Sunteți pe pagina 1din 4

Oferta de furnizare pentru clientii casnici

racordati in sistemele de distributie operate de Megaconstruct S.A

Elaborata potrivit art.4 din Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
106/2014 -revizuita la 03.10.2022

1. Furnizor ofertant: MEGACONSTRUCT S.A., cu sediul in Bucureşti, Piata Unirii, Nr.1, Corp
Central, Et.5, Spatiu C5.02, sector 3, Tel. 021.310.30.15, Fax 021.313.00.33, avand numar de
inregistrare la Registrul Comertului J40/5736/1993, cu CIF RO3507416, reprezentata legal prin
dl. Catalin Daniel Ivan in calitate de Director General

2. Perioada de valabilitate a Ofertei: 04.10.2022-15.10.2022

3. Descrierea serviciilor oferite:

3.1 Furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile de transport, inmagazinare si distributie a


gazelor naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului in cuantumul prevazut in
actele normative ce le reglementeaza si care sunt incluse in pretul de furnizare prevazut la
punctul 4).
3.2 Punct de predare/preluare: La iesirea din statia de reglare/masurare a gazului
3.3 Calitatea gazului natural furnizat: In conformitate cu reglementarile in vigoare

4. Perioada de valabilitate a Pretului: pana la 31.12.2022.

5. Preţul de furnizare (lei/MWh), cu servicii reglementate incluse:

Pret
Consum minim Consum maxim
Categorie clienti Furnizare
anual MWh anual MWh
(lei/MWh),
C.1. ≤ 280 1.302,79 /1.550,32

5.1 Pretul pentru furnizarea gazelor naturale este de 1.302,79 lei/MWh fara TVA, (1.550,32
lei/MWh cu TVA), conform Ofertei, acceptata de catre Cumparator, la care se adauga accizele
si alte taxe si impozite, dupa caz. Pretul final de furnizare include pretul gazelor naturale (1.250
lei/MWh fara TVA, respectiv 1.487,50 lei/MWh cu TVA), costurile de transport (14,50
lei/MWh fara TVA, respectiv 17,26 lei/MWh cu TVA), serviciile de distributie C1 (38,29
lei/MWh fara TVA, respectiv 45,56 lei/MWh cu TVA), serviciile de distributie C1 (38,29
lei/MWh fara TVA, respectiv 45,56 lei/MWh cu TVA), servicii reglementate ce sunt facturate
clientului in cuantumul prevazut in actele normative in vigoare.

Prin exceptie de la conditiile economice din prezenta oferta, sub conditia valabilitatii
contractului, in perioada aplicarii prevederilor OUG 27/2022, pretul final facturat nu
poate fi mai mare de 310 lei/MWh (TVA inclus).

Pretul final de furnizare se determina dupa urmatoarea formula:


Pret final de furnizare = (Pret gaze naturale cu servicii reglementate incluse + accize + alte taxe
si impozite)+ TVA.

5.2 Pretul de furnizare se va actualiza in mod automat pe parcursul derularii Contractului


urmare a modificarilor aduse tarifelor reglementate de distributie, transport si inmagazinare de
catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), conform
prevederilor legale in vigoare.

6. Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii:


6.1 Termenul de plata al facturii lunare este data de 30 a lunii urmatoare lunii de livrare.
Prin exceptie, factura reprezentand contravaloarea gazelor naturale livrate in luna ianuarie, va fi
scadenta la data de 02 martie, iar in an bisect la data de 01 martie.
6.2 Daca factura este scadenta intr-o zi nelucratoare, plata va fi facuta in prima zi lucratoare
dupa data scadentei;
6.3 Pentru platile efectuate dupa data scadentei, se vor percepe penalitati de intarziere egale
cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, aplicate la suma neachitata, calculate incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana cand
plata este facuta integral;
6.4 Obligatiile de plata sunt considerate indeplinite in momentul in care sumele platite au
intrat in contul Vanzatorului.
6.5 In cazul neefectuarii platii a oricaror sume datorate de catre Cumparator Vanzatorului la
termenele scadente, Vanzatorul este exonerat de orice obligatie contractuala privind livrarea
gazelor, putand dispune sistarea furnizarii gazelor pentru neindeplinirea obligatiei de plata la
scadenta a sumelor datorate, cu o notificare prealabila.

7. Garanţii – La semnarea contractului este necesara constituirea unei garantii de buna plata in
favoarea Furnizorului egala cu contravaloarea a 60 de zile de consum maxim, determinata prin
aplicarea pretului final de furnizarea, conform prezentei oferte.Pentru mai multe detalii,
consultati proiectul de contract.
8. Modul de transmitere a facturii :
Factura se va comunica la adresa de e-mail cu transmiterea prin posta electronica. Seviciul de
trasnmitere a facturilor/corespondentei prin posta electronica (email) este oferit in mod
gratuit clientului.

9. Durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de incetare a contractului

9.1. Contractul de vanzare cumparare a gazelor naturale se incheie pe perioada determinata,


respectiv pana la data de 31.12.2022.
Prin exceptie, contractul se va incheia pe o alta perioada determinata mai scurta in situatia in
care clientul detine dreptul temporar de folosinta a imobilului care face obiectul contractului,
caz in care durata contractului nu va depasi data pana la care se atesta dreptul de folosinta.

Ulterior datei de 31.12.2022 Contractul se prelungeste in mod automat pentru perioade


succesive de 3 luni, daca niciuna dintre parti nu notifica celeilalte parti incetarea Contractului cu
minim 15 zile inainte de expirarea duratei de valabilitate.

9.2. Contractul poate inceta in urmatoarele situatii:


 de drept, prin ajungerea la termen;
 prin denuntare unilaterala din partea Cumparatorului, in baza unei notificari prealabile
transmisa cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea devine
efectiva. Denuntarea devine efectiva sub conditia indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale
asumate;
 prin reziliere, de catre oricare dintre parti, ca urmare a neindeplinirii obligatiilor
contractuale.

10. Modalitatea de acceptare a ofertei-tip:

Acceptarea ofertei-tip se comunica in scris de catre client, prin email, la adresa


contractefurnizare@megaconstruct.ro, avand ca subiect “Acceptare oferta-tip”, sau in
original la sediul societatii. Acceptarea ofertei nu va reprezenta un Contract intre parti, pentru a
beneficia de furnizarea de gaze naturale clientul fiind tinut sa incheie un Contract de furnizare
gaze naturale cu Megaconstruct S.A.
Oferta isi mentine valabilitatea pentru contractele de furnizare incheiate, sub conditia inceperii
efective a livrarii de gaze naturale pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentei oferte.

In vederea unei analize detaliate a conditiilor de livrare a gazelor naturale, se recomanda


consultarea proiectului de Contract pus la dispozitie de societatea Megaconstruct S.A. la
centrele de relatii cu clientii, la punctul unic de contact si pe site-ul www.megaconstruct.ro ,
acesta urmand a fi intocmit si transmis spre semnare catre client urmare a comunicarii acceptarii
ofertei si a documentelor necesare incheierii contractului.
In vederea unei analize detaliate a conditiilor de livrare a gazelor naturale, se recomanda
consultarea proiectului de Contract atasat prezentei.

11. Documentele necesare pentru incheierea contractului:


 Copie Buletin;
 Cerere incheiere contract furnizare si/sau dupa caz, cerere schimbare titular;
 Declaratie pe proprie raspundere privind destinatia consumului;
 Declaratia privind detinerea spatiului si lipsa existentei unor litigii cu privire la acesta;

12. Alte clauze


Prezenta oferta se completeaza cu conditiile comerciale prevazute in Contractul de
furnizare/Contractul de vanzare- cumparare a gazelor naturale.

IMPORTANT: Condițiile economice din oferta sunt in concordanta cu actualul context al pietei de
energie. Clientii MEGACONSTRUCT S.A. vor beneficia, in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023,
sub conditia valabilitatii contractului de furnizare, de pretul final facturat stabilit in conformitate cu
O.U.G. 27/2022, fiind derogatoriu de la conditiile economice din prezenta oferta.

PREZENTA OFERTA ESTE VALABILA IN LIMITA CANTITATILOR DISPONIBILE. PENTRU


A VERIFICA DISPONIBILITATEA, VA RUGAM SA NE CONTACTATI LA ADRESA DE E-
MAIL CONTRACTEFURNIZARE@MEGACONSTRUCT.RO