Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Propunător: Clementina Leaşu


Data: 30.01.2006
Unitatea de învăţământ: Şcoala Specială Târgovişte
Clasa: a V-a B
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Decalogul –Datoriile faţă de aproapele
Tipul lecţiei: Mixtă
Scopul lecţiei: însuţirea normelor morale din Decalog; cultivarea sentimentului de iubire faţă de semeni

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 – să explice semnificaţia creştină a ultimelor şase porunci
O2 – să identifice în lecţiile studiate cazuri de respectare / nerespectare a poruncilor divine
O3 – să argumenteze necesitatea respectării tuturor poruncilor divine pentru viaţa individuală, de grup şi socială;
O4 – să ordoneze poruncile respectând ordinea dată de Dumnezeu
O5 – să recunoască în diverse situaţii respectarea / nerespectarea unei porunci

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, observarea dirijată, lectura expresivă, studiu de caz, exerciţiul
2. Mijloace de învăţământ: planşa cu Cele 10 porunci, fişe cu Datoriile faţă de aproapele, planşele Cele 10 porunci de la editura Sfântul
Mina- Iaşi
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea individuală

Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică pentru clasa a V-a
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 45 min
3. Biliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Societatea Biblică interconfesională din România, Bucureşti, 1992
2. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
3. Zăgrean, Arhimandrit Prof. Dr. Ioan, Morala creştină, manual pentru seminariile teologice, editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2002
4. Orzetic, Maria, Mocanu, Elena, Religie, Cultul Ortodox.Manual pentru clasa a III-a, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2005
Scenariu Didactic

Nr. Etapele lecţiei Ob. Activitatea profesorului Activiteatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. Op. procedee învăţământ organizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul -Salutul - Salutul
organizatoric -Rugăciunea - Rugăciunea
- Notarea absenţelor - Pregătirea pentru lecţia nouă
- Pregătirea pentru lecţia nouă
2. Verificarea Se adresează elevilor Elevii răspund la întrebări: Conversaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţelor următoarele întrebări: a) .....lui Moise frontală verbale
a) Cui a dat Dumnezeu cele 10 b)....ca să-i ajute pe oameni să
porunci? deosebească binele de rău, să ştie
b) De ce a dat Dumnezeu cele cum să se poarte în viaţă pentru a
10 porunci? fi plăcuţi lui Dumnezeu
c) Ce înseamnă cuvântul c) ... regulă ce trebuie respectată
poruncă? d) reguli care ne arată cum să ne
d) Ce reguli sunt prezente în purtăm faţă de Dumnezeu şi faţă
cele 10 porunci? de aproapele
e) Care sunt Datoriile noastre e) - Să ne închinăm doar lui
faţă de Dumnezeu? Explicaţi. Dumnezeu
- Să nu ne facem idoli
-Să-L cinstim pe Dumnezeu
-Să cintim ziua de Duminică
3. Pregătirea - Se citeşte povestirea „ Satul - Elevii ascultă cu atenţie Lectura Activitate Aprecieri
elevilor fără reguli” pentru a se - Elevii răspund la întrebări: expresivă frontală verbale
pentru evidenţia importanţa existenţei a) ...că nu se poate trăi în mod
receptarea unor reguli de comportament civilizat fără a respecta nişte
noilor în societate. reguli
Conversaţia
cunoştinţe - Se pun elevilor următoarele b) ...copii să asculte de părinţi, Activitate
întrebări: părinţii să-şi iubească copiii, să frontală
a) Ce aţi învăţat din această nu-şi facă rău unul altuia, să nu
povestire fure, să spună adevărul
b) Ce reguli au cerut să fie
introduse din nou oamenii din
acel sat?
Precizare:
-reguliile pe care acei oameni - Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia Activitate
au cerut sa fie introduse din frontală
nou au fost cele 10 porunci.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Anunţarea - Se spune titlul lecţiei şi se Elevii scriu data şi titlul lecţiei în Explicaţia Activitate
titlului lecţiei scrie pe tablă: Decalogul – caiete frontală
şi a Datoriile faţă de aproapele
obiectivelor - se anunţă obiectivele lecţiei
5. Comunicarea O1 Se prezintă elevilor planşa cu - Elevii ascultă cu atenţie Lectura Planşa Activitate
noilor cele 10 porunci şi fişele cu Cele 10 frontală
cunoştinţe datoriile faţă de aproapele şi se porunci
citesc cele şase porunci - Elevii citesc poruncile
Se cere elevilor să citească
Activitate
poruncile Planşele cu frontală
Precizare: datoriile
Ultimele şase porunci ajută la faţă de
o mai bună înţelegere a - Elevii ascultă Explicaţia aproapele
oamenilor între ei, dar
Dumnezeu nu obliga pe nimeni
să le respecte. Omul este liber
să aleagă, dar cel care doreşte Fişele cu
să obţină fericirea veşnică - Un elev citeşte porunca a cincea Datoriile Aprecieri
trebuie să le respecte. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe Lectura faţă de Activitate verbale
frontală
Se numeşte un elev să citească mama ta, ca să-ţi fie bine şi să aproapele
a cincea poruncă. trăieşti ani mulţi”
- Ce ne spune Dumnezeu în - ...să ne cinstim părinţii Conversaţia
această poruncă? - ...îi ascultăm, îi iubim, îi ajutăm
- Cum îi putem cinsti pe
părinţi?
Precizare: Activitate
Suntem datori să îi cinstim pe - Elevii ascultă cu atenţie Explicaţia frontală
părinţii care ne-au adus pe
lume, ne-au crescut, ne-au
îngrijit.
- Ce răsplată vor primi cei care - .....le va fi bine, vor trăi ani Conversaţia Aprecieri
respectă această poruncă? mulţi verbale
Activitate
- De ce această poruncă este - .... părinţii sunt primii apropiaţi frontală
prima dintre datoriile către cunoscuţi de noi
aproapele?
Un elev este pus să citească
Un elev citeşte porunca. Lectura
porunca a şasea „Să nu ucizi” Activitate Aprecieri
- Elevii ascultă cu atenţie. frontală verbale
- Ce ne spune Dumnezeu în - ...nu trebuie să luăm viaţa Conversaţia
această poruncă? nimănui
Precizare: Activitate
Viaţa este un dar de la Explicaţia frontală
Dumnezeu şi doar El hotărşte - Elevii ascultă cu atenţie
ceasul morţii cuiva.
- Ce persoane biblice au fost
Aprecieri
O2 pedepsite pentru ca nu au - .....regele Irod Conversaţia
verbale
respectat porunca aceasta?
Se citeşte porunca a şaptea.
Se va explica cuvântul Un elev citeşte porunca: Lectura Activitate
„desfrânat”= destrăbălat, „Să nu te desfrânezi” frontală
imoral, necumpătat - Elevii ascultă
O1 Precizare:
Această poruncă opreşte ca un Explicaţia
bărbat şi o femeie să trăiască
împreună fără să fie cununaţi
(căsătoriţi religios).
Profesorul pune un lelev să
citească porunca a opta. Un elev citeşte porunca a opta. Lectura
Precizare: „Să nu furi”
Suntem îndemnaţi să ne
folosim doar de lucrurile
noastre şi să nu luăm ce nu - Elevii ascultă. Explicaţia
neaparţine.De lucrurile altuia
ne putem folosi doar daca
suntem lăsaţi de acea persoană.
- Ce învăţăm din porunca - ...să nu furăm, să cerem un Activitate Aprecieri
Conversaţia frontală verbale
aceasta? lucru când avem nevoie de el.
- Cine ne vede când furăm , - ....Dumnezeu
chiar dacă noi nu vedem pe
nimeni în preajmă?
Profesorul pune un lelev să Un elev citeşte porunca a noua. Lectura
citească porunca a noua. „Să nu mărturiseşti strâmb
Precizare: împotriva aproapelui tău”
Suntem îndemnaţi să nu Explicaţia
minţim şi să nu depunem - Elevii ascultă.
mărturie mincinoasă împotriva
aproapelui. Trebuie să spunem
doar adevărul. Un elev citeşte porunca a zecea.
Profesorul pune un lelev să „Să nu doreşti nimic din câte are
citească porunca a zecea. aproapele tău”. Lectura
Precizare:
Dumnezeu îi învaţă pe oameni - Elevii ascultă. Explicaţia
să se mulţumească cu ce au şi
să nu fie invidioşi pe cei care
au mai mult, pentru că
dumnezeu are grijă de noi şi ne
Activitate
dă atât cât avem nevoie. Aprecieri
frontală verbale
- Ce învăţăm din această - ...să nu fim invidioşi Conversaţia
poruncă?
Concluzie:
Împlinind toate aceste porunci
ne facem datoria în faţa lui
Dumnezeu de a-l iubi pe
aproapele nostru.
Plecând de la citatul „Pentru
ca cine va pazi toata legea, dar - Elevii ascultă.
va gresi intr-o singura Explicaţia
porunca, s-a facut vinovat
O3 fata de toate poruncile.” (Iacov
2,10) se explică elevilor că
trebuie să respectăm toate
poruncile.
6. Fixare şi O4 - Se cere elevilor să rezolve - Elevii rezolvă exerciţiul de pe Exerciţiul Fişa de Activitate Aprecieri
sistematizare exerciţiul de pe fişa de lucru fişa de lucru lucru individuală verbale
cunoştinţelor
7. Asocierea şi O1 Se adresează elevilor întrebări Elevii formulează şi sciu pe Conversaţia Activitate Aprecieri
generalizarea pentru a se putea vedea caiete învăţăturile: frontală verbale
învăţăturile desprinse din 5. Să-i cinstim pe părinţi
lecţie. Şi se notează 6. Să nu ucidem
învăţăturile pe tablă. 7. Să nu fim desfrânaţi
8. Să nu furăm.
9. Să nu minţim.
10.Să nu fim invidioşi.
Cine împlineşte aceste porunci,
acela îl iubeşte pe aproapele său
Se solicită elevii să mediteze. şi pe Dumnezeu.
- Care dintre porunci vi se pare
O5 cea mai grea? De ce? - Elevii răspund. Conversaţia
- Aţi văzut oameni încălcând Studiu de
una dintre porunci. caz
8. Aprecierea Se fac aprecieri verbale despre Elevii ascultă. Activitate
activităţii participarea elevilor la lecţie. frontală
elevilor Se notează elevii care au
participat la lecţie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Precizarea Memorarea celor 10 porunci Elevii ascultă. Activitate
temei pentru frontală
acasă
10. Încheierea Rugăciunea.
activităţii Salutul.
Numele şi prenumele:
Clasa:
Fişă de lucru

Exerciţiu
1. În faţa poruncilor următoare pune numărul lor:

Cinsteşte pe Tatăl tău şi pe mama ta.


Să nu fi desfrânat.
Să nu ucizi
Să nu furi
Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău.
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Numele şi prenumele:
Clasa:
Fişă de lucru

Exerciţiu
1. În faţa poruncilor următoare pune numărul lor:

Cinsteşte pe Tatăl tău şi pe mama ta.


Să nu fi desfrânat.
Să nu ucizi
Să nu furi
Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău.
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

S-ar putea să vă placă și