Sunteți pe pagina 1din 58

An școlar: 2021 – 2022

Unitatea de învățământ: ………………………


……………………………………………………………….
Profesor: …………………………………………
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învățământ: Matematică
Clasa: a III-a
Semestrul I: 13 săptămâni
Semestrul al II-lea: 20 de săptămâni
Manualul utilizat: Matematică. Manual pentru clasa a III-a, autor:
Mariana Mogoș / Editura Art Klett, București, 2021
Nr. de ore pe săptămână: 4

PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Semestrul I
Să ne amintim din clasa a II-a
Nr. ore: 7
NR. DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE ȘI EVALUARE OBS.
CR CONŢINUT SPECIFICE * DE ORGANIZARE A
T. ORE COLECTIVULUI
1. Numere naturale: 1.1. • exerciții de citire şi de scriere a numerelor cu 2 • resurse • frontală
formare, scriere, citire, 1.2. cifre/litere materiale: • formativă
comparare, ordonare, 2.1. • identificarea într-un număr a cifrei unităţilor/ manualul

1
rotunjire 2.2. zecilor/sutelor/miilor tipărit /digital,
Numere fracţionare: 2.3. • exerciții de compunere şi descompunere a caietul de lucru al
doime, pătrime numerelor în sute, zeci şi unități manualului,
• exerciţii de numărare crescător şi descrescător, cu culegere de
paşi daţi exerciții şi
• exerciții de determinare a numerelor până la probleme, fişe de
1 000, ale căror cifre îndeplinesc condiții date lucru
• exerciții de rotunjire la ordinul zecilor și la • resurse
ordinul sutelor a numerelor date procedurale:
• exerciţii de scriere şi de citire a fracţiilor ordinare conversaţia,
exerciţiul,
problematizarea
• forme de
organizare:
activitate frontală,
lucru în perechi
2. Operaţii cu numere: 2.4. • exerciții de adunare și de scădere, fără trecere şi 2 • resurse mate- • frontală
adunarea, scăderea, 2.5. cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000 riale: manualul • formativă
înmulţirea, împărţirea 5.1 • tabla înmulțirii tipărit/digital,
numerelor naturale 5.2 • tabla împărțirii caietul de lucru al
• exerciții aplicative pentru ordinea efectuării manualului,
operațiilor culegere de
• exerciții de efectuare a probei operațiilor exerciții şi
aritmetice studiate probleme, fişe de
• exerciţii de aflare a numărului necunoscut lucru
• exerciţii de operare cu terminologia specifică • resurse
operațiilor aritmetice procedurale:
• rezolvare de probleme conversația
• compunere de probleme exercițiul, jocul
didactic
• forme de
organizare:

2
activitate frontală,
lucru în echipă
3. Elemente intuitive de 3.1. • identificarea şi denumirea figurilor geometrice 1 • resurse mate- • observarea
geometrie 3.2. plane riale: manualul sistematică
• recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a tipărit/digital, • aprecieri
unor obiecte cu formă geometrică (cub, caietul de lucru verbale
paralelipiped, cilindru, sferă, con) al manualului,
• identificarea axelor de simetrie ale figurilor şabloane cu forme
geometrice geometrice, cor-
puri geometrice
• resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală,
lucru în perechi
4. Unități și instrumente de 4.1. • identificarea mărimilor care pot fi măsurate cu 1 • resurse mate- • observarea
măsură 4.2. fiecare unitate de măsură studiată riale: manual sistematică
• identificarea principalelor instrumente de tipărit/digital, • aprecieri
măsură caietul de lucru al verbale
• măsurări practice folosind instrumentele manualului,
identificate instrumente de
• măsurarea unor dimensiuni, capacități/volu- măsură diferite
me, mase, folosind instrumente adecvate • resurse
• înregistrarea şi interpretarea rezultatelor unor procedurale:
măsurători, folosind exemple din viața conversaţia,
cotidiană exerciţiul, jocul
• rezolvarea de probleme practice în care inter- didactic

3
vin unități de măsură standard • forme de
organizare:
activitate fronta-
lă, activitate
individuală, lucru
în perechi
5. Evaluare 1.1. … 4.2. • administrarea probei de evaluare iniţială 1 • resurse • evaluare
materiale: fişe de scrisă
lucru
• resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul
* Competențele specifice vizate de această unitate au fost selectate din programa şcolară pentru clasa a II-a.

4
UNITATEA 1: Numerele naturale cuprinse între 0 și 10 000
Nr. ore: 12
NR. DETALIERI DE COMP. NR.
CONŢINUT EVALUARE OBS.
CR SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE RESURSE ȘI
ORGANIZARE A
T. ORE CLASEI
1. Formarea, citirea şi 1.1. • scrierea cu cifre/litere a unor numere din 2 • resurse mate- • observarea
scrierea numerelor 1.2. intervalul 0 – 10 000 riale: manualul sistematică
cuprinse între 0 şi 2.1. • citirea şi scrierea numerelor de la 0 la tipărit/digital, • aprecierea
10 000 5.1. 10 000 culegere de răspunsurilor
• identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/sutelor/ exerciții şi • secvenţa de
miilor dintr-un număr probleme, caietul evaluare
• compunerea şi descompunerea numerelor din/în de lucru formativă în
mii, sute, zeci şi unităţi al manualului scris
• numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi • resurse
descrescătoare, cu precizarea limitelor interva- lului procedurale:
(de la... până la..., mai mic decât..., dar mai mare conversaţia,
decât...) explicația,
• generarea de numere mai mici decât 10 000, care problematizarea,
îndeplinesc condiţii date exerciţiul
• identificarea şi utilizarea terminologiei sau a unor • forme de
simboluri matematice în situaţii cotidiene organizare:
• exerciţii de localizare a unui număr în şirul activitate frontală,
numerelor naturale activitate
• exerciţii de identificare a regulilor după care este individuală, lucru
format un şir de numere în perechi
• exerciţii de generare a unor şiruri de numere după
reguli date
2. Compararea şi ordonarea 2.2. • compararea numerelor mai mici decât 10 2 • resurse mate- • observarea
numerelor naturale până 2.3. 000, folosind numărătoarea pozițională sau riale: manualul sistematică
la 5.3. reprezentări tpărit/digital, • aprecierea
10 000 • compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 caietul de lucru al răspunsurilor

5
000, utilizând algoritmul de comparare manualului • secvenţa de
• scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, • resurse evaluare
utilizând semnele <, >, = procedurale: formativă
• precizarea succesorului şi/sau a predecesoru- conversația, • evaluare
lui unui număr explicația, alternativă –
• ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor exercițiul, analiza fișelor
numere mai mici sau egale cu 10 000 problematizarea pentru
• determinarea unor numere care să respecte • forme de portofoliu
condiţii date (mai mic decât ..., mai mare sau egal organizare:
cu ... etc.) activitate fron-tală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
3. Rotunjirea numerelor 2.3. • identificarea unor situaţii din viața cotidiană care 2 • resurse mate- • observarea
naturale la ordinul solicită rotunjirea numerelor riale: manualul sistematică
zecilor/sutelor/miilor • rotunjirea/aproximare la zeci/sute/mii a unor tipărit/digital, • aprecieri
valori numerice (preţuri, distanţe etc.) caietul de lucru al verbale
• exerciţii de determinare a numerelor care se manualului
rotunjesc printr-un număr dat • resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală
4. Scrierea numerelor cu 2.1. • formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind 2 • resurse mate- • observarea
cifrele romane I, V, X 5.1 cifre romane riale: manual sistematică
• transcrierea cu cifre romane a unor numere scrise tipărit/digital, • aprecierea
cu cifre arabe culegerea de răspunsurilor
• identificarea situațiilor uzuale în care se folosesc exerciții şi • evaluare

6
cifrele romane probleme, caietul alternativă –
de lucru analiza fișelor
al manualului, pentru
enciclopedii/ portofoliu
ilustraţii
• resurse
procedurale:
conversația,
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
frontal,
individuală, lucru
în perechi
5. Recapitulare 1.1. • exerciţii de numeraţie în care se aplică separat sau 2 • resurse mate- • observarea
1.2. cumulat toate conţinuturile despre numeraţie (citire, riale: manualul sistematică
2.1. scriere, ordonare, comparare rotunjire a numerelor tipărit/digital, • evaluare
2.2. naturale) culegerea de frontală/indi-
2.3. • exerciții de determinare a numerelor care exerciții şi viduală
îndeplinesc condiții date probleme, caietul • autoevaluare •
• exerciții de citire a numerelor scrise cu cifre de lucru analiza fișelor
romane al manualului de observare
• exerciții de scriere a numerelor naturale cu cifre • resurse sistematică (pag.
romane procedurale: 25, manual)
exercițiul,
conversația
• forme de
organizare:
activitate frontală,
individuală, lucru
în echipă

7
6. Evaluare/Ameliorare/ 1.1. • administrarea probei de evaluare scrisă 1 • resurse mate- • evaluare
Dezvoltare 1.2. • exerciţii aplicative create de învăţător pentru riale: probă de sumativă (probă
2.1. recuperarea lacunelor constatate 1 evaluare scrisă, scrisă)
2.2. • exerciţii de dezvoltare fişe de lucru, • autoevaluare
2.3. culegere de (pag. 26,
exerciții și manual)
probleme

8
UNITATEA 2: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000,
fără trecere și cu trecere peste ordin
Nr. ore: 12
NR. DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE ȘI EVALUARE OBS.
CR CONŢINUT SPECIFICE DE ORGANIZARE A
T. ORE CLASEI
1. Adunarea numerelor 2.4. • compunerea şi descompunerea numerelor naturale 1 • resurse • observarea
naturale în concentrul 5.1. în concentrul 0 – 10 000, utilizând adunarea, fără materiale: sistematică
0 – 10 000, fără trecere 5.2. trecere peste ordin manualul • evaluare
peste ordin 5.3. • efectuarea de adunări, fără trecere peste ordin, în tipărit/digital, frontală/
concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, caietul de lucru al individuală
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor manualului, • aprecieri
• efectuarea probei operației de adunare prin culegere de verbale
adunare exerciții şi individuale
• utilizarea proprietăţilor adunării în calcule probleme
(comutativitate, asociativitate, element neutru) • resurse
• estimarea rezultatului unui calcul din concen- procedurale:
trul 0 – 10 000, fără efectuarea lui conversaţia,
• operarea cu terminologia specifică adunării exerciţiul,
• rezolvarea de probleme de adunare problematizarea
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală,
lucru în echipă
2. Scăderea numerelor 2.4 • efectuarea de scăderi cu numere naturale în 1 • resurse
naturale în concentrul 0 5.1 concentrul 0 – 10 000, fără trecere peste ordin, materiale:
– 10 000, fără trecere 5.2 folosind descompunerea numerelor în sumă de mii, manualul
peste ordin 5.3 sute, zeci și unități tipărit/digital,
• efectuarea probei operației de scădere caietul de lucru al

9
• estimarea rezultatului unei operații de scădere manualului,
• folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile culegere de
operaţiilor, grupări şi descompuneri de numere etc.) exerciții şi
• operarea cu terminologia specifică operației de probleme
scădere • resurse
• formularea de probleme pornind de la numere date procedurale:
şi condiţii ale acestor numere conversaţia,
• efectuarea de scăderi fără trecere peste ordin în exerciţiul,
concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul problematizarea
• folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile • forme de
operaţiilor, grupări şi descompuneri de numere etc.) organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală,
lucru în echipă
3. Adunarea numerelor 2.4. • compunerea şi descompunerea numerelor naturale 2 • resurse • observarea
naturale în concentrul 5.1. în concentrul 0 – 10 000, utilizând adunarea materiale: sistematică
0 – 10 000, cu trecere 5.2. • efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, în manualul • evaluare
peste ordin 5.3. concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, tipărit/digital, frontală
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor caietul de lucru al • aprecieri
• efectuarea probei operației de adunare manualului, verbale/indi –
• utilizarea proprietăţilor adunării în calcule calculator, cule- viduale
(comutativitate, asociativitate, element neutru) gere de exerciții • evaluare
• operarea cu terminologia specifică adunării şi probleme alternativă –
• estimarea rezultatului unei adunări în concen- • resurse analiza fișelor
trul 0 – 10 000, fără efectuarea lui procedurale: pentru
• utilizarea calculatorului pentru rezolvarea de conversaţia, portofoliu
adunări sau pentru verificarea unor rezultate exerciţiul,
demonstraţia
• forme de
organizare:
activitate frontală,

10
activitate
individuală, lucru
în perechi
4. Scăderea numerelor 2.4. • efectuarea de scăderi cu numere naturale în 2 • resurse • observarea
naturale în concentrul 5.1. concentrul 0 – 10 000, fără trecere peste ordin materiale: sistematică
0 – 10 000, cu trecere 5.2. • efectuarea probei operației de scădere manualul • secvenţă de
peste ordin 5.3. • estimarea rezultatului unei operații de scădere tipărit/digital, evaluare
• operarea cu terminologia specifică operației de caietul de lucru al formativă (în
scădere manualului, fişe scris)
• efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, în de lucru
concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, • resurse
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor procedurale:
• rezolvare și compunere de probleme cu adunări și conversaţia,
scăderi explicația,
• folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile exercițiul
operaţiilor, grupări şi descompuneri de numere etc.) • forme de
• estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 organizare:
– 10 000, fără efectuarea lui activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
5. Aflarea numărului 2.4. • aflarea unui termen folosind metoda balanţei 2 • resurse mate- • observarea
necunoscut la adunare şi 5.1. • aflarea unui termen necunoscut folosind pro- riale: manualul sistematică
la scădere 5.2. ba adunării şi a scăderii tipărit/digital, • aprecieri
5.3. • transpunerea unor probleme în exerciţii caietul de lucru al individuale
manualului, frontale
culegere de • evaluare
exerciții şi orală
probleme individuală
• resurse
procedurale:
conversaţia,

11
exerciţiul
• forme de
organizare-
activitate fron-
tală, activitate
individuală, lucru
în echipă
6. Recapitulare 2.4. • compunerea şi descompunerea numerelor naturale 2 • resurse • evaluare in-
5.1. în concentrul 0 – 10 000, utilizând adunarea şi materiale: dividuală şi
5.2. scăderea, cu trecere şi fără trecere peste ordin manualul frontală
5.3. • jocuri de rol care solicită compunerea/ tipărit/digital, • evaluare al-
descompunerea numerelor din concentrul caietul de lucru al ternativă (fişe
0 – 10 000 manualului, fişe pentru porto-
• efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere şi cu de lucru, culegere foliu)
trecere peste ordin, în concentrul de exerciții şi
0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, probleme
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor • resurse
• efectuarea probei operației de adunare, respectiv procedurale:
de scădere exerciţiul,
• utilizarea proprietăţilor adunării în calcule explicaţia, jocul
(comutativitate, asociativitate, element neutru) didactic
• estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 • forme de
– 10 000, fără efectuarea lui organizare -
• folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile activitate frontală,
operaţiilor, grupări şi descompuneri de numere etc.) activitate
• aflarea unui termen necunoscut, folosind diverse individuală, lucru
metode în echipă
• identificarea şi utilizarea terminologiei specifice
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice
studiate (a dat, a primit etc.)
• rezolvarea de probleme prin mai multe metode

12
7. Evaluare/Ameliorare/ 2.4. • administrarea probei de evaluare 1 • resurse • evaluare su-
Dezvoltare 5.1. • exerciţii aplicative create de învăţător pentru materiale: proba mativă scrisă
5.2. ameliorarea lacunelor identificate 1 de evaluare • evaluare
5.3. • exerciţii de dificultate sporită pentru elevii care au scrisă, fişe de orală
asimilat corect toate conţinuturile din unitatea de lucru, cu- legere (individuală)
învăţare de exerci- ții şi
probleme
• resurse
procedurale:
exerciţiul,
explicaţia

13
UNITATEA 3: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
Nr. ore: 18

NR. DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE ȘI EVALUARE OBS.


CR CONŢINUT SPECIFICE DE ORGANIZARE A
T. ORE CLASEI
1. Înmulțirea numerelor 2.5. • rezolvare de exerciții folosind tabla înmulțirii 1 • resurse mate- • observarea
naturale. Tabla 5.1. • rezolvare de exerciții cu aplicarea proprietăților riale: manualul sistematică
înmulțirii. Proprietăți ale 5.2 înmulțirii tipărit/digital, • aprecierea
înmulțirii 5.3 • scrierea unui număr ca produs de doi sau mai caietul de lucru al răspunsurilor
mulţi factori manualului,
culegere de
exerciții şi
probleme
• resurse
procedurale:
conversația,
exercițiul
• forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală

14
2. Înmulțirea când unul 2.5. • exerciții de înmulțire a unui număr cu o sumă 1 • resurse mate- • observarea
dintre factori este o 5.1. • exerciții de înmulțire a unui număr cu o diferență riale: manualul sistematică
sumă sau o diferență 5.2 • utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale înmulţirii tipărit/digital, • aprecierea
5.3. • exerciții de operare cu terminologia specifică caietul de lucru al răspunsurilor
înmulțirii manualului, • evaluare
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în enun- ţurile culegere de prin metode
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice exerciții şi alternative –
studiate (a dat, a primit, de două ori mai mult etc.) probleme evaluarea
• resurse fişelor pentru
procedurale: portofoliu
conversația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-tală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

3. Înmulțirea cu 10 sau cu • exerciții de înmulțire a unui număr de două cifre 1 • resurse mate-
100 cu 10 și cu 100 riale: manualul
• exerciții de înmulțire a unui număr de trei cifre cu tipărit/digital,
10 și cu 100 caietul de lucru al
• exerciții de scriere a numerelor ca produs de doi manualului,
factori, dintre care unul să fie 10 sau 100 culegere de
exerciții şi
probleme
• resurse
procedurale:
conversația,

15
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
4. Înmulțirea când unul 2.5. • efectuarea de înmulţiri între un număr scris cu 1 • resurse mate- • observarea
dintre factori este scris 5.1. două cifre și un număr de o cifră, fără trecere peste riale: manualul sistematică
cu două cifre, fără 5.3. ordin tipărit/digital, • aprecierea
trecere peste ordin • scrierea unui număr ca produs de doi sau mai caietul de lucru al răspunsurilor
mulţi factori manualului, • secvență de
• utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale înmulţirii culegere de evaluare
• identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei exerciții şi formativă
probleme probleme
• rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află dublul/ • resurse
triplul/împătritul etc. numărului…“ procedurale:
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile conversația,
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice exercițiul, jocul
studiate didactic
• forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală
5. Înmulțirea când unul 2.5. • efectuarea de înmulțiri între numere scrise cu 2 • resurse • observarea
dintre factori este scris 5.1. două cifre si numere de o cifră, cu trecere peste materiale: sistematică
cu două cifre, cu trecere 5.3. ordin manualul • aprecierea
peste ordin • utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii tipărit/digital, răspunsurilor
• exerciții de operare cu terminologia specifică caietul de lucru al • evaluare
înmulțirii manualului, fişe de formativă

16
• efectuarea probei unei operații de înmulțire lucru, culegere de (secvență în
• formularea şi rezolvarea unor probleme por- nind exerciții şi scris pe
de la o tematică dată/de la numere date/ expresii probleme caietul tipărit)
care sugerează operaţii • resurse
• exercitii de transformare a produselor de doi procedurale:
factori în produse de trei factori conversația,
explicația,
exercițiul,
problematizarea,
jocul didactic
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în perechi
6. Înmulțirea când unul 2.5. • exerciții de înmulțire a numerelor de 3 cifre cu un 1 • resurse • observarea
dintre factori este scris 5.1. număr de o cifră, fără trecere peste ordin materiale: manual sistematică
cu trei cifre, fără trecere 5.3. • utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii tipărit/digital, • aprecierea
peste ordin • exerciții de operare cu terminologia specifică caietul de lucru al verbală
înmulțirii manualului, fişe de • evaluare
• rezolvare de probleme cu înmulțire lucru, culegere de formativă
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile exerciții şi (secvență în
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice probleme scris pe
studiate (sumă, diferență, produs, dublu etc.) • resurse caietul tipărit)
• scrierea numerelor ca produse de doi factori procedurale:
• utilizarea calculatorului pentru verificarea unor conversația,
operaţii de înmulţire exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate

17
individuală, lucru
pe grupe
7. Înmulțirea când unul 2.5. • efectuarea de înmulțiri a numerelor de 3 cifre cu 2 • resurse mate- • observarea
dintre factori este scris 5.1. un număr de o cifră, cu trecere peste ordin riale: manualul sistematică
cu trei cifre, cu trecere 5.3. • utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii tipărit/digital, • evaluare
peste ordin • scrierea unui număr ca produs de doi sau mai caietul de lucru al orală
mulţi factori manualului, individuală
• utilizarea calculatorului pentru verificarea unor culegere de • evaluare
operaţii de înmulţire exerciții şi formativă
• exerciții de estimare a produsului probleme, fişe de frontală
• formularea şi rezolvarea unor probleme pornind lucru (secvență
de la o tematică dată/de la numere date/expresii • resurse scrisă pe
care sugerează operaţii de înmulțire etc. procedurale: caietul
conversația, de lucru al
explicația, manualului)
exercițiul,
problematizarea
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activita-te
individuală, lu-cru
în echipă

18
8. Înmulțirea când unul • efectuarea de înmulțiri între numere scrise cu 3 • resurse mate- • observarea
dintre factori este scris două cifre riale: manualul sistematică
cu 3 cifre, cu trecere • utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii tipărit/digital, • aprecieri
peste ordin • efectuarea de înmulțiri aplicând tehnici de calcul caietul de lucru al verbale
rapid manualului, • evaluare
• exerciții de operare cu terminologia specifică culegere de orală
înmulțirii exerciții şi individuală
• efectuarea probei unei operații de înmulțire probleme, fişe de
• formularea şi rezolvarea unor probleme pornind lucru
Efectuarea de înmulțiri de la o tematică dată/de la numere date/expresii • resurse
între numere scrise cu care sugerează operaţii de înmulțire procedurale:
două cifre conversația,
explicația,
exercițiul,
problematizarea
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activita-te
individuală, lu-cru
în echipă
9. Ordinea efectuării 2.5. • efectuarea de înmulțiri în concentrul 0 – 10 000, 2 • resurse mate- • observarea
operațiilor 5.1. în scris riale: manualul sistematică
• rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, tipărit/digital, • aprecieri
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi caietul de lucru al verbale
semnificaţia parantezelor (numai paranteze manualului • evaluare
rotunde) • resurse orală
• utilizarea în calcul a unor proprietăți ale înmulțirii procedurale: individuală
• identificarea rolului parantezelor rotunde conversația,
• exerciții de înmulțire a unui număr de două cifre exercițiul
cu 10 și cu 100 • forme de
• exerciții de înmulțire a unui număr de trei cifre cu organizare:

19
10 și cu 100 activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în perechi
10. Recapitulare 2.5. • efectuarea de înmulţiri între un număr mai mic 2 • resurse mate- • observarea
5.1. decât 10 000 şi un număr scris cu o cifră/două cifre, riale: manualul sistematică
5.3. în concentrul 0 – 10 000 tipărit/digital • aprecieri
• efectuarea de înmulţiri în care factorii au cel mult caietul de lucru al verbale
trei cifre manualului, (evaluare
• utilizarea în calcul a terminologiei specifice culegere de frontală)
înmulțirii exerciții şi
• efectuarea de exerciții în care se aplică probleme, fişe de
proprietățile înmulțirii portofoliu
• scrierea unui număr ca produs de doi sau mai • resurse
mulţi factori procedurale:
• estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui conversația,
calcul, fără efectuarea acestuia (de exemplu,19 x 27 exercițiul, analiza
va fi mai mic decât 20 x 30 = 600) produselor
• utilizarea calculatorului pentru verificarea unor activității
operaţii de înmulţire • forme de
• efectuarea probei unei operații de înmulțire organizare:
• rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, activitate fron-tală,
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi activitate
semnificaţia parantezelor (numai paranteze rotunde) individuală, lucru
în echipă
11. Evaluare/Ameliorare/ 2.5. • administrarea probei de evaluare sumativă 2 • resurse mate- • evaluare
Dezvoltare 5.1. • efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 riale: proba de sumativă
5.3. – 10 000, în scris evaluare, fişe • aprecieri
• rezolvare de exerciții cu grad sporit de dificultate • resurse verbale
• jocuri procedurale:
exercițiul,
conversația

20
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală

21
Recapitulare semestrială
Nr. ore: 3
NR. DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE ȘI
CR CONŢINUT SPECIFICE DE ORGANIZARE A EVALUARE OBS.
T. ORE CLASEI
1. • Repetarea 2.1. • exerciții de numerație 1 • resurse • evaluarea
conținuturilor 2.2. • efectuarea de exerciții de adunare, scădere și materiale: portofoliului
- numere naturale (citire, 2.3. înmulțire cu utilizarea algoritmilor de calcul în care manualul individual al
scriere, formare, 2.4. se aplică proprietățile operațiilor tipărit/digital, elevilor
comparare, ordonare, 2.5. • rezolvarea de exerciții cu adunări, scăderi și caietul
aproximare) înmulțiri, respectând ordinea efectuării operațiilor de lucru al
- operații cu numere și folosirea parantezelor rotunde manualului,
naturale; ordinea • rezolvare de probleme cu operațiile studiate culegere de
operațiilor exerciții și
- rezolvare de probleme probleme
cu caracter practic- • resurse
aplicativ procedurale:
conversația,
exercițiul, jocul
didactic
• forme de
organizare:
activitate frontală
și individuală, joc
didactic
2. Evaluare semestrială • administrarea probei de evaluare 1 • resurse • evaluare
materiale: sumativă
fișă de lucru
• resurse
procedurale:
exercițiul
• forme de

22
organizare:
activitate
individuală
3. Autoevaluare • analiza probei de evaluare 1 • resurse • observarea
• completarea fișelor de autoevaluare materiale: sistematică
fişe de • stabilirea
autoevaluare unui plan
• resurse remedial
procedurale: personal
conversația, (acolo unde
exercițiul este cazul)
• forme de
organizare:
activitate fron-
tală, activitate
individuală

23
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Semestrul al II-lea1

UNITATEA 4: Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100


Nr. ore: 16
NR. DETALIERI DE COMP. NR. RESURSE ȘI
CR CONŢINUT SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE ORGANIZARE A EVALUARE OBS
T. ORE COLECTIVULUI .
1. Împărțirea numerelor 2.5. • efectuarea de exerciții de scădere repetată 1 • resurse • observarea
naturale 0 – 100 • efectuarea împărţirilor, folosind legătura cu materiale: sistematică
înmulțirea (împărțirea – operație inversă înmulțirii) manualul • aprecieri
• exerciții de operare cu terminologia specifică tipărit/digital, verbale
împărțirii caietul de lucru al
• rezolvarea de probleme de împărțire manualului
• compunere de probleme de împărțire • resurse
procedurale:
conversația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fronta-
lă, activitate
individuală
2. Tabla împărțirii. 2.5. • efectuarea de împărţiri la 2 și la 3 1 • resurse • observarea
Împărțirea la 2 și la 3 • exerciții de efectuare a probei împărțirii cu restul materiale: sistematică
diferit de zero manual • aprecieri
• semificația câtului împărțirii – aplicații tipărit/digital, verbale
1
NOTĂ. Numărul de săptămâni din semestrul al II-lea a fost modificat conform Ordinului Ministrului Educației Nr. 5 549 din 05.11.2021,
privind structura anului școlar 2021 – 2022.

24
• rezolvare de exerciții prin care se evidențiază caietul de lucru
împărțirea prin cuprindere • resurse
procedurale:
conversația,
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-
tală, activitate
individuală
3. Împărtirea la 4 și la 5 2.5. • efectuarea de împărţiri la 4 și la 5 1 • resurse • aprecieri
• exerciții de efectuare a probei împărțirii cu restul materiale: verbale
diferit de zero manual • evaluare
• rezolvare de exerciții prin care se evidențiază tipărit/digital, formativă
împărțirea în părti egale caietul de lucru al
• operarea cu terminologia specifică împărțirii manualului
• resurse
procedurale:
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-
tală, activitate
individuală
4. Împărțirea la 6 și la 7 2.5. • efectuarea de împărţiri la 6 și la 7 1 • resurse • aprecieri
5.1. • efectuarea probei împărțirii materiale: verbale
5.3. • exerciții de operare cu terminologia specifică manual • evaluare
împărțirii tipărit/digital, formativă
• rezolvare de probleme de împărțire caietul de lucru al
manualului,

25
culegere
• resurse
procedurale:
conversația,
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală

26
5. Împărțirea la 8 și la 9 2.5 • efectuarea de împărţiri la 8 și la 9 1 • resurse • aprecieri
• efectuarea probei unei operații de materiale: verbale
înmulțire/împărțire manual • evaluare
• rezolvarea de exerciții de tipul: „Află jumăta- tipărit/digital, formativă
tea/sfertul/dublul/trei sferturi, optimea etc.“ caietul de lucru al • evaluare orală
• rezolvarea de probleme manualului, (individual)
culegere de
exerciții şi
probleme
• resurse
procedurale:
explicația,
conversația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-
tală, activitate
individuală

27
6. Cazuri speciale de 2.5. • exerciții aplicative pentru ilustrarea 1 • resurse • aprecieri
împărțire împărțirilor speciale materiale: verbale
• efectuarea probei unei operații de manual tipărit/ • evaluare
înmulțire/împărțire digital, caietul de formativă
• exerciții de operare cu terminologia specifică lucru al • evaluare orală
împărțirii manualului (individual)
• resurse
procedurale:
conversația,
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-
tală, activitate
individuală

7. Împărțirea unei sume la 2.5. • efectuarea de împărţire a unei sume la un 3 • resurse • aprecieri
un număr de o cifră număr de o cifră materiale: verbale
• împărțirea unui număr de două cifre la un manual, caietul de • evaluare
număr de o cifră, folosind procedeul lucru al formativă
descompunerii deîmpărțitului într-o sumă manualului, • evaluare orală
convenabilă culegere de (individual)
• împărțirea unui număr de două cifre la un exerciții şi
număr de o cifră, folosind algorimul de calcul probleme
în scris • resurse
• efectuarea probei unei operații de procedurale:
înmulțire/împărțire conversația,
• utilizarea calculatorului pentru verificarea unor explicația,
operaţii de împărţire exercițiul

28
• exerciții de operare cu terminologia specifică • forme de
împărțirii organizare:
activitate fronta-
lă, activitate
individuală
8. Ordinea efectuării 2.5. • efectuarea de exerciții cu operații de același 1 • resurse • aprecieri
operațiilor (II) 5.1. ordin materiale: verbale
5.3. • efectuarea de exerciții care cuprind operații de manual, caietul de • observarea
ordinul I și de ordinul al II-lea, respectând lucru al sistematică
regulile învățate manualului, • evaluare
culegere de frontală
• rezolvarea de probleme cu operaţii de același
exerciții şi
ordin/de ordine diferite probleme
• transcrierea rezolvării problemelor • resurse
printr-un exercițiu procedurale:
exercițiul,
conversația
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală

9. Aflarea numărului 2.5. • efectuarea de împărțiri pentru aflarea unui factor 2 • resurse • aprecieri
necunoscut 5.1. necunoscut de la înmulțire, în baza legăturii dintre materiale: verbale
înmulțire și împărțire manual, caietul de • observarea
• aflarea numărului necunoscut, folosind lucru al sistematică

29
metoda balanței manualului, • evaluare
• efectuarea probei unei operații de înmulțire/ culegere de frontală şi
împărțire exerciții şi individuală
• aflarea unui număr necunoscut, folosind diverse probleme, fişe de
metode activitate
• exerciții de operare cu terminologia specifică independentă
înmulțirii şi împărțirii • resurse
procedurale:
conversația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, joc
10. Recapitulare 2.5. • tabla împărțirii 2 • resurse mate- • aprecieri
5.1. • efectuarea de operații de împărțire a unui riale: manual verbale
5.3. număr de două cifre la un număr de o cifră tipărit/digital, • observarea
• operarea cu terminologia specifică caietul de lucru al sistematică
• aplicarea proprietăților înmulțirii şi împărțirii în manualului, • evaluare
calcule culegere de alternativă
• aflarea numărului necunoscut la înmulțire și la exerciții şi (PROIECT)
împărțire, folosind procedeele cunoscute probleme, fișe de
• rezolvare/compunere de probleme cu operații de lucru
ordine diferite • resurse
• stabilirea modului în care se vor completa fișele procedurale:
pentru proiect (prima oră) conversația,
• analiza fișelor întocmite pentru proiect, conform exercițiul
criteriilor date (a doua oră) • forme de
organizare:
activitate frontală,
lucru în echipă,

30
activitate
individuală
11. Evaluare 2.5. • aplicarea probei de evaluare 2 • resurse mate- • evaluare
Ameliorare/Dezvoltare 5.1. • exerciții de ameliorare riale: proba de scrisă
5.3. • exerciții de dezvoltare evaluare, fişe de • evaluare orală
lucru diferențiate individuală
• resurse • autoevaluare
procedurale:
exercițiul,
explicația
• forme de
organizare:
activitate
individuală, joc

31
UNITATEA 5: Rezolvare de probleme
Nr. ore: 15
NR. DETALIERI DE COMP. NR. RESURSE ȘI
CR CONŢINUT SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE ORGANIZARE A EVALUARE OBS
T. ORE COLECTIVULUI .
1. Ordinea efectuării 2.4. • identificarea rolului parantezelor rotunde asupra 2 • resurse • evaluare
operațiilor și folosirea 2.5. rezultatului final al unui exerciţiu materiale: formativă în
parantezelor rotunde 5.1. • rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, manual baza activității
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi tipărit/digital, independente
semnificaţia parantezelor (numai paranteze caietul de lucru • autoevaluare
rotunde) al manualului, (folosind
• formularea de probleme pornind de la situaţii culegere de rezolvări model
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matematice, exerciții şi date)
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice, tabele probleme
• resurse
procedurale:
exercițiul,
explicația
• forme de
organizare:
activitate
frontală, lucru în
echipă
2. Probleme cu cele patru 2.4. • rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi 3 • resurse ma- • aprecieri
operații 2.5. ordin/de ordine diferite teriale: manual verbale
5.1. • transformarea unei probleme rezolvate prin tipărit/digital, • observarea
5.3. schimbarea numerelor sau a întrebării, prin culegere de sistematică
înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin probleme, caietul • evaluare
adăugarea unei întrebări etc. de lucru al frontală
• transformarea problemelor prin schimbarea manualului
operaţiilor aritmetice • resurse

32
• formularea de probleme pornind de la situaţii procedurale:
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matematice, conversația,
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice, tabele exercițiul
• formularea şi rezolvarea unor probleme pornind • forme de
de la o tematică dată/de la numere date/expresii organizare:
care sugerează operaţii activitate
• identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei frontală, lucru în
probleme perechi, lucru în
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în enun- echipă
ţurile problemelor care sugerează operaţiile
aritmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit în
mod egal, de două ori mai mult etc.)
• rezolvarea de probleme prin mai multe metode
• identificarea unor situaţii concrete care se pot
transpune în limbaj matematic
• verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării
unei probleme

3. Metoda reprezentării 2.4. • rezolvarea de probleme prin metoda 2 • resurse • aprecieri


grafice 2.5. reprezentării grafice în care se cunosc suma și materiale: verbale
a) Aflarea numerelor 5.3. diferența numerelor manual tipărit/ • observarea
când se cunoaște suma și • rezolvarea şi compunerea de probleme folo- digital, fişe de sistematică
diferența lor sind simboluri, numere sau reprezentări grafice lucru, caietul • evaluare
• asocierea rezolvării unei probleme cu o de lucru al formativă
reprezentare grafică/desen sau cu o expresie manualului,
numerică dată culegere de
• asocierea reprezentării grafice cu problema probleme
• resurse
procedurale:
exercițiul, pro-

33
blematizarea
• forme de
organizare:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
lucru în perechi
b) Aflarea numerelor • rezolvare de probleme în care se cunoaște 2 • resurse
când se cunoaște suma suma/diferenta lor și raportul dintre ele, folosind materiale:
sau diferența lor și de metoda reprezentării grafice manual tipărit/
câte ori este mai mare • exerciții de asociere a problemei cu reprezentarea digital, fişe de
unul decât celălalt grafică corespunzătoare lucru, caietul
de lucru al
manualului,
culegere de
probleme
• resurse
procedurale:
exercițiul, pro-
blematizarea
• forme de
organizare:
activitate
frontală,
activitate
individuală,
lucru în perechi
c) Probleme combinate 2.4. • utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe 1 • resurse • aprecieri
2.5 scurt datele şi paşii de rezolvare a problemelor de materiale: verbale
5.3. acest tip manual • evaluare orală

34
• rezolvare de probleme prin metoda grafică tipărit/digital,
• exerciții pentru identificarea dependenței caietul de lucru
succesive dintre datele problemei al manualului,
• compunere de probleme după reprezentări grafice culegere
• resurse
procedurale:
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate
frontală,
activitate
individuală
4. Organizarea datelor în 2.4. • identificarea datelor din grafice cu bare sau 2 • resurse • aprecieri
tabel. Grafice 2.5. tabele materiale: verbale
5.2. • extragerea şi sortarea numerelor din tabele, manualul • evaluare orală
pe baza unor criterii date tipărit/digital, • fișă pentru
• înregistrarea observaţiilor din investigaţii în caietul de lucru portofoliu
tabele al manualului,
• realizarea unor grafice cu bare pe baza unor culegere de
informaţiilor date/culese probleme
• realizarea unei investigații și înregistrarea • resurse
rezultatelor obținute într-un tabel și apoi realizarea procedurale:
unui grafic cu bare, folosind aceste date conversația,
• organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau explicația,
într-o reprezentare grafică în scopul compunerii sau exercițiul
rezolvării de probleme • forme de
organizare:
activitate
frontală,

35
activitate
individuală
5. Recapitulare 2.4. • argumentarea modalităților diferite pentru 2 • resurse • evaluare
2.5. rezolvarea unei probleme materiale: frontală
3.1. • descrierea demersului de rezolvare a problemelor culegere, fişe de • aprecieri
5.1. care se încadrează în anumite tipuri lucru verbale
5.2. • rezolvare și compunere de probleme • resurse • completarea
5.3. procedurale: fișei de
conversația, observare
exercițiul sistematică
• forme de
organizare:
activitate
frontală,
activitate
individuală
6. Evaluare 2.4. • completarea fişelor de evaluare 1 • proba de • evaluare
5.1. • discuții asupra stadiului în care elevii au rezolvat evaluare, fişe de sumativă scrisă
2.5. itemii din fişa de evaluare lucru • autoevaluare,
5.2. • exerciții de reînvățare/dezvoltare folosind
3.1. rubrica ,,Mă
5.3. evaluez singur!”

36
UNITATEA 6: Fracții subunitare și echiunitare cu numitorul mai mic
sau egal cu 10
Nr. ore: 10
NR. DETALIERI DE COMP. NR. RESURSE ȘI
CR CONŢINUT SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE ORGANIZARE A EVALUARE OB
T. ORE COLECTIVULUI S.
1. Diviziuni ale unui întreg 2.1. • determinarea numărului de părți în care a fost 1 • resurse • aprecieri
împărțit un întreg materiale: manual, verbale
• recunoașterea întregilor care au fost împărțiți în tipărit/ • evaluare
părți egale, dintr-o serie digital, caietul de formativă
• exerciții de împărțire în n părți egale a unui lucru al • evaluare
întreg manualului, fişe cu alternativă
• marcarea, prin pliere, a unei 1/2, respectiv 1/3, întregi (fișe pentru
1/4, din suprafaţa unei figuri geometrice • resurse portofoliu)
procedurale:
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală

37
2. Ce este o fracție? 2.1. • identificarea numărătorilor și a numitorilor 2 • resurse • evaluare
Numitor și numărător 2.2. fracțiilor materiale: manual formativă
2.3. • reprezentarea intuitivă a unei fracții subunitare tiparit/digital, • evaluare orală
date, pornind de la situații familiare caietul de lucru al
• citirea și scrierea fracțiilor subunitare și a celor manualului,
echiunitare figuri geometrice
• determinarea unei fracții când numitorul și/sau decupate
numărătorul îndeplinesc anumite condiții • resurse pro-
cedurale:
demonstrația,
problematizarea,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

3. Compararea fracțiilor. 2.1. • citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor 2 • resurse • aprecieri
Compararea fracțiilor cu echiunitare, în situații familiare sau în materiale: manual verbale
întregul reprezentări tipărit/digital, • evaluare
• determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau caietul de lucru al formativă
numitorul îndeplinesc anumite condiţii manualului,
• scrierea unor fracţii subunitare, pornind de la figuri geometrice
situații familiare decupate
• intuirea echivalenției unei fracții echiunitare cu o • resurse
sumă de fracții subunitare, cu ajutorul unor procedurale:

38
reprezentări grafice sau exemple familiare explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală
4. Compararea și 2.4. • compararea unor fracții cu același numitor cu 2 • resurse • evaluare
ordonarea fracțiilor cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor materiale: manual formativă
același numitor reprezentări grafice tipărit/ • evaluare orală
• ordonarea fracțiilor subunitare, folosind exemple digital, caietul de
practice din viața cotidiană sau reprezentări grafice lucru al
• intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu manualului,
o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul culegere
unor reprezentări grafice sau exemple familiare • resurse proce
• exerciții de completare a numărătorilor unor durale: conver-
fracții dintr-un șir pentru a obține un șir de fracții sația, explicația,
ordonate crescător/descrescător exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-tală,
activitate
individuală, joc

5. Recapitulare 2.1. • citirea şi scrierea fracţiilor subunitare şi a celor 2 • resurse • evaluare


2.2. echiunitare, în situații familiare sau în materiale: manual frontală
2.3. reprezentări tipărit/digital, • evaluare orală
2.4. • determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau caietul de lucru al • autoevaluare,
numitorul îndeplinesc anumite condiţii manualului, fişe de în baza

39
• compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii lucru, culegere completării listei
familiare • resurse de control
• compararea a două fracţii cu acelaşi numitor, procedurale:
pornind de la obiecte sau de la reprezentări grafice conversația,
• intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu exercițiul
o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul • forme de
unor reprezentări grafice sau exemple familiare organizare:
• ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața activitate frontală,
cotidiană sau reprezentări grafice activitate
individuală, lucru
în echipă
6. Evaluare 2.1. • completarea fişelor de evaluare 1 • fişe de evaluare • evaluare
2.2. • analiza modului în care elevii au completat fişele sumativă scrisă
2.3. de evaluare
2.4. • exerciții de recuperare/dezvoltare

40
UNITATEA 7: Elemente intuitive de geometrie
Nr. ore: 15
NR. DETALIERI DE COMP. NR. RESURSE ȘI
CR CONŢINUT SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE ORGANIZARE A EVALUARE OBS.
T. ORE COLECTIVULUI
1. Localizarea unor obiecte 3.1. • descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în ra- 1 • resurse • aprecieri
port cu alte obiecte materiale: manual verbale
• recunoașterea poziției pe care o ocupă o figură tipărit/digital,
într-un tabel caietul de lucru al
• realizarea şi completarea unor tabele, respectând manualului
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi • resurse
„coloană” procedurale:
• stabilirea coordonatelor unui obiect (dintr-o conversația,
reprezentare de tip reţea) exercițiul
• inițierea și participarea la jocuri de strategie (jocul • forme de
de șah) organizare:
• jocuri de orientare în spațiu activitate frontală,
activitate
individuală

41
2. Puncte și linii 3.2. • identificarea punctului, dreptei, semidreptei și a 1 • resurse •evaluare
segmentului de dreaptă în mediul înconjurător și în materiale: manual formativă
desene sugestive tipărit/digital,
• exerciții de identificare a poziției unei drepte caietul de lucru al
• realizarea unor desene decorative, folosind drepte, manualului,
semidrepte, segmente de dreaptă și puncte culegere de
• identificarea numărului de segmente de dreaptă probleme
care se pot citi pe o dreaptă dată • resurse
procedurale:
conversația,
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
Activitate frontală,
activitate
individuală

3. Linia frântă. Linia curbă 3.2. • identificarea liniilor frânte și curbe în mediul 1 • forme de
înconjurător organizare:
• identificarea liniilor curbe și frânte pe modele activitate frontală,
fizice sau în desene sugestive activitate
• sortarea și clasificarea liniilor dintr-un desen individuală

4. Unghiuri 3.2. • identificarea elementelor componente ale 1 • resurse • evaluare


unui unghi materiale: manual formativă
• desenarea unghiurilor folosind șabloane tipărit/digital,
• identificarea tipului de unghi pe modele fizice sau caietul de lucru al
în desene sugestive manualului
• exerciții practice de copiere, folosind hârtie • resurse
transparentă, a unor unghiuri, decuparea lor și procedurale:

42
compararea deschiderii dintre laturi observația,
conversația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-tală,
activitate
individuală,
activitate practică
5. Poligoane 3.2. • exercitii practice de construire a unor poligoane 1 • resurse • evaluare
din bețișoare de lungimi diferite și biluțe de materiale: manual orală
plastilină tipărit/digital, individuală
• identificarea elementelor componente ale caietul de lucru al
unui poligon (laturi, vârfuri) manualului,
• identificarea numărului de poligoane culegere,
dintr-o serie de figuri geometrice bețișoare, biluțe de
plastilină
• resurse
procedurale:
conversația,
problematizarea,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-tală,
activitate
individuală

43
6. Triunghiul 3.2. • identificarea obiectelor cu formă de triunghi în 1 • resurse • aprecieri
mediul înconjurător materiale: manual verbale
• identificarea elementelor componente ale unui tipărit/digital,
triunghi: unghiuri, laturi, vârfuri caietul de lucru al
• desenarearea unor elemente lipsă pentru a se manualului,
obține un triunghi bețişoare şi
• activitate practică de construcție a trunghiurilor plastilină pentru
din bețisoare și biluțe de plastilină, respectând construcții
cerințe date • resurse
• identificarea numărului de figuri geometrice plane procedurale:
dintr-un desen dat/dintr-o figură geometrică conversația,
fragmentată problematizarea,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate fron-tală,
activitate
individuală
7. Pătratul și dreptunghiul 3.2. • identificarea şi denumirea figurilor plane 1 • resurse mate- • evaluare
• identificarea elementelor componente ale riale: manual formativă
unei figuri plane: unghi, latură, vârf tipărit/digital, orală
• identificarea numărului de forme geometrice caietul de lucru al • aprecieri
plane dintr-un desen dat/dintr-o figură geometrică manualului, verbale
„fragmentată” culegere, bețişoare
• numirea elementelor componente ale şi plastilină pentru
dreptunghiului şi pătratului construcții,
• conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul instrumente
instrumentelor de geometrie/șabloane geometrice
• resurse
procedurale:
conversația,

44
aplicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
8. Cercul 3.2. • identificarea şi denumirea unor obiecte din mediul 1 • resurse • evaluare
înconjurător cu formă de cerc mateiale: manual frontală
• recunoaşterea intuitivă a unor elemente ale tipărit/digital,
cercului, fără definirea lor (raza cercului, centrul caietul de lucru al
cercului) manualului,
• identificarea numărului de forme geometrice compas
plane dintr-un desen dat/dintr-o figură geometrică • resurse
„fragmentată” procedurale:
• conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul conversația,
instrumentelor geometrice/șabloane explicația, jocul
didactic
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
9. Axa de simetrie 3.2. • stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri 1 • resurse • evaluare
geometrice prin diferite modalităţi (pliere, desen) materiale: formativă
• completarea desenului unei figuri geometrice manual (secvențe de
după o axă de simetrie tipărit/digital, activitate
• verificarea corectitudinii determinării axelor de caietul de lucru al independentă
simetrie prin suprapunerea practică a celor două manualului, fişe )

45
părți simetrice de lucru
• resurse
procedurale:
exercițiul, jocul
didactic
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
10. Perimetrul 2.4. • rezolvarea de probleme de determinare a 1 • resurse • aprecieri
2.5. perimetrelor poligoanelor materiale: manual verbale
3.2. • rezolvare de probleme de determinare a lungimii tipărit/digital, • discuții în
5.1. laturilor unui poligon atunci când se cunoaște caietul de lucru al grup pentru a
perimetrul acestuia și relațiile dintre laturi manualului, fişe descoperi
de lucru soluția de
• resurse rezolvare a
procedurale: problemei –
explicația, evaluare
exercițiul frontală
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în perechi
11. Corpuri geometrice 3.2. • recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări 1 • resurse • evaluare
a) Cubul a unor obiecte cu formă geometrică de cub materiale: manual formativă
• exerciții de desfăşurare a cubului pe construcții tipărit/digital, • aprecieri
din carton caietul de lucru al verbale

46
• asamblarea cubului din desfăşurări date manualului,
• construirea cubului din bețişoare şi biluțe de corpuri geometrice
plastilină • resurse
• jocuri de construcție folosind cuburi procedurale:
conversația,
exercițiul, jocul
didactic
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

47
b) Paralelipipedul 3.2. • recunoașterea în situații familiare/în reprezentări 1 • resurse • evaluare
a unor obiecte cu formă geometrică de materiale: manual formativă
paralelipiped tipărit/digital, aprecieri
• exerciții de desfășurare a paralelipipedului pe caietul de lucru al verbale
construcții din carton manualului,
• asamblarea paralelipipedului din desfășurări date corpuri geometrice
• construirea paralelipipedului din bețișoare și • resurse
biluțe de plastilină procedurale:
• jocuri de construcție folosind corpurile exercițiul,
geometrice studiate demonstrația
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

c) Cilindrul, conul, sfera 3.2. • recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări 1 • resurse • evaluare
a unor obiecte cu formă geometrică de cilindru, materiale: manual formativă
sferă, con tipărit/digital, • aprecieri
• desfăşurarea/asamblarea cilindrului şi a conului, culegere de verbale
folosind corpuri construite din carton exerciții şi
• desenarea unor modele geometrice simple, probleme
folosind simetria și translația • resurse
procedurale:
exercițiul, jocul

48
didactic
• forme de
organizare:
activitate fron-
tală, activitate
individuală, lucru
în echipă
12. Recapitulare 3.2. • identificarea și denumirea figurilor geometrice 1 • resurse • evaluare
plane/a corpurilor geometrice materiale: fişe de frontală orală
• conturarea figurilor plane folosind instrumente de lucru, culegere de
geometrie exerciții şi
• probleme de aflare a perimetrului probleme
• gruparea figurilor plane/corpurilor geometrice • resurse
după anumite criterii (număr de laturi, număr de procedurale:
unghiuri, formă/număr de fețe, număr de vârfuri, exercițiul, jocul
număr de muchii) didactic
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
13. Evaluare 3.2. • completarea fişelor de evaluare 1 • fișe de evaluare • evaluare
• exerciții de dezvoltare • fișe de lucru sumativă
pentru secvențele
de recuperare/
dezvoltare

49
50
UNITATEA 8: Unități și instrumente de măsură
Nr. ore: 12
NR. DETALIERI DE COMP. NR. RESURSE ȘI
CR CONŢINUT SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE ORGANIZARE A EVALUARE OBS.
T. ORE COLECTIVULUI

1. Unități de măsură pentru 4.1. • identificarea instrumentelor şi a unităţilor de 1 • resurse • evaluare


lungime 4.2. măsură standard adecvate în efectuarea unor materiale: formativă
5.3. măsurători manual • aprecieri
a) Submultiplii metrului • măsurarea unor dimensiuni, folosind tipărit/digital, verbale
instrumentele potrivite caietul de lucru al • evaluare
• înregistrarea și interpretarea rezultatelor manualului, orală
obținute în urma unor măsurători instrumente de individuală
• efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură măsură pentru
pentru lungime lungime
• rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de • resurse pro-
măsură standard (fără transformări) cedurale:
• operarea cu unitățile de măsură standard în explicația,
efectuarea unor activități practice exercițiul,
problematizarea
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
b) Multiplii metrului în echipă
4.1. 1
• resurse
4.2. • identificarea instrumentelor şi a unităţilor de materiale:
5.3. măsură standard adecvate în efectuarea unor manual
măsurători tipărit/digital,
• măsurarea unor dimensiuni, folosind caietul de lucru al

51
instrumentele potrivite manualului,
• înregistrarea și interpretarea rezultatelor instrumente de
obținute în urma unor măsurători măsură pentru
• efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură lungime
pentru lungime • resurse pro-
• rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de cedurale:
măsură standard (fără transformări) explicația,
• operarea cu unitățile de măsură standard în exercițiul,
efectuarea unor activități practice problematizarea
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
2. Unități de măsură pentru 4.1. • identificarea instrumentelor și a unităților potrivite 2 • resurse • evaluare
volumul lichidelor 4.2. pentru măsurarea anumitor capacități materiale: formativă
a) Submultiplii litrului 5.3. • selectarea şi utilizarea instrumentelor adecvate manual • aprecieri
măsurării în situații practice date tipărit/digital, verbale
• efectuarea unor exerciții de calcul, folosind unități caietul de lucru,
de măsură pentru capacitate (volum) cilindru gradat
• analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute • resurse pro-
din rezolvarea unor probleme practice, cu referire cedurale:
la unităţile de măsură studiate explicația,
• compararea capacităţilor (volumelor) unor vase în exercițiul,
situaţii practice/experimentale • forme de
organizare:
activitate fronta-
lă și individuală

52
b) Multiplii litrului 4.1. • identificarea instrumentelor și a unităților potrivite • resurse
4.2. pentru măsurarea anumitor capacități materiale:
5.3. • selectarea şi utilizarea instrumentelor adecvate manual
măsurării în situații practice date tipărit/digital,
• efectuarea unor exerciții de calcul, folosind unități caietul de lucru,
de măsură pentru capacitate (volum) cilindru gradat
• analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute • resurse pro-
din rezolvarea unor probleme practice, cu referire cedurale:
la unităţile de măsură studiate explicația,
• compararea capacităţilor (volumelor) unor vase în exercițiul,
situaţii practice/experimentale • forme de
organizare:
activitate fronta-
lă și individuală

3. Unități de măsură pentru 4.1. • selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a 2 • resurse • evaluare


masa corpurilor 4.2. unităţilor de măsură adecvate pentru măsurarea materiale: formativă
5.3. masei anumitor obiecte manual • aprecieri
• efectuarea unor calcule folosind unități de măsură tipărit/digital, verbale
pentru masa corpurilor caietul de lucru al • controlul
• analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute manualului, frontal al
din rezolvarea unor probleme practice, cu referire instrumente de activității
la unităţile de măsură studiate măsură indepen-
• operarea cu unitățile de măsură în efectuarea de • resurse dente
activități practice procedurale:
• compararea rezultatelor unor măsurători efectuate conversația,
cu unităti standard, cu rezultatele unor măsurători explicația,
efectuate cu unități de măsură non-standard demonstrația,
exercițiul, jocul

53
didactic
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă
4. Unități de măsură pentru 4.1. • înregistrarea activităților desfășurate în școală 2 • resurse • evaluare
timp 4.2. într-un timp stabilit materiale: frontală
• alegerea unităților de măsură potrivite pentru a manual • aprecieri
măsura durate de timp tipărit/digital, verbale
• exerciții practice de indicare a orelor și a caietul de lucru al
minutelor pe ceasul cu ac orar și minutar manualului,
• identificarea unei date sau calcularea unui interval culegere, ceas,
temporal folosind un calendar calculator etc.
• ordonarea unor date în funcție de succesiunea • resurse
derulării lor în timp procedurale:
conversația,
explicația,
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

54
5. Unități de măsură 4.1. • compararea unor sume de bani compuse din 2 • resurse • evaluare
monetare 4.2. monede şi bancnote diferite materiale: formativă
5.3. • jocuri de utilizare a banilor manual • aprecieri
• efectuarea unor calcule folosind unități monetare tipărit/digital, verbale
• jocuri de utilizare a banilor caietul de lucru al
• efectuarea unor schimburi echivalente în manualului,
bancnote/monede a unor sume de bani culegere, monede
şi bancnote
• resurse
procedurale:
conversația,
exercițiul, jocul
didactic,
problematizarea
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

6. Recapitulare 4.1. • analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute 1 • resurse mate- • evaluare
4.2. din rezolvarea unor probleme practice, cu referire riale: caietul de frontală
5.3. la unităţile de măsură studiate lucru al • aprecieri
• efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură manualului, verbale

55
pentru lungime, masă, capacitate (volum), unităţi culegere, fişe de • evaluare
monetare lucru alternativă
• rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de • resurse (proiect)
măsură standard (fără transformări) procedurale:
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

7. Evaluare 4.1. • completarea fişelor de evaluare 1 • resurse • evaluare


4.2. • discutarea modului cum s-au rezolvat cerințele materiale: fişe de sumativă
• exerciții de recuperare/dezvoltare evaluare sumativă (scrisă)
• resurse
procedurale:
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate frontală,
activitate
individuală, lucru
în echipă

56
Recapitulare finală
Nr. ore: 8
NR. DETALIERI DE COMP. NR. RESURSE ȘI
CR CONŢINUT SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE ORGANIZARE A EVALUARE OBS.
T. ORE COLECTIVULUI
1. • Repetarea 1.1 • exerciții de numerație 6 • resurse • evaluarea
conținuturilor 1.2. • efectuarea de exerciții de adunare, scădere materiale: portofoliului
- numere naturale (citire, 2.1. înmulțire și împărțire cu utilizarea algoritmilor de culegere, manual, individual al
scriere, formare, 2.2. calcul în care se aplică proprietățile operațiilor caietul elevilor
comparare, ordonare, 2.3. • exerciții cu ordinea operațiilor și paranteze de lucru al
aproximare) 2.4. rotunde manualului
- operații cu numere 2.5. • rezolvare de probleme cu operațiile studiate • resurse
naturale; ordinea 3.1. procedurale:
operațiilor 3.2. conversația,
- rezolvare de probleme 4.1. exercițiul, jocul
cu cele patru operații 4.2. didactic
- rezolvare de probleme, 5.1. • forme de
aplicând metoda 5.2. organizare:
figurativă 5.3. activitate frontală
- rezolvare de probleme și individuală, joc
de geometrie didactic, lucru în
perechi, lucru în
echipă
2. Evaluare semestrială • administrarea probei de evaluare 1 • resurse • evaluare
materiale: sumativă
fișă de lucru
• resurse
procedurale:
exercițiul
• forme de
organizare:
activitate

57
individuală
3. Autoevaluare • analiza probei de evaluare 1 • resurse • observarea
• completarea fișelor de autoevaluare materiale: fişe de sistematică
autoevaluare • stabilirea
• resurse unui plan
procedurale: remedial
conversația, personal
exercițiul (acolo unde
este cazul)

58