI CONDUC LA


ANULAREA P.V.
Motivarea instanţei

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 19 din 21
„Din înscrisurile depuse la dosar la filele … rezultă că petentul , la data sancţionării, deţinea permis de
pescuit. Faţă de cele reţinute apreciem că plângerea petentului este întemeiată, în speţă neputându-se
reţine vreo faptă de natură contravenţională în sarcina petentului”

IMPORTANŢA ÎNREGISTRĂRII VIDEO-AUDIO A EVENIMENTULUI

Motivarea instanţei
„Realitatea situaţiei de fapt descrise în cuprinsul procesului verbal de contravenţie este dovedită fără
echivoc de înregistrarea video depusă la dosar care surprinde în întregime desfăşurarea evenimentelor.
Apărările petentului legate de nelegalitatea probei cu înregistrarea video nu pot fi apreciate întemeiate,
câtă vreme filmarea acţiunii desfăşurate nu are nici o legătură cu supravegherea tehnică prevăzută de
Codul de procedură penală şi nu are caracter ilicit. Dimpotrivă, înregistrarea video a activităţilor
desfăşurate oferă garanţii importante în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor legale şi a
drepturilor persoanelor şi prevenirea oricărui abuz iar o eventuală ingerinţă adusă prin aceasta
dreptului petentului la propria imagine (aşa cum a invocat acesta prin concluziile scrise) îndeplineşte
cerinţa proporţionalităţii raportat la importanţa scopului urmărit.” (Judecătoria Timişoara, P.D.D.)

ORICE ÎNDOIALĂ ESTE ÎN FAVOAREA FĂPTUITORULUI

LIPSĂ PROBE LA COMERŢ CU MATERIAL LEMNOS ÎN LOC NEAUTORIZAT


Fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie:
„Sus numitul aflându-se pe strada … din localitatea … comercializa material lemnos (lemn de foc) într-un
loc neautorizat cu autoutilitara marca … cu nr. de înmatriculare …”
Motivarea instanţei
„instanţa apreciază că starea de fapt reţinută de agentul constatator nu este dovedită. În acest sens,
instanţa reţine că la data de … maşina petentului încărcată cu material lemnos staţiona în proximitatea
pieţei agroalimentare din … însă nu există nici o probă precum că scopul pentru care petentul se afla în
acel loc era de a comercializa materialul lemnos. Întrucât din probele administrate în cauză nu reiese cu
certitudine starea de fapt reţinută în sarcina petentului, în condiţiile în care la pronunţarea unei sentinţe
instanţa trebuie să-şi întemeieze convingerea vinovăţiei pe bază de probe sigure, certe şi întrucât în
cauză probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive sau sunt incomplete, lăsând loc unei
nesiguranţe în ceea ce priveşte împrejurarea în care petentul a comercializat lemne în loc neautorizat,
se impune a se da eficienţă regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea acuzatului”.
Înfăptuirea justiţiei cere ca judecătorii să nu se întemeieze, în hotărârile pe care le pronunţă, pe
probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe decisive, complete, sigure, în măsură să
reflecte realitatea obiectivă (fapta supusă judecăţii). În consecinţă, având în vedere că nu există
certitudine cu privire la împrejurarea că petentul comercializa material lemnos într-un loc neautorizat,

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 20 din 21
instanţa va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul verbal de contravenţie ca fiind
netemeinic.” (Judecătoria Deta, B.D.C.)

Întocmit

Ofițer specialist I (Consilier juridic)

Sublocotenent

Emilia-Anița RADA

NESECRET
I.J.J. Arad, Comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei, nr. 1 – 3, jud. Arad
Compartimentul Juridic- Metropolitană 057/24408
Pagina 21 din 21

S-ar putea să vă placă și