Sunteți pe pagina 1din 18

Societatea comerciala cu raspundere limitata

SRL

1.Consideratii intoductive

Societate comerciala poate fi definita ca grupare de persoane pe baza


unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care
asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru executarea unor
fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.
Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica in momentul
constituirii cu indeplinirea tuturorr formalitatilor stabilite de lege. Astefl,
confort art.1 din Legea 31/1990 pentru ,,efectuarea de acte de comert,
persoanele fizice si juridice se pot asocia si constitui societati comerciale cu
respectarea dispozitiei acestei legi.”
Elementele constitutive ale societatii comerciale impuse de lege sunt:
° organizare de sine-statatoare;
° un patrimoniu propiu;
° un scop determinat.
Aceste elemente evidentiza personalitatea juridica a sociatarii
comerciale, personalitate ce le confera acestora calitatea de a fi titular de
drepturi si obligatii.
Potrivit Legii 31/1990 privind Societatile Comerciale , acestea se pot
constitui in una din urmatoarele forme:
° Societate in nume colectiv ( SNC)
° Societate in comandita simpla (SCS)
° Societate pe actiuni (SA)

3
° Societate in comandita pe actiuni (SCA)
° Societate cu raspundere limitata (SRL).
Reglementata initial in anul 1892 in Germania, societate comerciala cu
raspundere limitata se bucura in prezent de o mare raspandire datorita
avantajelor pe care le confera.1

2. Definitia si caracteristicile societatii cu raspundere limitata

Societatea cu raspundre limitata poate fi definita ca fiind o societate


constituita pe baza incrderii depline a doua sau mai multe persoane care pun
in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala in
vederea impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale in
limita aportului lor.

Astef, mentionam drept principale caracteristici urmatoarele:


° asocierea pe baza de incredere a asociatiilor;
° capitalul social este divizat in mai multe fractiuni denumite parti
sociale;
° asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului
lor.

In forma sa clasica, o societate coemrciala cu raspundere limitata se


constituie din doi sa u mai multi asociati, insa, Legea 31/1990 reglementeaza
si societatea cu asociat unic, aceasta fiind detinatorul tututror partilor
sociale. Asociatul unic poate fi atat persoana fizica cat si persoana juridica.
1
Stanciu D Carpenaru, Drept Comercial Roman, ed. Beck, editia a III-a revizuita, pg.332

4
3. Constituirea societatii cu raspundere limitata

Potrivit dispozitiilor legale in materie, la baza constituirii unei


societati comerciale cu raspundere limitata se afla actele constitutive ale
societatii:
° contract de asociere;
° statutul societatii.

Potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea 31/1990 privind societatile


comerciale, republicata, actul constitutiv al soitatii cu raspundere limitata va
curprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) Datele de identificare a societatilor. Sunt avute in vedere numele si
prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane
fizice, denumirea, sediul si nationalitate asociatilor, persoane juridice.

b) Forma, denumirea societatii. Firma se compune dintr-o denumire


proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multot asociati si va fi
insotita de mentiunea "societate cu raspundere limitata".

c) Sediul societatii. Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, acesta


constituind un element de identificare a societatii in functie de care se
stabilesc: Legea aplicabila, instantele judecatoresti competente,
nationalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatale de
inmatriculare, publicitate si autorizare.

5
d) Emblema societatii.Emblema este semnul sau denumirea care
deosebeste un coemerciant de un alul de acelasi gen. Emblema trebuie scrisa
in primul rand in limba romana si sa se deosebeasca de emblemele inscrise
in acelasi Registru al Comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de
emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara
activitatea. Emblema poate fi folosita numai insotita de firma
comerciantului.

e) Obiectivul de activitate al societatii. In actul constiturtiv trebuie


stabilita aactivitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societate in vederea
obtibnerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii,
intermediari, etc. Obierctivul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu
stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor
secundare. Obiectivul de cativitate se stabileste potrivit clasificarii
activitatilor din economia nationala CAEN, aprobat prin Ordinul nr.3/2007.
Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici, adica sa fie posibil, licit si moral.

f) Capitalul social subscris si cel varsat. Se mentioneaza aportul


fiecariu asociat, in numar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul
evaluarii precum si data la acre se va varsa integral capitalul social subscis.
Se vor precia de asemenea numarul si valoarea nominala a partilor sociale,
precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul
sau; Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti
sociale egale,care nu pot si mai mici de 10 lei. Partile sociale nu pot di
reprezentate prin titluri negociabile. Partile sociale pot fi transmise intre
asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea celorlalti

6
asociati. Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul
constitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.

g) Asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau


administratorii neasociati, persoane fizice ori juridic, puterile ce li s-au
conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.

h) Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. Repartizarea


beneficiului net se face de catre adunarea generala a asociatilor. Cota parte
din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat costituie dividend.
Dividendele se platesc proportional cu cota de participare la capitalul social
vasrsat daca prin actul constitutivnu se prevede altfel. Dividendele se platesc
umai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil. Suportarea de catre
asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de
participare la capoitalul social, pana la limita aportului social subscris.

i) Sediile secundare, sucursale, agentii reprezentate sau alte asemene


unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu
societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in
vedere o atare infiintare.

j) Durata societatii

k) Modul de dizolvare si de lichidare a societatii

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract si statut in


cazul in care e constituita din doi sau mai multi asociati. Numarul asociatilor

7
este lansat la aprecierea celor care sunt interesati in constituirea societatii,
legea limitand totusi la 50 numarul acestora.
In situatia societatii cu raspundere limitata avand asociat unic, statutul
este singurul act cnstitutiv.
Contractul si statutul se incheie in forma autentica si cuprind aceleasi
elemente cu deosebirea ca, statutul dezvolta elemente care privesc
organizarea si functionarea societatii.
Formalitatile necesare constituirii unei societati comerciale cu
raspundere limitata, indiferent de numarul asociatilor, sunt reprezentate de
intocmirea actelor cnstitutive descrise anterior, urmate de inmatricularea
societatii in Registrul Comertului, dupa care respectiva societate devine
persoana juridica.
Conform art. 204 din Legea nr. 31/1990 actul constitutiv poate fi
modificat prin hotararea adunarii generale, adoptata in conditiile legii, sau
prin hotararea instantei judecatoresti.
Hotararea de modificare a actului constitutiv ia forma unui act
aditional la actul constitutiv. Cele mai frecvente cazuri de modificare a
actului constitutiv sunt:
° marirea sau micsorarea capitalului social;
° prelungirea duratei societatii;
° fuziunea si divizarea societatii comerciale;
° schimbarea formei societatii.

8
Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este
obligatorie atunci cand are ca obiect:
° majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui
teren;
° modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau
in comandita simpla;
° majorarea capitalului social prin subscriptie publica.

Actul modificator al actului constitutiv trebuie inregistrat la Oficiul


Registrului Comertului in tremen de 15 zile, care il publica in Monitorul
Oficial.

4.Conducerea societatii

Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a


asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie.

4.1 Adunarea asociatilor

Adunarea generala a asociatilor este organul de deliberare si decizie al


societatii cu raspundere limitata.

4.1.1 Convocarea Adunarii asociatilor

Poate fi convocata de catre:

9
° administrator la sediul societatii cel putin o data pe an sau ori de cate ori este
nevoie;
° un asociat sau un grup de asociati cu conditia ca acestia sa detina cel putin o
patrime din capitalul social;
° cenzori, atunci cand nu este convocata de administratori.

In toate cazurile convocarea se face cu 10 zile inainte de ziua fixata


pentru tinerea adunarii si cu precizarea ordinii de zi.

4.1.2 Atributiile Adunarii asociatilor

Adunarea asociatilor are in principal urmatoare obligatii:


° sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
° sa desemneze administratorii si cenzorii societatii;
° sa decida urmarirea administratorilor si a acenzorilor pentru daunele
pricinuite societatii;
° sa modifice, in conditiile lgiiactul constitutiv al societatii.

In cazul societatii cu asociat unic, atributiile mentionate apartin


respectivului asociat.

4.1.3 Hotararile adunarii asociatilor

In conformitate cu dispozitiile legale toate hotararile luate de Adunarea


asociatilor cu respectarea actului constitutiv si a normelor legale in vigoare,
sunt obligatorii pentru toti asociatii. Hotararea adunarii generale se ia prin

10
votul reprezentatilor prezenti, fiecare parte socala dand dreptul la un vot.
Statutul poate stabilii ca votul sa se faca si prin corspondenta. La prima
convocare a Adunarii generale hotararile se iau cu votul a 51% din capitalul
social si din numarul asociatilor. In situatia in care aceasta majoritate nu se
poatte intrunu se procedeaza la o noua convocare a adunarii generale prilej
cu care hotararea se va lua cu votul majoritatii partilor sociale prezente la
adunare.

Asociatul care poate face dovada incalcarii unui drept poate cere
instantei anularea unei astfel de hotarari.

4.2 Administratorii societatii

O societate cu raspundere limitata poate fi administrata de unul sau mai


multi administratori.

4.2.1Desemnarea administratorilor

Administratorii pot avea statut de asociati sau neasociati si sunt:


a) fie desemnati pin actul constitutiv al societatii;
b) fie alesi de catre Adunarea asociatilor.

Pentru protejarea intereselor societatii Legea 31/1990, republicata


interzice administratorilor sa exercite, fara autorizarea Adunarii generale a
asociatilor, mandatul de administrator intr-o alta societate avand acelasi

11
obiect de activitate precum si sa faca acelasi fel ce comert ori altul concurent
pe cont propiu sau altul pe contul altei persoane fizice sau juridice.
In ceea ce priveste revocarea unui administrator, ea trebuie sa se faca
prin votul tuturor asciatilor, daca numirea s-a facut in actul constitutiv sau cu
votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale, daca
admnistratorii au fost desemnati de catre adunarea asociatilor.

4.2.2 Atributiile administratorilor

Administratorii societatii cu raspundere limitta pot face toate


operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii cu
exceptia restrictiilor stabilite prin actul constitutiv.
1. tinerea registrului asociatilor. Acesta cuprind identitatea tuturor
asociatilor precum si participarea acestora la capitalul social. Registrul
asociatilor poate fi cercetat de catre asociati precum si de creditorii
asociatilor si ai socuetatii. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea
personala si solidara a administratorilor.
2. intocmirea, supunerea sub aprobarea Adunarii generale si depunerea
bilatului spre inregistrare la Registrul Comertului.
3. contituirea si conservarea fondurilor de rezerva. Din beneficiul anual
se va prelua 5 % in fiecare an pana cand cuantumul fondului de rezerva va
atinge cel putin a 5-a parte din capipalul social.
4. inscrierea la Registrul Comertului a reducerii capitalului social.
5. convocarea Adunarii generale ordinare cel putin o data pe an si ori de
cate ori e necesar , a Adunarii extraordinare prin instiintarea asociatilor cu
cel putin 10 zile inainte de tinerea acesteia prin aratarea ordinii de zi.

12
6. loialitatea fata de societate. Administratorii nu pot avea o astfel de
calitate in societati concurente sau avand acelasi obiect nici sa faca acelasi
comert ori altul concurent in nume propiu sau pe seama altei persoane, sub
sanctiunea reocarii si a raspunderii pentru daune.

4.2.3 Raspunderea administratorilor fata de societate

Administratorii raspund pentru:


1. realitatea varsamintelir efectuate de asociati;
2. existenta reala a dividendelor platite;
3. existenta registrelor ceruute de lege si tinerea lor corecta;
4. exacta indeplinire a hotararii Adunarii generale;
5. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, statul si contractul le
impun.
Actiunea pentru stabilirea raspundeii administratorilor apartine
societatii si se exercita de catre persoane care o reprezinta in baza
imputernicirii Adunarii generale; poate apartine si creditorilor societatii, dar
numai in caz de faliment al societatii.

5. Cenzorii societatii cu raspundere limitata

Statul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori, dar si in
lipsa acestei prevederi hotararile Adunarii generale poate desemna unul sau
mai multi cenzori.

13
5.1 Numirea cenzorilor

Numirea cenzorilor este obligatorie cand numarul asociatilor este mai


mare de 15. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar si nu mai mic de 3. Pe
langa cenzorii in functiune exista un numar egal de cenzori supleanti.
Cenzorii trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili care pot fi
angajati cu contract de munca si trebuie sa aiba autorizatie de contabil sau
expert contabil. Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie romani.

Conditiile legale de a fi desemnat si mentinut in calitatea de cenzor


sunt:
1. calitate de asociat sau contabil (trebuie a existe cel putin un contabil
autorizat);
2. varsta majoratului;
3. cetatenie romana pentru majoritatea lor;
4. sa nu fie ruda sau afin prin al 4-lea grad inclusiv ori sot al unuia dintre
administratori;
5. sa nu primeasca dela societate un salariu pentru alta functie decat ceea
de cenzor;
6. sa nu fie pus sub intredictie;
7. sa nu fi suferit condamnari pentru:
° gestiune frauduloasa;
° abuz de incredere;
° fals, inselaciun, marturie mincinoasa;
° dare sau luare de mita, etc.
Mandatul cenzorilor are o durata de 3 ani, dupa care pot fi retrasi.

14
5.2 Obligatiile cenzorilor

Potrivit legii cenzorii au urmatoarele obligatii:

1. de a exercita personal mandatul;


2. de a supraveghea gestiunea;
3. de a aduce la cunostinta adminitratorilor neregulile constatate in
administratie sau gestiune;
4. obligatia de a participa fara drept de vot la adunarile administratorilor;
5. de a convoca Adunarea generala (ordinara si extraordinara) cand nu a
fost convocata de admnistratori;
6. obligatia de a participa la Adunarea generala, ordinara si
extraordinara;
7. de a prezenta Adunarii generale raport asupra constatarilor facute in
executarea obligatiilor de supraveghere a gestiunii;
8. oligatia de a consemna in registrul special constatariele facute in
exercitiul mandatului lor;
9. obligatia de a pastra secretul;
10. obligatia de a nu indeplinii functia de cenzor in mai mult de 3 societati
concomitent.

15
5.3 Drepturile cenzorilor

Potrivit legii cenzorii au urmatoarele drepturi:


1. dreptul de a primii o indemnizatie fixa, determinata prin statut sau in
baza hotararii Adunarii generale;
2. dreptul de a primii in fiecare luna de la administrator o situatie despre
mersul operatiunilor;
3. modalitatea de lucru.

Cenzorii lucreaza fiecare separat. Pentru redactarea raportului


prezentat Adunarii generale, cenzorii lucreaza impreuna consemnand
deliberarile intr-un registru special. Daca se ivesc divergente vor intocmii
raporturi separate.

6. Fuziunea si divizarea societatii cu raspundere limitata

Fuziunea si divizarea sunt procedee tehnico-juridice prin care se


realizeaza restructurarea societatilor comerciale.2

Fuziunea poate imbraca doua forme:

2
I. Bacanu, Noua reglementare a fuziunii si divizarii societatilor comerciale in Revista de Drept comercial
nr. 5/1999, pg. 17

16
a) Contopirea –crearea unei societati noi prin reuniunea mai multor
societati deja existente.Nici una din societatile fuzionate nu-si mentine fiinta,
deoarece se creeaza o noua societate, distincta de cele care o formeaza.

b) Absortia –se realizeaza prin inglobarea unei soietati de catre o alta


societate existenta, aceasta din urma incetand a mai fiinta. Termenul utilizat
este de fuziune-absortie si este procedeul cel mai des utilizat, deoarece
societatile care fuzioneaza sunt adesea de importanta diferita, iar cea mai
puternica le absoarbe pe celelatle.

Divizarea este operatiunea prin care se realizeaza impartirea unei


societati sau o desprindere a unei parti dintr-o societate.3 Realizarea
fuziunii sau divizarea implica anumite operatiuni4 care trebuie
indeplinite in conditii stabilite de lege:

a) Intocmirea proiectului de fuziune sau divizare. Acesta trebuie


sa cuprinda:
° Forma, denumirea si sediul social al societatilor participante la
operatiune;
° Fundamentarea si conditiile fuziunii sau divizarii;
° Stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit
societatilor beneficiare;
° Modalitatile de predare a partilor sociale si data de la care acestea
dau dreptul la dividende;

3
Stanciu D Carpenaru, op. cit., pg. 244
4
Stanciu D Carpenaru, op. cit., pg.244 si urmatoarele

17
° Cuantumul primei de fuziune sau divizare;
° Data bilantului contabil de fuziune sau divizare.
b) Avizarea si publicarea proiectuluide fuziune sau divizare. Proiectul de
fuziune is divizare semnat de reprezentantii societatilor participante la
operatiune se depun la Oficiul Registrului Comertului la care este
inmatriculata societatea.
c) Opozitia asupra proiectului de fuziune si divizare. Acest drept apartine
oricarui creditor al societatii care furnizeaza sau se divide avand o creanta
anterioara publicarii proiectului de fuziune si divizare.
d) Informarea asociatilor. Asociatii trebuie sa fie informati asupra
conditiilor si consecintelor operatiunii pentru a putea hotara in cadrul
adunarii asociatilor.
e) Hotararea adunarii generale a asociatilor.

Efectele fuziunii si divizarii

Fuziunea sau divizarea are ca principal efect dizolvarea fara lichidare


a societatii care isi inceteaza existenta si transmitea universala a
patrimoniului.
Patrimoniul se transmite in starea in care se gaseste la data fuziunii
sau divizarii.
In cazul fuziunii prin absortie societatea absorbanta dobandeste
drepturile si este tinuta de obligatiile societatii absorbite.
In cazul fuziunii prin contopire, drepurile si obligatiile care isi
inceteaza existenta, vor trece asupra noii societati care a luat fiinta.

18
In cazul divizarii scietatile care dobandesc bunuri ca efect al divizarii
raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a incetat
existenta prin diviazarea proportinal cu valoarea bunurilor dobadite.

7. Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspunere limitata

Articolele 222 si 223 din Legea 31/1990 prezinta cazurile generale de


dizolvare a societatii comerciale aplicabile si societatii cu raspundere
limitata.
Astfel, sociaetatea cu raspundere limitata se dizolva prin :

° trecerea timpului stabilit ptr durata societatii;


° imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau
realizarea acestuia;
° declararea nulitatii societatii;
° hotararea Adunarii generale;
° hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive
temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica
functionarea societatii;
° falimentul societatii;
° alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Societatea nu se dizolva daca actul contitutiv prevede clauza de


continuare cu mostenitori sau asociatul ramas hotaraste continuarea

19
existentei societati sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat
unic.

20

S-ar putea să vă placă și