Sunteți pe pagina 1din 89

PARTEA a I-a CALITATE I CARACTERISTICILE CALIT

II

1. CALITATE. ELEMENTE DE INGINERIA CALIT

II

"Calitatea trebuie proiectat ntr-un produs, nainte de execu ie sau asamblare" ISO 9000

1.1 CALITATE. NO IUNI GENERALE, INTERPRET RI 1.1.1 DEFINI IA CALIT II No iunea de "calitate" face parte din limbajul cotidian, avnd desigur o nc rc tur diferit de la o persoan la alta, bazat pe experien e i date individuale diferite, decurgnd de aici o serie de diferen ieri, neclarit i sau chiar confuzii. Utilizarea termenului n domeniul tehnic, unde se impune o rigurozitate a terminologiei i o exactitate a con inutului, la nivelul celorlalte concepte utilizate, impune o defini ie care s coreleze n elesul cu diferitele particularit i ale domeniului n care se aplic . Dup o perioad de ndelungate analize i discu ii, ntre speciali tii diverselor domenii tehnice, s-a ajuns la urm toarea defini ie a calit ii, prezentat n standardul interna ional ISO 8402-1995: "CALITATEA ESTE ANSAMBLUL DE CARACTERISTICI ALE UNEI ENTIT I, CARE I CONFER ACESTEIA APTITUDINEA DE A SATISFACE NECESIT I EXPRIMATE I IMPLICITE" Termenul CALITATE (Quality), simbol interna ional Q, poate fi folosit n mai multe mprejur ri diferite. Astfel, se poate vorbi de calitatea produselor, a serviciilor, a vie ii, a educa iei, a nv mntului, a instruirii profesionale etc. Este necesar ca termenul CALITATE s fie utilizat considernd ntregul con inut al defini iei. Considerarea par ial a con inutului defini iei poate s conduc la n elesuri aparent satisf c toare avnd ns consecin e aplicative incorecte. De asemenea, termenul CALITATE are rolul unui substantiv si nu al unui grad de compara ie. Se afirm despre un produs c are o calitate buna, proast sau necorespunz toare. CALITATEA reprezint un concept global, bazat pe un ansamblu de caracteristici. Pentru a u ura n elegerea no iunii de calitate se mai precizeaz urm torii termeni: Entitate este ceea ce poate fi descris si luat n considera ie n mod individual. Prin entitate se poate n elege un produs, o activitate sau proces, o organiza ie, un sistem, o persoan sau orice combina ie a acestora care poate fi privit ca o unitate.

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Produs este rezultatul activit ilor sau proceselor. Un produs poate fi material, ca rezultat al unor procedee sau procese tehnologice sau imaterial, cuno tin e, concepte, programe sau o combina ie a acestora. Un produs poate fi, de asemenea, "inten ionat" (principal) sau "neinten ionat" (secundar) cum ar fi, produsele poluante, produsele rezultate ca o consecin nedorit a procesului de fabrica ie, etc. Proces sau activitate reprezint ansamblul de resurse i activit i independente care transform datele de intrare n date de ie ire. Resursele sunt formate din: personal, finan e, facilit i, echipamente, tehnici i metode. Procedura este modul specificat de efectuare a unei activit i. Organiza ie este termenul care desemneaz o campanie, corpora ie, ntreprindere, institu ie sau o parte din acestea cu statut de unitate, avnd propriile sale func ii i propria sa organizare care furnizeaz un produs sau un serviciu utilizatorului. Referitor la no iunea de calitate se mai fac urm toarele preciz ri: Calitatea unui produs trebuie considerat i interpretat numai prin prisma defini iei stabilite. Elementele de baz ale calit ii sunt constituite din ansamblul caracteristicilor care fac din produsul respectiv r spunsul la o cerin a utiliz rii. Calitatea rezult numai din raportarea comport rii produsului la necesit ile beneficiarului la un anumit moment. Cerin ele i calitatea evolueaz n timp. Calitatea nu poate rezulta din considerarea separat a unui produs, f r o raportare la o necesitate. Ansamblul caracteristicilor unui produs este intrinsec produsului i acestea se manifest numai n timpul utiliz rii. Calitatea unui produs const n capacitatea acestuia de a satisface cerin ele unui utilizator de-a lungul duratei dorite. Dac unui produs, realizat pentru o anumit utilizare, i se schimb utilizarea, i se schimb i calitatea. De exemplu, un contactor corespunz tor cerin elor de defini ie poate fi folosit, prin reducere la absurd, i la baterea unui cui. n acest caz, calitatea se schimb n raport cu noile cerin e. F r definirea utiliz rii calitatea unui produs este lipsit de con inut, putnd fi eventual luat n considera ie aspectul economic legat de valoarea materialelor. 1.1.2 CARACTERISTICILE CALIT II

Conceptul de calitate se bazeaz pe ansamblul caracteristicilor i a interdependen elor acestora care reflect modul de satisfacere a cerin elor la utilizare. Cerin ele utiliz rii pot, de asemenea, c p ta forma unor caracteristici exprimnd condi iile impuse de utilizare. n cazul echipamentelor reprezentative cu utiliz ri generale, cerin ele utiliz rii sunt standardizate i exprimate prin valori si unit i stabilite. Utilizarea, n cazul echipamentelor electrice, i coreleaz cerin ele reale ncadrndu-se n caracteristicile standard respective. Calitatea rezult ca ansamblul tuturor caracteristicilor. Calitatea este un concept global si nu poate fi exprimat numai printr-o singur caracteristic . Analiza i descrierea referitoare la calitate reprezint , de fapt, analiza i descrierea caracteristicilor. No iunea de caracteristic este bine cunoscut n domeniile tehnice. Diferitele sensuri sub care pot fi interpretate caracteristicile (determinist, statistic sau aleator) sunt prezentate n capitolele urm toare. innd seama de natura caracteristicilor i de implica iile n raport cu utilizarea, acestea pot fi grupate n urm toarele categorii: 1. Caracteristici tehnico-func ionale; 2

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 2. Caracteristici psihosenzoriale i economice; 3. Condi ii tehnice; 4. Caracteristici speciale ale calit ii. n graficul din Fig. 1.1 Sunt prezentate n mod simplificat caracteristicile care stau la baza conceptului de calitate a unui echipament electric. Caracteristicile tehnicofunc ionale sunt definite i descrise de teoria i proiectarea domeniului tehnic a echipamentului respectiv.
CARACTERISTICI ALE CALIT II UNUI ECHPAMENT ELECTRIC

TEHNICOFUNC IONALE PROPRIET I FIZICO-CHIMICE PARAMETRI TEHNICI CURENTI NOMINALI TENSIUNI NOMINALE DE IZOLARE, DE TINERE CARACTERISTICI FUNCTIONALE DIMENSIUNI DE GABARIT MASE; Cu, Fe, NEFEROASE

ECONOMICE PSIHOSENZORIALE PRE ; COSTURI CHELTUIELI DE MENTENANTA, INTRETINERE SI REPARATII CHELTUIELI DE TRANSPORT, DEPOZITARE SI INSTALARE PROPRIETATI ERGONOMICE ESTETICA INDUSTRIALA GRAD DE RECUPERARE REFOLOSIRE

CONDI II TEHNICE PARAMETRI NOMINALI PARAMETRI DE MEDIU REGIMURI DE FUNCTIONARE CURENTI DE SCURTCIRCUIT SUPRATENSIUNI PROTECTIE MEDIU NEPOLUARE COMPATIBILITATE

CARACTERISTICI SPECIALE FIABILITATE MENTENABILITATE DISPONIBILITATE SECURITATE

RISC SIGURANTA IN FUNCTIONARE

Fig. 1.1 Graficul caracteristicilor calit ii unui echipament electric redate simplificat.

Aceea i caracteristic poate fi exprimat n sens fizic sau n sens statistic. Considerarea celor dou sensuri definesc "caracteristica asociat " care st la baza conceptului modern de calitate. Tehnica tradi ional consider caracteristicile n sens determinist. Caracteristica asociat constituie elementul de baz a ingineriei calit ii. Caracteristicile speciale ale calit ii sunt cele care descriu comportarea produsului la utilizare constituind aspectele moderne ale modului de definire a calit ii. Aceste caracteristici au urm toarele defini ii: FIABILITATE - este caracteristica unei entit i exprimat prin probabilitatea ndeplinirii unei func ii impuse n condi ii date, pe un interval de timp dat. MENTENABILITATE - este caracteristica unei entit i utilizat n condi ii date, exprimat prin probabilitatea ca o opera ie de mentenan activ dat s poat fi efectuat ntr-un interval de timp dat, cu asigurarea logisticii de mentenan , utiliznd procedee i mijloace prescrise. DISPONIBILITATE - este caracteristica unei entit i exprimat prin probabilitatea ndeplinirii unei func ii impuse n condi ii date, la un moment dat cu asigurarea sus inerii logisticii de mentenan . SECURITATE - este caracteristica exprimat prin probabilitatea ca o entitate s evite apari ia n condi ii date a evenimentelor critice sau catastrofale. RISC - este m sura unui pericol (gravitate) asociat cu probabilitatea producerii.
NOTA: Riscul este o m rime cu dou dimensiuni: gravitate x probabilitate.

Calitate. Elemente de ingineria calit ii SIGURAN N FUNC IONARE (DEPENDABILITATE) este ansamblul de propriet i care descriu disponibilitatea i ansamblul de factori care o definesc: fiabilitatea, mentenabilitatea i logistica de mentenan . Aspectele economice definesc o categorie important de caracteristici care pot avea componente asociabile fiec rei caracteristici tehnice. Caracteristicile economice pot defini i anumite criterii de discriminare a solu iilor n faza de concep ie, influen nd calitatea. Caracteristicile speciale ale calit ii (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate) sunt caracteristici globale, descriind comportarea produsului la utilizare. Beneficiarul acord o deosebit aten ie acestor caracteristici. Studierea i analiza caracteristicilor calit ii utilizeaz tehnici i metodologii de cercetare bazate pe statistica matematic i teoria probabilit ilor. n consecin , statistica descriptiv , modelarea i descrierea caracteristicilor cu ajutorul teoriei variabilelor aleatoare, estima ii i teste de semnifica ie i descrierea modului de comportare, constituie tehnici de baz ale stabilirii calit ii unui produs. Calitatea este determinat corect n m sura n care caracteristicile componente sunt corect i cu exactitate specificate. De asemenea, calitatea definit de ansamblul tuturor caracteristicilor nu poate fi exprimat numai de o singur caracteristic , orict de important ar fi. 1.1.3 SENSURI I CLASIFIC RI REFERITOARE LA CALITATE Termenul "calitate" poate avea diferite sensuri func ie de obiectivul de raportare. Conform defini iilor date, calitatea este exprimat n raport cu utilizarea. n acest caz, o alt variant de defini ie este formulat diferit i se exprim prin "corespunz tor pentru utilizare". Este o interpretare similar care pune accentul n special pe utilizare, ignornd caracteristicile. Dac raportarea se face la documenta ie tehnic (la proiect) sau la specifica ie, calitatea este considerat n sensul reflect rii corecte a acestor elemente i se denume te "calitate de conformitate". n produc ie, termenul "calitate" este utilizat i n sensul denumirii unui ansamblu de activit i incluse ntr-un departament care se ocup de verificarea i controlul calit ii produselor. Conceptul de calitate poate c p ta i alte sensuri, n raport cu diferite criterii de interpretare i clasificare, astfel: a) n raport cu elementele care stau la baza defini ie calit ii, poate fi: - "calitate real " (adev rat sau intrinsec ) existent dar necunoscut corespunz toare utiliz rii specificate; - "calitate estimat " definit prin proceduri stabilite si utilizare specificat . b) n raport cu modul de exprimare: - calitate implicit - este calitatea exprimat numai prin intermediul caracteristicilor tehnice de baz (tradi ionale); - calitate declarat - este calitatea precizat n documenta iile tehnice cu specificarea datelor cerute de utilizare; - calitate asigurat - este calitatea definit i consemnat n toate etapele de realizare urm rind s dea ncredere utilizatorului. c) Dup modul de specificare a con inutului no iunii de calitate: - calitate incomplet specificat - este calitatea exprimata numai de caracteristicile tehnice tradi ionale impuse de utilizare f r referire la caracteristicile de fiabilitate i mentenabilitate; - calitate specificat - este calitatea exprimat de caracteristicile produsului inclusiv parametri de baz ai fiabilit ii i mentenabilit ii; - calitate complet specificat - este calitatea exprimat de ansamblul tuturor caracteristicilor produsului, inclusiv a celor speciale (fiabilitate, 4

Calitate. Elemente de ingineria calit ii mentenabilitate, disponibilitate) descrise complet cu precizarea reparti iilor i a parametrilor respectivi. n toate cazurile, diferitele interpret ri ale calit ii trebuie s fie orientate i corelate cu defini ia de baz . 1.2 COMPONENTELE CALIT 1.2.1 ACTIVIT II I FACTORI DE INFLUEN II

I GENERATOARE DE CALITATE. BUCLA CALIT

Calitatea unui produs este rezultatul unui mare num r de activit i si servicii, care se desf oar n diferite compartimente tehnice. Aceste activit i hot rtoare pentru calitate, se pot grupa n urm toarele domenii tehnice distincte: C - activit i de concep ie-proiectare; F - activit i de fabrica ie; U - activit i de utilizare. Con inutul activit ilor difer de la un produs la altul i, in general, aceste domenii se ntlnesc la toate tipurile de produse, ac ionnd n mod diferit asupra calit ii. Activit ile de concep ie-proiectare se bazeaz pe studii referitoare asupra cerin elor, fezabilitate, solu ii constructive, materiale, tehnologii, fiabilitate, mentenabilitate, metodologii analitice de dimensionare i preestimare etc. Activit ile din domeniul fabrica iei sunt foarte diverse, specifice fiec rui produs: ncepnd cu preg tirea fabrica iei, documenta ii tehnice, recep ie de materiale, diferite activit i tehnologice de fabrica ie, control tehnic, ncerc ri, recep ia materialelor, depozitarea i expedierea produselor realizate etc., constituind un vast ansamblu de activit i care stau la baza calit ii. La utilizare exist , de asemenea, o serie de activit i, ncepnd cu instalarea, punerea n func ie i, n continuare, cu desf urarea de activit i necesare bunei func ion ri i terminnd cu rapoartele asupra func ion rii echipamentului respectiv. Calitatea unui produs se bazeaz pe ansamblul tuturor acestor activit i considerate ca un tot unitar. Exist uneori tendin a gre it de a interpreta calitatea numai prin prisma unor anumite activit i, ignornd celelalte domenii. Pentru a evita aceast interpretare s-a introdus conceptul de "BUCL A CALIT II" (Quality loop - ISO 8402/1995), fiind definit ca "modelul conceptual de activit i interdependente care influen eaz i define te calitatea n diferitele etape ncepnd cu identificarea necesit ilor i terminnd cu evaluarea satisfacerii acestora". n Fig. 1.2 este reprezentat graficul buclei calit ii.
C

Fig. 1.2 Bucla calit ii

n consecin , produsul trebuie considerat ca fiind rezultatul tuturor acestor activit i, formnd un tot unitar i avnd ca efect realizarea unui produs conform necesit ilor specificate cu o calitate corespunz toare definit .

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 1.2.2 COMPONENTELE CALIT II

Activit ile care se desf oar n diferitele domenii, concep ie-proiectare, fabrica ie i utilizare, influen eaz sau determin n mod distinct caracteristicile calit ii. n consecin , la calitatea ob inut se pot diferen ia, n etapele respective, componentele: QC - calitatea de concep ie, QF - calitatea de fabrica ie i QU - calitatea de utilizare, care pot fi interpretate i considerate separat drept componente ale calit ii QF.

Fig. 1.3 Componentele calit ii.

a) Calitatea de concep ie, QC, se bazeaz pe capacitatea de a utiliza toate informa iile, din toate sferele de activitate i cercetare, referitoare la materiale, tehnologii, ncerc ri, exploatare. Cu aceste informa ii se elaboreaz metode analitice de estimare predictiv a caracteristicilor calit ii, inclusiv a celor speciale (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate) care definesc solu ia adoptat ca r spuns optim la solicit rile utilizatorului. Concep ia i proiectarea utilizeaz un volum foarte mare de informa ii referitoare la materiale, procese tehnologice de fabrica ie, procese fizice de func ionare, utiliznd o nou strategie de proiectare, prin considerarea st rilor limit i a probabilit ilor de apari ie a defectelor n timpul func ion rii produsului; b) Calitatea de fabrica ie, QF, se ob ine prin realizarea unui proces de fabrica ie n conformitate cu documenta ia tehnic elaborat ("calitate de conformitate"). Se pot utiliza i anumi i indicatori statistici (v. Cap. 2) pentru a controla i estima pe parcurs conformitatea cu documenta ia tehnic elaborat de concep ie. Fabrica ia de serie scoate n eviden i un alt aspect care condi ioneaz "calitatea de fabrica ie" a produselor realizate dependent de "calitatea proceselor tehnologice" denumit "calitate de reproductibilitate". Aceasta reprezint capacitatea proceselor tehnologice de fabrica ie de a reproduce n serie caracteristicile produsului. Reproductibilitatea este posibil n cazul "stabilit ii" proceselor tehnologice de fabrica ie. Se constat c nivelul calit ii proceselor de fabrica ie condi ioneaz direct calitatea produsului. n consecin , QF reflect calitatea proceselor de fabrica ie estimate prin: 1. CAPABILITATEA FABRICA IEI, reprezentnd aptitudinea proceselor tehnologice de fabrica ie de a realiza calitatea de concep ie 2. CALITATEA DE CONFORMITATE sau NIVELUL DE FIDELITATE reflect m sura n care produsul este n conformitate cu documenta ia tehnic a produsului interpretat prin intermediul abaterilor m surate i prelucrate statistic. 3. REPRODUCTIBILITATEA proceselor de fabrica ie reprezint capacitatea de a reproduce n serie o anumit caracteristic a produsului. 6

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 4. STABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE FABRICA IE sau INEREA "SUB CONTROL" a proceselor reprezint aptitudinea de ncadrare n cmpul de toleran specificat. Calitatea proceselor tehnologice de fabrica ie se poate considera c se transfer produselor executate. c) Calitatea de utilizare a produsului, QU, rezult din "calitatea utiliz rii" exprimat prin exactitatea definirii cerin elor utiliz rii i prin capacitatea desf ur rii activit ilor necesare func ion rii produsului. Calitatea produsului trebuie considerat ca un ansamblu unitar al acestor componente, fiecare avnd o importan anumit , care nu poate fi neglijat . Intuitiv, exist tendin a acord rii unei importan e deosebite calit ii ob inute de fabrica ie. Analiza acestor componente arat c proiectarea hot r te calitatea i fabrica ia o realizeaz la nivelul conceput sau la un nivel mai cobort prin lipsa de conformitate, iar la utilizare calitatea se manifest la parametri concepu i sau inferiori, datorit abaterilor de la instruc iunile de instalare, de utilizare i de ntre inere. n consecin , CALITATEA mai nti se proiecteaz , apoi se execut i ulterior se manifest la beneficiar, fiind apreciat n raport cu cerin ele utiliz rii. 1.2.3 FUNC IA CALIT II

Ansamblul desf ur rii activit ilor i serviciilor unei organiza ii (ntreprindere, institu ie) strict legat de realizarea calit ii unui produs definesc un nou concept denumit "func ia calit ii". Pentru a realiza un produs n cadrul unei ntreprinderi exist o serie de ateliere, laboratoare, servicii (de aprovizionare, control, depozitare, expedi ii etc.). Func ionarea acestora privit unitar prin obiectivul realiz rii calit ii unui produs define te ceea ce se nume te global "func ia calit ii" produsului respectiv. Aceast func ie poate fi interpretat ca avnd componente n toate compartimentele existente ale unei ntreprinderi. Func ia calit ii este cea mai important func ie a unei ntreprinderi. Func ia calit ii este integrat n ansamblul func ional al unei ntreprinderi a a cum sunt func iile administrative, de protec ie social etc., dar mult mai important dect fiecare, constituind ansamblul de func ii in care se realizeaz calitatea din intreprinderea respectiv . innd seama de sistemul de organizare a activit ilor tehnice se poate considera c func ia calit ii are componentele: - func ia calit ii la proiectare; - func ia calit ii la fabrica ie; - func ia calit ii la utilizare. Func ia calit ii este un concept deosebit de util pentru formarea unei gndiri sau a unei mentalit i unitare, referitoare la calitate, avnd n vedere ansamblul tuturor activit ilor, a factorilor i a ntregului mecanism care are ca efect calitatea. n consecin , ansamblul con inutului tuturor activit ilor tehnice i ale serviciilor legate de calitate sunt denumite prescurtat "func ia calit ii" i au ca obiectiv realizarea de produse "corespunz toare pentru utilizare". Func iile calit ii depind de sistemele calit ii. Acest concept este util managementului pentru a orienta, n mod eficient, activit ile de conducere i control ale calit ii n corelare cu aspectele economice. Este de asemenea concept este util n toate etapele unui produs. Speciali tii identific componentele acestui concept mai ales n domeniul fabrica iei. Utilizarea ra ional i n domeniul concep iei i proiect rii a acestuia contribuie la asigurarea i evolu ia calit ii.

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 1.2.4 FACTORI DE INFLUEN . DIAGRAMA ISHIKAWA

Caracteristicile care definesc calitatea sunt influen ate de numero i factori care ac ioneaz n special n timpul desf ur rii proceselor tehnologice de fabrica ie, producnd abateri care afecteaz calitatea. Leg tura care exist ntre factori i abaterile respective este de tip "cauz -efect". Pentru anumi i factori aceast leg tur poate fi exprimat sun forma unei rela ii analitice care ajut att la identificare, ct i la determinarea solu iei de reducere a abaterilor. Pe lng ace ti factori, o analiza aprofundat poate s conduc i la identificarea altor cauze. Pentru aceste analize se utilizeaz un grafic denumit "diagrama cauz -efect" sau "diagrama Ishikawa", care indic factorii de influen care trebuie urm ri i n mod sistematic pentru a ob ine rezultatul dorit. Fig. 1.4 este prezentat un exemplu de diagrama Ishikawa de analiz a cauzelor abaterilor (X i ale unei caracteristici X i . Se considera factorii principali de influen A, B, C,, dependen i la rndul lor de o serie de factori secundari: A1 , A2 , A3 ,..., B1 , B2 ,... etc. De exemplu: A-material (propriet i, factori de influen ), B-un anumit proces tehnologic (dependent de: temperatur , condi ii de mediu umiditate, praf, lumin etc.), C-factorul om (motivare, salariu, preg tire profesional , comunicare etc.). Factorii secundari pot fi grupa i n factori "obiectivi" (numerota i cu indice impar: A1 , A3 , A5 ) i "subiectivi" (nota i cu indice par: A2 , A4 , A6 ) aranja i ntr-o anumit succesiune (Fig. 1.4).
A A1 A2 A4 A3 B B1 B3 B5 E ABATERI ALE CARACTERISTICII Xi B2 B4 C4 D5 C C1 C2 C3 D3 D1 D4 D D2

(Xi

F3 E3 F1 E1 E E2 F F2 H1

H3

H2

Fig. 1.4 Diagrama Ishikawa de urm rire a factorilor de influen

a unei caracteristici.

Dac rezultatele analizei nu sunt satisf c toare se extinde cercetarea identificnd si al i factori de influen . Diagrama Ishikawa poate fi utilizat i n scop de eviden iere a factorilor de influen a performan elor. n anumite cazuri, aceasta metod poate fi extins i aprofundat prin estimarea leg turilor cu ajutorul unor tehnici speciale de regresie sau corela ie prezentate n capitolele urm toare. Diagrama Ishikawa poate fi elaborat numai de speciali ti cu mare experien n domeniu, putnd fi util i organiz rii controlului pe flux de fabrica ie i poate avea un rol important n organizarea controlului calit ii pe fluxul tehnologic de fabrica ie.

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 1.2.5 DEFECTE REFERITOARE LA CALITATE Defectul n teoria calit ii si n special a fiabilit ii i mentenabilit ii are o importan primordial . Un defect poate fi analizat n dou moduri: 1- prin raportare la conceptul general de calitate; 2- prin raportare la nivelul unei caracteristici. n primul caz, defectul este interpretat ca o abatere fa de conformitatea impus de utilizare. Nesatisfacerea acestor cerin e constituie o neconformitate sau un defect. n consecin , defectul este denumit la modul general o "neconformitate". Neconformitate este nendeplinirea unei condi ii specificate. n general, defectul, fie raportat la ansamblul caracteristicilor (calitate), fie raportat la o singur caracteristic , este definit standard ca o "nesatisfacere a unei condi ii sau a unei a tept ri rezonabile referitoare la o utilizare prev zut , inclusiv la securitate", prin securitate n elegndu-se acea situa ie n care riscul de v t mare (a persoanelor) sau de deteriorare este limitat la un nivel acceptabil. Defectul raportat la calitate este privit n mod pasiv, f r s existe preocup ri referitoare la mecanismul fizic de apari ie etc. Toate defectele constatate n urma unui control al calit ii sunt consemnate ca "neconformit i". Ulterior, un specialist al domeniului poate face distinc ia n "defecte de concep ie", "de fabrica ie" sau "de utilizare incorect " (dac se constat acest lucru n exploatare). n acest caz defectul nu se diversific pe componente. Defectele raportate la caracteristici prezint un interes deosebit pentru proiectare i fabrica ie. n acest caz intereseaz mecanismul fizic de producere, condi iile de apari ie, modalit i de manifestare, probabilit i de apari ie etc. (vezi cap. 8). Teoria fiabilit ii a dezvoltat o serie de domenii (Defectoscopie, Diagnoz , Defectologie) care se ocup i cerceteaz defectele elementelor i sistemelor tehnice, stabilind o clasificare, descriere i interpretare util fiabilit ii i mentenabilit ii. 1.3 NIVELUL I EVOLU IA CALIT 1.3.1 NIVELUL CALIT II II

Termenul calitate este un concept global i general utilizat n organizarea i conducerea activit ilor de care depinde calitatea unui produs. n concep ie, proiectare-dezvoltare este necesar specificarea cantitativ a calit ii unui produs, fie pentru compararea performan elor tehnice sau a celor economice. Exprimarea cantitativ a calit ii este posibil prin definirea unui nou concept "nivel al calit ii", necesar i activit ilor de perfec ionare i mbun t ire a produselor. "Nivelul calit ii" reprezint ansamblul valorilor, atestate prin ncerc ri, ale caracteristicilor produsului, care i confer acestuia capacitatea de a ndeplini condi iile impuse de utilizare. Acest concept poate fi extins i n cazul componentelor sau a unor caracteristici specifice ca de exemplu nivelul calit ii izola iei, nivelul calit ii ac ion rii (pentru un electromagnet al unui contactor) etc. "Nivel cerut" al unei caracteristici reprezint ansamblul tuturor valorilor caracteristicii impuse de utilizare, prescrise n general de standardele i normele produsului respectiv sau definite prin parametrii ncerc rilor corespunz toare stabilite Exemplu: n cazul unei structuri electroizolante, nivelul cerut izola iei, NIz, este definit de ansamblul valorilor tensiunilor nominale de izolare a tensiunii de inere la

Calitate. Elemente de ingineria calit ii impuls i a tensiunii de inere la frecven a industrial , ( Iz ! _ n ,U ti ,U f a precizate de U ) standardul corespunz tor produsului respectiv. Nivelul poate fi definit n raport cu urm toarele trei variante: a) Nivelul calit ii standard, NQs, este nivelul la care toate valorile caracteristicilor sunt raportate la valori precizate i stabilite de standardele na ionale sau interna ionale. b) Nivelul de calitate de performan , NQp, este nivelul la care cel pu in o caracteristic principal are valori net superioare celor precizate de standardele respective. Astfel, o anumit caracteristic important (capacitate de rupere la un ntreruptor, capacitate termic etc.) poate avea sau suporta valori mult superioare celor impuse de standardele in vigoare. Produsul este performant n acest caz, n raport cu o anumit caracteristic . c) Nivelul calit ii de excelen , QE, este nivelul la care toate caracteristicile au valori superioare tuturor standardelor. Produsul ndepline te cu prisosin toate condi iile standard. Produsul are un nivel de calitate deasupra tuturor standardelor interna ionale dep ind orice concuren . Produsul poate s ndeplineasc orice condi ie rezonabil a beneficiarului, ignornd condi iile de tip standard pe care le ndepline te f r nici o problem . Uneori se face observa ia c standardele tehnice nu mai sunt luate n considera ie de fabricantul respectiv. Exist firme renumite care realizeaz calitatea de excelen , desigur cu implica ii economice corespunz toare. ntre diferitele nivele men ionate exist urm toarea rela ie de ordonare: NQ S NQ P NQ E (1.1) Calitatea standard poate fi considerat ca avnd nivelul minim admisibil ceea ce ar trebuie s ntre in permanent o stare alert a fabricantului. 1.3.2 ETAPELE EVOLU IEI CALIT II. SPIRALA CALIT

II

Cerin ele utiliz rii fa de un produs evolueaz permanent. Ceea ce s-a considerat la un moment dat corespunz tor nu mai satisface cerin ele altui moment. Calitatea n concordan cu cerin ele trebuie s se schimbe. n consecin , se poate afirma despre calitate ca are un con inut istoric. Etapele evolu iei sunt determinate n special de factori economici: n Fig. 1.5 sunt prezentate etapele tipice oric rui produs: - etapa I-etapa de concep ie, proiectare i fabricare a produsului cu nivelul calit ii NQ1; - etapa II-etapa lans rii pe pia ; - etapa III-etapa satisfacerii depline a utiliz rii; - etapa IV-etapa declinului. n etapa I concep ia i fabrica ia desf oar activit i pentru realizarea unui produs cu nivelul calit ii NQ1 solicitat de utilizare. n etapa II produsul este lansat pe pia i avnd un nivel de calitate competitiv elimin treptat alte produse similare. n etapa III, nivelul NQ1 satisface majoritatea utilizatorilor i ntreprinderea l produce la capacitatea maxim . n etapa IV apare declinul economic al solu iei utilizate. Apar pe pia produse concurente.

10

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Intensitatea vnzarilor NQ2 NQ1

Decalaj

t
I I

II

III Viata comerciala

IV

Fig. 1.5 Etapele evolu iei calit ii.

Se observ c nc nainte de a apare declinul constructorul a preg tit o alt solu ie cu un nivel de calitate superior, NQ2>NQ1 care este deja lansat pe pia . Se poate defini i un decalaj ntre NQ1 i NQ2 i, de asemenea, o durat de via economic de 3-4 ani care este diferit de durata de func ionare, depinznd si de tipul produsului. Cerin ele utilizatorului oric rui produs se modific n timp. n consecin , se poate afirma c nivelul calit ii variaz permanent, varia ie reflectat de caracteristicile care definesc calitatea. Dac privim evolu ia calit ii n timp considernd evolu ia fiec rei activit i implicate n realizarea caracteristicilor i, de asemenea, noile activit i corespunz toare unor caracteristici noi se ajunge la definirea unui alt concept de "SPIRAL A CALIT II" ("Quality Spiral"), avnd acela i con inut ca bucla calit ii i reprezint "modelul conceptual al activit ilor care definesc calitatea n diferite etape i momente". n Fig. 1.6 este reprezentat graficul spiralei calit ii pentru un produs oarecare. Bucla calit ii se poate considera c este o reprezentare static a activit ilor care definesc calitatea, iar spirala calit ii este reprezentarea dinamicii activit ilor calit ii. Progresul tehnic n construc ia i realizarea de produse poate fi considerat ca un progres al calit ii. Apar permanent cerin e noi referitoare la: comportarea produsului, durata de via , condi ii de risc, impact asupra mediului ambiant etc., care m resc permanent sfera no iunii de calitate.

Fig. 1.6 Spirala calit ii

11

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 1.4 ASIGURAREA CALIT TII 1.4.1 DEFINI II I INTERPRET RI Asigurarea calit ii (Quality Assurance - QA) nseamn : "Ansamblul activit ilor planificate i sistemice implementate n cadrul sistemului calit ii si demonstrate att ct este necesar pentru furnizarea ncrederii corespunz toare c o entitate va satisface condi iile referitoare la calitate". Asigurarea calit ii nu va fi complet dac ansamblul condi iilor specificate nu reflect toate necesit ile utilizatorului. Asigurarea calit ii nseamn ncredere n produsul realizat a tuturor factorilor care au tangen cu produsul (personal de execu ie, de control, manageri, utilizatori, etc.). Asigurarea calit ii presupune, de asemenea: - specificarea nivelului calit ii, definit de proiectare si demonstrat n etapele ulterioare; - furnizarea permanent de c tre fabricant numai de produse de calitate bun ; - respectarea principiilor si regulilor care asigur realizarea calit ii specificate. Asigurarea calit ii are obiective att interne ct si externe. Obiectivele interne furnizeaz ncredere managementului iar cele externe furnizeaz ncredere utilizatorilor sau altor factori interesa i. Asigurarea calit ii rezult din ansamblul activit ilor proceselor, procedurilor, resurselor i structurilor organizatorice care formeaz sistemul calit ii. ncrederea n calitatea unui produs se formeaz n diferitele stadii de realizare ale produsului respectiv. 1.4.2 STADIILE ASIGUR RII CALIT II

Activit ile de asigurare ale calit ii se desf oar pe parcursul ntregului ciclu de via a unui produs, adic ncepnd cu ini ierea concep iei i proiect rii pn la scoaterea din uz, depozitare, recuper ri de materiale cu protec ia mediului ambiant.(Fig.1.7).
STADIUL DE CE TIE R IECTARE STADIUL DE FA RICATIE

ASIGURAREA CALITTII

Fig. 1.7 Stadiile asigur rii calit ii.

a) Stadiul de concep ie-proiectare Standardele actuale referitoare la calitate afirm ceea ce speciali tii proiectan i intuiau sau cuno teau de mult timp si anume: "CALITATEA SE PROIECTEAZ NTR-UN PRODUS, NAINTE DE EXECU IE SAU DE ASAMBLARE" - "ISO 9000 - Quality Management and Quality Assurance standards".

12

STADIUL DE TESTARE ACCE TARE

STADIUL DE UTILI ARE

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Proiectarea calit ii, n sensul defini iei actuale, tine seama de ansamblul tuturor caracteristicilor tehnice ale produsului si de cele speciale (fiabilitate, mentenabilitate, securitate, risc). Proiectarea stabile te nivelul calit ii produsului utiliznd tehnici moderne si algoritmi de calcul corespunz tori pentru dimensionare si estimarea predictiv a caracteristicilor considerate. PROIECTAREA CALIT II (Proiectarea opera ional ) nu constituie o complementaritate a proiect rii tradi ionale ci este o proiectare cu o structur si strategie diferit . Aceast proiectare va trebui asimilat n perspectiv de viitorii speciali ti deoarece actualul standard ISO 9000:2000 nu prevede nc aceast obligativitate. Actualele preocup ri sunt legate de introducerea sistemelor de management al calit ii. Considerarea defectelor fiec rei caracteristici i a probabilit ilor respective de apari ie constituie punctul de plecare n dimensionarea produsului si a stabilirii solu iei optime corespunz toare cerin elor utiliz rii. Este necesar ca proiectarea-dezvoltarea s utilizeze informa ii reale din fabrica ie pentru a stabili corelarea ntre cmpul varia iei naturale si tolerante. De asemenea, sunt necesare informa ii totale asupra materialelor inclusiv cele ob inute din ncerc ri proprii speciale. Se utilizeaz si rapoartele de defectare din exploatare (retour d'exprience). Proiectarea trebuie s urm reasc produsul de-a lungul ciclului de fabrica ie i a mai multor cicluri de mentenan . Proiectarea se bazeaz pe toate informa iile, utiliznd software standard, de tip expert, programele CAD (Computer Aided Design = Proiectare Asistat de Calculator. Acest stadiu constituie, de asemenea, activit i de "controlul proiect rii" verificndu-se elaborarea planurilor calit ii, a planific rilor i a monitoriz rii proceselor de proiectare. Se urm resc datele "de intrare" (condi ii referitoare la produs, fiabilitate, mentenabilitate, etc.) i datele "de ie ire" ale proiect rii care trebuie s fie documentate i exprimate prin condi ii, calcule i analize. Acestea sunt principalele aspecte ale proiect rii opera ionale care deocamdat se manifest sporadic. b) Stadiul de fabrica ie n acest stadiu calitatea este asigurat prin realizarea conformit ii n raport cu documenta ia tehnic , prin organizarea i implementarea procedurilor de verificare si control n toate fazele procesului tehnologic de fabrica ie ncepnd cu recep ia de materiale. Urm rirea sistematic a ncadr rii proceselor de fabrica ie i a caracteristicilor realizate n limitele de tolerante prescrise, analizele rezultatelor ncerc rilor de laborator, analizele defectelor constatate si utilizarea de metode avansate de prelucrare si interpretare a informa iilor constituie elementele de baz ale asigur rii calit ii produselor. c) Stadiul de testare-acceptare Este stadiul final n care produsul realizat este supus unor teste multiple concepute pentru a confirma dac execu ia produsului este conform cu nivelul de calitate cerut i ndepline te corespunz tor func iile necesare cerute. ncerc rile de fiabilitate i mentenabilitate, prelucrarea i interpretarea rezultatelor constituie etape importante n acceptarea calit ii produsului i n furnizarea ncrederii n produsul respectiv. d) Stadiul de utilizare Evaluarea performantelor produsului n condi iile reale de func ionare cu returnarea informa iilor din exploatare duc la mbun t irea capabilit ii produsului. Informa iile ob inute din exploatare, n ipoteza exactit ii acestora, prezint un interes deosebit pentru evaluarea credibil a performantelor produsului. Asigurarea calit ii, ncrederea n produsul respectiv, se ob ine din desf urarea corect a tuturor activit ilor legate de calitate n toate stadiile prin care trece produsul.

13

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 1.4.3 COMPONENTE ALE ASIGUR RII CALIT TII 1.4.3.1 Controlul calit tii Controlul calit ii (Quality Control - QC) nseamn tehnicile i activit ile cu caracter opera ional utilizate pentru a verifica ndeplinirea condi iilor referitoare la calitate consolidnd ncrederea n produsul respectiv. De fapt controlul rezultatelor diferitelor activit i a existat dintotdeauna, avnd acela i obiectiv final de a verifica dac s-a realizat ceea ce s-a dorit. Apari ia n ultimele decenii a sintagmei de "control al calit ii" a f cut ca acestor activit i s i se acorde o aten ie deosebit . n acest caz controlul trebuie s se desf oare sistematic dup reguli stabilite, furniznd elementele necesare ncrederii n calitatea realizat contribuind astfel esen ial la asigurarea calit ii. Controlul total al calit ii este legat de toate etapele ciclului de viat a unui produs. Con inutul, tehnicile i metodologiile adoptate de controlul calit ii sunt specifice fiec rei etape a ciclului de via : proiectare, fabrica ie, instalare-montaj, utilizare i ntre inere. Controlul calit ii cuprinde proceduri pentru identificarea tehnicilor statistice adecvate, necesare pentru a verifica acceptabilitatea capabilit ii procesului i a caracteristicilor produsului (ISO 9001). a) Controlul proiect rii Totdeauna proiectarea a avut faze de control i verificare bine conturate. Se tie c proiectarea oric rui echipament electric are o prim parte denumit "proiectare preliminar " format din predimensionarea sau alegerea componentelor urmat de a doua parte "verificare proiect" care poate fi fie analitic , format din "calcule de verificare", fie experimental constituit din realizarea unui prototip. i n cazul proiect rii tradi ionale, care se mai continu n multe sectoare tehnice, se ntlnesc activit i de verificare si control referitoare la calitate. Controlul proiect rii, n spiritul noilor standarde ISO 9000 are un con inut mai riguros. Termenul "calitate" considerat n faza de concep ie-proiectare include i caracteristicile de fiabilitate, mentenabilitate, securitate i risc care sunt n general specificate de utilizare. Proiectarea trebuie s stabileasc i s men in proceduri n vederea verific rii i asigur rii satisfacerii condi iilor specificate. Condi iile referitoare la produs care formeaz date "de intrare" ale proiect rii trebuie analizate, verificate pentru a constata dac sunt corespunz toare, n conformitate cu nevoile utiliz rii. Datele "de ie ire" ale proiect rii trebuie documentate, exprimate prin condi ii, calcule si analize. Verificarea acestor elemente de proiectare constituie controlul calit ii produsului n faza de concep ie-proiectare. Verificarea proiectului trebuie s stabileasc faptul c date "de ie ire" ale proiect rii satisfac condi iile din datele "de intrare" ale proiect rii. Controlul proiect rii con ine activit i si proceduri cunoscute ndeosebi speciali tilor proiectan i ai domeniilor respective. O component important a calit ii proiect rii o reprezint calitatea documentelor tehnice elaborate. Sunt necesare proceduri de control al tuturor documentelor i datelor furnizate fabrica iei. Un personal autorizat controleaz i avizeaz documenta ia pus n circula ie. Documentele perimate sau modificate sunt retrase din toate punctele de difuzare sau utilizare. b) Controlul fabrica iei Controlul fabrica iei este controlul cel mai cunoscut att factorilor interni ct i externi (utilizatori sau altor factori interesa i).

14

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Controlul calit ii n stadiul de fabrica ie al unui produs con ine un volum de activit i foarte mare i diferit, legat de fiecare component i de diferitele etape ale proceselor de fabrica ie. Metodele controlului de fabrica ie se bazeaz pe metodologii i procedee specifice componentelor analizate i sunt fundamentate de statistica matematic i teoria probabilit ilor (aceste metode sunt prezentate la cap. Calimetrie). Controlul de fabrica ie are un rol important n asigurarea calit ii unui produs fiind n general considerat elementul de baz a ncrederii n calitatea produsului att pentru produc tor ct si pentru utilizator. De multe ori controlul de fabrica ie este f cut r spunz tor de toate deficien ele care se constat la utilizare. referitor la aceast situa ie trebuie subliniat urm torul aspect: controlul calit ii nu creeaz calitatea, ci verific i atest calitatea existent , definit de concep ie. n consecin mbun t irea calit ii este o problem de concep ie, de proces i nu de control. Controlul de fabrica ie are rolul de a verifica conformitatea cu documenta ia tehnic a produsului i de a ndep rta defectele sistematice. Produc torul trebuie s stabileasc i s men in proceduri documentate pentru controlul verific rii i depozit rii produsului furnizat utilizatorului. n unele cazuri este necesar i stabilirea documentat a parcursului produsului de-a lungul tuturor etapelor de fabrica ie ncepnd cu recep ia materialelor, procese tehnologice, depozitare, livrare i montaj ("trasabilitatea produsului"), incluznd i ncerc rile ale c ror rezultate se nregistreaz i se arhiveaz . O nregistrare a calit ii furnizeaz dovezi obiective ale activit ilor efectuate sau ale rezultatelor ob inute. O nregistrare poate fi scris sau stocat pe orice suport de date. Fabrica ia modern necesit monitorizarea si controlul continuu al parametrilor proceselor tehnologice de produc ie pentru a se asigura permanent ndeplinirea condi iilor specificate. Controlul de fabrica ie poate fi "control total" dac este extins la toate activit ile tuturor compartimentelor tehnice ale unei ntreprinderi. Se constat o eficacitate sporit a controlului dac executantul unei opera ii particip la controlul opera iei anterioare. Acest control este participativ. Dac se prev d opera ii de control "integrate" n toate fazele proceselor de fabrica ie controlul calit ii este denumit "control total integrat participativ". Controlul calit ii n domeniul fabrica iei include si forma denumita "inspec ie" care const din activit i generale care urm resc: dac activit ile de control se desf oar conform planului calit ii, sau cu procedurile documentate; daca se folosesc metode de monitorizare si control al proceselor; dac sunt efectuate toate ncerc rile necesare la recep ia materialelor i, de asemenea, dac este efectuat verificarea conformit ii produsului finit cu condi iile specificate. Fabricantul este obligat s stabileasc i s p streze nregistr ri care fac dovada c produsul a fost supus la inspec ii i ncerc ri avnd criterii de acceptare definite. Controlul calit ii include i verificarea metrologic sistematic a mijloacelor de m surare i ncercare. Verific rile metrologice, mpreun cu toate ncerc rile i verific rile calit ii, se p streaz i se arhiveaz pentru a demonstra, cnd este cazul, realizarea calit ii cerute. nregistr rile calit ii trebuie s fie lizibile si identificabile n raport cu produsul n cauz . Duratele de p strare a nregistr rilor calit ii trebuie stabilite i nregistrate n corelare cu durata de garan ie a produsului, r spunderea juridic , etc. i sunt la dispozi ia utilizatorului.

15

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Controlul calit ii se extinde i la activit ile de manipulare, depozitare, ambalare i livrare pentru a asigura men inerea calit ii n fazele respective. 1.4.3.2 Auditul calit ii Auditul calit ii (Quality Audit) nseamn "examinarea sistematic i independenta n scopul de a determina dac activit tile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum i dac aceste dispozitii sunt implementate efectiv i sunt corespunz toare pentru realizarea obiectivelor". Auditul calit ii se poate aplica unui sistem al calit ii, unor procese, produse sau servicii, purtnd denumirile respective (auditul proiect rii, a controlului, a certific rii, etc.). Auditurile calit ii sunt efectuate de un personal independent care nu are responsabilit i directe n domeniile auditate, dar de preferin , colaboreaz cu personalul domeniilor respective. Auditul calit ii poate evalua necesitatea mbun t irii calit ii sau necesitatea unor ac iuni corective. Auditul calit ii poate fi intern sau extern. a) Auditul intern poate avea urm toarele obiective: - identificarea punctelor slabe referitoare la calitate; - eliminarea risipei; - de a verifica efectul ac iunilor corective. Auditul intern este un instrument de management pentru conducerea sistemului. Un audit poate constata i dac sistemul de management al calit ii i ndepline te obiectivele de calitate declarate. Auditul intern poate furniza o compara ie ntre ceea ce planul calit ii stipuleaz c ar trebui s se fac i ceea ce se face de fapt. n general auditul intern trebuie s se refere la urm toarele: - neconformit i cu instruc iunile stabilite; - deficiente ale sistemului de management al calit ii; - recomand ri de ac iuni corective pentru a mbun t i sistemul calit ii i managementului calit ii; - referiri la tehnicile de m surare, ncercare, nregistrare i arhivare a rezultatelor. Managementul calit ii trebuie s prevad "planuri de audit" care s acopere toate domeniile i activit ile specifice i care s se desf oare la intervale de circa 3-4 luni. Planul trebuie s prevad calificarea minim a personalului care ndepline te auditul, modul de finalizare i de aprobare a raportului de audit. Pentru auditul intern se recomand a fi realizat de un personal calificat corespunz tor, putnd fi i membri ai colectivului de control al calit ii, avnd n vedere ca ace tia s nu fie responsabili de calitatea produsului auditat. b) Auditul extern se efectueaz neplanificat la ini iativa utilizatorului. Fabricantul trebuie s fie de acord cu efectuarea acestor evalu ri i, de obicei, acestea se g sesc ca o clauz separat n contract. n general aceste audituri sunt simple i de obicei sunt utilizate n cazul echipamentelor mai complexe avnd ca obiectiv conformitatea cu standardele specificate. n cazul unor utilizatori importan i i stabili (CNCF "CFR", CONEL, etc.) produc torul de echipament electric creeaz condi ii speciale de desf urare a acestor audituri asigurnd: - un birou i facilit i administrative; - spa iu de lucru necesar pentru verificarea produselor;

16

Calitate. Elemente de ingineria calit ii acces pe fluxul tehnologic i de fabrica ie i n laboratoarele de ncerc ri; sprijin pentru documentare; asigurarea particip rii la recep ia materialelor; asistent la manipularea, ambalarea, depozitarea i livrarea produselor respective. Aceste activit i definesc ceea ce se nume te "evaluarea produc torului". 1.5 SISTEMELE CALIT II I ALE MANAGEMENTULUI CALIT II -

1.5.1 SISTEMELE CALIT TII 1.5.1.1 Elemente generale, defini ii i interpret ri Sistemele calit ii ("Quality Sistem" - QS) nseamn "ansamblul de structuri organizatorice, proceduri, procese i resurse necesare realiz rii calit ii unui produs" si implement rii managementului calit ii". Termenul de resurs trebuie n eles n sensul general incluznd: personal, finan e, facilit i, echipamente, tehnici si metode. Sistemele calit ii constituie modele de asigurare ale calit ii. Se definesc astfel trei modele de asigurare a calit ii: - model ISO 9001 pentru asigurarea calit ii n proiectare-dezvoltare, produc ie, montaj si service; - model ISO 9002 pentru asigurarea calit ii n produc ie i montaj; - model ISO 9003 pentru asigurarea calit ii n inspec ii i ncerc ri finale. Modelele respective sunt complementare (nu alternative). Modelul complet l constituie modelul ISO 9001 care are ca obiectiv calitatea ncepnd de la proiectare pn la utilizare considernd toate stadiile produsului. Sistemul calit ii unui produs (model ISO 9001) poate fi stabilit pe baza cunoa terii n detaliu a tuturor aspectelor proiect rii, a materialelor, a proceselor tehnologice, de fabrica ie si montaj. Asigurarea calit ii n cadrul acestui model, nu poate fi complet dac nu sunt exprimate toate cerin ele utiliz rii. Sistemul calit ii este specific fiec rui produs sau unei categorii ntregi de produse i nu trebuie s fie mai extins dect o cere realizarea obiectivelor calit ii. ncadrarea n standarde interna ionale a sistemului calit ii este o opera ie care necesit o documentare complet . n general se men ioneaz numai elementele generale i de principiu specifice condi iilor de proiectare i de fabrica ie ale unui produs. Fabricantul i stabile te sistemul calit ii care s i asigure competitivitatea pe pia a de desfacere. Standardul ISO 9001:2000 consider modelul general de proces referindu-se numai la sistemul managementului calit ii. Sistemul calit ii este necesar s satisfac toate obiectivele referitoare la calitate i, de asemenea, necesit ile manageriale interne ale ntreprinderii. 1.5.1.2 Func iile sistemului calit ii Ansamblul tuturor caracteristicilor produsului formeaz baza elabor rii sistemului calit ii i a activit ilor care urmeaz a se desf ura. Aceste activit i definesc func ia sistemului care are ca efect realizarea calit ii produsului considerat. n Fig. 1.8 sunt reprezentate n mod simplificat componentele func iei sistemului calit ii model ISO 9001.

17

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

nalize monta , mentenant, comportare n exploatare

Fig. 1.8. Func iile sistemului calit ii.

Acest grafic se detaliaz func ie de tipul i caracteristicile produsului. 1.5.1.3 Fluxul de informa ii al sistemului calit ii Realizatorii calit ii (proiectan i i fabrican i) trebuie s cunoasc mai multe despre calitate.
CONCEPTIE PROIECTARE OPERATIONALA
TEORIE=FENOMENE SI PROCESE FIZICE REVISTE TEHNICE BREVETE SIMPOZIOIIOANE STIINTIFICE SOLUTII EXISTENTE

CERCETARI MATERIALE TEHNOLOICE CARACTERISTICI ANDURANTA

EXECUTIE PROTOTIP INCERCARI PROTOTIP

INCERCARI FIABILITATE

FABRICATIE INCERCARI CONTROL TOTAL

Fig. 1.9 Fluxul de informa ie al calit ii.

Proiectarea calit ii unui produs necesit un volum foarte mare de informa ii achizi ionate din toate domeniile de tehnice legate de produsul respectiv. Aceste informa ii formeaz un sistem care func ioneaz continuu pe baza unei structuri organizatorice opera ionale. Informa iile tehnice sunt esen iale pentru concep ia i proiectarea calit ii.

18

T I I

I T

laborare control total al calittii ncercri, analiza calittii de abricatie. ctiuni corective. Tehnici statistice. nregistrri anipulare, depozitare udituri interne

UTILIZARE
SERVICE ANALIZE SOLICITARI ANALIZE COMPORTARE

&

'

"

T I I

   

    

naliz contract ( tem)

naliz piat, solutii, materiale, costuri roiectare, ncercri. ocumente ontrol proiectare si documentatie laborari procese, procedee tabilire resurse. tructuri

Calitate. Elemente de ingineria calit ii n Fig. 1.9 este reprezentat circula ia informa iilor sau fluxul de informa ii necesar concep iei i proiect rii, necesar deciziilor corecte de adoptare a solu iilor, preestimarea i verificarea caracteristicilor calit ii. n aceast figur sunt precizate si sursele importante de unde se ob in informa ii utile concep iei i proiect rii. Informa iile tehnice complexe, din toate domeniile, asigur competitivitatea calit ii pe pia sau fiabilitatea comercial a produsului i n final sus in o lung durat de via a ntreprinderii respective. 1.5.2 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALIT II

1.5.2.1 Sisteme de management. Defini ii, modele i obiective Sistemul managementului calit ii ("Quality Management System" - QMS) este "ansamblul activit ilor func iei generale de management care determin politica n domeniul calit ii, obiectivele i responsabilit ile i care le implementeaz n cadrul sistemului calit ii prin mijloace cum ar fi planificarea calit ii, controlul calit ii, asigurarea calit ii i mbun t irea calit ii". Procedurile documentate (scrise) trebuie s precizeze toate elementele necesare a fi cunoscute. Sistemul managementului calit ii reprezint ansamblul activit ilor de conducere la nivelul ntreprinderii incluznd i activit ile de conducere ale diferitelor compartimente. Managementul calit ii constituie responsabilitatea tuturor nivelurilor de management, avnd ns conducerea managementului de la nivelul cel mai nalt. a) Managementul total al calit ii Evolu ia sistemului de management al calit ii se orienteaz spre sisteme integrale de management care extind aria de ac iune asupra tuturor compartimentelor i activit ilor din ntreprindere. n acest caz se define te "Managementul Total al Calit ii ("Total Quality Management" - TQM) ca fiind "modul de management al unei organiza ii, concentrat asupra calit ii, bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia i care vizeaz un succes pe termen lung prin satisfacerea utilizatorului precum i avantaje pentru to i membrii organiza iei i pentru societate". Calitatea este plasat n centrul tuturor preocup rilor. Sistemele TQM sunt dezvoltate si transpuse n practic cu solu ii individuale specifice fiec rei ntreprinderi. Principiul de baz al procesului TQM este "fiecare este simultan i produc tor i utilizator". b) Aspectul dinamic al sistemului de management al calit ii Managementul calit ii unui produs elaboreaz , organizeaz si conduce activit ile necesare realiz rii calit ii. Acest management trebuie s aib o permanent preocupare de mbun t ire a sistemului managementului calit ii. n principiu perfec ionarea managementului ("calea lui Deming") se poate realiza prin definirea permanent a urm toarelor obiective: - Planificare: a stabili obiectivele, termene, procese necesare ob inerii de rezultate corespunz toare cerin elor; - Execu ie: a pune n func ie procese stabilite pentru executarea produsului cerut; - Verificare: a suprapune i controla procesele i produsul n raport cu obiectivele propuse; - Interven ie: a ntreprinde ac iuni permanente de mbun t ire a performan elor proceselor de execu ie.

19

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Sistemul de management al calit ii trebuie s ac ioneze ca un sistem dinamic (Fig.1.10) Sistemul de management al calit ii este eficient dac n ntregime este: documentat (instruc iuni scrise), cunoscut i n eles de ntreg personalul ntreprinderii. Sistemul de management al calit ii este fiabil dac ntreg personalul consider c asigurarea calit ii nseamn asigurarea viitorului ntreprinderii, tie cum s contribuie la realizarea calit ii i este stimulat s participe la func ionarea sistemului. Sistemul de management al calit ii trebuie s fie capabil s ntre in nentrerupt un control sistematic asupra activit ilor interne sau externe care influen eaz calitatea unui produs.
IFI

TI

IFI

Fig. 1.10 Aspectul dinamic al managementului calit ii.

c) Modelul de proces ISO 9000:2000 n principiu standardul ISO 9000:2000 porne te de la ideea c orice crea ie este realizat printr-un proces. De asemenea, orice activitate sau opera iune care prime te date de intrare (input-uri) i le transform n rezultate (output-uri) poate fi considerat un proces. n consecin aproape toate activit ile industriale i opera iile de servicii sunt procese. Procesul n sine reprezint o transformare care adaug valoare (proces de creare a valorii). Un proces care nu creeaz valoare ar trebui eliminat n scopul simplific rii sau optimiz rii opera iilor. Realizarea unui produs se ob ine printr-o re ea de procese. Un proces const din etape interdependente care se succed logic contribuind la cre terea valorii i la o realizare secven ial a produsului. n cadrul fiec rei etape sunt definite intr ri, condi ii i ie iri pentru fiecare post sau punct din lotul activit ilor de realizare a produsului (Fig.1.11). ntr-o succesiune de etape de proces, ie irea unei etape devine intrare pentru etapa urm toare. Schema este un model pentru procesele de sistem de management al calit ii putnd indica i interac iunea dintre procese. Conform ISO 9000-1 un proces este un set de resurse i activit i aflate n interac iune, care transform intr rile n rezultate. Prin documentarea proceselor, stabilirea parametrilor de proces, a obiectivelor, verific ri i reac ia de r spuns (feedback) se asigur realizarea calit ii etapei respective. Responsabilul pentru o etap sau o succesiune de etape este executantul. Managementul stabile te cerin ele i responsabilit ile fiec rui proces. Prin optica acestui model, satisfacerea i nivelul satisfacerii cerin elor utiliz rii, ac ionnd ca un feedback, orienteaz obiectivele de baz ale managementului calit ii. Managementul procesului este aplicat pentru toate procesele necesare realiz rii produsului i rezultatele procesului sunt verificate justificnd decizia adoptat .

20

65

9 35 5 4 6 5 13 4 7 5

I T

TI

4 6 5 13

0 21 ) 84 6 5 53 ) 74 5 25 5 2

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Intrare Etapa a procesului

Iesire

M surare

TestareDecizie Reac ie

Fig. 1.11 Etap a procesului.

d) Obiectivele de baz ale sistemului de management al calit ii Sistemul de management al calit ii nseamn o structur organizatoric , activit i, resurse i evenimente care furnizeaz proceduri i metode de implementare care s asigure capacitatea unei ntreprinderi de a ndeplini cerin ele de calitate. Sistemul de management trebuie s satisfac cerin ele necesare realiz rii obiectivelor de baz prezentate n Fig. 1.12 asigurnd activit i opera ionale de conducere.
SI I IT II T II

IT

IT

T II

IT

II

I ST

Fig. 1.12 Obiectivele principale ale sistemului de management al calit ii

Asigurarea calit ii bazat pe un control eficient, elaborarea unui manual de management al calit ii i conducerea ntregului lan de procese constituie con inutul obiectivelor de baz al sistemului de management al calit ii. 1.5.2.2 Politica n domeniul calit ii Prin "politic n domeniul calit ii" (Quality Policy" - QP) se n elege "ansamblul obiectivelor i orient rilor generale ale unei ntreprinderi n ceea ce prive te calitatea a a cum este exprimat oficial de conducere la nivelul cel mai nalt". Politica n domeniul calit ii este definit considernd urm toarele obiective: - furnizarea de produse si servicii care s satisfac a tept rile utiliz rii; - concordant cu standardele referitoare la calitate; - mbun t ire permanent a calit ii; - realizarea calit ii competitive. Politica n domeniul calit ii este stabilit si pus n aplicare de conducerea unei ntreprinderi care fixeaz i responsabilit i la nivelul fiec rui proces sau compartiment n care se realizeaz calitatea. a. Trilogia calit ii O expresie modern a politicii n domeniul calit ii a fost formulat de J.M.Juran, cunoscut specialist american de origine romn , intitulat trilogia calit ii.

21

IH GAF GCGPD UPF


T IT II

IH GAF EG DCTEFPDV

IH GAF CGC UESEBAUAS GCGACUAS

IH GAF GA UESEBAUAS ET CGCSE EGER FE QP


I SIST TI

CDFCG ET UC IFCD U

IH GAF EG DCUAGV

IH GAF AEDADCB A

IT

I II

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Acest concept avansat al politicii calit ii se bazeaz pe trei obiective orientate de calitate: - planificarea calit ii; - controlul calit ii; - mbun t irea calit ii. Fiecare proces este universal cuprinznd o serie ntreag de activit i i secven e care se desf oar continuu. Punctul de plecare este planificarea calit ii i stabilirea de procese care s ndeplineasc sarcinile specificate. Obiectivul planific rii poate fi oricare: un proces de birou pentru producerea documentelor, un proces ingineresc de proiectare mai bun, un proces de fabrica ie cu abateri mai reduse, un proces de service care corespunde mai bine cerin elor utiliz rii, etc. n Fig. 1.13 este reprezentat ansamblul universal al proceselor care formeaz trilogia calit ii.
f X f We bda`c YbYa d YX W
PO ITI I T

Fig. 1.13 Graficul trilogiei calit ii.

Planificarea calit ii include activit i de analiz , cercetare, proiectare si punere n fabrica ie a unui produs cu o calitate care rezult din progresul permanent care se nregistreaz n direc iile respective. Controlul calit ii este procesul care fundamenteaz ncrederea n calitatea prev zut . mbun t irea calit ii este un proces permanent anticipnd cerin ele utiliz rii avnd ca efecte: progresul n domeniul calit ii i asigurarea competitivit ii tehnice i economice. Trilogia calit ii arat c n prezent calitatea este rezultatul unor procese performante continuu mbun t ite. b. Factori de competitivitate ai calit ii Competi ia ntre diferi ii furnizori ai unui tip de produs implic numeroase aspecte: pre , activit i de service, facilit i de transport i instalare, etc., dar cel mai important factor de competi ie l formeaz calitatea. Calitatea ca factor de competi ie reprezint un efect al politicii n domeniul calit ii i un obiectiv important al managementului calit ii. Utilizarea calit ii n condi ii de competi ie necesit : 1. Cunoa terea "calit ii existente pe pia " i utilizarea informa iilor respective n reproiectarea calit ii produsului; 2. Cunoa terea clar a necesit ilor i a condi iilor de func ionare a produsului; 3. Proiectarea produsului: stabilire de performante prin cre terea fiabilit ii, reducerea activit ilor de mentenan , optimizarea solu iei constructive pe baza criteriilor economice; 4. Perfec ionarea proceselor tehnologice de fabrica ie i inerea acestora "sub control"; 5. Precizarea perioadelor de garan ie a calit ii printr-o cunoa tere mai bun a performan elor produsului i ale condi iilor de utilizare;

22

f
mbun t irea

Planificare

ontrol

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Cercetarea am nun it a materialelor utilizate i n special a caracteristicilor de anduran pentru diferitele solicit ri specifice produsului; 7. mbun t irea sistemului de informa ie intern i extern prin ac iuni sus inute de ntoarcere a informa iilor; 8. Analiza i mbun t irea planului calit ii; 9. Perfec ionarea sistemelor de control, pentru evitarea trecerii neconformit ilor i asigurarea unei reputa ii pozitive pe pia . Realizarea acestor obiective antreneaz toate compartimentele i ntregul personal privind mbun t irea calit ii 6.

1.6 DOCUMENTE SEMNIFICATIVE ALE CALIT ALE MANAGEMENTULUI CALIT II


1.6.1 GRUPAREA DOCUMENTELOR CALIT II

II

Standardele ISO stabilesc regulile de baz pentru sistemele de management al calit ii ncepnd de la precizarea principiilor de baz pn la implementarea acestora. Un sistem de management al calit ii poate fi eficient dac este n ntregime documentat (scris), n eles i urmat de c tre to i. Exist numeroase documente tehnice care condi ioneaz calitatea unui produs. Acestea pot fi grupate pe trei nivele (A, B si C). n Fig. 1.14 se prezint o grupare de principiu.
g
Nivelul A Manualul Calitatii
Politica de Calitate Organizatia Functii Elemente ale sistemului calitatii Controlul Documentelor si al Datelor Controlul Inregistrarilor de Calitate

edere de ansamblu Declara ia politicii de

Politica de Calitate si Organizatie

Nivelul B

Actiuni Corective si Preventive Audituri interne ale Calitatii Imbunatatire continua Satisfactia beneficiarului Revederea Sistemului Calitatii

Sistemul de Control al Calitatii

Nivelul C

Realizarea serviciilor, suport si procese interne

Proceduri

Instructiuni de Lucru Documente si Forme de Referinta

Fig. 1.14 Ierarhia tipic a documentelor sistemului calit ii.

Oricare document poate fi considerat separat, utilizat corespunz tor sau nlocuit. Printre documentele semnificative ale calit ii se pot considera urm toarele: - Manualul Managementului calit ii; - Planul Calit ii; - Documentele (diplomele) de certificare i de acreditare.

23

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Aceste documente constituie elementele de baz ale asigur rii calit ii i ale ncrederii utilizatorului n calitatea produsului solicitat. 1.6.2 MANUALUL MANAGEMENTULUI CALIT II

Manualul managementului calit ii (MMC) este documentul care prezint politica n domeniul calit ii i descrie sistemul calit ii unei ntreprinderi. MMC reprezint nregistrarea oficial a sistemului de management al calit ii unei anumite ntreprinderi si este o carte a regulilor referitoare la calitate dup care func ioneaz ntreprinderea respectiv i, de asemenea, o surs de informa ii pentru utilizare. Manualul managementului calit ii con ine n general elementele prezentate n Fig.1.15 i de asemenea: - o declara ie a politicii ntreprinderii referitoare la calitate i controlul calit ii; - descrierea responsabilit ilor factorilor de conducere; - programele de instruire n domeniul asigur rii calit ii. MMC trebuie s mai precizeze: - cum func ioneaz recep ia materialelor de la subcontractan i; - cum se nlocuiesc documenta iile tehnice; - cum se nregistreaz inspec iile i auditurile; - cum se monitorizeaz calitatea; - cum se gestioneaz si cum se arhiveaz documentele referitoare la controlul calit ii.
M

CT

I I IT TI

Cine ce face?

Cum si cu ce mi loace?

Fig. 1.15 Con inutul MMC.

Fiecare ntreprindere nume te un Manager al calit ii (Directorul calit ii) direct subordonat Directorului General. n Fig. 1.16 sunt prezentate principalele responsabilit i ale managerului calit ii. Este necesar ca Managerul Calit ii s aib o bun preg tire profesional cu experien , i cuno tin e n domeniul calit ii i fiabilit ii, care s -i permit s - i exercite cu competent autoritatea. Prin PROCEDUR se n elege modul specificat de efectuare a unei activit i. Procedurile sunt documentate (procedura scris ) n care se precizeaz toate elementele necesare a fi cunoscute. Procedurile tehnologice de fabrica ie sunt explicit documentate, precizndu-se scopurile si domeniul de aplicare ale unei activit i: ce trebuie f cut, de c tre cine, unde i cum trebuie efectuat activitatea, ce materiale, echipamente i documente trebuie utilizate, cum trebuie controlat i nregistrat activitatea.

24

stuptsu

h qh pqp is srhih qpqhpih


M M T IC

IT TII

upys wuv

sts wuv

h q xhtiwvtsu up pu t

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Pentru fiecare opera ie trebuie s se tie: ce trebuie f cut, cu ce, i de ce. Nu trebuie s se lase operatorului nici o alternativ .

unc ionarea sistemului calit ii

Proiectarea manualului calita i Proiectarea planului calit ii

Fig. 1.16 Responsabilit ile managerului calit ii.

n cazul unor modific ri de procedur se urm resc sistematic documenta iile corectate. Manualul managementului calit ii este specific fiec rei ntreprinderi i este avizat de un for superior administrativ n domeniul calit ii. 1.6.3 PLANUL CALIT TII 1.6.3.1 Graficul i con inutul planului Planul calit ii este "un document care stabile te practicile de calitate specifice, resursele i secven ele activit ilor relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract". Fiecare tip de produs are un plan al calit ii diferit i n general trebuie s con in urm toarele: - s asigure compatibilitatea proiect rii, a proceselor de produc ie i a montajului cu documenta ia aplicat i, de asemenea, s coreleze diferitele etape de realizare a produsului; - s precizeze criterii de acceptare si de respingere, s prevad condi iile nregistr rilor calit ii i arhivarea rezultatelor; - s precizeze scopul, obiectivele calit ii exprimate n caracteristici cantitative, construind un document de sine st t tor;

25

irectorul general

anagerul calit ii

ecep ia materialelor

alitatea pe flux de fabrica ie ontrolul calit ii

Calitate. Elemente de ingineria calit ii s con in , de asemenea, cerin e de performant , cu precizarea metodelor, procedurilor de calitate i instruc iuni de lucru, criterii de acceptare si de respingere; s con in o planificare a calit ii n corelare cu cerin ele, procesele si tehnicile speciale necesare; s stabileasc i s men in i proceduri documentate pentru controlul tuturor documentelor cu preciz ri pentru fiecare produs.

n Fig.1.17 este prezentat un grafic al planului calit ii (simplificat) al unui echipament electric. Graficul planului calit ii trebuie s se refere la ntreg "ciclul de via " al unui produs. Ciclul de viat este definit ca: "intervalul de timp de la ini ierea concep iei produsului pn la nl turare si scoatere din uz". Acest plan al programului calit ii este un document tehnic de baz i se elaboreaz n faza de concep ie-proiectare. Se pot considera n general urm toarele faze ale ciclului de viat : 1. Concep ie i defini ie; 2. Proiectare / dezvoltare; 3. Fabrica ie - ncerc ri - control; 4. Instalare - punere n func iune; 5. Utilizare - mentenan ; 6. Scoatere din uz - lichidare. Con inutul general i de principiu al fiec rei faze este: n faza de concep ie i defini ie se stabilesc necesit ile i cerin ele referitoare la produs, definindu-se toate aspectele tehnice. Solu iile adoptate au un impact direct asupra produsului i asupra costului de-a lungul ciclului de via . n fazele de proiectare / dezvoltare se elaboreaz i se documenteaz solu iile tehnice cu specifica ii detaliate de fabricare, se realizeaz documenta ia produsului i instruc iunile de ntre inere i utilizare. Se asigur cerin ele referitoare la siguran a n func ionare, analize predictive, criteriile de verificare i atestare, activit ile de ingineria calit ii, propagarea erorilor si abaterilor, optimiz ri, performante, planific ri i sus ineri logistice ale mentenan ei, etc. n aceast faz se proiecteaz calitatea produsului. De asemenea, se formuleaz cerin ele referitoare la scoaterea din exploatare i, dac este cazul, m surile necesare de protec ie a mediului ambiant. n faza de fabrica ie se consider procesele i procedeele de realizare a caracteristicilor calit ii. Se pun n func ie planurile de control si procedeele stabilite, se asigur stabilitatea proceselor de fabrica ie, ncerc rile de conformitate, se verific dac elementele stabile de proiectare nu sunt modificate pe durata procesului de fabrica ie. Activit ile fundamentale sunt legate de verificarea i atestarea ndeplinirii condi iilor impuse i de ncerc rile de fiabilitate i mentenabilitate. Faza de instalare i de punere n func ie a echipamentului n conformitate cu instruc iunile tehnice, asigur calitatea produsului instalat. Se prev d activit i de control i verificare a func ion rii putndu-se estima efectul transportului i a depozit rii asupra calit ii. Faza de utilizare i de mentenan este foarte complex i presupune existen a unei leg turi sistematice ntre constructor i utilizator asigurnd un flux de informa ii permanent (retur de experien ). Pentru a asigura siguran a n func ionare este necesar s se prevad : - instruc iuni de exploatare;

26

Calitate. Elemente de ingineria calit ii - instruc iuni de ntre inere; - instruc iuni de avertizare; - instruire; - piese de schimb, etc. Faza de scoatere din exploatare este faza n care produsul este ndep rtat de la locul de utilizare, demontat, scos din serviciu, distrus sau depozitat. n aceast faz se prev d ac iuni de analize ale uzurii i se asigur feed-back-ul datelor n scopul de a mbun t i fiabilitatea i mentenabilitatea de concep ie i proiectare. De asemenea, se prev d activit i de recuperare a materialelor sau elementelor reciclabile, n condi iile de protec ie a mediului ambiant. Un plan al calit ii trebuie s fie ct mai scurt posibil. Acesta poate fi alc tuit dintr-un num r de p r i (plan structurat), fiecare reprezentnd cte un plan pentru o etap distinct cu: proiectare, aprovizionare, fabricare, ncerc ri, etc. n final planul calit ii trebuie analizat pentru conformitate i aprobat de un grup autorizat format din reprezentan ii tuturor departamentelor implicate n realizarea nivelului calit ii din partea produc torului. 1.6.3.2 Mod de elaborare a planului calit ii La elaborarea planului calit ii trebuie stabilite i precizate toate activit ile i elementele definitorii ale calit ii produsului n condi iile date. Planul calit ii este suplimentar documenta iei de baz a sistemului calit ii dar nu trebuie s dubleze documenta ia de baz . Planurile calit ii trebuie s reflecte mecanismul care face leg tura ntre cerin ele i condi iile specifice produsului i procedurile sistemului calit ii. Un plan al calit ii poate fi utilizat pentru monitorizarea i evaluarea condi iilor referitoare la calitate. Elaborarea unui plan al calit ii se bazeaz pe urm toarele activit i sau ac iuni preliminare: - analiza preliminar a nivelului calit ii produsului i a cerin elor respective; - considerarea tuturor caracteristicilor, componentelor i a fazelor realiz rii calit ii (concep ie, proiectare, fabrica ie); - corelare cu manualul managementului calit ii; - coordonare cu cerin ele i condi iile standardelor referitoare la calitate. Planul calit ii trebuie s precizeze i etape de control i revizie care s reflecte modific rile pe parcurs aduse produsului. 1.6.4 DOCUMENTE DE CERTIFICARE, EVALUARE I ACREDITARE n conformitate cu actualele standarde ale calit ii certificarea se refer numai la sistemele managementului calit ii. Certificarea este confirmarea de c tre un ter independent i recunoscut a faptului c o ntreprindere are introdus n practic i men inut corespunz tor un sistem de management al calit ii. Existen a unui manual al managementului calit ii nu constituie o dovad suficient pentru un utilizator c se i aplic n practic . Certificatul de conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2000 privind sistemul de management al calit ii constituie o garan ie a stabilit ii, calit ii i seriozit ii serviciilor i un argument important n definirea calit ii n rela iile fabricant - utilizator. Certificarea atest faptul c pe lng manualul managementului calit ii exist o structur organizatoric a managementului corelat cu organizarea proceselor din ntreprindere care ac ioneaz permanent n direc ia realiz rii calit ii specificate.

27

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

28

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Prin certificare se atest calificarea ntreprinderii care dovede te c are asigurate toate premisele manageriale pentru fabricarea de produse de calitate n conformitate cu standardele interna ionale din seria ISO 9000. Certificatul formeaz astfel dovada atestat a implement rii sistemului managementului calit ii. Certificarea se refer la structura organizatoric i la organizarea proceselor dintr-o ntreprindere. Implementarea sistemului de management al calit ii este evaluat de un audit de certificare. Aceast evaluare are ca scop verificarea sistemului de management al calit ii din perspectiva conformit ii cu cerin ele standardului pe care se bazeaz . Controalele realizate n ntreprinderea respectiv trebuie s demonstreze c sistemul de management al calit ii este func ional. Dac auditul de certificare este satisf c tor auditorii recomand acordarea certificatului. Exist , de asemenea, proceduri de acreditare pentru laboratoare care trebuie s verifice conformitatea calit ii produselor. Prin acreditare se n elege recunoa terea oficial a competentei, iar prin certificare, se n elege confirmarea (de c tre un ter independent) a conformit ii cu condi iile anumitor standarde. Organismele de standardizare din Europa, responsabile de elaborarea standardelor de evaluare a conformit ii, precizeaz o serie de proceduri de evaluare i criterii de acreditare pentru laboratoare. Organismele na ionale de certificare sunt certificate i autorizate de organismele europene. Comisia European , EC, recomand ca sistemul na ional de certificare i evaluare s fie deschis pentru toate organismele competente, publice sau private, pentru ca astfel s fie deschis calea competi iei na ionale i interna ionale. Un certificat de conformitate are o valabilitate de trei ani, cu condi ia ca mentenan a sistemului de management al calit ii s fie atestat printr-un audit de supraveghere cel pu in odat pe an. Trebuie men ionat c implementarea unui sistem de management al calit ii, certificare i acreditare sunt obiective ini iale par iale, absolut necesare dar insuficiente pentru ob inerea calit ii care s asigure n totalitate cerin ele utiliz rii Preocup rile . referitoare la calitate nu se rezum la aceste ac iuni ci urm resc toate obiectivele planului calit ii unui produs. 1.7 ASPECTE ECONOMICE ALE CALIT 1.7.1 COSTURI I NIVEL OPTIM Costul se accept n general ca o variabil sintetic important putnd fi luat drept un criteriu de decizie. Exprimarea n termeni economici a deciziilor de calitate este uneori greu de efectuat si de multe ori se renun la unele ac iuni n domeniul calit ii plecnd de la p rerea gre it c mbun t irea calit ii duce la cre terea costurilor. Fiecare ntreprindere, n mod virtual, cheltuie te bani pentru realizarea unei anumite performante pentru ob inerea unui anumit nivel de calitate. Calitatea cost , dar eficienta economic nu se ob ine prin reducerea calit ii, ci prin reducerea cheltuielilor, prin organizarea ra ional a ac iunilor privind calitatea i prin adoptarea unor decizii fundamentate tiin ific. Saltul calit ii determin un plus de competitivitate. Costurile calit ii pot fi: de prevenire, de identificare i de remediere. II

29

Calitate. Elemente de ingineria calit ii a. Costurile calit ii Costurile totale se refer la ntreg ciclul de via a unui produs. Costurile totale se pot grupa n dou categorii: "costuri interne" la fabricant i "costuri externe" la utilizare. Costurile interne sunt costuri de realizare a nivelului respectiv de calitate i costurile externe sunt costurile de mentenan corespunz toare nivelului de calitate achizi ionat. Costurile de utilizare se pot, de asemenea, grupa n costuri de prevenire, de identificare i de remediere. Costurile calit ii unui produs pot fi stabilite pe diferite faze: costuri de proiectare, costuri de produc ie, de control, costul ncerc rilor, costuri la utilizare, etc. Acest mod de a analiza costurile poate defini i criterii economice de compara ie ntre diferitele produse i o urm rire mai eficient a costurilor n diferite faze. Costurile interne normale ale calit ii au, n general, urm toarele componente: 1. Costuri referitoare la studiul pie ei; 2. Costuri legate de activitatea e cercetare-proiectare a solu iei adoptate; 3. Costuri legate de cercetarea aplicativ asupra materialelor utilizate n condi iile de func ionare ale produsului; 4. Costuri legate de materiale i de asimilarea proceselor tehnologice de fabrica ie impuse de calitate; 5. Costuri legate de men inerea preciziei procesului de fabrica ie; 6. Costuri legate de controlul fabrica iei impus de nivelul calit ii cerute; 7. Costuri legate de ncerc ri i de evaluare a calit ii, fiabilit ii i mentenabilit ii; 8. Costuri legate de formare si instruire de personal necesar proceselor de fabrica ie si control; 9. Costurile noncalit ii; 10. Costuri legate de activit ile de informare Costurile "noncalit ii" sunt "pierderi" care pot avea o pondere foarte mare ducnd la o cre tere a pre ului produsului i la reducerea profitului. Principalele componente ale "costurilor noncalit ii" care pot fi constatate n fabrica ie sau la utilizare, sunt: 1. nlocuirea materialelor rebutate; 2. Reinspectarea i reprocesarea materialelor returnate de utilizator; 3. Pierderi datorit obliga iei de a trimite la sediul utilizatorului speciali ti care s desf oare activit i legate de reclama ii privind execu ia necorespunz toare; 4. Oprirea produc iei datorit unor probleme majore ale calit ii; 5. Pierderi datorate deficientelor provocate; 6. Pierderi legate de sortarea loturilor necorespunz toare; 7. Pierderi datorit necesit ii de a face investiga ii i la utilizare; 8. Pierderi datorit daunelor i repara iilor la utilizare, nlocuiri de materiale i a altor lucr ri care trebuie executate n termenul de garan ie; 9. Pierderea de imagine sau de reputa ie. Calitatea are un suport economic foarte complex. Calitatea produselor poate fi redat n termeni economici cantitativi, globali sau par iali. Costurile interne, de materiale, de proces, pot fi stabilite pe componente, pe diferite activit i sau considerate global pe produs, incluznd i activit ile de cercetare, de proiectare, ncercare, etc.

30

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Costurile pot fi raportate i la principalele caracteristici func ionale, urm rind i eficien a performan elor caracteristicilor respective. Pentru un manager, calitatea reprezint n mod fundamental o problem economic i decizia acestuia implic asigurarea unui echilibru ntre costuri, programele de fabrica ie i calitate. Exist , de asemenea, o leg tur ntre calitate, aspecte economice i termen de livrare. Programul de fabrica ie trebuie s identifice din timp problemele referitoare la calitate pentru a se lua m suri f r s afecteze costurile calit ii i termenele de livrare. Costurile "externe" sunt costurile suportate de utilizare pe ciclul duratei de via a produsului ncepnd cu "costul de achizi ie" care reprezint pre ul ini ial de cump rare. Urmeaz de-a lungul ciclului de via , "costurile sus inerii logistice" a func ion rii produsului i a scoaterii din func ionare. Costurile "externe" sunt importante pentru utilizare uneori dep ind, pe ciclul de via , de cteva ori pre ul de achizi ie. La stabilirea nivelului calit ii trebuie s se ia n considera ie aceste costuri externe. Uneori fabricantul se ofer n sus inerea par ial sau total a acestor costuri n schimbul primirii de date referitoare la mentenan i comportare. Aceste informa ii sunt necesare pentru mbun t irea calit ii, a ncerc rilor calit ii i a cre terii competitivit ii n perspectiv a produselor. b. Nivelul optim economic Se tie c produsele pot fi: cu mentenan (reparabile) i f r mentenan (neraparabile). n cazul echipamentelor cu mentenan cheltuielile de utilizare pot fi grupate n cheltuieli de achizi ionare (fig.1.18-1) i cheltuieli de mentenan (fig1.18-2) dependente de nivelul calit ii. Exist un minim al cheltuielilor totale (curba 3 din fig.1.18) care define te "nivelul optim economic" al calit ii produsului reparabil.

3 2 1

ivelul optim economic

Fig. 1.18 Optimul economic al produselor reparabile: 1 - cheltuieli de achizi ionare; 2 - cheltuieli de mentenan ; 3 - cheltuieli totale.

Cheltuielile de ntre inere sunt corelate cu nivelul calit ii; nu trebuie s fie nici mai mari nici mai mici.

31

ivelul calit ii

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Optimul economic se poate referi i la o performant ob inut de o caracteristic principal a produsului. Evolu ia calit ii are loc n condi iile unui echilibru economic ntre valoarea calit ii i costurile calit ii. Costurile calit ii se pot raporta par ial la performan a respectiv . Costurile cresc cu nivelul calit ii, iar cre terea performan elor este justificat economic ntre anumite limite. n Fig.1.19 trecerea de la nivelul 1 al calit ii la nivelul 2 reprezint o cre tere A a costului calit ii, iar cre terea performan ei este B. O trecere de la nivelul 2 la 3 arat o cre tere a performan elor egale cu D, i a costurilor egale cu C. Rela ia dintre B i a, respectiv D i c conduce la stabilirea unui optim economic al nivelului calit ii. Dac se consider efectul economic al cre terii calit ii EB i corespunz tor efortul economic A, atunci eficien a economic a cre terii calit ii este: Efect economic E B Eficienta economica ! ! Efort economic A
Performan a Costul D Costul calit ii Cre terea performan elor

B C

Qoptim

Nivelul calit ii

Fig. 1.19 Calitatea optimal .

Calitatea optimal nu este constant n timp i depinde de condi iile tehnice i economice ale momentului. Se poate considera c exist permanent o tendin de reducere a costurilor calit ii prin perfec ionarea proceselor de concep ie i fabrica ie. Rezultatele i performantele n domeniul calit ii au efecte economice n dou moduri fundamentale n cadrul unei ntreprinderi: 1. Efect asupra venitului: calitatea superioar asigur o participare mare pe pia i beneficii corespunz toare; 2. Efect asupra costurilor: realizarea calit ii, controlul, desp gubirile legate de defect ri sunt cheltuieli b ne ti care pot fi minimizate.

32

Calitate. Elemente de ingineria calit ii ntre costurile calit ii, calitate necesar si nivelul valorii de ntrebuin are trebuie stabilit o corelare corespunz toare. n Fig. 1.20 este reprezentat leg tura ntre costurile calit ii i valoarea de ntrebuin are a calit ii.

Costurile pentru calitate

Calitatea necesar

Nivelul valorii de ntrebuin are

Efectul economic ob inut prin mbunt irea valorii de ntrebuin are

Fig. 1.20 Leg turi ntre costuri i valoare de ntrebuin are.

Stabilirea unui echilibru ntre costul calit ii i valoarea de ntrebuin are este deosebit de dificil deoarece factorii de influent sunt dispersa i n diferitele departamente ale ntreprinderii si ale utiliz rii. Echilibrul care trebuie asigurat ntre costuri i valoare nu se refer la calitate n general, ci la fiecare caracteristic a calit ii. Factorii care influen eaz costul calit ii pot fi, n general, determina i i considera i cu suficient precizie n timp ce factorii care definesc valoarea de ntrebuin are a calit ii sunt dificil de estimat. Un indicator al valorii de ntrebuin are a calit ii unui produs, VP, poate fi exprimat sub forma: (1.1) ! qi ci g i i unde: qi - ponderea func iei caracteristicii xi definit de utilizare ci - valoarea exercit rii func iei caracteristicii xi stabilit de utilizare n unit i conven ionale monetare gi - pre ul unit ii monetare mi - pre ul realiz rii materiale a func iei caracteristicii x VP - indicele de apreciere a valorii calit ii (valoarea de ntrebuin are definit de utilizare) Expresia (1.1) este denumit i "ecua ie a calit ii". c. Balan a costurilor calit ii Controlul aspectelor economice ale calit ii cap t forma unui bilan n care "pasivul" este prezentat prin ansamblul de cheltuieli determinate de abaterile calitative, adic de costul "lipsei de calitate" iar "activul" este reprezentat de economiile realizate prin eliminarea defectelor de calitate. Managementul calit ii urm re te o echilibrare a costurilor calit ii care se realizeaz n etape. n prima etap , urm rind costurile cu ajutorul unor unit i relative (Fig.1.21), se observ c nu exist echilibrare deoarece costurile deficientelor externe sunt prea mari n compara ie cu suma celorlalte costuri ale calit ii. n a doua etap , n care se prevede o sortare pentru prevenirea reclama iilor se observ (Fig.1.22) o trecere a ponderilor de la costul deficientelor externe la cele interne cu o reducere a sumei lor.

33

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Se observ c s-au c tigat cteva unit i de la 24% la 20% deoarece este mai economic s descoperi defec iunile n ntreprindere dect la beneficiar. n a treia etap urmeaz luarea m surilor pentru mbun t irea n continuare a situa iei, deoarece sortarea trebuie s reprezinte numai o etap trec toare n realizarea unui anumit nivel de calitate. Realizarea unei anumite calit i necesit n acest caz introducerea unui control sistematic n procesul de produc ie pentru a depista mai rapid deficientele de fabrica ie. Ca urmare a acestor m suri balan a costurilor se va prezenta ca n Fig. 1.23. Costurile noncalit ii se pot reduce n continuare i se poate efectua o optimizare prin cercet ri i analize ale procesului de fabrica ie orientat n direc ia ndep rt rii cauzelor defectelor cu introducerea unui sistem preventiv n domeniul calit ii. Prin luarea n considerare a tuturor factorilor se poate asigura calitatea cerut dar se ajunge la o ridicare a costurilor de prevenire (Fig.1.24). Se observ ns n acest caz, c suma total a costurilor lipsei de calitate are valoare minim , ob inndu-se o optimizare n domeniul costurilor calit ii - balan a costurilor este echilibrat total. Pe baza analizelor efectuate se apreciaz c o gestiune ra ionala permite s se reduc cheltuielile cu cel pu in 2/3 din costul lipsei de calitate si c cheltuielile pentru realizarea acestei reduceri sunt mai mici dect 20% din acest cost. Prin urmare, costurile organiz rii managementului calit ii constituie o investi ie si nu o cheltuial anual .

Fig. 1.21 Balan a costurilor calit ii n prima etap .

Fig. 1.22 Balan a costurilor calit ii n etapa a 2-a.

34

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Fig. 1.23 Balan a costurilor calit ii n etapa a 3-a.

Fig. 1.24 Balan a echilibrat a costurilor calit ii.

1.8 CALITATEA SERVICIILOR 1.8.1 DEFINI II I INTERPRET RI Prin serviciu se n elege "rezultatul generat de activit i la interfa a dintre furnizor i un beneficiar incluznd i activit i interne ale furnizorului pentru satisfacerea cerin elor beneficiarului". Furnizorul sau beneficiarul poate fi reprezentat la interfa prin personal sau echipamente. Serviciul poate fi interpretat ca un produs invizibil avnd n general ca purt tor sau intermediar un suport material. n domeniul tehnic se poate extinde conceptul de serviciu si la produse. Exist o tendin de a considera separat func iile unui echipament ca un serviciu cerut de instala ia n care func ioneaz . n acest caz produsul fizic nu este dect suportul material care genereaz func iile sau serviciul respectiv. Utilizatorul este interesat de serviciul produsului si nu de suportul material. Serviciul reprezint o func ie continu , f r ntreruperi. Defectele care se produc sunt ale suportului material care trebuie nlocuit pentru a asigura un serviciu continuu. Se poate considera, n acest caz, c produsul este f r defect ("zero defecte" zo). Beneficiarul este interesat de "serviciul produsului", pe care l pl te te, i nu de suportul material. Acesta poate fi al produc torului care trebuie s l nlocuiasc nainte de a se produce un defect.

35

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Exist domenii (comunica ii, informa ii) unde func ionarea sistemelor tehnice utilizate este estimat prin prisma calit ii serviciilor oferite. Exist tendin a ca aceast optic s fie extins i la alte domenii tehnice constituind o optic de perspectiv n industria electrotehnic . 1.8.2 CALITATEA SERVICIILOR SERVICIILOR I CARACTERISTICILE CALIT TII

Calitatea serviciilor, care reprezint de fapt efectul unor activit i sau func ii, poate fi interpretat n mod similar celor prezentate n cazul produselor industriale. n consecin calitatea serviciilor nseamn "ansamblul caracteristicilor serviciului avnd ca efect capacitatea de a satisface cerin ele exprimate i implicite ale beneficiarului". Analiza cerin elor, a structurilor care asigur realizarea serviciilor, a modalit ilor de realizare a serviciilor pot conduce la stabilirea caracteristicilor serviciului. Satisfacerea cerin elor se bazeaz pe totalitatea caracteristicilor. n cazul serviciilor furnizate de sistemele tehnice: instala ii electrice, de automatizare a proceselor de fabrica ie, de furnizare a energiei electrice, de protec ie, de telecomunica ii, etc., "calitatea serviciului" ("quality of service") reprezint efectul global al caracteristicilor unui serviciu furnizat unui utilizator care determin gradul de satisfacere a acestuia n urma folosirii serviciului respectiv. Calitatea serviciului depinde de urm torii factori globali (Fig.1.25): - logistica serviciului ("service support performance") - este aptitudinea furniz rii si utiliz rii serviciului; - u urin a utiliz rii ("service operability performance") - este aptitudinea unui serviciu de a fi utilizat n mod satisf c tor si usor; - integritatea serviciului ("service integrity") - este aptitudinea ca un serviciu odat ob inut s fie furnizat f r degradare excesiv " - accesibilitatea unui serviciu ("service accesibility performance") - reprezint aptitudinea ca un serviciu s fie ob inut cu tolerante specificate n conditii date la cererea unui utilizator; - continuabilitatea serviciului ("service retainability performance") - reprezint aptitudinea ca un serviciu odat ob inut s continue a fi furnizat n condi ii date o durat dorit . Considerat ca o caracteristic a calit ii serviciului, este redat de probabilitatea ca un serviciu, odat ob inut, s continue a fi furnizat n condi ii date pe o durat dorit ; - servibilitatea ("service ability performance") - este aptitudinea serviciului de a fi ob inut la cererea unui utilizator si de a continua s fie furnizat pe o durat dorit , cu tolerante specificate n condi ii date. Servibilitatea poate fi subdivizat n accesibilitate i continuabilitate (Fig.1.25); - capabilitate ("capability") - este aptitudinea de a r spunde cerin elor specificate; - siguran a func ion rii ("dependability") - este ansamblul de propriet i sau caracteristici care descriu disponibilitatea si factorii care o condi ioneaz ; fiabilitatea, mentenabilitatea i logistica mentenan ei (Fig.1.25). Ace ti factori globali pot fi exprima i, fiecare, i cu ajutorul unor caracteristici specifice fiec rui caz particular considerat. Caracteristicile respective pot fi estimate i cu ajutorul indicatorilor sintetici defini i n func ie de parametrii specifici diferitelor componente.

36

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Fig. 1.4 Graficul factorilor globali ai serviciilor.

1.8.3 ASPECTE ECONOMICE ALE CALIT TII SERVICIILOR Costurile raportate la caracteristicile calit ii serviciilor, furnizate de un produs, determin o interpretare mai simpl a datelor economice. Fiecare func ie estimat n termeni economici (lei/MTTF, lei/comuta ii, lei/ntrerupere scurtcircuit, etc.) reflect aspectele esen iale ale calit ii serviciului unui produs. De asemenea, se pot stabili n acest mod si criterii de compara ie ale diferitelor variante alternative. Neconformitatea serviciilor, abaterilor de calitate exprimate n termeni economici au un efect mobilizator foarte eficient. Preocuparea permanent de mbun t ire a calit ii serviciilor, tendin general n domeniul politicii calit ii, este u or de urm rit cu ajutorul indicatorilor economici. Utilizarea conceptului de serviciu referitor la un produs i n domeniul echipamentelor electrice va contribui n perspectiv la formarea unei noi mentalit i referitoare la calitate contribuind la cre terea nivelului calit ii. 1.9 LEGISLA IA N DOMENIUL CALIT 1.9.1 SCURT ISTORIC Standardele sunt documente tehnice stabilite prin consens si aprobate de un organism recunoscut. Acestea con in defini ii, reguli, prescrip ii, condi ii i caracteristici referitoare la activit i tehnice sau la rezultatele acestora n scopul coordon rii ac iunilor individuale cu interesele generale. Legisla ia unui domeniu tehnic industrial este format de ansamblul standardelor na ionale sau interna ionale care fixeaz si reglementeaz regulile, condi iile i procedurile care stau la baza activit ilor de realizare i control a unui produs, asigurnd concordan a cu cerin ele specificate. Standardele referitoare la calitate sunt elaborate n cadrul organiza iei interna ionale "International Organisation for Standardisation" - ISO, fiind cunoscute si acceptate de toat lumea. ISO a fost fondat n 1947 ca o Agen ie a Na iunilor Unite (United Nations Agency) i este alc tuit din reprezentan i din peste 90 de tari. Pentru domeniul electrotehnic exist organiza ia "Comission Electrotechnique Internationale" - CEI, ("International Electrotechnical Commision" - IEC) nfiin at n anul 1906 avnd ca obiectiv important si elaborarea de standarde. II

37

hg g mfedd r j mhgpf

hgdgfefndtphsht

e mhgdgfp dl mffnpo g

fl elffkjhi dhgdgfed hg m g f mfdhf en i d j mdqhefgl f pf d mpfjlgl i hgdgfefndsd fle mlffkjhi d mfgif oe r

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Comisia Electrotehnic Interna ional - CEI colaboreaz cu ISO la elaborarea diferitelor standarde recunoscute pe plan interna ional. Pe de alt parte, principalele tari industrializate sunt i principalii ini iatori i elaboratori de standarde n cadrul organismelor na ionale respective: - Marea Britanie: British Standards Institution - BSI; - Germania: Deutsch Institut for Normung - DIN; - Franta: Association Francaise de Normalisation - AFNOR; - Statele Unite: American National Standard Institute - ANSI; - Canada: Canadian Standards Association - CSA. Romnia este membr CEI din anul 1927 prin Comitetul Electrotehnic Romn CER sau Comitet Na ional Romn al CEI - CNRCEI. CEI desf oar diverse activit i de normalizare n cadrul a circa 200 de Comitete Tehnice CEI avnd publicate peste 3300 de standarde interna ionale. Din anul 1973 s-a nfiin at i Comitetul European pentru Standardizare n Electrotehnic - CENELEC cu sediul la Bruxelles. Prin acordul CEI-CENELEC, la Dresda, s-a stabilit colaborarea n scopul public rii de standarde electrotehnice specifice pie ei europene (circa 80% din standardele CENELEC sunt standarde CEI). CENELEC desf oar activit i avnd ca motto: "Eficien n scopul construirii Europei" publicnd buletine lunare si rapoarte anuale. Standardele din seria ISO 9000, care se refer la calitatea produselor si serviciilor, au ap rut pentru prima oar n anul 1987. n anii '90 aceste standarde s-au diversificat f cnd necesar n final o restructurare a acestora. Seria actual a standardelor, referitoare la calitate, denumit ISO 9000:2000 aduce o mbun t ire i o simplificare prin eliminarea suprapunerilor. 1.9.2 STANDARDE REFERITOARE LA CALITATE Odat cu cerin ele tot mai bine conturate n ceea ce prive te calitatea s-a sim it nevoia unui set de reguli oficiale n acest domeniu. NASA n calitate de organism coordonator al programelor spa iale americane, unde s-a impus de la nceput o maxim securitate a echipamentelor, a ini iat primul set de proceduri, specifica ii i condi ii de calitate standardizate sub numele "Military Standard" - Mil-Std n anii 1950-1960. La nceput, aceste standarde se refereau la controlul calit ii iar ulterior obiectivele s-au diversificat extinzndu-se la ntregul domeniu care condi ioneaz i realizeaz calitatea. Apar diferite serii de standarde cu referire la diferitele aspecte ale calit ii. Problemele de vocabular i defini ii sunt prezentate n ISO 8402-1995: Managementul calit ii i asigurarea calit ii - Vocabular". Principalele norme referitoare la calitate sunt standardele ISO din seria 9000. Prima versiune ISO din anii 1990 este format de: ISO 9000: "Standard pentru managementul calit ii i asigurarea calit ii" Partea 1: Ghid pentru selec ie i aplicare Partea 2: Ghid pentru aplicare ISO 9001 - ISO 9003 Partea 3: Ghid pentru aplicare ISO 9001 la dezvoltare Partea 4: Ghid pentru managementul dependabilit ii ISO 9001: "Sistemele calit ii. Model pentru asigurarea calit ii n proiectare, dezvoltare, produc ie, montaj i service" ISO 9002: "Sistemele calit ii. Model pentru asigurarea calit ii n produc ie, montaj i service"

38

Calitate. Elemente de ingineria calit ii ISO 9003: Sistemele calit ii. Model pentru asigurarea calit ii n inspec ii i ncerc ri finale" ISO 9004: "Managementul calit ii i elemente ale sistemului de management al calit ii" Partea 1: Ghid Partea 2: Ghid pentru servicii Partea 3: Ghid pentru materiale procesate Partea 4: Ghid pentru mbun t irea calit ii Seria de standarde ISO 9000 publicate n anii 1990 con in numeroase suprapuneri care a f cut necesar apari ia unei serii mai sistematizate. ncepnd cu noiembrie 1999 a ap rut o nou serie de standarde ISO 9000:2000 con innd patru standarde principale completate cu suplimente pe sec iuni astfel: a) ISO 9000:2000 - "Sisteme de management al calit ii - Concepte si termeni". n cadrul acestui standard se dau ndrum ri referitoare la principiile de management care stau la baza standardelor ISO 9001 - ISO 9004. b) ISO 9001:2000 - "Sisteme de management al calit ii - Cerin e". Acest standard constituie o reuniune a standardelor ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003, adoptnd conceptul general de management al proceselor. c) ISO 9004:2000 - "Sisteme de management al calit ii. Introducere n mbun t irea calit ii. Standardul este un ghid privind mbun t irea performantelor de ansamblu ale unei organiza ii. d) ISO 10.011:2000 - "Ghid pentru auditarea sistemelor calit ii". Acest standard constituie reuniunea standardelor ISO 9011, ISO 14.010, ISO 14.011, ISO 14.012 care se refer la audit. O alt categorie de norme europene adoptate ca standarde romne ti, SREN, din seria 45.000 (45.001, 45.003, 45.011, 45.012, 45.013, 45.014), se refer la diferite domenii ale calit ii: - evaluarea laboratoarelor de ncerc ri; - acreditarea laboratoarelor; - organismele care efectueaz inspec ia; - certificarea sistemelor de management al calit ii; - certificarea personalului; - declara ii de conformitate, etc. n linii generale tarile care vor s participe activ n comertul international, sunt obligate s aplice si s se ncadreze n normele si regulamentele referitoare la calitate stabilite de seria de standarde ISO 9000:2000. Cine nu tie s aplice i s se ncadreze n aceste norme va fi exclus de pe pie ele interna ionale. 1.9.3 STADIUL ACTUAL AL ACTIVIT CALIT II. ILOR FORMALE N DOMENIUL

Necesitatea asigur rii calit ii nainte ca un contract s fie parafat impune necesitatea existentei unui sistem de tip standard al managementului calit ii. Existenta acestui management referitor la calitate este o dovad c organiza ia (ntreprinderea) respectiv este capabil s realizeze produse si servicii de calitate. Aceast dovad este prezentat n mod normal sub forma unei certific ri. Este pentru prima dat n industrie cnd pentru certificare se introduce o ter parte (conform standardelor din seria 45.000).

39

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Certificarea se realizeaz de un ter independent i neutru care confirm faptul c n ntreprindere este introdus documentat i men inut corespunz tor un sistem de management al calit ii. Existen a unui manual de managementul calit ii nu reprezint o dovad suficient c sistemul de management al calit ii este introdus, func ioneaz i este men inut corespunz tor. Exist tot mai mul i utilizatori ai produselor care solicit fabrican ilor dovezi ale existentei i func ion rii sistemului de management al calit ii. Certificarea trebuie s precizeze dac se certific toat ntreprinderea sau numai anumite compartimente. De asemenea, se certific instruirea personalului calit ii n perspectiva prest rii activit ilor necesare i se precizeaz tipul de standard respectiv (ISO 9001:2000, ISO 9002:2000). n cazul ntreprinderilor mici sau mijlocii avnd acela i profil de produse se poate efectua o certificare de grup pentru a reduce costurile de certificare. Organismele de certificare a sistemului de management al calit ii trebuie s fie acreditate conform standardelor EN 45.000 i s ntre in ele nsele un sistem de managementul calit ii. Se acrediteaz laboratoarele de ncerc ri care trebuie s certifice conformitatea calit ii produselor. n prezent activit ile industriale n domeniul calit ii, n tara noastr , are ca obiectiv principal ncadrarea n restric iile standardelor din familia ISO 9000:2000 si implementarea sistemului managementului calit ii cu men inerea n starea sa activ . Se acord n consecin o mare aten ie activit ilor de certificare, de acreditare si de ob inere a certificatelor i diplomelor respective. Exist ns pericolul unui abuz al dificult ilor de ob inere a certific rilor sistemelor managementului calit ii epuiznd astfel efortul altor activit i absolut necesare n domeniu. Se creeaz impresia fals c odat cu ob inerea certific rii i acredit rii n conformitate cu standardele respective realizarea calit ii este asigurat ceea ce nu reprezint de fapt dect o prim etap . Elaborarea i implementarea corect a sistemului managementului calit ii reprezint realizarea unui cadru organizatoric absolut necesar constituind un prim pas n asigurarea calit ii. Constructorii de componente si de echipamente electrice trebuie s asimileze ideea, tot mai frecvent enun at , potrivit c reia "CALITATEA SE PROIECTEAZ NTR-UN PRODUS NAINTE DE EXECUTIE SAU ASAMBLARE". n consecin realizarea calit ii presupune existenta unor activit i generatoare de calitate, nc din faza de proiectare, care nu sunt nc standardizate, dar care au o important esen ial . Sistemele managementului calit ii, certific rile i acredit rile sunt supuse acelora i standarde dar, calitatea realizat de diferi i produc tori, care respect n aceea i m sur standardele, nu realizeaz aceea i calitate. n foarte multe cazuri proiectarea a r mas la nivelul tehnicii tradi ionale unde calitatea rezult ca o consecin nedefinit i care nu poate fi inut "sub control". Cerin ele de perspectiv ale calit ii impun noi metodologii de proiectare capabile s abordeze predictiv caracteristicile calit ii. Cine n elege corect aceste aspecte ale calit ii poate realiza calitatea necesar i chiar de excelen .n rest, calitatea se ob ine n mod conjunctural i aleatoriu.

40

Calitate. Elemente de ingineria calit ii n Fig 2.5 este prezentat poligonul frecven elor (frecven elor simple) pentru exemplul numeric considerat. n cazul frecven elor cumulate cresc toare, n acela i mod, se ob ine poligonul reparti iei, numit i ogiva lui Galton (Fig. 2.3, diagrama trasat punctat). aj 4 5 8 3 1 66 70 74 78 82 14 10 aj

Fig.2.4 Diagrama cu linii a frecven elor absolute. Fig.2.5 Poligonul frecven elor simple.

2.3. 2.3.1.

INDICATORI STATISTICI NO IUNI GENERALE

Reparti ia empiric a frecven elor arat pentru orice caracteristic , o tendin de varia ie cu dou aspecte: de localizare (concentrare) n jurul unei anumite zone i de mpr tiere. Exist popula ii la care localizarea se face n jurul acelora i valori, dar care prezint mpr tieri diferite (figura 2.6). Se constat , de asemenea c reparti ia frecven elor poate fi simetric sau asimetric n raport cu zona de localizare. Graficele de frecven prezint aceste aspecte numai calitativ. O analiz cantitativ care s permit o compara ie a tendintelor de localizare i de mpr tiere se poate efectua numai cu ajutorul unor indicatori statistici determina i de valorile caracteristicilor respective. Exist diferi i indicatori statistici care exprim numeric fie tendin a de localizare, fie tendin a de mpr tiere i care pot fi determina i pe baza valorilor caracteristicii. Indicatorii statistici se pot indentifica astfel: 1) indicatori de localizare (de pozi ie) 2) indicatori de varia ie (impr tiere) F

Fig.2.6 Curbe de reparti ie cu mpr tieri diferite.

2.3.2.

INDICATORI DE LOCALIZARE (DE POZI IE)

Tendin a de localizare a valorilor poate fi exprimat cu ajutorul unor indicatori care se deosebesc ntre ei prin modul de calcul. Nota iile utilizate pentru indicatorii statistici sunt reglementate de standarde interna ionale. Este interesant de subliniat c indicatorul de localizare este o valoare teoretic , putnd n multe cazuri s nu existe

41

Calitate. Elemente de ingineria calit ii practic printre valorile popula iei, indicnd valoarea spre care tind s se grupeze datele reale. Indicatorul de baz al tendin ei de localizare l formeaz media care se noteaz n general cu M[X]. 1. Media aritmetic . Considernd valorile caracteristicii: x1, x2,xn, media aritmetic notat cu x este dat de rela ia:
x x 2 ... x n i !1 x! 1 ! n n

xi

(2.12)
u u

n cazul valorilor grupate: a x a 2 x 2 ... a x x! 1 1 ! a 1 a 2 ... a unde:


u u u

a i xi
i !1

a i xi
i !1

ai
i!1

(2.13)

ai
i !1

! n este volumul popula iei

(2.14) Se observ c media aritmetic poate fi exprimat


x ! xi f i
m i !1

unde fi este frecven a relativ . Rela ia 2.15 poate fi utilizat pe intervale. n acest caz:
x* !

ai xci
n

! x ci f i
n

2. Media geometric . Cu valorile x1, x2,xn media geometric :


M G ! n x1 x 2 ... x n ! n

Pentru u urin a calculului se folose te expresia:


ln M G !

ln xi
n

3. Media armonic . Pentru valorile x1, x2,, xn media armonic este dat de relatia: 1 n (2.18) ! n H ! 1 1 1 1  ... x x1 x 2 xn i !1 i n 4. Media p tratic . Pentru acelea i valori media p tratic este:

Mp !

xi2
n

O alt categorie de indicatori de localizare se bazeaz pe valorile ordonate: 5. Mediana - Me. Valoarea caracteristicii care ocup locul central n irul ordonat de valori, mp r ind caracteristica n dou grupe egale ca num r, se nume te median . Dac irul con ine un num r impar de valori (n=2k+1),

i de rela ia: (2.15) i n cazul valorilor grupate

(2.16)

xi
i !1

(2.17)

(2.19)

42

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

valoarea medianei este dat de valoarea unit ii statistice de rang n 1 , adic :


e !

n 1 2

(2.20)

Exemplu. Pentru X=3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, mediana are valoarea Me=6. n cazul unui num r par de valori, mediana este egal cu media aritmetic a celor dou valori centrale
X n X n 1 Me !
2 2

Dac valorile sunt grupate pe clase, intervalul care con ine elementul median se nume te interval median sau clas median . Mediana se determin mult mai u or dect media i nu necesit nici un calcul. Din cauza u urin ei de determinare mediana este folosit frecvent n industrie la controlul statistic al fabrica iei. Mediana este preferat uneori mediei fiind mai pu in afectat de valorile extreme mari sau mici. Mediana este mai stabil la fluctua iile de selec ie dect media aritmetic . 6. Mod - Mo. Valoarea xi a caracteristicii corespunz toare celei mai mari frecven e se nume te mod sau moda. n cazul cnd reparti ia frecven elor este reprezentat de o curb , moda corespunde valorii maxime a caracteristicii. Dup cum reparti ia empiric are un maximum, dou sau mai multe, se nume te unimodal , bimodal sau polimodal . n cazul valorilor grupate pe clase, intervalul c ruia i corespunde frecven a maxim se nume te interval modal sau clasa modal . n acest caz moda se determin considernd nota iile referitoare la intervalul modal din Fig. 2.7 pe baza c ruia se pot scrie rela iile:
f

Fig. 2.7 Graficul de defini ie a modei.


(1 [ i (2 ! [ , ! c b c a

de unde:
( 1b ! ( 2 a

43

}y |{ zy

(2.21)

Calitate. Elemente de ingineria calit ii sau:


a! (1 ( ( ( b ! 1 ([ a ) ! 1 [ 1 a (2 (2 (2 (2 a! (1 (2 [ ( 2 (1 ( 2

Rezult :
M 0 ! L1 a ! L1 (1 [ (1 ( 2

(2.22)

sau
M 0 ! L2 

7. Valoare central . Ca indicator al localiz rii se utilizeaz extremelor valorilor caracteristicii:


Xc ! X max X min 2

(2 [ (1 ( 2

(2.23) i media (2.24)

Valoarea central se poate referi i la un interval de grupare de ordin j, care reprezint media valorilor limit (inferior i superior) ale intervalului: u j u j 1 (2.25) cj ! 2 Propriet i i observa ii referitoare la indicatorii statistici de localizare: a. Pentru reparti ii unimodale aproape simetrice, abaterea medianei fa de media aritmetic este mai mic dect abaterea modului fat de media aritmetic (rela ia Yule): (2.26) Me x M0 x b. Mediile aritmetic i p tratic sunt influen ate de valorile mari ale seriei; c. Mediile MG i MH (geometric i armonic ) sunt influen ate de valorile mici i reduc din influenta valorilor mari; d. ntre cei patru indicatori ai mediei exist rela ia de ordonare: (2.27) M MG x M P e. Mediana nu este influen at de valorile extreme. Dintre indicatorii de localizare cel mai important este media aritmetic .

f

Fig. 2.8 Ordonarea indicatorilor de localizare.

n Fig. 2.8 este reprezentat ordonarea indicatorilor statistici de localizare innd seama de preciz rile efectuate.

44

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Rela iile de ordonare pot fi utilizate drept criterii de alegere a indicatorilor de control a diferitelor caracteristici tehnice n procesul de fabrica ie. Astfel pentru resoartele de ap sare n contacte este justificat utilizarea mediei armonice, iar pentru verificarea nc lzirii bobinelor de excita ie media p tratic . 2.3.3. INDICATORI DE MPR TIERE Tendin a de mpr tiere a valorilor poate fi estimat cu ajutorul unor indicatori sensibili la abaterile fiec rei valori. n general abaterea, I, a unei m rimi n raport cu o valoare constant , arbitrar adoptat , x0, este:
H i ! xi x0

(2.28) (2.29)

O semnifica ie aparte o cap t abaterea raportat la media aritmetic x ,


H i ! xi x

care st la baza definirii indicatorilor de mpr tiere. 2.3.3.1. Dispersia. Dispersia caracteristicii, notat in general cu simbolul D[X] sau cu 2 (definit in raport cu x ), are expresia:
( x 1 x ) ( x 2 x ) ... ( x m x ) (2.30) ! i !1 n n pentru valorile x1, x2, ... xn grupate cu frecven ele absolute a1, a2, ... am, dispersia va fi: W2 !
2 2 2

( xi x )2
m

a 1 ( x1 x ) a 2 ( x 2 x ) ... a m ( x m x ) ! a1 a 2 ... a m innd seama de rela ia 2.26, expresia 2.31 devine:


W2 !
W 2 ! f i ( xi x ) 2
i !1 m

ai ( x i x ) 2
i!1

(2.31)

(2.32)

cazul cnd se estimeaz dispersia popula iei cu ajutorul unei selec ii, dispersia de selec ie se ajusteaz cu ajutorul unui factor de corec ie n
n 1

n n ! i !1 ! i !1 n1 n n1 n 1 n cazul datelor grupate pe intervale de grupare se utilizeaz rela ia: s2 ! W 2
W *2 !

( xi x )2

( xi x ) 2

(2.33)

1 ai ( xci x ) 2 n

(2.34)

2.3.3.2. Abaterea medie p tratic . Un indicator cu semnifica ii directe pentru caracterizarea varia iei se ob ine din r d cina p trat a dispersiei i se nume te abatere medie p tratic (notat cu W),
n

D[ X ] ! W ! i !1

Considernd frecven ele absolute sau relative, rela ia (2.35) devine:

( xi

x) 2

(2.35)

45

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

W!

i !1

a i ( xi
n

 x)2 !

m i !1

f i ( xi x ) 2

(2.36)

Dezvoltnd rela ia (2.35):


1 n ( xi x ) 2 ! n i !1 1 n 1 n 1 n xi 2 x n xi n x n i !1 i !1 i !1

i nlocuind cu:
2 1 n 1 n ! x ; 2 x xi ! 2 x xi n i !1 n i !1 2

expresia (2.35) cap t forma:


W!

2 nx 1 n x ! n ! x n i !1

1 n 2 xi x 2 n i!1

(2.37) i astfel: (2.38)

n mod similar, cu acelea i transform ri, rela ia (2.34) poate fi scris


W !

a i xi
i !1

sau:
W!

 x2

2 f i xi2 x

(2.39)

n cazul cnd abaterea medie p tratic se estimeaz cu ajutorul unei selec ii, rezult :
s! 1 2 xi x n 1

(2.40)

Abaterea unei caracteristici poate fi considerat n raport cu orice constant . n general, abaterea se ia n raport cu media aritmetic i n acest caz se nume te abatere standard. n cazul popula iei de volum redus, dispersiile i abaterile standard se noteaz cu ~ W sau s indicnd faptul c au valori aproximative datorit aproxima iei de determinare a indicatorului de referin x. 2.3.3.3. Amplitudinea mpr tierii W este un indicator statistic definit de diferen a valorilor extreme: W ! x max x min (2.41) n mod similar se mai define te i amplitudinea clasei, [, sau a intervalului de grupare care reprezint diferen a dintre valorile extreme ale intervalului. 2.3.3.4. Intervalul intercuartilic-IQ. Cuartilele sunt definite de trei valori Q1, Q2, Q3, care mpart amplitudinea n patru intervale astfel nct frecven ele relative ale intervalelor s fie egale ntre ele (Fig. 2.9). Rezult c 25% din valori sunt inferioare cuartilei Q1, 25% din valori sunt superioare cuartilei Q3, iar 50% sunt mai mari sau mai mici dect Q2. Intervalul intercuartilic este definit de diferen a dintre prima i ultima cuartil :

46

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

(2.40) I Q ! Q3 Q1 Cuartilele Q1 i Q3 se mai numesc cuartil inferioar (mic ), respectiv cuartil superioar (mare).
ai

Fig. 2.9 Pozi ionarea cuartilelor.

2.3.3.5. Coeficientul de varia ie intercuartilic - q este definit de raportul: Q Q1 Q3 Q1 (2.41) q! 3 ! Me Q2 2.3.3.6. Coeficientul de varia ie Cv sau CV reprezint valoarea abaterii standard raportat la media aritmetic : W (2.42) v ! x sau considernd abaterea standard corectat : s (2.43) v ! x Acest coeficient poate fi exprimat i in procente. Rela iile (2.32) i (2.37) pot fi utilizate in cazul valorilor grupate pe clase (intervale de grupare): fi fiind frecventa intervalului de ordin i iar xi valoarea central a intervalului respectiv. 2.3.3.7. Propriet i i observa ii referitoare la indicatorii de varia ie Se men ioneaz urm toarele propriet i: a. Suma algebric a abaterilor fat de media aritmetic este egal cu zero. Se noteaz abaterea valorii de ordin i n raport cu media aritmetic : xi x ! H i Media aritmetic a abaterilor este: 1 n 1 n 1 n H ! Hi ! ( x i x ) ! x i x ! 0 n i 1 n i !1 n i !1
n n Dac : 1 Hi ! 0 , rezult de asemenea i: Hi ! 0 .

b. Suma abaterilor p tratice are valoarea minima atunci cnd sunt calculate in raport cu media aritmetic . Se consider suma abaterilor p tratice in raport cu valoarea arbitrar x0 :

n i !1

(x
i !1

 x 0 ) ! [( x i x ) ( x 0 x )]
2 i !1

dezvoltnd termenul din partea dreapt se ob ine:

47

xmin

xmax

i !1

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 2.3.3.1. Propriet i i observa ii referitoare la indicatorii de varia ie Se men ioneaz urm toarele propriet i: a. Suma algebric a abaterilor fat de media aritmetic este egal cu zero. Se noteaz abaterea valorii de ordin i n raport cu media aritmetic : Media aritmetic a abaterilor este:

xi x ! H i

H!
Dac :

1 n 1 n 1 n ! ( x i x ) ! xi x ! 0 n i 1 H i n i !1 n i !1

b. Suma abaterilor p tratice are valoarea minima atunci cnd su calculate in nt raport cu media aritmetic . Se consider suma abaterilor p tratice in raport cu valoarea arbitrar x0 :
n

1 n H ! 0 , rezult de asemenea i: n i !1 i

H i ! 0 .
i !1

( xi x 0 )
i !1

! [( xi x ) ( x 0 x )]
i !1

dezvoltnd termenul din partea dreapt se ob ine:

[( xi x ) ( x0 x )]
i !1

! ( xi x ) 2( x 0 x ) ( xi x ) ( x0 x ) 2
2 i !1 i !1 i !1

Conform celor ar tate mai sus:

( xi x ) ! 0
Deci:
n i !1

( xi x 0 ) 2 ! ( xi x ) 2 n( x 0 x ) 2
Rezult
i !1 i !1

( xi x 0 ) 2 " ( xi x ) 2
Deci, suma abaterii p tratice este minim atunci cnd: c. Abaterile n raport cu o valoare constant oarecare x0 sunt folosite uneori pentru simplificarea unor calcule. Astfel valoarea medie a caracteristicii se ob ine mai u or dac se calculeaz suma abaterilor m rime cel mai convenabil:

i !1 i !1

x0 ! x
'

xi ! xi x0 , adoptndu-se astfel ordinul de

x !
de unde:

1 n 1 n 1 n x i ! ( x i x 0 ) ! xi x 0 ! x x 0 , n i !1 n i !1 n i !1

d. Dispersia i abaterea standard sunt cei mai utiliza i indicatori de varia ie.

1 n x ! x 0 xi ! x 0 x n i !1

48

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 2.4. MOMENTE

Anumite particularit i ale caracteristicii legate de forma (alura) reparti iei nu pot fi redate de indicatorii statistici (de localizare sau varia ie). La fel ca n mecanica solidelor n statistica matematic i teoria probabilit ilor se utilizeaz no iunea de moment care este extrem de important , pe baza sa putndu-se stabili indicatori de baz (media i dispersia) precum i indicatori referitori la forma reparti iei (simetria i aplatisarea). Momentele se mpart n dou mari categorii: momente absolute(ini iale de ordin k) la care valorile sunt considerate n raport cu originea (notate cu mk) i momente centrate de ordin k la care valorile sunt exprimate n raport cu o valoare arbitrar (notate cu mk). 2.4.1. MOMENT ABSOLUT DE ORDIN k ([k]>1)

Prin defini ie, momentul absolut (ini ial) de ordin k este dat de rela ia:
k k x1k x 2 ... x n 1 n k (2.44) ! xi n n i !1 unde x1 , x 2 ... x n sunt valorile observate ale caracteristicii X. Momentul absolut de ordin

mk !

k poate fi exprimat i cu ajutorul frecven elor absolute sau relative:


' mk ! m 1 m ai xik ! f i xik n i !1 i !1

(2.45)

Se observ c momentul absolut de ordin 1 reprezint media aritmetic :

m1 !
' m1 !

n cazul valorilor grupate pe intervale:

1 n xi ! x n i !1

De asemenea, momentul absolut de ordin 2 este egal cu p tratul mediei p tratice(2.19):

m2 !
2.4.2.

Prin defini ie, momentul centrat de ordin k n raport cu o origine arbitrara A este:

mk !

sau n func ie de frecven :

mkA

! f i ( xi A) k
i !1

Momentul centrat de ordin k n raport cu media aritmetic se noteaz cu mk i este dat de expresia:

(2.46)

1 m ai xci n i !1

(2.47)

1 n 2 xi ! M 2 p n i !1
MOMENTE CENTRATE DE ORDIN k ([k]>1)

(2.48)

1 n ( xi ) k n i !1

(2.49)

(2.50)

49

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

mk !
sau:

1 n ( xi x ) k n i !1
n

(2.51)

m k ! f i ( xi x ) k
Momentul centrat de ordin 2 este egal cu dispersia:
i !1

(2.52)

m2 !

1 n ( xi x ) 2 ! s 2 n i !1
I MOMENTELE

2.4.3. RELA II NTRE MOMENTELE ABSOLUTE CENTRATE

ntre momentele absolute mk i momentele centrate mk se pot stabili anumite rela ii. Astfel pornind de la (2.52), momentul centrat de ordin 2 poate fi exprimat func ie de momentele ini iale:
' ' m2 ! f i ( xi x ) 2 ! f i xi 2 x f i xi x 2 f i ! m2 2m1' m1' (m1' ) 2 ! m2 m1'2 i !1 i !1 i !1 i !1 n n n n

(2.53)
2

n mod similar, momentul centrat de ordinul 3 va fi:

m3 ! f i ( xi x ) !
3 i !1 i !1

f i xi3

 3 x f i xi 3 x
i !1

f i xi x f i !
3 i !1 i !1

Se pot scrie astfel urm toarele rela ii:

m3 3m1 m 2 3m12

m1 m1 ! m3 3m1m 2 

2 m13

m1 ! 0

m 2 ! m 2 m12 ! W 2 3 m3 ! m3 3m1m 2 2m1 2 m 4 ! m 4 4 m1m3 6m1 m 2 3m1


2.4.4. COREC IA MOMENTELOR

x!
este identic cu:

1 n xi n i !1

x ! A

1 n ( xi A) n i !1

Pentru momentele absolute m2 i m 4 , valorile corectate sunt date de rela iile:

1 2 [ 12 1 2 ' 7 4 ' ' m 4 ! m4 [ m 2 [ 2 240


' ' m 2 ! m2 

50

(2.54)

(2.55)

(2.56)

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

unde: [ este amplitudinea intervalului de grupare. Momentul m3 nu necesit corec ii. 2.4.5. INDICATORI PENTRU ASIMETRIE I APLATISARE

Asimetria reparti iei poate fi caracterizat n diferite moduri. O anumit informa ie, referitoare la asimetrie, se poate ob ine din abaterea mediei aritmetice fa de mod: (2.57) Es ! x M 0 sau cu acela i indicator raportat la abaterea standard:

Es !

x M0 W

Se pot utiliza ca indicatori de asimetrie i abaterile:

Es ! x M e

Es ! M 0 M e
Un alt indicator, coeficientul de asimetrie intercuartilic, este dat de rela ia:

E sQ !

Este evident c n cazul unei reparti ii simetrice:

(Q3 Q2 ) (Q2 Q1 ) 2( M e Q1 ) ! 1 Q3 Q1 Q3 Q1 2( M e Q1 ) ! Q3 Q1

rezultnd E s ! 0 . Cu ajutorul momentelor se pot defini doi indicatori: coeficientul de asimetrie, exprimat de rela ia:

K 1 ! F1 !
i coeficientul exces:

m3 m2
3 2

m3 W3 m4 W4 3

K 2 ! F2 3 !

m4
2 m2

3!

care se refer la gradul de ascu ire (aplatisare) a unei reparti ii. Coeficientul F 1 , indic tipul de asimetrie (dreapta, stnga), conform celor prezentate n Fig. 2.11, pentru F1 ! 0 , reparti ia este simetric . Excesul sau aplatisarea se exprim normal , la care F 2 ! 3 . avnd ca etalon de referin reparti ia

Me
x

M0

51

0 e

(2.58)

(2.59)

(2.60)

M0 Me
x

Me x

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Fig. 2.10 Tipuri de asimetrie. Dac se utilizeaz indicatorul K1 interpretarea este prezentat n Fig. 2.11: Fig. 2.11 Asimetria reparti iei:

F1 " 0

F1

F1 ! 0

a - asimetrie de dreapta; b - asimetrie de stnga; c - simetrie. Pentru F2<3 reparti ia este mai aplatisat dect cea normal , iar pentru F2>3 reparti ia este mai ascu it (Fig.2.12). Reparti iile empirice pot avea unul sau mai multe maxime. Reparti ia cu un singur maxim se mai nume te unimodal i dup cum s-a v zut poate fi simetric sau asimetric . Dac reparti ia prezint mai multe maxime se nume te polimodal . n Fig. 2.13 este reprezentat curba unei reparti ii bimodale. Uneori se ntlnesc reparti ii la care n locul unui maxim apare un minim (Fig. 2.14). n acest caz reparti ia poart denumirea de antimodal . Un caz particular de reparti ie antimodal l prezint reparti ia uniform la care valorile frecven ei r mn constante.

F2

3 F2 ! 3

F2 " 3

Fig. 2.12 Tipuri de aplatis ri:

52

Calitate. Elemente de ingineria calit ii a -aplatisat (platicurtic ); b-aplatisare medie (mesocurtic ); c-ascu it (lepticurtic ).

f(x)

f(x)

Fig.2.13 Reparti ie antimodal . Fig. 2.14 Reparti ie antimodal . PROBLEME 2.1. M surnd rezisten a electric la o serie de rezistoare s-au g sit urm toarele valori (n k;): 2.60 2.58 2.55 2.56 2.62 2.57 2.56 2.58 2.58 2.57 2.58 2.52 2.60 2.59 2.57 2.52 2.59 2.54 2.57 2.55 2.61 2.60 2.61 2.58 2.56 2.54 2.58 2.62 2.60 2.59 2.57 2.56 2.59 2.60 2.57 2.60 2.59 2.59 2.57 2.60 2.60 2.57 2.56 2.64 2.55 2.62 2.58 2.60 2.60 2.62 a. S se ordoneze valorile i s se ntocmeasc tabelul datelor grupate. b. S se reprezinte histograma reparti iei frecven elor relative(simple). c. Idem pentru frecventele cumulate. 2.2. Cu datele exerci iului precedent s se determine urm toarele: a) Mediile: aritmetic , geometric , armonic i p tratic i s se stabileasc succesiunea acestora; b) Mediana, moda i valoarea central ; c) Dispersia, abaterea standard i amplitudinea. 2.3. M surnd diametrul bornelor unui motor electric executat la un strung automat sau g sit valorile: 6.49 6.41 6.36 6.41 6.40 6.40 6.36 6.38 6.38 6.38 6.35 6.37 6.38 6.33 6.34 6.40 6.32 6.30 6.25 6.28 6.35 6.25 6.39 6.37 6.40 6.35 6.42 6.37 6.39 6.35 6.40 6.35 6.28 6.39 6.32 6.37 6.39 6.38 6.33 6.37 6.32 6.33 6.34 6.37 6.37 6.38 6.33 6.42 6.38 6.39 6.40 6.39 6.39 6.42 6.39 6.39 6.28 6.37 6.33 6.37 S se determine: a) Reparti ia frecven elor. b) Media i abaterea standard.

53

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 2.4. Cu datele exerci iului 1.3 s se determine media i abaterea standard cu datele brute i cu datele grupate. De asemenea, s se determine corec iile momentelor de ordin 2 i 4. 2.5. S se demonstreze rezultatul urm tor:

( xi x 2 ) ! xi2 nx
i !1 i !1

2.6. S se calculeze indicatorii statistici x i s separat pentru prima i a doua jum tate a valorilor brute prezentate la exerci iul 1.3.

BIBLIOGRAFIE 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Bowker, A.H., Lieberman, G.J Brownlee, A.K Ciucu, G., Craiu, V Craiu Mariana Iliescu, D.V., Vod , V.Gh Mihoc, Gh., Craiu, V Panaite. V.: Panaite, V., Munteanu, R.: Panaite, V., Popescu M.O., Popescu, C.L., Ghinea, D.: Snedecor, G.W Tovissi, L., Vod , V *** Mthodes statistiques de lingnieur, Ed. Dunod, Paris, 1965 Statistical Theory, John Hilley, New York, 1965 Introducere n teoria probabilit ilor i statistic matematic , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1971 Statistic matematic , Ed. Matrix, Bucure ti, 1998 Statistic i toleran e, Ed. Tehnic , Bucure ti, 1977

Tratat de statistic matematic , v.1, 2, 3, Editura Academiei R.S.R., Bucure ti, 1976 Statistic tehnic i fiabilitate, Lito IPB, v.1,2, 561 p., Bucure ti, 1978. Control statistic i fiabilitate, Editura Didactic i Pedagogic , 260 p, Bucure ti, 1973. Calitatea produselor i fiabilitate, ndrumar de laborator, Ed. Ars Docendi, Bucure ti, 1999 Metode statistice, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1968 Metode statistice, Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1982 Statistic matematic n tehnic Colec ie de standarde, Editura de Stat pentru Imprimate i Publica ii, Bucure ti, 1966

2.10 2.11 2.12

54

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

3.

ELEMENTE DE TEORIA PROBABILIT

ILOR

3.1. NO IUNI GENERALE Teoria probabilit ilor opereaz cu o serie de no iuni specifice care, n mod succint, se prezint astfel: Experimentul reprezint realizarea unui ansamblu de condi ii i resurse conform unui anumit criteriu de cercetare. Evenimentul este rezultatul unui experiment. Putem cita urm toarele evenimente: Aformarea unui arc electric la ntreruperea unui circuit; B- arderea unui bec electric la alimentarea cu o tensiune nominal ; C- apari ia unui defect dup un anumit timp de func ionare etc. Dac se analizeaz evenimentele men ionate, se observ c fiecare se poate realiza ntr-o m sur diferit . Astfel, evenimentul B este mai pu in probabil s se produc n compara ie cu evenimentul A sau C. Dac se asociaz fiec rui eveniment un anumit num r care s indice posibilitatea de realizare, se ajunge la no iunea de probabilitate. Probabilitatea unui eveniment este m sura numeric a posibilit ii de realizare. Din punct de vedere al posibilit ilor de realizare evenimentele se pot clasifica n: 1. Evenimentul sigur evenimentul care se produce n mod obligatoriu ntr-un experiment. Not m evenimentul sigur cu litera E. Exemplu: extragerea unui contactor dintr-un lot de contactoare. 2. Evenimentul imposibil evenimentul care n mod obligatoriu nu se produce n cadrul unui experiment. Not m evenimentul imposibil cu . Exemplu: extragerea unui motor electric dintr-un lot de butoane. 3. Evenimentul aleator (ntmpl tor) evenimentul care se produce sau nu, ntr-un experiment, i se noteaz n general cu A, B, C, etc. sau A1, A2,An. Se nume te eveniment simplu (sau elementar), evenimentul definit individual fiind rezultatul unui experiment. Cmp de evenimente: rezultatele unor experimente identice pot produce evenimente diferite, iar totalitatea acestor evenimente formeaz ceea ce se nume te cmp de evenimente sau spa iu de selec ie al experimentului. n cazul unui experiment se pot produce simultan mai multe evenimente aleatoare diferite. De exemplu, la un echipament electric pus n func iune, dup un anumit timp pot s apar concomitent mai multe feluri de defecte (evenimente). Aceste evenimente se numesc compatibile. Evenimentele compatibile pot fi: a) Evenimente independente: dou evenimente se numesc independente n probabilitate, dac probabilitatea de realizare a unuia nu este influen at de realizarea sau nerealizarea celuilalt; b) Evenimentele dependente: dou evenimente se numesc dependente, dac probabilitatea unui eveniment este influen at de realizarea celuilalt eveniment. Evenimente incompatibile 55

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Se observ de asemenea, n decursul mai multor experimente, c exist anumite evenimente care nu se produc simultan. Aceste evenimente se numesc incompatibile. Astfel, realizarea unui eveniment exclude realizarea celuilalt. O categorie aparte de evenimente incompatibile o formeaz evenimentele contrarii (complementare), care la nerealizarea unui eveniment A se produce sigur evenimentul contrar . De exemplu, evenimentul care const din func ionarea unui echipament este A, iar nefunc ionarea este evenimentul contrar . Aceste evenimente nu se pot produce simultan i se mai numesc evenimente care se exclud mutual.
Observa ie: evenimentele contrarii sunt incompatibile, n timp ce evenimentele incompatibile nu sunt n mod obligatoriu contrarii.

n sens tehnic, evenimentul legat de un element component simplu se poate numi eveniment simplu, iar evenimentele referitoare la sisteme tehnice sunt evenimente compuse. Evenimentele compuse se definesc cu ajutorul unor opera ii logice (booleene) pornind, n general, de la evenimentele simple (elementare). Opera iile de baz , frecvent aplicate n tehnic , sunt reuniunea i intersec ia evenimentelor. 3.2. 3.2.1. ALGEBRA EVENIMENTELOR REUNIUNEA EVENIMENTELOR

Considernd evenimentele A, B, reuniunea S nseamn realizarea cel pu in a unuia din evenimentele A sau B. Se noteaz astfel: S=A U B (se cite te A sau B). Reuniunea a dou mul imi A i B, este mul imea elementelor care apar in sau lui A sau lui B. n cazul unui sistem de n evenimente, Ai; i =1, 2, n, reuniunea S se prezint sub forma: n 1 (3.1) x ! ! 1 x i n i Se spune c evenimentul aleator A se descompune n evenimentele A1 An dac acestea sunt incompatibile ( Ai + A j ! ) , iar evenimentul A const cel pu in din realizarea unuia din evenimentele A1, A2, An. Evenimentele A1, A2, An formeaz un sistem complet de evenimente dac cel pu in unul din evenimentele A se produce ntr-un experiment, adic :
n

7 Ai ! E
i !1

3.2.2. INTERSEC IA EVENIMENTELOR(PRODUSUL EVENIMENTELOR) Considernd evenimentele A, B, intersec ia acestora nsemnnd realizarea evenimentului A i a evenimentului B, este I ! A + B (se cite te A i B). Intersec ia unui sistem de evenimente {Ai; i=1,2,n} se prezint sub forma:
n

i a

I ! A1 + A2 + ... + An ! + Ai
i !1

(3.2)

n tabelul 3.1, sunt prezentate propriet ile mai importante ale opera iilor cu evenimente i rela iile corespunz toare.

56

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Opera ii cu evenimente. Tabelul 3.1 Enun Contrariul unui eveniment sigur este un eveniment imposibil ( i invers). Reuniunea sau intersec ia unui eveniment A cu el insu i este egal cu acela i eveniment. Reuniunile i intersec iile sunt comutative. Reuniunile i intersec iile sunt asociative. Intersec ia n raport cu reuniunea i reuniunea n raport cu intersec ia sunt distributive. Reuniunea evenimentelor contrare este un eveniment sigur. Intersec ia a doua evenimente incompatibile este un eveniment imposibil. Dac E este un eveniment sigur, este un eveniment imposibil i A un eveniment aleator exista rela iile: Oricare ar fi evenimentele A, B, exist rela iile: Considernd evenimentele A, B, i contrariile A , B exist urm toarele rela ii (,,rela iile de Morgan).

Rela ii

E !J J!E

A7A! A A+ A! A A7B ! B 7A A+ B ! B+ A A 7 ( B 7 C ) ! ( A 7 B) 7 C A + ( B + C ) ! ( A + B) + C A + ( B 7 C ) ! ( A + B) + ( A + C ) A 7 ( B + C ) ! ( A 7 B) + ( A 7 C ) A7A ! E A+ A ! A 7 E ! E; A 7 ! E 7 ! E; E + ! A 7 ( A + B) ! A A + ( A 7 B) ! A

A 7 B ! A + B A + B ! A 7 B

3.3. 3.3.1.

PROBABILITATEA EVENIMENTELOR INTERPRET RI

Probabilitatea reprezint m sura numeric a posibilit ii de realizare a unui eveniment. Astfel no iunea de probabilitate a unui eveniment este legat de no iunea practic de frecven a unui eveniment. Ca elemente de referin , n precizarea unit ii de m sur a probabilit ii unui eveniment aleator, se consider pe de o parte, probabilitatea evenimentului sigur, care este egal cu unu, iar pe de alt parte, probabilitatea evenimentului imposibil egal cu zero. Probabilitatea unui eveniment aleator este cuprins astfel ntre 0 i 1 (0<P(A)<1). n anumite cazuri, se poate calcula direct probabilitatea cunoscnd num rul cazurilor ,,favorabile din totalitatea cazurilor posibile, considernd evenimente separate ca echiprobabile. n acest caz probabilitatea unui eveniment simplu A, P(A), este:
P( A) ! m nr . cazurilor favorabile producerii evenimentu lui A ! n nr. cazurilor posibile

(3.3)

Aceast formul denumit ,,formula clasic de calcul a servit mult timp ca baz a defini iei probabilit ilor. Formula (3.3) este formula direct de calcul a probabilit ii cnd experimentul se reduce la un sistem n care compozi ia este cunoscut . n multe cazuri calculul direct al probabilit ilor nu este posibil (exemplu, durata de via a unei bobine, a unui bec etc.). Pentru aceste cazuri este necesar s se fac

57

Calitate. Elemente de ingineria calit ii ncerc ri n condi ii identice, determinndu-se frecven a de apari ie a evenimentului cercetat. Se ajunge astfel la interpretarea frecven ial a probabilit ii unui eveniment: m nr. de apari paale evenimentului A (3.4) P ( A) ! ! n nr. total de ncerc nc m-reprezentnd frecven a absolut de apari ii a evenimentului A. Cnd num rul ncerc rilor este redus, frecven a evenimentului are un caracter aleator. Dac num rul ncerc rilor cre te, se ajunge la o ,,stabilitate a frecven elor diferitelor evenimente cercetate. innd seama de caracterul particular al varia iei acestei m rimi se spune c frecven a unui eveniment ,,converge n probabilitate c tre probabilitatea adev rat a evenimentului i nu tinde deoarece se aproprie de valoarea adev rat prin abateri alternative. 3.3.2. PRINCIPIUL CERTITUDINII PRACTICE

n multe cazuri, se ntlnesc evenimente a c ror probabilitate se situeaz l limitele a extreme: fie foarte apropiate de zero, fie foarte apropiate de unitate, f r ns a se confunda cu evenimentele imposibile sau evenimentele sigure. Aceste evenimente poart denumirea de evenimente ,,aproape imposibile sau evenimente ,,aproape sigure . Evenimentele ,,aproape imposibile i ,,aproape sigure joac un rol foarte important n teoria probabilit ilor i n multe domenii majoritatea aplica iilor practice sunt bazate pe aceste no iuni (tehnica m sur torilor, control de calitate, reglaj automat etc.). Dac probabilitatea unui eveniment ntr-o experien este foarte mic sau foarte apropiat de unitate, atunci se poate prevedea rezultatul experien ei pe baza principiului imposibilit ii practice a evenimentelor cu probabilitate mic sau a principiului certitudinii practice. Acest principiu poate fi formulat astfel: dac probabilitatea unui eveniment oarecare A ntr-o experien este foarte mic , putem fi aproape siguri c dac experien a se efectueaz o singur dat , evenimentul A nu va avea loc. Pornind de la defini ia clasic a probabilit ii se observ c un eveniment cu probabilitate zero nu este eveniment imposibil, dar realitatea este cea care confirm principiul imposibilit ii practice. Acest principiu st la baza tuturor programelor de urm rire automat a func ion rii diferitelor sisteme tehnice sau ale proceselor tehnologice de fabrica ie. 3.4. TEOREME FUNDAMENTALE N TEORIA PROBABILITATILOR 3.4.1. ROLUL TEOREMELOR FUNDAMENTALE

Metoda direct de calcul a probabilit ilor are un rol minor n teoria probabilit ilor i se refer , n general, la evenimentele simple. Foarte mult se folosesc metodele indirecte de calcul permi nd aflarea probabilit ilor unui eveniment compus pe baza probabilit ilor cunoscute ale evenimentelor simple. Astfel, teoria probabilit ilor se reduce, n mare, la un sistem de metode indirecte pe baza c rora necesitatea experiment rii este minim . 3.4.2. TEOREME SI EVENIMENTELOR RELATII REFERITOARE LA INTERSECTIA

58

Calitate. Elemente de ingineria calit ii a) Evenimente compatibile i independente Se consider dou evenimente A i B, compatibile i independente, pentru care se cunosc probabilit ile P(A) i P(B). Probabilitatea intersec iei acestor evenimente este: (3.5) n cazul general, dac evenimentul A reprezint intersec ia a n evenimente simple compatibile i independente:
P ( A + B ) ! P ( A) P ( B) A ! + Ai
1 n

Cu probabilit ile P(Ai) cunoscute, atunci:


P ( A) ! P( + Ai ) ! P ( Ai )
i !1 1 n n

(3.6)

b) Evenimente compatibile i dependente. Fie dou evenimente compatibile, A i evenimentul B dependent de A. Probabilitatea intersec iei acestor evenimente este:
P ( A + B ) ! P ( A) P B

(3.7)

unde P(B/A) este probabilitatea evenimentului B condi ionat de A (probabilitate condi ionat ) definit de rela ia: P A + B (3.8) P B A ! P ( A) n cazul general, a n evenimente simple dependente, probabilitatea evenimentului compus definit de intersec ia:
n

A ! + ( Ai )
i !1

este:
A A . P An (3.9) P ( A) ! P + Ai ! P A1 P 2 P 2 A A + A n 1 1 1 2 i !1 + Ai i !1 Rela ia (3.9) are o utilitate practic redus deoarece valorile probabilit ilor condi ionate sunt foarte dificil de stabilit.
n

3.4.3. TEOREME SI EVENIMENTELOR

RELATII

REFERITOARE

LA

REUNIUNEA

a) Evenimente incompatibile Se consider :


A ! A1 7 A2 7. 7 An Evenimentele sunt incompatibile, adic : Ai + A j !

Probabilitatea evenimentului compus A este: n n P ( A) ! P 7 A1 ! P ( Ai ) i !1 i !1

(3.10)

59

Calitate. Elemente de ingineria calit ii b) Evenimente compatibile. Probabilitatea reuniunii a dou evenimente compatibile este:
P ( A) ! P A1 7 A2 ! P ( A1 ) P( A2 ) P ( A1 + A2 )

(3.11)

n cazul a trei evenimente simple, A ! A1 7 A2 7 A3 , probabilitatea reuniunii este dat de rela ia: P ( A) ! P ( A1 7 A2 7 A3 ) ! P ( A1 ) P ( A2 ) P ( A3 ) P ( A1 + A2 ) (3.12) P ( A1 + A3 ) P ( A2 + A3 ) P ( A1 + A2 + A3 ) n graficele din Fig. 3.1 se pot urm ri modalit ile de reprezentare a evenimentelor respective n aceste dou cazuri.

A
A B
A B AB

A1 A2 A3 A1A2 A1A3 A2A3 A1A2A3

a)

b)

Fig.3.1 Graficul evenimentelor compatibile: a - intersec ia a dou evenimente; b - intersec ia a trei evenimente.

Plecnd de la expresia 3.12 consider m sistemul de evenimente: A ! 7Ai se ob ine rela ia general (rela ia Poincar):
P( A ) ! P( 7 Ai ) ! P( Ai ) P( Ai + A j ) P( Ai + A j + Ak ) ( 1 ) n 1 P( + Ai )
i!1 i!1 j ! 2 i !1 k ! 3 j ! 2 i !1 i !1 n n n j 1 n k 1 j 1 n

(3.13) Rela ia 3.13 poate fi prezentat sub o form mai simpl , dac evenimentele Ai sunt independente. Se consider deci reuniunea evenimentelor independente:
n

A ! 7 Ai
i !1

(3.14)

i sistemul evenimentelor contrarii Ai care define te un alt eveniment:


n

!+

(3.15)

Se observ c B ! A . tiind c :
P ( A) ! 1 P ( A )

i !1

(3.16)

Se ob in, pentru reuniunea evenimentelor independente, rela iile:

60

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

n 7 i ! 1 i !1 Expresia 3.14 nlocuie

n n n (3.17) 1 + i ! 1 i ! 1 ? i A i !1 i !1 i !1 te rela ia lui oincar i are foarte multe aplica ii tehnice.

3.4.4.

INEGALITATEA BOOLE

n cazul unui sistem de n evenimente, Ai, la care nu se tie dac sunt compatibile sau incompatibile, probabilitatea intersec iei poate fi exprimat sub forma unei inegalit i (inegalitatea Boole). Cu rela ia 3.11, intersec ia a dou evenimente compatibile este: (3.18) P ( A1 + A2 ) ! P ( A1 ) P ( A2 ) P ( A1 7 A2 ) Necunoscnd faptul c evenimentele sunt compatibile sau incompatibile se poate considera pentru probabilitatea reuniunii, P ( A 7 B ) , valoarea maxim ob inndu-se pentru intersec ie valoarea minim : P ( A1 + A2 ) u P( A1 ) P( A2 ) 1 (3.19) Pentru trei evenimente: P ( A1 + A2 + A3 ) ! P[( A1 + A2 ) + A3 ] Notnd A1 + A2 ! A i A3 ! B ,
3 + i !1 n i u ( ) ( ) 1! ( i !1
1

) (

) (

)2

sau
3 3 P + A i u P(A i ) 2 i !1 i !1 Generaliznd, se ob ine pentru n evenimente rela ia:
n n P + Ai u P(Ai ) (n 1) i !1 i !1

(3.20)

(3.21)

denumit ,,inegalitatea Boole, care determin limita inferioar a probabilit ii intersec iei evenimentelor, pentru care nu se tie dac sunt compatibile sau incompatibile. 3.4.5. FORMULA PROBABILIT ILOR TOTALE

Pornind de la un exemplu practic, considernd c tolele necesare statorului unei ma ini electrice sunt tan ate la trei prese diferite. Se cunosc urm toarele evenimente: X1 (presa 1), produce 30% din totalul tolelor cu un rebut de 2%; X2, (presa 2) produce 20% din totalul tolelor cu un rebut de 3%; X3 (presa 3) produce 50% din totalul tolelor cu un rebut de 1%. Tolele ajung la sec ia de montaj i se amestec . Aici se pune problema probabilit ii extragerii unei tole necorespunz toare. Generaliznd, consider m un sistem complet de evenimente X1, X2,,Xn, adic
n

7X
i !1

!E

Fie un alt eveniment A, defectul, care nu se poate realiza singur ci numai mpreun cu unul din evenimentele Xi, formnd un sistem de evenimente X i + A incompatibile. n consecin , evenimentul A ! 7 X i 7 A . Deoarece evenimentele ( X i + A) , ( X j + A) sunt incompatibile, adic , ( X i + A) + ( X j + A) ! , probabilitatea evenimentului A este:
i !1 n

61

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

P A ! P X 1 + A P X 2 + A . P X n + A ! P X i + A

(3.22) (3.23)

Deoarece evenimentele Xi i A sunt compatibile i dependente:


P ( X i + A) ! P ( X i ) P ( A / X i )

i !1

nlocuind 3.23 n 3.22: n n (3.24) ! 7 i + A ! ( i ) i i !1 i !1 Aceast rela ie, 3.24, este cunoscut sub denumirea ,,formula probabilit ilor totale . Revenind la exemplul ini ial, unde P ( X 1 ) ! 0.3 ; P ( X 2 ) ! 0.2 ; P ( X 3 ) ! 0.5 i, de asemenea, P ( A / X 1 ) ! 0.02 ; P ( A / X 2 ) ! 0.03 ; P ( A / X 3 ) ! 0.01 , rezult probabilitatea unei tole defecte:
P ( A) ! P( X 1 ) P ( A / X 1 ) P( X 2 ) P( A / X 2 ) P ( X 3 ) P( A / X 3 ) ! 0.017

3.4.6.

TEOREMA IPOTEZELOR (FORMULA LUI BAYES)

Pentru a n elege mai u or mecanismul procesului la care se refer teorema ipotezelor, plec m de la exemplul analizat n cazul anterior (probabilit i totale) cu diferen a c la sec ia de montaj extrac ia unei tole a avut loc i s-a constatat c este defect . Se pune acum problema la care pres a fost executat . Deci, care sunt cauzele producerii defectului respectiv. Probabilit ile ini iale, precizate, devin acum ni te ipoteze. De aici i denumirea de ,,teorema ipotezelor-Bayes sau ,,teorema probabilit ilor cauzelor . Trecnd la formularea general a teoremei consider m: Fie un sistem complet de ipoteze (evenimente) incompatibile, H1, H2,,Hn
n 7H ! E; H + H ! i j i i !1 i{ j

Aceste ipoteze (evenimente), reprezint cauzele unui alt eveniment A, condi ionat de evenimentele H1, H2,,Hn. nainte de a efectua vreo experien sunt date probabilit ile ipotezelor P(H1), P(H2), , P(Hn) i P(A/H1), P(A/H2), , P(A/Hn). Realizndu-se evenimentul A, se pune ntrebarea ce valoare cap t probabilit ile acestor ipoteze, condi ionate de evenimentul A care s-a produs. Se tie c : P ( A / H i ) ! P( A) P ( H i / A) . Intersec ia evenimentelor fiind comutativ , P ( A + H i ) ! P ( H i + A) . Se poate scrie egalitatea: , de unde: x
P H i P A H i Hi ! (3.25) P A P A Conform formulei probabilit ilor totale 3.24 probabilitatea evenimentului A este

P A ! P H i P A . H i 1 nlocuind n 3.25 se ob ine rela ia: P H i P A H H i P i ! n A P H i P A H i i !1 care poart denumirea de ,,formula lui Bayes .

(3.26)

62

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Se observ c aceast formul define te o probabilitate condi ionat . Exist astfel dou moduri de interpretare a probabilit ii condi ionate: una ,,obiectivist (sau frecven ial ) conform 3.8 i alta, ,, subiectivista (sau bayesian ), exprimat prin 3.26. Prima interpretare ,,obiectivist , se bazeaz pe conceptul de frecven de apari ie a evenimentului respectiv, n cazul unor experimente repetabile, n condi ii identice. Interpretarea ,,subiectivist , dep e te limitele rigorii ,,obiectiviste i define te probabilitatea respectiv pornind de la o serie de ipoteze cu probabilit ile specificate valoric. Probabilitatea devine astfel o m sur a unei st ri de cunoa tere. Re inem cele dou modalit i de interpretare care completeaz i fundamenteaz optica modern n tratarea multor probleme noi, l rgind orizontul tehnic de cunoa tere.

BIBLIOGRAFIE 3.1. 3.2. 3..3. 3.4. 3..5. 3.6. 3.7. Cicu, G Constantinescu, Al Craiu Mariana Mali a, M., Zid roiu, C Mih il , N. Mihoc, Gh., Iosifescu, M., Ursea, V Onicescu, O., Mihoc, G., Ionescu Tulcea, C.T Onicescu, O. Panaite, V., Munteanu, R.: Smboan, G. .a Trandafir, R Ventsel, H Elemente de teoria probabilit ilor i statistic matematic , Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1963 Elemente de probabilit i n mecanic , Ed. An-Da, Ed. Lucman, Bucure ti Statistic matematic , Ed. Matrix, Bucure ti, 1998 Incertitudine i decizie, Ed. tiin ific i enciclopedic , Bucure ti, 1980 Introducere n teoria probabilit ilor i statistic matematic , Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1965 Elemente de teorie a probabilit ilor i aplica iilor ei, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1966 Calculul probabilit ilor, Bucure ti, 1956 Ed. Academiei RSR,

3.8. 3.9. 3.10 3.11 3.12

Probabilit i i procese aleatoare, Ed. tiin ific i enciclopedic , Bucure ti, 1977 Control statistic i fiabilitate, Editura Didactic i Pedagogic , 260 p, Bucure ti, 1973. Teoria probabilit ilor, Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1967 Introducere n teoria probabilit ilor, Ed. Albatros, Bucure ti, 1979 Thorie des probabilits, Ed. Mir, Moscow, 1973

63

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

4. VARIABILE ALEATOARE I FUNC II DE REPARTI IE


4.1. INTRODUCERE

Variabila aleatoare este una din no iunile fundamentale ale teoriei probabilit ilor. Se nume te variabil aleatoare o m rime care n cadrul unei experien e ia orice valoare posibil necunoscut dinainte. Este cazul ntlnit n tehnic la tot pasul. Ori de cte ori se pune problema m sur rii unei anumite caracteristici: curentul absorbit de o serie de electromagne i identici, o dimensiune ob inut n urma unei prelucr ri tehnologice, rezisten a m surat la un lot de rezistoare etc. Valorile respective sunt aleatoare. Dar fiecare valoare are o probabilitate de apari ie diferit . Spre deosebire de realizarea unei caracteristici certe care constituie un eveniment sigur, deci totdeauna cu probabilitatea 1 valorile unei caracteristici aleatoare sunt ntmpl toare, deci cu probabilitatea 1. Variabila aleatoare (de la cuvntul alea-aleae, care nseamn zar, ntmplare n l. latin ) sau variabila stocastic (din l. greaca cu un n eles de conjunctur sau presupunere, utilizat prima data de Jaques Bernoulli) constituie modelul matematic al unei caracteristici X, care are loc ntmpl tor, aleator sau stocastic. Conceptul de variabil aleatoare este un concept cu dou aspecte: una referitoare la valoarea caracteristicii (exprimat n unit ile corespunz toare) i a doua reprezentnd probabilitatea referitoare la valoarea respectiv . Conceptul de variabil aleatoare asociaz cele dou aspecte analizate n capitolele anterioare. Variabila aleatoare este un model analitic prin intermediul c ruia sunt privite aproape n totalitate caracteristicile tehnice ale materialelor, proceselor fizice sau func ionale ale produselor industriale. O variabil aleatoare este corect exprimat dac se fac referiri att la valoarea caracteristicii ct i la valoarea probabilit ii corespunz toare. Aproape n totalitate caracteristicile tehnice reale sunt aleatoare. Ignorarea aspectului aleator i interpretarea acestora n mod determinist conduce la multe neclarit i. De aici i handicapul domeniilor tehnice clasice de a aborda procesele de defectare, de durata de via , de str pungere a izola iei de uzur , etc., care sunt prin excelen aleatoare i pot fi modelate analitic numai utiliznd conceptul de variabil aleatoare. Variabilele aleatoare pot fi: - discrete, definite pe o mul ime cel mult num rabil ; - continue, definite pe o mul ime m surabil ;

64

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

4.2.

VARIABILE ALEATOARE DISCRETE

Fie o variabil aleatoare X. Se consider toate valorile P)Pi/APi)P/H pe care le ( ( )!( ( i), AH H A poate c p ta variabila aleatoare X cu probabilit ile fiec rei valori: P (X i + A) ! P (X i ) P (A / X i ) Num rul valorilor variabilei aleatoare discrete poate fi finit (num rabil), X ! { x1 , x 2 ... x n } sau infinit X ! { x1 , x 2 ... x n ...} . Enumerarea tuturor valorilor variabilei aleatoare i ale probabilit ilor respective formeaz tabloul de reparti ie sau distribu iei i se scrie sub una din formele: xi || x1 | x 2 | ... | x n | , P ( X ! xi ) || p1 | p 2 | ... | p n |
x x1 , x2 , ... x n , sau X : i , 1 e i e n X : p p , p , ... p n i 1 2 n prima linie sunt trecute toate valorile posibile ale caracteristicii, iar n a doua

linie probabilit ile corespunz toare. Probabilitatea fiec rui eveniment xi se poate prezenta sub forma unei rela ii analitice, care stabile te leg tura dintre valorile aleatoare
xi i probabilit ile respective. Expresia analitic :

(4.1) P ( X ! x i ) ! P ( x i ) ! p i ! N ( xi ) se nume te func ie de probabilitate i satisface dubla inegalitate 0 e P( xi ) e 1 . Reprezentarea grafic a reparti iei se poate face sub forma unei diagrame cu bare (Fig. 4.1) sau forma unei diagrame poligonale (Fig.4.2).
p2 p1 p0 x 0 0 1 2 3 x0 1 2 3 4 xn-1 xn p3
p

Fig.4.1 Reparti ia probabilit iilor unei variabile aleatoare discrete

Fig.4.2 Poligonul reparti iei probabilit ilor unei va riabile aleatoare discrete.

Totalitatea valorilor distincte x1 , x2 ... x n formeaz un sistem complet de evenimente incompatibile.Pentru mul imea de perechi ordonate {( x i , p i ), i ! 1, 2 ... n} , care definesc reparti ia se poate scrie:
n

p
1

!1

(4.2)

Probabilitatea evenimentului X e x are o semnifica ie deosebit . Probabilitatea acestui eveniment este reprezentat de o func ie numit func ie de reparti ie a variabilei aleatoare X: (4.3) F ( x i ) ! P( X e xi )

65

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Func ia de reparti ie (distribu ie), este o func ie reprezentativ a variabilei aleatoare. n cazul variabilei discrete aceasta se reprezint sub forma unei diagrame discontinue (n trepte), (Fig.4.3).
Fig.4.3 Graficul func iei de reparti ie a unei variabile aleatoare discrete.
F(x)

1 2 3 4 5

Cunoscnd func ia de probabilitate a unei variabile aleatoare discrete, p i ! P( xi ) , func ia de reparti ie, conform (4.3), va fi:
F ( x k ) ! P ( X e x k ) ! P (7x i ) ! P ( X ! x i ) ! P ( x i ) ! p i
1 i !1 i !1 i !1 k k k k

(4.4)

4.3.

VARIABILE ALEATOARE CONTINUE

Variabila aleatoare continu X are o infinitate de valori, x, i reparti ia nu poate fi redat printr-un tablou. n consecin , se folose te probabilitatea evenimentului X e x , care, dup cum s-a v zut, se nume te func ie de reparti ie i are, n acest caz, un rol primordial. Pentru variabila aleatoare continu , func ia de reparti ie este definit de integrala: F ( x) ! P( X e x) !
x g

f ( x)dx !

g

F d )dx (x

(4.5)

unde f (x) reprezint densitatea de reparti ie a probabilit ii sau densitatea de probabilitate. Densitatea de probabilitate este prima derivat (dac exist ) a func iei de reparti ie F (x ) , adic : F ( x (x ) F ( x ) f ( x) ! lim ! Fd) (x (x p 0 (x Densitatea de probabilitate este reprezentat de o curb , (Fig.4.4). M rimea f ( x)dx , se nume te element de probabilitate i reprezint probabilitatea ca variabila aleatoare s se g seasc n intervalul elementar dx , fiind egal , din punct de vedere geometric, cu aria dreptunghiului elementar cu baza dx (Fig.4.5). Rezult c probabilitatea egalit ii cu o valoare oarecare a variabilei aleatoare continue este egal cu zero.

66

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

f(x)
g

f(x)

g

f ( x)dx ! 1
x

f(x)dx

x x+dx

Fig. 4.4 Graficul densit ii de probabilitate.

Fig.4.5 Reprezentarea elementului de probabilitate.

Acest paradox aparent trebuie interpretat n felul urm tor: evenimentul X ! x este un eveniment posibil, dar probabilitatea acestui eveniment este zero. Un astfel de eveniment, posibil cu probabilitatea zero nu trebuie confundat cu evenimentul imposibil. Defini ia clasic a probabilit ii conduce la o interpretare, nu n sensul c evenimentul va aparea, ci n sensul c evenimentul este posibil, dar probabilitatea (frecven a) sa este nul . Se observ de asemenea c f (x) nu are semnifica ia unei probabillit i a a cum se prezint expresia JE !! EJ , pentru variabila aleatoare discret . n consecin , semnul e sau u folosit la variabila aleatoare discret va fi nlocuit, n general, prin x sau pentru variabila aleatoare continu (probabilitatea egalit ii fiind nul ).
n n n 11 1 !H (i ! x 0 H)!xx i!x i ! i1 i1 i1 ! nn n

a) Propriet ile func iei de reparti ie Geometric, func ia de reparti ie pentru variabila aleatoare continu este reprezentat de aria ha urat , cuprins ntre curba densit ii de probabilitate i axa absciselor (Fig.4.4), iar aria total este egal cu unitatea. Graficul acestei func ii pentru variabila aleatoare continu este prezentat n Fig. . 4.6 avnd drept asimptote dreptele F ( x) ! 0 i x
(w) 1

(b) (a) (0)

Fig. 4.6 Graficul de reparti ie a unei variabile aleatoare continue.

n consecin , propriet ile func iei de reparti ie sunt: F (g ) ! 0


F ( g ) !

F ( x1 ) e F ( x 2 ) pentru x1 e x 2 func ia este nedescresc toare.

67

(x)

f ( x)dx ! 1

Calitate. Elemente de ingineria calit ii b) Apartenen a variabilei aleatoare la un interval dat n anumite cazuri este necesar s se cunoasc probabilitatea ca variabila aleatoare s apar in intervalului cuprins ntre limitele a i b. Pentru a exprima aceast probabilitate, utiliznd i interpretarea geometric redat de Fig 4.7. se poate scrie rela ii: P ( x b) ! P ( X a ) P ( a e X b) de unde P ( a e X b) ! P ( X b) P ( X a ) Conform (4.5.) (4.6) P(a e X b) ! F (b ) F (a ) sau: P(a e X Deci conform rela iei (4.6) i Fig. 4.6, probabilitatea ca o variabil aleatoare s apar in intervalului (a, b) egal cu cre terea func iei de reparti ie n acest interval sau cu integrala densit ii de reparti ie n intervalul respectiv (a, b), a c rei valoare este dat de aria trapezului curbiliniu m rginit de axa x , curba densit ii f (x) i dreptele x ! a i x ! b (Fig.4.7).
f(x)
b

b) !

g

f ( x)dx 

g

f ( x)dx !

f ( x)dx

(4.7)

f ( x)dx
a

Fig. 4.7 Interpretarea geometric a probabilit ii apartenen ei la un interval.

4.4. VALORI TIPICE ALEATOARE


4.4.1.

I MOMENTE ALE VARIABILELOR

VALORILE TIPICE ALE VARIABILELOR ALEATOARE

Valorile tipice sunt: valori tipice de localizare i valori tipice de varia ie. Valorile tipice sunt m rimi teoretice definite de expresii similare indicatorilor statistici. Spre deosebire de valorile indicatorilor statistici, care se bazeaz pe un num r limitat, inferior volumului popula iei din care s-au extras, valorile tipice sunt determinate de toate valorile variabilei aleatoare, cunoscute. Din acest motiv se mai numesc i valori adev rate. 4.4.1.1 Valori tipice de locarizare a) Valoare medie. Denumit i speran a matematic , valoarea matematic , media teoretic sau simplu medie. Pentru variabila aleatoare discret , x X : i , i ! 1,2,..., n, p i

68

Calitate. Elemente de ingineria calit ii valoarea medie, este definit de rela ia: n x p x 2 p 2 ... x n p n ! x i pi M[X ] ! 1 1 p1 p 2 ... p n i !1 Pentru variabila continu speran a matematic este definit de expresia:
g g

(4.8)

M[X ] !

g

xdF ( x) !

g

xf ( x)dx

(4.9)

unde f(x) reprezint densitatea de probabilitate a variabilei X. n general se folose te pentru media teoretic nota ia M [X ] ! Q sau E[X ] , (Matematical Expectation). b) Mediana M e - este valoarea tipic , n raport cu care, variabila aleatoare X are aceea i probabilitate de a fi inferioar sau superioar , adic P( X M e ) ! P( X " M e ) sau

Me

g

f ( x) dx ! 0,5

(4.10)

Din punct de vedere geometric, mediana este abscisa punctului prin care trece pararela la axa y , care mparte n dou p r i egale aria limitat de curba f (x) i axa absciselor (Fig.4.8). c) Cuantile. Pe baza acelora i considera ii f cute la median , se pot defini n 1 , valori ale variabilei aleatoare x1 la x n 1 , denumite cuantile sau fractile pentru care:
1 !E (4.11) n Dac n ! 4 , valorile x1 ! Q1 ; x 2 ! Q2 ; x3 ! Q3 se numesc cuartile. Se observ c Q2 ! M e . Pentru n ! 10 , cele 9 valori x1 (i ! 1, 2...9) se numesc decile. Dac n ! 100 , valorile respective se numesc procentile. n unele cazuri se poate utiliza no iunea de cuantila ordin E Q x (Fig.4.9), care reprezint cuantila superioar , x n 1 ! QE fie cea

x1

g

f ( x ) dx !

inferioar n1 ! Q1E , definit respectiv de expresiile: - cuantila superioar : P ( X " QE ) ! E - cuantila inferioar : P( X " Q1E ) ! 1 E

f(x)

Fig. 4.8 Pozi ia indicatorilor: medie, mediana i mod.

d) Mod M 0 - este valoarea tipic , cea mai probabil (valoarea dominant ) a unei variabile aleatoare. n cazul variabilelor continue moda corespunde valorii pentru care densitatea de probabilitate are un maxim (Fig.4.8). 4.4.1.2 Valori tipice de varia ie 69

x2

x1

f ( x ) dx !

x3

x2

f ( x ) dx ! ... !

x n 1

f ( x ) dx !

f 1-

Q1x

Fig.4.9 Pozi ia cuantilei de ordin E .

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Dispersia i abaterea medie p tratic (abaterea standard) au urmatoarele expresii: a) Dispersia teoretic notat cu D[X] sau cu V[X] (Variance), este definit de rela iile: - pentru variabile discrete:
D[ X ] ! W 2 ! M [( X Q ) 2 ] ! ( x i Q ) 2 p i
i !1 n

(4.12)

pentru variabila continu :


g

D[ x] ! W 2 ! ( x Q ) 2 f ( x)dx
g

(4.13)

sau:
g

W2 !

g

f ( x)dx Q 2

(4.14)

b) Abaterea medie patratic (abatere standard). Prin defini ie abaterea medie patratic este dat de expresia general : (4.15) W ! D[ X ] Pentru variabila aleatoare discret , rela ia (4.15) devine:
W !

(x
i !1 g

 Q ) 2 pi !

x
i !1 g

2 i

pi Q 2

(4.16)

iar pentru variabila aleatoare continu :


W!
2 ( x Q ) f ( x)dx !

g

g

f ( x)dx Q 2

(4.17)

4.4.2.

MOMENTE

Momentele sunt rela ii generale cu ajutorul c rora se pot calcula i valorile tipice prezentate anterior. Momentele pot fi: momente ini iale (absolute) i momente centrate. 4.4.2.1 Momentul ini ial de ordin k , (k " 1) Pentru variabila aleatoare discret , momentul ini ial (absolut) de ordin k , k N * , este:
Q k ! M [ X k ] ! xik p i
n

(4.18)

iar pentru o variabil continu acela i moment ini ial de ordin k are forma:
Qk !
g

Stabilirea expresiei momentului ini ial de ordin k , al variabilei cu o limit inferioar K , specificat este prezentat n Anexa 4.1. 4.4.2.2 Momentul centrat de ordin k , (k " 1) Pentru o variabil discret , momentul centrat de ordin k n raport cu media teoretic este:
Q k ! M [( X M [ X ] ) k ] ! ( x i Q ) k p i
i !1 n

iar pentru o variabil continu , momentul centrat de ordin k este:

i !1

g

x k f ( x ) dx

(4.19)

(4.20)

70

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Q k ! M [( X M [ x] ) k !

g

( x Q ) k f ( x)dx

(4.21)

Valorile tipice se pot calcula i cu ajutorul momentelor. Astfel, media teoretic este definit i de momentul ini ial de ordinul 1 (k=1):
g

M [ x] ! Q !
g

g

x f ( x)dx ! Q

' 1

(4.22)
g

De asemenea, momentul centrat de ordinul 2, reprezint dispersia teoretic :


Q2 !
g 2 2 ( x Q ) f ( x)dx ! W ! g

' f ( x)dx Q 2 ! Q 2 (Q 1' ) 2

(4.23)

4.4.3.

COEFICIENTUL DE VARIA IE TEORETIC (4.24)

D[ X ] W ! M[X ] Q sau n func ie de momente: CV !


Q2
'

Q2 CV ! (4.25) ! 1 Q Q 1'2 Curbele teoretice de reparti ie ale diferitelor variabile aleatoare pot fi comparate i cu ajutorul valorilor teoretice ale coeficien ilor de asimetrie i de exces, cu rela iile: Q (4.26) K1 ! 3 W3 Q K2 ! 4 3 (4.27) W4 O variabil aleatoare este specificat cnd i se cunosc valorile tipice i complet specificat cnd se cunoa te i func ia de reparti ie.

4.5. INEGALITATEA BIENAYM-CEB EV


Reparti ia unei variabile aleatoare este complet specificat dac se cunosc valorile tuturor parametrilor sau se cunosc toate momentele. n cazul n care repart ia i nu este cunoscut , dar se cunosc valorile tipice, media i dispersia, se poate stabili probabilitatea abaterii variabilei aleatoare fa de medie cu ajutorul inegalit ii Ceb ev. x Fie o variabil aleatoare discret cu reparti ia X : i , i ! 1,2...n i valorile p i tipice:
M [ X ] ! xi pi ! Q
1 n

D[ X ] ! W 2 ! ( xi Q ) 2 p i
1

Not m abaterile ( x j Q ) ! E j n ordinea cresc toare:


2 2 2 E 12 e E 2 e E 3 e ... e E 2 e ... e E n j

Intercal m ntre valorile E j i E j 1 valoarea I 2 astfel:


2 2 E 12 e E 2 e ... e E 2 e I 2 e .E 21 ... e E n j j

71

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Dispersia considernd probabilit ile corespunz toare p j va fi:


2 2 W 2 ! E 12 p1 E 2 p 2 ... E 2 p j ... E n p n ! j 2 2 ! [E 12 p1 E 2 p 2 ...E 2 p j ] [E 21 p j 1 E 2 2 p j 2 ... E n p n ]. j j j

Se fac urm toarele aproxim ri: -se neglijeaz prima parantez mare (toti termeniiE 2 j doua toate valorile E 2 u I 2 ; j

I 2 ), iar n paranteza a

2 -se egaleaz cu I i prin aceast dubl mic orare a termenului doi expresia

devine:
E 2 " I 2 ( p j 1 p j 2 .. p n )

de unde: p j 1 p j 2 .. p n sau
E2 I2 p j reprezint probabilitatea P x Q u I E2 I2

pj e

Dar

Deoarece:

E P x Q u I e I

i deci:

2 2

P x Q u I P x Q

I ! 1

rezulta importanta inegalitate Bienaym-Ceb ev: W2 (4.28) P x Q I u1 2 I sau dac I ! kW , atunci cap t forma: 1 P x Q kW u 1 2 (4.29) k Cmpul de variatie al variabilei aleatoare poate fi exprimat cu un multiplu k al abaterii medii p tratice W .

Valorile expresiei (1 k 2 ) . Tabelul4.1


k 1-k
2

1,2 0,3055

1,5 0,5556

1,8 0,6914

2,0 0,7500

2,3 0,8109

2,5 0,8400

2,8 0,8724

3,0 0,8889

3,3 0,9082

3,5 0,9184

n tabelul 4.1 se prezint valorile termenului 1 k 2 al inegalit ii (4.25) func ie de parametrul k . Pentru k=4,5: P X Q 4,5W ) u 0,95 Se poate astfel calcula probabilitatea abaterii unei valori fa de media teoretic , inferioara produsului kW , f r a se cunoa te reparti ia. Cu aceast inegalitate intervalul de varia ie s kW poate fi corelat cu toleran ele tehnologice prezentnd un interes deosebit n procesele de fabrica ie unde legea de reparti ie a valorilor caracteristicii prelucrate este necunoscut .

72

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

4.6.

FUNC IA CARACTERISTIC

Calculul momentelor cu ajutorul func iilor de reparti ie prezint uneori anumite dificult i analitice. Pentru evitarea acestor neajunsuri se introduce o func ie continu cu valori complexe, care se nume te func ie caracteristic notat cu c(t). Aceast func ie x x este media teoretic a unei variabile aleatoare complexe: X!{1,x2...n} care se ob ine deci prin nlocuirea lui X cu p!Px), unde t este un parametru real, iar j unitatea imaginar . i (i Conform acestei defini ii func ia caracteristic pentru variabila aleatoare discret este: c(t ) ! M [e jtx ] ! p i e jtxi
i !1 n

(4.30)

Pentru variabile continue, cu densitatea de reparti ie f(x) func ia caracteristic are expresia:
g

c (t ) !

g g

jtx

f ( x)dx

(4.31)

Func ia caracteristic se mai poate prezenta sub forma general : c(t ) ! e jtx dF ( z )
g

(4.32)
tx i j 2 t 2 x i2 ... 1! 2!

utiliznd descompunerea:
e jtxi ! 1 

rela ia (4.30) devine: jt n j 2t 2 n 2 (4.33) c (t ) ! 1 x i p i xi pi ... 1! 1!1 2! i !1 Aceast rela ie arat leg tura care se poate face ntre momente i func ia caracteristic . Derivnd c(t) de k ori i egalnd t=0 se ob in, din (4.29), momentele teoretice absolute (ini iale) de ordin k: c ( 0) ! j k Q k sau c ( 0) Qk ! k j Cu rela ia (4.31) se ob ine func ia caracteristic n func ie de densitatea de probabilitate f(x). Aceast transformare poart denumirea de transformarea Fourier. Utiliznd transformarea Fourier invers se poate exprima densitatea de probabilitate f(x) n func ie de c(t): g 1 jtx (4.34) f ( x) ! ge c(t )dt 2T Func iile caracteristice au urm toarele propriet i: c(0) ! 1 ; e(t ) e 1 i c (t ) este real dac reparti ia este simetric . Reparti iile care au aceia i func ie sunt identice. Uneori se poate utiliza n locul func iei caracteristice o alt func ie similar , numit func ie generatoare definit astfel: pentru variabila aleatoare discret ;
g ( t ) ! M [ e xt ] ! e xi tpi
i !1 n

iar pentru variabila aleatoare continu ;

73

(4.35)

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

g (t ) !

g

f ( x )e

xt

dx

(4.36)

Asem n tor, prin derivarea de k ori i prin egalarea t=0 se ob ine momentul absolut de ordin k. Func ia generatoare are un cmp de aplica ii mai restrns dect func ia caracteristic .

4.7. FUNC II DE REPARTI IE


Func iile de reparti ie (de distribu ie), constituind de fapt modelul analitic al unor procese stocastice, poart i denumirea de legi de reparti ie sau legi de distribu ie. 4.7.1. REPARTI II DISCRETE

4.7.1.1 Reparti ia binomial (Bernoulli), se ob ine pe un model, care ndepline te urm toarele condi ii: - fiecare ncercare s aib numai dou rezultate posibile i incompatibile, de exemplu A i A ; - probabilit ile evenimentelor s r mn constante n tot timpul experiment rilor P(A)=const.; P( A ) ! 1 P( A ) ! const . Modelul acesta poate reprezenta cazul unui lot de produse la care A constituie evenimentul care const din extragerea unui produs bun i A - extragerea unui produs necorespunz tor (defect). Similar se consider cazul unei urne cu bile albe i bile negre. naintea unei extrageri se cunosc P(A)=p i P( A) ! 1 p ! q Problema care se pune este urm toarea: din n extrageri repetate de cte ori apare evenimentul A. n consecin , variabila aleatoare X, reprezint num rul de apari ii n cele n extrageri cu probabilit ile respective. Dac se ndeplinesc condi iile specificate mai sus, mul imea perechilor {(xi, pi)}, i ! 1 n , formeaz reparti ia binomial . Mai preciz m ca probabilit ile P(A) i P ( A) i conserv valorile dac extragerea se face dintr-un lot cu un num r de produse N foarte mare sau dac dup extragere elementul extras este introdus la loc. Acest ultim caz mai este numit extragere cu ntoarcere. Consider m cazul a dou extrageri (n=2). Evenimentul A poate s nu apar , s apar o dat sau de dou ori. Variabila aleatoare X poate c p ta valorile 0, 1, 2 cu urm toarele probabilit i. Deci n cele dou extrageri: P ( X ! 0) ! P ( A A) ! q q ! q 2
P ( X ! 1) ! P ( A A) ( A A) ! 2 pq

P( X ! 2) ! P( A A) ! p 2 n consecin , tabelul reparti iei este:


xi pi 0 q2 1 2pq 2 q2

n cazul unui num r de trei extrageri, f cnd acela i ra ionament se ob ine tabelul de reparti ie:

74

Calitate. Elemente de ingineria calit ii


xi pi 0 q3 1 3pq2 2 3p2q 3 p3

Generaliznd, putem considera c dup n extrageri s-a produs de k ori evenimentul A i de n-k ori evenimentul A . Probabilitatea de a se produce evenimentul A de k ori n ordine succesiv i apoi evenimentul A este:
P (   A... A A... A) ! p k q n k A A A A 
de k ori de n k ori

n cele n extrageri nu intereseaz ordinea de apari ie a evenimentului A. n acest caz trebuie considerate toate situa iile posibile. Num rul posibil al ordon rilor diferite
k este egal cu C n . Rezult astfel probabilitatea c n n extrageri evenimentul A s se g seasc de k ori este dat de rela ia: k k P(n, k ) ! C n p k p n k ! C n p k (1 p ) n k (4.37) sau: n! P(n, k ) ! p k q n k (4.38) k!(n k )! Se observ c expresia P(n,k) are aceea i form ca termenul general al dezvolt rii binomului lui Newton de unde i denumirea de reparti ie binomial . Pentru inele aplica ii unde n ia valori mari se poare folosi pentru simplificarea calculului, formula lui Stirling: (4.27) n!! n n e n 2Tn Tabelul reparti iei variabilei aleatoare este: k n 1 2 ... ... 0 (4.39) X : n k k nk 1 2 2 n 2 q C n pq C n p q pn ... C n p q ...

a) Func ia de probabilitate a reparti iei binomiale are expresia: k (4.40) N ( k ) ! P ( X ! k ) ! P ( k ) ! C n p k q n k Rela ia (4.40) indic valoarea probabilit ii ca evenimentul s apar de k ori la repetarea de n ori a evenimentului (x=k). Func ia de probabilitate se poate reprezenta prin diagrama cu linii (Fig.4.10) sau prin puncte (diagrama poligonal ), (Fig.4.11). Valoarea func iei de probabilitate se poate determina cu ajutorul tabelului din anexe unde sunt trecute valorile conform (4.40).

N(x)
0.4 0. 0.

0.1

Fig.4.10 Func ia de probabilitate a reparti iei binomiale cu p=0.06 i n=20.

x
Fig.4.11 Diagrama poligonal a func iei de probabilitate cu reparti ie binomial cu parametrii n=20; p=0.02-0.20

75

Calitate. Elemente de ingineria calit ii b) Func ia de reparti ie binomial F(k), considernd rela iile anterioare pentru k N , are expresia:
P (e k ) ! F ( k ) ! P ( x ) ! C nx p n x
x !0 x !0 [k ] [k ]

(4.41)

Func iile N (x) i F(k) pot fi calculate cu ajutorul tabelelor din anexele A1 i A2. Reparti ia binomial se mai nume te reparti ie binomial de ordinul n i parametru p. c) Media teoretic (speran a matematic ) a variabilei aleatoare cu reparti ie binomial . Expresia general a mediei teoretice n acest caz este:
Q ! M [ X ] ! xC nx p x q n x
x !1 n

(4.42)

Utiliznd func ia generatoare se ajunge la expresia:


( pt q ) n ! C nx p x q n x i x
0 n

(4.43)

a c rei derivat n raport cu t este:


n( pt q ) n 1 p ! C nx p x q n x x.t x 1
0 n

(4.44)

Pentru t=1 se ob ine:


n( p q ) n 1 p ! C nx p x q n x x
0 n

(4.45) (4.46)

Deoarece (p+q)=1, rezult : Q ! M [ X ] ! np ( p q ) n 1 ! np

In tabelul 4.2 sunt prezentate i alte valori teoretice ale v.a. cu reparti ie binomial : M rimi teoretice ale v.a. cu reparti ie binomial . Tabelul 4.2
Denumirea m rimii Media Mod Dispersia Abaterea standard Momente Asimetria Excesul (aplatisarea) Func ia caracteristic Func ia generatoare Simbol Rela ia de calcul
M [ X ] ! x i p i ! xC nx ! np
1 x !0 n n

Q
M0

(np - q)
2

M0

(np p)

W W

D[ x ] ! W ! np (1 p ) ! npq

W ! npq
Q1 ! Q ! np; Q 2 ! W 2 ! npq; Q 3 ! npq(q p); Q 4 ! npq(1 6 pq 3npq)

Qk K1 K2
c(t) g(t)

c (t ) ! e jqt C nx p x q n x ! C nx ( pe ji ) q n x ! p (e jt q ) n
x

g (t ) ! e C p q
xt x n x 0

76

q p npq
1 6 pq npq
n 0

n x

! C nx ( pe t ) q n x ! ( pe t q ) n
x

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

4.7.1.2 Reparti ia hipergeometric Modelul probabilistic al reparti iei hipergeometrice este similar celui binomial cu diferen a c elementul extras nu mai revine i astfel la fiecare extragere se modific compozi ia (condi iile). Extragerea se nume te f r ntoarcere. Fie o popula ie cu n piese, din care a sunt bune i b ! n a sunt defecte (a b ! n) . Probabilitatea ca efectund m extrageri succesive f r ntoarcere s se scoat x piese bune i n consecin un num r m x s fie defecte se ob ine considernd c num rul total al cazurilor posibile este dat de combin rile a n piese luate de cte n 1 , iar num rul cazurilor favorabile extragerii de piese bune i piese defecte 2 este dat respectiv de C ax i C bm x . Func ia de probabilitate are expresia: m (4.47) p n ,m ( x ) ! C ax Cbm x / C n Dac n este foarte mare, reparti ia hipergeometric se apropie de reparti ia binomial cu parametrii: a b a p ! ; q ! ! 1 n n n Func ia de reparti ie n acest caz are expresia: 1 k m (4.48) Fn ,m (k ) ! P( X k ) ! m C ax C b x C n x !0 Valorile tipice sunt reprezentate n tabelul 4.3. Sub o form mai general reparti ia hipergeometric poate fi ntlnit i astfel: se consider un num r de n produse industriale cu a1 , a 2 ,..., a k clase avnd calit i diferite, unde a1 a 2 .... a k ! n. Extr gnd (f r ntoarcere) m exemplare, posibilitatea ca n e antionul extras s existe x1 , x 2 ,..., x k exemplare din fiecare calitate ( x1 x2 ... x k ! m) .
Pn, m( x1 , x 2 ,..., x n ) !
xk C ax11 C ax22 ...C ak m Cn

(4.49)

Valori tipice ale variabilei aleatoare cu reparti ie hipergeometic . Tabelul 4.3


Denumirea m rimii Media Mod Simbol Q Rela ia de calcul MX ! mp

M0

pnm qn m 1 M0 n2 Dac n u m : pm q D[ X ] ! mpq


Pentru n "" m;

pnm pn m 1 n2 M 0 mp p nm n 1

Dispersia

W2

nm nm m ! ! 1 n 1 n n

m D[ X ] ! mpq1 n

4.7.1.3. Reparti ia Poisson

77

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Reparti ia Poisson este reparti ia evenimentelor rare. n foarte multe cazuri, evenimente cum ar fi avariile instala iilor, accidentele, defect rile ma inilor sau echipamentelor etc., au reparti ii Poisson. Dac n intervalul de timp T cunoscut se produc n' evenimente rare, Fig.4.12, factorul P ! n reprezint densitatea de apari ie a evenimentului n unitatea de timp i T Q ! P .t define te media apari iilor evenimentelor n intervalul t. Probabilitatea apari iei de k ori a evenimentului respectiv n acela i interval t este: T 1 2 3 4 n 0 t t

Fig. 4.12 Diagrama evenimentelor rare.

P( X ! k ) !

( Pt ) k Pt e k!

(4.50)

Func ia de probabilitate are expresia: Q k Q P( X ! k ) ! e (4.51) k! Valorile func iei de probabilitate se pot ob ine cu ajutorul tabelului din anexe. n Fig.4.13 sunt redate diagramele poligonale ale func iei de probabilitate Poisson pentru diferite valori ale parametrului Q . Func ia de reparti ie conform defini iei generale are expresia: k Qk (4.52) F (k ) ! P( X e k ) ! e Q k ! 0 k! Valorile func iei de reparti ie pot fi determinate cu ajutorul tabelului de reparti ie din anexe. Legea Poisson este o lege limitat a reparti iei binominale. Aceast particularitate poate fi folosit n aplica iile practice atunci cnd un eveniment cu reparti ie binomial are o probabilitate foarte mic . n acest caz n locul formulei reparti iei binomiale se poate utiliza rela ia: (np ) k np (4.53) P(n, k ) $ e k!
Fig. 4.13 Diagramele poligonale ale func iei de probabilitate cu reparti ie Poisson.

unde np reprezint dup cum se tie media teoretic a reparti iei binominale. Aproxima ia este suficient de bun atunci cnd p e 0,1 i np e 5 . Se observ c o particularitate a reparti iei Poisson, egalitatea dintre media teoretic i dispersie (tabel 4.4): M [ X ] ! D[ X ] ! Q sau

78

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Q !W2 (4.54) n tabelul 4.4 sunt prezentate m rimile teoretice (valorile tipice) ale v.a. cu reparti ie Poisson.

M rimi teoretice ale variabilei cu reparti ie Poisson. Tabelul 4.4


Denumirea
Media

Simbol Q

Rela ia de calcul g Q x Q Q x 1 M [ x ] ! xe Q e Q x! ! 0 0 ( x 1)
g

Dispersia Mod Momente

W2 M0 Qk

! e Q Q e Q ! Q D[x ] ! Q
Q 1

M0

a) momente ini iale (absolute) Q 1' ! Q


' Q2 ! Q Q 2 ' Q 3 ! Q 3Q 2 Q 3 b) momente centrate Q2 ! Q ! W 2

Q3 ! Q Q 4 ! Q 3Q 2

Asimetrie Excesul Func ia caracteristica

K1 K2

1 Q

1 Q
c (t ) ! e Q
0 g
jt ( Qe jt ) k ! e Q ( e 1) k!

c (t )

4.7.2. REPARTI II CONTINUE 4.7.2.1. Reparti ia uniform Variabila aleatoare X apar innd intervalului [a , b] are toate valorile echiprobabile. Densitatea de probabilitate este: 1 F(X ) ! pentru x [a, b] f(x) 1 ba ba 0 pentru x [a , b] Func ia de reparti ie are expresia: x pentru x e a 0, a Q b x a , pentru a x e b F ( x) ! F(x) Me ba 1 1, pentru x u b 0.5 Diagramele densit ii i func iei de x reparti ie uniform sunt reprezentate a Q b n Fig.4.14.
Fig.4.14 Graficul reparti iei uniforme.

Valorile tipice sunt prezentate n tabelul urm tor:

79

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Valorile tipice ale variabilei cu reparti ie uniform . Tabelul 4.5
Denumirea m rimii Media
Dispersia Momente

Simbol Q

W2 Qk

Rela ia de calcul xdx ba M [ x] ! ! a ba 2 (a b ) 2 ' D[ x ] ! Q 2 Q 1' 2 ! 12


b

Q1 ! Q Q2 !

4.7.2.2. Reparti ia exponen ial Variabila aleatoare continu x , cu reparti ia exponen ial densitatea de probabilitate: f ( x ) ! Pe Px ; P " 0, 0 e x e g Func ia de reparti ie este: F ( x ) ! 1 e Px

Graficele densit ii de probabilitate i ale func iei de reparti ie sunt prezentate n Fig.4.15 i 4.16. La calculul func iei de reparti ie se pot utiliza tabelele din anexe.
f( ) f( )

0.

/P

Fig.4.15 Densitatea de probabilitate cu reparti ie exponen ial .

Fig. 4.16 Func ia de reparti ie exponen ial negativ .

Valorile tipice au expresiile prezentate n tabelul 4.6. Se observ n acest caz 1 egalitatea dintre media teoretic i abaterea standard Q ! W ! . Reparti ia P exponen ial reprezint cazul particular al reparti iilor Poisson i Weibull. Indicatorii teoretici ai variabilei cu reparti ie exponen ial . Tabelul4.6

g M [ X ] ! 0

Qk

Q1 ! Q ! Q2 !

Func ia caracteristic

c (t )

c (t ) !

e jtx f ( x ) dx ! P

80

Momente

1
P

P2 g P P e (Pjt ) x dx ! e ( P jt ) x ! 0 P jt P jt

x 2Pe Px !

Dispersia

W2

D[ X ] ! Q 2 Q12 !

Denumirea indicatorului Media

Simbol

Rela ia de calcul
e x dx ! 2 P 1

/P

x 2 dx bd

negativ , are (4.56) (4.57)

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 4.7.2.3. Reparti ia normal Reparti ia normal este una din cele mai importante legi de reparti ie i este cunoscut sub denumirea de legea lui Gauss sau Gauss-Laplace. a. Legea Gauss. Legea de reparti ie Gauss (normal ) este caracterizat de parametrii Q i W 2 . Densitatea de probabilitate are expresia:
 1 2 f ( x) ! e 2W (4.58) W 2T Reparti ia normal se noteaz simbolic prin N ( Q , W 2 ) . Graficul densit ii de probabilitate are form de clopot (Fig.4.17) i prezint urm toarele particularit i: i scade necontenit la dreapta i la stnga a) admite un maxim pentru x ! Q ( x Q ) 2

df ( x ) ! 0; x ! Q ; f ( Q ) ! 1 / W 2T ; dx b) are o simetrie n raport cu dreapta x ! Q ; c) are o form de clopot (clopotul lui Gauss) cu convexitatea n sus. n punctele Q W i Q W curba i modific convexitatea. Curba densit ii de probabilitate este cu att mai ascu it (Fig.4.18) cu ct W este mai mic. Modificarea parametrului Q translateaz curba de-a lungul axei Ox f r s modifice forma (Fig.4.19). n unele domenii de aplica ie (teoria erorilor) func ia densit ii de probabilitate cu reparti ia normal este prezentat i sub forma:
f(x)
0 .4 W

f(x)
1

1 2
2

0 .2 W

-a +a

Fig.4.17 Densitatea de probabilitate cu reparti ie normal .

Fig.4.18 Curbele densit ilor de probabilitate cu dispersii diferite W 1 W 2 W 3 ; Q1 ! Q 2 ! Q .

f ( x) !

e h

( xQ )2

(4.59)

unde parametrul h ! 1 / W T ! 0,707 1 / W caracterizeaz precizia. Func ia de reparti ie normal este dat de expresia:
F ( x) ! P( X x) ! 1 W 2T

g

( xQ )2 2W 2

dx

(4.60)

Reparti ia fiind simetric : F ( Q ) !

1 . Valoarea func iei F (x ) este g 2 reprezentat n Fig.4.20, prin aria ha urat . Valorile tipice au rela iile din tabelul 4.7. Asimetria (K 1 ) i aplatisarea (K 2 ) pentru reparti ie N ( Q , W 2 ) sunt egale cu zero.
x

f ( x )dx !

81

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

f(x)

0 .4 W
F(x)

Q1
f(x)

Q2

Q 3 ; W ! ct .
F(x) 1 0.5

Fig. 4.19 Curbele densit ilor de probabilitate cu reparti ie normal cu dispersii egale i medii diferite.

Fig. 4.20 Corelare f(x) i F(x).

Observa ie: Cunoscnd parametrii reparti iei normale Q i W 2 , se poate determina analitic valoarea probabilit ii P ( x a ) cu rela ia (4.60). Calculul nu este prea simplu i n practic este necesar s se recurg la tabele. Pentru a evita alc tuirea de tabele pentru fiecare Q i W s-a trecut la normarea (reducerea) variabilei aleatoare.

Valori teoretice ale variabilei cu reparti ie normal . Tabelul 4.7


Indicatorul Media Simbol Q Rela ia de calcul
M [ x ] ! g xf ( x )dx ! g ( x Q ) f ( x )dx Q g f ( x )dx ! Q daca M ( x ) ! Q ; g ( x Q ) f ( x )dx ! 0
g g g g

Dispersia Moment

W2 Qk

W2
Momente centrate: a) de ordin impar: Q 2 k 1 ! 0 b) de ordin par: Q 2 k ! ( 2k 1) Q 2 k 2
Q 2 ! W 2 ; Q 4 ! 3W 2 ; Q 6 ! 15W 4

Asimetria Excesul Func ia caracteristic

K1 K2

K1 ! 0 K2 !0
c (t ) ! e
t t
2 a2 2

b. Reparti ia normal redus (Laplace). Func iile densit ii de probabilitate i de reparti ie se pot centra printr-o schimbare de variabil i anume: xQ (4.61) z! W Cu aceast transformare reparti ia poart denumirea de reparti ie normal normat (reparti ie normal redus sau reparti ie Laplace). Densitatea de probabilitate normal normat (Fig.4.21) este: f (z) ! 1 2T e
 z2 2

(4.62) 1

! 0,3989 i f (3) ! f (3) ! 0,0044 . 2T Se observ c f (z ) se ob ine din f (x) (rela ia 4.60) dac Q ! 0 i W ! 1 . Indicatorii variabilei aleatoare z au valorile M(z)=0 i z=1. n consecin , dispersia este

Cu valorile f (0) !

82

Calitate. Elemente de ingineria calit ii egal cu abaterea standard, iar momentele centrate sunt egale cu cele ini iale. Reparti ia normal se noteaz cu N(0,1).

Fig.4.21 Densitatea de probabilitate cu reparti ie normal normat f (z ) .

Fig.4.22 Func ia de reparti ie normal normat F (z ) .

Func ia de reparti ie Laplace are expresia: (4.63) e dz 2T g Valorile func iilor f(z) i F(z) se pot determina cu ajutorul tabelelor din anexe. n Fig.4.22 este reprezentat func ia de reparti ie normal normat . Func ia de reparti ie F(z) fiind simetric n raport cu originea, se poate scrie: z z g 1 (4.64) F ( z ) ! f ( z ) dz ! f ( z )dz f ( z ) dz ! * ( z ) 0 0 g 2 Grafic, normala reprezint o transla ie de axe realizat de ecua iile z=z i 1 * ( z ) ! F ( z ) (Fig.4.23, a, b). 2 Integrala:
g

F (z) !

f ( z )dz !

z2 2

(4.65) e dz 2T 0 poart denumirea de func ia integral Laplace i geometric reprezint aria dublu ha urat din graficul func iei densit ii de probabilitate (Fig.4.23, c).
0

* ( z ) ! f ( z )dz !

z2 2

Fig. 4.22 Interpretarea geometric a func iei Laplace a-func ia de reparti ie Laplace; b-func ia integral Lapace; c-densitatea de probabilitate.

Func ia integrala Laplace este simetric n raport cu originea. n consecin este suficient s se cunoasc numai valorile func iei * (z ) pentru z>0. Valorile integratei Laplace se g sesc tabelate, la fel ca i ale func iei de reparti ie Laplace F(z). Se atrage aten ia asupra confuziilor care se pot face uneori ntre func ia de reparti ie Laplace F(z), func ie integrat Laplace * (z ) datorit i nota iilor diverse sub care se ntlnesc. Propriet ile func iei Laplace sunt prezentate n tabelul 4.8.

83

Calitate. Elemente de ingineria calit ii Propriet ile func iei Laplace. Tabelul 4.8 F(z) g 0 g 1-F(z) z

W
z

0.5 F(z) 1

Dac

ne referim la un interval oarecare ( x1, x 2 ) probabilitatea ca variabila


N ( Q , W 2 ) s apar in acestui interval este conform (4.7), dat de

aleatoare normal rela ia:

P( x1
P ( x1 X

X
x2
1

x2 ) ! f ( x)dx ! F ( x2 ) F ( x1 ) (4.66)
x1
z2
1

x2

Efectund normarea z1 ! ( x1 Q ) / W , z 2 ! ( x 2 Q ) / W rezult :


x 2 ) ! x f ( x ) dx ! z f ( z ) dz ! F ( x 2 ) F ( x1 ) ! x Q x Q ! F 2 F 1 ! F ( z 2 ) F ( z1 ) W W

(4.67)

Problema probabilit ii apartenen ei variabilei aleatoare la un interval are numeroase aplica ii practice. Astfel, probabilitatea valorii unei caracteristici n raport cu limitele impuse, a consumului de material, de energie, a abaterilor tehnologice etc., ridic probleme similare. n tabelul 4.9 sunt prezentate rela iile de calcul i interpret rile geometrice ale probabilit ilor n diferite cazuri. Probabilitatea ca o variabil normal normat N(0,1) s apar in diferitelor intervale s 1W ;s2W i s 3W este redat n figura 4.24. n numeroase aplica ii este necesar valoarea cuantilei zE cu probabilitatea E de a fi dep it (Fig.4.25). Aceste valori sunt prezentate n tabelul anexat.

Fig. 4.24 Probabilitatea corespunz toare intervalelor. Fig. 4.24 Reprezentarea valorii QE cu probabilitatea E de a fi dep it .

c. Regula celor 3 W Se consider variabila aleatoare X cu reparti ie normal N ( Q , W 2 ) . Se pune problema determin rii probabilit ii ca abaterea variabilei x fa media teoretic Q , s fie mai mic dect o anumit valoare x 0 , adic x Q x 0 . Aceast rela ie conduce la dubla inegalitate Q x0 x Q x0 . Notnd x1 ! Q x 0 i x 2 ! Q x 0 se poate scrie: de

84

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 4.7.3. Reparti ii de semnifica ie

Exist o categorie de reparti ii continue utilizate numai pentru a scoate n eviden semnifica ia unor varia ii aleatoare. Variabilele aleatoare ale acestor reparti ii sunt definite de o regul sau de o formula i poart denumirea de statistic . 4.7.3.1 Reparti ia G 2 (hi-p trat) Dac se consider n variabile aleatoare independente, z1 , z 2 ,..., z n cu reparti ii normale N (0,1) suma p tratelor variabilelor z i constituie o variabil aleatoare notat cu G 2 :
G 2 ! z i2
1 n

(4.69)

Densitatea de probabilitate a reparti iei G 2 este: 1 R / 2 + (R / 2 ) x (4.70) f ( x) ! 2 0 pentru x 0 unde R ! n 1 reprezint num rul gradelor de libertate (num rul de variabile independente). Graficul func iei densit ii de probabilitate depinde de parametrul R i este prezentat n Fig.4.27, curbele de reparti ie sunt asimetrice. Proprietatea de aditivitate. Dac dou variabile aleatoare urmeaz fiecare, independent, o lege G 2 prin nsumare, variabila care rezult , va urma de asemenea o
2 lege G 2 . Astfel : G 2 ! G 12 G 2 are reparti ia G 2 , cu R ! R 1 R 2 grade de libertate. Dealtfel aceasta reprezint consecin a imediat a defini iei legii. Reparti ia hi-p trat are numeroase utiliz ri. Cele mai frecvente aplica ii constau din a determina limita L pentru a se cunoa te fie probabilitatea P ! 1 ! E ca G 2 s fie inferioar

acesteia ( P( G 2 L) ! 1 E ) , fie probabilitatea E (Fig.4.28) ca G 2 s depa easc aceast limit L (E ! 1 P; P ( G 2 " L )) . Valorile astfel aranjate ale reparti iei G 2 se g sesc tabelate n anexe. n prima coloan se afl num rul gradelor de libertate, iar n coloanele urm toare se g sesc valorile variabilei G 2 , care au probabilitatea E de a fi dep ite. 2 G g - este cuantila, superioar , de ordin E .
=1 0.2 0.1 =4 =10 f( 2)
2 E ! P( G 2 " G E )

10

15

20

Fig.4.27 Curbele reparti iei G 2 .

Fig.4.28 Interpretarea geometric a probabilit ii

P( G 2 " G 2 ) ! E .

85

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

Valorile tipice ale v.a. cu reparti ie G 2 sunt: - media teoretic (speran a matematic ) M ? G R2 - dispersia D G R2 A ! 2R

A! R

4.7.3.2 Reparti ia t (Student). Dou variabile: Z (centrat ) cu reparti ia N (0,1) i G cu R grade de libertate, pot defini o alt variabil aleatoare: Z (4.71) t! 2 G /R cu o reparti ie denumit reparti ia t sau Student (pseudonimul matematicianului englez Gosset) avnd densitatea de probabilitate: R 1 R 1 + 2 1 2 1 t 2 ;g t g (4.72) f (t ) ! R R RT + 2 Func ia de reparti ie este simetric satisf cnd urm toarele rela ii: . Reparti ia t este asem n toare reparti iei normale c tre f (t ) ! f (t ); F (t ) ! 1 F (t ) care tinde asimptotic cnd num rul gradelor de libertate cre te foarte mult (Fig. 4.29). Valorile tipice au expresiile M [t ] ! 0 i D[t ] ! R (R 2 ) . Pentru R mare (practic R " 30) dispersia D[ X ] ! 1 . n aplica iile cele mai frecvente, reparti ia Student este folosit pentru a determina limitele, care sunt dep ite cu o probabilitate E (Fig. 4.30). Aceste valori sunt tabelate i sunt prezentate n anexe. n general, aplica iile se bazeaz pe rela ia.
2

P t

E R, 2

! 1E

(4.73)

f(z) f(t)

N(0,1)

f(t)

1E
E 2 E 2
t

Reparti ia Student

-3

-2

-1

z t

 tE
2

tE
2

Fig. 4.29 Compara ie ntre densit ile de probabilitate f (t ) i f (z ) .

Fig. 4.30 Pozi ia limitelor dep ite cu probabilitatea E / 2 definite de reparti ia Student.

4.7.3.3 Reparti ia F (Fisher- Snedecor). Considernd dou variabile aleatoare i A , independente n probabilitate, cu reparti ie G 2 , avnd respectiv num rul Y1 gradelor de libertate G2 i R 2 , se define te o alt variabil aleatoare (statistic ):
F! y1 / R 1 G2 R ! R21 . 2 y 2 /R 2 GR 2 R 1

(4.74)

86

Calitate. Elemente de ingineria calit ii

a c rei reparti ie are densitatea de probabilitate f (F ) , exprimat de rela ia: R R 1 / 2R R 2 / 2 (R 1 R 2 ) (R 1 /R 2 1 ) 2 (4.75) . ;F "0 f (F) ! 1 R 1 R 2 (R 1 / 2 ) (R 2 / 2 ) (R 1 R 2 ) 2 Aceast reparti ie denumit Fisher Snedecor sau reparti ia F cu R 1 i R 2 grade de libertate, se noteaz prescurtat cu F (R 1 ,R 2 ) . Dac o variabil aleatoare F are o reparti ie F (R 1 ,R 2 ) , atunci variabila aleatoare g este de asemenea repartizat F cu R 2 i R 1 grade de libertate. Diagramele densit ii de probabilitate cu reparti ie F sunt prezentate n Fig.4.31. Valorile tipice au urm toarele expresii: Media: M [F ] ! Dispersia:
, pentru R 2 " 4 R 1 (R 1 2) 2 (R 2 4) n majoritatea aplica iilor este necesar s se cunoasc aleatoare FE ,R ,R , care este dep it cu probabilitatea D[ F ] !
1 2

R2 pentru R 2 " 2 R1 2
2 2R 2 (R 1 R 2 2)

E : P( F " FE ,R 1 ,R 2 ) !

Reprezentarea geometric a acestei probabilit i este indicat prin aria ha urat din Fig.4.31. Valorile F (R 1 ,R 2 ) sunt tabelate pentru anumite probabilit i.
1

=15; =15; =15;

=; f(F) =50; =5.

f(F)
1 2

Fig.4.31 Curbele de reparti ie F.

Deoarece aceste valori depind de doi parametri R 1 i R 2 , tabelele sunt realizate cu dubl intrare.
Alte legi de reparti ie sunt prezentate n continuare, la capitolul fiabilitate.

(4.76)

(4.77) valoarea variabilei

E ,R 1 ,R 2

f ( F )dF ! E

1-

F
,
1, 2

Fig.4.32 Reprezentarea geometric a probabilit i de a dep i valoarea F , 1, 2.

87

Calitate. Elemente de ingineria calit ii


Anexa 4.1

MOMENTUL INI IAL DE ORDIN k , (k " 1) AL VARIABILEI ALEATOARE CONTINUE X CU O LIMIT INFERIOAR K SPECIFICAT . Se consider variabila aleatoare x cu limita inferioar K : x " K Momentul ini ial de ordin k este:
' Q k ! x k . f ( x ) dx ! g g g K

x k f ( x ) dx

(1)

Integrnd prin p r i i utiliznd nota iile:


x k ! u , k..x k 1 dx ! du f ( x )dx ! dv ; v ! F ( x )

se ob ine:
Q k' ! uv Kg K vdu ! x k F ( x) Kg k K x k 1 F ( x )dx.
g g

Dar:
k
g K

F ( x) x k 1 dx ! k
g

[1 F ( x )] x k 1 dx k

x k 1 dx ! k
g

x k 1 [1 F ( x )]dx x k

g K

i:
g Q k ! x k F ( x) K k K g x k 1[1 F ( x)]dx x k K ! _ k [1 F ( x )] x

aKg k K

x k 1[1 F ( x )dx

(2)

Deoarece general :
g

Q k' ! K k k K [1 F ( x)]x k 1 dx.

Observa ie: Dac reparti ia este definit de un interval limit pune nici o problema.

MOMENTELE CENTRALE ALE VARIABILEI ALEATOARE CU REPARTI IE NORMAL . Prin defini ie, momentul centrat de ordin k este
W 2T Dup o schimbare de variabil
g g

Q 2 k ! ( x Q ) 2 k f ( x )dx !

) 2T Integrnd prin p r i expresia (2b): Q 2k ! 2T


g

Deci s-a ajuns la formula de recuren :


Q 2 k ! ( 2k 1)W 2 Q 2 k 2

(3) putnd exprima momentele de ordin superior n func ie de momentele de ordin inferior. Se tie c Q 0 ! 1 i tc etR R ,E i, de asemenea, Q 2 ! W 2 .
1 2

BIBLIOGRAFIE 4.1. 4.2. Barlow, R.E., Proshan, F. Ciucu, G., Craiu, V. Mathematical theory of realibility, Ed. John Wiley and sons, New-York, 1967 Introducere n teoria probabilit ilor i statistic matematic , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti,

F (K ) ! 0

lim x k [1 F ( x )] ! 0
x pg

, cu rezerva convergen ei, se ob ine rela ia (3)


K e x e H,

convergen a nu

Anexa 4.2

( x Q ) 2k e

( x Q )2 2W 2

dx

(1) se ob ine: (2)


2k t2 2

xQ ! t, W
 t2 2

W 2k

t 2k e

t2 2

dt !

W 2k

g

t 2 k 1d ( e

Q 2k !

W 2k 2T

_t 

2 k 1

t2 2 g g

 ( 2k 1) t 2 k 2 e
g

t2 2

dt

a! ( 2k 1) W

2T

g

t 2 k 2 e

dt ! (2 k 1)W 2 Q 2 k 2

88

Calitate. Elemente de ingineria calit ii 1971 Introducere n teoria probabilit ilor i statistic matematic , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1971 Statistic matematic , Ed. Matrix, Bucure ti, 1998 Metode matematice n teoria siguran ei, Ed. Tehnic , Bucure ti, 1968 Teoria probabilit ilor i statistic matematic , Editura Tehnic , Bucure ti, 1966 Tratat de statistic matematic , v.1, 2, 3, Editura Academiei R.S.R., Bucure ti, 1976 Statistic tehnic i fiabilitate, Litografie IPB, v.1,2, 561 p., Bucure ti, 1978. Tehnici actuale n teoria fiabilit ii, Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1989 Thorie des probabilits, Editura Mir, Moscova, 1973

4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7. 4.9. 4.10

Ciucu, G., Craiu, V Craiu Mariana Gnedenko,B.V., Beleaev, I.K., Soloviev, A.D. Iosifescu, M., Mihoc, Gh., Teodorescu, R. Mihoc, Gh., Craiu, V Panaite. V.: Trcolea, C., Filipoiu, A., Bonta , S Ventsel, H.

89

S-ar putea să vă placă și