Sunteți pe pagina 1din 170

Aria curriculara

Consiliere si orientare

MINISTERUL EDUCA IEI S I CERCET A RII


INSTITUTUL DE S TIIN E ALE EDUCA IEI CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CENTRUL NA IONAL DE DEZVOLTARE A NV A A MNTULUI PROFESIONAL S I TEHNIC

Aria curricular a

Consiliere s i orientare
Clasele I-IV Clasele V-VIII Clasele IX-X Clasele XI-XII SAM clasele IX - X SAM clasa XI anul de completare Licee tehnologice clasele XI-XII

Bucure s ti, 2005


3

Grupul de lucru Coordonator: Dr. Mihai JIG A U - Institutul de Stiin e ale Educa iei, Consiliul Na ional pentru Curriculum, Bucuresti Autori: Speran a Lavinia IBU , cercetator - Institutul de Stiin e ale Educa iei, Bucuresti Domnica PETROVAI , psiholog drd. Centrul EXPERT, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca Marcela Claudia C A LINECI , prof. psihopedagog - Centrul Municipal de Asisten a Psihopedagogica, Bucuresti Elena CIOHODARU , prof. psiholog - Centrul Municipal de Asisten a Psihopedagogica, Bucuresti Ioana S ANDRU , prof. psihopedagog - Colegiul Na ional Mihai Viteazu, Bucuresti

CUPRINS
Nota autorilor .................................................................................... 11 Curriculum clasele I - IV .................................................................. 13 Nota de prezentare .................................................................... 15 Obiective cadru ......................................................................... 19 Valori si atitudini ...................................................................... 19 Clasa I.............................................................................................. 20 Con inuturi................................................................................ 23 Clasa a II-a ...................................................................................... 25 Con inuturi................................................................................ 28 Clasa a III-a ..................................................................................... 30 Con inuturi................................................................................ 33 Clasa a IV-a..................................................................................... 35 Con inuturi................................................................................ 38 Sugestii metodologice............................................................... 40 Curriculum clasele V - VIII .............................................................. 43 Nota de prezentare .................................................................... 45 Obiective cadru ......................................................................... 49 Valori si atitudini ...................................................................... 49 Clasa a V-a ...................................................................................... 50 Con inuturi................................................................................ 53 Clasa a VI-a..................................................................................... 55 Con inuturi................................................................................ 58 Clasa a VII-a.................................................................................... 60 Con inuturi................................................................................ 64 Clasa a VIII-a .................................................................................. 66 Con inuturi................................................................................ 69 Sugestii metodologice............................................................... 71 5

Curriculum clasele IX - X................................................................. 73 Nota de prezentare .................................................................... 75 Competen e generale ................................................................ 78 Valori si atitudini ...................................................................... 78 Clasa a IX-a..................................................................................... 79 Competen e specifice si con inuturi.......................................... 79 Sugestii metodologice............................................................... 82 Clasa a X-a ...................................................................................... 84 Competen e specifice si con inuturi.......................................... 84 Sugestii metodologice............................................................... 87 Curriculum clasele XI - XII .............................................................. 91 Nota de prezentare .................................................................... 93 Competen e generale ................................................................ 96 Valori si atitudini ...................................................................... 96 Clasa a XI-a..................................................................................... 97 Competen e specifice si con inuturi.......................................... 97 Sugestii metodologice............................................................. 100 Clasa a XII-a.................................................................................. 103 Competen e specifice si con inuturi........................................ 103 Sugestii metodologice............................................................. 107 Curriculum Scoala de Arte si Meserii clasele IX - X ........................... 111 Nota de prezentare .................................................................. 113 Lista unita ilor de competen a relevante pentru modul .......... 116 Clasa a IX-a................................................................................... 116 Clasa a X-a .................................................................................... 119 Condi ii de aplicare didactica si de evaluare .......................... 122 Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor ............ 123 Clasa a IX-a................................................................................... 123 Clasa a X-a .................................................................................... 124 Sugestii metodologice............................................................. 126 Curriculum Scoala de Arte si Meserii clasa a XI-a - an de completare... 129 Nota de prezentare .................................................................. 131 Lista unita ilor de competen a relevante pentru modul .......... 133 6

Clasa a XI-a an de completare.................................................... 133 Condi ii de aplicare didactica si de evaluare .......................... 136 Sugestii metodologice............................................................. 138 Curriculum Licee tehnologice clasele XI - XII ..... Eroare! Marcaj n document nedefinit. Nota de prezentare ...... Eroare! Marcaj n document nedefinit. Lista unita ilor de competen a relevante pentru modul ... Eroare! Marcaj n document nedef init. Clasa a XI-a....................... Eroare! Marcaj n document nedefinit. Clasa a XII-a...................... Eroare! Marcaj n document nedefinit. Condi ii de aplicare didactica si de evaluare . Eroare! Marcaj n document nedefinit. Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor ..... Eroare! Marcaj n document nedef init. Clasa a XI-a....................... Eroare! Marcaj n document nedefinit. Clasa a XII-a...................... Eroare! Marcaj n document nedefinit. Sugestii metodologice. Eroare! Marcaj n document nedefinit. Bibliografie generala ...................................................................... 160 Resurse generale ............................................................................. 166

CONTENT Note of the authors Curriculum Grade I IV Presentation note Framework objectives Values and attitudes Grade I Contents Grade II Contents Grade III Contents Grade IV Contents Methodological suggestions Curriculum Grade V VIII Presentation note Framework objectives Values and attitudes Grade V Contents Grade VI Contents Grade VII Contents Grade VIII Contents Methodological suggestions Curriculum Grade IX X Presentation note General competencies Values and attitudes Grade IX Contents and specific competencies Methodological suggestions

Grade X Contents and specific competencies Methodological suggestions Curriculum Grade XI XII Presentation note General competencies Values and attitudes Grade XI Contents and specific competencies Methodological suggestions Grade XII Contents and specific competencies Methodological suggestions Curriculum Arts and Trades Schools Grade IX - X Presentation note List of the relevant competencies units for the module Grade IX Grade X Didactical application conditions and evaluation Grade IX Grade X Methodological suggestions Curriculum Arts and Trades Schools Grade XI completion year Presentation note List of the relevant competencies units for the module Grade XI completion year Didactical application conditions and evaluation Methodological suggestions Curriculum Technological High School Grade XI XII Presentation note List of the relevant competencies units for the module Grade XI Grade XII Didactical application conditions and evaluation Correlation tabel of the competencies and contents Grade XI Grade XII Methodological suggestions General Bibliography General Resources

10

Nota autorilor
Lucrarea Aria curricular a Consiliere s i orientare reuneste curricula propuse pentru clasele I XII (nva amnt obligatoriu si liceu), SAM (clasele IX - XI) si licee tehnologice (clasele XI - XII) si se adreseaza consilierilor scolari, nva atorilor si profesorilor (dirigin i). Curricula propuse alcatuiesc o oferta care are continuitate, accesibilitate graduala si utilitate practica pentru orele de Consiliere s i orientare , fiind structurat pe cinci module tematice , regasite la nivelul fiecarui an de studiu: autocunoastere, comunicare si abilita i sociale, managementul informa iilor, planificarea carierei, calitatea stilului de via a. Pentru realizarea obiectivelor (la nivel primar si gimnazial) si dezvoltarea competen elor (la nivel liceal si n scolile de arte si meserii), s-au oferit exemple de activit a i de nv a are, con inuturi specifice si sugestii metodologice pentru fiecare clasa / nivel de nva amnt. Bibliografia si resursele recomandate sunt comune tuturor anilor de studiu - n masuri variabile - si vin att n sprijinul cadrelor didactice, ct si al elevilor.

11

12

Curriculum clasele I - IV CONSILIERE S I ORIENTARE

13

14

Not a de prezentare

Aria curriculara Consiliere s i orientare tinde sa rezolve n prezent, simultan, urmatoarele aspecte: facilitarea accesului la ntreaga oferta de educa ie si formare profesionala; sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor; ameliorarea continua a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. De-a lungul diferitelor niveluri de educa ie, toate disciplinele si asuma o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea n plan personal, social si profesional a elevilor si pentru achizi ionarea abilita ilor necesare succesului si reusitei. n cadrul Consilierii s i orient a rii preocuparea pentru cele trei arii de dezvoltare devine centrala, focalizarea pe acestea fiind explicita. n principal, elevii beneficiaza n urma parcurgerii orelor de Consiliere s i orientare de constientizarea conexiunilor ntre ceea ce nva a si utilitatea cunostin elor si abilita ilor dobndite pentru via a reala. Con s tientizarea transferului de abilit a i s i cuno s tin e n via a real a spore s te motiva ia s i interesul pentru nv a are al elevilor . Proiectarea curriculara a fost realizata n consens cu mesajul cheie nr. 5 al * Memorandum -ului privind nva area permanenta si anume Regndirea consilierii si orientarii. De asemenea, au fost luate n considerare Planurile cadru de nva amnt aprobate de Ministerul Educa iei si Cercetarii, precum ** si Planul cadru pentru aria curriculara Consiliere s i orientare , document orientativ pe baza caruia se desfasurau pna n prezent activita ile specifice orelor de Consiliere s i orientare sau Dirigen ie . Dintre cele 8 domenii de

Memorandum privind nva area permane nta, elaborat de Comisia Europeana, Barcelona, * 2000. Consiliere si Orientare - Ghid, document elaborat de Institutul de Stiin e ale Educa iei, * * Bucuresti, 2000

15

***

competen e-cheie stabilite la nivel european

, curriculum-ul actual

contribuie la dezvoltarea: competen elor inter-personale, inter-culturale, sociale si civice; abilita ii de a nva a sa nve i; aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice si de comunicare (TIC). Curriculum-ul de Consiliere s i orientare pentru clasele I - IV ine seama de modificarile survenite n structura sistemului de nva amnt, respectnd cerin ele referitoare la stabilirea la 6 ani a debutului nva amntului obligatoriu. Derularea activita ilor specifice ariei curriculare Consiliere s i orientare la clasele I - IV are n vedere: nivelul de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi la finalul nivelului prescolar; pregatirea elevilor pentru a face fa a cerin elor scolare; dezvoltarea abilita ilor de a raspunde vie ii sociale n ansamblu. n particular, Consilierea s i orientarea raspunde unor ntrebari importante pe care elevii si le pun n aceasta perioada a vie ii: Cine sunt si ce calita i am? Cum pot sa mi fac prieteni la scoala si acasa? De unde pot ob ine informa ii sau ajutor? Ce trebuie sa fac pentru a nva a mai bine? Ce vreau sa devin si ce trebuie sa fac pentru a avea o cariera de succes? Activita ile de Consiliere s i orientare propuse n Curriculum-ul pentru clasele I - IV i ajuta pe elevi sa gaseasca raspunsurile la aceste ntrebari. Parcurgnd cu sprijinul consilierilor sau profesorilor consilieri activita ile propuse n acest curriculum elevii devin mai motiva i, mai ncrez a tori n sine, dezvolt a abilit a i mai eficiente de nv a are, devin mai preg a ti i pentru nivelurile educa ionale viitoare, pot s a si stabileasc a scopuri realiste, s a tr a iasc a s i s a participe activ la via a s colar a s i social a. n cursul orelor de Consiliere s i orientare elevii au posibilitatea de a exersa abilita i de comunicare eficienta, de rela ionare, de nva are si de a deveni constien i de posibilitatea de transferare a acestora n contexte sociale diferite . Elevii dobndesc cunostin e si abilita i care i ajuta sa devina actori responsabili si sa contribuie la via a scolara, a comunita ii, familiei, grupului de prieteni, sa transforme activitatea de nva are ntr-un proces de nva are permanenta, sa si creeze viitorul - ceea
Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale si de formare profesionala din Europa, document ratificat de Consiliul European , Barcelona, 2002
***

16

ce presupune asumarea de roluri responsabile n comunitate si via a profesionala. n fiecare an al nivelului primar elevii vor dobndi noi abilita i de explorare personala, a carierei si vie ii sociale. Vor fi elaborate planuri ini iale simple cu privire la educa ie si cariera, vor fi stabilite obiective de atins, vor fi explorate viitorul si resursele personale necesare pentru realizarea planului propus. Structura curriculum- ului este urmatoarea: Obiective cadru (finalita i care trebuie atinse la sfrsitul nivelului primar). Valori si atitudini (dezvoltate prin curriculum-ul Consiliere s i orientare pe tot parcursul scolarita ii). Obiective de referin a (deduse din obiectivele cadru si care sunt specifice fiecarui an de studiu al nivelului primar). Exemple de activita i de nva are (menite sa sprijine realizarea obiectivelor de referin a). Con inuturi (elaborate n concordan a cu necesita ile si specificul individual si al clasei de elevi si cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referin a). Sugestii metodologice (exemple de metode si tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor si atingerea obiectivelor; acestea cuprind recomandari globale si flexibile cu privire la metodele si tehnicile de predare-nva are, specifice nivelului primar si reprezinta un ghid pentru nva atori, neavnd titlul de obligativitate). Bibliografie si resurse (publica ii, adrese web, institu ii care pot fi consultate pentru informa ii suplimentare). Curriculum-ul Consiliere s i orientare este structurat pe urmatoarele module tematice care se regasesc la nivelul fiecarui an de studiu al nivelului primar: Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Comunicare s i abilit a i sociale Managementul informa iilor s i nv a a rii Planificarea carierei Calitatea stilului de via a

17

Respectnd caracterul op ional al disciplinei Consiliere s i orientare la 1 clasele primare, asa cum este prevazut n Planul cadru de nva amnt ore / saptamna alocate Consilierii s i orient a rii pentru fiecare an al nivelului primar), cadrele didactice pot opta pentru utilizarea acestui curriculum dupa cum urmeaza: Introducerea op ionalului Consiliere s i orientare n fiecare din cei 4 ani s colari. Aceasta este op iunea recomandat a datorita urmatoarelor considerente: necesitatea dezvoltarii personale, sociale si a planificarii aspectelor ce in de viitoarea ocupa ie si cariera; curriculum-ul are o structura nchegata, ntre obiectivele si con inuturile fiecarui an de studiu exista continuitate; curriculum-ul este construit pe principiul nva arii n spirala, n fiecare an consolidndu-se aspectele acumulate anterior, adaugndu-se si aspecte noi, specifice nevoilor individuale si ale clasei de elevi pentru fiecare nivel de vrsta / scolaritate. Introducerea op ionalului Consiliere s i orientare numai n anumi i ani ai nivelului primar, n func ie de nevoile si specificul clasei de elevi. Aceasta este o op iune posibil a datorita urmatoarelor considerente: curriculum-ul Consiliere s i orientare pentru nivelul primar este construit pe principiul modular: fiecare an de studiu are obiective, activita i, con inuturi si modalita i de evaluare proprii, fiind integrat n logica nva arii, datorita construirii curriculum-ului pe principiul nva arii n spirala, con inuturile anilor de studiu preceden i se reiau n fiecare modul, la nivelul de n elegere si de dificultate specific vrstei, nevoilor individuale si ale clasei de elevi.

(0 - 1

Ordin nr. 4686/05.08.2003 privind aprobarea Pla nului cadru de nva amnt si a 1 programelor scolare pentru clasele I si a II-a, n condi iile nceperii nva amntului obligatoriu la vrsta de 6 ani

18

Obiective cadru
1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa a de sine ca persoana unica si valoroasa. 2. Formarea atitudinilor, achizi ionarea cunostin elor si abilita ilor inter-personale. 3. Dezvoltarea abilita ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nva are. 4. Dobndirea abilita ilor de explorare si planificare a carierei. 5. Exersarea abilita ilor de management al unui stil via a de calitate.

Valori s i atitudini
Respect si ncredere n sine si n ceilal i. Aprecierea unicita ii fiecaruia. Receptivitate la emo iile celorlal i. Valorizarea rela iilor inter-personale. Valorificarea critica si selectiva a informa iilor. Adaptare si deschidere la noi tipuri de nva are. Motiva ie si flexibilitate n elaborarea traseului educa ional si profesional. Responsabilitate si ambi ie pentru decizii si ac iuni privind cariera. Interes pentru nva are permanenta ntr-o lume n schimbare. Orientare spre o via a de calitate n prezent si n viitor.

19

Clasa I
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomand capabili: urm a toarele activit a i: 1.1 Sa dea exemple de Jocuri de autocunoastere pe baza de caracteristici personale imagini, desene, completarea unor elementare fise de lucru pentru identificarea caracteristicilor personale elementare 1.2 Sa prezinte asemanari si Exerci ii pentru identificarea deosebiri dintre el / ea si asemanarilor si deosebirilor prin ceilal i / celelalte comparare cu ceilal i / celelalte si cu personajele din povesti si desene animate

2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomand a capabili: urm a toarele activit a i: 2.1 Sa recunoasca emo ii de baza Exerci ii de exprimare a emo iilor aparute n situa ii variate de baza aparute n situa ii variate Analiza emo iilor unor personaje n situa ii variate (poezii, povesti, desene animate). Jocuri n perechi de mimare si recunoastere a emo iilor celorlal i 2.2 Sa exerseze comportamente Activita i pe grupe, jocuri de echipa de cooperare n grup n care sunt create situa ii de cooperare / ne-cooperare, ulterior fiind analizate si comparate

20

3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomand capabili: urm a toarele activit a i: 3.1 Sa se familiarizeze cu Discu ii de grup despre specificul no iunile de nva are si activita ii de la gradini a (jocul si informare specifice intrarii n activita ile de pregatire pentru nivelul primar scoala) si specificul activita ii scolare (nva area si informarea) Exerci ii joc pentru desprinderea caracteristicilor simple ale nva arii si informarii 3.2 Sa exemplifice tipuri de Realizarea de colaje si desene informa ii despre tipurile de informa ii

4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomand a capabili: urm a toarele activit a i: 4.1 Sa identifice hobby-uri, jocuri Discu ii n grupuri mici despre si activita i preferate jocurile si activita ile preferate Exerci ii art-creative pentru ilustrarea hobby-ului personal Brainstorming cu privire la meseriile care se pot asocia unui anumit hobby 4.2 Sa prezinte motiva ia Exerci ii-joc de ierarhizare n personala cu privire la meseria ordinea preferin elor a imaginilor cu preferata privire la diverse meserii, cu verbalizarea (argumentarea) motivelor simple pentru care o anumita meserie este preferata

21

5. Calitatea stilului de via a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei I elevii vor fi Pe parcursul clasei I se recomand a capabili: urm a toarele activit a i: 5.1 Sa dea exemple de Discu ii n grupuri mici: care sunt comportamente care ofera situa iile periculoase / de risc pentru siguran a personala siguran a personala Proiect de grup: comportamentele de siguran a n caz de inunda ii, cutremur, incendii Realizare de colaje si postere pe tema siguran ei personale 5.2 Sa identifice sursele de ajutor Brainstorming cu privire la sursele n diferite contexte de ajutor Dezbatere cu tema: Persoanele care mi ofera ajutor Exerci ii de grup de identificare a surselor de ajutor n caz de inunda ii, cutremur, incendii

22

Con inuturi

1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Cunoasterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume si prenume, aspecte legate de nfa isarea fizica, data si locul nasterii, adresa, numele parin ilor, membrii familiei, locuri favorite, animale, emisiuni, mncaruri preferate etc. Unicitatea persoanei: diferen e individuale de ce sunt oamenii unici? 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Managementul emo iilor: Exprimarea emo iilor de baza. n elegerea si respectarea emo iilor celorlal i. 2.2 Abilita i sociale: Comportamente de cooperare in grup. Rela iile cu colegii care au nevoie de sprijin. 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Tipuri de informa ii (dupa suportul comunicarii): scrisa, orala, electronica. 3.2 nva are eficienta: Activita ile specifice desfasurate la gradini a / activita ile obligatorii la nivelul primar - asemanari si deosebiri. Tipuri de activita i (nva are, joc, relaxare).

23

4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Jocuri si activita i preferate acasa, la scoala, n comunitate. Hobbyuri si meserii. Asemanari si deosebiri ntre meserii, jocuri si activita i. Motiva ia personala n alegerea unei meserii. 5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea vie ii personale: Sursele poten iale de risc acasa, n scoala sau n comunitate. Comportamente de siguran a n situa ii de risc sau criza. Persoanele si sursele de ajutor acasa, la scoala si n comunitate n diverse situa ii de criza sau de risc (ex. inunda ii, cutremur, incendii).

24

Clasa a II-a
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a II-a elevii vor Pe parcursul clasei a II-a se fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 1.1 Sa recunoasca asemanarile si Completarea unor propozi ii de deosebirile dintre oameni tipul Eu sunt, jocuri de autocunoastere, exerci ii de prezentare personala Jocuri de rol pe baza scenariilor din povestile cunoscute pentru analiza punctelor tari ale personajelor Realizarea unor desene, colaje, postere, scenete de teatru despre asemanarile si deosebirile dintre 1.2 Sa enumere drepturi si oameni responsabilita i la scoala, acasa, Exerci ii de stabilire a regulilor n comunitate clasei, afisarea acestora, contracte ntre elevi-cadre didactice-parin i 2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a II-a elevii vor Pe parcursul clasei a II-a se fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 2.1 Sa exerseze exprimarea Completarea unor propozi ii de autocontrolului tipul atunci cnd, ma simt, atunci cnd tu te sim i.., eu. Scenarii situa ionale, jocuri de rol pentru examinarea unor raspunsuri emo ionale la situa ii concrete de 2.2 Sa descrie caracteristicile via a rela iei de prietenie Desene, colaje cu tema: Prietenul /

25

prietena mea Discu ii de grup asupra strategiilor de a- i face prieteni si de a-i men ine 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a II-a elevii Pe parcursul clasei a II-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 3.1 Sa compare diferite surse de Comentarea unor texte simple si informare imagini cu privire la sursele de informare Vizite de familiarizare cu diferite surse de informare existente n scoala (ex: biblioteca scolii, cabinetul de consiliere) 3.2 Sa identifice tehnici simple Exerci ii metaforice n grupuri mici, de nva are colaje, postere despre modalita i proprii de nva are 4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a II-a elevii vor Pe parcursul clasei a II-a se fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 4.1 Sa prezinte importan a Fise de observa ie: situa ii desprinse achizi iilor educa ionale pentru din povesti, filme pentru copii n via a cotidiana si succesul n care personajele utilizeaza calcule cariera aritmetice sau scris-cititul Discu ii de grup cu privire la situa iile din via a cotidiana n care sunt utilizate aspectele dobndite la scoala Discu ii, dezbateri cu membrii comunita ii cu privire la utilizarea aspectelor dobndite la scoala n 4.2 Sa identifice situa ii de munca cariera personala n diferite contexte Exerci ii joc cu utilizarea de

26

imagini din diferite situa ii de via a (joc, nva are, munca) Discu ii cu membrii comunita ii invita i la clasa cu privire la motivele pentru care oamenii muncesc 5. Calitatea stilului de via a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a II-a elevii Pe parcursul clasei a II-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 5.1 Sa dea exemple de consecin e Exerci ii de identificare a ale unei decizii sau consecin elor unui comportament comportament sau decizie Realizare de postere sau afise care sa reflecte consecin ele unei decizii sau comportament 5.2 Sa dea exemple de Exerci ii de grup: exemple de comportamente sanatoase si comportamente sanatoase si de risc comportamente de risc Proiect individual: promovarea unui comportament sanatos

27

Con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Unicitatea persoanei: diferen e individuale acceptarea si respectarea diferen elor individuale. Drepturi si responsabilita i respectarea regulilor, asumarea consecin elor. 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Managementul emo iilor: Ce este autocontrolul? Cum l manifestam acasa, la scoala, la joaca? 2.2 Abilita i sociale: Cum se dezvolta rela ia de prietenie. Strategii de a- i face prieteni si de a-i men ine. 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Surse de informare pentru activitatea scolara: biblioteci, librarii, muzee, centre de informare pe diferite tematici, cabinete de consiliere, persoane-resursa, mass-media, Internet - diferen e ntre sursele de informare. 3.2 nva are eficienta: Cum nva am? nva area n accep iune larga - modalita i generale de nva are a unor comportamente la scoala sau n societate: imita ia, exemplul celorlal i, repeti ia, ncercare si eroare. 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Cunostin ele dobndite n scoala si importan a pentru via a cotidiana si viitoarea cariera. Ce este munca situa ii de munca acasa, la scoala, n comunitate.

28

5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea vie ii personale: Situa ii de decizie. Consecin ele unei decizii n situa ii obisnuite si n situa ii de risc sau criza (ex: incendii, accidente, inunda ii, cutremure). Alternative ale unei decizii. Cum reac ionam ntr-o situa ii de criza? Modalita i de promovare a unui comportament sanatos. Exemple de comportamente, diferen a dintre comportament sanatos si comportament de risc. Comportamente adecvate n situa ii de criza sau risc.

29

Clasa a III-a

1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a III-a elevii Pe parcursul clasei a III-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 1.1 Sa identifice caracteristicile Discu ii si studii de caz despre spa iului personal nevoile diferite ale fiecaruia Povesti, dezbateri pe tema respectarii spa iului personal si a nevoii de intimitate 1.2 Sa analizeze asemanarile si Discutarea unei povesti, secven e diferen ele dintre copii de de film despre diversitate na ionala, na ionalita i, culturi si etnii culturala si etnica diferite Expozi ii de desene, evenimente organizate mpreuna cu copiii de diferite na ionalita i, culturi, etnii 2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a III-a elevii Pe parcursul clasei a III-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 2.1 Sa exerseze abilita ile de Exerci ii n perechi pentru exersarea ascultare activa elementelor simple de ascultare activa 2.2 Sa analizeze diferen e ntre Jocuri de rol, evenimente cotidiene, tipurile de familii secven e de film pentru observarea si analizarea diferen elor ntre familii

30

3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a III-a elevii vor Pe parcursul clasei a III-a se recomand a fi capabili: urm a toarele activit a i: 3.1 Sa selecteze diferite tipuri de Crearea unei mini baze de date cu informa ii necesare n diferite tipuri de informa ii necesare activitatea de nva are unor discipline de studiu Fise de lucru: implicarea parin ilor n 3.2 Sa exerseze abilita i de elaborarea unui orar al unei zile planificare a nva arii obisnuite din via a copilului Discu ii de grup cu privire la ponderea activita ilor de nva are si cele de timp liber n orarul zilnic Conversa ia cu privire la importan a planificarii nva arii 4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a III-a elevii vor Pe parcursul clasei a III-a se recomand a fi capabili: urm a toarele activit a i: 4.1 Sa exemplifice jocuri, Brainstorming cu privire la jocuri, activita i si meserii n care activita i, meserii individuale / de este necesar lucrul individual echipa / n echipa Analiza unui text (povestire, fabula), discu ii de grup pentru eviden ierea efectelor muncii individuale / n echipa Discu ii cu parin ii si membrii ai comunita ii despre lucrul individual / n echipa la locul de munca 4.2 Sa descrie meseria preferata Colectarea informa iilor despre utiliznd termeni specifici meseria preferata din ziare, reviste, povestiri, cu sublinierea termenilor specifici unei meserii Realizarea unor postere, desene, colaje cu tema: Meseria mea Alcatuirea unui mic dic ionar cu

31

termeni specifici unei meserii 5. Calitatea stilului de via a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a III-a elevii Pe parcursul clasei a III-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 5.1 Sa exerseze abilita ile de Exerci ii de luare de decizii n luare a deciziilor situa ii relevante pentru copiii Exerci ii de luare de decizii n situa ii de risc sau criza (incendii, inunda ii, cutremure) 5.2 Sa dea exemple de Completarea unei fise de lucru cu alternative ale unei probleme tema: Etapele luarii unei decizii Brainstorming cu tema: Ce este o problema si care sunt alternativele de rezolvare a ei Exerci ii individuale si de grup de identificare a alternativelor unor probleme Exerci ii de analiza critica a alternativelor unei probleme

32

Con inuturi

1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Spa iul personal, nevoia de intimitate, grani e personale. Diversitatea culturala si etnica de ce sunt oamenii diferi i? 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Comunicare: Comunicarea: vorbire, ascultare, comportamente non-verbale. Cum sa fiu un bun ascultator (mimica, gesturi, postura corporala). 2.2 Familia: Tipuri diferite de familii. 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Criterii de selectare a informa iei: veridicitatea si autoritatea sursei. 3.2 nva are eficienta: Planificarea nva arii: obiective saptamnale, orarul unei zile, planul de lucru, stabilirea termenelor. 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Meserii individuale si de echipa - beneficii si efecte. Meseria viitoare si necesitatea muncii n echipa. Termeni specifici unei meserii: denumirea activita ilor principale, instrumente utilizate.

33

5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea vie ii personale: Etapele luarii unei decizii: identificarea problemei, alternative de rezolvare a problemei, analiza consecin elor tuturor alternativelor identificate, analiza cost-beneficiu, alegerea unui op iuni si planul de ac iune, evaluarea. Aplicarea luarii deciziei n situa ii relevante pentru copii si/sau n situa ii de risc sau criza (incendii, inunda ii, cutremure). Rezolvarea de probleme: alternative ale rezolvarii de probleme, analiza critica a alternativelor de rezolvare a unei probleme.

34

Clasa a IV-a
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 1.1 Sa identifice propriile Chestionare de interese si abilita i. interese si abilita i scolare si Discu ii pe baza rezultatelor extrascolare Exerci ii individuale, jocuri de rol: Eu peste 5, 10, 20 ani 1.2 Sa prezinte caracteristicile Portofoliu (sarcina de grup), colaje, vrstei copilariei desene cu tema: Schimbarile din copilarie 1.3 Sa enumere diferen ele dintre Jocuri de rol, scenete cu tema: nivelul primar si gimnazial Clasa a V-a preferata Vizite, interviuri cu elevi, profesori, dirigin i din gimnaziu 2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 2.1 Sa identifice dificulta ile si Sarcini de grup n care se stabilesc etapele prin care trece un grup roluri, reguli Exerci ii situa ionale cu dificulta i care pot aparea n grup 2.2 Sa explice factorii care Jocuri de rol cu secven e / dialoguri influen eaza rela iile dintre din povesti despre rela iile din membrii familiei familie Colaje despre comunicarea ntre copii si parin i 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii

35

Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 3.1 Sa explice necesitatea Comentarea unor texte si imagini cu utilizarii TIC (tehnologii referire la TIC si alte surse de informatice si de comunicare) informare n colectarea informa iilor cu Realizarea unei fise simple de privire la nva are si cariera prezentare personala folosind TIC (n laboratorul de informatica sau pe calculatorul personal de acasa) 3.2 Sa identifice condi iile Discu ii de grup privind condi iile optime pentru nva are optime de nva are, exemplificare eficienta prin situa ii personale Colaje, postere, desene pentru eviden ierea condi iilor optime de nva are 4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 4.1 Sa alcatuiasca portofoliul Fise de lucru: completarea frazelor carierei pentru clasele I-IV de tipul: Sunt bun la, Vreau sa nva mai mult despre Portofoliul carierei: imagini, explica ii, desene, rezultate ale exerci iilor de consiliere, sugestii, recomandari Jurnalul personal: impresiile notate n timpul orelor de Consiliere s i orientare (clasele I-IV) 4.2 Sa exerseze abilita i de Exerci ii-joc si exerci ii metaforice stabilire a priorita ilor si de stabilire a priorita ilor si obiectivelor simple de scurta obiectivelor de scurta durata (pentru durata (pentru clasa a V-a) clasa a V-a) 5. Calitatea stilului de via a

36

Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a IV-a elevii Pe parcursul clasei a IV-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 5.1 Sa aplice abilita ile de luare Exerci ii individuale si de grup de de decizii si rezolvare de luare de decizii si rezolvare de probleme n diferite contexte probleme pe teme de dezvoltare educa ionala si a carierei Brainstorming si dezbatere pe tema 5.2 Sa aplice abilita ile de conflictului si a managementului management al conflictelor n conflictului diverse situa ii Exerci ii de grup de management al unei situa ii de conflict sau a unei situa ii de criza

37

Con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Interese si abilita i personale: caracteristici individuale. 1.2 Schimbare, crestere, dezvoltare: Caracteristicile vrstei copilariei ce gndesc, ce simt, cum ma comport. Pregatirea pentru schimbare si pentru clasa a V-a. 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Abilita i sociale: Dificulta i si depasirea lor n grup. Etapele prin care trece un grup. Roluri n grup. 2.2 Familia: Rela iile dintre membrii familiei. Valorile si practicile transmise de familie - aspectele critice care sa fie discutate cu parin ii (legate de crestere, rela iile cu colegii si profesorii). 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Utilizarea TIC n colectarea informa iilor cu privire la cariera: criterii simple de colectare a informa iilor cu privire la carierea ajutorul TIC (identificarea cuvintelor cheie, utilizarea unui motor de cautare, localizarea informa iilor). 3.2 nva are eficienta: nva area n sens restrns - condi iile optime pentru nva are eficienta: Deprinderi eficiente de studiu: organizarea con inuturilor de nva are, dozarea efortului si a perioadelor de relaxare / odihna. Disciplina nva arii: implicare, perseveren a, responsabilitate, asumarea sarcinilor de lucru. Condi ii interne / externe: mediul de nva are (spa iu, ambient),

38

starea personala de sanatate. 4. Planificarea carierei 4.1 Planificarea carierei: Portofoliul carierei - elemente simple: fise, imagini, jurnalul personal, sugestii, recomandari. Elemente simple ale planului pentru cariera: priorita i si obiective privind nivelul gimnazial si clasa a V-a. Rela ia dintre traseul educa ional si viitoarea cariera. 5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea vie ii personale: Luare de decizii si rezolvarea de probleme n context scolar, de alegere a carierei. Situa ii sau tipuri de conflicte. Managementul conflictelor: aplicarea abilita ilor sociale, a exprimarii emo ionale, de comunicare asertiva si de decizie. Managementul conflictelor n situa ii de risc sau criza.

39

Sugestii metodologice
Unul din obiectivele curriculum-ului Consiliere s i orientare este de a stimula abilita ile de nva are permanenta n scopul dezvoltarii personale si integrarii socio-profesionale viitoare de succes. Elevii experimenteaza practic n cadrul orelor de Consiliere s i orientare diferite tehnici de nva are, rela ionare, comunicare eficienta, abilita i de explorare a resurselor personale si a carierei, apoi aplica ceea ce au experimentat n clasa n situa ii de via a diferite si evalueaza propriul progres. nva a astfel sa-si asume responsabilitatea propriei nva ari. Predarea se focalizeaza att pe cuno s tin e si abilit a i specifice disciplinei, ct si pe atitudinile si mecanismele nva arii personalizate, constiente si eficiente, pe care elevii sa le aplice si n contexte diferite de via a, nu numai n cadrul scolii. Procesul de predare nva are n cadrul Consilierii s i orient a rii respecta principiile nva arii active, centrate pe elev. n acest scop, metodele recomandate pentru orele de Consiliere s i orientare sunt metodele activparticipative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, n diada / triada / echipa, prin munca independenta sau facilitata de catre consilier sau profesorul consilier: jocul de rol, simularea brainstorming-ul metode art-creative exerci iul chestionarul de interese si abilita i conversa ia, discu ia, dezbaterea tehnici ale gndirii critice. Modalit a i de evaluare n cadrul orelor de Consiliere s i orientare NU se utilizeaza calificative. Evaluarea va urmari progresul personal n ceea ce priveste abilita ile de

40

integrare scolara si sociala, atitudinile fa a de lumea nconjuratoare si fa a de propria persoana, cunostin ele si nivelul informa iilor despre lumea ocupa iilor si ob inerea succesului n cariera. Recomandam utilizarea urmatoarelor metode de evaluare: exprimarea ideilor si argumentelor personale prin: poster, desen, colaj; proiectul individual si de grup; portofoliul; activita i practice; fise individuale de (auto)evaluare. Un aspect important si inovator al curriculum-ului actual este deschiderea spre comunitate, con inuturile prezentate la Consiliere s i orientare incluznd aspecte legate de: implicare comunitara si voluntariat, pia a muncii si interac iuni cu angaja ii si angajatorii (n cadrul vizitelor de informare / explorare), elaborarea de proiecte individuale si de grup, cu aplicabilitate sociala. Activita ile propuse reprezinta cea mai buna cale de asumarea de catre elevi, nca din nivelul primar, a rolului de ceta ean activ si responsabil, informat si pregatit pentru inser ia socio-profesionala dupa absolvirea scolii.

41

42

Curriculum clasele V - VIII CONSILIERE S I ORIENTARE

43

44

Not a de prezentare

Aria curriculara Consiliere s i orientare tinde sa rezolve n prezent, simultan, urmatoarele aspecte: facilitarea accesului la ntreaga oferta de educa ie si formare profesionala; sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor; ameliorarea continua a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. De-a lungul diferitelor niveluri de educa ie, toate disciplinele si asuma o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea n plan personal, social si profesional a elevilor si pentru achizi ionarea abilita ilor necesare succesului si reusitei. n cadrul Consilierii s i orient a rii preocuparea pentru cele trei arii de dezvoltare devine centrala, focalizarea pe acestea fiind explicita. n principal, elevii beneficiaza n urma parcurgerii orelor de Consiliere s i orientare de constientizarea conexiunilor ntre ceea ce nva a si utilitatea cunostin elor si abilita ilor dobndite pentru via a reala. Con s tientizarea transferului de abilit a i s i cuno s tin e n via a real a spore s te motiva ia s i interesul pentru nv a are al elevilor . Proiectarea curriculara a fost realizata n consens cu mesajul cheie nr. 5 al * Memorandum -ului privind nva area permanenta si anume Regndirea consilierii si orientarii. De asemenea, au fost luate n considerare Planurile cadru de nva amnt aprobate de Ministerul Educa iei si Cercetarii, precum ** si Planul cadru pentru aria curriculara Consiliere s i orientare , document orientativ pe baza caruia se desfasurau pna n prezent activita ile specifice orelor de Consiliere s i orientare sau Dirigen ie . Dintre cele 8 domenii de

Memorandum privind nva area permane nta, elaborat de Comisia Europeana, Barcelona, * 2000. Consiliere si Orientare - Ghid, document elaborat de Institutul de Stiin e ale Educa iei, * * Bucuresti, 2000

45

***

competen e-cheie stabilite la nivel european

, curriculum-ul actual

contribuie la dezvoltarea: competen elor inter-personale, inter-culturale, sociale si civice, abilita ii de a nva a sa nve i; aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice si de comunicare (TIC). Curriculum-ul de Consiliere s i orientare pentru clasele V - VIII ine seama de modificarile survenite n structura sistemului de nva amnt. Derularea activita ilor specifice ariei curriculare Consiliere s i orientare la clasele V-VIII are n vedere: nivelul de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi la finalul nivelului primar; pregatirea elevilor pentru a face fa a cerin elor scolare din nivelul gimnazial si liceal; pregatirea elevilor pentru decizia privind traseul educa ional dupa absolvirea clasei a VIII-a (liceu sau Scoala de arte si meserii); dezvoltarea abilita ilor de a raspunde vie ii sociale n ansamblu. n particular, Consilierea s i orientarea raspunde unor ntrebari importante pe care elevii si le pun n aceasta perioada a vie ii: Cine sunt si ce calita i am? Cum pot sa mi fac prieteni la scoala si acasa? De unde pot ob ine informa ii sau ajutor? Ce trebuie sa fac pentru a nva a mai bine? Ce vreau sa devin si ce trebuie sa fac pentru a avea o cariera de succes? Activita ile de Consiliere s i orientare propuse n Curriculum-ul pentru clasele V - VIII i ajuta pe elevi sa gaseasca raspunsurile la aceste ntrebari. Parcurgnd cu sprijinul consilierilor sau profesorilor consilieri activita ile propuse n acest curriculum elevii devin mai motiva i, mai ncrez a tori n sine, dezvolt a abilit a i mai eficiente de nv a are, devin mai preg a ti i pentru nivelurile educa ionale viitoare, pot s a si stabileasc a scopuri realiste, s a tr a iasc a s i s a participe activ la via a s colar a s i social a. n cursul orelor de Consiliere s i orientare elevii au posibilitatea de a exersa abilita i de comunicare eficienta, de rela ionare, de nva are si de a deveni constien i de posibilitatea de transferare a acestora n contexte sociale diferite . Elevii dobndesc cunostin e si abilita i care i
Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale si de formare profesionala din Europa, document ratificat de Consiliul European , Barcelona, 2002
***

46

ajuta sa devina actori responsabili si sa contribuie la via a scolara, a comunita ii, familiei, grupului de prieteni, sa se implice ntr-un proces de nva are permanenta, sa si creeze viitorul - ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile n comunitate si via a profesionala. n fiecare an al nivelului gimnazial elevii vor dobndi noi abilita i de explorare personala, a carierei si vie ii sociale. Vor fi elaborate planuri cu privire la educa ie si cariera, vor fi stabilite obiective de atins, vor fi explorate viitorul si resursele personale necesare pentru ob inerea succesului. Structura curriculum- ului este urmatoarea: Obiective cadru (finalita i care trebuie atinse la sfrsitul nivelului gimnazial). Valori si atitudini (dezvoltate prin curriculum-ul Consiliere s i orientare pe tot parcursul scolarita ii). Obiective de referin a (deduse din obiectivele cadru si care sunt specifice fiecarui an de studiu al nivelului gimnazial). Exemple de activita i de nva are (menite sa sprijine realizarea obiectivelor de referin a). Con inuturile (elaborate n concordan a cu necesita ile si specificul individual si al clasei de elevi si cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referin a). Sugestii metodologice (exemple de metode si tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor si atingerea obiectivelor; acestea cuprind recomandari globale si flexibile cu privire la metodele si tehnicile specifice nivelului primar si reprezinta un ghid pentru profesori, de predare nva are, neavnd titlul de obligativitate). Bibliografie si resurse (publica ii, adrese web, institu ii care pot fi consultate pentru informa ii suplimentare). Curriculum-ul Consiliere s i orientare este structurat pe urmatoarele module tematice care se regasesc la nivelul fiecarui an de studiu al nivelului gimnazial: Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Comunicare s i abilit a i sociale Managementul informa iilor s i nv a a rii Planificarea carierei Calitatea stilului de via a

47

Conform Planului cadru de nva amnt aprobat prin OMEC 3638/11.04.2001 n nivelul gimnazial disciplina Consiliere s i orientare are caracter obligatoriu, facnd parte din trunchiul comun (1 ora / saptamna), nsa n scolile sau la clasele la care situa ia o cere, cadrele didactice pot opta si pentru op ionalul de Consiliere s i orientare (0 - 1 ore / saptamna n cadrul Curriculum-ului la decizia scolii). Structura curriculum-ului actual fundamenteaza derularea activita ilor obligatorii de Consiliere s i orientare la nivelul gimnazial, dar ofera si sugestii pentru derularea op ionalului. Astfel, n func ie de cerin ele si nevoile clasei de elevi, n cadrul op ionalului de Consiliere s i orientare se pot detalia activita ile specifice unei anumite teme, curriculum-ul actual oferind exemple suficiente de activita i de nva are n acest sens.

48

Obiective cadru
1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa a de sine ca persoana unica si valoroasa. 2. Formarea atitudinilor, achizi ionarea cunostin elor si abilita ilor inter-personale. 3. Dezvoltarea abilita ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nva are. 4. Dobndirea abilita ilor de explorare si planificare a carierei. 5. Exersarea abilita ilor de management al unui stil de via a de calitate.

Valori s i atitudini
Respect si ncredere n sine si n ceilal i. Aprecierea unicita ii fiecaruia. Receptivitate la emo iile celorlal i. Valorizarea rela iilor inter-personale. Valorificarea critica si selectiva a informa iilor. Adaptare si deschidere la noi tipuri de nva are. Motiva ie si flexibilitate n elaborarea traseului educa ional si profesional. Responsabilitate si ambi ie pentru decizii si ac iuni privind cariera. Interes pentru nva are permanenta ntr-o lume n schimbare. Orientare spre o via a de calitate n prezent si n viitor.

49

Clasa a V-a
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a V-a elevii Pe parcursul clasei a V-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 1.1 Sa exemplifice resurse ale Exerci ii pentru cunoastere de sine formarii stimei de sine si inter-cunoastere Scurte povestiri, ntmplari neobisnuite pentru eviden ierea stimei de sine a personajelor Lucru n echipe: ce este stima de sine (ce spun exper ii, defini ii personale, catrene, ghicitori, refrene), resursele formarii stimei de sine 1.2 Sa analizeze caracteristicile Benzi desenate, colaje cu tema: Eu specifice grupei de dezvoltare: copil, eu acum preadolescen a Completarea unor chestionare cu tema: Preadolescen a si analiza raspunsurilor n clasa 2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a V-a elevii Pe parcursul clasei a V-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 2.1 Sa dezvolte strategii pentru Lucru pe grupe: exprimarea verbala exprimarea adecvata si n / non-verbala a factorilor care siguran a a emo iilor faciliteaza sau blocheaza exprimarea gndurilor / emo iilor Listarea situa iilor care implica emo ii dificile: cstigarea sau pierderea unei competi ii, pierderea

50

unui prieten, schimbarile din familie 2.2 Sa evalueze comportamente Benzi desenate, discu ii prin care se de cooperare n grup arata respect si grija pentru ceilal i Scenarii de cooperare / ne-cooperare n grup 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a V-a elevii Pe parcursul clasei a V-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 3.1 Sa acceseze diferite surse de Activita i de explorare a surselor de informa ii privind activitatea informa ii de nva are-acomodare n Exerci ii de identificare si clasa a V-a prezentare a unor materiale folosite n nva are: pliante, brosuri, vizionare de casete 3.2 Sa analizeze factorii Planuri personalizate de nva are favorizan i ai nva arii pentru discipline la alegere Fise de lucru, postere, eseuri cu tema: Regulile nva arii, Cum nva am, Motiva ia nva arii 4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a V-a elevii vor Pe parcursul clasei a V-a se fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 4.1 Sa prezinte sarcinile si Fise de lucru: conceperea de catre responsabilita ile asumate n elevi a unor seturi de ntrebari meseria preferata (chestionar) referitoare la meseria preferata Vizite n diverse institu ii pentru familiarizarea cu mediul de lucru n diferite meserii si aplicarea chestionarelor elaborate Prezentarea n fa a clasei / joc de rol cu privire la sarcinile si responsabilita ile n meseria

51

preferata 4.2 Sa compare ocupa ii Vizionarea de casete video cu tradi ionale si non-tradi ionale ocupa ii tradi ionale si nontradi ionale Explorarea site-ului www.go.ise.ro Discu ii de grup cu membrii ai comunita ii cu privire la criteriile pentru care clasificam ocupa iile n tradi ionale si non-tradi ionale 5. Calitatea stilului de via a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a V-a elevii vor Pe parcursul clasei a V-a se fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 5.1 Sa analizeze diferite Discu ii de grup pe tema presiunii modalita i de a face fa a grupului si a modalita ilor de a face presiunii grupului n situa ii de fa a presiunii grupului op iunim educa ionale si de Proiect individual si joc de rol cu cariera tema: Cum facem fa a presiunii grupului Exerci ii individuale si de grup de 5.2 Sa analizeze consecin ele pe analizare a consecin elor pe termen termen scurt si pe termen lung scurt si lung a unor decizii ale unei decizii relevante pentru elevi Completarea unor fise de lucru cu procesul decizional si consecin ele unor decizii

52

Con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Stima de sine: ce este stima de sine, resursele formarii stimei de sine. Atitudinea pozitiva fa a de propria persoana. Acceptarea necondi ionata / auto-valorizarea. 1.2 Schimbare, crestere, dezvoltare: Caracteristicile preadolescen ei: schimbarile fizice, dezvoltarea personalita ii, rela iile cu colegii, asteptari. 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Managementul emo iilor: Rela ia dintre evenimente, gnduri si emo iile generate. Cum facem fa a emo iilor dificile (de ex. furie, triste e)? 2.2 . Abilita i sociale: Importan a contribu iei fiecarui membru al unui grup. Avantajele cooperarii n grup. 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Modalita i de gasire a informa iilor. Importan a informa iilor n procesul de cunoastere, nva are acomodare. 3.2 nva are eficienta: Factorii favorizan i / frenatori ai nva arii: clasificare si analiza (interni externi; sociali, culturali, personali, contextuali). 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Caracteristicile unei meserii sarcini simple, responsabilita i, mediu de lucru, vestimenta ie, instrumente de lucru, orar. Ocupa ii tradi ionale si non-tradi ionale.

53

5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea rela iilor sociale: Consecin ele presiunii grupului n alegerea unor activita i educa ionale sau n explorarea si dezvoltarea unor aptitudini si abilita i personale. Modalita i de a face fa a presiunii grupului. 5.2 Calitatea vie ii personale: Alternative ale unor probleme. Alegerea alternativei optime. Consecin e pe termen scurt si lung ale unei decizii.

54

Clasa a VI-a
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 1.1 Sa exerseze prezentarea Redactarea unui certificat de caracteristicilor pozitive competen e: Pentru cel / cea mai... despre sine Joc de rol si lucru n echipe cu tema: Persoane cu stima de sine scazuta / ridicata Confec ionarea unor etichete, discu ii n grup despre etichetari si consecin ele acestora 1.2 Sa analizeze varietatea Realizarea unor pliante, postere, schimbarilor specifice colaje pentru prezentarea dezvoltarii umane schimbarilor specifice dezvoltarii umane Vizionarea unor casete video despre aspectele importante ale dezvoltarii pentru diferite niveluri de dezvoltare 2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 2.1 Sa aplice tehnici de Imaginarea si discutarea unor autocontrol situa ii care necesita autocontrol Exerci ii de autocontrol Crearea unor situa ii de comunicare 2.2 Sa distinga ntre asertiva comportamentul asertiv, pasiv Joc de rol comparativ: si agresiv comportament pasiv-asertiv-agresiv

55

3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 3.1 Sa exerseze abilita i de Activita i de prezentare a prezentare a informa iilor informa iilor n forme diverse n grup 3.2 Sa identifice stilul propriu de Analiza unor materiale folosite n nva are nva are: pliante, brosuri Chestionare si studii privind stilul propriu de nva are 4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 4.1 Sa se familiarizeze cu Brainstorming, dezbatere panel cu termenii de munca, ocupa ie si privire la con inuturile termenilor de cariera munca, ocupa ie, cariera Utilizarea dic ionarelor (biblioteca, Internet) pentru gasirea explica iilor teoretice cu privire la definirea termenilor de munca, ocupa ie, cariera Explorarea site-ului www.go.ise.ro 4.2 Sa analizeze criterii simple de Studiu de caz, analiza de text pentru alegere a unei meserii identificarea criteriilor de alegere a unei meserii Discu ii cu membrii comunita ii invita i la clasa cu privire la modul de alegere a meseriei

56

5. Calitatea stilului de via a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VI-a elevii Pe parcursul clasei a VI-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 5.1 Sa aplice metode eficiente de Dramatizari, jocuri de rol si rezolvare a problemelor si imaginarea unor situa ii de decizie luare a deciziilor n diverse Exerci ii de identificare a situa ii alternativelor unor probleme si analizarea lor 5.2 Sa identifice sursele de stres Exerci ii de rezolvare a unor si modalita ile de adaptare probleme cu poten ial de risc sau eficienta la stres criza (ex. violen a, accidente, catastrofe naturale) Discu ie de grup de listare a posibilelor surse de stres ale tinerilor si adul ilor Proiect de grup de promovare a constientizarii surselor de stres de catre copii si tineri Proiect individual cu tema: Cum facem fa a stresului?

57

Con inuturi

1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Stima de sine: persoanele cu stima de sine scazuta / ridicata, pozitiva / negativa. Consecin e ale unei stime de sine scazute / negative. Etichetarile. Cum poate fi mbunata ita stima de sine. 1.2 Schimbare, crestere, dezvoltare: Etapele dezvoltarii umane: copilarie, pubertate, adolescen a, tinere e, maturitate, batrne e. Etape dificile ale dezvoltarii si modalita i de depasire a acestora. 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Managementul emo iilor: Importan a auto-controlului. Responsabilitate pentru consecin ele propriilor ac iuni. Tehnici de auto-control. 2.2 Comunicarea: Comunicarea asertiva. Comportamentul asertiv, pasiv si agresiv. 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Tehnici de prezentare a informa iilor: oral, scris, cu utilizarea mijloacelor audio-video (retroproiector, video-proiector, videoconferin a), cu sprijinul limbajului non-verbal si para-verbal. Avantaje si limite ale fiecarei tehnici. Prezentarea informa iilor pentru diferite grupuri de audien a. 3.2 nva are eficienta: Stiluri de nva are: vizual, auditiv, kinestezic - caracteristici. Criterii de identificare a stilului propriu de nva are.

58

4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Munca, ocupa ie, cariera: defini ie, distinc ii si caracteristici. Criterii de alegere a unei meserii: satisfac ia muncii, prestigiul domeniului, tradi ia familiala, cererea de for a de munca, pregatire educa ionala, remunera ia. Decizie personala, informata si responsabila cu privire la alegerea meseriei. 5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea vie ii personale: Situa ii de decizie. Consecin e pe termen scurt si pe termen lung ale deciziilor. Planul de ac iune n rezolvarea unor probleme. Ac iuni de rezolvare a unei probleme cu poten ial de risc (ex. rela ii abuzive de exploatare) si/sau de criza (accidente, catastrofe naturale). Stresul: surse de stres pentru tineri si adul i, metode de recunoastere, identificare a reac iilor la stres. Metode de adaptare eficienta la stres: un stil de via a sanatos, nva area unor modalita i de relaxare, comunicarea asertiva, dezvoltarea personala, un mod de gndire ra ional, de percep ie sau interpretare a unor situa ii.

59

Clasa a VII-a
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 1.1 Sa aprecieze importan a Eseuri pe tema ncrederii n sine si ncrederii n sine si a imaginii succesului de sine optime n ob inerea Analiza unor personaje celebre din succesului trecut sau contemporane din diferite domenii din perspectiva ncrederii n sine 1.2 Sa argumenteze impactul Interviuri, desene, fotografii cu diversita ii la nivelul tema: Povestea unui succes individului si social Realizarea unor postere, pliante despre diversitate si diferen ele culturale Crearea unei brosuri cu tema: Diversitatea Organizarea unui Festival al na iunilor 2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 2.1 Sa analizeze caracteristicile Scenarii aplicate n clasa / n afara comportamentului de lider clasei pentru exersarea rolurilor de conducere n cadrul grupului Realizarea unor jocuri de grup, cu asumarea spontana / prestabilita a rolului de lider 2.2 Sa demonstreze abilita i de Tehnici de ascultare activa, a comunicare eficienta

60

comunicare eficienta oferirii de feedback, de adresare a ntrebarilor aplicate n perechi / grup. Exerci ii de prezentare n public 2.3 Sa explice beneficiile Documentare, jocuri de rol prin rela iilor familiale pozitive care sunt ilustrate schimbarile familiei de-a lungul timpului Strategii de promovare prin materiale informative (poster, pliant etc.) a rela iilor pozitive ntre copii si parin i 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 3.1 Sa analizeze sursele de Discu ii de grup: necesitatea informare cu privire la informarii cu privire la tipurile de ofertele educa ionale dupa liceu / scoli de arte si meserii care finalizarea clasei a VIII-a pot fi alese dupa finalizarea clasei a VIII-a Interviuri cu colegii de liceu pentru identificarea avantajelor si limitelor surselor de informare cu privire la oferta educa ionala 3.2 Sa aplice elemente de Fise de lucru individual sau pe management al timpului echipe, realizarea planului pentru succesul n nva area individual de lucru si al clasei, scolara elaborarea orarului zilei, saptamnal sau semestrial, pentru toate tipurile de activita i Ini ierea unei expozi ii n clasa cu realizarile n nva area scolara ale elevilor sau ale clasei, cu diplome privind eficien a utilizarii timpului 3.3 Sa aplice tehnici creative n personal nva are Exerci ii de stimulare a creativita ii

61

4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 4.1 Sa analizeze sistemul Discu ii de grup pentru desprinderea educa ional din Romnia caracteristicilor fiecarui nivel scolar Vizitarea site-ului oficial MEC www.edu.ro, www.admitere.ro si familiarizarea cu informa iile legate de sistemul educa ional Discu ii cu parin ii si membrii 4.2 Sa compare diferite locuri de comunita ii cu privire la scolile munca si cerin ele absolvite pentru ocuparea unei educa ionale si profesionale meserii solicitate de acestea Elaborarea unui chestionar cu privire la solicitarile profesionale ale unui loc de munca, vizite n institu ii / companii pentru aplicarea chestionarelor 4.3 Sa exerseze elaborarea Discu ii de grup pentru clarificarea elementelor simple de conceptului de marketing personal marketing personal (cartea de Explorarea site-ului www.go.ise.ro vizita) Exerci ii art-creative pentru elaborarea car ii de vizita personale 5. Calitatea stilului de via a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VII-a elevii Pe parcursul clasei a VII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 5.1 Sa evalueze impactul Dezbateri, problematizari, studii de factorilor sociali, culturali, caz pe tema stilului propriu de via a economici si de mediu asupra si influen a acestuia asupra stilului de via a si a dezvoltarii op iunilor de cariera carierei Realizarea unor proiecte individuale si de grup pe tema stilului de via a si planificarea carierei

62

Discu ii de grup pe tema promovarii egalita ii de gen n dezvoltarea carierei Proiecte individuale si de grup pe tema promovarii egalita ii de gen n dezvoltarea carierei 5.2 Sa analizeze mecanismele Discu ii de grup cu tema: Cum eficiente de adaptare n situa ii facem fa a stresului? de stres sau criza Exerci ii de identificare a mecanismelor de adaptare n diverse situa ii poten ial stresante Proiect de grup de promovare a suportului social n situa ii de criza (catastrofe naturale, violen a, accidente)

63

Con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Imagine de sine, ncredere n sine: importan a, demonstrarea respectului de sine, rela ia cu succesul. Diversitatea culturala, etnica si individuala: consecin ele si beneficiile diversita ii. 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Abilita i sociale: Exersarea abilita ilor de conducere. Cum recunoastem un lider? 2.2 Comunicarea: Ce nseamna comunicare eficienta? Abilita i de comunicare: ascultare, feedback pozitiv, adresarea ntrebarilor; tehnici de prezentare n public. 2.3 Familia: Cum s-a schimbat familia de-a lungul timpului? Grija si sprijin n familie. Respectarea diferitelor tipuri de familii. 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Surse de informare cu privire la tipurile de liceu / scoli de arte si meserii care pot fi alese dupa finalizarea clasei a VIII-a: publica ii, site-uri web, baze de date, trguri de oferte educa ionale. Avantaje si dezavantaje ale acestora. 3.2 nva are eficienta: Elemente de management al timpului. Strategii eficiente de management al timpului. Adaptarea la presiunea timpului. Succes n nva area scolara. Motiva ia pentru ob inerea succesului n nva area scolara. Creativitatea: factorii facilitatori / frenatori ai creativita ii. Tehnici de stimulare a creativita ii.

64

4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Pregatirea educa ionala si profesionala necesare dobndirii unei ocupa ii: sistemul educa ional din Romnia: nivelul primar, gimnazial, liceal / SAM, postliceal, universitar, postuniversitar. Caracteristici, posibilita i de acces; Distinc ia nva amnt obligatoriu-nva amnt post-obligatoriu; Pregatirea profesionala n vederea angajarii: abilita i, experien a, stagii practice, voluntariat. 4.2 Marketing personal: Cartea de vizita elemente de con inut: numele si prenumele, date de contact personale, ocupa ia, institu ia si datele de contact ale acesteia. 5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea rela iilor sociale si a mediului de munca: Factorii sociali, culturali, economici n planificarea carierei si formarea unui stil de via a. Influen a stilului de via a asupra op iunilor educa ionale. Stereotipurile de gen si planificarea carierei. Tratamentul egal si promovarea egalita ii de gen. Implicarea n activita i de promovarea a unui stil de via a sanatos. Beneficiile asupra dezvoltarii si largirii op iunilor de via a si a celor ocupa ionale. 5.2 Calitatea vie ii personale: Mecanisme de adaptare eficienta la stres. Surse de suport n situa ii de stres: suport social, ajutor de specialitate. Situa ii de criza: modalita i de recunoastere a crizei si de a face fa a crizei. Reac ii emo ionale si comportamentale n situa ii de criza (catastrofe naturale, violen a, accidente) si modalita i de reac ie / adaptare n aceste situa ii.

65

Clasa a VIII-a
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 1.1 Sa evalueze punctele tari si Chestionare si exerci ii metaforice slabe, interesele, abilita ile pentru identificarea intereselor si personale abilita ilor personale Portofoliul resurselor personale 1.2 Sa demonstreze respect de Dezbateri pe tema respectului de sine sine Joc de rol care pune n eviden a atitudini pozitive / negative fa a de sine pe scenarii date sau create de elevi / eleve si rela ia cu autoeficien a Organizarea de campanii de promovare a valorilor si convingerilor personale 2. Comunicare s i abilit a i sociale Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 2.1 Sa explice importan a Exerci ii de identificare a situa iilor responsabilita ii sociale n n care este necesara asumarea diferite contexte responsabilita ii sociale Practicarea exprimarii opiniilor pro2.2 Sa manifeste respect pentru / contra exprimarea punctelor diferite Monitorizarea presei: cum apar de vedere prejudeca ile si stereotipurile n stiri, articole

66

2.3 Sa anticipeze schimbarea Sarcini pe grupe, colaje, scenarii cu rolurilor n familie de-a lungul tema: Rolurile femeilor / barba ilor vie ii n via a privata si n via a publica 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 3.1 Sa utilizeze TIC (tehnologii Accesarea portalurilor www.edu.ro, informatice si de comunicare) www.admitere.ro si selectarea pentru documentarea privind informa iilor utile pentru decizia op iunile pentru clasa a IX-a privind traseul educa ional Discu ii de grup privind avantaje si limite ale utilizarii TIC pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a 3.2 Sa aplice tehnici ale gndirii Exerci ii specifice gndirii critice critice 4. Planificarea carierei Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 4.1 Sa argumenteze importan a Scrisoare de inten ie si CV pentru elementelor de marketing diferite situa ii (ipotetice) de gasire personal (scrisoarea de a unui loc de munca inten ie, CV-ul) pentru gasirea Portofoliul personal pentru clasele unui loc de munca V-VIII 4.2 Sa demonstreze importan a Discu ii de grup privind traseele portofoliului personal pentru educa ionale posibile dupa conturarea unui traseu terminarea clasei a VIII-a educa ional si profesional Simulare: completarea formularelor op iune pentru clasa a IX-a Explorarea site-ului www.go.ise.ro Stabilirea obiectivelor de lunga 4.3 Sa dezvolte un plan durata ale planului personal de educa ional si de cariera educa ie si cariera

67

5. Calitatea stilului de via a Obiective de referin a Exemple de activit a i de nv a are La sfr s itul clasei a VIII-a elevii Pe parcursul clasei a VIII-a se vor fi capabili: recomand a urm a toarele activit a i: 5.1 Sa evalueze convingerile, Dezbatere, studiu de caz, atitudinile si comportamentele problematizare pe tema op iunilor definitorii ale stilului de via a educa ionale si a stilului de via a n planificarea carierei Proiecte individuale si de grup pentru identificarea propriului stil de via a n rela ie cu op iunile educa ionale si profesionale Completarea unor fise de lucru cu atitudini fa a de stilul de via a si cariera 5.2 Sa demonstreze abilita i de Dramatizari, jocuri de rol si management al stresului imaginarea unor situa ii de decizie n situa ii de stres si aplicarea unor modalita i de adaptare Discu ii de grup pe tema pregatirii pentru examene: bariere, modalita i de adaptare, optimizarea nva arii Realizare de pliante, proiect de grup cu tema: Managementul stresului n situa ii de examinare

68

Con inuturi

1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a 1.1 Autocunoastere: Autoevaluare: interese, abilita i, puncte tari, puncte slabe, caracteristici personale Respect pentru sine. Atitudini negative si pozitive fa a de sine. Auto-eficien a 2. Comunicare s i abilit a i sociale 2.1 Abilita i sociale: Responsabilitatea sociala n urmatoarele contexte: scoala, familie, comunitate 2.2 Comunicarea: Respectarea diferitelor puncte de vedere. Prejudeca i si stereotipuri: surse de apari ie si consecin e 2.3 Familia: Schimbarea rolurilor n familie pe parcursul vie ii. Impactul stereotipurilor de rol 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii 3.1 Managementul informa iilor: Cum ma ajuta calculatorul / Internet-ul n gasirea scolii pe care doresc sa o urmez. Avantaje si limite ale utilizarii TIC pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a. Evaluarea rezultatelor activita ii de cautare de informa ii cu ajutorul TIC 3.2 nva are eficienta: Gndirea critica si auto-control asupra propriei nva ari

69

4. Planificarea carierei 4.1 Marketing personal: Scrisoarea de inten ie si CV. Structura, elemente obligatorii. Greseli n redactarea unei scrisori de inten ie sau a unui CV. Necesitatea si importan a elementelor de marketing personal pentru gasirea unui loc de munca 4.2 Planificarea carierei: Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicarii chestionarelor de interese si abilita i, diplome si certificate ob inute, rezultatele diferite concursuri, activita i de voluntariat si rezultate, explica ii, sugestii, recomandari Planul educa ional si de cariera: alternative educa ionale privind clasele IX - X, obiectivele de lunga durata Formularele de op iune pentru clasa a IX-a caracteristici, modalita i de completare 5. Calitatea stilului de via a 5.1 Calitatea mediului de munca: Convingeri, atitudini si comportamente ale stilului de via a. Impactul acestora asupra planificarii carierei 5.2 Calitatea vie ii personale: Managementul stresului. Managementul stresului n situa ii de criza sau n urma unor stresori majori (ex. catastrofe naturale, violen a, accidente) Modalita i de optimizare a pregatirii pentru examene. Stresul si examenele. Managementul stresului n situa ii de examinare

70

Sugestii metodologice
Unul din obiectivele curriculum-ului Consiliere s i orientare este de a stimula abilita ile de nva are permanenta n scopul dezvoltarii personale si integrarii socio-profesionale viitoare de succes. Elevii experimenteaza practic n cadrul orelor de Consiliere s i orientare diferite tehnici de nva are, rela ionare, comunicare eficienta, abilita i de explorare a resurselor personale si a carierei, apoi aplica ceea ce au experimentat n clasa n situa ii de via a diferite si evalueaza propriul progres. nva a astfel sa-si asume responsabilitatea propriei nva ari. Predarea se focalizeaza att pe cuno s tin e si abilit a i specifice disciplinei, ct si pe atitudinile si mecanismele nva arii personalizate, constiente si eficiente, pe care elevii sa le aplice si n contexte diferite de via a, nu numai n cadrul scolii. Procesul de predare nva are n cadrul Consilierii s i orient a rii respecta principiile nva arii active, centrate pe elev. n acest scop, metodele recomandate pentru orele de Consiliere s i orientare sunt metodele activparticipative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, n diada / triada / echipa, prin munca independenta sau facilitata de catre cadrul didactic: jocul de rol, simularea brainstorming-ul metode art-creative exerci iul chestionarul de interese si abilita i conversa ia, discu ia, dezbaterea tehnici ale gndirii critice Modalit a i de evaluare n cadrul orelor de Consiliere s i orientare NU se utilizeaza note / calificative. Evaluarea va urmari progresul personal n ceea ce priveste abilita ile de integrare scolara si sociala, atitudinea fa a de lumea

71

nconjuratoare si fa a de propria persoana, cuno s tin ele s i nivelul informa iilor despre lumea ocupa iilor si ob inerea succesului n cariera. Recomandam utilizarea urmatoarelor metode de evaluare: exprimarea ideilor si argumentelor personale prin: poster, desen, colaj proiectul individual si de grup portofoliul activita i practice fise individuale de (auto)evaluare Un aspect important si inovator al curriculum-ului actual este deschiderea spre comunitate, con inuturile prezentate la Consiliere s i orientare incluznd aspecte legate de: implicare comunitara si voluntariat, pia a muncii si interac iuni cu angaja ii si angajatorii (n cadrul vizitelor de informare / explorare), elaborarea de proiecte individuale si de grup, cu aplicabilitate sociala. Activita ile propuse reprezinta cea mai buna cale de asumarea de catre elevi, nca din nivelul gimnazial, a rolului de ceta ean activ si responsabil, informat si pregatit pentru inser ia socio-profesionala dupa absolvirea scolii.

72

Curriculum clasele IX - X CONSILIERE S I ORIENTARE

73

74

Not a de prezentare

Aria curriculara Consiliere s i orientare tinde sa rezolve n prezent, simultan, urmatoarele aspecte: facilitarea accesului la ntreaga oferta de educa ie si formare profesionala; sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor; ameliorarea continua a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. Structura curriculum-ului de Consiliere s i orientare pentru clasele IX - X ine seama de modificarile survenite n structura nva amntului preuniversitar: pe de o parte, prelungirea nva amntului obligatoriu la 10 clase, iar pe de alta parte, statutul aparte al claselor a IX-a si a X-a care apar in, n acelasi timp, si nva amntului obligatoriu, dar si nva amntului liceal (pentru Scoala de arte si meserii a fost dezvoltat un curriculum separat). Prin derularea activita ilor specifice ariei curriculare Consiliere s i orientare la clasele IX- X se are n vedere nivelul de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi la finalul nivelului gimnazial, dar si necesitatea aprofundarii cunostin elor si dezvoltarii competen elor care vor contribui ulterior la buna inser ie sociala si profesionala a individului. n acest context, proiectarea curriculara a fost realizata n consens cu * mesajul cheie nr. 5 al Memorandum-ului si anume Regndirea consilierii si orientarii. De asemenea, au fost luate n considerare Planul cadru pentru ** aria curriculara Consiliere s i orientare pe baza caruia se desfasurau pna n prezent activita ile specifice orelor de consiliere, cele 8 domenii de

Memorandum privind nva area permanenta, document elaborat de Comisia Europeana, octombrie 2000 Consiliere si Orientare - Ghid, document elaborat de ISE Bucuresti, 2000 * *

75

competen e-cheie stabilite la nivel european Consiliului Europei cu privire la Orientarea Carierei****. Noutatea abordarii consta n delimitarea parcursului de nva are pe baza unui model care mbina competen e cu con inuturi . Curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea urmatoarelor competen elor-cheie stabilite la nivel european: competen e inter-personale, inter-culturale, sociale si civice; a nva a sa nve i; cultura antreprenoriala; tehnologia informa iei si a comunica iilor (TIC).
***

, precum si Rezolu ia

Structura curriculum- ului este urmatoarea: Competen e generale (ansambluri structurate de cunostin e si deprinderi care se formeaza pe durata liceului). Valori si atitudini (dezvoltate pe tot parcursul scolarita ii). Competen e specifice (deduse din competen ele generale, urmnd a fi dezvoltate pentru fiecare an de studiu). Competen ele specifice sunt corelate cu unita ile de con inut si cu cele cinci module tematice propuse pentru clasele IX-X. Reiese astfel domeniul subsumat Consilierii s i orient a rii n care elevii vor dobndi competen e, care vor fi aceste competen e, cum vor fi achizi ionate si care sunt sarcinile consilierului sau profesorului consilier pentru dezvoltarea acestora. Se accentueaza astfel caracterul practic-aplicativ al programei, centrata pe elev si pe ce va trebui sa stie sa faca acesta la finalul fiecarui an scolar. Competen ele specifice pot fi evaluate prin activita ile de evaluare progresiva si sumativa propuse n cadrul capitolului Sugestii metodologice. Con inuturi. Acestea sunt elaborate n concordan a cu necesita ile si specificul individual si al clasei de elevi si cuprind temele prin care vor fi dezvoltate competen ele specifice.
Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale si de formare * * * profesionala din Europa, document ratificat de Consiliul European, Barcelona 2002 si Declara ia de la Copenhaga, Copenhaga 2002 **** Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe, 2004

76

Con inuturile sunt structurate n cinci module tematice : Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Comunicare s i abilit a i sociale Managementul informa iilor s i nv a a rii Planificarea carierei Calitatea stilului de via a Cele cinci module tematice sunt comune ntregului nivel scolar. Sugestii metodologice (exemple de metode si tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor si dezvoltarea competen elor, cu explicitarea specificului utilizarii acestora la orele de Consiliere s i orientare ; aceste cuprind recomandari globale si flexibile cu privire la metodele si tehnicile de predare - nva are propuse, specifice fiecarui an de liceu).

77

Competen e generale
1. Explorarea resurselor personale care influen eaza planificarea carierei. 2. Integrarea abilita ilor sociale si emo ionale n vederea dezvoltarii carierei. 3. Utilizarea adecvata a informa iilor despre educa ie si munca pentru ob inerea performan ei si succesului. 4. Construirea planului de cariera pentru tranzi ia la pia a muncii. 5. Exersarea abilita ilor de management al unui stil de via a de calitate.

Valori s i atitudini
Respect si ncredere n sine si n ceilal i. Aprecierea unicita ii fiecaruia. Receptivitate la emo iile celorlal i. Valorizarea rela iilor inter-personale. Valorificarea critica si selectiva a informa iilor. Adaptare si deschidere la noi tipuri de nva are. Motiva ie si flexibilitate n elaborarea traseului educa ional si profesional. Responsabilitate si ambi ie pentru decizii si ac iuni privind cariera. Interes pentru nva are permanenta ntr-o lume n schimbare. Orientare spre o via a de calitate n prezent si n viitor.

78

Clasa a IX-a
Competen e specifice s i con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Competen e specifice Con inuturi 1.1 Analizarea rela iei dintre 1.1. Autocunoastere stima de sine, imaginea de Stima de sine: factori care sine si ncrederea n sine influen eaza formarea stimei de sine, strategii de dezvoltare. Rela ia dintre stima de sine, imaginea de sine si ncredere n sine 1.2 Examinarea caracteristicilor 1.2. Schimbare, crestere, dezvoltare specifice adolescen ei Adolescen a: caracteristicile dezvoltarii fizice, cognitive, emo ionale, dezvoltarea personalita ii Dezvoltare personala: no iuni introductive, principii, rela ia cu schimbarea 2. Comunicare s i abilit a i sociale Competen e specifice Con inuturi 2.1 Exersarea tehnicilor de 2.1 Comunicare comunicare Comunicare abilitate sociala. Forme de comunicare. Comunicarea asertiva. Tehnici de comunicare 2.2 Aplicarea tehnicilor de 2.2. Managementul emo iilor management al emo iilor Pasi pentru managementul emo iilor. Mituri legate emo ii. Inteligen a emo ionala

79

3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Competen e specifice Con inuturi 3.1 Demonstrarea abilita ilor de 3.1 Managementul informa iilor utilizare a variatelor resurse Resurse de informare cu privire la pentru gasirea informa iilor cu nva are, munca si cariera: privire la nva are, munca si Profile ocupa ionale cariera Clasificarea Ocupa iilor din Romnia Surse de informare privind educa ia si pia a muncii: MEC, ISE, CNROP, MMSSF, agen ii de ocupare, agen ii de plasament, publica ii, portaluri europene (PLOTEUS, Fit for Europe), re ele de consiliere (pre-universitare, universitare, Infotin, din cadrul AMOFM), paginile web ale UE, SOCRATES, Leonardo. Calitatea informa iei oferite: tipuri de informa ii, actualitatea, veridicitatea informa iilor 3.2 Explicarea necesita ii si 3.2 Managementul nva arii avantajelor nva arii nva are permanenta: caracteristici, permanente reglementari europene si na ionale, avantaje si dezavantaje, necesitate, importan a

4. Planificarea carierei Competen e specifice Con inuturi 4.1 Analizarea conceptului de 4.1 Planificarea si dezvoltarea carierei cariera si a factorilor care Cariera: definire (accep iune influen eaza dezvoltarea acesteia tradi ionala si moderna), factorii

80

care influen eaza alegerea carierei. Explorarea site-ului www.go.ise.ro 4.2 Identificarea caracteristicilor 4.2. Pia a muncii pie ei muncii Caracteristici si tendin e ale pie ei muncii la nivel local, na ional, european: indicatori statistici. Meserii uzate moral si meserii actuale. Munca la negru, economia informala, munca n strainatate, angajarea cu carte de munca beneficii si consecin e 5. Calitatea stilului de via a Competen e specifice Con inuturi 5.1 Identificarea informa iilor, 5.1. Calitatea vie ii personale serviciilor si resurselor care Calitatea vie ii si stilul de via a. promoveaza un stil de via a Componentele calita ii vie ii. sanatos Campanii de promovare a stilului de via a n scoala si comunitate 5.2 Identificarea efectelor 5.2. Calitatea rela iilor sociale schimbarilor sociale, Violen a domestica. Consecin e economice si tehnologice emo ionale, cognitive si asupra stilului de via a si a comportamentale. Strategii de profesiilor preven ie n scoala si comunitate 5.3 Analizarea rela iei dintre 5.3. Calitatea mediului de munca stilul de via a si planificarea Schimbarile sociale, economice, carierei politice si tehnologice n stilul de via a si tipurile de profesii pe pia a muncii Planificarea carierei din perspectiva stilului de via a

81

Sugestii metodologice
Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda utilizarea urmatoarelor metode si tehnici pentru dezvoltarea celor cinci module tematice: Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a : Brainstorming, discu ii n grup despre factorii care influen eaza stima de sine si strategiile de dezvoltare a acesteia. Dezbaterea rela iilor existente ntre si clarificarea conceptelor de ncredere n sine imagine de sine stima de sine. Exerci ii individuale si de grup pentru n elegerea si interpretarea comportamentelor, emo iilor, atitudinilor specifice adolescen ei. Prezentarea personala printr-un pliant / reclama / fluturas /carte de vizita. Exerci ii metaforice de cunoastere si inter-cunoastere. Formularea unor criterii de auto-evaluare a dezvoltarii personale pna la aceasta vrsta. Comunicare s i abilit a i sociale: Exerci ii de comunicare verbala, non-verbala, para-verbala. Chestionar privind comunicarea asertiva. Plan personal de ac iune pentru dezvoltarea asertivita ii. Exerci ii de optimizare a gestionarii emo iilor. Dezbatere privind diferite mituri legate de emo ii. Redactarea unor materiale informative despre inteligen a emo ionala. Managementul informa iilor s i nv a a rii: Discu ii de grup, dezbateri pe tema diversita ii si veridicita ii surselor de informa ii cu privire la oferta educa ionala si locurile de munca. Interviuri cu angaja i si angajatori, specialisti din agen iile de plasare a for ei de munca, specialisti din cadrul ANOFM, consilieri

82

scolari cu privire la sursele de informare despre educa ie si pia a muncii. Dezbateri, consultarea documentelor oficiale: Memorandum cu privire la nva area permanenta, Strategia de la Lisabona. Eseuri, expozi ii, dezbateri cu tema: nva area permanenta o necesitate. Planificarea carierei: Discu ii de grup, dezbateri pentru n elegerea conceptului de cariera n accep iune tradi ionala si moderna. Interviuri, sondaje de opinie cu privire la factorii care influen eaza alegerea si dezvoltarea carierei. Vizite la centre / cabinele de consiliere scolara sau de mediere a muncii. Analiza exemplelor, analiza legisla iei pentru identificarea caracteristicilor pie ei muncii la nivel local / na ional / european. Discu ii cu invita i privind diferitele posibilita i de angajare, beneficiile si consecin ele muncii n cadrul sau n afara legii. Calitatea stilului de via a : Discu ii de grup pe tema calita ii vie ii personale. Realizarea unor activita i de grup pe tema calita ii vie ii si stilul de via a: afise, postere, pliante. Comentarea unor filme si texte cu tematica specifica, dramatizari, jocuri de rol, imaginarea unor situa ii de decizie n situa ii de risc (inunda ii, incendii, cutremure). Realizarea unui eseu pe tema violen ei domestice si a unei modalita i de preven ie sau interven ie. Discu ii de grup cu tema consecin elor violen ei domestice si a modalita ilor de preven ie si interven ie. Dezbatere privind impactul schimbarilor sociale, economice si tehnologice asupra stilului de via a si a profesiilor. Proiecte individuale si de grup pe tema stilului de via a si calitatea rela iilor de munca. Studiu de caz cu tema: Planificarea carierei si stilul de via a.

83

Clasa a X-a
Competen e specifice s i con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Competen e specifice Con inuturi 1.1 Identificarea rela iei dintre 1.1. Autocunoastere valori personale, auto Auto-eficien a. Auto-eficacitate. eficien a, auto-eficacitate si Calita i si valori personale. succes Pregatirea pentru succes Starea de bine: dimensiuni, factori, strategii de men inere 1.2 Elaborarea unui program de 1.2. Managementul resurselor dezvoltare a resurselor personale personale Planificarea bugetului financiar, managementul resurselor materiale: concepte 2 Comunicare s i abilit a i sociale Competen e specifice Con inuturi 2.1 Analizarea factorilor care 2.1. Abilita i sociale contribuie la dezvoltarea Leadership: calita ile liderilor, abilita ilor de leadership dezvoltarea calita ilor de lider 2.2 Transferarea abilita ilor 2.2. Familia sociale si emo ionale n via a Stiluri parentale. Modificarea de familie rolurilor parin ilor pe parcursul cresterii copiilor 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Competen e specifice Con inuturi 3.1 Exersarea deprinderilor de 3.1 Managementul informa iilor

84

utilizare TIC (tehnologii Cautarea informa iilor despre informatice si de comunicare) nva are, munca si cariera pe pentru clarificarea traseului Internet: utilizarea computerului si educa ional si profesional a mijloacelor multimedia E-learning-ul ca sistem educa ional alternativ. nva area on-line: avantaje si limite 3.2 Argumentarea importan ei 3.2 Managementul nva arii stilurilor de nva are n Performan a scolara, succes scolar: ob inerea performan ei scolare defini ii, caracteristici, factori favorizan i / frenatori. Rolul si importan a stilurilor de nva are n performan a scolara. Flexibilitatea cognitiva n optimizarea nva arii 4. Planificarea carierei Competen e specifice Con inuturi 4.1. Demonstrarea abilita ilor de 4.1.Planificarea si dezvoltarea carierei elaborare a planului de cariera Planul de cariera dupa finalizarea de scurta si lunga durata nva amntului obligatoriu: obiective, resurse, obstacole, ac iuni Nivelul superior al liceului: avantajele / dezavantajele continuarii studiilor, posibilita i de admitere, finalizare Explorarea site-ului www.go.ise.ro 4.2. Marketing personal 4.2 Demonstrarea abilita ilor de CV, scrisoarea de inten ie, interviul elaborare a documentelor de de angajare cerin e formale, marketing personal standarde europene Documente EUROPASS: CV european, pasaportul lingvistic, suplimentul la diploma, certificatul de calificare, EUROPASS mobilitate - con inut, caracteristici, utilitate, modalita i de ob inere si

85

completare 4.3. Pia a muncii 4.3 Analizarea responsabilita ilor Pregatirea pentru angajare: personale cu privire la inser ia portofoliul personal profesionala aspecte juridice ale muncii: Codul Muncii - atribu ii si responsabilita i ale angajatorului si salariatului 5. Calitatea stilului de via a Competen e specifice Con inuturi 5.1 Analizarea informa iilor, 5.1. Calitatea vie ii personale serviciilor si resurselor care Stilul de via a de calitate ca resursa promoveaza un stil de via a de a performan ei n munca. Factorii calitate si sanatate care influen eaza sanatatea ocupa ionala ocupa ionala 5.2. Calitatea rela iilor sociale si a 5.2. Analizarea fenomenului de mediului de munca exploatare a copiilor prin Exploatarea prin munca, munca exploatarea sexuala. Consecin ele negative ale muncii asupra 5.3 Evaluarea rela iei dintre stilul copiilor. Consecin ele exploatarii de via a de calitate si sexuale asupra copiilor planificarea carierei Tutoriatul si educa ia covrstnicilor ( peer education ): optimizarea dezvoltarii personale si a op iunilor de cariera Rolul abilita ilor de comunicare si negociere n optimizarea rela iilor inter-personale la locul de munca Egalitatea de sanse n dezvoltarea carierei: grupuri dezavantajate socio-economic, minorita i etice si culturale, genul

86

Sugestii metodologice
Pe parcursul clasei a X-a se recomanda utilizarea urmatoarelor metode si tehnici pentru dezvoltarea celor cinci module tematice: Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a : Brainstorming, discu ii n grup pentru definirea auto-eficacita ii. Exerci ii pentru stabilirea criteriilor de auto-evaluare a calita ilor personale si a stimei de sine. Dezvoltarea unui proiect de ac iune pentru gestionarea optima a resurselor personale. Exerci ii individuale si de grup de analiza a factorilor si dimensiunilor starii de bine. Tehnici art-creative de analiza personala: modelaj, miscare, desen. ntlniri cu diferite personalita i, discu ii pe teme financiare si despre managementul banilor. Comunicare s i abilit a i sociale: Dezbateri, jocuri de rol pentru eviden ierea si dezvoltarea calita ilor de lider. Exerci ii pentru identificarea stilului parental. Articole din presa, colaje, sarcini de grup privind rela iile din familie. Managementul informa iilor s i nv a a rii: Utilizarea Internet-ului n identificarea op iunilor educa ionale si ofertelor de munca potrivite aspira iilor individuale. Accesarea paginilor web: MEC: www.edu.ro, MMSSF: www.mmssf.ro, ANOFM: www.anofm.ro baze de date pentru gasirea unui loc de munca: www.bestjobs.ro, www.semm.ro platforme europene: www.europa.eu.int/ploteus, www.fit-for-

87

europe.info) informa ii cu privire la fina area proiectelor europene: ANSIT: www.ansit.ro, Comisia Europeana: www.europa.eu.int Brainstorming, discu ii n grupuri de lucru cu privire la utilitatea sistemului e-learning de nva are. Discu ii cu elevi olimpici pe tema : Stiluri de nva are, performan a si succes. Discu ii cu profesori, colegi (cu performan e scolare nalte sau mediocre) cu privire la stilul personal de nva are. Elaborarea unor proiecte (individual sau n grup) de mbunata ire a performan elor scolare.

Planificarea carierei: Discu ii, interviuri cu persoane adulte angajate (parin i, profesori, oameni de succes) cu privire la planul de cariera si importan a stabilirii obiectivelor de scurta si lunga durata. Exerci ii, discu ii de grup, studii de caz cu privire la decizia privind trecerea spre nivelul superior al liceului sau inser ia pe pia a muncii. Exerci ii de elaborare a documentelor de marketing personal (CV, scrisoare de inten ie), simularea participarii la interviu. Vizite la cabinetul de consiliere pentru familiarizarea cu documentele EUROPASS si cerin ele de studiu sau ocupare a unui loc de munca n Europa. Cautarea pe Internet, documentarea cu privire la condi iile de angajare, discu ii cu specialisti din cadrul departamentelor de resurse umane. Completarea unor fise de lucru, actualizarea portofoliului profesional cu diplome, certificate, adeverin e, recomandari. Calitatea stilului de via a : Ini ierea si realizare unor proiecte de implicare comunitara de promovare a unui stilul de via a de calitate. Dezbatere cu tema rolului sanata ii ocupa ionale sau sanatatea si performan a n munca. Discu ii de grup de identificare a factorilor care influen eaza performan a n munca din domeniul stilului de via a.

88

Dezbatere cu tema: Ce este exploatarea copiilor prin munca? Discu ii de grup cu privire la consecin ele exploatarii prin munca a copiilor. Dezbatere cu tema beneficiilor implicarii n ac iuni de tutoriat si educa ie a co-vrstnicilor ( peer educa ion ) n dezvoltarea abilita ilor si resurselor personale de cariera. Brainstorming cu tema: Comunicarea la locul de munca. Discu ii de grup de identificare a modalita ilor de asigurare a egalita ii de sanse n dezvoltarea unei cariere. Punerea n practica a unui model de dezvoltare a carierei presupune focalizarea aten iei pe: Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Comunicare s i abilit a i sociale Managementul informa iilor s i nv a a rii Planificarea carierei Dezvoltarea unui stil de via a centrat pe calitatea rela iilor personale, sociale s i ale mediului ocupa ional n acest sens, metodele recomandate pentru orele de Consiliere s i orientare respecta principiul centr a rii nv a a rii pe persoan a si conduc la dezvoltarea deprinderilor s i competen elor integratoare, transferabile , utile att n via a scolara, ct si n cea socio-profesionala sau familiala. Strategiile didactice respecta specificul activita ilor de consiliere, dar si particularita ile elevilor si ale grupurilor cu care se lucreaza. Astfel, sarcinile de lucru pot fi rezolvate individual, n diada / triada sau n grupuri mai mari (5-6 elevi). Accentul se pune pe strategii de lucru interactive care au ponderea cea mai mare n desfasurarea orelor de Consiliere s i orientare : brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulari, studiu de caz, tehnici ale gndirii critice, exerci ii metaforice, tehnici de clarificare a valorilor etc. si care coexista cu tehnicile tradi ionale: explica ia, demonstra ia, expunerile teoretice, exerci iul, conversa ia, observa ia. Ora de Consiliere s i orientare este o ora speciala, care se deruleaza dupa un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii, exerci ii specifice temei, tehnici de autoevaluare. Specificul metodelor de evaluare este corelat cu specificul acestei discipline. Evaluarea (continua si sumativa) se realizeaza n vederea

89

surprinderii progresului n dezvoltarea competen elor, prin activita i cu preponderen a practice. Evaluarea activita ilor derulate n cadrul ariei curriculare Consiliere s i orientare NU se face prin note sau calificative. Evaluarea eficienta n acest domeniu raspunde urmatoarelor ntrebari: A crescut frecven a comportamentelor adaptative ale elevilor la informa iile receptate? Competen ele personale si inter-personale pe care trebuie sa si le formeze si dezvolte elevii se modifica n sensuri dezirabile? Sunt elevii ap i sa faca fa a problemelor pe care trebuie sa le rezolve n vederea unei inser ii socioprofesionale reusite? Strategiile de evaluare specifice Consilierii s i orient a rii sunt: autoevaluarea, chestionarele de interese si aptitudini, grila de observa ie, proiectele individuale si de grup, simularea. Toate acestea sunt utilizate n scopul stabilirii de catre elev si consilier a unor etape noi de dezvoltare a resurselor si carierei personale.

90

Curriculum clasele XI - XII CONSILIERE S I ORIENTARE

91

92

Nota de prezentare
Aria curriculara Consiliere s i orientare tinde sa rezolve n prezent, simultan, urmatoarele aspecte: facilitarea accesului la ntreaga oferta de educa ie si formare profesionala; sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor; ameliorarea continua a procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune. Structura curriculum-ului de Consiliere s i orientare pentru clasele XI - XII ine seama de modificarile survenite n structura nva amntului preuniversitar: pe de o parte, prelungirea nva amntului obligatoriu la 10 clase, iar pe de alta parte, statutul claselor a XI-a si a XII-a, ca parte a nva amntului post-obligatoriu, dar si etape de tranzi ie spre nva amntul universitar sau inser ia socio-profesionala. Prin derularea activita ilor specifice ariei curriculare Consiliere s i orientare la clasele XI - XII se are n vedere nivelul de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi la finalul nivelului inferior al liceului, dar si necesitatea aprofundarii cunostin elor si dezvoltarii competen elor care vor contribui ulterior la buna inser ie sociala si profesionala a individului. n acest context, proiectarea curriculara a fost realizata n consens cu * mesajul cheie nr. 5 al Memorandum-ului si anume Regndirea consilierii si orientarii. De asemenea, au fost luate n considerare Planul cadru pentru ** aria curriculara Consiliere s i orientare pe baza caruia se desfasurau pna n prezent activita ile specifice orelor de consiliere, cele 8 domenii de

* Memorandum privind nva area permanenta, document elaborat de Comisia Europeana, octombrie 2000 ** Consiliere si Orientare - Ghid, document elaborat de ISE Bucuresti, 2000

93

competen e-cheie stabilite la nivel european Consiliului Europei cu privire la Orientarea Carierei****.
***

, precum si Rezolu ia

Noutatea abordarii consta n delimitarea parcursului de nva are pe baza unui model care mbina competen e cu con inuturi . Curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea urmatoarelor competen elor-cheie stabilite la nivel european: competen e inter-personale, inter-culturale, sociale si civice; a nva a sa nve i; cultura antreprenoriala; tehnologia informa iei si a comunica iilor (TIC). Structura curriculum -ului este urmatoarea: Competen e generale (ansambluri structurate de cunostin e si deprinderi care se formeaza pe durata liceului). Valori si atitudini (dezvoltate pe tot parcursul scolarita ii). Competen e specifice (deduse din competen ele generale, urmnd a fi dezvoltate pentru fiecare an de studiu). Competen ele specifice sunt corelate cu unita ile de con inut si cu cele 5 module tematice propuse pentru clasele XI - XII. Reiese astfel foarte clar domeniul subsumat Consilierii s i orient a rii n care elevii vor dobndi competen e, care vor fi aceste competen e, cum anume vor fi achizi ionate si care sunt sarcinile cadrului didactic pentru dezvoltarea acestora. Se accentueaza astfel caracterul practic-aplicativ al programei, centrata pe elev si pe ce va trebui sa stie sa faca acesta la finalul fiecarui an scolar. Competen ele specifice pot fi evaluate prin activita ile de evaluare progresiva si sumativa propuse n cadrul capitolului Sugestii metodologice. Con inuturi. Sunt elaborate n concordan a cu necesita ile si specificul individual si al clasei de elevi. Cuprind temele prin
*** Planul detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor educa ionale si de formare profesionala din Europa, document ratificat de Consiliul European , Barcelona 2002 si Declara ia de la Copenhaga, Copenhaga 2002 **** Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe, 2004

94

care vor fi dezvoltate competen ele specifice. Sunt structurate conform a cinci module tematice : Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Comunicare s i abilit a i sociale Managementul informa iilor s i nv a a rii Planificarea carierei Calitatea stilului de via a Cele cinci module / domenii tematice sunt comune ntregului nivel scolar. Sugestii metodologice (exemple de metode si tehnici de predare nva are propuse pentru realizarea con inuturilor si dezvoltarea competen elor, cu explicitarea specificului utilizarii acestora la orele de Consiliere s i orientare ; acestea cuprind recomandari globale si flexibile cu privire la metodele si tehnicile propuse, specifice fiecarui an de liceu).

95

Competen e generale
1. Explorarea resurselor personale care influen eaza planificarea carierei. 2. Integrarea abilita ilor sociale si emo ionale n vederea dezvoltarii carierei. 3. Utilizarea adecvata a informa iilor despre educa ie si munca pentru ob inerea performan ei si succesului. 4. Construirea planului de cariera pentru tranzi ia la pia a muncii. 5. Exersarea abilita ilor de management al unui stil de via a de calitate.

Valori s i atitudini
Respect si ncredere n sine si n ceilal i. Aprecierea unicita ii fiecaruia. Receptivitate la emo iile celorlal i. Valorizarea rela iilor inter-personale. Valorificarea critica si selectiva a informa iilor. Adaptare si deschidere la noi tipuri de nva are. Motiva ie si flexibilitate n elaborarea traseului educa ional si profesional. Responsabilitate si ambi ie pentru decizii si ac iuni privind cariera. Interes pentru nva are permanenta ntr-o lume n schimbare. Orientare spre o via a de calitate n prezent si n viitor.

96

Clasa a XI-a
Competen e specifice s i con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Competen e specifice Con inuturi 1.1 Analizarea priorita ilor, 1.1 Autocunoastere aspira iilor, valorilor Auto-eficacitate si succes. personale, calita ilor, Programe de dezvoltare a autopunctelor tari si scopurilor eficacita ii prin estimarea resurselor (Auto)evaluare personala no iuni individuale si sociale generale, modalita i de realizare. Importan a (auto)evaluarii pentru dezvoltarea personala 1.2 Proiectarea unui plan de 1.2 Managementul resurselor ac iune pentru dezvoltarea personale personala prin raportarea la Managementul resurselor materiale situa ia prezenta si la si banilor: modalita i, consecin e obiectivele de viitor Autocunoastere si explorare 1.3. Aplicarea modalita ilor profesionala. Programe privind un management educa ionale pentru managementul eficient al resurselor materiale resurselor personale n diverse situa ii 2. Comunicare s i abilit a i sociale Competen e specifice Con inuturi 2.1. Distingerea ntre 2.1. Managementul emo iilor raspunsurile emo ionale Raspunsuri emo ionale adecvate si adecvate si cele inadecvate inadecvate. Distinc ia ntre cuvintele care desemneaza emo iile. 2.2. Comunicarea

97

2.2. Proiectarea unei strategii de Comunicarea eficienta n familie: comunicare eficienta n transmitere, ascultare, familie comportament non-verbal / paraverbal. 2.3. Familia 2.3. Evaluarea datelor despre Configura iile diferitelor familii: diferite configura ii familiale recunoasterea si respectarea diferen elor. Adop ia 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Competen e specifice Con inuturi 3.1 Analizarea obstacolelor si 3.1. Managementul informa iilor dificulta ilor n colectarea Obstacole si dificulta i n colectarea informa iilor despre nva are, informa iilor despre op iunile munca si cariera educa ionale sau profesionale: strategii de depasire a acestora si modalita i concrete de implementare 3.2 Analizarea rela iei dintre 3.2 Managementul nva arii performan ele scolare si Rela ia succes scolar reusita succesul n via a personala si personala si profesionala: criterii de profesionala analiza a reusitei personale / profesionale. Rolul factorului scolar pentru succesul personal si n cariera: percep ia elevilor, profesorilor, factorilor de decizie, opiniei publice 4. Planificarea carierei Competen e specifice Con inuturi 4.1 Analizarea consecin elor 4.1.Planificarea si dezvoltarea carierei (avantaje si dezavantaje) Continuarea traseului educa ional privind continuarea traseului sau inser ia profesionala: educa ional sau inser ia consecin e, avantaje, limite. profesionala Resurse pentru ndeplinirea obiectivelor propuse

98

Planul pentru cariera dupa finalizarea primului an al nivelului superior al liceului: actualizare Explorarea site-ului www.go.ise.ro 4.2 Aplicarea conceptelor si 4.2. Pia a muncii proceselor specifice pie ei Dinamica pie ei muncii: cererea si muncii n conturarea planului oferta de munca. Selec ia si de cariera recrutarea for ei de munca Somaj si protec ie sociala. Formare si reconversie profesionala n condi iile pierderii locului de munca 5. Calitatea stilului de via a Competen e specifice Con inuturi 5.1. Proiectarea unor activita i de 5.1. Calitatea vie ii personale promovare a unui stil de via a Comportamentele stilului de via a si sanatos si de calitate n influen a lor asupra planificarii si dezvoltarea carierei dezvoltarii carierei. Promovarea comportamentelor de calitate n dezvoltarea propriei cariere 5.2 Evaluarea consecin elor 5.2. Calitatea rela iilor sociale si a schimbarilor sociale, mediului de munca Profesii si stil de via a. Diferen ele economice si tehnologice dintre profesii n func ie de stilul de asupra stilului de via a si a via a asociat lor profesiilor Implicare comunitara si voluntariat: 5.3 Demonstrarea unor abilita i modalita i de dezvoltare a propriei de promovare a implicarii cariere comunitare si a voluntariatului Ac iuni comunitare n situa ii criza, de exemplu n urma unor catastrofe naturale (inunda ii, cutremur), accidente (aviatice, nucleare), rapiri, terorism etc. Dimensiunea de gen n dezvoltarea 5.4 Analizarea conceptul de si planificarea carierei. egalitate de sanse si egalitate de gen din perspectiva planificarii carierei Stereotipurile de gen ca bariere n op iunile de cariera

99

Sugestii metodologice
Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a : Analiza personala prin analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunita i, obstacole). Proiectarea aspira iilor si scopurilor n exerci ii variate: Viitorul meu preferat, viitorul meu posibil. Exerci ii de clarificarea valorilor: Ecua ia personala, Harta valorilor. Completarea unui jurnal, aplicare de chestionare, exerci ii de intercunoastere. Stabilirea unor legaturi concrete ntre situa ia prezenta si situa ia viitoare, reprezentate grafic prin diferite exerci ii. Comunicare s i abilit a i sociale: Lista de emo ii pentru raspunsuri emo ionale adecvate si inadecvate. Jocuri de rol cu situa ii care implica emo ii similare, cu intensitate diferita. Exerci ii de exersare a mesajelor de tip Eu si de ascultare activa. Scenarii de comunicare / lipsa de comunicare cu parin ii. Diseminarea rezultatelor prin: postere, pliante, vizitarea altor clase de elevi etc. Discu ii, interviuri cu membrii diferitelor familii, studierea articolelor despre configura iile familiilor (de ex. puncte tari si puncte slabe). Invitarea unor persoane cu care sa discute despre adop ie, din punct de vedere juridic, psihologic, al asisten ei sociale. Cautarea unor studii si interpretarea datelor statistice referitoare la indicii demografici despre familii, influen a factorilor sociali, economici, geografici.

100

Managementul informa iilor s i nv a a rii: Dezbateri pe tema obstacolelor n colectarea informa iilor privind traseul de educa ie si formare profesionala. Elaborarea unei liste cu sugestii pentru a face accesibile informa iile despre oportunita i educa ionale si de cariera. Discutarea propunerilor cu membrii MEC, MMSSF. Elaborarea unor proiecte si cautarea de finan ari la diferite organiza ii pentru deschiderea unor centre de informare (pe problematica oportunita ilor de studiu si cariera) accesibile elevilor din licee. Chestionare cu privire la rela ia dintre performan ele scolare si succes. Dezbateri elevi profesori - consilieri cu privire la rolul nva arii n ob inerea succesului personal si profesional. Interviuri cu oameni de succes n diferite domenii cu privire la rela ia dintre performan a scolara si succes personal si profesional. Planificarea carierei: Echipe operative de interviu cu studen i din Romnia sau strainatate cu privire la modalitatea de ob inere a unei burse, criterii de selec ie a candida ilor, condi ii de admitere la facultate, dificulta ile adaptarii la via a de student etc. Echipe operative de interviu cu angaja i din Romnia sau din strainatate, n diferite domenii pentru identificarea cerin elor si condi iilor pentru ob inerea unui loc de munca, avantajele si dezavantajele lucrului n strainatate, remunera ie, posibilita i de avansare etc. Dic ionar, enciclopedie / manual / poster / pliant cu prezentarea ntr-o forma atractiva a celor mai importante concepte / procese legate de mediul academic sau pia a muncii. Vizite n companii si discu ii cu departamente de Resurse Umane cu privire la procesul de selec ie si recrutare. Consultarea ziarelor, sondaje de opinie, studiul documentelor si rapoartelor formale cu privire la dinamica pie ei muncii. Consultarea paginilor Ministrului Muncii, Solidarita ii Sociale si Familiei (MMSSF) si Agen iei Na ionale de Ocupare a For ei de Munca (ANOFM) pentru statistici cu privire la somaj si ac iunile

101

de protec ie sociala n acest domeniu. Calitatea stilului de via a : Exerci ii de identificare a comportamentelor stilului de via a si modul cum acestea influen eaza planificarea si dezvoltarea carierei. Discu ii de grup de analizare a rela iei dintre comportamentele stilului de via a si componentele unui cariere. Proiecte individuale si de grup de promovare a unui comportament sanatos (ex. exerci iul fizic) care creste calitatea vie ii personale si profesionale. Dezbatere pe tema rolului stilului de via a n alegerea unei profesii. Completarea unui chestionar de identificare a stilului de via a preferat si profesiile asociate acestuia. Discu ii de grup pe tema implicarii n ac iuni comunitare si n ac iuni de voluntariat. Proiect de grup cu tema: Beneficiile implicarii comunitare. Activita i de grup: listarea organiza iilor care lucreaza cu voluntari, invitarea reprezentan ilor acestor organiza ii, diseminarea informa iilor pentru al i colegi si pentru membrii comunita ii. Discu ii de grup pe tema influen ei stereotipurilor de gen n planificarea si dezvoltarea carierei unei fete / femei si a unui baiat / barbat.

102

Clasa a XII-a
Competen e specifice s i con inuturi
1. Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Competen e specifice Con inuturi 1.1 (Auto)evaluarea din 1.1 Autocunoastere perspectiva abilita ilor Chestionare, teste si instrumente necesare integrarii folosite pentru orientarea n cariera; profesionale si sociale oferta pentru elevi: Interoption BTPAC chestionare on line: www.go.ise.ro 1.2 Elaborarea un program www.cognitrom.ro personalizat de reusita Programe educa ionale de personala si profesionala pe dezvoltare a stimei de sine, autobaza unor structuri negociate eficien ei si auto-eficacita ii n 1.3 Aplicarea tehnicilor de management personal si strategiilor pentru Tehnici de management al responsabilizare si pregatire resurselor personale. Asumarea pentru via a de adult responsabilita ii si a consecin elor 2. Comunicare s i abilit a i sociale Competen e specifice Con inuturi 2.1 Aplicarea unui plan de 2.1. Managementul emo iilor mbunata ire a autocontrolului Autocontrolul emo ional: practicarea n diferite situa ii de via a 2.2 Analizarea beneficiilor pregatirea pentru reusita personala si profesionala 1.2 Managementul resurselor personale

103

comportamentului de 2.2. Abilita ile sociale cooperare Comportamentul de cooperare n grup. Calita i necesare pentru sprijinirea rela iilor puternice, de lunga durata. Dezvoltarea modalita ilor de acceptare, management si / sau adaptare la schimbarile din cadrul rela iei 2.3 Aplicarea principiilor unei 2.3. Comunicarea comunicari inter-personale Respectarea punctelor alternative de pozitive vedere 2.4 Evaluarea respectarii 2.4. Familia drepturilor si responsabilita ii Drepturile si responsabilita ile membrilor familiei membrilor familiei. Echitatea de gen. Institu ii cu responsabilita i n domeniul familiei 3. Managementul informa iilor s i nv a a rii Competen e specifice Con inuturi 3.1 Demonstrarea abilita ilor de 3.1. Managementul informa iilor utilizare eficienta a diferitelor Clasificarea si evaluarea resurselor resurse pentru a localiza, relevante cu privire la nva are, selecta si evalua informa iile munca si cariera. Importan a, legate de nva are, munca si accesibilitate, utilitate cariera 3.2 Managementul nva arii 3.2 Aplicarea abilita ilor de Tipurile de nva are n ob inerea nva are permanenta, critica, performan ei si succesului. formativa, creativa si Continuitatea nva arii: nva area pe eficienta, n vederea viitoarei tot parcursul vie ii reusitei personale si Gndirea critica si autocontrol profesionale asupra propriei nva ari 4. Planificarea carierei Competen e specifice Con inuturi 4.1.Evaluarea pregatirii personale 4.1.Planificarea si dezvoltarea carierei pentru inser ie profesionala Portofoliul personal si planul pentru sau pentru continuarea cariera dupa finalizarea nivelului

104

traseului academic superior al liceului: completare, detaliere. Integrarea si armonizarea priorita ilor si obiectivelor (educa ionale, profesionale, familiale) n vederea ob inerii succesului Sistemul de nva amnt postobligatoriu: scoli postliceale, nva amnt universitar de scurta / lunga durata, educa ia adul ilor. Tipuri de institu ii, specificul educa iei, niveluri, condi ii de acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel european Explorarea site-ului www.go.ise.ro 4.2.Aplicarea abilita ilor de 4.2. Marketing personal utilizare a documentelor de CV, scrisoare de inten ie, marketing personal si participarea la interviu, documente Europass n vederea Europass: standarde europene, continuarii studiului sau condi ii de elaborare pentru diferite inser iei pe pia a muncii situa ii educa ionale sau de munca, europene necesitate si importan a n context european 4.3.Proiectarea unei strategii 4.3 Pia a muncii eficiente de tranzi ie de la Integrarea europeana si globalizarea sistemul preuniversitar la cel efectele asupra mobilita ii for ei universitar sau la pia a muncii, de munca, cererii si ofertei pe pia a n condi iile integrarii muncii europene si globalizarii 5. Calitatea stilului de via a Competen e specifice Con inuturi 5.1 Analizarea conceptului de 5.1. Calitatea vie ii personale calitate a vie ii n contextul Componentele calita ii vie ii. dezvoltarii carierei Resurse personale de mbunata ire a calita ii vie ii. Impactul carierei si a profesiei asupra calita ii vie ii

105

5.2 Demonstrarea abilita ilor de Calitatea vie ii n situa ii de criza: management al stresului n cum influen eaza o situa ie de criza pregatirea pentru examene calitatea vie ii unei persoane. Modalita i de interven ie n situa ie de criza. Centrele de criza 5.2. Calitatea rela iilor sociale si a mediului de munca Pregatirea pentru examene si managementul stresului 5.3 Elaborarea unui proiect de Aspecte legale ale muncii copiilor: prevenire a exploatarii tipul si numarul de ore legal copiilor prin munca permise de munca. Diferen e de gen n activita ile de munca ale copiilor. Prevenirea exploatarii copiilor prin munca 5.4 Aplicarea unui proiect de Implicarea comunitara ca implicare comunitara cu modalitate de promovare a scopul promovarii conceptului dezvoltarii carierei si calita ii vie ii de cariera si calitatea vie ii

106

Sugestii metodologice
Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a : Exerci ii de dezvoltare a stimei de sine, analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunita i, obstacole). Discu ii de grup, dezbateri, vizionare casete video, analiza de texte pe tema diferen elor individuale. Aplicarea unor instrumente de evaluare a abilita ilor si intereselor personale. Corelarea rezultatelor si stabilirea profilului individual. Exerci ii (n echipa si individual) de planificare a succesului n plan personal si profesional. Completarea unor fise de lucru, scenete pe tema managementului resurselor personale. Comunicare s i abilit a i sociale: Discu ii, comentarea articolelor despre autocontrol si a reac iilor la situa ii ncarcate emo ional. Elaborarea unui plan de mbunata ire a autocontrolului. Sarcini de grup: contribu iile membrilor grupului n situa ii de negociere, compromis, asertivitate, agresivitate; modele de comportament de cooperare n diferite domenii: civic, politic, economic. Diseminarea rezultatelor cooperarii n grup prin: postere, pliante, vizitarea altor clase de elevi etc. Jocuri de rol privind n elegerea, toleran a si respectul pentru diferite puncte de vedere. Dezbateri si discu ii despre respectarea unor alte puncte de vedere la scoala, la locul de munca, n comunitate. Brainstorming privind rolurile, drepturile si responsabilita ile asumate de membrii familiei. Dezbatere pe marginea unor articole de lege referitoare la comportamente inacceptabile att n cadrul familiei, ct si n societate. Accesarea Internet-ului pentru a identifica institu ii (interna ionale, na ionale, locale) implicate n domeniul familiei si contactarea acestor institu ii.

107

Managementul informa iilor s i nv a a rii: Elaborarea unui ghid de management eficient al informa iilor cu privire la nva are, munca si cariera. Conceperea unor aplica ii si proiecte de finan are sau de formare. Dezbateri pe tema utilita ii diferitelor resurse privind nva area, munca si cariera. Articole pentru revista clasei/ scolii despre nva are, strategii de reusita personala sau profesionala. Chestionare si studii privind gndirea critica. Planificarea carierei: Chestionare de (auto)evaluare a informa iilor cu privire la educa ie si pia a muncii, a clarita ii obiectivele si planurilor de ac iune personale privind viitorul. Echipe de lucru pentru organizarea unui trg de joburi, atragere de sponsori, institu ii ofertante, elaborarea de strategii de informare a popula iei inta cu privire la eveniment. Simulare - utilizarea documentelor EUROPASS n condi iile aplicarii pentru o bursa sau ocuparea unui loc de munca n ara sau strainatate. Realizarea unor postere, colaje comentarea unor texte / secven e de film privind efectele integrarii europene si globalizarii asupra gasirii unui loc de munca. Interviuri cu angaja i, someri, angajatori privind consecin ele globalizarii si integrarii europene asupra locurilor de munca. Discu ii si mese rotunde cu studen i, someri, angajatori, oameni de succes, politicieni, factori de decizie privind politicile educa ionale si ale pie ei muncii pentru elaborarea unor strategii menite sa sus ina integrarea academica si sa amelioreze integrarea profesionala a tinerilor. Calitatea stilului de via a : Discu ii de grup pentru identificare a componentelor calita ii vie ii si impactul acestora asupra calita ii vie ii profesionale. Proiect individuale cu tema: Resurse personale de mbunata ire a calita ii vie ii.

108

Dezbatere cu tema: Cum influen eaza calitatea vie ii locul si condi iile de munca? Proiect de grup: influen a unei situa ii de criza asupra calita ii vie ii unei persoane. Exerci ii de identificare a resurselor de adaptare n situa ii de stres, a reac iilor la stres si a modalita ilor de management al stresului. Discu ii de grup pe tema identificarii modalita ilor eficiente de management al stresului n situa ii de examen. Proiecte individuale si de grup cu tema: Pregatirea pentru examene si managementul stresului. Proiect de grup, postere, expozi ii cu tema: Prevenirea exploatarii prin munca a copiilor. Proiecte de grup de implicare comunitara ca modalitate de promovare a dezvoltarii carierei si calita ii vie ii. Punerea n practica a unui model de dezvoltare a carierei presupune focalizarea aten iei pe: Autocunoa s tere s i dezvoltare personal a Comunicare s i abilit a i sociale Managementul informa iilor s i nv a a rii Planificarea carierei Promovarea unui stil de via a centrat pe calitatea rela iilor personale, sociale s i ale mediului ocupa ional. n acest sens, metodele recomandate pentru orele de Consiliere s i orientare respecta principiul centr a rii nv a a rii pe persoan a si conduc la dezvoltarea deprinderilor s i competen elor integratoare, transferabile , utile att n via a scolara, ct si n cea socio-profesionala sau familiala. Strategiile didactice respecta specificul activita ilor de consiliere, dar si particularita ile elevilor si ale grupurilor cu care se lucreaza. Astfel, sarcinile de lucru pot fi rezolvate individual, n diada / triada sau n grupuri mai mari (5-6 elevi). Accentul se pune pe strategii de lucru interactive, care au ponderea cea mai mare n desfasurarea orelor de Consiliere s i orientare : brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulari, studiu de caz, tehnici ale gndirii critice, exerci ii metaforice, tehnici de clarificare a valorilor etc. si care coexista cu tehnicile tradi ionale: explica ia, demonstra ia, expunerile teoretice, exerci iul, conversa ia, observa ia.

109

Ora de Consiliere s i orientare este o ora speciala, care se deruleaza dupa un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii, exerci ii specifice temei, tehnici de (auto)evaluare. Specificul metodelor de evaluare este corelat cu specificul acestei discipline. Evaluarea (continua si sumativa) se realizeaza n vederea surprinderii progresului n dezvoltarea competen elor, prin activita i cu preponderen a practice. Evaluarea activita ilor derulate n cadrul ariei curriculare Consiliere s i orientare NU se face prin note sau calificative. Evaluarea eficienta n acest domeniu raspunde urmatoarelor ntrebari: A crescut frecven a comportamentelor adaptative ale elevilor la informa iile receptate? Competen ele personale si inter-personale pe care trebuie sa si le formeze si dezvolte elevii se modifica n sensuri dezirabile? Sunt elevii ap i sa faca fa a problemelor pe care trebuie sa le rezolve n vederea unei inser ii socioprofesionale reusite? Strategiile de evaluare specifice Consilierii s i orient a rii sunt: autoevaluarea, chestionarele de interese si aptitudini, grila de observa ie, proiectele individuale si de grup, simularea. Toate acestea sunt utilizate n scopul stabilirii de catre elev si consilier a unor etape noi de dezvoltare a resurselor si carierei personale.

110

Curriculum S coala de Arte s i Meserii clasele IX - X INFORMARE S I CONSILIERE VOCA IONAL A

Not a de prezentare
Informarea s i consilierea voca ional a (ICV) raspunde unor nevoi importante ale integrarii tinerilor n societatea moderna: asigurarea accesului echitabil la oferta educa ionala a celor care urmeaza Scolile de Arte si Meserii; buna lor integrare socio-profesionala si pe pia a for ei de munca; dezvoltarea atitudinilor si competen elor pentru a face fa a schimbarilor viitoare pe plan personal si profesional. Structura curriculum-ului ICV pentru clasele a IX-a si a X-a SAM ine seama de modificarile survenite n structura nva amntului preuniversitar: pe de o parte prelungirea duratei nva amntului obligatoriu la 10 clase, iar pe de alta parte, statutul aparte al claselor a IX-a si a X-a SAM ai caror elevi pot opta dupa absolvirea nivelului 1 fie pentru integrare profesionala, fie pentru continuarea studiilor (SAM nivel 2 si nva amnt liceal). Aceste condi ii ofera elemente comune si specifice pentru SAM fa a de nva amntul liceal. Prin derularea activita ilor specifice ICV la clasele a IX-a si a X-a SAM se are n vedere nivelul de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi la finalul clasei a VIII-a, dar si nevoia aprofundarii cunostin elor si dezvoltarii competen elor care vor contribui ulterior la buna lor inser ie sociala si profesionala. n acest context, proiectarea curriculara respecta att logica si cerin ele standardului de pregatire profesionala, ct si fundamentarea de ordin conceptual si metodologic a cadrului Curriculum-ului Na ional. Noutatea abordarii consta n delimitarea parcursului de nva are pe baza unui model care mbina competen e, criterii de performan a si condi ii de aplicabilitate, conform modelului de proiectare a unita ilor de competen a. Actualul curriculum contribuie la

113

parcurgerea unita ii de competen a Dezvoltare personala n scopul ob inerii performan ei - nivel 1, una dintre cele 11 abilita i cheie necesare a fi dezvoltate la to i elevii care urmeaza Scoala de Arte si Meserii. Structura curriculum -ului este urmatoarea: unitatea de competen a: reprezinta un set coerent si explicit de competen e care descriu acele lucruri pe care elevul trebuie sa le stie, sa le n eleaga sau pe care sa fie capabil sa le realizeze la sfrsitul procesului de educa ie si formare profesionala de nivel 1 (conform Cadrului Romn Na ional de Credite si Calificari). competen e individuale : sunt subcomponente ale unita ilor de competen a concretizate n rezultate masurabile. Competen ele individuale respecta condi iile de aplicabilitate stabilite si sunt realizate prin con inuturi tematice specifice. condi ii de aplicare s i evaluare : presupun strategii didactice participative, centrate pe elev si pe ce va trebui sa stie sa faca acesta la finalul fiecarui an scolar. n cadrul unita ii de competen a, instrumentele de evaluare continua propuse sunt corelate cu criteriile de performan a si probele de evaluare. sugestii metodologice : se refera la corela iile ntre competen e si con inuturi, la exemple de metode si tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor si dezvoltarea competen elor, ct si la utilizarea instrumentelor de evaluare. Unitatea de competen a va fi dezvoltata n cei doi ani ai nivelului 1 SAM. Competen ele individuale sunt structurate astfel: Anul I SAM (clasa a IX-a) Competen a individuala 1: Prezinta caracteristicile personale implicate n ob inerea performan ei profesionale. Competen a individuala 2: Demonstreaza deprinderi de nva are eficienta.

114

Anul II SAM (clasa a X-a) Competen a individuala 1: Exprima op iuni privind traseul personal de educa ie si formare profesionala. Competen a individuala 2: Descrie lumea profesiilor. Con inuturile sunt elaborate n concordan a cu condi iile de aplicabilitate din cadrul unita ii de competen a. Cuprind recomandari cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecarei competen e. Vor fi selectate si utilizate acele activita i care corespund necesita ilor si specificului clasei de elevi. Sugestiile metodologice cuprind recomandari generale si flexibile cu privire la metode si tehnici de predare nva are propuse pentru cei doi ani ai SAM nivelul 1.

115

Lista unit a ilor de competen a relevante pentru modul


Unitatea de competen a: Dezvoltare personala n scopul ob inerii performan ei Nivel 1

Clasa a IX-a
Unitatea Competen e Con inuturi tematice de competen a individuale Dezvoltare 1. Prezint a Caracteristici personale: abilit a i, deprinderi, interese, aptitudini, personal a n caracteristicile temperament, caracter scopul ob inerii personale Dimensiunile personalita ii: cognitiva, emo ionala si comportamentala performan ei implicate n Abilita i de comunicare. Comunicarea pasiva, asertiva, agresiva. ob inerea Tehnici de comunicare asertiva performan ei Elemente de psihologia dezvoltarii: adolescen a profesionale Competen e: cunoa s tere (procese intelectuale), execu ie (profesionale), rela ionare (sociale) Inteligen e multiple Auto-eficacitate si riscurile unei stime de sine scazute. Modalita i de mbunata ire a stimei de sine pentru dezvoltarea eficien ei personale Lucrul n echipa: roluri, colaborare. Leadership

Puncte tari: caracteristicile personale care sprijin a dezvoltarea profesional a Rela ia dintre motiva ie si succesul scolar / profesional Planificare si stabilire de scopuri n devenirea personala Puncte slabe: caracteristici personale care necesit a ameliorare / dezvoltare Abilita i de prezentare personala. Centrarea pe reusite Motiva ia pentru schimbare Dezvoltarea carierei: plan de ac iune pentru reu s ita inser iei socioprofesionale Impactul stilului de via a asupra planificarii carierei si dezvoltarii personale Stereotipuri de gen: activita i / meserii specifice femeilor / barba ilor. Categorii de persoane defavorizate. Obstacole identificate pentru intrarea pe pia a munci a persoanelor defavorizate. Oportunita i si constrngeri pe pia a muncii Dezvoltarea unui plan individual de cariera Factori externi: familia, societatea, dinamica pie ei muncii, trasee de formare profesional a Rolul familiei si al scolii n analizarea op iunilor de cariera Responsabilitate si implicare sociala: rolurile adolescen ilor n societate Nevoi speciale ale persoanelor cu dizabilita i n alegerea carierei. Categorii de persoane defavorizate

117

2.

Stil de nv a are: global sau analitic, senzorial, experien ial Demonstreaz a Tehnici si stiluri de nva are. nva are continua. Abilita i transferabile deprinderi Program de dezvoltare a creativita ii pentru adolescen i eficiente de Utilizarea computerului si a mijloacelor multimedia n nva are nv a are Competen e cheie transferabile: comunicare, numera ie, utilizarea calculatorului, dezvoltare personal a , lucru n echip a , rezolvarea problemelor Managementul resurselor: timp, bani, resurse materiale, rela ii, resurse personale Luarea deciziilor. Cum iau cele mai corecte decizii? Stiluri decizionale Succes: concordan a ntre aspira ii, competen e s i performan e Pregatirea pentru succes: stabilirea obiectivelor, analiza poten ialului, evaluare Managementul stresului

118

Clasa a X-a
Unitate de Competen e Con inuturi tematice competen a individuale Dezvoltare 1. Exprim a Oferta educa ional a : programe s colare, de calificare, de conversie personal a n op iuni privind profesional a scopul ob inerii traseul Alternative educa ionale si de pregatire profesionala performan ei personal de Educa ia co-vrstnicilor ( peer education ). Tipuri de programe de educa ie s i educa ie a co-vrstnicilor formare Oferta de educa ie. Platforme europene privind oportunita i de studiu si profesional a munca n Europa Factori: influen a familiei, s colii, comunit a ii, economiei s i culturii Deciziile si influen e n alegerea carierei Presiunea grupului: comportamente de risc Multiculturalitate si globalizare Obiective realiste: obiective corelate cu posibilit a ile proprii, cu necesit a ile socio-economice Obiectivele si planul de cariera Strategii de dezvoltare profesionala pe termen scurt si pe termen lung

119

Marketing personal: modalit

a i de prezentare, de redactare a unui Curriculum Vitae (CV), a unei scrisori de inten ie, comunicare asertiv a , interviu Portofoliul personal: CV, scrisoarea de inten ie, referin e, certificate de competen a, diplome Pregatirea pentru interviul de angajare De la angajat la angajator. Pasii unei afaceri 2. Descrie Surse formale: Agen ii de Ocupare a For ei de Munc a , ziare, reviste, lumea consilierul s colar profesiilor Surse de informare: mass-media , Internet , institu ii, re ea interpersonala. Explozia informa ionala. Anticiparea tehnologiilor viitoare Centre de informare / formare pe Internet . Motoare de cautare. Platforma si portal. E-mail, chat, forum de discu ii. Web site -uri de interes. Servicii de consiliere prin telefon Reprezentarile sociale ale profesiilor Surse informale: re eaua personal a (colegi, prieteni), mass-media Dezvoltarea unei re ele de persoane pentru sprijin reciproc Rubrici de specialitate, evaluarea anun urilor de angajare Caracteristicile profesiilor: cerin ele minime pentru profesie descrise n Clasificarea Ocupa iilor din Romnia Dinamica pie ei muncii Meserii tradi ionale si meserii de viitor

120

Oportunit a i pentru dezvoltarea carierei: oferta locurilor de munc a n concordan a cu posibilit a ile s i aspira iile proprii Recrutarea si selec ia personalului Politica angajarii. Analiza angajatorului. Drepturile angajatului Somaj si protec ie sociala

121

Condi ii de aplicare didactic a s i de evaluare


Prin Informare s i consiliere voca ional a elevii sunt sprijini i n deciziile cu privire la propria cariera. Acestea nu trebuie luate la ntmplare, ci este necesar sa se bazeze pe o serie de factori analiza i n orele specifice de Informare s i consiliere voca ional a, precum: autocunoastere, management personal, oportunita i de educa ie, competen e necesare integrarii pe pia a muncii. Metodele utilizate la clasa presupun implicarea directa a elevilor n sarcini de lucru dinamice, care le ofera ocazia de a-si exprima opiniile, de a exersa atitudini si abilita i, de a lucra n echipa si de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de cariera. Orele de Informare s i consiliere voca ional a se eviden iaza prin caracterul lor centrat pe elev si pe construirea unei strategii didactice n func ie de particularita ile de vrsta si gen, ct si de specificul clasei de elevi. Metodele de predare / nva are si cele de evaluare recomandate sunt adecvate si elevilor cu nevoi educa ionale speciale si cu dificulta i de integrare: adecvarea cerin elor de lucru la competen ele dezvoltate anterior; elaborarea materialelor si mijloacelor didactice lund n considerare diferitele stiluri de nva are si tipurile de inteligen a; stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare. Specificul metodelor de evaluare este strns corelat cu competen ele care urmeaza a fi dezvoltate. Sunt utilizate, cu preponderen a, probe de evaluare orale si activita i practice. Evaluarea (continua si sumativa) se realizeaza n vederea surprinderii progresului n dezvoltarea competen elor, respectndu-se condi iile de aplicabilitate.

Tabelul de corelare a competen elor s i con inuturilor


Dezvoltare personala n scopul ob inerii performan ei Nivel 1

Clasa a IX-a
Competen e Criterii de performan a Probe de evaluare 1. Prezint a a. Identificarea caracteristicilor Probe orale de evaluare prin care caracteristicile personale si a competen elor proprii candidatul demonstreaza ca este capabil personale implicate n b. Stabilirea punctelor tari si a punctelor sa identifice si sa selecteze factorii externi ob inerea performan ei slabe n raport cu dezvoltarea carierei favorabili dezvoltarii personale profesionale c. Selectarea factorilor externi favorabili dezvoltarii personale a. Descrierea experien ei proprii si a Probe orale si practice de evaluare prin 2. Demonstreaz a deprinderi eficiente de stilului de nva are care candidatul demonstreaza ca este nv a are b. Identificarea propriilor competen ecapabil sa-si identifice competen ele cheie transferabile transferabile si stilul de nva are, c. Corelarea stilului personal de nva are capacitatea de corelare a stilului personal cu ob inerea performan ei si succesul de nva are cu ob inerea performan ei si n cariera succesului n cariera

Clasa a X-a
Competen e Criterii de performan a Probe de evaluare 1. Exprim a op iuni a. Identificarea ofertelor educa ionale si Probe scrise si orale de evaluare prin care privind traseul de formare profesionala candidatul demonstreaza ca este capabil sa personal de educa ie s i b. Recunoasterea factorilor implica i identifice oferte educa ionale si de formare profesional a ntr-o cariera de succes formare profesionala c. Exersarea unor elemente de marketing Proba practica tip studiu de caz prin care personal candidatul demonstreaza ca este capabil sa d. Formularea unor obiective realiste prezinte factorii implica i n cariere de pentru traseul propriu de formare si succes educa ie Probe scrise si orale de evaluare prin care e. Stabilirea ac iunilor pentru atingerea candidatul demonstreaza abilita i de obiectivelor marketing personal Probe scrise si orale de evaluare prin care candidatul demonstreaza ca este capabil sa formuleze obiective realiste si sa stabileasca ac iuni corespunzatoare traseului propriu de educa ie si formare

124

profesiilor

a. Identificarea surselor formale si Probe orale si scrise de evaluare prin care 2. Descrie lumea informale de ob inere a informa iilor candidatul dovedeste ca este capabil sa despre profesiile de interes utilizeze surse formale si informale pentru b. Descrierea caracteristicilor profesiilor identificarea profesiilor de interes si sa-si de interes pe baza informa iilor aleaga un loc de munca ob inute c. Rela ionarea posibilita ilor proprii cu oportunita ile de cariera

125

Sugestii metodologice
a. Explicarea corela iilor ntre competen e s i con inuturi Pentru dezvoltarea fiecarei competen e individuale au fost selectate cele mai relevante con inuturi prezente n literatura de specialitate si care pot fi adaptate fiecarui domeniu profesional. Ordinea n care sunt prezentate con inuturile este importanta deoarece pe baza competen elor dezvoltate anterior vor fi construite strategiile de lucru. Temele propuse pot fi predate / nva ate utiliznd metode adaptate diferitelor stiluri de nva are si cerin elor educa ionale speciale. n cadrul fiecarui an de studiu competen ele individuale asigura trecerea graduala de la simplu la complex, de la dezvoltarea unor abilita i de baza la integrarea acestora n dezvoltarea planurilor individuale de cariera. b. Sugestii cu privire la procesul s i metodele de predare / nv a are Metodele de predare-nva are respecta principiul centr a rii nv a a rii pe individ si conduc la dezvoltarea deprinderilor s i competen elor integratoare, transferabile , utile individului att n via a scolara, ct si n cea socio-profesionala sau familiala. Strategiile didactice respecta specificul activita ilor de consiliere, dar si particularita ile grupurilor cu care se lucreaza. Sarcinile de lucru pot fi individuale, n diade / triade sau n grupuri mai mari (5-6 elevi), care sa solicite participarea activa a fiecarui elev. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive: Exerci ii individuale, n perechi, n grup. Dezbaterea. Prezentarea personala printr-un pliant. Tehnici art-creative . Cautarea de informa ii, resurse suplimentare, accesare Internet. Propunerea de strategii de evaluare si autoevaluare. Monitorizarea mass-mediei , a materialelor scolare (manuale, regulamente). Joc de rol, scenarii despre experien e variate de via a, aplicnd

126

gndirea critica. Organizarea de evenimente si participarea la servicii comunitare n diferite domenii. Realizarea de sondaje. Aplicare de chestionare de interese. Analiza exemplelor, analiza legisla iei, consultarea de documente formale. Colaje, realizarea unor postere. Completarea unor fise de lucru, actualizarea portofoliului cu diplome, documente. Vizionare si comentare de filme si reportaje. Elaborare CV, scrisoare de inten ie. Simularea participarii la interviu. Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale.

Aceste strategii ofera cadrul de nsusire, pe de o parte, a elementelor de con inut, iar pe de alta parte, de a exersa atitudini si abilita i punnd elevii n situa ia concreta de a aplica acele con inuturi. Ora de Informare s i consiliere voca ional a se deruleaza dupa un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii, specifice temei, tehnici de autoevaluare si ncheiere. Este recomandata respectarea urmatoarelor principii esen iale pentru succesul dezvoltarii competen elor elevilor: Respect pentru diversitatea opiniilor. Nonjudecare si ncurajarea permanenta a elevilor. Stimularea dinamicii de grup si a implicarii tuturor elevilor. Creativitate n abordarea con inuturilor si utilizarea metodelor. Deschidere pentru nevoile diferite si speciale ale elevilor. Interes pentru dezvoltarea personala a elevilor. Valorizarea parteneriatelor cu membrii societa ii civile. c. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea activita ilor derulate n cadrul ICV NU se realizeaza prin note sau calificative. Este indicat ca fiecare ora de ICV sa se finalizeze cu o scurta proba de evaluare a:

127

materialelor si con inuturilor prezentate, implicarii elevilor, utilitatea activita ilor propuse pentru dezvoltarea competen elor, identificarea nevoilor pentru urmatoarele activita i. Strategiile de evaluare progresiva si sumativa recomandate a fi utilizate la orele de ICV cuprind: auto-evaluarea si interevaluarea, chestionare de interese, portofoliul cuprinznd toate contribu iile elevilor, grile de observa ie asupra progresului elevilor. Aceste strategii sunt utilizate n scopul stabilirii de catre elev si consilier a unor etape noi de dezvoltare a competen elor si carierei personale.

128

Curriculum S coala de Arte s i Meserii clasa a XI-a - an de completare CONSILIERE S I ORIENTARE VOCA IONAL A

129

130

Nota de prezentare

Orientarea s i consilierea voca ional a (OCV) raspunde unor nevoi importante ale integrarii tinerilor n societatea moderna: asigurarea accesului echitabil la oferta educa ionala a celor care urmeaza Scoala de Arte si Meserii (SAM); buna lor integrare socio-profesionala si pe pia a for ei de munca; dezvoltarea atitudinilor si competen elor necesare pentru a face fa a schimbarilor viitoare pe plan personal si profesional. Structura curriculum-ului OCV pentru clasa a XI-a SAM ine seama de modificarile survenite n structura nva amntului preuniversitar: pe de o parte, prelungirea duratei nva amntului obligatoriu la 10 clase, iar pe de alta parte, statutul aparte al clasei a X-a SAM dupa absolvirea careia elevi pot opta fie pentru integrare profesionala, fie pentru continuarea studiilor. Aceste condi ii ofera elemente comune si specifice pentru SAM fa a de nva amntul liceal. Prin derularea activita ilor specifice OCV la clasa a XI-a SAM se are n vedere nivelul de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi la finalul clasei a X-a SAM, dar si necesitatea completarii cunostin elor si dezvoltarii competen elor care vor contribui la buna integrare a absolven ilor clasei a XI-a SAM n nva amntul liceal. n acest context, proiectarea curriculara respecta att logica si cerin ele standardului de pregatire profesionala, ct si fundamentarea de ordin conceptual si metodologic a cadrului Curriculum-ului Na ional. Noutatea abordarii consta n delimitarea parcursului de nva are pe baza unui model care mbina competen e, criterii de performan a si condi ii de aplicabilitate, conform modelului de proiectare a unita ilor de competen a. Actualul Curriculum contribuie la parcurgerea unita ii de competen a Dezvoltare personala n scopul ob inerii performan ei - nivel 2.

131

Structura curriculum -ului este urmatoarea: unitatea de competen a: reprezinta un set coerent si explicit de competen e care descriu acele lucruri pe care elevul trebuie sa le stie, sa le n eleaga sau pe care sa fie capabil sa le realizeze la sfrsitul procesului de educa ie si formare profesionala (conform Cadrului Romn Na ional de Credite si Calificari); competen e individuale : sunt subcomponente ale unita ilor de competen a concretizate n rezultate masurabile. Competen ele individuale respecta condi iile de aplicabilitate stabilite si sunt realizate prin con inuturi tematice specifice; condi ii de aplicare s i evaluare : presupun strategii didactice participative, centrate pe elev si pe ce va trebui sa stie sa faca acesta la finalul fiecarui an scolar. n cadrul unita ii de competen a, instrumentele de evaluare continua propuse sunt corelate cu criteriile de performan a si probele de evaluare; sugestii metodologice : ofera exemple de metode si tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor si dezvoltarea competen elor, precum si sugestii de utilizare a instrumentelor de evaluare. Unitatea de competen a va fi dezvoltata pe parcursul clasei a XI-a SAM. Competen ele individuale sunt structurate astfel: Clasa a XI-a an de recuperare SAM: Competen a individuala 1: Analizeaza caracteristicile personale si factorii implica i n dezvoltarea carierei. Competen a individuala 2: Exprima op iuni privind traseul personal de educa ie si formare profesionala. Con inuturile sunt elaborate n concordan a cu condi iile de aplicabilitate din cadrul unita ii de competen a. Acestea cuprind recomandari cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecarei competen e; vor fi selectate si utilizate acele activita i care corespund necesita ilor si specificului clasei de elevi. Sugestiile metodologice cuprind recomandari generale si flexibile cu privire la metode si tehnici propuse pentru clasa a XI-a SAM.

132

Lista unit a ilor de competen a relevante pentru modul


Unitatea de competen a: Dezvoltare personala n scopul ob inerii performan ei Nivel 2

Clasa a XI-a an de completare


Unitatea Competen e Con inuturi tematice de individuale competen a 1. Analizeaz a Factori: personali, sociali; favorabili / caracteristicile nefavorabili; interni / externi personale s i Stima de sine si ncrederea n sine. Valori factorii personale. Pregatirea pentru succes implica i n Analiza personala: resurse, calita i dezvoltarea personale carierei Influen e sociale: familie, prieteni, comunitate Poten ial de schimbare personal a : diferen a dintre aspira ii, interese s i posibilit a i Evaluarea aspira iilor, intereselor, abilita ilor Managementul schimbarii personale: noi roluri si responsabilita i specifice vrstei Etape si roluri n planificarea carierei

133

Poten ial de schimbare profesional a : raportul dintre competen ele personale s i comanda social a Evaluarea competen elor profesionale si raportarea la cerin ele pie ei muncii. Dinamica pie ei muncii. Selec ia si recrutarea. Somaj si protec ie sociala Managementul schimbarii profesionale: mobilitate, recalificare, reconversie profesionala Ocupa ii tradi ionale / netradi ionale, cererea si oferta pie ei muncii Schimbarile sociale, economice, politice si tehnologice n stilul de via a si tipurile de profesii pe pia a muncii 2. Exprim a Strategie: obiective, ac iuni, metode, op iuni mijloace privind Alternative si oportunita i educa ionale traseul pentru continuarea studiilor profesional Condi iile nva arii care conduc la de educa ie s i performan a n nva are. Strategii eficiente formare de nva are profesional a Cautarea informa iilor pe Internet. Utilizarea computerului si a mijloacelor multimedia. E-learning -ul ca sistem educa ional alternativ Surse de informare despre ofertele pie ei muncii: agen ii de ocupare, agen ii de plasament, mass-media, Internet

134

Obiective pe termen scurt: 1 an Planul individual pentru continuarea studiilor: evaluare si proiectare pe termen scurt Traseu educa ional - traseu profesional. Avantaje si constrngeri ale celor doua alternative Resurse utile n aplicarea planului pe termen scurt Obiective pe termen mediu: 2-3 ani Planul individual pentru continuarea studiilor sau inser ia profesionala: evaluare si proiectare pe termen mediu Planul individual de cariera Resurse utile n aplicarea planului pe termen mediu

135

Condi ii de aplicare didactic a s i de evaluare


Prin Orientare s i consiliere voca ional a elevii sunt sprijini i n procesul de luare a deciziilor cu privire la alegerea traseelor educa ionale si propria cariera. Acestea nu trebuie luate la ntmplare, ci este necesar sa se bazeze pe o serie de factori analiza i n orele specifice de Orientare s i consiliere voca ional a, precum: abilita ile si interesele personale si profesionale, alternativele educa ionale si cerin ele sociale si economice ale pie ei muncii. Metodele utilizate la clasa presupun implicarea directa a elevilor n sarcini de lucru dinamice, care le ofera ocazia de a-si exprima opinii, de a exersa atitudini si abilita i, de a lucra n echipa si de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de cariera. Este recomandat ca strategiile didactice sa fie utilizate n func ie de particularita ile de vrsta si gen, ct si de specificul clasei de elevi. Metodele de predare / nva are si cele de evaluare sunt recomandate si elevilor cu nevoi educa ionale speciale si cu dificulta i de integrare; acest proces se realizeaza prin: adecvarea cerin elor de lucru la competen ele dezvoltate anterior; elaborarea materialelor si mijloacelor didactice lund n considerare diferitele stiluri de nva are si tipurile de inteligen a; stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare. Specificul metodelor de evaluare este strns corelat cu competen ele care urmeaza a fi dezvoltate. Sunt utilizate, cu preponderen a, probe de evaluare orale si activita i practice. Evaluarea (continua si sumativa) se realizeaza n vederea surprinderii progresului n dezvoltarea competen elor, respectnduse condi iile de aplicabilitate.

136

Competen e Criterii de Probe de evaluare performan a 1. a. Identificarea Probe orale de evaluare prin care progresului n Analizeaz a candidatul demonstreaza ca este caracteristici dezvoltarea capabil sa analizeze le personale personala caracteristicile personale si s i factorii b. Analizarea factorii implica i n dezvoltarea implica i n factorilor care carierei, n condi iile criteriilor dezvoltarea influen eaza de performan a (a) si (b) si carierei dezvoltarea cuprinznd toate condi iile de carierei aplicabilitate c. Estimarea Probe orale de evaluare prin care poten ialului de candidatul demonstreaza ca este schimbare capabil sa estimeze poten ialul personala si de schimbare personala si profesionala profesionala n condi iile criteriului de performan a (c) si cuprinznd toate condi iile de aplicabilitate 2. Exprim a a. Identificarea Probe orale de evaluare prin care op iuni traseelor posibile candidatul demonstreaza ca este privind de educare si capabil sa proiecteze o op iune traseul formare de formare profesionala pe profesional profesionala termen scurt si mediu, innd de educa ie b. Corelarea cont de traseele posibile si n s i formare cerin elor de corelare cu posibilita ile proprii, profesional a formare n condi iile criteriilor de profesionala cu performan a (a) - (c) si posibilita ile cuprinznd toate condi iile de proprii aplicabilitate c. Proiectarea op iunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu

137

Sugestii metodologice
Explicarea corela iilor ntre competen e s i con inuturi Pentru dezvoltarea fiecarei competen e individuale au fost selectate cele mai relevante con inuturi prezente n literatura de specialitate si care pot fi adaptate fiecarui domeniu profesional. Temele propuse trebuie adaptate diferitelor stiluri de nva are si cerin elor educa ionale speciale. Cele doua competen e individuale asigura trecerea graduala de la simplu la complex, de la dezvoltarea unor abilita i de baza la integrarea acestora n dezvoltarea planurilor individuale de cariera. Sugestii cu privire la procesul s i metodele de predare / nv a are Metodele de predare-nva are respecta principiul centr a rii nv a a rii pe individ si conduc la dezvoltarea deprinderilor s i competen elor integratoare, transferabile , utile individului att n via a scolara, ct si n cea socio-profesionala sau familiala. Strategiile didactice respecta specificul activita ilor de consiliere, dar si particularita ile grupurilor cu care se lucreaza. Sarcinile de lucru pot fi individuale, n diade / triade sau n grupuri mai mari (5-6 elevi), care sa solicite participarea activa a fiecarui elev. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive: Exerci ii individuale, n perechi, n grup. Dezbaterea. Prezentarea personala printr-un pliant. Tehnici art-creative . Cautarea de informa ii, resurse suplimentare, accesare Internet. Propunerea de strategii de evaluare si autoevaluare. Monitorizarea mass-mediei , a materialelor scolare (manuale, regulamente). Joc de rol, scenarii despre experien e variate de via a, aplicnd gndirea critica. Organizarea de evenimente si participarea la servicii comunitare n diferite domenii.

138

Realizarea de sondaje. Aplicare de chestionare de interese. Analiza exemplelor, analiza legisla iei, consultarea de documente formale. Colaje, realizarea unor postere. Completarea unor fise de lucru, actualizarea portofoliului cu diplome, documente. Vizionare si comentare de filme si reportaje. Elaborare CV, scrisoare de inten ie. Simularea participarii la interviu. Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale. n proiectarea demersului didactic pentru orele de Orientare s i consiliere voca ional a se va avea n vedere succesiunea urmatoarelor momente: exerci ii de spargere a ghe ii, specifice temei, tehnici de autoevaluare si ncheiere. Este recomandata respectarea unor principii esen iale pentru succesul dezvoltarii competen elor elevilor: respect pentru diversitatea opiniilor; ncurajarea permanenta a elevilor; stimularea dinamicii de grup si a implicarii tuturor elevilor; creativitate n abordarea con inuturilor si utilizarea metodelor; deschidere pentru nevoile diferite si speciale ale elevilor; interes pentru dezvoltarea personala a elevilor; valorizarea parteneriatelor cu membrii societa ii civile. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea activita ilor OCV derulate NU se realizeaza prin note sau calificative. Este indicat ca fiecare ora de OCV sa se finalizeze cu o scurta proba de evaluare a: materialelor si con inuturilor prezentate; implicarii elevilor; utilitatea activita ilor propuse pentru dezvoltarea competen elor; identificarea nevoilor pentru urmatoarele activita i.

139

Strategiile de evaluare progresiva si sumativa recomandate a fi utilizate la orele de OCV cuprind: autoevaluarea si inter-evaluarea; aplicarea de chestionare de interese; alcatuirea unui portofoliu care sa cuprinda toate contribu iile elevilor; completarea unor grile de observa ie asupra progresului elevilor. Aceste strategii sunt utilizate n scopul stabilirii de catre elev si consilier a unor etape noi de dezvoltare a competen elor si carierei personale.

140

PROGRAM A S COLAR A PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

ORIENTARE S I CONSILIERE VOCA IONAL A


Filiera tehnologic a Clasele a XI-a s i a XII-a, ruta direct a de calificare Clasele a XII-a s i a XIII-a, ruta progresiv a de calificare

141

NOT A DE PREZENTARE Orientarea s i Consilierea Voca ional a raspunde unor nevoi importante ale integrarii tinerilor n societatea moderna: asigurarea accesului echitabil la oferta educa ionala; buna integrare socio-profesionala si pe pia a for ei de munca; dezvoltarea atitudinilor si competen elor pentru a face fa a schimbarilor viitoare pe plan personal si profesional. Statutul aparte al claselor a XI-a si a XII-a din cadrul liceelor tehnologice provine din faptul ca aceste clase includ absolven i ai filierei tehnologice (clasele a X-a) si ai anului de completare (clasa a XI-a filiera SAM). De aceea, elaborarea actualului curriculum s-a realizat n baza urmatoarele principii: respectarea nivelului de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de elevi; continuitate ntre con inuturile prezentului document si cele asimilate n anul de completare (pentru elevii proveni i din filiera SAM) sau n clasa a X-a (pentru elevii proveni i din filiera liceului tehnologic); coresponden e ntre competen ele dezvoltate prin acest curriculum si cele propuse pentru clasele a XI-a si a XII-a, filierele teoretica si voca ionala; nevoia aprofundarii cunostin elor si dezvoltarii competen elor care vor contribui ulterior la buna inser ie sociala si profesionala a elevilor. n acest context, proiectarea curriculara respecta att logica si cerin ele standardului de pregatire profesionala, ct si fundamentarea de ordin conceptual si metodologic a cadrului Curriculum-ului Na ional. Abordarea presupune corelarea unita ilor de competen a din standardul de pregatire profesionala cu con inuturile nva ate. Noutatea demersului consta n delimitarea parcursului de nva are pe baza unui model care mbina competen e, criterii de performan a si condi ii de aplicabilitate, conform modelului de proiectare a unita ilor de competen a.

143

Actualul curriculum contribuie la parcurgerea unita ii de competen a Dezvoltarea carierei profesionale nivel 3 . Structura curriculum -ului este urmatoarea: unitatea de competen e : reprezinta un set coerent si explicit de competen e care descriu acele lucruri pe care elevul trebuie sa le stie, sa le n eleaga sau pe care sa fie capabil sa le realizeze la sfrsitul procesului de educa ie si formare profesionala de nivel 3 (conform Cadrului Romn Na ional de Credite si Calificari). competen e individuale : sunt subcomponente ale unita ilor de competen e, concretizate n rezultate masurabile. Competen ele individuale respecta condi iile de aplicabilitate stabilite si sunt realizate prin con inuturi tematice specifice. condi ii de aplicare s i evaluare : presupun strategii didactice participative, centrate pe elev si pe ce va trebui sa stie sa faca acesta la finalul fiecarui an scolar. n cadrul unita ii de competen a, instrumentele de evaluare continua propuse sunt corelate cu criteriile de performan a si probele de evaluare. sugestii metodologice : se refera la corela iile ntre competen e si con inuturi, la exemple de metode si tehnici propuse pentru realizarea con inuturilor si dezvoltarea competen elor, ct si la utilizarea instrumentelor de evaluare. Unitatea de competen e va fi dezvoltata pe parcursul celor doi ani ai nivelului 3 de calificare n licee tehnologice, respectiv n clasele a XI-a si a XII-a (ruta directa de calificare) / a XII-a a XIII-a (ruta progresiva de calificare prin scoala de arte si meserii si anul de completare). Competen ele individuale sunt structurate astfel: Clasa a XI-a (ruta direct a de calificare) / a XII-a (ruta progresiv a de calificare) Competen a individuala 1: si valorifica resursele personale pentru ob inerea unui loc de munca. Clasa a XII-a (ruta direct a de calificare) / a XIII-a (ruta progresiv a de calificare) Competen a individuala 1: si stabileste o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

144

Competen a individuala 2: Se instruieste continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale. Con inuturile sunt elaborate n concordan a cu condi iile de aplicabilitate din cadrul unita ii de competen a. Cuprind recomandari cu privire la temele propuse pentru dezvoltarea fiecarei competen e. Vor fi selectate si utilizate acele activita i care corespund necesita ilor si specificului clasei de elevi. Sugestiile metodologice cuprind recomandari generale si flexibile cu privire la metode si tehnici propuse pentru cei doi ani ai nivelului 3 licee tehnologice.

145

Lista unit a ilor de competen a relevante pentru modul Unitatea de competen a: Dezvoltarea carierei profesionale nivel 3 Clasa a XI-a, ruta direct a de calificare / Clasa a XII-a, ruta progresiv a de calificare
2

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale 1. s i Nivel de preg a tire: studii, competen e valorific a profesionale, abilit a i sociale, aspira ii resursele profesionale personale Rela ia succes scolar reusita personala si pentru profesionala: criterii de analiza a reusitei ob inerea personale / profesionale. unui loc de Modalita i de dezvoltare a: competen elor, munc a abilita ilor sociale, intereselor; importan a lor n gasirea unui loc de munca.

U.C. = unitatea de competen e

146

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale Cerin ele locului de munc a : fi s a postului, fi s a angajatului, reglement a ri, condi ii specifice angajatorului Dinamica pie ei muncii: cererea si oferta de
2

munca. Modul de realizare a selec iei si recrutarii for ei de munca. Caracteristici si tendin e ale pie ei muncii la nivel local, na ional, european. Meserii uzate moral si meserii actuale. Munca la negru, economia informala, munca n strainatate, angajarea cu carte de munca beneficii si consecin e. Integrarea europeana si efectele asupra mobilita ii for ei de munca, cererii si ofertei pe pia a muncii. Dimensiunea de gen n planificarea carierei. Stereotipurile de gen ca bariere n op iunile de cariera. Documente formale privind angajarea: contractul de munca, fisa postului. Formare si re-conversie profesionala n condi iile pierderii locului de munca.

147

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale Portofoliu personal: rezultate la test a ri, premii, diplome, certificate, Curriculum Vitae (CV), autoevaluare, produse reprezentative pentru locul de munc a , recomand a ri Chestionare, teste si instrumente electronice folosite
2

pentru autocunoastere n vederea orientarii n cariera - oferta pentru elevi: Interoption


o

BTPAC
o

chestionare on line: www.go.ise.ro ,


o

www.cognitrom.ro . CV si documente Europass: standarde europene, condi ii de elaborare pentru diferite situa ii educa ionale sau de munca, necesitate si importan a n context european. Portofoliul personal dupa finalizarea primului an al ciclului superior al liceului: completare, detaliere. Programe educa ionale pentru managementul resurselor personale.

148

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale [1. s i Interviu: atitudine, postur a , prezentare, limbaj valorific a verbal s i nonverbal, inut a Raspunsuri emo ionale adecvate si inadecvate. resursele personale Autocontrolul emo ional versus spontaneitate n pentru sus inerea unui interviu. ob inerea Limbaj verbal: formule de introducere si unui loc de ncheiere, modalita i de raspuns si a pune munc a ] ntrebari. Caracteristicile limbajului verbal la interviu: simplu, concret, direct, adaptat interlocutorului. Limbaj nonverbal: mimica (expresia fe ei, privire), gesturi (pozi ia minilor, gesticula ia, pozi ia picioarelor), postura (tipuri de posturi: rigid-agresiv, flexibilpozitiv, ncovoiat-pasiv), inuta (cum sa ma mbrac la interviu) Limbaj para-verbal: intona ie, rapiditatea vorbirii. Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la performan a personal a , completarea portofoliului personal n func ie de rezultatul ob inut Modalita i si instrumente de (auto)evaluare personala. Importan a (auto)evaluarii pentru dezvoltarea personala. Auto-eficacitate si succes. Programe de dezvoltare a auto-eficacita ii.

Tabelul de corelare a competen elor s i con inuturilor Dezvoltarea carierei profesionale nivel 3 Competen e Criterii de Probe de evaluare performan a

149

1. s i valorific a a. Autoevaluarea Probe orale / scrise prin care resursele nivelului de candidatul demonstreaza ca personale pregatire. este capabil sa se pentru b. Identificarea autoevalueze si sa identifice ob inerea unui cerin elor locului de cerin ele locului de munca loc de munc a munca. prin raport, prezentare orala, c. Alcatuirea asa cum se precizeaza n portofoliului criteriul de performan a a. si personal pentru b. n condi iile de ocuparea unui loc aplicabilitate date. de munca. Probe orale / scrise / d. Prezentarea la practice prin care candidatul interviu si demonstreaza ca este capabil aprecierea sa-si alcatuiasca portofoliul si rezultatului ob inut sa se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare asa cum se precizeaza n criteriile de performan a c. si d. n condi iile de aplicabilitate date.

150

Clasa a XII-a, ruta direct a de calificare / Clasa a XIII-a, ruta progresiv a de calificare
3

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale 2. s i Obiective: calific a ri, competen e, aptitudini stabile s te o necesare unei calific a ri, spirit de ini iativ a strategie de Autocunoastere: programe educa ionale de dezvoltare a dezvoltare a stimei de sine si a auto-eficien ei n carierei pregatirea pentru reusita personala si profesionala. profesionale Pregatire educa ionala: sistemul de nva amnt post-obligatoriu: scoli postliceale, nva amnt universitar de scurta / lunga durata, educa ia continua a adul ilor. Tipuri de institu ii, specificul educa iei, niveluri, condi ii de acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel european. Pregatirea profesionala: deprinderi, competen e si aptitudini profesionale. Integrarea si armonizarea priorita ilor si obiectivelor (educa ionale, profesionale, familiale). Componentele calita ii vie ii. Resurse personale de mbunata ire a calita ii vie ii. Impactul carierei si profesiei asupra calita ii vie ii.

U.C. = unitatea de competen e

151

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale Surse s i oportunit a i de formare: centre de formare profesional a , programe de formare continu a la locul de munc a , programe de scurt a durat a , cursuri serale, consultan a de specialitate, nv a a mnt la distan a / frecven a redus a , conferin e, studiu individual, nv a are continu a , voluntariat nva are permanenta, prioritate a politicilor
3

europene si na ionale. Caracteristici, reglementari europene si na ionale, avantaje si dezavantaje, necesitate, importan a. Gndirea critica si autocontrol asupra propriei nva ari. Furnizori de formare: identificare, diferen ieri, importan a. Implicare comunitara si voluntariat: modalita i de dezvoltare a propriei cariere. Planul personal de dezvoltare viitoare a carierei (pe termen mediu si lung).

152

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale 3. Se Informa ii: c a utare on-line pe Internet, articole instruie s te s i emisiuni ale mass-media, articole de continuu specialitate, manuale, consultan a specializat a , pentru afi s e, discu ii, aprecierea propriilor performan e dezvoltarea Evaluarea si clasificarea resurselor relevante cu
3

carierei privire la nva are, munca si cariera. Importan a, profesionale accesibilitate, utilitate. Obstacole si dificulta i n colectarea informa iilor despre op iunile educa ionale sau profesionale: strategii de depasire a acestora si modalita i concrete de implementare. Resurse de informare cu privire la nva are, munca si cariera: Profile ocupa ionale
o

Clasificarea Ocupa iilor din Romnia


o

Surse de informare privind educa ia si


o

pia a muncii: MEdC, MMSSF, ANOFM, ISE, CNROP, agen ii de ocupare/ plasare private, publica ii, portaluri europene (PLOTEUS, Fit for Europe), re ele de consiliere (pre-universitare, universitare, din cadrul AMOFM, Infotin), paginile web ale UE, programelor Socrates si Leonardo.

153

U.C. Competen e Con inuturi tematice individuale [3. Se Evaluarea carierei: autoevalu a ri ale carierei pe instruie s te baza profilurilor ocupa ionale, a evolu iei continuu calific a rilor la nivel na ional s i european, pentru consultarea unor persoane specializate (psihologi, dezvoltarea consilieri ai carierei profesionale), consultarea unor carierei agen ii de recrutare de personal profesionale] Continuarea traseului educa ional sau inser ia profesionala: consecin e, avantaje, limite. Planul pentru cariera dupa finalizarea ciclului superior al liceului: actualizare. Portofoliul instrumentelor si resurselor pentru planificarea si (auto)evaluarea carierei. Explorarea site-ului www.go.ise.ro

Tabelul de corelare a competen elor s i con inuturilor Dezvoltarea carierei profesionale nivel 3 Competen e Criterii de performan a Probe de evaluare

154

2. s i stabile s te a. Identificarea obiectivelor Probe orale/ scrise prin o strategie de carierei proprii care elevul dezvoltare a b. Descrierea realista a demonstreaza ca este carierei obiectivelor n raport cu capabil sa si stabileasca profesionale oportunita ile prezente o strategie de dezvoltare sau viitoare a carierei profesionale c. Identificarea conform criteriilor de oportunita ilor de formare performan a a. b. c. si profesionala (formala, d. si n condi iile de non-formala, informala) aplicabilitate date. corespunzatoare obiectivelor stabilite d. ntocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesionala 3. Se a. Selectarea informa iilor Probe orale (prezentari instruie s te n func ie de op iunile orale) / practice continuu personale si profesionale (simulare) prin care pentru vizate elevul demonstreaza ca dezvoltarea b. Evaluarea carierei poate sa-si procure carierei personale n func ie de informa ii din diverse profesionale acumularea de surse si sa faca aprecieri competen a prin nva are asupra propriului de-a lungul ntregii vie i. proiect de cariera, asa cum se specifica n criteriile de performan a a. si b. si n condi iile de aplicabilitate date.

155

CONDI II DE APLICARE DIDACTIC A S I DE EVALUARE Prin consiliere si orientare elevii sunt sprijini i n deciziile cu privire la propria cariera. Aceste decizii nu trebuie luate la ntmplare, ci ele trebuie sa se bazeze pe o serie de factori analiza i n orele specifice de consiliere si orientare, precum: autocunoastere, management personal, oportunita i de educa ie, competen e necesare integrarii pe pia a muncii. Metodele utilizate la clasa presupun implicarea directa a elevilor n sarcini de lucru dinamice, care le ofera ocazia de a-si exprima opinii, de a exersa atitudini si abilita i, de a lucra n echipa si de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de cariera. Orele de consiliere voca ionala se eviden iaza prin caracterul lor centrat pe elev si pe construirea unei strategii didactice n func ie de particularita ile de vrsta si gen, ct si de specificul clasei de elevi. Metodele de predare / nva are si cele de evaluare recomandate sunt adecvate si elevilor cu nevoi educa ionale speciale si cu dificulta i de integrare: adecvarea cerin elor de lucru la competen ele dezvoltate anterior; elaborarea materialelor si mijloacelor didactice lund n considerare diferitele stiluri de nva are si tipurile de inteligen a; stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare. Specificul metodelor de evaluare este strns corelat cu competen ele care urmeaza a fi dezvoltate. Sunt utilizate, cu preponderen a, probe de evaluare orale si activita i practice. Evaluarea (continua si sumativa) se realizeaza n vederea surprinderii progresului n dezvoltarea competen elor, respectnduse condi iile de aplicabilitate.

156

SUGESTII METODOLOGICE a. Explicarea corela iilor ntre competen e s i con inuturi Pentru dezvoltarea fiecarei competen e individuale au fost selectate cele mai relevante con inuturi prezente n literatura de specialitate si care pot fi adaptate fiecarui domeniu profesional. Temele propuse pot fi predate / nva ate utiliznd metode adaptate diferitelor stiluri de nva are si cerin elor educa ionale speciale. n cadrul fiecarui an de studiu competen ele individuale asigura trecerea graduala de la simplu la complex, de la dezvoltarea unor abilita i de baza la integrarea acestora n dezvoltarea planurilor individuale de cariera. b. Sugestii cu privire la procesul s i metodele de predare / nv a are Metodele de predare-nva are respecta principiul centrarii nva arii pe individ si conduc la dezvoltarea deprinderilor si competen elor integratoare, transferabile, utile individului att n via a scolara, ct si n cea socioprofesionala sau familiala. Strategiile didactice respecta specificul activita ilor de consiliere, dar si particularita ile grupurilor cu care se lucreaza. Sarcinile de lucru pot fi individuale, n diade / triade sau n grupuri mai mari (5-6 elevi), care sa solicite participarea activa a fiecarui elev. Accentul se pune pe strategii de lucru interactive: Exerci ii individuale, n perechi, n grup Dezbaterea Prezentarea personala printr-un pliant; cartea de vizita Tehnici art-creative Cautarea de informa ii, resurse suplimentare, accesare Internet Propunerea de strategii de evaluare si autoevaluare Monitorizarea mass-mediei, a materialelor scolare (manuale, regulamente) Joc de rol, scenarii despre experien e variate de via a, aplicnd gndirea critica

157

Organizarea de evenimente si participarea la servicii comunitare n diferite domenii Realizarea de sondaje Aplicare de chestionare de interese Analiza exemplelor, analiza legisla iei, consultarea de documente formale Colaje, realizarea unor postere Completarea unor fise de lucru, actualizarea portofoliului cu diplome, documente Vizionare si comentare de filme si reportaje Elaborare CV (n format european), scrisoare de inten ie Simularea participarii la interviu Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale Aceste strategii ofera cadrul de nsusire, pe de o parte, a elementelor de con inut, iar pe de alta parte, de a exersa atitudini si abilita i punnd elevii n situa ia concreta de a aplica acele con inuturi. Ora de consiliere este o ora care se deruleaza dupa un anumit demers didactic: exerci ii de spargere a ghe ii, exerci ii specifice temei, tehnici de autoevaluare si ncheiere. Este recomandata respectarea urmatoarelor principii esen iale pentru succesul dezvoltarii competen elor elevilor: Respect pentru diversitatea opiniilor Non-judecare si ncurajarea permanenta a elevilor Stimularea dinamicii de grup si a implicarii tuturor elevilor Creativitate n abordarea con inuturilor si utilizarea metodelor Deschidere pentru nevoile diferite si speciale ale elevilor Interes pentru dezvoltarea personala a elevilor Valorizarea parteneriatelor cu membrii societa ii civile c. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare Evaluarea activita ilor derulate n cadrul ICV NU se realizeaza prin note sau calificative. Este indicat ca fiecare ora de ICV sa se finalizeze cu o scurta proba de evaluare a:

158

materialelor si con inuturilor prezentate, implicarii elevilor, utilitatea activita ilor propuse pentru dezvoltarea competen elor, identificarea nevoilor pentru urmatoarele activita i. Strategiile de evaluare progresiva si sumativa recomandate a fi utilizate la orele de ICV cuprind: auto-evaluarea si interevaluarea, chestionare de interese, portofoliul cuprinznd toate contribu iile elevilor, grile de observa ie asupra progresului elevilor. Aceste strategii sunt utilizate n scopul stabilirii de catre elev si consilier a unor etape noi de dezvoltare a competen elor si carierei personale.

159

Bibliografie general a
Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive BTPAC . ClujNapoca, Editura ASCR 2002. Baban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere s i orientare . Bucuresti, Humanitas Educa ional, 2002. Balan, E.; Anghel, E.; Marcinschi, M.; Ciohodaru, E. Fete, b a ie i parteneriat n via a privat a s i n via a public a . Bucuresti, Editura Nemira, 2003. Burt, Shelley. Fii preg a tit pentru interviu . Bucuresti, Editura Tehnica, 1999. Cariera: s ans a sau planificare ? n: Revista de pedagogie, nr. 1-12, 1997. Centrul de orientare s colar a s i profesional a . Manual de nfiin are s i operare . Bucuresti, PAEM, Editura Expert, 1997. Consiliere educa ional a. Baban, A. (coord.). Cluj Napoca, Editura Imprimeria Ardealul, 2001. Consiliere educa ional a . Ghid metodologic pentru orele de dirigen ie s i consiliere . Baban A. (coord.). Cluj-Napoca, Psinet, 2001. Consiliere s i orientare. Ghid de educa ie pentru carier a . Activit a i pentru clasele I-IV . Lemeni, Gabriela; Mihalca, Loredana; Mih, Codru a (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2005. Consiliere s i orientare. Ghid de educa ie pentru carier a . Activit a i pentru clasele V-VIII . Lemeni, Gabriela; Porumb, Mihaela (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Consiliere s i orientare. Ghid de educa ie pentru carier a . Activit a i pentru clasele IX-XII / SAM . Lemeni, Gabriela; Tarau, Anca (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Consiliere s i orientare. Ghid de educa ie pentru carier a. Lemeni, Gabriela; Miclea, Mircea (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Consiliere s i orientare. Ghid metodologic . Jigau, M. (coord.). Bucuresti, CNC, 2001.

160

Consilierea carierei adul ilor. Jigau, M. (coord.). Bucuresti, Editura Afir, 2003. Consilierea la distan a . Bucuresti, Editura Afir, 2004. COR. Clasificarea Ocupa iilor din Romnia . MMPS-CNS. Bucuresti, Editura tehnica, 1995. Cre u, Carmen. Curriculum diferen iat s i personalizat . Iasi, Editura Polirom, 1998. Cunoa s terea elevului. O sintez a a metodelor. Holban, I. (coord.). Bucuresti, EDP, 1978. Curriculum na ional. Planuri cadru de nv a a mnt pentru nv a a mntul liceal . Bucuresti, CNC, 1999. Curriculum Na ional. Planuri cadru de nv a a mnt pentru nv a a mntul preuniversitar . Bucuresti, CNC, 1999. Curriculum Na ional. Programe s colare pentru clasele a V-a a VIIIa. Aria curricular a Om s i societate. Bucuresti, CNC, 1999. Curriculum Na ional. Programe s colare pentru nv a a mntul primar. Bucuresti, CNC, 1998. Dic ionar de orientare s colar a s i profesional a. Tomsa, G. (coord.). Bucuresti, Editura Afelin, 1996. Dic ionar de psihologie . Schiopu, Ursula (coord.). Bucuresti, Editura Babel, 1997. Drevillon, J. Orientarea s colar a s i profesional a. Bucuresti, EDP, 1973. Educa ia pentru s a n a tate n s coal a . Bucur, G. E.; Popescu, O. (red.). Bucuresti, Editura Fiat Lux, 1999. Egan, G. The Skilled Helper: A Systematic Approach to Effective Helping . Monterey, CA: Brooks/Cole, 1990. Eggert, M. CV-ul perfect . Bucuresti, Editura Na ional, f.a. Eggert, M. Interviul perfect . Bucuresti, Editura Na ional, 1998. Elemente practice de medicin a a orient a rii s colare s i profesionale . Bucur, G. E. (red.). Bucuresti, Editura medicala, 1986. Faber, A.; Mazlish, E. Comunicarea eficient a cu copiii, acas a s i la s coal a . Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2002. Ghid metodologic pentru orientarea s colar a s i profesional a . Bucuresti, EDP, 1989. Ghidul carierei mele . Bucuresti, Humanitas Educa ional, 2003. Goleman, D. Inteligen a emo ional a. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2002.

161

Hedges, B. Afirm a -te sub propria firm a. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2001. Holban, I. Orientarea s colar a. Iasi, Editura Junimea, 1973. Jigau, Mihaela. Factorii reu s itei s colare . Bucuresti, Editura Grafoart, 1998. Jigau, Mihai. Consilierea carierei . Bucuresti, Editura Sigma, 2001. Jigau, Mihai. Copiii supradota i . Bucuresti, Editura Societatea Stiin a si Tehnica, 1994. Jurcau, N. Aptitudini profesionale . Cluj, Editura Dacia, 1983. Lascus, V. Cercet a ri asupra op iunii profesionale . Bucuresti, EDP, 1977. Lascus, V. P a rin ii s i profesiunea copiilor . Bucuresti, EDP, 1981. Legea nv a a mntului nr. 84 /1995 republicat a , cu modific a rile s i complet a rile ulterioare, n Monitorul oficial nr. 606 din 10 decembrie 1999. Manual pentru via a de familie . Bucuresti, Editura Genesis, Funda ia Tineri pentru Tineri. Manualul de Educa ie pentru S a n a tate . Bucuresti, Funda ia pentru o Societate Deschisa, 1994. Orientarea s colar a s i profesional a a tinerilor reziden i n zone defavorizate socio-economic s i cultural . Bucuresti, ISE-CNROP, 2001. http://ospzd.ise.ro Ozunu, D.; POP, E. Educa ie s i profesiune . Bucuresti, Editura Politica, 1979. Pavelcu, V. Cunoa s terea de sine s i auto-cunoa s terea personalit a ii . Bucuresti, EDP, 1982. Peteanu, M. Examinarea medical a n scop de selec ie s i orientare s colar a s i profesional a. Bucuresti, EDP, 1971. Petrovai, D., Bursuc, B. Diferen e de gen n cre s terea s i educarea copiilor . Bucuresti, Editura Nemira. 2003. www.gender.ro Pitariu, H. Psihologia selec iei s i form a rii profesionale . Cluj, Editura Dacia, 1983. Radu, Gh. Psihopedagogia dezvolt a rii s colarilor cu handicap . Bucuresti, EDP., 1999. Robbins, A. Descoper a for a din tine. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2002. Salade D. Om s i profesiune . Cluj-Napoca, Editura Dokia, 1998. Selec ia s i orientarea profesional a. Margineanu, N. (coord.). Bucuresti, EDP, 1972.

162

Shapiro, D. Conflictele s i comunicarea, Un ghid prin labirintul artei de a face fa a conflictelor . Bucuresti, Editura Arc, 1998. Siewert, M. Totul despre interviu n 100 de ntreb a ri s i r a spunsuri . Bucuresti, Editura Tehnica, 1999. Stanton, N. Comunicarea . Bucuresti, SC Stiin a si Tehnica, 1995. Super, D. E. Dezvoltarea carierei. n: Psihologia procesului educa ional. (Joel R. Davitz si Samuel Ball). Bucuresti, EDP, 1978. Schipu, U. Psihologia vrstelor - ciclurile vie ii . Bucuresti, EDP, 1995. Suteu, T. Orientarea s colar a s i profesional a . Cluj-Napoca, Universitatea Babes-Bolyai, 1985. Tehnologiile informatice s i de comunicare n consilierea carierei . Jigau, Mihai (coord.). Bucuresti, Editura Afir, 2003. The New National Curriculum . Ministry of National Education, Bucharest, NCC, 2000. Tieger, Paul D.; Barron-Tieger, Barbara. Descoperirea propriei personalit a i. Bucuresti, Editura Teora, 1998. Tobias, J. M.; Tobias, E. S.; Friendlander, S. B. Inteligen a emo ional a n educa ia copiilor. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2002. Tomsa, G. Consilierea s i orientarea n s coal a . Bucuresti, Casa de editura si presa Via a Romneasca, 1999. Tudoran, Dan. Consiliere educa ional a. Timisoara, Presa Universitara Romna, 2002. Ungureanu, D. Copii cu dificult a i de nv a are . Bucuresti, EDP, 1999. Verza, E.; Paun, E. Educa ia integrat a a copiilor cu handicap . Bucuresti, 1998. Watts, A. G.; Law, B.; K., John B.; Kidd, J.; Hawthorn, R. Rethinking careers education and guidance. Theory, policy and practice . London & N. Y., Routlege, Taylor & Francis Group, 1996. Weissberg P. R.; Resnik, H.; Payton J.; OBrien, Mary.Utne. Evaluating Social and Emotional Learning Programs . n: Educational Leadership, March 2003. Welsh, A. Janet; Bierman, Karen L. Social Competence . Gale Encyclopedia of Childhood and Adolescence, Gale Research, 1998. Zapr an, Marioara. Eficien a cunoa s terii factorilor de personalitate n orientarea s colar a s i profesional a. Cluj, Editura Dacia, 1990.

163

www.accac.org.uk/pse_framework/PSE.html Personal and Social Education. Qualifications . Curriculum and Assessment Authority for Wales, 2000. www.accac.org.uk/pse_framework/PSE.html Personal and Social Education. Qualifications . Curriculum and Assessment Authority for Wales, 2000. www.cde.ca.gov/ci Curriculum and Instruction . Sacramento, California. www.cde.ca.gov/ci, Curriculum and Instruction . Sacramento, California. www.csee.net/SEL_Home_school/IPGuidelines.pdf Respect. Interpersonal Violence Prevention Resource Guide . New York State Center for School Safety, 2002. www.doe.mass.edu/frameworks/health/1999 Massachusetts Comprehensive Health Curriculum Framework. Massachusetts Guiding Principles of Comprehensive Health Education Linked with National Standards in Health Education, Physical Education, and Family and Consumer Sciences Education, October, 1999. www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/ecu85107.pdf Personal Life Management: Curriculum Guideline. Ontario Ministry of Education, 1985. www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/ecu85107.pdf Personal life management: Curriculum Guideline. Ontario Ministry of Education, 1985. www.edu.ro Planurile cadru de nv a a mnt pentru ciclul gimnazial www.ericfacility.net/databases Brophy, J. Enhancing Students' Socialization: Key Elements . ERIC Digest, 1996. www.ericfacility.net/databases McClellan, Diane E.; Katz, Lilian G. Young Children's Social Development: A Checklist . ERIC Digest, 1993. www.ericfacility.net/databases McClellan, Diane E; Katz, Lilian G. Assessing Young Children's Social . ERIC Digest, 2001. www.ericfacility.net/databases Prevention Resource Guide . New York State Center for School Safety, 2002. www.ericfacility.net/databases. Vincent G. Claudia; Horner, R. H.; Sugai, G. Developing Social Competence for All Students . ERIC Digest, July 2002. www.eycb.coe.int/compass Manual on Human Rights Education with Young People. www.nbea.org/curriculum/bes.html National Business Education Association. National Standards for Business Education.

164

Content for Information Technology, Entrepreneurship, Economics and Personal Finance . USA, 2001. www.ncpublicschools.org/curriculum/guidance Guidance Curriculum for the Comprehensive School Counselling Program , North Carolina, 2001. www.realgame.com/canada.cfm Real Game www.sasked.gov.sk.ca/docs/midcareer/index.html Career Guidance - A Curriculum Guide for the Middle Level. Cap. Self-Awarness Saskathewan. 1995. www.sasked.gov.sk.ca/docs/midcareer/index.html, Career Guidance - A Curriculum Guide for the Middle Level . Saskathewan, 1995. www.state.nj.us/njded/cccs New Jersey Core Curriculum Content Standards for Career Education and Consumer, Family, and Life Skills . New Jersey. www.yarmouth.k12.me.us/StratPlan/results.html Career Preparation in the Yarmounth School System. Career Curriculum . Yarmounth, 1999. www.yarmouth.k12.me.us/StratPlan/results.html, Career Preparation in the Yarmounth School System. Career Curriculum . Yarmounth, 1999.

165

Resurse generale
Institutul de S tiin e ale Educa iei (ISE) Laboratorul Consiliere s i nv a are permanent a Stirbei Voda 37, Sector 1, 010102 Bucuresti Telefon: (021) 3158930; (021) 3142782 / 143 / 120; Fax: (021) 3121447 www.ise.ro Coordonator metodologic al Centrelor de Asisten a Psihopedagogic a din Romnia Cercetare n domeniul Consilierii s i nv a a rii permanente Centru-resurs a de materiale metodologice n Consilierea carierei Centrul Na ional de Resurse pentru Orientare Profesional a (CNROP Euroguidance) Stirbei Voda 37, Sector 1, Bucuresti Tel: (021) 3158930; (021) 3142782 / 143 / 120; Fax: (021) 3121447 www.cnrop.ise.ro www.ploteus.net Furnizarea de informa ii relevante s i facilitarea accesului la date despre posibilit a ile de mobilitate pentru educa ie s i formare profesional a la nivel na ional s i european Promovarea s i sus inerea mobilit a ii profesionale transna ionale s i dimensiunii europene a educa iei s i form a rii Facultatea de Psihologie s i S tiin ele Educa iei Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca Strada Republicii nr. 37, Cluj-Napoca Telefon: (0264) 190967 www.psychology.ro; www.psihologieonline.ro Cursul Postuniversitar de Consiliere s i orientare pentru profesori

166

Centrele de Asisten a Psihopedagogic a (CAPP) www.capp.ise.ro Consiliere pentru elevi, p a rin i, consultan a s i cursuri de formare pentru cadrele didactice, programe de prevenire a violen ei n s coli, s coala p a rin ilor (existente n fiecare jude ) Centrul Municipal de Asisten a Psihopedagogic a Bucure s ti Lunca Bradului nr. 2, Sector 3, Bucuresti Telefon: (021) 314 46 60 www.cmap.home.ro Consiliere pentru elevi, p a rin i, consultan a s i cursuri de formare pentru cadrele didactice, programe de promovare a comportamentelor s a n a toase, programe de prevenire a comportamentelor cu risc Cursuri de Consiliere acreditate (MEC s i CNFP) pentru cadrele didactice, mpreun a cu Casa Corpului Didactic Bucure s ti Centrul Educa ia 2000+ Caderea Bastiliei nr. 33, Sector 1, Bucuresti Telefon: (021) 212 07 81 www.cedu.ro Formare pentru cadre didactice s i adolescen i Programe educa ionale de Consilierea carierei Agen ia Na ional a pentru Ocuparea For ei de Munc a Strada Sfntul Dumitru, nr. 3, Sector 3, Bucuresti Telefon: (021) 3139140 www.anofm.ro Informa ii despre pia a muncii, organizarea trgurilor de locuri de munc a Link-uri c a tre Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Munc a

167

Centrul de Informare al Comisiei Europene Calea Victoriei 88, Bucuresti Telefon: (021) 315.3470 www.infoeuropa.ro Resurse cu privire la finan a ri, programe n domeniul educa iei Organiza ia Interna ional a a Muncii (ILO) Biroul Corespondentului Na ional n Romnia Strada Ministerului 1-3, sc. D, et. 5, cam. 574, Bucuresti Telefon: (021) 3132965; Fax: (021) 3125272 www.ilo.org Promovarea drepturilor fundamentale de munc a , mbun a t a irea condi iilor de munc a s i via a prin sporirea s anselor de ocupare a for ei de munc a s i de creare de locuri de munc a Programe privind eliminarea muncii copiilor Centrul Parteneriat pentru Egalitate Caderea Bastiliei nr. 33, Sector 1, Bucuresti Telefon: (021) 212 07 81 www.gender.ro Formare pentru cadre didactice s i adolescen i Programe educa ionale pentru promovarea echit a ii de gen

168

169

euro | guidance
CENTRUL NA IONAL DE RESURSE PENTRU ORIENTARE PROFESIONAL A

INSTITUTUL DE S TIIN E ALE EDUCA IEI


Strada Stirbei Voda, nr. 37 RO 010102 Bucuresti Tel: 40 21 315 89 30 40 21 314 27 82 / 120 / 143 Fax: 40 21 312 14 47 E-mail: cnrop@ise.ro Web site: www.cnrop.ise.ro

ISBN 973-7714-24-5
Aceasta lucrare a fost publicata cu sprijinul Comisiei Europene

170