Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA

Str. Principală, nr. 109, cod postal 237100, Crâmpoia Judeţul Olt

Tel: 0249485238; gmail: liceul.crampoia@isjolt.ro; cod fiscal: 25299081

Nr................./......................2022

Aprobat in ședința Consiliului de Administrație din .....................................

TEMATICA SEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA

Str. Principală, nr. 109, cod postal 237100, Crâmpoia Judeţul Olt

Tel: 0249485238; gmail: liceul.crampoia@isjolt.ro; cod fiscal: 25299081

Nr

crt UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL

Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar pentru anulPlanul de școlarizare 2023-2024 Director
școlar 2021-2022 (stabilirea calificativului anual); Resurse umane cereri
Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginților/învățătorilor transfer
 Legea nr..1/2011 – Legea
 Validarea comisiilor metodice și de lucru Educației Naționale
ROFUIP ROF Septembrie
1.  Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o clasă în
Fisa postului / Analiza resp. 2022 Director/ sefi CM
alta comisii metodice

Aprobarea ROF Director /Coordonator
 Validarea coordonatorului de proiecte și programe educative școlare și CEAC
extrașcolare;

 Validarea curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar

 Validarea schemei orare.


LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA

Str. Principală, nr. 109, cod postal 237100, Crâmpoia Judeţul Olt

Tel: 0249485238; gmail: liceul.crampoia@isjolt.ro; cod fiscal: 25299081

 Aprobarea graficului și a tematicii ședințelor Consiliilor de Administrație și ale


Consiliilor Profesorale, în anul școlar 2022-2023.

2. • Aprobarea acordării burselor școlare


• Avizarea planului managerial anual și a planului managerial al activității Rapoarte de activitate
educative pentru anul școlar 2022-2023 Legislația în vigoare Oct. 2022
• Aprobarea Raportului anual de evaluare internă privind calitatea Director / Secretar
educației;
• Avizarea scrisorilor de intenție pentru înscrierea proiectelor educaționale;
 Avizarea procedurilor operaționale;
• Avizarea listei candidaților și a proiectelor eligibile pentru obținerea
gradației de merit.

Raport CEAC / Rapoarte Director


• Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 sintetice seif CM Nov.2022
Metodologia de aprobare a Director/ C. pt
3. • Raport privind situația frecvenței și notării elevilor. cifrei de școlarizare curriculum
/ Prevederi ISJ
• Probleme curente
LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA

Str. Principală, nr. 109, cod postal 237100, Crâmpoia Judeţul Olt

Tel: 0249485238; gmail: liceul.crampoia@isjolt.ro; cod fiscal: 25299081

Cereri/Rapoarte depuse
• Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul Norme financiar-contabile Director/CP
bugetar 2022 Legea Bugetului Decembrie
• Avizarea proiectului de buget anual si înaintarea spre aprobare Consiliului Criterii individuale 2022 Director/ Administrator
4. Local scrise/propuneri director financiar
• Raport privind activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic, în Director
anul 2022.
• Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă

5.  Situația inventarului scolii / Raportul comisiei de Norme financiar-contabile Ianuarie 2023 Administrator financiar
 casare Aprobarea repartiției bugetului anual Raportul Raport resp. C.M
șefilor comisiilor metodice.

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o ROFUIP Februarie Director
clasă în alta pentru semestrul II Raport privind starea Presedinte de sedinta
6.  si calitatea educației – 2023 C.A.
Validarea Raportului privind starea si calitatea educației – semestrul I
 Aprobarea planului managerial pe semestrul II Semestrul I
Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2023-2024 PDI Director

Metodologia miscării Director / secretar
 Avizarea vacantării posturilor didactice personalului didactic din
învătământul preuniversitar
 Aprobarea proiectului CDS /CDLpentru 2023-2024.
LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA

Str. Principală, nr. 109, cod postal 237100, Crâmpoia Judeţul Olt

Tel: 0249485238; gmail: liceul.crampoia@isjolt.ro; cod fiscal: 25299081

7.  Aprobarea cererilor pentru gradația de merit; Processe-verbale de la Martie Comisia pentru


 Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile elevilor pentru CDŞ; sedintele cu parintii si curriculum
Probleme curente tabelele cu optiunile elevilor 2023
 si ale parintilor

8.  Raport privind evaluarea corecta, partială si finală a activitătii fiecărui Fisa postului Mai Director
compartiment de munca .
2023 Responsabili CM
 Analiza stării disciplinare.

9.  Aprobarea Raportului privind modul de pregătire a elevilor claselor a Program activităti Mai 2023 Director
VIII si a XII-ea în vederea susținerii examenelor naționale. Raportul administrativ
Planul managerial
 Comisiei de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar.
 Probleme curente.
LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA

Str. Principală, nr. 109, cod postal 237100, Crâmpoia Judeţul Olt

Tel: 0249485238; gmail: liceul.crampoia@isjolt.ro; cod fiscal: 25299081

10.  Aprobarea Raportului privind situația la învățătura si purtare la Iunie 2023 Director
sfârșitul semestrului al II-lea. . Raport analiza
Grafic planificare concedii Consilier educativ
 Aprobarea planificării concediului de odihnă.
 Discutarea și aprobarea programului de vacanță.
 Probleme curente.

11.  Stabilirea lucrărilor de reparație și igienizare. Iulie 2023 Director


 Probleme curente. Membri CA

12.  Analiza stadiului lucrărilor prioritare de la Liceul tehnologic August 2023 Director
Crampoia necesare începerii anului școlar 2023-2024, în bune
Membri CA
condiții.

Probleme curente.
Director,
NEACSU DENISA ELENA

S-ar putea să vă placă și