Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA FINANȚE-ASIGURĂRI

Fundamentarea deciziei de finanțare a activității


curente a societății S.C. Mecanica Ceahlăul S.A. Piatra
Neamț

CONDUCĂTOR ȘTIINȚITIFC,
Conf. univ. dr. Angela Roman
MASTERANDĂ,
GHIBA ROXANA

1
CUPRINS

INTRODUCERE........................................................................................................................3
CAPITOLUL 1.........................................................................................................................4
CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CREDITAREA BANCARĂ A
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII.......................................................................4

1.1. Reguli și principiI generale privind activitatea de creditare a IMM - urilor...............4


1.2. Finanțarea activitătii curente a IMM –urilor..............................................................8

CAPITOLUL 2.......................................................................................................................11
ANALIZA BONITĂŢII SOLICITANŢILOR DE CREDITE PERSOANE JURIDICE 11
CAPITOLUL 3.......................................................................................................................15
ANALIZA ACORDĂRII UNUI CREDIT BANCAR PENTRU FINANȚAREA
ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII SC MENCANICA CEAHLĂUL S.A.
PIATRA NEAMȚ...................................................................................................................15

3.1. Prezentarea activității S.C. Mecanica Ceahlăul S.A. Piatra Neamț..........................15


3.2. Solicitarea creditului si cererea de credit a firmei....................................................16
3.3. Etapele parcurse în acordarea creditului...................................................................17
3.4. Documentele necesare analizei creditului.................................................................20
3.5. Analiza economico-financiară a firmei.....................................................................20
3.6. Analiza non-financiară a firmei................................................................................25
3.7. Analiza efectivă a solicitării creditului.....................................................................29
3.8. Adoptarea și comunicarea deciziei de creditare.......................................................31
3.9. Analiza realizării deciziei de creditare......................................................................32

CONCLUZII...........................................................................................................................33
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................34

2
INTRODUCERE

Luarea unei decizii de creditare se traduce printr-un acord sau un refuz argumentat.
Cuvintele cheie în întocmirea unei analize de credit sunt: “cunoaşterea clientului“; astfel
analiza de credit constă în analiza cantitativă şi calitativă a unei societăţi, în identificarea
elementelor care contribuie la stabilirea capacităţii societăţii de a-şi onora serviciul datoriei;
analiza de credit identifică şi evaluează riscurile, recomandă căi de minimizare a riscurilor;
analiza situaţiilor economico-financiare şi a indicatorilor financiari relevă performanţa
societăţii, capacitatea acesteia de a rambursa împrumutul şi de a plăti dobânda pe perioada de
creditare.
Creditarea are un caracter subiectiv, însă propunerea/decizia de creditare trebuie să se
bazeze şi pe aspecte obiective referitoare la cunoaşterea firmei, a activităţii acesteia şi a
managementului, printr-o bună informare. De altfel, informaţia reprezintă instrumentul cel
mai important în întocmirea unei bune analize de credit.
Este important ca în cadrul unei analize de creditare să fie incluse referinţe, opinii
personale ale celui ce întocmeşte analiza, privind cunoașterea (personală) a clientului, a
activelor comerciale ale acestuia, capacitatea sa de manager, etică, caracter, informații despre
natura activităţii clientului (de ce are nevoie pentru a produce şi vinde produsul, aspecte de
risc legate de activitatea acestuia); condiţiile în care împrumutatul îşi desfaşoară activitatea,
tendinţele economice, reglementările legale privind sectorul de activitate.
Banca va întocmi o analiză de credit în vederea dimensionării corecte a nevoii de
finanţare a împrumutatului, în condiţii de risc acceptabile băncii şi avându-se în vedere
maximizarea profitului băncii, ca urmare a luării unei decizii corecte de creditare. Poziţia
adoptată de către bancă este în funcţie de: elementele şi ricurile de orice natură legate de
viitorul societăţii analizate; elementele proprii gestiunii bancare (riscuri de credit actuale,
viitoare, posibilităţi de refinanţare); profitabilitatea operaţiunii; coerenţa în raport cu strategia
comercială a băncii.
Este de subliniat faptul că o decizie de creditare nu poate fi integral fundamentată de
manualele de creditare, tehnici de analiză şi indicatori financiari. Analistul de credit trebuie
să dovedească bun simţ şi o clară judecată în întocmirea analizei de credit şi să aibă în vedere
că orice amănunt poate fi semnificativ, în sensul că ceea ce nu cunoaştem poate să ne
afecteze decizia de creditare.

3
CAPITOLUL 1
CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CREDITAREA BANCARĂ A
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Intreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) ocupă un rol esenţial în economia


europeană, reprezentând o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de
muncă. În Uniunea Europeană aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigură în jur de 75 de
milioane de locuri de muncă şi reprezintă 99% din toate întreprinderile.
Potrivit articolului 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE, categoria
Intreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează
mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de
milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro.
Însă acestea se confruntă de foarte multe ori cu imperfecţiunile pietei. IMM-urile au
de multe ori dificultăţi în obţinerea de capital sau credite, mai ales în faza de start-up.
Resursele lor limitate pot de asemenea să reducă accesul la noi tehnologii sau inovare. De
aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezintă una din priorităţile Comisiei Europene pentru
creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi coeziune socială şi economică1.

1.1. Reguli și principiI generale privind activitatea de creditare a IMM - urilor

În întreaga activitate de creditare, banca va respecta prevederile Legii nr. 58 / 1997 si


a Normelor de creditare privind activitatea bancara, Legii nr. 34 / 1991 privind statutul
B.N.R., a normelor, instructiunilor si regulamentelor emise de B.N.R. în calitatea sa de banca
centrala cu atributii de reglementare în domeniile monetar, de credit, valutar si de plati,
precum si propriile norme si instructiuni de lucru.
Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara ca
principiu fundamental ce caracterizeaza întreaga activitate a bancii.
Activitatea de creditare se bazeaza, în primul rând, pe analiza viabilitatii si realismul
afacerilor în vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor, respectiv de a
genera venituri si lichiditati ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a
dobânzii. Determinarea capacitatii de plata a clientilor se face prin analiza aspectelor
financiare si nefinanciare ale afacerilor atât din perioadele expirate cât si din cele prognozate.

1
www.mimmc.ro/files/imm;

4
Acordarea creditelor trebuie sa fie avantajoasa atât pentru banca, deoarece prin
extinderea si diversificarea portofoliului de credite poate obtine profit suplimentar, cât si
pentru clienti, care pe seama creditelor pot sa-si dezvolte afacerile, sa obtina profit si, pe
aceasta baza sa ramburseze împrumuturile si sa-si achite dobânzile. Creditele trebuie sa fie în
toate cazurile garantate, iar volumul minim de garantiilor constituite trebuie sa acopere
datoria maxima a împrumutului catre banca, formata din credite si dobânzi.
Una dintre condiţiile de bază pentru ca o întreprindere să aibă acces la credit este să
funcţioneze de cel puţin un an. Indiferent de împrumutul solicitat, firma trebuie să fi
înregistrat situaţiile financiare la autorităţile fiscale, pe o perioada care să acopere minim un
an financiar complet. De cele mai multe ori, acesta este un criteriu eliminatoriu. Dacă firma
are o existenţă mai mică de un an, băncile consideră că aprecierea riscului de neplată este
dificil de realizat, iar întreprinderea este inclusă în categoria start-up.
Conditiile obligatorii pe care trebuie sa le indeplinească persoanele juridice pentru a
primi un credit sunt :
- sunt constituiti conform legii si poseda capital social varsat potrivit statutului;
- desfasoara activitati legale, potrivit statutului de functionare, avand un nivel
corespunzator al indicatorilor de bonitate;
- din analiza fluxurilor de lichiditati, rezulta ca exista posibilitati reale de rambursare la
scadenta a ratelor din credit si plata dobanzilor aferente;
- prezinta garantii pentru utilizarea cu eficienta a imprumutului, iar valoarea garantiilor
acceptate este mai mare sau cel putin la nivelul creditelor solicitate si a dobanzilor
aferente, calculate pe intreaga perioada de creditare;
- isi deruleaza activitatea prin conturi deschise la unitatile teritoriale ale bancii;
- accepta clauzele din contractul de credit si prezinta toata documentatia solicitata.
În vederea administrarii riscului si acoperirii eventualelor pierderi din credite si
dobânzi, banca constituie rezerva generala pentru riscul de credit si provizioane specifica de
risc pentru credite si dobânzi potrivit legii.
Pentru prevenirea riscului de creditare, bancile nu  acorda credite:
- agentilor economici care inregistreaza pierderi;
- agentilor economici care nu contribuie cu capital propriu la finantarea activelor
circulante sau la realizarea proiectelor de investitii;
- agentilor economici cu datorii fata de banca, trecute de aceasta in afara bilantului si
care nu prezinta programe de redresare viabile;
- agentilor economici pentru care s-a instituit procedura de reorganizare sau faliment.

5
Mai mult, la acordarea creditelor, bancile au in vedere ca prima sursa de rambursare
a imprumutului sa o constituie capacitatea agentului economic de a genera lichiditati, iar
garantiile materiale trebuie sa constituie intotdeauna ultima sursa de rambursare a creditului
si de plata a dobanzilor.
Creditele acordate de bănci firmelor mici şi mijlocii sunt de cele mai multe ori
întalnite sub denumirea de microcredite. Documentaţia solicitată de către instituţiile
financiare este simplificată, iar timpul de răspuns este mult mai rapid decât la un credit
obişnuit pentru IMM. Banii se primesc de multe ori în cel mult 24 de ore de la depunerea
documentaţiei, procedurile fiind destul de uşor de parcurs.
De fapt, acordarea acestor credite se aseamănă foarte mult cu modelul practicat de la
creditele pentru populatie. În unele cazuri, există chiar o procedură de scoring. Prin
introducerea datelor financiare ale firmei într-o aplicaţie electronică se obţine un scor, în baza
căruia se ia decizia de creditare. În plus, sunt situaţii când scorul obţinut determină chiar şi
nivelul dobânzii pe care banca îl va percepe la acel împrumut2.
Situaţia financiară este, de asemenea, extrem de importantă în luarea decizei de
finanţare. Banca urmăreşte ca indicatorii financiari să înregistreze o evoluţie pozitivă, iar
capacitatea de rambursare să permită plata ratelor, fără ca firma să fie nevoită să facă un efort
financiar ieşit din comun. Mai simplu spus, rata lunară poate fi egală cel mult cu diferenţa
dintre veniturile lunare (de exemplu, încasări din vânzări, chirii, etc) şi cheltuielile lunare
(plata mărfurilor, utilităţilor, a ratelor de leasing şi a altor rate la credite).
Băncile comerciale acordă următoarele tipuri de credite IMM-urilor:
1. Credite globale de exploatare în lei
Nivelul acestui credit depinde de diferenţa dintre activele curente şi pasivele curente,
fiind destinat să acopere obligaţiile de plată pe termen scurt ale întreprinderii. Acest credit se
acordă agenţilor economici prin cont curent pentru a acoperi deficitul de trezorerie în
trimestrul prognozat.
2. Credite pentru active constituite temporar, în lei şi valută
Termenul maxim de acceptare la creditare a acestor stocuri şi cheltuieli este de 12
luni.
3. Credite pentru active în stocuri şi cheltuieli sezoniere în lei
Specificul procesului de producţie din întreprinderile care prelucrează materii prime
agricole solicită din partea acestora să formeze stocuri care să se consume într-o perioadă mai
mare de un trimestru, fără a depăsi 12 luni de la constituire.
2
http://www.conso.ro/ghiduri/11/27/Cum-imi-pot-spori-sansele-sa-obtin-credit.html;

6
4. Credite pentru producţia de export şi exportul de produse în lei şi valută
Imobilizările cerute de realizarea exportului au în vedere perioada de producţie sau de
prefinanţare a exporturilor precum şi perioada de decontare cu partenerii străini. Perioada de
imobilizare admisă este tot de 12 luni, cu excepţia imobilizărilor pentru produse cu ciclu lung
de fabricaţie, unde termenul este mai mare.
5. Credite pe documente remise spre încasare
Aceste credite au în vedere imobilizările de active în decontări cu clienţii, imobilizări
consemnate în documente remise de firmă spre încasare. Perioada de creditare este de maxim
45 de zile, numai dacă activele respective nu au fost cuprinse în planul de trezorerie sau nu au
asigurată o altă sursă de finanţare.
6. Linia de credit
Aceasta funcţionează la fel ca descoperitul de cont ataşat la card, în cazul persoanelor
fizice. Banca aprobă un plafon de finanţare, din care firma poate retrage bani atunci când are
nevoie. Dobânda se calculează doar la sumele utilizate, iar ramubursarea banilor se poate face
oricând. De obicei, linia de credit se aprobă pentru intervale de 12 luni, după care se poate
prelungi pentru o nouă perioadă. Deşi este foarte flexibilă la rambursare, linia de credit are
dezavantajul că suma împrumutată este mai redusă. Pentru a obţine mai mulţi bani,
întreprinderile pot apela la credite pentru capital de lucru. Acestea se acordă pe perioade de
cel mult 12 luni, destinaţia uzuală fiind, în general, achiziţionarea de materii prime sau
reducerea decalajului dintre încasări şi plăţi.
Băncile oferă atât credite în lei cât şi în valute, cum ar fi euro sau francul elveţian. În
general, se recomandă însă contractarea unui împrumut în moneda în care se obţin veniturile,
pentru a evita riscul valutar. În ce priveşte rambursarea creditului aceasta se face, în mod
normal, în rate lunare, dar în funcţie de specificul activităţii, se poate restructura graficul de
plată ca ratele să fie plătite trimestrial sau chiar anual.
Punctul de plecare în stabilirea tipurilor de credite pe termen scurt îl reprezintă
Situaţia lichidităţilor (cash-flow-ul) de la sfârşitul trimestrului precedent şi previziunile din
trimestrul prognozat. Pe baza acestor informaţii se întocmeşte bugetul de trezorerie care
reprezintă bază de referinţă pentru stabilirea tipurilor de credite pe termen scurt posibil de
solicitat de către întreprinderi.

7
1.2. Finanțarea activitătii curente a IMM –urilor

Finanţarea activităţii curente a IMM-urilor se face în general prin credite pe termen


scurt sau mediu. În mare parte, băncile pun la dispoziţia întreprinderilor două tipuri de
produse: linii de credit şi credite pentru capital de lucru3.
Creditele de tip linie de credit sau overdraft, reprezinta o modalitate de creditare a
IMM-urilor care functioneaza in baza unui contract de credit prin care banca se angajeaza ca
pe o anumita perioada de timp sa puna la dispozitia clientului fonduri care sa acopere nevoile
de exploatare ale clientilor (pentru aprovizionari cu stocuri de materii prime si materiale,
marfuri, subansamble, piese de schimb, energie, combustibili, cheltuieli aferente perioadei
curente fara a cere documente justificative). 
Limita este setata pe contul curent iar, rambursarea se realizeaza din incasarile de
numerar pe contul curent. Pentru sumele neutilizate nu se percepe comision de neutilizare. De
obicei, linia de credit se aproba pentru intervale de 12 luni, dupa care se poate prelungi pentru
o noua perioada.
Desi este foarte flexibila la rambursare, linia de credit are dezavantajul ca suma
imprumutata este mai redusa. Pentru a obtine mai multi bani, intreprinderile pot apela la
credite pentru capital de lucru. Acestea se acorda pe perioade de cel mult 12 luni, destinatia
uzuala fiind, in general, achizitionarea de materii prime sau reducerea decalajului dintre
incasari si plati.
Creditele la termen (Credit capital sau Flexi IMM), sunt tot o modalitate de creditate
a IMM-urilor pe baza de contract pentru activitatea curenta, iar accesarea fondurilor se face
pe baza de documente justificative. Aceste credite se acorda pe un termen bine stabilit prin
contract cu rambursari periodice conform unui grafic de rambursare. 
Avantajele utilizarii creditelor pentru activitatea curenta sunt in special legate de
imbunatatirea lichiditatii companiei, puterea de negociere cu furnizorii - in loc de a accesa
credit furnizor se apeleaza la un credit bancar care permite negocierea unor preturi mai bune,
plata facandu-se pe loc. 
In acelasi timp, un credit pentru activitatea curenta acopera gap-ul dintre momentul
vanzarii catre clienti si momentul incasarii de la acestia.
Ceea ce face microcreditele atât de atractive este că în anumite cazuri, băncile nu
solicită garanţii. Această practică se întalneşte doar la împrumuturile pe termen scurt,
denumite şi «credite de nevoi personale». Documentaţia aferentă este la randul ei extrem de
http://www.contabilizat.ro/file/cursuri_de_perfectionare/contabilitate_si_gestiune/Finantele%20intreprinderii
3

%20gestiunea%20fenomenului%20microfinanciar/cap17.pdf;

8
simplificată, fiind necesar, în principal, doar ultimul bilanţ contabil şi ultima balanţă de
verificare. Bineînţeles, suma care poate fi împrumutată în acest mod este limitată, iar pentru a
obţine finanţări de valori mai mari, întreprinderea trebuie să prezinte garanţii. Acestea fac ca
dosarul de credit să devină mai stufos, deoarece clientul trebuie să aducă şi documentele
aferente garanţiei.
În categoria garanţiilor acceptate de bănci fac parte depozitele, contra-garanţii emise
de alte bănci acceptate, ipoteci pentru bunuri imobile – apartamente, case şi vile, spaţii
comerciale sau industriale, terenuri – şi gaj asupra bunurilor mobile – echipamente,
autovehicule noi sau folosite.
Tipul de garanţie solicitat diferă uneori în funcţie de soluţia de finanţare aleasă. De
regulă, la împrumuturile pe perioade mai mari de 5 ani, structura garanţiilor trebuie să
cuprindă şi spaţii rezidenţiale. De asemenea, trebuie avut în vedere că garanţia trebuie să
acopere, de cele mai multe ori, integral valoarea creditului, iar în unele cazuri, chiar mai mult.
Istoricul solicitantului cu banca va cântări destul de mult pentru obţinerea unui
răspuns cât mai apropiat de nevoile sale din partea instituţiei finanţatoare. Acest lucru nu este
o condiţie eliminatorie, însă, pe măsură ce firma lucează mai mult cu o anumită banca,
aceasta îi va putea oferi termeni mai buni de finanţare, deoarece cunoaşte îndeaprope riscurile
afacerii respective. În plus, trebuie ţinut cont că există câteva aspecte care trebuie evitate,
deoarece descalifică din start orice întrepridere care solicită un credit. Băncile nu agreează
firmele care au datorii restante către bănci, autorităţi fiscale sau asigurări sociale. Acelaşi
tratament primesc şi cele care au conturi poprite de către terţi sau înregistrează perioade de
interdicţie la utilizarea cecului. Lista neagră mai poate fi completată cu existenţa unei
proceduri de faliment sau a oricărui alt litigiu îndreptat împotriva companiei.
Orice operaţiune de creditare presupune luarea în calcul a unui risc ce rezultă din
posibilitatea ca agentul economic să devină insolvabil. Riscul rezultat din insolvabilitatea
clientului poate fi ponderat prin luarea în calcul şi constituirea de garanţii în profitul băncii,
banca fiind cea care împrumută clientul. Când se estimează oportunitatea unei afaceri cum
este cea rezultată dintr-o operaţiune de creditare, trebuie luată în calcul în primul rând
posibilitatea recuperării creditului la scadenţă.
Condiţia fundamentală pentru a se acorda un credit de către bancă este capacitatea
potenţialului client de a produce venituri rezultate din derularea creditului. Această capacitate
se poate evalua prin diverse mijloace de observare, întocmindu-se în acest scop un studiu de
solvabilitate. În cadrul acestui studiu banca va evalua prin angajamentele pe care clientul le
are faţă de terţi organizarea lui tehnică şi administrativă, raportul dintre capitalul propriu si

9
cel atras, modul de gestionare al patrimoniului ce a fost acoperit financiar prin respectivul
credit. Chiar dacă aceste estimări sunt corecte, aceasta nu îl împiedică pe împrumutator să-şi
ia garanţii reale şi personale în raport cu creditul acordat. Această situaţie este determinată şi
de faptul că se pot produce schimbări rapide şi uneori imprevizibile ale situaţiilor agenţilor
economici. Banca va căuta să-şi diminueze cat mai mult posibil riscul rezultat din acordarea
creditelor, valorificând temeinic toate situaţiile şi variantele posibile, acordând credite doar
acelor agenţi economici care prezintă garanţii solide şi care desfaşoară o activitate intensă şi
profitabilă. Nici o bancă nu va acorda credite unui agent economic nou înfiinţat care nu poate
face dovada că şi-a rulat eficient şi cu minim de risc banii proprii ca apoi să poată apela la
banii băncii.

10
CAPITOLUL 2
ANALIZA BONITĂŢII SOLICITANŢILOR DE CREDITE PERSOANE
JURIDICE

Necesitatea analizei bonitatii decurge din importanta formarii unei opinii


fundamentate despre situatia financiara si performantele trecute, prezente si viitoare ale
posibilului imprumutat, politica si strategia urmarite de acesta in desfasurarea activitatii,  dar
si posibilitatea lui de a rambursa ratele si dobanzile la scadentele stabilite.
Analiza bonitatii are ca punct de plecare bilantul contabil (situatia activelor, datoriilor
si capitalurilor proprii) si contul de rezultate, pentru ca acestea ofera o imagine pertinenta
privind rentabilitatea si eficienta activitatii desfasurate. Diagnosticul situatiei economico-
financiare este indispensabil pentru evaluarea eligibilitatii solicitantilor de imprumuturi.
Sistemul de indicatori care cuantifica bonitatea firmelor solicitante de credite poate
cuprinde indicatori cum ar fi:
- dinamica cifrei de afaceri;
- rezultatul exercitiului;
- fondul de rulment;
- trezoreria neta;
- lichiditatea;
- solvabilitatea;
- gradul de indatorare;
- viteza de rotatie a activelor circulante;
- rentabilitatea de exploatare;
- rentabilitatea economica;
- rentabilitatea financiara;
- gradul de acoperire a dobanzii etc.
Fiecare banca comerciala elaboreaza si utilizeaza propriul sau sistem de indicatori de
bonitate, in cadrul politicii sale de creditare.
Formulele de calcul si modul de interpretare a rezultatelor indicatorilor enumerati
anterior  sunt :
Cifra de afaceri reprezinta veniturile realizate de client la finele unei perioade (luna,
trimestru, an), din vanzarea produselor, serviciilor, marfurilor etc. O firma cu o cifra de

11
afaceri ascendenta desfasoara o activitate viabila, cu perspective de dezvoltare. Orice declin
al cifrei de afaceri in termeni reali constituie un semnal de alarma pentru creditori.
Rezultatul exercitiului (profit/pierdere) este un indicator sintetic care caracterizeaza
eficienta activitatii desfasurate. Mai mult, capitalurile proprii sunt influentate direct de
valoarea acestui indicator, in sensul diminuarii acestora cu pierderea si al majorarii cu profitul
inregistrat. De regula, banca nu acorda credite agentilor economici care inregistreaza pierderi,
adica nu au capacitatea sa-si recupereze cheltuielile din veniturile realizate.
Lichiditatea este capacitatea firmei de a face fata datoriilor pe termen scurt, prin
transformarea rapida a activelor pe termen scurt in lichiditati.

Lichiditatea  imediata

Lichiditatea curenta

In analiza acestui indicator, o banca prudenta va elimina activele pe termen scurt care
nu se pot transforma rapid in lichiditati (stocuri foarte greu valorificabile, clienti cu probleme
etc).
Analiza indicatorilor de lichiditate reflecta:
- tipul de activitate desfasurata de societate si anume: pentru o firma cu activitate
preponderent comerciala sau cu o viteza de rotatie a stocurilor foarte mare, nu apar
diferente semnificative intre lichiditatea curenta si lichiditatea imediata, in timp ce
pentru o firma cu activitate productiva cu ciclu lung de fabricatie, diferentele dintre
lichiditatea curenta si lichiditatea imediata sunt evidente;
- eficienta managementului societatii si modalitatea de finantare a societatii.
O valoare mare a lichiditatii, ca urmare a datoriilor reduse pe termen scurt, poate
reflecta o finantare din zona pasivelor pe termen lung, adica provenind de la fondul de
rulment.
Solvabilitatea reflecta capacitatea unei firme de a transforma toate activele sale in
numerar pentru plata tuturor obligatiilor.

12
Solvabilitatea unei firme cu activitate viabila  se caracterizeaza astfel :
 raportul este supraunitar;
 ponderea datoriilor totale (catre furnizori, buget, salariati, banca) in total activ nu
depaseste 50%.
Gradul de indatorare exprima raportul intre datorii si capitaluri proprii  si se
calculeaza astfel:
Gradul de indatorare generala (Leverage)

Gradul de indatorare financiara (Gearing)

Viteza de rotatie  a activelor circulante arata numarul de rotatii efectuate de


activele  circulante in decursul unei perioade (numarul de cicluri de productie). La modul
general, acest indicator se calculeaza ca raport intre cifra de afaceri si activele circulante
(stocuri si creante).
Viteza de rotatie trebuie analizata in evolutie si in comparatie cu situatia din alte
societati comerciale, din ramuri de activitate similare. Activele circulante sunt folosite mai
eficient, cu cat numarul de rotatii efectuate in decursul unei perioade este mai mare.
Durata medie de incasare a clientilor reprezinta amanarea medie a  platii acordata
clientilor si se calculeaza ca raport intre soldul mediu al clientilor si cifra de afaceri,
exprimandu-se in zile. Durata creditului comercial acordat clientilor depinde de natura
activitatii, de forta financiara a societatii comerciale creditoare, de pozitia ei pe piata si de
raporturile acesteia cu beneficiarii. O buna gestiune financiara a firmei presupune reducerea
amanarilor la plata acordate clientilor, fara a prejudicia insa pietele de desfacere.
Durata medie de plata a furnizorilor reprezinta amanarea medie a platii acordata de
catre furnizori, exprimata ca raport intre soldul mediu al furnizorilor si costul
aprovizionarilor, fiind de asemenea exprimata in zile. Valoarea furnizorilor neplatiti
reprezinta marimea creditelor comerciale obtinute, iar marimea indicatorului exprima
durata  acestor credite.
Prelungirea duratei creditelor obtinute de la furnizori  sporeste  volumul resurselor
atrase, necesare finantarii activelor circulante.
Rentabilitatea reprezinta capacitatea agentului economic de a obtine profit din
activitatea proprie. Indicatorii rentabilitatii pot fi grupati astfel:

13
- rentabilitatea din exploatare exprima capacitatea unui agent economic de a obtine
profit din activitatea de baza, inaintea influentelor elementelor financiare si
extraordinare;
- rentabilitatea economica exprima capacitatea unui agent economic de a obtine profit
prin valorificarea activelor economice de care dispune;
- rentabilitatea financiara exprima capacitatea capitalului propriu de a produce profit. In
conditiile apelarii la credite, premisa ca  firma sa-si sporeasca rentabilitatea financiara
este ca rentabilitatea economica sa fie superioara ratei dobanzii (modelul Modigliani-
Miller). In caz contrar, daca se apeleaza la credite in conditiile in care rata
rentabilitatii economice este inferioara ratei dobanzii, apare o degradare a rentabilitatii
financiare, din cauza efectului de levier (indatorare) negativ.
Indicatorul de acoperire a dobanzii arata capacitatea firmei de a plati dobanda la
creditele angajate. Acest indicator se calculeaza ca raport intre rezultatul inaintea platii
dobanzii si a impozitului pe profit (earnings before interests and taxes – EBIT) si cheltuielile
cu dobanzile. Se considera ca un nivel al acestui indicator mai mare de 3 reflecta o buna
capacitate a  firmei de a-si achita dobanda.
Aprecierea financiara a bonitatii clientilor se realizeaza prin coroborarea rezultatelor
si a celor doua categorii de indicatori, astfel încât sa poata fi determinate performantele bune
si foarte bune, precum si cele slabe în vederea luarii unor decizii adecvate în domeniul
creditarii. În fundamentarea deciziei de creditare, esentiala este si analiza nefinanciara care
vizeaza credibilitatea clientului. În literatura de specialitate, analiza riscului în activitatea de
creditare presupune o analiza financiara a clientului, precum si o analiza nefinanciara.

14
CAPITOLUL 3
ANALIZA ACORDĂRII UNUI CREDIT BANCAR PENTRU
FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII SC
MENCANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ

În realizarea studiului de caz am luat ca şi bază pentru analiza S.C. Mecanica Ceahlăul
S.A. Piatra Neamț, societate care solicită un credit pentru finanţarea activităţii curente de la
banca comercială BRD Groupe Societe Generale.

3.1. Prezentarea activității S.C. Mecanica Ceahlăul S.A. Piatra Neamț

Numele complet al intreprinderii: S.C. Mecanica Ceahlăul S.A. Piatra Neamț


Coordonatele intreprinderii:
Sediul social: 610202 Piatra Neamt - Romania Str.Dumbravei, nr.6
Birouri: 012352 Bd. Bucureștii Noi nr. 25A, etaj 2, Sector 1, București,
Romania
Sectii de producție: 610202 Piatra Neamt - Romania Str.Dumbravei, nr.6
Domeniu de activitate: Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si
exploatari forestiere
Cod CAEN 2830
Număr de înregistrare:
Oficiul Registru Comerţului: 2045262
Codul de Înregistrare Fiscala: J.27/8.1991
Atribut fiscal: R
Forma juridica de constituire
Societate cu Răspundere Limitata - cu capital 100% privat
Capital social : 23.990.846,00 LEI

15
Infiintata in 1921,Mecanica Ceahlau este unul dintre principalii producatori de utilaje
agricole, produsele sale regasindu-se atat pe intreg teritorul Romaniei cat si in tari din
Europa, Asia, America. Dupa 1990,a devenit o societate pe actiuni,iar 9 ani mai tarziu s-a
transformat intr-o companie cu capital integral privat.
Compania produce si comercializeaza masini si utilaje agricole tractate si purtate. Are
in portofoliu peste 20 de grupe de produse destinate agriculturii, acoperind toate etapele
lucrarilor agricole, de la pregatirea solului pentru insamantare pana la recoltare.
Pentru completarea ofertei si modernizarea produselor in anul 2003 s-au achizitionat
doua licente externe: Lemken-pentru pluguri reversibile si compactoare; Kleine-pentru
semanatori de mare precizie.
Reutilarea si retehnologizarea proceselor de productie cu tehnologii de fabricatie
moderne, implementate de echipe de specialisti cu o inalta pregatire profesionala, reprezinta o
preocupare permanenta a companiei.
Tehnologiile de fabricatie utilizate sunt conventionale (pe utilaje clasice) si
neconventionale (pe masini cu comanda numerica) specifice industriei constructoare de
masini : debitarile se executa pe masinile de debitat cu laser , prelucrarile mecanice se
efectueaza pe masini de ultima generatie cu CNC (Comanda Numerica Computerizata),
sudurile sunt executate in mediu de gaz protector si vopsirea pieselor se realizeaza cu pulbere
in camp electrostatic.

3.2. Solicitarea creditului si cererea de credit a firmei

S.C. Mecanica Ceahlăul S.A. Piatra Neamț contracteaza de la BRD Piatra Neamț un
credit pe termen scurt din plafonul de credite pe termen scurt potrivit Contractului cadru de
credit nr. 5780/26.04.2016, în valoare de 45.000 RON pentru o perioada de 6 luni, pentru
finantarea activității curente.
Girarea creditului pe termen scurt se va face cu Contractul nr.09.13/25.04.2016 -
încheiat cu S.C. EnergFinance SRL IASI.
În primă fază relationship managerii (RM) ai băncii sunt răspunzători de identificarea
nevoilor de finanţare ale companiei şi iniţierea negocierilor privind posibilitatea de creditare.
Aceştia vor urmări în discuţiile preliminare să identifice elemetele de esenţă privind calitatea
afacerii,acţionarilor, încadrarea profitului şi a nevoilor de finanţare solicitate în politicile
BRD.
Se va întocmi o ofertă de finanţare personalizată. Pentru structurarea ofertei de credit
conform nevoilor clientului şi a posibilităţilor băncii, se solicită contribuţia analistului de

16
credit. Având în vedere că ambele părţi sunt satisfăcute cu termenii negocierii iniţiate, se
înmânează clientului cererea de credit prin care banca solicită informaţii relevante conform
modelelor de analiză din politicile de creditare.
Cererea de credit va fi însoţită de alte documente solicitate de RM şi analistul de
credite (ACC) clientului, generale şi specifice.
Documentaţia de credit depusă de S.C. Mecanica Ceahlăul S.A. Piatra Neamț se
înregistrează la registratura băncii în aceeaşi zi, iar relationship managerul o va repartiza
analistului decredite în vederea verificării acesteia, a analizei solicitării clientului şi a
încheierii referatului de analiză, care va sta la baza acordării sau respingerii propunerii de
credit.
Relationship managerul însotit, daca este cazul, de analistul de credite va vizita
clientul la sediul acestuia pentru a-şi face o impresie privind locul în care acesta îşi
desfăşoară activitatea, cu care ocazie va culege/verifica informaţii referitoare la calitatea
locaţiei (poziţionare, dotări, vad), a managerului, a numărului de salariaţi, partenerii
deafaceri, ritmul general al afacerii, verifică existenţa, starea şi valoarea estimativă
agaranţiilor propuse de client. În urma constatărilor, clientul este considerat apt de acontracta
creditul solicitat.

3.3. Etapele parcurse în acordarea creditului

1. Inspectorul bancar poartă cu solicitantul creditului o discuţie cu caracter de


informare-documentare axată în principal pe :
- activităţi prevăzute în statutul întreprinderii sau autorizaţia de funcţionare ;
- sursele de aprovizionare şi posibilitatea de desfacere ;
- cheltuielile şi veniturile întreprinzătorului ;
- capitalul social ;
- creditele necesare şi alte elemente utile pentru fundamentarea unor concluzii.
În această etapă nu se completează nici un act, inspectorul bancar dorindu-şi doarsă-şi
facă o imagine generală asupra solicitantului, a necesităţii reale a acestuia dedisponibilităţi.
2. Dacă inspectorul băncii consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea
creditului, clientul băncii trebuie să prezinte următoarele documente :
- cererea de acordare a creditului sau emiterea unui angajament cu menţiunea expresă
a documentelor anexate ;
- dovada înregistrării la Registrul Comerţului ;

17
- aprobarea Consiliului de Administraţie al băncii privind angajarea legală a
creditului la bancă, garanţia materială pe care agentul economic o oferă înmod legal
pentru creditul angajat, modificările în legătură cu capitalul social,contractul de
import-export sau orice alt contract de vânzare-cumpărare carepoate face obiectul
creditului solicitat de client, orice alte aprobări prevăzuteîn statu ;
- studiul de fezabilitate pe ansamblul societăţii care să includă în mod obligatoriu şi
studiul de fezabilitate al investiţiei ce face obiectul creditului ;
- bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs şi de perspectivă pâna la
rambursarea creditului sau expirarea valabilităţii scrisorii de garanţie bancară,intocmit
în conformitate cu legile, normele şi instrucţiunile MinisteruluiFinanţelor ;
- bonitate privind situaţia economico-financiară a societăţii bancare prin
prisma angajamentelor bancare asumate de client la bancă şi care gestionează
contul principal ;
- bilanţurile contabile pe ultimii 3 ani vizate de organele financiare ;
- situaţia patrimonială lunară cuprinzând în mod obligatoriu situaţia încasărilor şi
plăţilor atât în lei cât şi în valută ;
- cash-flow-ul în valută pe perioada până la rambursarea creditului ;
- licenţele de impot-export ;
- textul scrisorii de garanţie bancară ;
- garanţia materială, reală oferită de agentul economic în contul creditului care se
acordă sau angajamentul care se asigură în numele lui de către bancă,ipoteca,
contractul de gaj întocmit şi înregistrat în conformitate cu legislaţia învigoare ;
- poliţa de asigurare a bunurilor la o societate de asigurari recunoscută, cesionată în
favoarea băncii.
Pentru fundamentare creditelor de investiţii, agentul economic mai
prezintă :autorizaţia de construcţie eliberată de Comisia de Urbanism, devizul general al
lucrării,planul de amplasare, situaţia principalilor indicatori de eficienţă economică şi
contractulîncheiat cu constructorul.
3. Pe baza documentelor prezentate de către client, banca procedează la analiza
şipregătirea documentaţiei în vederea acordării creditului sau asumării de angajamente
decătre bancă în numele şi în favoarea clientului.
Analiza documentaţiei este realizată de inspectorul bancar în atribuţiunea căruiarevine
creditul respectiv. Acesta trebuie să constituie şi să verifice dosarul juridic alclientului sub

18
aspectul legal. De asemenea, în urma analizei situaţiei bilanţiere adebitorului se vor calcula
mai mulţi indicatori care se referă în principal la :
- solvabilitatea patrimonială ;
- gradul de îndatorare ;
- lichiditatea patrimonială ;
- lichiditatea imediată ;
- rentabilitatea economică şi financiară realizată în anii anteriori precum şi cea
prognozată pe durata contractului.
4. Pe baza concluziilor rezultate din analiză se vor negocia cu clienţii
condiţiireferitoare la volumul creditului, durata de acordare a acestuia, termenul de
rambursare,cuantumul ratelor, dobânda, garanţiile.
Inspectorul va întocmi documentele necesare pentru dosarul de analiză şi referatul
ce cuprinde rezultatele acestuia în conformitate cu normele băncii.
5. Pe baza documentelor şi a referatului se va supune spre aprobare dosarul
solicitantului de credit în funcţie de dimensiunea acestuia.
6. În cazul în care creditul a fost aprobat, se va întocmi contractul de credit care va
fi semnat de către reprezentanţii desemnaţi de bancă şi de agentul economic. Acest contract
de credit se întocmesşte în 3 exemplare, două rămân la bancă şi al treilea la împrumutat.
7. Acordarea creditului se va face prin contul de disponibil şi numai dupădepunerea
ipotecii sau gajului înregistrate la notariat. La acordarea creditului se opreşteun comision de
gestiune al băncii sub forma unei cote din valoarea creditului. Cotavariază în funcţie de
caracteristicile creditului, de bonitatea clientului şi de normeleinterne aplicate de banca
respectiv.
Pe perioada de acordare a creditului, banca va urmări activitatea agentuluieconomic,
regularitatea încasărilor şi va reţine direct din contul de disponibil al clientuluidobânda
aferentă potrivit contractului.
În cazul în care clientul nu utilizează creditul la datele stabilite în contract se vaputea
aplica un comision penalizator de neutilizare care depinde de asemenea de normeleinterne ale
băncii şi de importanţa creditului.
8. Rambursarea creditului se face la datele din contract din contul de disponibilsau
prin depunerea de numerar. Orice întarziere în rambursarea ratelor scadente seînregistrează la
credite restante la care banca calculează dobânzi majorate conformcontractului de credit.

19
3.4. Documentele necesare analizei creditului

În momentul în care S.C. Mecanica Ceahlăul S.A. Piatra Neamț s-a adresat băncii
comerciale BRD Piatra Neamț cu solicitarea de credit pe termen scurt, aceasta banca a
procedat la realizarea unei analize detaliate a firmei. Inainte de a începe analiza însa s-a
solicitat reprezentantului societăţii să depună o documentaţie economică şi financiară
complexă.
Documentele depuse de S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ sunt
următoarele :
- certificatul de înregistrare (C.U.I.), statutul şi contractul de societate cu modificările
ulterioare;
- bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani de activitate cu anexele, după caz, conform
politicilor, înregistrate la administraţia financiară, inclusiv balanţa de verificare
aferentă;
- balanţa de verificare aferentă ultimelor 2 luni de activitate;
- documentele care să justifice volumul şi destinaţia creditului – dacă există la
momentul analizei;
- fluxul de numerar, conform modelelor din politici de creditare;
- acte privind garanţiile propuse (tipul garanţiei, denumirea bunului propus, valoarea
contabilă/sau înscrisă în actele de proprietate) precum şiactele de proprietate şi cele
privind situaţia juridică a activelor propusedrept garanţie pentru creditul solicitat;
- aprobarea C.A. sau A.G.A. pentru contractarea creditului cu specificarea cuantumului,
perioadei, destinaţiei, a garanţiilor, precum şi a persoanelor împuternicite să
contracteze creditul;
- acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
- avize, acorduri, licenţe necesare desfăşurării activităţii;
- contracte comerciale (dacă există şi sunt relevante);

3.5. Analiza economico-financiară a firmei

Analiza aspectelor economico-financiare are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al


situatiei economico-financiare indispensabil pentru decizia de creditare. Pentru aceasta,
analiza economico - financiara se bazeaza pe documentele de sinteza contabila (bilantul
contabil si raportul de gestiune, contul de profit si pierdere, raportari contabile periodice etc.),
pe analiza fluxului de fonduri ale perioadelor expirate, precum si pe analiza fluxului de
lichiditati (cash-flow-ului) pentru perioada urmatoare.

20
Analiza economico-financiara a activitatii clientilor contine :
a) Analiza bilantului contabil, care presupune :
 examinarea bilanturilor pe ultimul an încheiat si situatiile financiare cumulate de la
începutul anului curent, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut;
 analiza imobilizarilor corporale si necorparale si a surselor de acoperire a acestora ;
 analiza decontarilor, prelevarilor, datoriilor si obligatiilor fata de terti ;
 analiza costurilor, în vederea dimensionarii corecte a volumului de credite pentru
activele circulante care fac obiectul creditarii.
b) Analiza veniturilor, cheltuielilor si contului de profit si pierdere, care presupune :
 analiza rezultatelor activitatii si a profitului obtinut pe ultimul an încheiat si, respectiv,
pe anul curent ;
 analiza repartizarii profitului net ;
 analiza pierderilor înregistrate si recuperarea lor.
c) Analiza fluxurilor de fonduri ale perioadelor expirate, ofera posibilitatea unei mai
bune întelegeri, la nivelul fiecarei activitati (exploatare, investitii, financiara), a modului în
care au fost generate fondurile (sursele) si utilizarea acestora, precum si impactul asupra
disponibilitatilor banesti ale agentului economic, la sfârsitul perioadei analizate.
d) Analiza fluxului de lichiditati pe perioada urmatoare, presupune ca pe baza
rezultatelor obtinute anterior si a portofoliului de contracte de aprovizionare, productie,
desfacere, a perspectivei variatiei stocurilor etc. sa se evalueze si sa se prognozeze :
 posibilitatile clientului de a genera în viitor lichiditati ;
 capacitatea clientului de a-si onora obligatiile de plata viitoare.
Pentru acceptarea acordării creditului relevanţa cea mai importantă o au performanţele
economice şi financiare realizate de S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ
în perioada imediat precedentă şi cele estimate pentru perioada de angajare a creditului.
Principalii indicatori privind bonitatea clientului sunt: cifra de afaceri, capitalurile
proprii, rezultatul exerciţiului, fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria
netă, lichiditatea, solvabilitatea, gradul de îndatorarea generală şi financiară, viteza de rotaţie
a activelor circulante, rentabilitate, acoperirea dobânzii, rata valorii adăugate, politica de
dividende.
Luarea în calcul a cererii de credit presupune o analiză corectă a tuturor indicatorilor
privind bonitatea societăţii noastre. În acest scop sunt prelucrate datele din Bilanţul contabil
pus la dispoziţie de către aceasta.

21
Pe baza principalelor posturi din bilanţ se calculează pricipalii indicatori pe baza
cărora se concluzionează calitatea bonităţii clienţililor şi anume:
 Fondul de rulment : Pasive pe termen lung – Active imobilizate
 Necesar de fond de rulment: Active realizabile – Datorii curente <1 an
 Trezoreria neta : trezoreria pozitiva – trezoreria negative sau FR-NFR
 Lichiditatea imediată: (Active realizabile + trezoreria pozitivă) – stocuri –
client incerti/datorii cu scadenţă <1 an*100
Daca lichiditatea firmei este :
- < 100% -necorespunzătoare
- 100%-120% - satisfăcătoare
- 120%-150% - bună
- Peste 150% este foarte bună
Incepând cu luna mai a anului 2010, BNR nu mai reglementează direct gradul de
îndatorare, lăsând la latitudinea băncilor să-şi stabilească propriile norme privind gradul de
îndatorare, avansul etc, (norme ce trebuie aprobate în prelabil de către BNR). Astfel, în
funcţie de politica de risc, de obiectivele vizate, băncile au propus spre aprobare noi norme de
creditare4.

Principalele informaţii din Bilanţurile contabile ale societăţii S.C. MECANICA


CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ sunt sintetizate în Tabelul nr.1.

Tabelul 1. Evoluția principalilor indicatori economico-financiari în perioada 2013-


2015
INDICATORI 2015 2014 2013
Active imobilizate - Total 22.766.859,00 23.865.470,00 23.334.740,00
Imobilizari corporale - Total 22.693.891,00 23.811.352,00 23.270.028,00
Actiuni detinute la entitatile asociate si la
  0,00 0,00
entitatile controlate in comun
Active circulante - Total 35.524.319,00 33.266.528,00 26.810.152,00
Stocuri 14.820.397,00 10.076.848,00 9.338.801,00

4
http://www.creditepentrulocuinte.ro/grad_indatorare.php;

22
INDICATORI 2015 2014 2013
Creante - Total 15.378.137,00 13.322.122,00 4.282.639,00
Casa si conturi la banci 2.335.897,00 4.351.152,00 13.188.711,00
Investitii pe termen scurt 2.989.888,00 5.516.405,00 0,00
Cheltuieli in avans 29.194,00 26.672,00 0,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un
4.080.963,00 3.156.997,00 2.260.685,00
an - Total
Datorii institutii credit (pana la un an)   0,00 0,00
Datorii comerciale - furnizori (pana la un an) 2.319.709,00 1.997.716,00 1.507.549,00
Active circulante/datorii curente nete 31.467.996,00 30.088.676,00 24.549.466,00
Total active minus datorii curente 54.234.855,00 53.954.148,00 47.884.208,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
2.608.295,00 2.378.931,00 1.746.376,00
mare de un an - Total
Datorii institutii credit (mai mare de un an)   0,00 0,00
Venituri in avans 4.554,00 54.356,00 33.293,00
Capital subscris varsat 23.990.846,00 23.990.846,00 23.990.846,00
Capitaluri proprii - Total 50.657.979,00 49.836.228,00 45.397.868,00
Datorii - Total      
Cifra de afaceri neta 29.819.814,00 23.997.284,00 24.017.394,00
Venituri din exploatare - Total 33.859.636,00 24.853.246,00 25.507.380,00
Ajustari de valoare privind imobilizarile
necorporale, corporale, investitiile imobiliare 1.540.353,00 1.706.618,00 1.874.871,00
si activele biologice evaluate la cost
Cheltuieli din exploatare - Total 30.865.704,00 19.771.708,00 25.291.688,00
Rezultat din exploatare 2.993.932,00 5.081.537,00 215.692,00
Venituri din actiuni detinute la entitati
  0,00 0,00
asociate si entitati controlate in comun
Venituri din dobanzi 8.019,00 173.096,00 506.778,00
Venituri financiare - Total 340.230,00 406.494,00 621.762,00
Cheltuieli privind dobanzile 48.357,00 10.849,00 18.508,00
Cheltuieli financiare - Total 645.435,00 326.304,00 393.606,00
Rezultat financiar -305.205,00 80.190,00 228.156,00
Venituri totale 34.199.866,00 25.259.740,00 26.129.142,00
Cheltuieli totale 31.511.139,00 20.098.012,00 25.685.294,00
Rezultat brut 2.688.727,00 5.161.727,00 443.848,00
Rezultat net 2.243.040,00 4.411.863,00 727.130,00
Nr. mediu salariati 196,00 205,00 209,00

23
În Tabelul nr 2, pe baza tabelului nr. 1 se înregistrează următoarele valori pentru
indicatorii principali de bonitate pentru S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA
NEAMȚ:

Tabel nr. 2 Situatia indicatorilor economico-financiari


2013 2014 2015
INDICATORI DE LICHIDITATE
Lichiditate curentă 1,100 1,234 1,149
Lichiditate imediată 0,766 0,973 1,006
INDICATORI DE RISC
Grad de îndatorare al capitalului propriu 0,5354 0,5433 0,6878
Solvabilitatea 0,764 0,971 1,003

Lichiditatea Globală peste 1 indică faptul că societatea S.C. MECANICA CEAHLĂUL


S.A. PIATRA NEAMȚ are active curente mai mari decât pasivele curente şi ar trebui să fie
capabilă să-şi respecte termenele scadente ale datoriilor pe termen scurt. Totuşi, sunt
societăţi care functionează bine şi cu lichiditate globală mai mică de 1, în timp ce altele au
nevoie de o lichiditate mult mai mare. În general, cu cât sunt mai lichide activele curente, cu
atât indicatorul poate fi mai scăzut. In aceeaşi măsură, lichiditatea imediată a societăţii S.C.
MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ, cu valori <1, deşi cu tendinţe crescatoare
de la un an la altul, arată capacitatea mai puţin corespunzatoare a acesteia de a-şi onora
obligaţiile curente folosind fondurile rezultate din vânzarea activelor care pot fi uşor
transformate în cash.
Totuşi trendul crescător este un semn bun, deoarece valoarea lichidităţii imediate în
2008 a depăşit pragul de 1, ceea ce înseamnă că societatea are deja capacitatea de a acoperi
eventualele obligaţii curente făcând apel şi la valorificarea activelor uşor transformabile în
bani.
Gradul de îndatorare general al S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA
NEAMȚ, înregistrează în anii luaţi în calcul valori de până la 60% (excepţie 2010 când se
înregistrează o uşoară depăşire a acestui prag), ceea ce face ca aceasta să primească un
calificativ bun pentru acest indicator, respectiv, relevă capacitatea societăţii de a atrage
fonduri externe şi a se finanţa din acestea în locul resurselor proprii. În general, cu cât este
mai ridicat gradul de îndatorare, cu atat este mai mare riscul. Totuşi, acesta variază mult de la
o industrie la alta şi trebuie interpretat în raport cu stabilitatea vânzărilor. Atunci când
vânzările sunt stabile, un grad de îndatorare mai ridicat poate fi acceptabil.

24
Lichiditatea curentă oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată pentru acest indicator este în intervalul 1-1,8, societatea încadrându-se
între aceste valori.
Lichiditatea imediată – conform rezultatelor inregistrate de societate nu se poate
garanta cu capacitatea acesteia de a-şi onora obligaţiile curente prin valorificarea resurselor
uşor transformabile în cash pe care le deţine, dar tendinţa este de creştere a acestei
posibilităţi.
Gradul de îndatorare a crescut in cursul celor 3 ani ceea ce arată tendinţa S.C.
MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ de a avea capacitatea de a-şi finanţa
activitatea curentă pe seama resurselor externe de finanţare atrase şi utilizarea în masură din
ce în ce mai redusă a resurselor proprii.

3.6. Analiza non-financiară a firmei

Analiza non-financiara vizeaza  credibilitatea agentului economic si se refera in


special  la calitatile morale si profesionale ale managerilor si actionarilor firmei, precum si la
reputatia firmei (calitatea produselor si serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor asumate
in relatiile cu partenerii de afaceri).
Factorii non-financiari care influenteaza activitatea clientului  pot fi:
a. Conducerea activitatii (managementul):
- pregatirea profesionala, prestigiul si experienta in sectorul de activitate; 
- experienta in functii de conducere si reputatia echipei manageriale; 
- caracterul, moralitatea si integritatea conducerii; 
- gradul de participare a conducerii la capitalul societatii (gradul de cointeresare
materiala). 
b. Activitatea clientului:
- existenta si viabilitatea planului de afaceri; 
- evolutia activitatii si profilul acesteia; 
- caracterul activitatii: sezonier, permanent, ciclic; 
- sfera de activitate: productie, comert, prestari servicii, etc; 
- concurentii: numarul si marimea concurentilor, reputatia lor, caracteristicile
produselor fabricate de acestia, cotele de piata ale fiecaruia etc;
- segmentul de piata detinut: in crestere/in declin, cuantificabil/necuantificabil;
- reputatia clientului in cadrul ramurii, subramurii si cota de piata detinuta  pe plan
international, national si/sau  local; nominalizarea pietelor externe etc;

25
- perspectiva de dezvoltare pe termen scurt si lung a sectorului;
- problemele majore cu care se confrunta sectorul (schimbari tehnologice, reglementari
guvernamentale, schimbari de mediu etc);
- portofoliul de clienti: numar, reputatie, dependenta de anumiti clienti si repartitia lor
geografica, modul in care sunt reglementate relatiile contractuale, modalitatea de
vanzare (credit comercial/cu plata imediata), clientii interni si externi importanti,
ponderea vanzarilor efectuate la intern sau extern in total vanzari ale societatii;
- relatiile cu furnizorii: numar, dependenta de anumiti furnizori, modalitatea de plata,
eventuale intarzieri la plata; 
- politica de preturi: nivel fata de concurenta, reactii la modificarea preturilor de catre
concurenti, facilitati acordate clientilor etc; 
- publicitate  si reclama.
c. Strategia
- existenta unei strategii de dezvoltare pe urmatorii 3-5 ani, daca aceasta este realista,
realizabila sau cu risc de esec;
- alternative si implicatii in cazul nerealizarii strategiei propuse;
- existenta sau nu a planurilor de restructurare si redresare financiara.
d. Implicarea financiara  sau angajarea actionarilor / asociatilor                          
- participarea cu capitaluri proprii a actionarilor/asociatilor la finantarea afacerii, astfel
incat  aceasta sa fie pe masura riscului implicat;
- se analizeaza daca  proprietarii sprijina  afacerea   prin garantarea personala, aceasta
asigurand o mai mare angajare din partea lor.
Concluziile rezultate din analiza aspectelor non-financiare privind clientii sunt
utilizate de catre banca la fundamentarea deciziei de creditare, intocmirea si analiza situatiei
clientilor, dar si la analiza calitatii portofoliului de imprumuturi.
Pentru a putea beneficia de credit, S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA
NEAMȚ trebuie să desfăşoare o activitate economică care să nu prezinte riscuri majore în
perioada de utilizare a creditului. De aceea toată activitatea internă şi externă a firmei a fost
supusă unei analize riguroase pentru a fi depistate toate aspectele posibile ale unor
evenimente politice, sociale, economice, militare, sau alte schimbări tehnologice, care ar
putea influenţa buna desfăşurare a activităţii firmei. Totodată s-au analizat produsele realizate
de către S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ, precum şi pieţele pe care se
desface şi se aprovizionează firma în cauză. Analiza scoate în evidenţă calitatea utilajelor

26
agricole realizate, poziţia firmei pe piaţa de profil, inclusiv calitatea şi starea financiară a
principalilor săi clienţi.
În acordarea creditului, o importanţă foarte mare o are şi aspectele de marketing
aplicate de managerii firmei, competitivitatea produselor şi serviciilor precum şi stabilitatea
segmentelor de piaţă cucerite. În aprecierea firmei se iau în considerare şi eforturile legate de
activitatea de cercetare-dezvoltare precum şi cele de pătrundere pe noi pieţe financiare, de a
face faţă concurenţei.
Deasemenea în acordarea creditului, BRD GSG ia în considerare condiţiile de muncă,
posibilităţile reale de producţie, relaţiile cu sindicatul, calitatea forţei de muncă, asigurarea
cu materii prime, energie, etc. S-au analizat cu rigoare şi calităţile manageriale ale
conducătorilor întreprinderii. Aceştia trebuie să dezvolte o înclinaţie către inovare şi
creativitate, să deţină cunoştinţe în domeniul financiar, în marketing, în managementul
producţie şi al personalului, să dea dovada de integritate personală şi flexibilitate. Cea mai
importantă calitate a acestora este însă cea legată de simţul asumării răspunderii pentru
gestionarea eficientă a patrimoniului.
Conducătorii S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ în urma
analizei efectuate îndeplinesc toate aceste aspecte, ceea ce aduc un punct în plus societăţii în
vederea obţinerii creditării.
Pentru solicitările de credit destinate IMM-urilor, BRD GSG se va consulta
obligatoriu site-ul Ministerului de Finanţe, Registrul Comerţului şi Registrul de insolvenţă
(www.buletinulinsolventei.ro) pentru verificarea veridicităţii documentelor prezentate de
către societăţile solicitante. Dacă bilanţul pe care se realizează analiza nu poate fi verificat, se
va solicita bilanţul anterior şi se vor verifica pe site-ul Ministerului de Finanţe atât
corectitudinea cât şi continuitatea datelor de la un bilanţ la altul.
Se va întocmi un Raport de întalnire, în care se va acorda o atenţie deosebită
cunoaşterii clientului, prin urmatoarele acţiuni:
- efectuarea de vizite, în mod obligatoriu, la sediul societăţii/punctele de
lucru/domiciliul asociaţilor sau administratorului;
- se va verifica existenţa şi funcţionalitatea afacerii;
- se va încerca obţinerea de informaţii suplimentare şi detaliate legate de activitatea
desfasurată;
- se va încerca obţinerea de date personale (bunuri deţinute, studii, experienţa în
domeniu, copii în întreţinere);
- recomandări ale partenerilor săi de afaceri şi se va întocmi un Raport de întâlnire.

27
Pe lângă aceste acţiuni, se va acorda o atenţie deosebită procedurilor de cunoaştere a
clientelei, care prezintă parţial următoarele caracteristici:
- schimbarea structurii acţionariatului o dată sau de mai multe ori în ultimele 6
luni;
- lipsă informaţii despre noii administratori, acţionari unici;
- deschiderea conturilor la bancă în momentul acordării creditului;
- desemnarea de către mai multe societăţi, a aceloraşi persoane în vederea
reprezentării în relaţia cu banca;
- lipsa de activitate prin conturile societăţilor (verificarea rulajelor conturilor
societăţilor: procentaj fluxuri creditoare BRD în cifra de afaceri);
- informaţii negative din piaţă legate de solicitantul de credit sau reprezentanţii
acestuia (alte bănci, media, parteneri de afaceri, ş.a).
În urma analizării tuturor acestor aspecte, consilierul de credite PJ le va sintetiza şi
cuprinde în Fişa de analiză a aspectelor nefinanciare, ce caracterizează per ansamblu
activitatea clientului S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ. Interpretarea
acestei fişe se realizează la nivelul Comitetului de directive al băncii comerciale, care
transformă informaţiile privind managementul firmei în calificative prezente în calculul
ratingului de credit.

28
3.7. Analiza efectivă a solicitării creditului

1. Identificarea scopului şi a nivelului creditului solicitat


S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ solicită de la BRD GSG un
credit pentru acoperirea deficitul de resurse, în valoare de 45.000 ron.
Societatea este interesată de un Credit pentru finanţarea nevoilor de trezorerie pe
termen scurt. Consilierul de clientelă va verifica că, clientul să nu mai deţină un astfel de
produs la BRD GSG, deoarece atunci cererea ii va fi refuzată de la început.
Principalele caracteristici ale acestui credit pentru finanţarea nevoilor de trezorerie
pe termen scurt sunt:
 Reprezintă o linie de credit care se ataşează unui cont current;
 Are caracter revolving;
 Suma maximă ce poate fi obţinută este de 75 000 ron (respectiv, suma
acordată pentru acest tip de credit nu poate depăşi 1,5*cifra de afaceri medie
lunară a societăţii înregistrată conform ultimului bilanţ contabil);
 Creditul se acordă pe o perioadă de 6 luni;
 Nu presupune un avans minim adus de către societate;
 Rambursarea se poate face la scadenţă, cu posibilitatea reînnoirii automate,
sau în rate lunare, egale sau descrescătoare;
În ce privesc garanţiile:
Cazul I. Sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate de către S.C. MECANICA
CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ.
Garanţiile sunt obligatorii şi cumulative:
- garanţie reală mobiliară pe cont current;
- contract de fidejusiune încheiat cu acţionarul principal /asociatul principal/
administrator în nume personal şi cu soţul/soţia acestora, dacă este cazul.
Cazul II. Pentru solicitările care nu îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate sau pentru
cazurile în care se doresc garanţii reale, garanţiile sunt obligatorii şi cumulative:
- garanţie reală mobiliară pe cont current;
- contract de fidejusiune încheiat cu acţionarul principal /asociatul principal/
administrator în nume personal şi cu soţul/soţia acestora, în nume personal, dacă este
cazul;

29
- garanţii reale mobiliare asupra unor bunuri prezente: reale mobiliare asupra unor
bunuri prezente: echipamente (cu excepţia obiectelor de inventar), autovehicule (dar
nu mai vechi de 4 ani), cash colateral şi / sau garanţii reale imobiliare prezente.
Gradul de acoperire cu garanţii trebuie să fie de min. de 133% valoarea creditului.
Dupa precizarea şi acceptarea scopului în care este solicitat creditul, echipa de decizie
trece la analiza nivelului cantitativ al cererii. Nivelul solicitării se determină pe baza analizei
fluxului de lichiditate şi a capacităţii de rambursare de la sfarşitul trimestrului precedent
precum şi a datelor din prognozele pe trimestrul precedent precum şi a datelor din prognozele
pe trimestrul luat în calcul.
Dupa stabilirea şi acceptarea nivelului valoric al creditului, echipa de decizie trece la
negocierea dobânzii şi a comisioanelor ce revin băncii. Dobânzile stabilite de bănci au în
vedere dobânzile practicate de Banca Naţională şi dobânda de depozit acordată firmelor şi
persoanelor fizice care îşi păstrează disponibilităţile băneşti în conturi la banca respectivă. La
aceste dobânzi, banca comercială adaugă dobânda proprie, rezultând dobânda propusă
solicitatorului de credit.
Pentru aceasta linie de credit solicitată de S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A.
PIATRA NEAMȚ se va practica o dobânda de 23%/an+variabilă.
In ce privesc comisioanele, BRD GSG practică “tarife” pentru analiza cererii de
credite de către experţi, pentru utilizarea sau neutilizarea creditului.

2. Identificarea surselor de rambursare a creditului


Pentru acordarea creditului pentru finanţarea nevoilor de trezorerie pe termen banca
comercială BRD GSG solicită şi o a doua sursă de rambursare. De regulă principala sursă
reprezintă lichiditatea ce rezultă din circuitul economic normal al firmei, în timp ce cea de a
două sursă este reprezentată de garanţia depusă de firmă, care trebuie identificată clar şi
corect de către inspector şi echipa de decizie.
Garantia adusă de către S.C. MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ este
reprezentată de un teren proprietatea firmei localitatea Piatra Neamț , Nr. 295, Incheire nr.
2017 a Judecatoriei Iasi, Birou Carte funciară.

3. Identificarea garanţiilor creditului


Garanţiile aduse de către firma solicitatoare a creditului trebuie analizate cu foarte
mare atenţie. Acestea sunt o poliţă de asigurare suplimentară pentru rambursarea la termen a

30
creditelor angajate şi pentru plata dobânzilor aferente, alături de încasările curente din
vânzarea rezultatelor activităţii economice.
După cum se amintea mai sus, garanţia suplimentară pe care o va aduce S.C.
MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ va fi un teren care va fi supus analizei
expertului evaluator înainte de acceptare.
Pentru această garanţie, banca încheie cu soliciantul creditului contract de gaj,
specificându-se baza legală şi obligaţiile firmelor creditate de a păstra în bune condiţii
bunurile gajate şi de a le folosi, în caz de producere a riscului, la rambursarea creditului
primit.
In scopul diminuării riscului de nerambursare a creditului, băncile comerciale solicită
beneficiarului creditului şi scrisori de garanţie bancară pentru a asigura bunurile aduse drept
garanţie la societăţi de asigurare-reasigurare.

3.8. Adoptarea și comunicarea deciziei de creditare

Ofiţerii de credite au în vedere portofoliul de contracte şi comenzi ale clientului , cash


flow-ul previzionat, precum şi o relaţie de extrapolare a medie încasărilor zilnice din ultimul
trimestru pentru perioada viitoare.
Banca nu va acorda credite solicitanţilor care nu îndeplinesc cerinţa ca suma
creditului solicitat să fie mai mică decât capacitatea de rambursare. După adoptare, decizia de
creditare este comunicată solicitantului, procedând la semnarea Contractului de credit. In
cadrul contractului de credit este precizată suma aprobată de bancă, obiectul creditat,
modalitatea de efectuare a plăţilor din credit, eşalonarea acordării, dobânda, comisioanele,
termenele şi ratele de rambursare, garanţiile, alte drepturi şi obligaţii, sancţiunile, etc.

Capacitatea de rambursare a clientului se calculează pe baza urmatoare formule:

31
Adoptarea deciziei de creditare pe termen scurt
Adoptare decizie de creditare este etapa finală a procesului decizional în procesul de
fundamentare a decizie de creditare. Inainte de a lua decizia de a acorda creditul, banca
realizează o corelare a sumelor solicitate cu propriile resurse de creditare, cu restricţiile
legale, cu evoluţia costului capialului împrumutat.
Pe langă corelaţiile de natură cantitativă, băncile comerciale urmăresc şi respectarea
unor constrângeri de ordin juridic în legatură cu acordarea de credite, precum Legea privind
activitatea bancară care interzice acordarea de credite unui singur agent economic intr-un
volum mai mare de 20%din capital şi rezervele băncii respective.

3.9. Analiza realizării deciziei de creditare

Pe întreg parcursul utilizării creditului, banca analizează evoluţia stării economice şi


financiare a debitorului, precizând nivelul riscului de nerambursare a creditului angajat.
Această analiză se referă la analiza serviciului datoriei (capacitatea firmei de a-şi onora
datoriile). In funcţie de numărul de zile de întarziere a plăţii ratelor şi a dobânzii, serviciul
datoriei determină o calsificare a creditului în mai multe categorii.
Astfel, daca serviciul datoriei este:
 De pana la 15 zile calificativul pentru credit este standard;
 Intre 16 - 30 zile calificativul pentru credit este în observaţie;
 Intre 31- 60 zile calificativul pentru credit este standard;
 Intre 61 – 90 zile calificativul pentru credit este indoielnic;
 Peste 91 de zile calificativul pentru credit este de pierdere.
In functie de categoriile de calificare a creditului, banca comercială aplică diferiţi
coeficienţi de previzionare. Astfel, pentru creditele în observare, coeficientul este de 0.05,
pentru creditele substandard, 0.2, iar la cele calificate drept pierdere coeficientul este egal cu
1.
După confirmare aprobării creditului o parte din resursele băncii comerciale se
îndreaptă către plasamentele pe termen scurt, cealaltă acoperind activele interbancare.
Pentru o mai bună întelegere a paşilor de fundamentare a deciziei de creditare se poate
urmări figura de mai jos care prezintă efectiv evoluţia dosarului de credit până la finalizare
precum şi nivelul de decizie a fiecărui nivel ierarhic al băncii comerciale implicate în
acordarea creditului.

32
CONCLUZII

Decizia de creditare este una foarte importantă care necesită o foarte mare atenţie la
detalii de natura financiară şi nefinanciară, deoarece în cazul în care nu au fost realizate toate
analizele în mod corespunzător, acordarea de credite unor societăţi necorespunzătoare poate
avea drept consecinţe pierderi uriaşe pentru bancă. În ce priveşte societatea analizată, S.C.
MECANICA CEAHLĂUL S.A. PIATRA NEAMȚ, acesteia i se va acorda creditul deoarece
rezultatele financiare şi nefinanciare ale acesteia sunt corespunzătoare, şi prezintă şi garanţie
suplimentară care acţionează ca o poliţă de asigurare pentru rambursarea creditului.
Politica viitoare impusa prin managemetul firmei are ca principal obiectiv
imbunatatirea performantelor financiare ale firmei, pentru constructia unui sediu propriu în
București prevazut cu spatii pentru birouri si de productie, respectiv pentru efectuarea de
investitii tehnologice in masini unelte, scule, dispozitive si verificatoare pentru crestera
productivitatii si a calitatii produselor;
Pentru atingerea, in mod gradual, a acestor obiective se preconizeaza mai multe
genuri de masuri:
1.cresterea performantelor financiare prin imbunatatirea performantelor tehnice ale
produselor realizate si vandute de catre firma prin:
- orientarea resurselor catre realizarea produselor de salubritate a caror piata este
sustinuta in perioada de criza prin finantarile de proiecte ale clientilor in vederea optimizarii
si imbunatatirii activitatilor de manevrare si depozitare a gunoiaelor.
- reproiectarea produselor in functie de observatiile culese de la clienti si functie de
progresele tehnologice in atelirele de productie, pentru crestrea calitatii, performantelor
tehnice si a fiabilitatii produselor;
- proiectarea de noi produse, plecand de la necesitatile societatii, si introducerea
acestora in fabricatie;
- perfectionarea profesionala a muncitorilor deja angajati prin incurajarea continuarii
studiilor si inscrierea la diferite cursuri;
2. imbunatatirea managementului prin aplicarea unor metode noi si eficiente de
conducere, minimizand numarul personalului angajat in aceasta activitate;
3.informarea permanenta in legatura cu activitatile furnizorilor pentru cumpararea de
materii prime si materiale de buna calitate si la preturi controlabile in timp, urmarind sistemul
concurential pentru fiecare articol.

33
BIBLIOGRAFIE

1. Roman Angela - Creditarea bancară a activităţii de exploatare a întreprinderii,


Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2003
2. Berea, Aurel Octavian, Stoica, Emilia Camelia – Creditul bancar, coordonate
actuale şi perspective, Editura Expert, Bucureşti, 2003
3. www.conso.ro
4. www.cnipmmr.ro
5. www.mimmc.ro
6. www.mecanicaceahlau.ro/
7. Resurse interne BRD GSG

34

S-ar putea să vă placă și