Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul Popescu Mircea, cetățean român, născut la data de 20.12.2000 în Vaslui, cu


domiciliul în Vaslui, com. Ștefan cel Mare, Str. Principală, nr.7, județul Vaslui, posesor al CI seria VS, nr.
899141, eliberat/(ă) de SPCLEP Vaslui, la data de 18.03.2018, CNP 5001220374529,
declar pe propria răspundere, cunoscând sanc țiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că îndeplinesc
condițiile legale pentru desfășurarea activită ților ca persoană fizică autorizată.
Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comer țului de pe lângă Tribunalul
Vaslui.

Semnătura ................... Data ....................