Sunteți pe pagina 1din 6

Prin cererea de chemare în judecată formulată de societatea comercială Euro Instal Electrice SRL cu

sediul în Târgoviște, str. Calafat, nr. 5, jud. DB., înregistrată la registrul comercial, CUI 6859662, cont
bancar, reprezentat legal prin V.V. Administratorul a chemat în judecată pârâta unității administrativ
teritoriale, comuna Bumbești, jud. Jiu, ca prin hotărârea ce va pronunța să dispună:

a) Obligarea pârâtei la plata sumei de 450 mii lei reprezentând contravaloarea lucrărilor
efectuate și neplătite de către pârâtă.
b) Obligarea pârâtei la plata sumei de 50,407 lei, reprezentând penalitățile de întârziere
calculate potrivit dispozițiilor contractului de executare de lucrări.
c) Obligarea pârâtei la plata sumei de 120.000 lei, reprezentând garanția de bună executare a
contractului.
d) Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin cererea reconvențională formulată de UAT Bumbești-Jiu, aceasta a chemat în judecată


pe reclamantul pârât societatea Euro Instal Electrice SRL, solicitând, la rândul său, obligarea
la plata următoarelor sume:
a) 150.000 lei contravaloarea unor lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă,
lucrări care su fost necesare în perioada de garanție și nu au fost executate de către
reclamanta-pârâtă.

Prin întâmpinare, UAT Bumbești-Jiu a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată


motivând că reclamanta-pârâtă a executat lucrări necorespunzătoare, că nu a efectuat lucrări
de reparații și înlocuiri care îi cădeau în sarcină în perioada de garanție și că lucrarea a fost
finalizată cu o întârziere de circa un an, față de termenul stabilit prin contractul de execuție
de lucrări.
În motivarea acțiunii, reclamanta-pârâtă arată că între părți, în baza procedurii de achiziție
publică, s-a încheiat contractul de execuție de lucrări nr. 520 din 20 mai 2018 având ca obiect
realizarea rețelei de apă și canalizare a unor stații de pompare și epurare, termenul de
realizare a lucrărilor fiind data de 20.09.2020. Fondurile necesare executării lucrărilor au fost
asigurate în baza unui contract de finanțare încheiat de autoritatea contr. (pârâta) cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și administrația publică MDRAP.
În anul 2019 au fost executate de către societatea reclamantă trei puțuri de foraj de mare
adâncime (200 m liniari) care s-au dovedit, însă, inutilizabile, datorită faptului că forajele au
spart „pungi de gaze”, iar apa nu mai este potabilă.
Societatea reclamantă a încercat prin procedee tehnice(cimentarea puțului) să asigure
potabilitatea apei, însă soluția tehnică adoptată nu a avut succes.
În aceste condiții beneficiarul UAT a efectuat o expertiză și a identificat o altă soluție de
alimentare cu apă, ceea ce a necesitat alte lucrări de foraj.
Părțile au încheiat 2 acte adiționale, un act adițional prin care s-a prelungit durata încheierii
contractului 20 mai 2020 și un act adițional prin care valoarea contractului a fost majorată de
la suma de 9 mil lei la 95 mil lei. Ministrul Dezvoltării Regionale a comunicat pârâtei că nu
asigură finanțare, decât pentru suma stabilită inițial, 9 mil lei.
În anul 2020, întreaga rețea de alimentare cu apă era finalizată. Uat Bumbești-Jiu, prin
primar, a solicitat predarea rețelei de apă în vederea conectării la rețea a persoanelor fizice și
juridice interesate. Lucrărilor de branșament la rețea au fost executate de o terță persoană.
Pârâta a conectat consumatorii și fără autor. Legale a început distribuirea de apă potabilă
către cetățeni.
În anul 2020 au avut loc alegeri. A venit un primar nou care nu doreste sa achite.
Cerințe:
1. Care este instanța competentă pentru soluționarea litigiului?
2. Care este taxa de timbru care trebuie plătită? Reclamanta-pârâtă, pârâta-reclamantă.
3. Formulați cerere de chemare în judecată, întâmpinare, cerere reconvențională.
4. Care este natura juridică a contractului și care sunt normele juridice aplicate?
5. Ce va decide instanța de judecată?

Cerere de intampinare:

Tribunalul Gorj, nr dosar

Dosar nr. 234/2/2012


 
Domnule Preşedinte,
 
Subscrisa  UAT Bumbesti Jiu, cu domiciliul în .Bumbesti Jiu, jud. Gorj, str Primariei,
nr565., având codul fiscal . 4666002, reprezentat prin VV, in calitate de primar al
institutiei în calitate de parte în dosarul nr. . 234/2/2012,
în contradictoriu cu cu reclamantul (a) /pârâtul (a) 5. societatea comercială Euro Instal
Electrice SRL cui  6859662 înmatriculare în R.C./nr. de înscriere în registrul
persoanelor juridice J24/2673/1994, formulam prezenta,

ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale


incalcarea dispoziţiile art. Art. 1716. Condiţiile garanţiei pentru buna funcţionare, Art
1523 Întârzierea de drept în executarea obligaţiei,- excepţia de necompetenţă (de
exemplu cererea a fost depusă la judecătorie, dar este competent tribunalul – a se
vedea art.94 și următoarele din Codul de procedură civilă- sau cererea a fost depusă
în altă localitate decât localitatea  dumneavoastră de domiciliu – a se vedea art.107
și următoarele din Codul de procedură civilă şi, pe fond, să respingă cererea de
chemare în judecată formulată de către reclamant.

În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant înţelegem să formulăm


următoarele apărări pentru fiecare dintre acestea în parte arătăm că
reclamanta-pârâtă a executat lucrări necorespunzătoare, că nu a efectuat
lucrări de reparații și înlocuiri care îi cădeau în sarcină în perioada de garanție
și că lucrarea a fost finalizată cu o întârziere de circa un an, față de termenul
stabilit prin contractul de execuție de lucrări.
În motivarea acțiunii, reclamanta-pârâtă arată că între părți, în baza procedurii
de achiziție publică, s-a încheiat contractul de execuție de lucrări nr. 520 din 20
mai 2018 având ca obiect realizarea rețelei de apă și canalizare a unor stații de
pompare și epurare, termenul de realizare a lucrărilor fiind data de
20.09.2020. Fondurile necesare executării lucrărilor au fost asigurate în baza
unui contract de finanțare încheiat de autoritatea contr. (pârâta) cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și administrația publică MDRAP.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. Art. 1716. Condiţiile garanţiei
pentru buna funcţionare, Art 1523 Întârzierea de drept în executarea obligaţiei, (se
indică temeiul de drept specific) şi ale art. 209 şi art. 210 Cod proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu


interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză judiciară în
specialitatea . . . . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri,

- contractual de executare a lucrarilor


- facturi din care se poate adeveri achitarea costurilor lucrarilor

în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în 3 exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe


numitul X.V., diriginte de santier, care are obligatia legala a Beneficiarului de a
verifica lucrarile executate, cu domiciliul în Bumbesti Jiu, str. ANA, nr56 ., pentru
dovedirea următoarelor împrejurări de fapt – neexecutarea lucrarilor in conformitate
cu contractual, mai exact faptul ca executantul nu a facut toate demersurile necesare
pentru a putea determina correct locul in care sa poate sa sape puturile şi solicităm
citarea acestora.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige reclamantul


pârât la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea cererii
reconvenţionale.

Depunem prezenta cerere reconvenţională, în 3 . exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de . . . . . . . 12. şi procura


în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie
legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul
public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data, . . . . . . . . . . . . . . ,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . ,

Instanţa Tribunalul Gorj


Dosar nr. 234/2/2022
Completul . . . . . . . . . . . .
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subscrisa . UAT Bumbesti Jiu . identificata cu . . Cod fiscal 4666002 . . . . ., cu
domiciliul/sediul 1. în. Targoviste, str. X, nr Y. date de contact. . mail
dshvdsh@yahoo.com si numaul de telefon 0736691234 . . . . . . . 3. ,
personal/reprezentat prin prin reprezentat legalVasile Vasile ............., cu sediul
profesional în.Targoviste., având următoarele date de contact....numarul de telefon si
adresa de mail …....,
în calitate de pârât în dosarul nr. J24/2673/1994. din .20.10.2022,
în contradictoriu cu reclamantul (a) /pârâtul (a) 5. societatea comercială Euro Instal
Electrice SRL cui  6859662 înmatriculare în R.C./nr. de înscriere în registrul persoanelor
juridice J24/2673/1994,
formulăm prezenta,
CERERE RECONVENŢIONALĂ
prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună
reclamanta pârâtă la plata următoarelor sume:
a) 150.000 lei contravaloarea unor lucrări de reparații la rețeaua de
alimentare cu apă, lucrări care su fost necesare în perioada de garanție și nu
au fost executate de către reclamanta-pârâtă.
.
Evaluăm obiectul cererii la nivelul sumei de 150.000 lei la care se cor adăuga
cheltuielile de judecată8.
În fapt, arătăm că reclamanta-pârâtă a executat lucrări necorespunzătoare, că
nu a efectuat lucrări de reparații și înlocuiri care îi cădeau în sarcină în
perioada de garanție și că lucrarea a fost finalizată cu o întârziere de circa un
an, față de termenul stabilit prin contractul de execuție de lucrări.
În motivarea acțiunii, reclamanta-pârâtă arată că între părți, în baza procedurii
de achiziție publică, s-a încheiat contractul de execuție de lucrări nr. 520 din 20
mai 2018 având ca obiect realizarea rețelei de apă și canalizare a unor stații de
pompare și epurare, termenul de realizare a lucrărilor fiind data de
20.09.2020. Fondurile necesare executării lucrărilor au fost asigurate în baza
unui contract de finanțare încheiat de autoritatea contr. (pârâta) cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și administrația publică MDRAP.
9.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. Art. 1716. Condiţiile garanţiei
pentru buna funcţionare, Art 1523 Întârzierea de drept în executarea obligaţiei, (se
indică temeiul de drept specific) şi ale art. 209 şi art. 210 Cod proc. civ.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu
interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză judiciară în
specialitatea . . . . . . .
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri,
- contractual de executare a lucrarilor
- facturi din care se poate adeveri achitarea costurilor lucrarilor
în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în 3 exemplare.
În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe
numitul X.V., diriginte de santier, care are obligatia legala a Beneficiarului de a
verifica lucrarile executate, cu domiciliul în Bumbesti Jiu, str. ANA, nr56 ., pentru
dovedirea următoarelor împrejurări de fapt – neexecutarea lucrarilor in conformitate
cu contractual, mai exact faptul ca executantul nu a facut toate demersurile necesare
pentru a putea determina correct locul in care sa poate sa sape puturile şi solicităm
citarea acestora.
În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige reclamantul
pârât la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea cererii
reconvenţionale.
Depunem prezenta cerere reconvenţională, în 3 . exemplare.
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de . . . . . . . 12. şi procura
în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie
legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul
public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.
Data, . . . . . . . . . . . . . . ,
Semnătura . . . . . . . . . . . . . ,

S-ar putea să vă placă și