Sunteți pe pagina 1din 7

Contract de prestari servicii

Nr. ... din data .......

Preambul

A. Partile contractante (denumite in continuare “parti”)

A. SC Macro Structural Consulting SRL în calitate de furnizor de formare profesională,


denumit în continuare furnizor, reprezentat prin Dumitrache Tudorel-Adrian, având funcţia de
administrator, cu sediul în București, str. Buzoeni nr. 9, judeţul (sectorul) 5, telefon 0758.902.844,
e-mail contact@macro-training.ro cod fiscal/cod unic de înregistrare RO28318900 cont bancar
RO05 BTRL RONC RT03 2619 3301 la Banca Transilvania.
Şi
S.C. ........... cu sediul social in ....................., Județul ....................., telefon: ................., fax -,
email: ..........., inmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului ...... sub numarul ................., codul
unic de înregistrare nr. .................., avand contul curent
nr. .................................................................. deschis la ......................, reprezentata
prin .................... in calitate de Beneficiar

B. Obiectul contractului:
1. Prezentul contract se incheie in vederea întocmirii și depunerii de catre Prestator pentru
Beneficiar, a documentației aferentă proiectului ....................... pentru etapele:

a) Obtinerea finantarii in cadrul Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor


mici și mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA"
 Intocmirea cererii de finantare
 Intocmirea Planului de afaceri
 Întocmirea anexelor la cererea de finanțare (declarații pe proprie răspundere)
 Depunerea documentatiei in format electronic
 Formularea raspunsurilor pentru solicitarile de clarificari din partea Finantatorului,
dacă este cazul;
b) Indrumare privind organizarea procedurilor de achizitie publica
 Realizarea procedurii de achizitie publica pentru bunuri, pe baza legislatiei in vigoare
și a prevederilor din procedura de implementare a programului de finanțare;
c) Intocmirea cererilor de plata / rambursare
 Intocmirea cererii/cererilor de plată/rambursare pe baza documentelor furnizate de
beneficiar
d) Managementul contractului de finantare
 Întocmirea memoriilor justificative și a documentației necesare pentru schimbarea
soluției tehnice sau a termenilor contractuali, în limitele prevăzute în acordul de
finanțare
 Formularea răspunsurilor pentru eventualele solicitări de clarificări transmise de
finanțator
 Întocmirea rapoartelor periodice de progres pentru întreaga perioadă de implementare
 Alte documente solicitate de către Finanțator sau Bancă în legătură cu implementarea
proiectului

2. Pentru fiecare etapă se va realiza o anexa care va descrie toate documentele ce urmeaza a fi
realizate de Prestator, precum si documentele pe care trebuie sa le livreze Beneficiarul pentru
buna desfasurare a prezentului contract.

3. Beneficiarul intelege si este de acord cu faptul ca informatiile si documentele furnizate de el


stau la baza scrierii de catre Prestator a documentatiei aferente proiectului. Beneficiarul isi asuma
intreaga raspundere asupra caracterului corect, complet si actual al documentelor furnizate si
intelege faptul ca nefurnizarea de documente in timp util, furnizarea de documente incorecte sau
Intocmit şi redactat de catre ....... Pagina 1 din
incomplete sau lipsa comunicarii cu Prestatorul pot duce la imposibilitatea proiectului de a fi
depus spre finantare sau de a obtine finantare.

4. Beneficiarul intelege si accepta faptul ca Prestatorul nu ii da nicio garantie asupra acceptarii


proiectului de catre Finantator, asupra semnarii contractului de finantare cu Finantatorul sau
asupra atragerii de fonduri pentru finalizarea proiectului. Implicarea Prestatorului se limiteaza la
consultanta asupra realizarii si redactarii documentatiei prevazute in prezentul contract.
Obligatiile Prestatorului sunt unele de diligenta (depune toate eforturile in vederea obtinerii
finantarii de catre Beneficiar) si nu de rezultat (nu garanteaza in niciun fel obtinerea finantarii).

5. Beneficiarul înțelege și acceptă că întreaga desfășurare a contractului de finanțare se va realiza


accesând serviciile oferite de Prestator. De asemenea, acesta se obligă să achite plata integrală a
contractului, în conformitate cu datele înscrise la litera C din prezentul contract.

C. Pretul contractului se compune din:

Valoarea contractului va fi de 10.000 de lei. Nu se aplică TVA. Valoarea contractului este


defalcata astfel:
- Servicii de pregătire și depunere proiect în valoare totală de 2.000 de lei, defalcată
astfel:
• Tranșa 1 in valoare de 2.000 de lei, care urmeaza sa fie platită în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării prezentului contract de prestări - servicii. Daca
avansul nu este platit, Prestatorul va putea să refuze demararea activităților de
pregătire a documentației, depunerea dosarului si inmanarea documentatiei
redactate pana atunci;
- Servicii de implementare proiect în valoare totală de 8.000 de lei, defalcată astfel:
• Tranșa 2 în valoare de 3.000 de lei, care urmeaza sa fie platită în termen de 5 zile
lucrătoare de la data anunțării rezultatului privind selectarea proiectului la finanțare;
• Tranșa 3 în valoare de 3.000 de lei care urmează să fie plătită în termen de 60 de
zile de la data semnării contractului de finanțare reprezentând servicii pentru
întocmirea procedurilor de achiziție a serviciilor și bunurilor din cadrul proiectului;
• Tranșa 4 în valoare de 2.000 de lei care urmează să fie plătită la momentul
achiziției bunurilor și serviciilor din cadrul proiectului, reprezentând servicii pentru
întocmirea documentației aferente cererii / cererilor de plată/rambursare.

În cazul în care proiectul nu este selectat pentru finanțare, contravaloarea serviciilor pentru
implementare proiect (tranșele 2, 3 și 4) nu se vor achita.

Prezentul cotract a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, fiecare avand un numar
de 5 file, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Prestator Beneficiar

Intocmit şi redactat de catre ....... Pagina 2 din


Definiţii

1.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. Contract - reprezinta prezentul contract şi toate anexele sale.


b. Contract de finantare - reprezinta contractul de finantare semnat intre Beneficiar si
Finantator.
c. Beneficiar şi prestator - parţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
d. Finantator - institutia publica sau privata care acorda finantarea pentru care prestatorul ii
asigura beneficiarului consultanta potrivit prezentului contract.
e. Valoarea finantarii - valoarea contractului de finantare, in integralitatea sa, semnat de
catre Beneficiar si Finantator.
f. Preţul contractului - preţul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
g. Servicii - activitaţi a caror prestare fac obiect al contractului;
h. Forţa majora - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datoreaza
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului şi
care face imposibila executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia dintre parţi;
i. zi - zi calendaristica;
j. an - 365 de zile.

2. Interpretare

2.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

3. Obiectul principal al contractului este definit in preambulul prezentului contract.

3.1. Prestatorul se obliga sa predea Beneficiarului in termen documentatia contractata, asa


cum este ea descrisa in preambulul prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se obliga sa asigure prestatorului documentele necesare prestarii serviciilor
contractate.
3.3. In cazul in care documentaţia contractata nu poate fi predata la termenul stabilit de
ambele parţi din culpa beneficiarului, pentru nepredarea la timp a documentelor
conforme, aşa cum sunt detaliate in cadrul Anexei 1 la prezentul contract, acesta din
urma se obliga sa stabileasca de comun acord cu prestatorul un nou termen de predare.
3.4. Predarea documentaţiei contractate se va face pe baza unui proces verbal de predare-
primire.

4. Preţul şi Condiţiile de plata

4.1. Preţul pentru serviciile prestate este prevazut in preambulul prezentului contract.
4.2. Plata integrala se va efectua in conditiile prevazute in Preambulul prezentului contract.
4.3. Beneficiarul va achita facturile emise in contul prestatorului, mentionat in preambulul
Intocmit şi redactat de catre ....... Pagina 3 din
prezentului contract. Schimbarea de catre prestator a contului bancar va fi anunţata
beneficiarului in termen de maximum 15 zile lucratoare.
4.4. Facturarea serviciilor se va efectua in lei, la cursul BNR din ziua precedenta.
4.5. In cazul in care Beneficiarul nu achita facturile in termenul convenit la art. 4.2., acesta
are obligaţia de a plati ca penalitaţi 0,2 % pe zi de intarziere, din valoarea prezentului
contract.

5. Durata

5.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării acestuia de către ambele părți și până la
depunerea documentației contractate. În cazul în care proiectul este selectat pentru
finanțare, prezentul contract de prestări servicii se va prelungi automat pe întreaga durată
de valabilitate a contractului de finanțare încheiat între Beneficiar și Finanțator.
5.2. Prezentul contract este indivizibil, obligaţiile asumate de ambele parţi condiţionandu-se
reciproc şi in integralitatea lor.

6. Incetarea contractului

6.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

a. Una dintre parţi nu işi executa una dintre obligaţiile enumerate in Preambulul Contractului
si la Art.3. şi Art.4., precum şi in conformitate cu Art. 6.2. Partea care invoca o cauza de
incetare a prevederilor prezentului contract va notifica celeilalte parţi, cu cel puţin 30 de
zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-şi produca efectele;
b. Atunci cand parţile de comun acord solicita incetarea efectelor contractului printr-un act
adiţional care va cuprinde acordul parţilor şi condiţiile in care se va realiza aceasta;
c. Conform Art.7. - „ Forţa Majora".
6.2. Prestatorul poate cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 15 zile, in cazul in care
Beneficiarul nu achita una sau mai multe facturi emise de catre Prestator timp de 30 de
zile de la data emiterii acestora. In acest caz, rezilierea va opera deplin drept, fara a fi
necesara intervenţia instanţelor judecatoreşti sau indeplinirea oricaror altor formalitaţi. In
aceeasi situatie de neplata a obligatiilor scadente, Prestatorul poate opta sa refuze
indeplinirea obligatiilor contractuale care ii revin pana la momentul achitarii tuturor
obligatiilor de plata scadente.
6.3. Incetarea prezentului contract conform Art. 6.1. nu va avea niciun efect asupra
obligaţiilor deja scadente intre parţile contractante.
6.4. Prevederile prezentului capitol (Art. 6.) nu inlatura raspunderea parţii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

7. Forţa majora

7.1. Nici una dintre parţile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea in mod necorespunzator - total sau parţial - a oricarei obligatii care ii revine in
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, aşa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forţa majora este obligata sa ia toate masurile posibile in vedereea
limitarii consecinţelor lui şi sa notifice celeilalte parţi producerea evenimentului şi la
cererea acesteia, sa o dovedeasca, in termen de 7 zile. Forţa majora se probeaza conform
prevederilor legale.
7.3. Suportarea pagubelor cauzate de cazurile de forţa majora se face potrivit dreptului comun.

Intocmit şi redactat de catre ....... Pagina 4 din


8. Caracterul confidenţial al contractului

8.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parţi:
a. de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe parţi in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;
b. de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-şi indeplini obligaţiile contractuale.
8.2. Dezvaluirea oricarei informaţii faţa de persoanele implicate in indeplinirea contractului
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare in
vederea indeplinirii contractului.
8.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvalurea de informaţii
referitoare la contract daca:
a. informaţia era cunoscuta parţii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contractanta; sau
b. informaţia a fost dezvaluita dupa ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte parţi
contractante pentru asemenea dezvaluire;
c. partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informaţia.
d. Prestatorul poate folosi Cererea de finantare si Planul de afaceri ca suport de discutie in
cadrul unor sesiuni de formare profesionala organizate de acesta, fara a oferi informatii
privind datele de contact, date personale, datele de identificare ale societatii (denumire,
CUI, numar de inreg la ONRC, etc), informatii fiscale sau juridice.

9. Cesiunea

9.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fara sa obţina in prealabil acordul scris al Beneficiarului. Cesiunea nu va
exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind orice obligaţii asumate prin
contract.

10. Litigii

10.1. Parţile inţeleg sa rezolve orice litigii pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil
se vor adresa instanţei judecatoreşti competente de la sediul Prestatorului.

11. Limba care guverneaza contractul

11.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

12. Clauze neuzuale

12.1. Clauzele prevăzute la articolele B.1, aliniatele a), b), c), d) și articolul C din prezentul
contract sunt admise de ambele părți în mod expres, în înțelesul articolului 1203 din Codul
Civil.

13. Clauze finale

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat intre parţile
contractante.
13.2. Prezentul contract reprezinta voinţa parţilor, inlaturand orice alta inţelegere scrisa sau
verbala intre acestea, anterioara incheierii lui.
13.3. In cazul in care parţile işi incalca obligaţiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a
Intocmit şi redactat de catre ....... Pagina 5 din
obligaţiei respective, nu inseamna ca ea a renunţat la acest drept al sau.
13.4. Orice alte modificari cerute de Beneficiar in ceea ce priveşte realizarea documentaţiei
contractate sus- amintite conform Art. 3. vor face obiectul unei noi negocieri.

13.5. Orice notificare sau alta comunicare pe care este obligata sau autorizata o parte sa o
trimita celeilalte parţi, va fi trimisa:
a. prin curier;
b. prin scrisoare trimisa prin poşta rapida sau cu confirmare de primire;
c. prin transmisie fax;
d. prin e-mail.

13.6. Nicio notificare, aprobare, acceptanţa, renunţare, consimţamant sau alta comunicare
facuta de Beneficiar sau Prestator nu va fi valabila decat daca va fi facuta in scris şi
semnata din partea expeditorului.

14. Legea aplicabila contractului

14.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

Prestator Beneficiar

Intocmit şi redactat de catre ....... Pagina 6 din


Anexa 1 Lista documentelor necesare

Pentru asigurarea serviciilor contractate, părțile convin asupra predării-primirii următoarelor


documente:

Nr. Listă documente necesare Observații


Crt.
1 Certificat de înmatriculare
2 Act constitutiv/Statutul societății
3 Certificat constatator
4 Carte de identitate pentru administrator
5 Carte de identitate pentru fiecare asociat
6 Listă investiții
7 Oferte financiare și tehnice pentru investiția
dorită
8 Chestionar de consultanță completat

În funcție de specificul proiectului, pe durata întocmirii documentației, părțile convin asupra unor
solicitări suplimentare de documente și informații.

Prestator Beneficiar

Intocmit şi redactat de catre ....... Pagina 7 din

S-ar putea să vă placă și