Sunteți pe pagina 1din 59

CURRICULUM

}COALA POSTLICEAL~

ANUL I

Specializarea: Tehnician silvic

FAMILIA OCUPA|IONAL~:
SILVICULTUR~, APE }I PROTEC|IA MEDIULUI

VARIANTA REVIZUIT~

1998
Autori:

Gherghel Mihai, prof. ing., gradul didactic I, Grupul }colar Silvic Gurghiu
Mis`il` Dinu, prof. ing., gradul didactic II, Grupul }colar Silvic N`s`ud
Neam\ Gioconda, prof. ing., gradul didactic definitiv, Grupul }colar Silvic
N`s`ud
Neam\ Gavril`, prof. ing., gradul didactic definitiv, Grupul }colar Silvic
N`s`ud

Coordonator:

Cosma Cristian, prof. ing., gradul didactic definitiv, Grupul ]colar Silvic
N`s`ud

Asisten\` P. M. U. :

Adela Rogojinaru, consultant politici educa\ionale


Catinca Scrio]teanu, expert formare profesional`

Referen\i:

Maria Ursu, prof. gradul didactic I, Colegiul “ George Co]buc” N`s`ud


Ioan Iancu, prof. dr. Grupul }colar Silvic Br`ne]ti

98
INTRODUCERE

Programul de reform` a înv`\`mântului profesional ]i tehnic, realizat cu asisten\` tehnic` ]i sprijin


financiar asigurat de Phare VET RO 9405, are ca obiectiv adaptarea preg`tirii profesionale la nevoile
economiei de pia\` ]i ale unei societ`\i democratice.
Curriculumul revizuit pentru anul I ]coal` postliceal`, specializarea “Tehnician silvic” este structurat
în vederea îndeplinirii func\iilor informative, formative ]i evaluative . Absolventul ]colii postliceale silvice
trebuie astfel preg`tit încât competen\a sa profesional` s`-I asigure capacitatea de a realiza în practic`
organizarea, coordonarea, verificarea ]i recep\ia tuturor tipurilor de lucr`ri silvice precum ]i alte activit`\i
conexe silviculturii.
Varianta revizuit` a curriculumului are la baz` o nou` concep\ie care \ine cont de competen\ele
necesare pentru ob\inerea certificatului de absolvire, conform noilor metodologii de atestare ]i certificare.
Concep\ia revizuirii are la baz` modific`rile ap`rute la nivelul planului d înv`\`mânt pentru anul I,
introducerea unor discipline care s-au studiat în anul II în varianta nerevizuit` pentru o mai bun` gradare a
studierii disciplinelor de specialitate în ]coala postliceal`. Prin revizuire s-a urm`rit realizarea unui model
flexibil de sistem VET românesc în cadrul celui european ]i o mai bun` adaptabilitate a elevilor în contextul
tehnologiilor înalte.
Metodologia didactic` recomand` utilizarea metodelor interactive, centrate pe elevi ]i nu pe profesor.
Activitatea cu clasa se desf`]oar` în func\ie de particularit`\ile disciplinelor. Metodele didactice urm`resc
realizarea obiectivelor propuse, luând în considerare ]i locul de desf`]urare a activit`\ii de instruire: cabinet,
laborator, pepinier`, parc dendrologic, fond silvic didactic. Modelarea înv`\`rii se realizeaz` printr-o
succesiune logic` ]i interdisciplinar` a disciplinelor.
Con\inutul tematic al disciplinelor evit` formularea unor concepte abstracte, teoretice, asigurând
cadrul pentru aplica\ii practice care s` stimuleze interesul elevilor pentru temele în discu\ie.
Noua politic` educa\ional` impune necesitatea deplas`rii accentului de la ceea ce trebuie s` cunoasc`
un elev (absolvent ), la ce trebuie s` fac` acesta (conform standardelor de preg`tire profesional` ). Eforturile
de cre]tere a eficien\ei sistemului de înv`\`mânt devin din ce în ce mai importante. Sunt necesare noi rela\ii
între structurile existente, forme mai flexibile de acces la diferite tipuri de instruire, sisteme deschise de
calificare ]i noi metode de colaborare între to\i cei implica\i în procesul de predare, înv`\are.
Curriculumul pentru anul I ]coal` postliceal` silvic` a fost revizuit în urma experiment`rii ]i
confrunt`rii cu cei care l-au aplicat. Formatul curriculumului cuprinde:
 introducere
 plan de înv`\`mânt
 structura ]i organizarea con\inuturilor disciplinelor
 bibliografie

99
PLAN DE ÎNV~|~MÂNT
}coal` postliceal`
Anul I
Specializarea: TEHNICIAN SILVIC
I. Dezvoltare personal` ]i social` 5 ore/s`pt.
Limb` englez` aplicat` 1
Informatic` aplicat` 2
Educa\ie fizic` 1
Informare ]i consiliere voca\ional` 1
II. Preg`tire de specialitate 28 ore/s`pt.
Pedologie 1
Meteorologie ]i climatologie forestier` 1
Dendrologie 2
Sta\iuni forestiere 1
Ameliora\ii silvice 1
Ecologie forestier` 1
Desen topografic 1
Dendrometrie 2
Mecanizarea lucr`rilor silvice 2
Topografie 2
Cultura vânatului 2
Instruire practic` 12
Total 33 ore/s`pt.
Total ore/an: 33 ore/s`pt  32/s`pt = 1056 ore
Practic` de proiect 2 s`pt.  30 ore/s`pt = 60 ore
Total general 1056 + 60 = 1116 ore/an
Not`:
Instruirea practic` se desf`]oar` în 2 zile/s`pt.  6 ore/zi  32 s`pt., sub îndrumarea profesorilor de
specialitate în cabinete ]i laboratoare, pepiniera didactic`, fondul silvic didactic, precum ]i la agentul
economic.
Instruirea practic` se organizeaz` cu clasa împ`r\it` în grupe (minimum 10 elevi în grup`) sau cu
clasa întreag` pentru anumite teme.
Practica de proiect se organizeaz` numai la agentul economic.

100
Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina :
LIMBA ENLEZ~ APLICAT~
Content Structure and Organization for
Applied English Language
Objectives Content Methodology Audio - visuals Assessment
Forms of activity
Methods
 to develop listening comprehension, Customs and Tradition  individual and pair  books and  listen and underline words in
reading, speaking and writing skills  Christmas and Easter work magazines a group of words connected
 to get acquainted to customs and Tradition in the English  role play  audio cassettes to the topic
tradition in the English Speaking World Speaking World  lexical structural  individual work  listen /read and tell the false
 to express ideas and altitudes  National Holiday in UK exercises sheets inf. from the true one
 to produce correct sentence and and USA  dialogue  read and answer the question
paragraphs  Eating Habits  simulation  arrange the paragraphs in
 to develop fluency and accuracy in order to produce a logical
connected discourse teat
 assume a role and build up a
dialogue on given topic (pair
work )
 write a letter to a friend and
explain the differences &
similarities between
Romanian & English
customs and tradition on a
certain occasion
 to develop the four language skills The Country and the People  conversation  posters and pictures  match the words and the
 to assimilate and use knowledge about  Language and People  exercise  slides person who spoke them
culture and civilization of UK and USA  Government and Politics  problem solving  overhead projector  answer the questions
 to use the information in logical,  Focus on Film and Music  brainstorming  indicate on the map
connected discourse  The Word of Sport  gap dictation  be a famous person let
 The Amerindians Last  individual work yourself interviewed by a
Stand /pair reporter
 choose a famous person and
characterize him /her
 to read fluently and understand the text Historical File  dialogue  map  read a text aloud
 to use the information acquired in  UK Geography and  lexical exercises  slides  arrange events on their

101
grammatically and lexically correct history in a Nutshell  problem solving  images chronological order
discourse  USA in a Nutshell  overhead projector  match the year and the events
 to present a few facts about the history  correct the wrong
of UK and USA information
 answer the question
 what would have been the
course of history if event
hadn’t happened
 to develop language skills National Parks and  lexical exercises  postcards  match the image to its right
 to develop an idea in short composition Reservations (multiple choice fill  pictures location of the map
 to know the most important natural  The Lake District in ..)  maps  ask questions to get the
parks and monuments in UK and USA  The Giant’s Causeway  simulation  slides following answers
 eighth wonder of the  conversation  maps and  finish the dialogue
word (controlled and free magazines  develop a dialogue assuming
 Scenic Arizona and New ) the role of a guide leading
Mexico tourists in a natural park
 Yellowstone National  advertise for a Traveling
Park Agency
 to assimilate vocabulary specific to the English for Forestry  translation  forestry magazines  use / write as many words as
field of forestry  forestry species  description  technical you can remember connected
 to read and understand a technical text  forest management  presentation dictionaries to a particular forestry
 to use correctly grammar and topic  hunting  exercises  forestry textbooks domain
specific to ESP  forest works, tools and  brainstorming  match the English names to
machines the images of plants and
animals
 describe the job “forestry
technician “
 write a report for a simulate a
International Congress on
Forestry
 translate into and from
Romanian

Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:


INFORMATIC~ APLICAT~

102
Metodologie
Obiective Con\inutul tematic Forme de activitate / Resurse Criterii de evaluare
metode
 s` se identifice monitorul, Calculatoare personale  Conversa\ie euristic`  un server  utilizeaz` monitorul, tastatura, unitatea
tastatura, unitatea central`,  Componentele princi-  Demonstra\ia  12 sta\ii de lucru central`, imprimanta, mouse-ul, scanner-ul
imprimanta, mouse-ul, scanner-ul pale ale calculatoarelor  Exerci\iul  un scanner  porne]te ]i opre]te calculatorul
 s` porneasc` ]i s` opreasc` un personale  Instruire practic` /  2 imprimante
calculator  Punerea în func\iune a  Demonstr  1 plachet` de
calculatoarelor perso- a\ia retroproiec\ie
nale  Exerci\iul
 Descoperirea
 s` cunoasc` organizarea Sistemul de operare MS-  Conversa\ie euristic`  un server  folose]te apelativele unit`\ilor de citire
discului ]i numele MS-DOS ale DOS  Demonstra\ia  12 sta\ii de lucru  folose]te comenzile dir, cd, md, rd,
perifericelor  Organizarea informa\iei  Exerci\iul  un scanner copy, del, undelete, ren, type, tree, mem,
 s` poat` folosi cel pu\in 10 pe disc  Instruire practic` /  2 imprimante ver, cls, date, time, format, help
comenzi uzuale MS-DOS  Comenzi ce execut`  Demonstr  sistem de  folose]te fi]ierele config.sys ]i
 s` poat` configura un sistem de opera\ii cu fi]iere a\ia operare MS-DOS autoexec.bat
operare  Exerci\iul
 Descoperi
rea
 s` deschid` ]i s` închid` NORTON COMMANDER  Înv`\area asistat` de  un server  folose]te ferestrele Norton, linia de
utilitarul Norton  No\iuni generale calculator  12 sta\ii de lucru meniuri ]i linia de stare
 s` identifice sistemul de  Structura general` a unui  Demonstra\ia  un scanner  folose]te meniurile uzuale din Norton
meniuri ecran Norton  Exerci\iul  2 imprimante
 Prezentarea meniurilor  Instruire practic` /  NORTON
 Demonstr COMMANDER
a\ia
 Exerci\iul
 Descoperi
rea
 s` lanseze ]i s` închid` un Windows 95  Înv`\area asistat` de  un server  copiaz`, g`se]te, tip`re]te, salveaz` fi]iere
accesoriu  Accesorii Windows calculator  12 sta\ii de lucru în Notepad
 s` foloseasc` aplica\iile  No\iuni de baz`  Demonstra\ia  un scanner  umple o form` cu o culoare, folose]te
Calculator ]i Notepad  Comunica\ii  Exerci\iul  2 imprimante pensula, deseneaz` linii, ]terge por\iuni din
 s` foloseasc` aplica\ia Paint  Organizare proprie:  Instruire practic` /  WINDOWS -95 desen ]i zone selectate, introduce text,
 s` foloseasc` aplica\ia ecran, fonturi, parole  Demonstra\ia tip`re]te ]i salveaz` fi]iere
WordPad s` lanseze ]i p`r`seasc` date  Exerci\iul  copiaz`, selecteaz`, formateaz`,
sistemul Windows  Administrarea discului  Descoperi subliniaz`, aliniaz`, lipe]te schimb`

103
 s` identifice elementele  Programele MS-DOS rea culoarea, fonturile, dimensiunile, unui text
ecranului sub Windows 95  porne]te ]i iese din Windows

 s` opereze cu mouse-ul  Echipament  mut` ]i redimensioneaz` ferestre prin


 s` aranjeze pictogramele  Fi]iere ]i dosare: Lucrul tragere cu mouse-ul
 s` deschid` ]i s` închid` ferestre cu programul Explorer  Demonstra\ia  deschide aplica\ii dintr-un meniu sau
]i aplica\ii  Sistemul Help  Exerci\iul dintr-o fereastr`
 s` selecteze o fereastr`  Aplica\ia Microsoft  Instruire practic` /  minimizeaz`, maximizeaz`, restabile]te
 s` maximizeze ]i minimizeze Exchange  Demonstr ferestrele
ferestrele  Microsoft Network a\ia  folose]te oficiul po]tal Microsoft Mail
 s` foloseasc` accesoriile pentru  Multimedia  Exerci\iul Postoffice
comunica\ii oferite de Windows  Tip`rirea  Descoperirea  folose]te panoul de control al sistemului
 s` foloseasc` panoul de control  Între\inerea sistemului Windows
al sistemului Windows  instaleaz` ]i dezinsataleaz` programe
 s` instaleze ]i dezinstaleze aplica\ie
programe aplica\ie  adaug`, ]terge componente Windows
 s` adauge ]i s` ]tearg` unele  adaug` modele de fundal
componente ale sistemului  define]te tapetul
Windows  activeaz`, dezactiveaz` func\ia de protec\
 s` modifice aspectele suprafe\ ie a ecranului
ei de lucru  modific` parametrii de afi]are,
 s` adauge fonturi fonturile ]i culorile
 s` activeze parole pentru  adaug` fonturi
securitate  Înv`\area asistat` de  adaug` parole
 s` configureze data ]i ora calculator  define]te data ]i ora în parametri
 s` administreze dosare  Demonstra\ia regionali
 s` copieze ]i s` lucreze cu  Exerci\iul  creeaz` ]i ]terge dosare
dischete  Instruire practic` /  formateaz` ]i copiaz` dischete
 s` execute comenzi ]i aplica\ii  Demonstr  execut` comenzi ]i aplica\ii MS-DOS
MS-DOS sub Windows a\ia sub Windows
 s` adauge noi echipamente  Exerci\iul  define]te tipul de tastatur` ]i îi modific`
hard  Descoperirea limbajul
 s` creeze dischete de pornire  define]te viteza de repeti\ie
 s` configureze tastatura,  configureaz` mi]c`rile mouse-ului
mouse-ul,  configureaz` propriet`\ile audio, video,
 s` configureze propriet`\ile parametrii de volum
Multimedia  define]te propriet`\ile generale ale
 s` configureze imprimantele imprimantei, dimensiunea foii de hârtie ]i
 s` modifice propriet`\ile orientarea

104
sistemului  configureaz` fonturile ]i parametrii
portului
 s` configureze op\iunile de  îmbun`t`\e]te performan\ele sistemului
accesibilitate  selecteaz` op\iunile pentru tastatur`
 s` foloseasc` programul  lanseaz` programul Windws Explorer
Windows Explorer  vizualizeaz` în detaliu unit`\i de disc ]i
 s` g`seasc` fi]ierele foldere
 s` asocieze fi]iere cu programe  dechide, tip`re]te, copiaz`, previzuali-
 s` schimbe modul de afi]are a zeaz`, ]terge, restaureaz`, redenume]te un
programului Explorer  Înv`\area asistat` de fi]ier
 s` g`seasc` fi]ierele calculator  trimite un fi]ier prin fax sau po]ta
 s` asocieze fi]ierele cu  Demonstra\ia electronic`
programe  Exerci\iul  vizualizeaz` ]i define]te propriet`\ile
 s` schimbe modul de afi]are al  Instruire practic` / unui fi]ier
programului Explorer  Demonstr  caut` fi]ierele în func\ie de nume ]i pozi\
 s` ob\in` informa\ii pe suprafa\ a\ia ie, data modific`rii, criterii avansate
a de lucru, într-o caset` de dialog,  Exerci\iul  afi]eaz` Explorer cu pictograme mici ]i
într-o fereastr`  Descoperirea mari
 s` foloseasc` accesoriile  afi]eaz` o list`, detalii ]i ordoneaz`
Windows pentru Multimedia  Înv`\area asistat` de afi]area în Explorer
 s` foloseasc` accesoriul CD calculator  folose]te func\ia Help
Player ]i aplica\iile Media Player,  Demonstra\ia  ob\ine asisten\` ]i informa\ii într-o caset`
Sound Recorder  Exerci\iul de dialog
 s` tip`reasc` un fi]ier  Instruire practic` /  lanseaz` ]i opre]te o aplica\ie
 s` foloseasc` accesoriile pentru  Demonstr multimedia
între\inerea sistemului Windows a\ia  controleaz` aplica\ia CD Player ]i Media
 s` foloseasc` utilitarul de  Exerci\iul Player
arhivare  Descoperirea  opre]te ]i reporne]te un lot de tip`rire
 s` defragmenteze discul  Înv`\area asistat` de oprit temporar
 s` caute erorile de pe disc calculator  verific` starea ]i anuleaz` un lot de
 Demonstra\ia tip`rire
 Exerci\iul  între\ine sistemul Windows
 Instruire practic` /
 Demonstr
a\ia
 Exerci\iul
 Descoperirea
 caut` erorile de pe disc cu ajutorul
utilitarului ScanDisk

105
 creeaz` ]i restaureaz` fi]ierele dintr-o
arhiv`
 folose]te utilitarul DriveSpace caut`
erorile de pe disc cu ajutorul utilitarului
ScanDisk
 s` aib` acces la Internet Utilizare Internet cu  Conversa\ia interactiv`  un server  Trimite ]i prime]te mesaje E-Mail în
 s` cunoasc` importan\a Windows 95  Înv`\area asistat` de  12 sta\ii de lucru european forest network
serviciilor Internet pentru  Re\eaua Internet calculator  un scanner  folose]te software-ul Stand
silvicultura contemporan`  E-Mail prin Internet  Problematizarea  2 imprimante Visualization System (SVS) transferat de
 s` utilizeze re\eaua Internet ]i  FPT prin Internet  Demonstra\ia  INTERNET pe Internet:
s` navigheze prin ea cu Internet  Word Wide Web  Instruire practic` /  stabile]te o compozi\ie ]i
Explorer, Netsape, WebCrawler  Grupurile de discu\ii  Demonstr un tratament pentru o p`dure dat`
 s` foloseasc` po]ta electronic` UseNet a\ia  introduce subarboretul
pentru transmiterea mesajelor  Conversa\ii în re\ea  Exerci\iul  modeleaz` cre]terea în timp
profesionale  Descoperi a p`durii în condi\ii sta\ionale
 s` expedieze ]i s` primeasc` rea concrete
fi]iere prin E-Mail  judec` tratamentul ales
 s` se înscrie într-o list` de dup` productivitatea ob\inut`, dat`
adrese profesionale în cifre ]i imagini reale
 s` caute, g`seasc`, încarce tridimensionale
fi]iere de pe Internet prin http://silvae.cfr.washington.edu/svs.html
protocolul de transfer al fi]ierelor  Înv`\area asistat` de  consult` amenajamente silvice
din siturile silvice calculator disponibile în re\ea ]i acceseaz`
 s` adauge în aplica\ii silvice  Problematizarea software-urile profesionale elaborate în
particulare imagini, sunete,  Demonstra\ia România pentru gestiunea p`durilor:
clipuri forestiere de pe ]i în  Instruire practic` / Fond, Cultur`
Internet  Demonstr
 s` caute siturile locurilor de a\ia
munc` ]i a ofertelor de angajare  Exerci\iul
din domeniul silvic  Descoperirea
 s` utilizeze situl publica\ii
forestiere
 s` r`sfoiasc` ]i s` citeasc`
articole din grupuri de discu\ii
silvice
 s` foloseasc` programul
Internet Phone pentru a purta
convorbiri cu utilizatori
forestieri

106
107
Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:
PEDOLOGIE

Metodologie
Obiective Con\inutul tematic Forme de activitate / Resurse Criterii de evaluare
metode
 s` indice rela\iile pedologiei cu alte Bazele pedologiei.  Conversa\ia euristic`  anima\ie  justific` importan\a solului
discipline  Obiectul defini\ia ]i  Problematizarea multimedia ca mediu de via\` al
 s` stabileasc` importan\a solului ca importan\a pedologiei  Expunerea  diapozitive plantelor
mediu de via\` al plantelor ]i mijloc de  Rela\iile cu alte discipline  film didactic  formuleaz` cel pu\in trei
produc\ie vegetal`  Solul, mediul de via\` ]i  folie pentru situa\ii din care s` rezulte
 s` aleag` solu\ii optime pentru mijloc de produc\ie retroproiector importan\a solului asupra
exploatarea ra\ional` ]i conservarea  retroproiector vegeta\iei
solului  alege solu\ii optime pentru
exploatarea ra\ional` ]i
conservarea solului
 s` descrie compozi\ia scoar\ei terestre Formarea ]i alc`tuirea solului  Conversa\ia colec\ii de roci  identific` dup` caracteristici
din punct de vedere al compozi\iei  Materialul mineral euristic` metamorfice, exterioare mostre de
chimice ]i mineralogice originar  Înv`\area prin eruptive, sedimentare material mineral original
 s` indice procesele care duc la formarea  Procesele fizice ]i chimice descoperire  colec\ii de din colec\ia ]colii
p`r\ii minerale a solului de transformare a  Cbserva\ia minerale primare  caracterizeaz` procesele
 s` indice rela\iile sol - factorii de mineralelor din roci,  e]antioane cu fizico-chimice de transfor-
solificare sedimente ]i soluri produ]i ai mare a mineralelor în roci
 s` descrie succesiunea logic` de formare  Produ]i rezulta\i din dezagreg`rii sedimente ]i soluri
a p`r\ii organice a solului transformarea mineralelor mineralelor  recunoa]te produ]ii rezulta\i
 s` indice rolul complexelor organo - ]i a rocilor  recipiente cu în urma proceselor de
minerale ale solului  Procese de transformare a materie organic` dezagregare ]i alterare a
materiei organice în diferite stadii mineralelor ]i rocilor
 Formarea humusului de descompunere  enumer` cel pu\in trei surse
 Coloizii solului:  diapozitive de provenien\` a materiei
Complexe organo -  folii retroproiector organice
minerale  retroproiector  formuleaz` cel pu\in trei
situa\ii din care s` rezulte c`
procesul de descompunere
a resturilor organice este
influen\at de factorii de
mediu
Propriet`\ile solului
108
 s` indice propriet`\ile solurilor  Culoarea solului  Observa\ia  probe de sol  determin` propriet`\ile
 s` caracterizeze influen\a propriet`\ilor  Textura solului  Conversa\ia euristic`  Atlas Munsell solului prin analize de
solului asupra capacit`\ii productive a  Structura solului  Experimentul  recipiente cu laborator
acestora  Porozitatea ]i greutatea agregate  justific` influen\a propriet`\
 s` determine propriet`\ile solului volumetric` a solului structurale ilor solului asupra
 Propriet`\i fizico -  r`d`cini cu productivit`\ii acestora
mecanice agregate de sol  stabile]te corela\ii între
 Propriet`\i termice  plan]a cu dia- compozi\ia ]i propriet`\ile
 Propriet`\i chimice grama structural` solului
 Capacitatea de re\inere  pH - metre
cationic`, anionic`  pH - metru de
 Aciditatea solului ]i reac\ laborator
ia sa  indicator
 Capacitatea de tamponare universal
 ap` distilat`
 HCl
 balan\e analitice
sau electronice
Procese pedologice -
orizonturi genetice
 s` indice procesele complexe care  Procese de bioacumulare  Conversa\ia euristic`  profil de sol  caracterizeaz` procesele
determin` evolu\ia solului spre un  Procese de argilizare  Problematizarea naturalizate care determin` evolu\ia
anumit tip  Procese de gleizare ]i  Înv`\area prin  atlas de soluri solului spre un anumit tip
 s` descrie orizonturile genetice pseudogleizare descoperire  plan]e  stabile]te corela\ii între fac-
 s` indice nomenclatura orizonturilor  Procese de salinizare ]i  diapozitive torii pedogenetici ]i proce-
genetice alcalizare  film didactic sele pedogenetice posibile
 s` foloseasc` termenii tehnici la  Procese vertice  manuale de  argumenteaz` denumirea ti-
descrierea proceselor ]i orizonturilor  Procese vermice pedologie pului de sol în func\ie de
genetice  harta fizic` a procesul pedogenetic
României principal
Clasificarea ]i caracterizarea
solurilor
 s` descrie cadrul natural de formare a  Clase ]i tipuri de sol  Conversa\ia euristic`  profile de sol  identific` tipurile de sol pe
solurilor din România  Molisoluri  Observa\ia naturalizate baza caracteristicilor
 s` indice procesele pedogenetice în urma  Argiluvisoluri  Problematizarea  atlas de soluri acestora
c`rora se formeaz` orizonturile genetice  Cambisoluri  harta fizic` a  recunoa]te orizonturile
109
 s` descrie orizonturile ale fiec`rei clase  Spodosoluri României genetice pe baza propriet`\
de soluri  Umbrisoluri  film didactic ilor acestora
 s` caracterizeze solurile din punct de  Soluri hidromorfe  diapozitive  indic` tipurile de sol
vedere a fertilit`\ii ]i m`surile de  Soluri halomorfe importante din punct de
ameliorare a lor  Vertisoluri vedere forestier
 s` specifice procesele pedogenetice care  Soluri trunchiate,  stabile]te tipurile de
stau la baza genezei tipului de sol neevoluate, desfundate procese pedogenetice care
s` indice aria de r`spândire a tipurilor de sol Soluri organice au dus la apari\ia unui tip
de sol în func\ie de
nomenclatura orizonturilor
Bazele cart`rii pedologice
 s` enumere etapele cart`rii  Etapele cart`rii  Conversa\ia euristic`  film didactic  justific` importan\a cart`rii
 s` specifice importan\a cart`rii pentru  Problematizarea  retroproiector pentru lucr`rile de ame-
studiul sta\iunii în cadrul lucr`rilor de  Observa\ia  folii retroproiector najare a p`durilor
amenajare a p`durilor  hart` pedologic`  interpreteaz` o hart`
pedologic`

Structura ]i organizarea con\inuturilor pentru disciplina:


PEDOLOGIE INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie
Obiective Con\inut tematic Forme de activitate Resurse Criterii de evaluare
/Metode
110
 s` identifice rocile eruptive Structura globului p`mântesc  Conversa\ia euristic`  colec\ii de  identific` rocile
 s` identifice rocile metamorfice ]i a scoar\ei terestre  Observa\ia minerale  recunoa]te scheletul solului
 s` identifice rocile sedimentare  Roci eruptive  Demonstra\ia  colec\ii de roci  apreciaz` procentual con\i-
 s` aprecieze con\inutul solului în schelet  Roci metamorfice  Exerci\iul  recipiente cu nutul în schelet
 Roci sedimentare humus ]i
 Scheletul solului recipiente cu
 Litiera, humusul, resturi material organic
organice în diferite stadii
de descompunere
 s` aleag` locul de executare a profilului Profilul de sol  Problematizarea  sonde pedologice  completeaz` fi]ele indivi-
de sol  Alegerea locului  Explica\ia  cazmale duale de observa\ii
 s` execute un profil de sol  Etape de lucru  Experimentul  lope\i  prezint` etapele de lucru din
 s` recunoasc` orizonturile genetice  Identificarea orizonturilor  conversa\ia euristic`  cu\ite cadrul execut`rii unui profil
 s` identifice însu]irile orizonturilor  Observarea orizonturilor  pungi de de sol
 s` ia probe de sol  Ridicarea probelor de sol polietilen`  utilizeaz` sondele pedo-
 s` înregistreze probele de sol  Etichetarea probelor  rigle gradate lupe logice
 s` utilizeze sondele pedologice  Înregistrarea probelor  fi]e de Observa\ia  identific` orizonturile
 Metode expeditive cu  stabile]te culoarea
sonde pedologice orizonturilor
 m`soar` grosimea
orizonturilor
 recolteaz` probe de sol
 eticheteaz` probele de sol
 înregistreaz` probele de sol
 s` determine textura solului în teren ]i în Propriet`\ile ]i însu]irile  Înv`\area prin  sonde pedologice  determin` textura solului în
laborator solului descoperire  pH - metru de teren folosind metoda
laborator Bench model`rii în tern
 pH - metru
portabil
 s` determine structura solului  litiera ]i humusul  Problematizarea  pH - metru de  determin` textura solului
 s` determine culoarea solului cu ochiul  tranzi\ia între orizonturi ]i  Observa\ia teren prin metoda de laborator
liber ]i în atlasul de culori succesiunea orizonturilor  Demonstra\ia  sonde pedologice folosind metoda cernerii
 s` stabileasc` reac\ia solului în teren ]i în  grosimea orizontului cu  Exerci\iul  balan\e analitice  determin` structura solului
laborator humus  balan\e cu ochiul liber în func\ie de
 s` recunoasc` flora indicatoare  structura solului electronice forma agregatelor ]i de
 s` fac` conexiuni între flora  scheletul solului  Atlas Munsell gradul de structurare
indicatoare ]i propriet`\ile solului  profunzimea fiziologic`  lupe  identific` ]i recunoa]te
 s` stabileasc` consisten\a solului util`  determin` scheletul solului
 apreciaz` propriet`\ile ]i denumirile  textura solului consisten\a  determin` pH-ul solului în

111
solului  umiditatea momentan` solului folosind tern folosind pH-metrul
 volumul fiziologic util metode expeditive Hellige sau pH - metrul
 reac\ia solului de teren portabil Bench
 con\inutul de carbonat de  stabile]te  determin` pH-ul solului în
calciu (CaCO3) umiditatea laborator folosind pH-
 determinarea propriet`\ momentan` a metrul de laborator Bench
ilor solurilor pe baza solului  observ` ]i stabile]te
florei indicatoare  exprim` con\ culoarea solului prin
inutul de CaCO3 comparare cu una din
al solului, dup` culorile din atlasul Munsell
intensitatea  identific` flora indicatoare
efervescen\ei cu din arboretele în care se
HCl desf`]oar` practic` sau flor`
 apreciaz` indicatoare naturalizat`
grosimea  stabile]te însu]irile solului
fiziologic` util` a pe baza florei indicatoare
solului observate direct în arborete
 identific` tipul de  exprim` compactizarea
humus ]i solului în func\ie de
apreciaz` umiditate
grosimea acestuia  completeaz` fi]ele
individuale de observa\ii
 s` identifice flora indicatoare de sol Recunoa]terea tipului de sol  Înv`\area prin  sonde pedologice  colec\ioneaz` plante
 s` m`soare grosimea orizonturilor  Delimitarea orizonturilor descoperire  pH - metru de indicatoare naturalizate
 s` stabileasc` profunzimea solului  Con\inutul de humus  Problematizarea laborator Bench  execut` profilul de sol
 s` stabileasc` tipul de humus  Tipul de humus  Demonstra\ia  pH - metru  apreciaz` tipul de humus ]i
 s` identifice tipul orizonturilor  Plante indicatoare  Exerci\iul portabil con\inutul solului în humus
 s` stabileasc` propriet`\ile solului  Propriet`\ile solului  pH - metru de  identific` propriet`\ile
 s` aprecieze tipul de sol  Profunzimea solului teren solului
 balan\e analitice  stabile]te tipul de sol
 balan\e  justific` importan\a florei
electronice indicatoare pentru stabilirea
 Atlas Munsell tipului de sol
 lupe  completeaz` fi]ele
individuale de observa\ii

Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:


112
METEOROLOGIE }I CLIMATOLOGIE FORESTIER~

Metodologie
Obiective Con\inutul tematic Forme de activitate / Resurse Criterii de evaluare
metode
 s` eviden\ieze importan\a elementelor Bazele meteorologiei  Conversa\ie euristic`  filme didactice  justific` rolul elementelor
meteorologice în crearea condi\iilor de  obiectul defini\ia ]i scopul  Problematizarea despre consecin\ meteorologice în crearea
via\` ale p`durii meteorologiei  Expunerea ele efectului de condi\iilor de via\` ale
 s` defineasc` atmosfera ca mediu al  meteorologia în slujba ser` ]i a plantelor
tuturor fenomenelor meteorologice silviculturii distrugerii  descrie atmosfera ca mediu
 s` enumere agen\ii poluan\i ai atmosferei  atmosfera: compozi\ie ]i stratului de ozon al tuturor fenomenelor
structura fizic`; explorarea  diapozitive meteorologice
atmosferei  folii de  identific` elementele
poluarea atmosferei ]i retroproiector structurale ale atmosferei
consecin\ele asupra climei  retroproiector  precizeaz` consecin\ele
planetei negative ale agen\ilor
poluan\i asupra biosferei
 eviden\iaz` importan\a energiei radiante Energia radiant`  Conversa\ie euristic`  filme didactice  explic` importan\a energiei
pentru geneza fenomenelor  soarele surs` de radia\ii  Problematizarea  diapozitive radiante în geneza
meteorologice  caracteristicile radia\iilor  Observa\ia  anima\ie fenomenelor meteorologice
 caracterizeaz` radia\ia direct`, difuz`,  radia\ia solar` direct`, multimedia  identific` elementele
albedoul radia\ia terestr` radia\ia difuz`, albedoul, radia\ia definitorii ale radia\iei
atmosferic` terestr` radia\ia directe, difuze, albedoului,
atmosferic` radia\iei terestre, radia\iei
 particularit`\ile regimului atmosferice
radiativ al p`durilor  indic` particularit`\ile
regimului radiativ al
p`durilor
 s` descrie cauzele care determin` Geneza elementelor ]i  Conversa\ie euristic`  h`r\i  enumer` cauzele care
procesele de înc`lzire ]i r`cire a fenomenelor meteorologice  Problematizarea  atlase geografice determin` procesele de
solurilor, ale aerului, umezeala aerului,  regimul termic al solului  Expunerea  termometru înc`lzire ]i r`cire a solurilor,
nebulozitatea, precipita\iile, presiunea  regimul termic al aerului  Observa\ia ordinar ale aerului, umezeala
atmosferic` ]i vântul  umiditatea atmosferic` ]i  termometru de aerului, nebulozitatea,
 s` cunoasc` instrumentele pentru sursele ei maxime precipita\iile, presiunea
m`surarea principalelor elemente  condensarea  termometru de atmosferic` ]i vântul
meteorologice  precipita\iile atmosferice minime  descrie instrumentele
pentru m`surarea
113
 s` utilizeze termeni tehnici de  presiunea atmosferic` ;  termograf principalelor elemente
specialitate vântul  heliograf meteorologice
 s` cunoasc` varia\iile periodice ale Campbell-Stokes  indic` ]i interpreteaz`
elementelor ]i fenomenelor  actinometru influen\ele meteorologice
meteorologice  barometru cu asupra vegeta\iei forestiere
mercur  enumer` principiile care
 barometru aeroid stau la baza întocmirii h`r\
 barograf ilor cu izoterme, izobare,
 giruet` izohiete
 anemometru
 pluviometru
 pluviograf
 higrometru
 higrograf
 filme didactice
 h`r\i cu izobare,
izoterme, izohiete
 s` caracterizeze masele de aer, fronturile Bazele meteorologiei  Conversa\ie euristic`  film didactic  indic` caracteristicile
atmosferice, formele reliefului baric sinoptice ]i a  Problematizarea  h`r\i sinoptice definitorii ale maselor de
 s` descrie procedeele de prevedere a biometeorologiei forestiere  Expunerea  baz` de date aer, fronturilor atmosferice,
timpului  mase de aer  Observa\ia  calculator formelor reliefului baric
 fronturi atmosferice  caracterizeaz` ritmul
 forme barice biologic al plantelor ]i
 cicloni ]i anticicloni evolu\ia vremii
 biometeorologie forestier`  justific` importan\a
buletinelor meteorologice
pentru silvicultur`
 s` cunoasc` factorii determinan\i ai Resursele climatice ale  Conversa\ie euristic`  filme didactice  indic` factorii determinan\i
climei ]i clasificarea climatelor planetei ]i ale teritoriului  Expunerea  atlasul geografic ai climei
 s` enumere factorii generatori ai climei României  Observa\ia al României  clasific` climatele
României  geneza climei  justific` ]i exemplific`
 clasificarea climatelor constituirea etajelor
 raionarea climatic` a climatice în zone ]i subzone
României ale vegeta\iei

114
Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:
METEOROLOGIE }I CLIMATOLOGIE FORESTIER~ - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie
Obiective Con\inutul tematic Forme de activitate / Resurse Criterii de evaluare
metode
 s` cunoasc` N. T. S. M. pe platforma Platforma meteorologic`  Conversa\ia euristic`  N.T.S.M. pe  formuleaz` cel pu\in patru
meteorologic`  scopul observa\iilor  Înv`\area prin platformele situa\ii din care s` rezulte
 s` respecte regulile de efectuare a meteorologice descoperire meteorologice consecin\ele nerespect`rii
observa\iilor meteorologice  ordinea observa\iilor  Demonstra\ia  folii de N.T.S.M. pe platforma
meteorologice retroproiector meteorologic`
 între\inerea platformei  platform`
meteorologice meteorologic`
 s` indice principiul constructiv ]i de Instrumente ]i observa\ii  Înv`\area prin  actinometru  completeaz` fi]ele de
func\ionare al instrumentelor de pe  dispunerea aparatelor ]i descoperire  ad`post observa\ii
platforma meteorologic` instrumentelor  Demonstra\ia meteorologic  execut` graficul de varia\ie
 s` verifice instrumentele meteorologice  erorile ]i corec\iile  Observa\ia  anemometru a temperaturii aerului /
 s` aplice corec\ii instrumentelor ]i aparatelor meteorologice  aparat de aplica\ie Excel
aparatelor meteorologice  m`surarea presiunii fotografiat  utilizeaz` instrumentele
 s` efectueze observa\ii asupra presiunii atmosferice  aparat de meteorologice
atmosferice  m`surarea direc\iei ]i fotografiat cu  m`soar` temperatura
 s` efectueze observa\ii asupra vitezei ]i vitezei vântului teleobiectiv aerului, solului
direc\iei vântului  m`surarea temperaturii  atlase geografice  calculeaz` amplitudinea
 s` execute corec\ii termometrice aerului ]i suprafe\ei  barometru aneroid termic`
 s` observe ]i s` m`soare solului  barometru cu  întocme]te graficul diurn de
 s` observe ]i s` m`soare temperatura  m`surarea umezelii mercur varia\ie a temperaturii
aerului ]i a suprafe\ei solului aerului  binoclu aerului
 s` efectueze observa\ii asupra umezelii  m`surarea radia\iilor  P.C.  m`soar` presiunea
aerului  m`surarea duratei de  baze de date atmosferic`
 s` determine intensitatea radia\iei directe str`lucire a Soarelui  camer` video  m`soar` cantitatea de
 s` determine radia\ia reflectat`  m`surarea nebulozit`\ii ]i  diapozitive precipita\ii
 s` m`soare durata de str`lucire a Soarelui a tipurilor de nori  filme didactice  calculeaz` echivalentul în
 s` efectueze observa\ii vizuale asupra  m`surarea cantit`\ii de  giruet` ap` al stratului de z`pad`
nebulozit`\ii precipita\ii  glob p`mântesc  m`soar` umiditatea aerului
115
 s` stabileasc` în`l\imea la care se afl`  heliograf  stabile]te direc\ia vântului
norii cu ceilometrul  h`r\i fizice: cu  m`soar` direc\ia vântului
 s` m`soare cantitatea de precipita\ii izoterme, izobare,  stabile]te gradul de
 s` determine grosimea stratului de izohiete ]i nebulozitate a bol\ii cere]ti
z`pad` sinoptice vizibile
 s` calculeze echivalentul în ap` al  higrograf  stabile]te în`l\imea la cere
stratului de z`pad`  higrometru se afl` norii
 pluviograf  identific` tipurile de nori
 pluviometru  m`soar` intensitate radia\iei
 termograf solare creeaz` baza de date
 termometre  actualizeaz` baza de date
extreme (de prin înregistrarea
minim` ]i sistematic` a acestora
maxim`)  interpreteaz` leg`tura dintre
 termometre de sol valorile meteorologice
 termometre înregistrate ]i fenofazele
ordinare speciilor forestiere
 s` descifreze termograme, higrograme, Prelucr`ri primare ale datelor  Observa\ia  fi]e de observa\ii  opereaz` în baza de date
barograme, pluviograme, anemograme  descrierea diagramelor  Înv`\area asistat` de  tabel` lunar` TM- “Meteo”
 s` compare diagramele cu valorile orare (termograme, higrograme, calculator 1  cite]te diagramele
ale elementelor meteorologice barograme)  Calculul matematic  tabel` lunar` TM- termogramelor,
 s` interpreteze datele  descifrarea  Conversa\ia euristic` 3 barogramelor,
 s` calculeze valorile medii pluviogramelor  Algoritmizarea  tabel` lunar` TM- pluviogramelor
 s` aleag` valorile extreme  descifrarea 5  descifreaz` anemograme
 s` calculeze frecven\a elementelor anemogramelor  tabel` lunar` TM-  execut` pe calculator
meteorologice  calculul mediilor ]i 6 graficul de varia\ie al
 s` întocmeasc` tabele lunare ale alegerea extremelor  tabel` lunar` TM- temperaturii aerului
elementelor meteorologice  calculul frecven\elor 7  interpretez` datele culese
 s` stocheze în baza de date a ]colii  reguli generale de  tabel` lunar` TA-1  completeaz` fi]ele de
 s` execute pe computer grafice de varia\ întocmire a tabelelor  temograme observa\ii curente
ie ale elementelor meteorologice lunare  pluviograme  completeaz` tabelele lunare
 crearea bazelor de date  barograme
 higrograme
 folii de
retroproiector
 grafice de varia\ie
 computer-baze de
date

116
Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:
DENDROLOGIE
Obiective Con\inutul tematic Metodologie Resurse Criterii de evaluare
Forme de activitate /
metode
 s` indice obiectul de studiu ]i importan\a Bazele dendrologiei  Conversa\ia euristic`  filme didactice  justificarea importan\ei
dendrologiei  obiectul dendrologiei  Explica\ia  diapozitive despre studiului dendrologiei
 s` cunoasc` importan\a arborilor ]i  leg`turile cu alte  Problematizarea imaginea spa\  motivarea importan\ei spa\
arbu]tilor sub raport sistematic, discipline iului forestier ]i iului forestier din punct de
morfologic, areologic, ecologic,  metode de cercetare importan\a p`durii vedere social, economic ]i
silvobiologic ]i valoarea lor biologic` asupra regimului de conservare a mediului
hidrologic ]i
conservarea me-
diului încon-
jur`tor, eroziune ]i
poluare
 s` cunoasc` organele vegetative ]i de Bazele morfologice,  Conversa\ia euristic`  retroproiector  enumer` organele de
reproducere ale speciilor forestiere ecologice ]i unit`\ile de  Problematizarea  folii de retro- reproducere ale speciilor
 s` caracterizeze morfologic organele clasificare ale studiului  Observa\ia proiector cu tipuri forestiere
vegetative ale plantelor lemnoase plantelor lemnoase de r`d`cini tulpini,  descrie din punct de vedere
 s` descrie factorii biotici ]i abiotici ai  arbori ]i arbu]ti - lujeri muguri, morfologic ]i fiziologic
ecosistemului forestier caracteristici generale frunze, flori, organele vegetative ale

117
 s` cunoasc` unit`\ile de clasificare ale  organele vegetative ale fructe plantelor lemnoase
plantelor lemnoase plantelor lemnoase  colec\ii de lujeri,  indic` factori biotici ]i
 s` cunoasc` sistematica ]i  bazele ecologice ale frunze, flori, abiotici ai ecosistemului
terminologia ]tiin\ific` a speciilor studiului plantelor semin\e forestier
forestiere lemnoase  mulaje cu sec\  descrie sistematica ]i
 unit`\i de clasificare ale iune prin floare terminologia ]tiin\ific` a
plantelor lemnoase  filme didactice speciilor forestiere
 diapozitive
 lupe
 albume cu specii
forestiere
 s` cunoasc` ]i s` utilizeze principali Studiul speciilor lemnoase de  Conversa\ia euristic`  determinator de  identific` speciile forestiere
termeni tehnici pentru identificarea ]i interes forestier ]i ornamental  Expunerea specii forestiere pe diverse categorii de
descrierea plantelor forestiere  Subîncreng`tura  Problematizarea  colec\ie de organe material didactic prezentat
 s` descrie arborii ]i arbu]tii forestieri ]i Gymnospermae  Observa\ia vegetale  caracterizeaz` arborii ]i
ornamentali dup` caracteristici  Ordinul Ginkgoales  conservate arbu]ti din punct de vedere
morfologice  e]antioane de morfologic ]i al exigen\elor
 s` clasifice speciile forestiere dup` Familia Ginkgoaceae  scoar\` ecologice
diferite criterii - Genul Ginkgo  colec\ie de semin\  apreciaz` comparativ
 s` caracterizeze speciile forestiere din  Ordinul Coniferales- e diferite caracteristici ]i
punct de vedere al exigen\elor Coniferae  atlase însu]iri ale speciilor
ecologice ]i reparti\iei areologice Familia Pinaceae dendrologice forestiere studiate
 s` cunoasc` importan\a economic` ]i Familia Taxodiaceae  filme didactice  încadreaz` sistematic specii
ecologic` a speciilor forestiere Familia Cupresaceae  diapozitive de arbori ]i arbu]ti
 Ordinul Taxales  materiale  indic` arealul fiec`rei specii
Familia Taxaceae didactice în stare studiate ]i factorii care îl
 Subîncreng`tura natural` din condi\ioneaz`
Angiospermae parcul  argumenteaz` importan\a
 Ordinul Fagales dendrologic economic` ]i ecologic` a
Familia Betulaceae al ]colii speciilor studiate
Familia Fagaceae  colec\ie de lujeri
 Ordinul Juglandales ai speciilor
Familia Juglandaceae lemnoase
 Ordinul Salicales
Familia Salicaceae
 Ordinul Urticales
Familia Moraceae
Familia Ulmaceae
 Ordinul Santanales

118
Familia Loranthaceae
 Ordinul Tricoceales
Familia Buxaceae
 Ordinul Ranales
Familia Magnoliaceae
Familia Ranunculaceae
Familia Berberidaceae
 Ordinul Rosales
Familia Saxifragaceae
Familia Platanaceae
Familia Rosaceae
 Ordinul Leguminosales
Familia Leguminoase
 Ordinul Rutales
Familia Simarubaceae
 Ordinul Sapindales
Familia Aceraceae
Familia Hipocastanaceae
 Ordinul Celastrales
Familia Celastraceae
 Ordinul Rhamnales
Familia Rhamnaceae
 Ordinul Mlvales
Familia Tiliaceae
Familia Malvaceae
 Ordinul Thymeleales
Familia Elaeagnaceae
 Ordinul Violales
Familia Tamaricaceae
 Ordinul Unbeliflorales
Familia Cornaceae
Familia Araliaceae
 Ordinul Ligustrales
Familia Oleaceae
 Ordinul Rubiales
Familia Caprifoliaceae
 Ordinul Liliales
Familia Liliaceae

119
Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:
DENDROLOGIE - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie
Obiective Con\inutul tematic Forme de activitate / Resurse Criterii de evaluare
metode
 s` eviden\ieze caracterele morfologice ce Bazele identific`rii speciilor  Conversa\ia euristic`  colec\ie de organe  identific` speciile de
permit identificarea speciilor de plante lemnoase dup`  Problematizarea vegetale Gymnospermae ]i
Gymnospermae ]iAngyospermae caracterele morfologice  Observa\ia conservate Angiospermae dup` criterii
 bazele identific`rii speciei  Demonstra\ia  filme didactice morfologice
din subîncreng`tura  diapozitive
Gymnospermae
 bazele identific`rii speciei
din subîncreng`tura
Angyospermae
 observarea particularit`\ilor morfologice Vizitarea unui parc  Conversa\ia euristic`  determinator de  identific` ]i clasific`
ale speciilor în scopul identific`rii lor dendrologic sau a unei  Observa\ia specii lemnoase sistematic speciile
 utilizarea corect` a determinatorului de gr`dini botanice  Demonstra\ia  lupe observate dup` scoar\`,
specii lemnoase  identificarea speciilor  atlas botanic lujeri, frunze, semin\e,
forestiere observate plantule
 încadrarea sistematic` a
speciilor observate
 s` cunoasc` principiile de identificare, Recoltarea ]i conservarea  Conversa\ia euristic`  e]antioane de  executarea unei lucr`ri
recoltare ]i conservare a e]antioanelor de e]antioanelor de organe  Observa\ia organe vegetative practice (întocmirea unui
organe vegetative vegetative ale speciilor  Explica\ia în stare proasp`t` foliar, colec\ie de semin\e,
forestiere  Exerci\iul  recipiente pentru mugurar) cu determinarea
 recoltarea ]i conservarea conservarea corect` a speciilor
lujerilor întocmirea semin\elor componente
mugurarului  ierbare
 recoltarea frunzelor,  plan]e
plantulelor, florilor  panouri
(inflorescen\elor) ]i  lupe
întocmirea foliarului  etichete
 recoltarea semin\elor ]i
realizarea colec\iilor de
semin\e
 s` cunoasc` elementele necesare Redactarea fi]elor ecologice  Conversa\ia euristic`  formulare de fi]e  elaborarea fi]elor ecologice
elabor`rii unei fi]e ecologice pentru o ale speciei forestiere  Problematizarea ecologice pentru specii forestiere
specie forestier` ]i importan\a  fi]a ecologic`  Demonstra\ia  diapozitive dominante din regiunea

120
silvicultural` a fi]ei ecologice  formule ecologice,  Munca independent`  filme didactice unde este situat` ]coala
semnifica\ii,  retroproiector
terminologie, descrieri  folii de
retroproiector

Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:


STA|IUNI FORESTIERE

Metodologie
Obiective Con\inutul tematic Forme de activitate / Resurse Criterii de evaluare
metode
 s` defineasc` no\iunea de sta\iune Bazele studiului sta\iunilor  Conversa\ia  film didactic  caracterizeaz` factorii
forestier` ]i importan\a studiului sta\ forestiere euristic`  diapozitive ecologici determinan\i ai
iunilor pentru lucr`rile de amenajare a  definirea sta\iunii ca unitate  Problematizarea  anima\ie sta\iunii forestiere
p`durilor fizico - geografic` ]i  Observa\ia multimedia  exemplific` influen\a reci-
 s` enumere grupele de factori ecologici ecologic` proc` ]i influen\a global` a
ai sta\iunilor forestiere  componentele sta\iunii factorilor sta\iunii forestiere
 s` descrie influen\a grupelor de factori relieful, climatul, elementele (influen\a reciproc` cu
ecologici asupra sta\iunilor forestiere edafice caracter de compensare f`r`
 s` utilizeze nomenclatura sta\ional`  sistematica ]i nomenclatura substituirea factorilor unul
 s` explice diagnoza sta\iunilor sta\iunilor prin altul)
 diagnoza tipurilor de sta\iuni  deduce diagnoza sta\iunilor
forestiere forestiere
 caracterizeaz` sistematica ]i
nomenclatura sta\iunilor
 s` descrie etajele bioclimatice din punct Tipuri de sta\iuni forestiere din  Conversa\ia  amenajamentul  caracterizeaz` etajele
de vedere al caracterelor fizico - etajul biogeografic al României euristic` ocolului silvic bioclimatice din punct de
geografice (areal, litologie,  etajul subalpin (FSa)  Problematizarea  film didactic vedere al caracterelor fizico
geomorfologie, clim`, soluri, sectoare  etajul montan de molidi]uri  Înv`\area prin  diapozitive - geografice, areal,
121
regionale) (FMS) descoperire  diagrame litologie, geomorfologie,
 s` enumere tipuri de p`tur` vie din  etajul montan-premontan de climatice clim`, soluri
etajele bioclimatice f`gete (FM1 - FD4)  harta fizic` a  justific` nomenclatura
 etajul deluros de gorunete, României grupelor de sta\iuni
f`gete ]i goruneto - f`gete  retroproiector forestiere
(FD3)  folii  identific` vegeta\ia
 etajul deluros de quercete retroproiector forestier` caracteristic`
(gorun, cer, gârni\`, fiec`rui etaj fitoclimatic
amestecuri ale
acestora) ]i ]leauri de deal
(FD2)
 etajul deluros de quercete cu
stejar (gorun, cer, gârni\`,
amestecuri ale acestora)
(FD1)
 câmpia forestier` (CF)
 silvostepa (S1)
Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:
STA|IUNI FORESTIERE - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie
Obiective Con\inutul tematic Forme de activit/metode Resurse Criterii de evaluare
 caracterizeaz` depozitul ]i natura rocii de Bazele studiului sta\iunii  Conversa\ia euristic`  fi]e de Observa\ia  extrage datele fizico -
solificare  date fizico - geografice  Problematizarea  lupe geografice ale regiuni prin
 determin` caracteristicile solului - unitatea de relief  Observa\ia  rigle gradate consultarea
 descrie poten\ialul natural forestier al - configura\ia terenului  Demonstra\ia  lope\i amenajamentului
sta\iunii - înclinarea  Exerci\iul  cazmale  realizeaz` diagrama
 descrie tipul de flor` indicatoare - expozi\ia  sonde pedologice climatic` a sta\iunii
 identific` elementele climatice prin - altitudinea  pH- metre  apreciaz` litiera dup`
studiul amenajamentului silvic  date privind depozitul ]i  atlas de soluri r`spândire ]i grosime
natura rocilor de solificare  atlas Munsell  identific` tipul de humus ]i
 roci parentale  amenajamentul apreciaz` grosimea acestuia
 materiale parentale ocolului silvic  stabile]te culoarea
 date privind caracte-  burghiul Pressler orizonturilor folosind
risticile solului  dendrometru atlasul Munsell
- notarea orizonturilor  cu\ite pedologice  identific` ]i m`soar`
- tranzi\ia între orizonturi ]i grosimea orizonturilor
m`surarea orizonturilor  identific` scheletul solului
- litiera  determin` textura solului
- tipul de humus folosind metode expeditive

122
- textura solului  apreciaz` structura solului
- scheletul solului dup` m`rimea agregatelor
- grosimea stratului de sol  determin` reac\ia solului
util folosind metode
- structura solului calorimetrice
- culoarea solului  precizeaz` con\inutul de
- regimul hidrologic ]i de CaCO3 dup` efervescen\a
umiditate al solului cu HCl
- reac\ia solului  identific` tipul de sol
- date privind poten\ialul  stabile]te clasa de produc\ie
natural forestier (bonitatea) folosind tabele de produc\
 date privind flora ie
date privind elementele completeaz` fi]a individual`
climatice pentru studiul sta\ional
 s` stabileasc` tipul de sta\iune Descrierea sta\iunii prin  Problematizarea  fi]e de Observa\ia  justific` tipul de sta\iune
 s` aleag` esen\ele lemnoase prelucrarea datelor culese  Conversa\ia euristic`  amenajamentul identificat
corespunz`toare tipului de sta\iune  stabilirea nomenclaturii  Exerci\iul ocolului silvic  descrie formula sta\ional`
 s` redacteze studiul condi\iilor sta\ionale sta\iunii  atlas de soluri  coreleaz` esen\ele lemnoase
al unui U. P.  formula sta\ional` dese în tipul de sta\iune
 aptitudinea forestier` a  apreciaz` bonitatea sta\iunii
sta\iunii  redacteaz` studiul condi\
 redactarea studiului iilor sta\ionale
condi\iilor sta\ionale

Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:


AMELIORA|II SILVICE

Metodologie
Obiective Con\inut tematic Forme de activit/Metode Resurse Criterii de evaluare
 s` defineasc` no\iunile de ameliora\ii Bazele ameliora\iilor silvice  Conversa\ia euristic`  diapozitive  caracterizeaz` factorii ]i
silvice, teren degradat, proces ]i factor  definirea no\iunilor de  Problematizarea  plan]e procesele de degradare a
de degradare ameliora\ii silvice, teren  Expunerea  retroproiector terenurilor
 s` clasifice terenurile degradate degradat, proces ]i factori  folii de retro-  enumer` categoriile de
de degradare proiector terenuri degradate
 clasificarea terenurilor de-  justific` necesitatea practic`
gradate dup` natura a amelior`rii terenurilor
proceselor ]i factorilor de degradate

123
degradare
 s` cunoasc` formele de eroziune Ameliorarea terenurilor  Problematizarea  film didactic  descrie formele de eroziune
pluvial` erodate  Conversa\ia euristic`  diapozitive pluvial`
 s` sesizeze factorii ce declan]eaz`  procese de eroziune  Observa\ia  retroproiector  enumer` factorii ce de-
eroziunea pluvial` pluvial`  folii de clan]eaz` eroziunea pluvial`
 s` se ini\ieze în activitatea de  cercetarea ]i cartarea retroproiector  prezint` principiile de
cercetare ]i cartare a terenurilor terenurilor erodate cercetare ]i cartare a
degradate  împ`durirea terenurilor terenurilor erodate
 s` precizeze speciile, formulele ]i degradate prin eroziune  alege solu\ii optime privind
schemele pentru împ`durirea pluvial` ]i prin alunecare formulele ]i schemele de
terenurilor erodate împ`durire a terenurilor
degradate
 s` descopere factorii care declan]eaz` Ameliorarea terenurilor  Conversa\ia euristic`  diapozitive  enumer` factorii care
eroziunea eolian` nisipoase  Observa\ia  filme didactice declan]eaz` eroziunea
 s` precizeze prin ce modalit`\i se  eroziunea eolian` ]i  Problematizarea  harta forestier` a eolian`
asigur` fixarea nisipurilor consecin\ele ei României  descrie lucr`rile speciale de
 s` cunoasc` m`surile ]i lucr`rile de  factorii care condi\ioneaz` fixare a nisipurilor
combatere radical` a eroziunii eoliene eroziunea eolian`  indic` zonele afectate de
 lucr`ri speciale de eroziune eolian` din \ara
stabilizare a nisipurilor noastr`
 înierbarea ]i împ`durirea  justific` formulele ]i
terenurilor nisipoase schemele de împ`durire a
terenurilor nisipoase
 apreciaz` consecin\ele
ecologice ale extinderii
terenurilor nisipoase
 s` cunoasc` formele procesului de Ameliorarea terenurilor cu  Problematizarea  diapozitive  descrie evolu\ia procesului
înml`]tinare exces de ap`  Conversa\ia euristic`  filme didactice de înml`]tinare
 s` identifice factorii care declan]eaz`  procesul de înml`]tinare ]i  Observa\ia  harta forestier` a  surprinde factorii ]i
procesul de înml`]tinare consecin\ele lui României consecin\ele procesului de
 s` cunoasc` consecin\ele înml`]tin`rii  factorii care condi\ioneaz`  lista speciilor înml`]tinare
 s` cunoasc` lucr`rile de combatere a procesul de înml`]tinare forestiere  indic` zonele cu exces de
excesului de ap`  lucr`rile de combatere a ap` din \ara noastr`
excesului de ap`  justific` alegerea speciilor
 împ`durirea terenurilor cu pentru împ`durirea zonelor
exces de ap` cu exces de ap`
 s` cunoasc` procesele ]i formele de Ameliorarea terenurilor  Conversa\ia euristic`  film didactic  descrie procesele ]i formele
s`r`turare s`r`turate  Problematizarea  harta forestier` a de s`r`turare
 s` cunoasc` factorii care determin`  procesele ]i formele de  Observa\ia României  identific` consecin\ele

124
s`r`turarea ]i consecin\ele s`r`tur`rii s`r`turare  Expunerea  diapozitive ecologice ]i economice ale
 s` identifice m`surile speciale de  factorii care condi\ioneaz` s`r`tur`rii terenurilor
ameliorare a terenurilor s`r`turate ]i s`r`turarea  descrie m`surile de
metodele de împ`durire a acestora  împ`durirea terenurilor ameliorare a terenurilor
s`r`turate s`r`turate
 m`suri speciale de
ameliorare a terenurilor
s`r`turate
 s` cunoasc` no\iunile de torent ]i Bazele corect`rii toren\ilor  Conversa\ia euristic`  folii  indic` cauzele care duc la
proces toren\ial  definirea no\iunii de torent,  Expunerea retroproiector declan]area proceselor
 s` descopere cauzele care declan]eaz` proces toren\ial, bazin  Observa\ia  retroproiector toren\iale
formarea toren\ilor hidrografic  Înv`\area prin  diapozitive color  descrie m`surile ]i lucr`rile
 s` cunoasc` în detaliu m`surile ]i  cauzele care favorizeaz` descoperire  film didactic de corectare a toren\ilor
lucr`rile pentru corectarea toren\ilor formarea toren\ilor  machete  justific` necesitatea
 m`suri ]i lucr`ri de realiz`rii lucr`rilor de
corectare a toren\ilor corectare a toren\ilor
 lucr`ri hidrotehnice trans-
versale de corectare a toren\
ilor
 lucr`ri hidrotehnice longi-
tudinale pentru corectarea
toren\ilor

Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:


AMELIORA|II SILVICE - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie
Obiective Con\inut tematic Forme de activit/Metode Resurse Criterii de evaluare
 s` recunoasc` tipurile de terenuri Recunoa]terea în condi\ii de  Conversa\ia euristic`  filme didactice  identific` tipul de teren
degradate ]i elementele prin care laborator ]i pe teren a  Problematizare  diapozitive degradat
acestea se caracterizeaz` principalelor tipuri de terenuri  Observa\ia  machete plan]e  realizeaz` diagnoza tipului
degradate  Înv`\area prin de teren degradat, stabilirea
descoperire ]i justificarea m`surilor ce
 Munc` independent` trebuie luate în vederea
 Excursie didactic` combaterii procesului de
degradare
 s` culeag` datele necesare cart`rii unui Cartarea terenurilor  Observa\ia  harta  delimiteaz` perimetrul ]i
125
teren degradat degradate ]i stabilirea solu\  Înv`\area prin  carnet de teren stabile]te solu\iile de
 s` g`seasc` solu\ii optime în vederea iilor de ameliorare descoperire ameliorare a unui teren
refacerii terenurilor degradate  culegerea datelor în vederea  Problematizarea degradat
cart`rii  Excursie didactic`
 delimitarea perimetrului  Activitatea practic`
degradat
 stabilirea m`surilor ]i solu\
iilor de ameliorare
 s` cunoasc` modul de organizare, Aplicarea lucr`rilor de  Observa\ia  pichete  alege solu\ii optime pentru
conducere ]i execu\ie a lucr`rilor de împ`durire în perimetrele de  Problematizarea  sape împ`durirea perimetrelor
împ`durire într-un perimetru de ameliorare  Studiul de caz  g`le\i degradate ]i justific`
ameliorare conform normelor tehnice  Demonstra\ia  cazmale alegerea lor
în vigoare  Lucr`ri practice  materiale pentru  particip` ]i organizeaz`
lucr`rile speciale lucr`rile de împ`durire a
 normative silvice perimetrelor degradate
 proiecteaz` un plan pentru
împ`durirea progresiv` a
unui perimetru de
ameliorare
 s` recunoasc` forma\iunile toren\iale Lucr`ri de corectare a toren\  Înv`\area prin  machete
 s` g`seasc` solu\iile optime pentru ilor descoperire  filme didactice  organizeaz` lucrarea ]i
corectarea toren\ilor  recunoa]terea în condi\ii de  Problematizarea  albume conduce echipa la
 s` organizeze ]i s` participe la lucr`rile laborator ]i pe teren a unor  Observa\ia  diapozitive executarea de praguri de
de corectare a toren\ilor forma\iuni toren\iale ]i a  Activit`\i practice  h`r\i diferite tipuri, precum ]i
tipurilor de lucr`ri folosite  unelte: lucr`ri de stabilizare a
în corectarea toren\ilor  g`le\i malurilor unui curs de ap`
 organizeaz` lucr`ri simple  târn`coape
de corectare a toren\ilor  sape
 lope\i
 fier`straie
 topoare
materiale de
construc\ie locale

126
Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:
ECOLOGIE FORESTIER~

Metodologie
Obiective Con\inut tematic Forme de activit/Metode Resurse Criterii de evaluare
 s` defineasc` no\iunile de ecologie, Bazele ecologiei forestiere  Conversa\ia euristic`  retroproiector  caracterizeaz` structura
ecologie forestier` ]i ecosistem  considera\ii generale  Expunerea  folii ecosistemului terestru ]i a
 s` cunoasc` legile generale ale  legile generale ]i idei  Problematizare retroproiector celui forestier
ecologiei c`l`uzitoare în ecologia  film didactic  identific` nivelurile
 s` caracterizeze metoda sistemic` în forestier`  anima\ie trofice ]i componen\a lan\
ecologie  concep\ia sistemic` în multimedia urilor trofice din
 s` precizeze componen\a unui ecologie  computer ecosistemul forestier
ecosistem  no\iunea de ecosistem  descrie influen\a factorilor
 s` precizeze p`r\ile componente ale  conceptul de mediu, biotip, climatici asupra p`durii
biotipului lan\urile ]i nivelurile trofice
 s` cunoasc` lan\urile ]i nivelurile în ecosistem
trofice în ecosistem  clasificarea factorilor
 s` cunoasc` principiul organiz`rii ]i ecologici
implica\iile lui, a modului de
organizare a universului ]i a materiei
vii
 s` cunoasc` factorii ecologici
 s` cunoasc` influen\a luminii în Clima în via\a p`durii  Conversa\ia euristic`  h`r\i climatice  apreciaz` efectele catas-
existen\a p`durii precum ]i influen\a  lumina în via\a p`durii  Problematizarea  plan]e trofale asupra ecosistemului
p`durii asupra luminii  c`ldura în via\a p`durii  Expunerea  albume forestier generate de
 s` cunoasc` influen\a c`ldurii asupra  umiditatea în via\a p`durii  Observa\ia  retroproiector manifestarea în exces a
p`durii, dar ]i influen\a p`durii asupra  aerul în via\a p`durii  filme didactice unuia dintre factorii
c`ldurii  vântul în via\a p`durii  anima\ia climatici sau a mai multora
 s` precizeze influen\a umidit`\ii asupra multimedia  justific` zonarea vegeta\iei
p`durii ]i influen\a p`durii asupra forestiere prin prisma
umidit`\ii influen\ei climei asupra
127
 s` cunoasc` compozi\ia aerului speciilor lemnoase
atmosferic ]i influen\a acestuia în  clasific` speciile lemnoase
existen\a arborilor ]i a p`durii în func\ie de exigen\ele lor
 s` precizeze influen\a vântului în via\a fa\` de factorii climatici
p`durii, dar ]i a p`durii asupra vântului
 s` precizeze importan\a solului Solul în via\a p`durii  Expunerea  plan]e  caracterizeaz` solul ca
forestier precum ]i influen\a solului  influen\a solului asupra  Conversa\ia euristic`  albume suport de vegeta\ie
asupra p`durii existen\ei arborilor  Problematizarea  retroproiector forestier`
 s` cunoasc` influen\a p`durii asupra  influen\a p`durii asupra  anima\ie  indic` influen\ele reciproce
solului solului multimedia sol p`dure
 computer
 s` precizeze modul cum fondul nostru Factorii orografici în via\a  Conversa\ia euristic`  plan]e  precizeaz` influen\a
forestier este influen\at de factorii p`durii  Problematizarea  film didactic altitudinii, expozi\iei,
orografici  considera\ii generale  retroproiector pantei ]i configura\iei
 s` cunoasc` influen\a fiec`rui factor  factorii orografici ce  folii de terenului asupra p`durii
orografic în via\a p`durii intervin în via\a p`durii: retroproiector  descrie comportamentul
altitudinea, expozi\ia, speciilor forestiere în func\
panta, configura\ia ie de manifestarea diferen\
terenului ial` a factorilor orografici
 s` cunoasc` factorii biotici ce intervin Factorii biotici în via\a p`durii  Conversa\ia euristic`  plan]e  caracterizeaz` factorii
în via\a p`durii  considera\ii generale  Expunerea  h`r\i ale biotici vegetali ]i animali
 s` precizeze influen\a arboretului,  factorii biotici vegetali în  Observa\ia arboretelor  descrie nivelurile ]i lan\
subarboretului, p`durii erbacee, a via\a p`durii: arboretul,  Înv`\area asistat` de  albume urile trofice din p`dure
semin\i]ului ]i microflorei în via\a subarboretul, p`tura calculator  retroproiector
p`durii erbacee, semin\i]ul,  Problematizarea  filme didactice
 s` cunoasc` influen\a faunei asupra microflora  anima\ie
p`durii precum ]i a p`durii asupra  factorii biotici animali în multimedia
faunei via\a p`durii: fauna
 s` cunoasc` modul cum interven\ia Omul în via\a p`durii  Expunerea  plan]e  surprinde influen\ele
antropogen` în via\a p`durii de-a  interven\ia omului în  Conversa\ia euristic`  retroproiector pozitive ]i negative ale
lungul timpului a modificat esen\ial comunitatea de via\` a  Observa\ia  film didactic omului asupra
modul de organizare ]i func\ionare a p`durii  Înv`\area asistat` de  diapozitive ecosistemului forestier
ecosistemului forestier calculator  computer  identific` formele de
 Enciclopedia interven\ie a omului în
naturii CD modificarea organiz`rii ]i
func\ion`rii ecosistemului
forestier
 stabile]te m`suri de
conservare a ecosistemului

128
forestier

Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:


ECOLOGIE FORESTIR~ - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie
Obiective Con\inut tematic Forme de activit/Metode Resurse Criterii de evaluare
 s` identifice diferite tipuri de ecosisteme Identificarea diferitelor  Conversa\ia euristic`  filme didactice  stabile]te tipul de eco-
 s` observe modul de interac\iune dintre tipuri de ecosisteme  Observa\ia  computer sistem dup` elementele
organismele vegetale ]i cele animale  Problematizarea  Enciclopedia componente
 s` observe sistemul de rela\ii de ac\iuni ]i  Înv`\area asistat` de naturii CD  apreciaz` stabilitatea
reac\iuni la diferite niveluri de integrare a calculator ecosistemelor în func\ie
ecosistemului forestier de rela\iile existente între
componentele sale
 s` observe modul cum factorii climatici Clima în via\a p`durii  Conversa\ia euristic`  filme didactice  identific` influen\ele
influen\eaz` dinamic desf`]urarea proceselor  lumina în via\a p`durii  Înv`\area prin  h`r\i climatice factorilor climatici asupra
colective din interiorul p`durii  c`ldura în via\a p`durii descoperire  h`r\i ale p`durii
 s` identifice speciile cu temperament de  umiditatea în via\a  Observa\ia arboretelor  clasific` speciile forestiere
lumin` ]i cele cu temperament de umbr` din p`durii  Problematizarea  computer din fondul didactic în
componen\a p`durii, cantitatea ]i calitatea  aerul în via\a p`durii  Înv`\area asistat` de  anima\ie func\ie de exigen\ele lor
luminii p`trunse în p`dure  vântul în via\a p`durii calculator multimedia fa\` de diferi\i factori
 s` observe modul cum lumina intervine în  Excursie didactic` în climatici
formarea coroanelor arborilor fondul didactic al ]colii  identific` efectele polu`rii
 s` recunoasc` efectele negative provocate de asupra dezvolt`rii arbo-
temperaturile maxime din timpul sezonului retelor
de vegeta\ie ]i de cele minime din timpul
repausului vegetativ
 s` observe ]i s` recunoasc` influen\ele
pozitive ]i negative ale umidit`\ii în via\a
p`durii
 s` recunoasc` speciile mai rezistente ]i cele
sensibile la ac\iunea gazelor toxice
 s` observe modul de reten\ie a depunerilor
(praf, impurit`\i ) de c`tre diferite specii în

129
zonele mai poluate
 s` recunoasc` însu]irile solului Solul în via\a p`durii  Observa\ia  machete  identific` influen\ele
 s` observe modul cum însu]irile solului  influen\a solului asupra  Conversa\ia euristic`  plan]e solului asupra p`durii
intervin în via\a p`durii existen\ei arborilor ]i a  Demonstra\ia  filme didactice  motiveaz` rolul eco-
 s` observe ac\iunea favorabil` a p`durii în p`durii  Problematizarea  mulaje protectiv al p`durii asupra
descompunerea materiei organice moarte în  influen\a p`durii asupra  Înv`\area asistat` de  h`r\i geologice solului
circuitul biologic, solificare înl`turarea solului calculator  anima\ia  compar` caracteristicile
eroziunii, a proceselor toren\iale ]i a multimedia solului din teren degradat
alunec`rilor de teren  computer cu a solului forestier
concluzionând asupra
acestui fapt
 s` observe influen\a factorilor orografici Factorii orografici în via\a  Observa\ia  plan]e  identificarea influen\elor
asupra factorilor climatici ]i edafici p`durii  Conversa\ia euristic`  machete factorilor orografici asu-
 s` observe modul cum intervin factorii  - factorii orografici ce  Problematizarea  mulaje pra ecosistemului forestier
orografici în productivitatea p`durii, asupra intervin în via\a p`durii:  Excursie de studii în  filme didactice  întocme]te un referat cu
procesului de fructifica\ie ]i regenerare, latitudine, expozi\ia, fondul didactic  h`r\i ale tema: “studiul influen\ei
sistemului de înr`d`cinare, formei ]i simetriei panta, configura\ia arboretelor factorilor orografici asu-
coroanelor terenului pra proceselor de
fructificare, regenerare,
formei ]i simetriei
coroanelor arborilor”
 s` observe influen\a etajelor de vegeta\ie ]i Factorii biotici în via\a  Conversa\ia euristic`  filme didactice  identific` etajele de
faunei asupra celorlalte lan\uri trofice ]i p`durii  Observa\ia  computer vegeta\ie din arboretul din
energetice din p`dure  factorii biotici vegetali  Problematizarea  Enciclopedia fondul didactic
 s` observe influen\ele favorabile ]i  factorii biotici animali  Înv`\area asistat` de naturii CD  stabile]te influen\a
nefavorabile exercitate de etajele de vegeta\ie calculator factorilor biotici asupra
]i faun` asupra p`durii p`durii
 s` observe influen\a p`durii asupra structurii  identific` structura lan\
zoocenozei urilor trofice din fondul
forestier

130
Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:
DESEN TOPOGRAFIC

Obiective Con\inutul tematic Metodologie Forme de Resurse Criterii de evaluare


activitate/Metode
 cunoa]terea tipurilor de planuri ]i h`r\i ce Planuri ]i h`r\i  Expunerea  planuri, h`r\i  clasific` planurile ]i h`r\ile
se întocmesc  generalit`\i  Demonstra\ia  instrumente de topografice
 în\elegerea no\iunilor de cartografie ]i  clasificarea planurilor ]i  Conversa\ia euristic` desen în  descrie sistemul de
sisteme de proiec\ie h`r\ilor cartografie proiec\ie în desenul
 h`r\ile topografice ]i proiec\ topografic
iile cartografice
 cunoa]terea formatelor ]i a tras`rii axelor Întocmirea planurilor  Conversa\ia euristic`  h`r\i, planuri  întocme]te planul
de coordonate topografice  Demonstra\ia  plan]e topografic al pepinierei
 cunoa]terea modului de raportare a  stabilirea formatului ]i  Problematizarea  albume didactice
punctelor preg`tirea hârtiei de desen  Observa\ia fotografice  întocme]te harta fondului
 cunoa]terea modului de legare a punctelor  trasarea axelor de  Exerci\iul  atlas geografic didactic al ]colii
 cunoa]terea semnelor conven\ionale ]i a coordonate  instrumente
modului lor de folosire  raportarea punctelor pentru desenul
 cunoa]terea modului de reprezentare a  trasarea limitelor ]i a cartografic
reliefului detaliilor  carnete de teren
 cunoa]terea metodelor de reprezentare  executarea inscrip\iilor cu inventare de
 cunoa]terea modului de scriere ]i colorare  reprezentarea reliefului puncte
a h`r\ilor ]i planurilor  colorarea
 cunoa]terea metodelor de reproducere a Reproducerea planurilor  Demonstra\ia  planuri, h`r\i  elaborare de plan]e
planurilor la aceea]i scar`: metoda topografice  Problematizarea  schi\e  realizeaz` reproducere de
calchierii, metoda cadril`rii, metoda  reproducerea planurilor la  Observa\ia  instrumente de planuri topografice la
litografierii, metoda fotografierii aceea]i scar`  Exerci\iul reproducere a sc`ri diferite ]i la aceea]i
 cunoa]terea metodelor de reproducere la  reproducerea planurilor la planurilor scar`
sc`ri diferite: metoda caroiajului, metoda sc`ri diferite  hârtie de calc
coordonatelor, metoda pantografului

131
Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:
DENDROMETRIE

Metodologie Forme de
Obiective Con\inutul tematic activitate / metode Resurse Criterii de evaluare
 s` cunoasc` locul dendrometriei în No\iuni generale  Conversa\ia euristic`  clupe  argumenteaz` locul dendrometriei
cadrul disciplinelor silvice ]i  scopul dendrometriei  Expunerea  panglici în cadrul disciplinelor silvice
domeniile în care sunt necesare  fundamente matematice  Observa\ia dendrometrice precum ]i domeniile în care sunt
m`sur`torile dendrometrice utilizate în dendrometrie  Exerci\iu  dendrometre necesare m`sur`torile dendrometrice
 instrumente de m`surat  verific` instrumentele de m`surat
dimensiunile arborilor grosimi ]i în`l\imi
 aplic` f`r` erori rela\iile matematice
uzuale
 s` calculeze suprafe\e ]i volume în Cubarea arborelui  Conversa\ia euristic`  clupe  enumer` echipamentele de cubare a
m`sura în care ele sunt necesare în doborât ]i a arborelui în  Expunerea  panglici arborelui doborât ]i a celui pe
silvicultur` picioare  Exerci\iul dendrometrice picior
 s` aplice formulele necesare pentru  cubarea lemnului rotund  dendrometre  utilizeaz` corect Biometria arborilor
calcul  cubarea lemnului a]ezat  tabele generale de ]i arboretelor din România
 s` utilizeze tabelele de cubaj în figuri cubaj  folose]te tabele generale de cubaj
 cubarea lemnului  biometria arbori- pentru foioase (r`]inoase)
prelucrat lor ]i arboretelor  calculeaz` descre]terea diametrului
 coeficien\i de form` din România fusului
 descre]terea diametrului  pocket-computere
fusului cu programare în
 tabele de cubaj pentru Basic
fusuri ]i arbori întregi
 s` enumere principalele Arboretul ]i principalele lui  Conversa\ia euristic`  biometria  deduce principalele caracteristici
caracteristice ale arboretului caracteristici  Expunerea arborilor ]i ale arboretului
 s` determine principalele  determinarea  Observa\ia arboretelor din  calculeaz` ]i principalele carac-
caracteristici ale arboretului principalelor  Exerci\iul România teristici ale arboretului: suprafa\a de
caracteristici ale  tabele baz`, diametrul mediu, în`l\imea
arboretului dendrometrice medie, compozi\ia consisten\a
 dispozitivul  indic` o modalitate de redare a
Bitterlich consisten\ei
 filme didactice  estimeaz` vârsta arboretelor
 albume  indic` metodele pentru deter-
minarea vârstei arborilor
 s` aplice interpolarea Procesele de inventariere,  Conversa\ia euristic`  biometria  calculeaz` suprafe\ele de baz` ]i
132
 s` cunoasc` formulele necesare cubare ]i sortare a  Explica\ia arborilor ]i volumele unitare ale arborilor
pentru calcul arboretelor  Problematizarea arboretelor din  aplic` formule uzuale pentru
 s` verifice corectitudinea calculelor  inventarierea arboretelor  Algoritmizarea România calculul volumului în domeniul
cu mijloacele de control adecvate  procedee de cubare ]i  tabele forestier
 s` enumere ]i s` aprecieze posibilit`\ sortare a arboretelor dendrometrice  folose]te tabele generale de cubaj
ile de control ale sort`rii  determinarea volumului  videocasete pentru fusuri (r`]inoase) ]i arbori
 s` cunoasc` modul de utilizare al pe sortimente  P.C. - uri ]i laptop întregi (foioase)
tabelelor - uri cu programe  aplic` formula uzual` pentru
 s` fie capabil s` prezinte rapid ]i de calcul de tip calculul diametrului central
logic succesiunea calculelor FoxPro,  aplic` interpolarea ca etap` de lucru
QuattroPro ori în aflarea diametrului central
variante  sorteaz` volumul brut al arboretului
similare ]i în sortimente primare ]i
modernizare ale dimensionale
acestora  argumenteaz` posibilit`\ile de
control ale sort`rii lemnului pe
picior
 apreciaz` posibilit`\ile de control
ale sort`rii lemnului pe picior
 controleaz` corectitudinea sort`rii
lemnului pe picior
 utilizeaz` calculul procentelor la
cubarea arborilor cu suprafe\e de
prob`, la cubarea arborilor cu arbori
de prob`, la procedee expeditive de
cubaj, la inventarierea calitativ` a
arborilor
 s` aplice calculul procentelor Evalu`ri forestiere ]i  Explica\ia  biometria arbori-  întocme]te un A.P.V. (act de
 s` explice punerea în valoare a determinarea cre]terilor -  Algoritmizare lor ]i arboretelor punere în valoare)
p`durilor clasificarea cre]terilor  Conversa\ie euristic` din România  interpreteaz` un A.P.V. (act de
 s` explice taxele forestiere  clasificarea cre]terilor  Înv`\area asistat` de  tabele punere în valoare)
 determinarea cre]terilor calculator dendrometrice
la arbori ]i arborete  P.C.-uri ]i progra-
 actul de punere în me de calcul de
valoare tip FoxPro,
 evaluarea calitativ`, QuattroPro, etc.
cantitativ` ]i valoric` a  program specia-
masei lemnoase lizat “Fond”
 s` identifice principalele specii No\iuni generale de studiul  Conversa\ia euristic`  e]antioane de  recunoa]te principalele specii
forestiere din România dup` lemnului  Explica\ia lemn forestiere din România dup`
133
structura lemnului  structura lemnului  Problematizarea  plan]e structura lemnului
 s` clasifice speciile forestiere dup`  identificarea lemnului  Observa\ia  albume  clasific` speciile forestiere dup`
diversele caracteristici ale lemnului  propriet`\ile lemnului  diapozitive caracteristicile lemnului
 defectele lemnului  retroproiector  utilizeaz` cheia de identificare
 folii de macroscopic` a lemnului
retroproiector principalelor specii forestiere
 recunoa]te principalele defecte ale
lemnului
 indic` cel pu\in 10 defecte ale
lemnului
 identific` cauzele defectelor
lemnului
 s` cunoasc` sortimentele de lemn Produsele exploat`rii  Conversa\ia euristic`  normativele  specific` normele de cultur` a
brut dup` elemente dimensionale lemnului  Expunerea tehnice ]i stass - p`duri pentru prevenirea defectelor
 s` enumere posibilit`\ile de utilizare  sortimente de lemn brut  Problematizarea urile în vigoare lemnului
a lemnului pentru produsele  identific` lemnul dup` sortimente ]i
 s` enumere sortimentele uzuale ]i s` lemnoase calitate
le ]tie evalua ]i utiliza  filme didactice  deduce posibilit`\ile de utilizare a
 s` recunoasc` ]i s` disting` lemnului
principalele defecte ale lemnului  evalueaz` principalele sortimente
ale lemnului
 indic` sortimentele de lemn brut

Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:

134
DENDROMETRIE - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie Forme de
Obiective Con\inutul tematic activitate / metode Resurse Criterii de evaluare
 s` cunoasc` unit`\ile de m`sur` M`surarea grosimilor ]i  Conversa\ia euristic`  clupe  verific` instrumentele de m`surat
uzuale în domeniul forestier în`l\imilor arborilor  Expunerea  dendrometre grosimi ]i în`l\imi
 s` cunoasc` regulile de m`surare a  verificarea  Observa\ia  panglic`  m`soar` grosimea arborilor pe
grosimilor ]i în`l\imilor instrumentelor Activitate practic` în dendrometric` picior ]i doborâ\i cu clupa forestier`
 s` capete deprinderi la mânuirea  m`surarea grosimilor ]i parcul dendrologic sau  m`soar` în`l\imile arborilor
instrumentelor de m`surat în`l\imilor dup` regulile în arboretele din fondul reprezentativi cu dendrometrul cu
 s` ]tie plica, dup` caz, corec\iile stabilite didactic pendul
necesare  aplicarea corec\iilor  corecteaz` în`l\imile m`surate în
 s` poat` folosi valorile m`surate în func\ie de panta terenului
formulele de calcul uzuale în  aplic` f`r` erori rela\iile matematice
silvicultur` uzuale
 s` aplice f`r` erori regulile Cubarea arborilor doborâ\ 
Conversa\ia euristic`  dendrometre  folose]te tabele generale de cubaj
aritmetice la calculul volumelor i ]i pe picior 
Problematizarea  tabel` general` de pentru foioase (r`]inoase)
 s` verifice corectitudinea calculelor  m`surarea dimensiunilor
Exerci\iul cubaj  înregistreaz` diametrele ]i în`l\imile
cu ajutorul metodelor de control  aflarea coeficientului de 
Activitate practic` în  biometria m`surate în carnetul de teren
adecvate form` din tabelele de
arboretele din fondul arborilor ]i  aplic` formulele uzuale de cubaj
 s` aplice formulele necesare pentru produc\ie sau biometrice
didactic arboretelor di folosite la estimarea volumului
calcul  calculul volumului cu România arborilor calculeaz` descre]terea
 s` completeze tabelele de cubaj ]i formule uzuale  carnet de teren diametrului fusului
de coeficient de form`  compararea rezultatelor  cret` forestier`  organizeaz` ]i conduce echipa de
cu etaloane portabile  computere de inventariere
buzunar cu
programele
elementare pentru
calculul
volumelor ]i
aflarea
coeficientului de
form` în func\ie
de anumi\i
parametri ai
arborilor
 s` stabileasc` ordinea logic` a Cubarea ]i sortarea  Conversa\ia euristic`  clupe  înregistreaz` diametrele ]i în`l\imile
etapelor de punere în valoare a arboretelor  Problematizarea  dendrometru m`surate în carnetul de teren
p`durilor  inventarierea arboretelor  Exerci\iul  biometria  apreciaz` vizual calitatea arborilor

135
 s` enumere posibilit`\ile de utilizare  utilizarea carnetului  Demonstra\ia arborilor ]i pe picior
a lemnului  calculul diametrului  Activitate practic` în arboretelor din  centralizeaz` datele înregistrate
 s` enumere sortimentele uzuale, s` central arboretele din fondul România  calculeaz` suprafe\ele de baz` ]i
le evalueze ]i s` le utilizeze  m`surarea în`l\imilor în didactic  carnete de volumele unitare ale arborilor
 s` recunoasc` ]i s` pun` în valoare jurul dimensiunii inventariere  aplic` formule uzuale pentru
sortimentele de lemn brut ]i centrale  grife calculul volumului în domeniul
sortimentele dimensionale  calculul volumului  program special forestier
 s` întocmeasc` un A.P.V. brut ]i pe sortimente “Fond” sau  folose]te tabele generale de cubaj
 s` recunoasc` ]i s` disting`  verificarea sort`rii programe tip baz` pentru fusuri (r`]inoase) ]i arbori
principalele defecte ale lemnului, de date sau tabel întregi (foioase)
cauzele care le-a produs ]i efectele de calcula\ie  aplic` formula uzual` pentru
lor asupra naturii pentru executarea calculul diametrului central
 s` verifice calculele ]i s` le judece automat` a  aplic` interpolarea ca etap` de lucru
calculelor în aflarea diametrului central
 arboret  sorteaz` volumul brut al arboretului
 P.C.- uri portabile în sortimente primare ]i
sau de birou dimensionale
 întocme]te un A.P.V.
 verific` un A.P.V. întocmit
 argumenteaz` posibilit`\ile de
control ale sort`rii lemnului pe
picior
 apreciaz` posibilit`\ile de control
ale sort`rii lemnului pe picior
 controleaz` corectitudinea sort`rii
lemnului pe picior
 utilizeaz` calculul procentelor la
cubarea arborilor cu suprafe\e de
prob`, la cubarea arborilor cu arbori
de prob`, la procedee expeditive de
cubaj, la inventarierea calitativ` a
arborilor
 s` identifice arbori ]i s` le poat` Determinarea cre]terilor cu  Conversa\ia euristic`  tabele de produc\  face clasificarea ]i determinarea
enumera ]i s` le poat` enumera ajutorul tabelelor de  Problematizarea ie cre]terilor la arbori
principalele caracteristici produc\ie  Expunerea  biometria  indic` cel pu\in 2 tipuri de cre]tere a
 s` consulte tabelele de produc\ie  stabilirea elementelor de arborilor ]i arborilor
 s` prezinte cler ]i logic succesiunea produc\ie arboretelor din  determin` cre]terea arboretelor
calculelor  stabilirea indicelui de România pentru intervale date de timp
densitate  carnete de teren  interpreteaz` cre]terile arborilor

136
 citirea valorilor  calculatoare de  folose]te tabelele de produc\ie
cre]terilor din tabel buzunar pentru determinarea cre]terilor
 corectarea valorii utile  judec` renta pe picior a p`durilor,
 folosirea ]i interpretarea respectiv taxele forestiere pentru
valorii aflate actualele p`duri de stat

Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:


MECANIZAREA LUCR`RILOR SILVICE

Metodologie Forme de
Obiective Con\inutul tematic activitate / metode Resurse Criterii de evaluare
 s` aib` no\iuni simple despre Motoare cu ardere intern`  Expunerea  plan]e  enumer` elementele constructive ale
alc`tuirea ]i func\ionarea  clasificarea motoarelor  Explica\ia  machete unui motor cu ardere intern`
motoarelor cu ardere intern`, despre  elemente constructive  Observa\ia  organe de ma]ini  identific` ]i caracterizeaz`
între\inerile ]i interven\iile sumare  principii de func\ionare  Înv`\area prin  motoare sec\ mecanismul motor ]i de distribu\ie
ce se fac asupra acestor motoare  mecanismul motor descoperire ionate  indic` p`r\ile componente ]i func\
 s` ]tie regulile de securitate a  mecanismul de distribu\  film didactic ionarea sistemelor de aprindere,
muncii la motoarele cu ardere ie  anima\ie ungere, alimentare, r`cire, pornire
intern`  sistemul de alimentare multimedia
 sistemul de aprindere  computer
 sistemul de ungere
 sistemul de r`cire
 sistemul de pornire
 între\inerea motoarelor
cu ardere intern`
 norme de tehnica
securit`\ii muncii
 s` cunoasc` diferitele tractoare Tractoare folosite în  Expunerea  plan]e  descrie p`r\ile componente ]i
folosite în silvicultur`, precum silvicultur`  Observa\ia  machete echipamentul tractoarelor folosite
tractoarele cu ]asiu articulat, com-  clasificarea tractoarelor  Înv`\area prin  piese de tractoare în silvicultur`
binele forestiere moderne folosite la  transmisia descoperire  tractoare  indic` normele de între\inere a
recoltarea lemnului, macarale  sistemul de direc\ie,  Problematizarea  filme didactice tractoarelor
forestiere rulare, frânare
 s` cunoasc` organele de transmisie,  suspensia ]i
echipamentul hidraulic ]i electric, echipamentul auxiliar
137
echipamentul de lucru  echipamentul electric
 s` cunoasc` capacit`\ile de lucru a  echipamentul de lucru
tractoarelor  între\inerea tractoarelor
 s` cunoasc` echipamentul indivi-  norme de tehnica
dual de protec\ie pentru utilizator securit`\ii muncii
 s` cunoasc` între\inerea diferitelor
organe ]i s` dobândeasc` capacitatea
de a efectua mici repara\ii
 s` cunoasc` distan\ele de securitate
a muncii pentru operator ]i
lucr`torii forestieri
 s` aib` no\iuni despre trolii, cabluri,
sochere, lan\uri, scut hidraulic,
lam` de voltare, comenzi r11adio
 s` enumere ma]inile ]i utilajele Principalele utilaje pentru  Expunerea  plan]e  enumer` categoriile de ma]ini ]i
necesare într-o unitate silvic` mecanizarea lucr`rilor  Observa\ia  machete cu utilaje utilaje folosite pentru mecanizarea
 s` explice func\ionarea ]i domeniul silvice  Înv`\area prin silvice lucr`rilor silvice
de utilizare al diverselor utilaje ]i  utilaje folosite pentru descoperire  filme didactice cu  descrie tehnicile de execu\ie
ma]ini folosite pentru lucr`rile desprinderea conurilor ]i  Problematizarea utilaje forestiere mecanizat` a diferitelor categorii de
silvice fructelor de pe ramuri  Explica\ia în lucru ]i lucr`ri silvice cu respectarea
 s` consulte normativele de protec\ie  instala\ii pentru cuprinzând m`suri N.T.S.M. în vigoare
a muncii pentru utilajele ]i ma]inile extragerea semin\elor de tehnica  precizeaz` tehnicile de manipulare a
dintr-o unitate silvic` din conuri securit`\ii muncii ma]inilor
 s` cunoasc` metodele de combatere  ma]ini pentru la aceste utilaje  indic` modul de organizare ]i
a buruienilor din pepiniere prelucrarea fructelor ]i execu\ie a lucr`rilor silvice cu
 s` cunoasc` sistemele de lucrare
semin\elor ajutorul ma]inilor ]i utilajelor
mecanizat` a solului
 s` cunoasc` tehnica de sem`nare a  utilaje folosite în
culturilor silvice solarii ]i pepiniere
 s` cunoasc` tehnica de irigare a  utilaje folosite la
culturilor din pepinierele silvice lucr`rile de împ`duriri
 s` cunoasc` tehnicile de fertilizare a  utilaje folosite la
solului în pepinierele silvice lucr`rile de îngrijire a
 s` cunoasc` folosirea, mânuirea ]i arboretelor
între\inerea zilnic` a motofe-  utilaje folosite la
r`straielor lucr`rile de protec\ie a
 s` cunoasc` modul de ascu\ire a lan\ p`durilor
ului unui fer`str`u  utilaje folosite la
 s` cunoasc` în timpul lucrului lucr`rile de economie a
reglement`rile protec\iei muncii vânatului ]i

138
 s` cunoasc` reglajele la motofe- salmonicultur`
r`straie  utilaje folosite la
 s` cunoasc` folosirea motoagre- recoltarea ]i prelucrarea
gatelor la degaj`ri, depres`ri, cur`\iri produselor p`durii
]i r`rituri în arborete
 s` cunoasc` regulile de utilizare,
reglare a bretelei ]i de manevrare la
motoagregatul Stihl/Husqvarna
 s` cunoasc` utilajele folosite la
recoltarea ]i prelucrarea semin\elor
forestiere
 s` cunoasc` utilajele de dezaripat
semin\e de r`]inoase ]i scarificat
semin\e de salcâm
 s` descrie dispozitivele folosite la
confec\ionarea buta]ilor
 s` cunoasc` utilajele folosite în
pepinierele silvice
 s` descrie utilajele folosite la
lucr`rile de împ`duriri precum ]i
regulile de protec\ie a muncii la
lucr`rile de împ`duriri
 s` cunoasc` utilajele folosite la
lucr`rile de protec\ia p`durilor
 s` cunoasc` utilajele folosite la
lucr`rile de cultura vânatului
 s` cunoasc` utilajele folosite la
recoltarea ]i prelucrarea produselor
p`durii precum ]i modul de
p`strare ]i între\inere a acestora

Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:


MECANIZAREA LUCR~RILOR SILVICE - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie Forme de
Obiective Con\inutul tematic activitate / metode Resurse Criterii de evaluare
 s`-]i însu]easc` deprinderi ]i Lucr`ri de între\inere  Expunerea  motor cu ardere  detecteaz` penele de motor ]i
îndemân`ri sumare pentru sumar` a motoarelor  Conversa\ia intern` cauzele din care se produc
detectarea penelor ]i s` cunoasc`  principiul de func\ionare  Descoperirea  panouri/tablou de  remediaz` penele de motor
139
motivele din care se produc al unui motor cu ardere  Problematizarea comand` pentru
 s` dobândeasc` cuno]tin\e ]i intern` programare ]i si-
deprinderi pentru a putea face  între\inere sumar` mulare de defecte
interven\ii asupra unor defecte (lubrifian\i, carburan\i)  racorduri de eva-
u]oare  detectarea penelor ]i cuare a gazelor
cauzele din care se arse când activi-
produc tatea se desf`]oar`
 mici repara\ii curente în interiorul
cl`dirilor
 s` enumere ma]inile, utilajele dintr- Ma]ini ]i utilaje folosite în  Conversa\ia euristic`  2-3  execut` lucr`ri silvice mecanizate în
o pepinier` silvic` pepiniere  Demonstra\ia motopr`]itoare pepinier`
 s` consulte normativele de protec\ia  tractoare  Înv`\area prin  motoagregate  organizeaz` ]i conduce echipele în
muncii la utilajele din pepinier`  utilaje pentru descoperire Stihl cadrul lucr`rilor mecanizate în
 s` explice func\ionarea ]i domeniul prelucrarea solului  Activit`\i practice în  pluguri pepinier`
de utilizare a diverselor utilaje ]i  utilaje pentru pepiniera didactic`  grape  stabile]te normele de timp ]i
agregate folosite în silvicultur` combaterea mecanic` a  vermorel produc\ie pentru muncitori
 s` judece ]i s` aleag` ma]inile dup` buruienilor ]i între\  truse de scule  alege cele mai potrivite utilaje ]i
criterii economice, tehnice ]i inerea solului  erbicide norme pentru lucr`rile ce se execut`
ergonomice  utilaje combaterea  insecticide
 s` pun` în func\iune utilajele silvice chimic` a buruienilor  fungicide
 s` regleze ]i s` între\in` utilajul în  utilaje combaterea chi-  îngr`]`minte
timpul lucrului ]i la sfâr]itul zilei mic` a bolilor ]i  echipamente de
de lucru d`un`torilor culturilor protec\ie indivi-
 s` evalueze norma de produc\ie din pepiniere dual` a utiliza-
pentru 8 ore ]i norma de timp  utilaje pentru fertilizarea torului
pentru un ha ]i irigarea culturilor
 s` evalueze retribu\ia ce se cuvine
în lei / ha pentru munca prestat`
 formarea de priceperi ]i deprinderi Utilaje folosite la lucr`ri în  Conversa\ia euristic`  fer`str`u /  execut` mecanizat lucr`ri de cur`\iri,
în stabilirea momentului de arborete  Demonstra\ia motoagregat Stihl r`rituri, degaj`ri într-un arboret, cu
executare a r`rituri /cur`\iri  execu\ia unei r`rituri  Problematizarea  truse de scule respectarea N.T.S.M.
 formarea priceperilor ]i întru-un arboret cu  Activitate practice în pentru reglaje  organizeaz` ]i conduce lucr`ri de
deprinderilor privind identificarea motofer`str`ul Stihl fondul didactic  grife cur`\iri, r`rituri, degaj`ri într-un
parcelei în care se execut` cur`\iri,  execu\ia unei cur`\iri  echipamente de arboret
r`rituri, delimitarea ]i stabilirea într-un arboret cu protec\ie
postatelor de lucru motoagregatul Stihl individual`
 formarea priceperilor ]i  executare unei degaj`ri  norme tehnico -
deprinderilor de grifare, marcare, a cu motoagregatul Stihl silvice de aplicare
exemplarelor ce se taie a lucr`rilor de

140
 formarea priceperilor ]i îngrijire în
deprinderilor de între\inere tehnic` arborete
a motofer`strului, agregatului Stihl:
control ]i strângerea îmbin`rilor,
ungere, alimentare, ascu\irea
organelor t`ietoare
 formarea deprinderilor de deplasare
cu utilajul de la un arbore la altul

Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:


TOPOGRAFIE

Metodologie Forme de
Obiective Con\inutul tematic activitate / metode Resurse Criterii de evaluare
 s` defineasc` obiectul topografiei ]i Cuno]tin\e generale  Conversa\ie  plan]e  justific` importan\a topografiei în
p`r\ile ei componente  obiectul topografiei; p`r\ interactiv`  folie silvicultur`
 s` utilizeze scara h`r\ilor pentru ile topografiei  Expunerea retroproiector  face distinc\ie între scara grafic` ]i
reducerea la scar`  principii generale ale  Demonstra\ia  h`r\i numeric`
 s` deosebeasc` planurile ]i h`r\ile topografiei  Exerci\iul  planuri  identific` cel pu\in trei surse de
 sc`ri grafice ]i numerice erori în topografie
 detalii topografice  indic` solu\ii pentru diminuarea
 planuri ]i h`r\i ]i efectului produs de erori
utilizarea lor
 erori în m`sur`tori
topografice
 s` recunoasc` în teren principalele M`surarea elementelor  Expunerea  plan]e  face distinc\ie între marcare ]i
modalit`\i de marcare ]i semna- topografice  Conversa\ia  folie de semnalizare ]i indic` cel pu\in trei
lizare a punctelor topografice  marcarea ]i semnalizarea interactiv` retroproiector metode de semnalizare a punctelor
 s` realizeze aliniamente în teren punctelor topografice  Exerci\iul  \`ru]i topografice
 s` traseze aliniamente perpen-  jalonarea aliniamentelor  Demonstra\ia  jaloane  justific` utilitatea jalon`rii ]i explic`
diculare  m`surarea pe cale direct`  Descoperirea  panglici dou` forme de executare a lucr`rii
 s` determine distan\ele pe cale a distan\elor  Problematizarea  rulete  demonstreaz` utilitatea
direct` folosind panglica sau ruleta - generalit`\i instrumente  echere m`sur`torilor pe cale direct` ]i
 s` calculeze corec\ii la m`sur`tori folosite  teodolite enumer` cel pu\in dou` modalit`\i
- verificarea ]i etalonarea
directe  trepied de realizare a ei
panglicii
 s` reduc` la orizont distan\e - m`surarea propriu - zis` a  stadie  explic` cel pu\in dou` modalit`\i de
m`surate pe cale direct`  busole ducere a aliniamentelor
141
 s` descrie principalele goniometre ]i distan\elor cu panglic`  tabele perpendiculare
s` fie în m`sur` s` le foloseasc`  corec\ii la m`sur`torile  argumenteaz` necesitatea m`sur`rii
 s` explice activit`\ile care le pe cale direct` unghiurilor în lucr`rile topografice
presupune a]ezarea în sta\ie ]i s` fie  ducerea perpendicula-  face distinc\ie între teodolite ]i alte
în m`sur` s` le execute relor instrumente cu busol`
 s` cunoasc` p`r\ile componente ale  m`surarea unghiurilor  enumer` etapele cal`rii ]i a]ez`rii în
busolei ]i s` fie în m`sur` s` le - tipuri de unghiuri ]i sta\ie
de instrumente
foloseasc`  s` identifice sistemul de citire la cel
- teodolitul (p`r\i compo-
 s` cunoasc` modul de m`surare pe nente) pu\in dou` teodolite
cale indirect` a distan\elor - tipuri de teodolite  precizeaz` p`r\ile componente a
 s` execute orientarea planurilor ]i a - calarea ]i a]ezarea în busolelor topografice ]i rolul lor
h`r\ilor sta\ie  identific` sistemul de citire la o
- m`surarea unghiurilor busol`
cu diferite tipuri de  explic` modul cum se citesc
teodolite unghiurile verticale ]i orizontale la
 m`surarea orient`rilor o busol`
- no\iuni asupra magne-  precizeaz` trei situa\ii în care
tismului terestru m`sur`torile pe cale indirect` î]i
- tipuri de busole justific` oportunitatea
- busole topografice (p`r\i  indic` echipamentul necesar
componente) m`sur`torilor pe cale indirect` ]i
- m`surarea unghiurilor cu explic` modul de realizare a
busola lucr`rilor
 m`surarea pe cale  execut` reducerea la primul cadran
indirect` a distan\elor
 cercul topografic ]i a unghiurilor situate în cel pu\in
reducerea la primul alte dou` cadrane
cadran
 s` explice activit`\ile pe care le Ridic`ri planimetrice  Expunerea  rulet`  precizeaz` când se execut` ridic`ri
presupune o ridicare în plan  obiectivul ]i felul  Conversa\ia  panglic` prin abscise sau prin abscise ]i
 s` prezinte succesiunea opera\iilor ridic`rilor interactiv`  plan]e coordonate
la toate ridic`rile în plan  ridicarea prin abscise  Exerci\iul  busol`  justific` rolul re\elelor geodezice
 s` explice modul cum se determin`  ridicarea prin abscise ]i  Demonstra\ia  teodolite pentru o ridicare în plan
coordonatele punctelor ridicate în ordonate  Descoperirea  folie de  enumer` succesiunea opera\iilor la
plan  ridicare cu panglica ]i  Problematizarea retroproiector cel pu\in dou` ridic`ri în plan
 s` foloseasc` corect principalii echerul  coordonatografe  precizeaz` elementele ce se m`soar`
termeni tehnici specifici ridic`rilor  re\ele geodezice (rolul ]i  planimetre în teren pentru cel pu\in dou` tipuri
în plan felul lor)  stadii de ridic`ri în plan
 s` explice activit`\ile pe care le  succesiunea opera\iilor  explic` modul de calcul a

142
presupune o raportare ]i s` fie la o ridicare în coordonatelor pentru dou` tipuri de
capabil s` o execute plan ridic`ri în plan
 s` determine aria suprafe\elor  metodele planimetriei  enumer` instrumentele folosite la
raportate prin diverse metode  metoda triangula\iei raportare
 s` deta]eze suprafe\e în anumite  metoda intersec\iei  precizeaz` diferen\ele ce apar la
condi\ii  metoda drumuirii raportarea ridic`rilor f`cute cu
 s` deschid` linii prin p`dure  metoda radierii teodolitul ]i cu busola topografic`
 metoda drumuirilor cu  explic` cel pu\in dou` modalit`\i de
radieri determinare a ariei suprafe\elor
 raportarea ridic`rilor în raportate(cu contur poligonal ]i cu
plan contur sinuos)
 generalit`\i ]i  argumenteaz` utilitatea parcel`rilor
instrumente în literatur` ]i explic` utilitatea lor
 metode de raportare  indic` opera\iile necesare unei
 evaluarea suprafe\elor deschideri de linii prin p`dure
raportate prin metode
grafice, numerice sau
 mecanice
 parcel`ri ]i deta]`ri de
suprafe\e
 tras`ri
 s` explice no\iunile specifice Nivelment ]i metode de  Expunerea  plan]e  explic` no\iunea de cot` ]i diferen\`
nivelmentului nivelment  Conversa\ia  folie de de nivel
 s` enumere tipurile de nivelment ]i  generalit`\i privind interactiv` retroproiector  face diferen\` între nivelmentul
s` cunoasc` tehnica de lucru ]i nivelmentul ca parte a  Problematizarea  nivelmetre geometric ]i cel trigonometric
instrumentele pe care le presupune topografiei  Demonstra\ia  teodolite  enumer` cel pu\in patru tipuri de
fiecare  suprafe\e de nivel cote ]i  Descoperirea  stadia nivelment
 s` cunoasc` ordinea logic` a diferen\e de nivel  h`r\i  explic` cel pu\in dou` tipuri de
lucr`rilor la o ridicare expeditiv` ]i  tipuri de nivelment,  binoclu cu scal` nivelment geometric
s` fie capabil s` o execute repere ]i re\ele de  explic` cel pu\in o metod` de
nivelment nivelment folosit` la nivelmentul
 nivelment geometric geometric sau barometric
(instrumente ]i metode)  argumenteaz` utilitatea nivelmen-
 nivelment trigonometric tului barometric ]i hidrostatic
(instrumente ]i metode)  precizeaz` instrumente ]i explic`
 nivelment barometric ]i tehnica de lucru la o ridicare
hidrostatic expeditiv` ]i din vedere

143
 ridic`ri expeditive ]i din
vedere
 s` defineasc` principalii indici a Elemente de fotogram-  Conversa\ia  plan]e  precizeaz` cel pu\in patru indici de
unei fotograme metrie ]i teledetec\ie interactiv`  fotograme pe o fotogram`
 s` aduc` o fotogram` la o scar`  no\iuni generale de  Demonstra\ia  stereoscop cu  explic` utilitatea reperajului
unitar` fotogrametrie  Descoperirea oglinzi fotogrammetric pentru exploatarea
 s` realizeze o hart`  vedere mono ]i  Problematizarea unei fotogramme
 s` fie în m`sur` s` interpreteze binocular`  face distinc\ie între reambulare ]i
elemente de interes silvic de pe o  caracteristicile unei redresare
fotogram` fotograme  argumenteaz` utilitatea teledetec\iei
 reperaj fotogrammetric pentru silvicultur`
 fotogrametrie
planimetric`
 principii redactarea
fotogrammelor
 fotoplanul
 fotoproiec\ia
stereografic`
 principii
 stereorestitu\ia
 elemente de teledetec\ie
 aplica\ii în silvicultur`

Structura ]i organizarea con\inutului la disciplina:


TOPOGRAFIE - INSTRUIRE PRACTIC~

Metodologie Forme de
Obiective Con\inutul tematic activitate / metode Resurse Criterii de evaluare
 s` m`soare distan\ele pe cale direct` M`sur`tori topografice  Observa\ia  echer  execut` m`sur`tori directe cu o
 s` calculeze corec\ii de etalonare asupra detaliilor din teren  Expunerea  jaloane precizie de 3 centimetri la100de m
 s` calculeze distan\ele reduse la  m`surarea pe cale direct`  Demonstra\ia  plan]e  aplic` corec\ii de etalonare pentru
orizont a distan\elor; corec\ii de  Exerci\iul  rulet` erorile sistematice introduse de
 s` utilizeze sc`rile h`r\ilor ]i a etalonare  Problematizarea  panglic` panglic`
planurilor topografice  reducerea distan\elor la  Lucrare practic`  întinz`toare  identific` ]i folose]te scara
 s` fie în m`sur` s` a]eze în sta\ie ]i orizont  fi]e numeric` sau scara grafic` a
s` caleze aparate în vederea  sc`ri numerice ]i sc`ri  teodolit planurilor ]i a h`r\ilor
m`sur`torilor topografice grafice  busole  execut` calarea ]i a]ezarea în sta\ie
 s` determine distan\ele pe cale  m`surarea unghiurilor cu topografice a teodolitelor ]i a busolelor
144
optim` diverse goniometre  trepied topografice
(teodolite ]i busole  stadii  determin` sistemul de gradare al
topografice) cercurilor, precizia ]i execut` citiri
 a]ezarea în sta\ie ]i de unghiuri
calarea aparatelor  m`soar` distan\e pe cale indirect` cu
topografice o precizie de 20 centimetri la 100m
 m`surarea pe cale
indirect` a distan\elor
 s` cunoasc` succesiunea opera\iilor Metode de ridicare în plan  Observa\ia  panglic`  ridic` în plan o suprafa\` cu contur
la o ridicare în plan  ridicarea unei suprafe\e  Expunerea  rulet` poligonal (min 5 loturi) folosind
 s` execute ridic`ri simple prin metode simple  Demonstra\ia  teodolit panglica ]i echerul
 s` fie capabil s` execute drumuiri ]i  ridicarea în plan a unei  Exerci\iul  echer  execut` o drumuire sprijinit` sau
radieri pentru a ridica în plan o suprafe\e prin metoda  Problematizarea  busol` topografic` închis` pe punctul de plecare care
suprafa\` drumuirii folosind  Descoperirea  stadii are min 5 puncte
teodolitul sau busola  Conversa\ia  jaloane  calculeaz` coordonatele punctelor
topografic` interactiv`  binoclu cu scal` de drumuire
 ridicarea în plan  execut` radierea punctelor nesituate
folosind metoda în traseul de drumuire cu sau f`r`
drumuirii cu radieri calculul coordonatelor
 s` fac` raportarea punctelor pe un Raportarea ridic`rilor  Observa\ia  raportor  execut` raportarea punctelor ]i
plan cunoscând coordonatele ]i  raportarea ridic`rilor în  Demonstra\ia  liniar compensarea drumuirilor raportate
scara sau orientarea distan\a ]i scara plan cu teodolitul ]i  Exerci\iul  coordonatografe  calculeaz` aria suprafe\elor
 s` calculeze suprafe\ele raportate busola topografic`  Problematizarea  planimetre raportate folosind planimetrul,
prin metode grafice, numerice sau  evaluare ariei suprafe\  Lucrare practic`  busole de mân` ]i metoda p`tratelor module, metoda
mecanice elor raportate prin topografice coordonatelor sau metode grafice
 s` orienteze h`r\ile ]i planurile diverse metode de  h`r\i  opteaz` spre una din metode în
evaluare func\ie de forma suprafe\ei ]i de
 orientarea planurilor ]i datele ini\iale
h`r\ilor  execut` orientarea h`r\ilor folosind
busole
 s` fac` lucr`ri de nivelment în Ridic`ri altimetrice  Observa\ia  nivelmetre  determin` diferen\ele de nivel pe un
vederea determin`rii cotelor  ridicare altimetric` prin  Expunerea  teodolit traseu de drumuire cu min 5 puncte
diferitelor puncte din teren nivelment geometric de  Demonstra\ia  stadie  calculeaz` cotele punctelor
 s` recunoasc` formele de relief pe mijloc sau de cap`t  Exerci\iu  panglic`  identific` pe o hart` curbe de nivel
h`r\i sau curbe de nivel  ridicare altimetric` prin  Descoperire  h`r\i minimum 5 forme de relief
nivelment trigonometric  Problematizarea

145
 reprezentarea reliefului  Lucrare practic`
prin curbe de nivel

Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:


CULTURA VÂNATULUI
Metodologie Forme de
Obiective Con\inut tematic activitate/Metode Resurse Criterii de evaluare
 s` defineasc` cultura vânatului Considera\ii generale  Expunerea  film didactic  distinge importan\a culturii vânatului
 s` cunoasc` sfera de activitate ]i  obiectul culturii  Conversa\ia euristic`  diapozitive din punct de vedere ecologic ]i
importan\a activit`\ii cinegetice vânatului  Problematizarea economic
 s`-]i însu]easc` no\iunile specifice  scopul ]i importan\a  indic` no\iunile de biologie utilizate
utilizate în cinegetic` culturii vânatului în clasificarea vânatului
 orient`ri ]i concep\ie în
cultura vânatului
 pozi\ia gospod`riei cine-
getice în raport cu cea
forestier`, agricol`,
pastoral`
 no\iuni din biologia
vânatului utilizate în
descrierea ]i clasificarea
146
vânatului
 s` recunoasc` speciile de vânat dup` Biologia speciilor de vânat  Conversa\ia euristic`  filme didactice  clasific` speciile de vânat dup`
aspectul morfologic ]i  vânatul ner`pitor cu p`r  Observa\ia cinegetice diferite criterii
caracteristicile biologice dup`  vânatul r`pitor cu p`r  Problematizarea  colec\ie de  identific` speciile de vânat dup`
urme ]i piese naturalizate  vânatul ner`pitor cu trofee caracteristici morfologice, urme,
 s` recunoasc` biotipul fiec`rei specii pene  colec\ie de urme l`s`turi
]i modul de asociere între specii  vânatul r`pitor cu pene  justific` plasarea perioadelor d
 s` enumere principalele vân`toare ale speciilor din diferite
caracteristici biologice ale speciilor perioade din an ]i regimul de ocrotire
de vânat absolut` a unor specii
 s` cunoasc` reglement`rile privind  precizeaz` rolul fiec`rei specii de
vân`toarea ]i metodele de vân`toare vânat în cadrul ecosistemului
ale fiec`rei specii forestier
 justific` necesitatea conserv`rii
biodiversit`\ii fondului cinegetic
 s` cunoasc` factorii ecologici care Factorii ecologici care  Problematizarea  plan]e  identific` factorii care influen\eaz`
influen\eaz` existen\a vânatului ]i influen\eaz` existen\a  Conversa\ia euristic`  grafice existen\a vânatului
interdependen\a lor vânatului  Observa\ia  filma didactice  caracterizeaz` influen\a factorilor
 s` realizeze leg`tura între ecologia  factorii abiotici  Demonstra\ia  diapozitive ecologici asupra existen\ei vânatului
cinegetic` ]i ecologia forestier`  factorii biotici  surprinde interdependen\a factoilor
 factorii antropeici care influen\eaz` existen\a vânatului
 s` cunoasc` legisla\ia în vigoare Asigurarea condi\iilor ne-  Expunerea  legea fondului  identific` din “Legea fondului
care st` la baza administr`rii ]i cesare men\inerii efecti-  Conversa\ia euristic` cinegetic ]i a cinegetic ]i a protec\iei vânatului”
gestion`rii fondului cinegetic velor optime de vânat  Problematizarea protec\iei articolele care reglementeaz`
 s` posede cuno]tin\ele referitoare la  legisla\ia privind cultura  Observa\ia vânatului gestionarea unui fond de vân`toare
asigurarea lini]tii vânatului prin : vânatului  Demonstra\ia  mijloace de  precizeaz` condi\iile necesare men\
- combaterea braconajului  asigurarea lini]tii braconaj(capcan inerii efectivelor optime pe un fond
- prevenirea ]i combaterea bolilor vânatului e, lan\uri, de vân`toare
 s` cunoasc` principiile de selec\ie a - braconajul ]i combaterea substan\e toxice,  define]te ad`postul vânatului
vânatului lui etc. )  indic` m`surile de îmbun`t`\ire a
 s` cunoasc` modalit`\ile de - combaterea animalelor  machete de ad`postului vânatului
asigurare a lini]tii vânatului d`un`toare vânatului instala\ii sau  descrie categoriile de hran` pentru
 s` eviden\ieze categoriile de hran` a - prevenirea ]i construc\ii vânat
vânatului ]i modalit`\ile de combaterea bolilor vân`tore]ti  precizeaz` modalit`\ile de recoltare ]i
administrare a ei  ad`postul vânatului  filme didactice administrare a hranei complementare
 hrana vânatului  formulare tip pentru vânat
 bolile vânatului pentru sanc\  descrie principiile ]i modalit`\ile de
 selec\ia vânatului ionarea actelor selec\ie a vânatului
de braconaj  justific` necesitatea selec\iei
 trofee de selec\ vânatului
ie pentru diferite
147
specii de vânat
 s` delimiteze ]i s` precizeze Amenajarea ]i popularea  Demonstra\ia  fi]a fondului de  define]te bonitatea fondurilor de
componentele unui fond de fondului de vân`toare  Conversa\ia euristic` vân`toare vân`toare
vân`toare în func\ie de condi\iile  bonitatea fondurilor de  Observa\ia  harta fondului  descrie cheia de diagnoz` ecologic` ]i
existente vân`toare  Exerci\iul de vân`toare modul de calcul al bonit`\ii
 s` cunoasc` modul de întocmire a  fi]a fondului de  plan]e, schi\e ]i fondurilor de vân`toare
fi]ei fondului de vân`toare vân`toare machete cu  descrie tipurile de amenaj`ri, instala\
 s` cunoasc` metoda de stabilire a  amenaj`ri, instala\ii ]i instala\ii ]i ii ]i construc\ii vân`tore]ti (poteci,
bonit`\ii fondului de vân`toare construc\ii vân`tore]ti construc\ii observatoare, colibe, bordeie, cabane,
 mijloace de sporire a vân`tore]ti etc. )
produc\iei cinegetice  filme didactice  justific` necesitatea ]i oportunitatea
 amenajarea fondului de  diapozitive amplas`rii în teren a construc\iilor ]i
vân`toare pentru reu]ita instala\iilor vân`tore]ti
eliber`rii în teren a  precizeaz` rolul ]i modul de
vânatului constituire al rezerva\iilor ]i
 capturarea, cre]terea ]i parcurilor de vân`toare
eliberarea în teren a
speciilor de vânat
 rezerva\ii ]i parcuri de
vân`toare
 s` cunoasc` metodologia evalu`rii Recoltarea ]i valorificarea  Demonstra\ia  formulare de  descrie metodele de evaluare a
efectivelor de vânat pe specii vânatului  Problematizarea fi]e pentru speciilor de vânat
 s` stabileasc` propunerile de  evaluarea efectivelor  Exerci\iul evaluarea  indic` modul de stabilire a
recoltare reale de vânat  Conversa\ia euristic` efectivelor ]i propunerilor de recolt` pe un fond de
 s`-]i însu]easc` cerin\ele unui bun  stabilirea propunerilor trofeelor de vân`toare
organizator de vân`toare de recolt` vânat  precizeaz` modul d întocmire a fi]ei
 s` cunoasc` rasele de câini de  recoltarea vânatului  plan]e ]i schi\e fondului d vân`toare
vân`toare, îngrijirea ]i dresajul lor - metode de vân`toare  diorame  descrie metodele de vân`toare
 s` cunoasc` tipurile de arme precum - organizarea vân`torilor  filme didactice caracteristice fiec`rei specii
]i utilizarea lor  chinologia de vân`toare  diferite tipuri de  indic` modul de organizare a unei
 s` evalueze trofeele de vânat la - clasificarea ]i arme ]i cartu]e vân`tori
principalele specii de vânat descrierea câinilor de de vân`toare  clasific` câinii de vân`toare
vân`toare  mostre de  descrie modul de cre]tere, dresare ]i
- cre]terea, dresarea ]i accesorii de utilizare a câinilor de vân`toare
utilizarea câinilor de vân`toare  clasific` ]i descrie armele ]i
vân`toare accesoriile de vân`toare
 arme ]i accesorii de  precizeaz` modalit`\ile de evaluare,
vân`toare conservare ]i valorificare a
- clasificare ]i descriere produselor vân`tore]ti
- balistica cinegetic` ]i  enumer` N.T.S.M. pentru lucr`rile de
corec\iile de ochire cultura vânatului
148
- accesorii de vân`toare  indic` normele de etic`
 evaluarea , vân`toreasc` ]i necesitatea respect`rii
conservarea ]i lor
valorificarea produselor
vân`tore]ti
 protec\ia, conservarea ]i
exploatarea resurselor
cinegetice în România
 protec\ia muncii ]i etica
vân`toreasc` în cadrul
activit`\ii de cultur` a
vânatului ]i vân`toare

Structura ]i organizarea con\inuturilor la disciplina:


CULTURA VÂNATULUI - INSTRUIRE PRACTIC~

Obiective Con\inutul tematic Metodologie Forme de Resurse Criterii de evaluare


activitate / metode
 s` proiecteze instala\ii ]i construc\ii Instala\ii ]i construc\ii  Observa\ia  schi\e ]i h`r\i  stabile]te necesitatea ]i oportunitatea
vân`tore]ti vân`tore]ti (poteci,  Demonstra\ia  instrumente de amplas`rii construc\iilor ]i instala\
 s` amplaseze ]i s` construiasc` hr`nitori, observatoare,  Activitate practic` în m`surat iilor vân`tore]ti pe fondul de
astfel de obiective colibe, s`r`rii) fondul de vân`toare  unelte de lucru vân`toare
 s` stabileasc` necesarul ]i eficien\a  întocmirea schi\ei de  material lemnos  proiecteaz` instala\ii ]i construc\ii
acestor lucr`ri execu\ie de construc\ie vân`tore]ti
 amplasarea în teren a  echipament de  amplaseaz` în teren construc\ii ]i
instala\iei protec\ie instala\ii vân`tore]ti
 preg`tirea materialelor  organizeaz` ]i coordoneaz` ampla-
necesare sarea în teren ]i construc\ia instala\
 aprovizionarea cu hran` iilor ]i construc\iilor vân`tore]ti
complementar` a  respect` N.T.S.M. pe parcursul
hr`nitorilor ]i a s`r`riilor desf`]ur`rii lucr`rilor

149
 execut` recep\ia lucr`rilor executate
 organizeaz` ]i coordoneaz`
aprovizionarea cu hran`
complementar` a hr`nitorilor
 s` cunoasc` modul de igienizare ]i Vizitarea unei cresc`torii  Observa\ia  mijloc de  observ` amplasarea obiectivelor,
produc\ie a unei surse de material pentru vânat sau rezerva\ii  Explica\ia transport respectiv modul de organizare al unei
viu pentru sporirea poten\ialului cinegetice  Demonstra\ia  echipament cresc`torii de vânat sau rezerva\ii
cinegetic  organizarea deplas`rii  Conversa\ie euristic` adecvat cinegetice
 stabilirea obiectivelor de  Vizita didactic`  h`r\i turistice  alc`tuie]te schi\a obiectivului studiat
studiat  carnet de noti\e  analizeaz` tehnologiile de ob\inere a
 prezentarea modului de materialului viu pentru eliberarea în
organizare ]i produc\ie a teren
obiectivului vizitat
 rezultatele înregistrate
 activit`\i noi proiectate
pentru viitor
 s` cunoasc` modul de organizare ]i Evaluarea efectivelor reale  Observa\ia  binoclu  interpreteaz` schi\a fondului de vâ-
execu\ie practic`, de evaluare a dintr-un fond de vân`toare  Înv`\areA prin  carnet de noti\e n`toare pentru organizarea vân`torii
vânatului dintr-un fond de  organizarea în teren pe descoperire  echipament de  prelucreaz` membrilor echipelor
vân`toare echipe de elevi a  Problematizarea protec\ie N.T.S.M.
 în urma analizei rezultatelor ob\ desf`]ur`rii ac\iunii  Demonstra\ia  calculator  comunic` echipelor speciile de vânat
inute s` elaboreze strategia de  efectuarea instructajului  Activitate practic` în  fi]e de evaluare la care se execut` evaluarea ]i
gospod`rire pentru viitor de protec\ia muncii fondul didactic  schi\a fondului metodele de teren
 desf`]urarea activit`\ii de vân`toare  particip` activ la executarea lucr`rilor
 centralizarea ]i prelu- de evaluare a speciilor de vânat
crarea datelor culese din  centralizeaz` datele ob\inute în teren
teren  prelucreaz` datele ob\inute ]i
 analiza rezultatelor ob\ stabile]te strategiile de gospod`rire
inute pentru viitor
 s`-]i formeze priceperi ]i deprinderi Efectuarea unei trageri la \  Observa\ia  arme ]i cartu]e  particip` la stabilirea echipelor de
în mânuirea armelor de vân`toare, int` fix` cu arma de  Problematizarea de vân`toare amenajare a poligonului, de deservire
în luarea liniei de ochire ]i tragerea vân`toare la \int` fix` ]i  Demonstra\ia  \inte fixe ]i ]i de paz`
la \int` cu respectarea N.T.S.M. mobil`  Exerci\iul mobile  enun\` normele de tehnica securit`\ii
 organizarea tragerii  Activitate practic` în  binoclu muncii la efectuarea unei trageri
 stabilirea echipei de poligon  arunc`toare de  preg`te]te \intele ]i armele pentru
deservire discuri tragere
 amenajarea poligonului  echipament ]i  execut` tragere asupra unei \inte
150
de tragere accesorii fixe ]i mobile
 asigurarea pazei vân`tore]ti  centralizeaz` ]i analizeaz` rezultatele
 stabilirea ordinii de tragerii
tragere
 instructajul tehnic de
utilizare a armelor ]i
protec\ia muncii
 a]ezarea elevilor pe linia
de tragere ]i distribuirea
cartu]elor
 efectuarea tragerii la \
int` fix` ]i în aceea]i
ordine la \inta mobil`
 înregistrarea punctajului
realizat de fiecare elev
 analiza rezultatelor ob\
inute
 formarea deprinderilor ]i Efectuarea unei vân`tori  Observa\ia  arme ]i cartu]e  organizeaz` membri echipelor de
comportamentului unui vân`tor colective  Problematizarea de vân`toare gona]i ]i vân`tori în vederea colect`rii
 s` cunoasc` modul de organizare ]i  organizarea vân`torii  Demonstra\ia  câini de vânatului
desf`]urare a unei vân`tori colective  instructajul de protec\ia  Activitate practic` vân`toare  enun\` normele de tehnica securit`\ii
muncii  în fondul didactic de  accesorii de muncii la activit`\ile de recoltare a
 desf`]urarea vân`torii vân`toare vân`toare vânatului
 analiza rezultatelor ]i  echipament de  stabile]te ordinea logic` a lucr`rilor
modului de desf`]urare vân`toare  cite]te ]i interpreteaz` corect urmele
 autoriza\ii vânatului din teren
pentru vân`toare  identific` ]i trage asupra
exemplarelor speciilor la care se
organizeaz` vân`toarea
 respect` normele de etic` vân`toreasc`
pe parcursul desf`]ur`rii vân`torii
 realizeaz` tabloul de vân`toare
 analizeaz` rezultatele vân`torii
 s` cunoasc` modul de identificare ]i Evaluarea trofeelor de  Observa\ia  trus` cu scule  preg`te]te trofeele pentru evaluare
apreciere a elementelor ce intr` în vân`toare  Explica\ia pentru preg`tirea  stabile]te elementele trofeului care
calcul la stabilirea punctajului  stabilirea metodei de  Conversa\ia euristic` trofeelor vor fi evaluate ]i execut` m`sur`tori
trofeelor evaluare în func\ie de  Demonstra\ia  lup`  justific` necesitatea m`sur`rii
 s`-]i însu]easc` tehnica preg`tirii ]i specie
151
evalu`rii trofeelor la principalele  stabilirea punctajului ]i  Activitate practic`  balan\` anumitor elemente ale trofeelor în
specii de vânat completarea fi]ei de  rulet` vederea evalu`rii
evaluare  substan\e  evalueaz` trofeul ]i stabile]te
 preg`tirea ]i montarea chimice punctajul
trofeelor necesare  încadreaz` trofeul ca punctaj în
preg`tirii diferite clasamente (la colec\
trofeelor iei ]colii, colec\ia jude\ean`, etc.)
 panoplie pentru  monteaz` trofeul pe panoplie
trofee
 imprimante de
fi]e de evaluare
 echipament de
protec\ie
 formarea priceperilor ]i Întocmirea fi]ei fondului de  Exerci\iul  harta fondului  explic` necesitatea întocmirii fi]ei
deprinderilor de a culege, vân`toare  Conversa\ia euristic` de vân`toare fondului de vân`toare
prelucra ]i înregistra elementele  culegerea datelor de pe  Problematizarea  imprimate de  culege datele necesare întocmirii fi]ei
tehnice ]i statistice în cadrul unui teren sau din eviden\e fi]e din eviden\ele primare
fond de v\n`toare primare  documente de  prelucreaz` ]i înregistreaz` datele în
 prelucrarea ]i eviden\` primare fi]`
înregistrarea datelor în  compara datele reale de vânat cu
fi]e efectivele optime corespunz`toare
 întocmirea schi\ei sau bonit`\ii
h`r\ii fondului de  propune m`suri de gospod`rire mai
vân`toare cu elementele judicioas` a fondului de vân`toare
necesare  întocme]te schi\a fondului de
vân`toare
 s` cunoasc` metodele ]i mijloacele Paza fondului de vân`toare  Conversa\ia euristic`  echipament de  întocme]te graficul de patrulare
de asigurare a pazei fondului  combaterea braconajului  Problematizarea teren  stabile]te traseele de patrulare
didactic de vân`toare  controlul p`]unatului  Studiul de caz  harta fondului  organizeaz` activit`\ii de paz` a
 controlul turismului  Observa\ia de vân`toare fondului de vân`toare
neorganizat  Demonstra\ia  binocluri  particip` la activit`\i de paza fondului
 Activitate practic` în  arme ]i accesorii de vân`toare
fondul de vân`toare de vân`toare  constat` contraven\ii ]i infrac\iuni pe
 formulare de raza fondului de vân`toare
procese verbale
de contraven\

152
ii ]i infrac\iuni
 corturi
 echipamente de
campanie

153
BIBLIOGRAFIE SELECTIV~

1. Alexander, L.G. - Fluency in English, Longman, 1974


2. Alm`]an, H. - Bonitatea fondurilor de vân`toare din România pentru
principalele specii de vânat, edi\ia 1963
3. Alm`]an, H. - Economia vânatului ]i salmonicultura, E.D.P. Bucure]ti
1968
4. Alm`]an, H. , Popescu, C. , Decei - Economia vânatului ]i salmonicultur`, Edi\ia 1988
5. B`l`nic`, T. - Dic\ionar forestier poliglot, Bucure]ti 1965
6. B. , O’Callaghan - An Illustrated History of U.S.A. Longman 1995
7. Bo], N. - Topografie, E.A.D. , Bucure]ti 1993
8. Ceau]escu, V. , Ple]a, I. - Desen tehnic ]i topografie E.D.P. bucure]ti 1993
9. Chiri\`, C., D., P`unescu, C., Terci, D. - Solurile României Ed. Agrosilvic`, 1974
10. Chiri\`, C., Vlad, I., P`unescu, C. - Sta\iuni forestiere, Ed. Academiei, Bucure]ti 1977
11. Ciortuz, I. - Ameliora\ii silvice, 1981
12. Ciumac, G. - Psihologia, Editura “Spiru Haret”, Ia]i 1994
13. Damian, I. - Ameliora\ii silvice, 1981
- Împ`duriri, E.D.P. 1978
14. Doni\`, N. - Ecologie forestier`, Editura “Ceres”, Bucure]ti 1977
14. F.A.O. - Documentation - Forestery 1986 - 1990, Rome 1991
15. Florescu, I. - Silvicultur`, E.D.P. Bucure]ti 1981
16. Giurgiu, V. - Biometria arborilor ]i arboretelor di România, Tabele
dendrometrice, Editura “Ceres”, 1972
17. Giurgiu, V. - Dendrometrie ]i auxologie forestier`, Editura “Ceres”
1977
18. S., Sherin, J., Slath, G.,White - Spotlight on Britain, Oxford University Press, 1993
19. Ghillame, G. - Pedologie Ecole Forestier Meymac, BT Production
forestier 1983
20. Iancu, I., Ro]u, C. - Pedologie ]i sta\iuni forestiere E.D.P., Bucure]ti 1993
21. Inspection Federale des Forest - Objectifs pedagogiques pour la formation des gardes
forestieres Project sours 1976
22. Intercankantonale Foerstesschule - Utilization des bois, 1987
Lyss
23. Jacomon, Marcel - Guide de dendrologie Noncy, 1992
24. J. Parde, J. Bouchon - Dendrometrie, E.N.G.R.E.F., 1988
25. Lourence Eleonor - “Le Meteo”, Editura Grund 1992
26. Marcu, M. - Meteorologie ]i dendrologie forestier`, Editura “Ceres”
1983
27. Marcu, O., Tudor, J. - Protec\ia p`durilor, E.D.P. Bucure]ti 1981
28. Ministerul Înv`\`mântului - Reforma înv`\`mântului profesional ]i tehnic, Bucure]ti
1996
29. McDowall, D. - An Illustrated History of Britain, Longman 1995
30. Nicola, I. - Pedologie, E.D.P. Bucure]ti 1992
31. Oprea, V., Necula, F. - Ameliorarea terenurilor degradate ]i corectarea toren\
ilor, 1995
32. Popescu, I. - Mecanizarea lucr`rilor silvice, Editura “Ceres”, 1984
33. Randee Folk - Spotlight on the U.S.A., Oxford University Press, 1993
34. Russu, A. - Topografie forestier`, E.D.P. Bucure]ti
35. St`nescu, V. - Dendrologie, E.D.P., Bucure]ti, 1978
36. Târziu, D., Spârchez,Gh. - Elemente de geologie ]i geomorfologie, Universitatea
Bra]ov, 1983
37.Vrabie, D. - Psihologia atitudinii elevului fa\` de aprecierea ]colar`,
Editura Porto - Franco, Gala\i 1994
38. *** - Ecologie general`, E.D.P. Bucure]ti, 1975
39. *** - Legea fondului cinegetic ]i a protec\iei vânatului, 1996

154
155