Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MATEI BASARAB’’ TÂRGOVIȘTE


PROFESOR: PETRE MIHAI-CRISTIAN
CLASA: a I-a A
EFECTIV: 26 de elevi (17 fete, 9 băieţi);
DATA: 30.03.2021
DURATA LECȚIEI: 45 min
LOC DE DESFĂŞURARE: Teren de sport/Sală de sport: 40m - lungime, 20m – lățime
MATERIALE UTILIZATE: 1 fluier, 1 cronometru, 10 mingii de handbal, 20 jaloane,

TEMELE LECŢIEI:

 Tema 1 Dezvoltarea vitezei de reacție la stimuli auditivi – (Viteza)


 Tema 2 Jocuri dinamice pentru învățarea aruncării-prinderii mingii – (Minihandbal)

TIPUL LECŢIEI: MIXT (educare/învățare)


SCOPUL DIDACTIC: - educarea vitezei de reacție prin rapiditatea răspunsului la semnal; -învățarea elementelor specifice jocului de
handbal

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Demonstrarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corect adoptate;
2.1. Efectuarea de acțiuni motrice specifice unor forme de manifestare a capacităților motrice;
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice în condiții de joc și de întrecere;
3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul activităților motrice.
COMPETENȚE DERIVATE:
a) Psiho-motorii
- să acţioneze rapid, în conformitate cu comenzile şi indicaţiile profesorului;
- să execute corect exerciţiile propuse pentru învățarea pasării mingii cu două mâini de la piept;
b) Cognitive
- să aplice corect mecanismul de efectuare a acţiunilor motrice singulare şi repetate/complexe;
- să respecte regulile şi indicaţiile date pe parcursul lecţiei;
c) Afective
- să manifeste interes faţă de desfăşurarea lecţiei de educaţie fizică;
- să se bucure de reuşită;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: - explicaţia ;- demonstratia ; - observare sistemică ; - apreciere verbală ; - exercițiul ; - corectarea ; -
exersarea (individual, pe grupe, frontal)
 MIJLOACE DIDACTICE : - exercitii de front si ordine si captare a atentiei, - exercitii din scoala alergării, săriturii ; - exerciţii de
dezvoltare fizică armonioasă; - sisteme de acţionare specifice dezvoltării coordonării, sisteme de acţionare specifice învăţării
deprinderilor din jocul de handbal.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:
 Stoicescu, A., Login, M., 1995, Îndrumător metodic pentru lecţia de educaţie fizică la clasele I-IV, EDP, Bucureşti;
 Oancea, I., Oancea, M., 1998, Educaţie fizică – ghid metodologic, Editura Aramis, Bucureşti;
 Gheorghe, M., Mogoş, A., 1980, Metodica educaţiei fizice şcolare, Editura Sport-Turism, Bucureşti
 Constantinescu Octav si altii (2008) Metodica predarii educatiei fizice in ciclul primar - Editura Gheorghe Alexandra, Craiova.
 Programa de educaţie fizică nr. 3418 / 19.03.2013.
Desfășurarea lecției

Verigă şi Conţinutul lecției Dozare Formaţii de lucru, indicații obs


Durată metodice, modalități de evaluare
1. -alinierea şi salutul; -30” În linie pe un rând
Organizarea -controlul echipamentului şi verificarea stării de sănătate; -30” - Conştientizarea elevilor pentru o
colectivului -anunţarea temelor şi a obiectivelor; -1’ ţinută adecvată şi curată, captarea
de elevi; -captarea atenţiei şi ridicarea stării emoţionale prin exerciţii -1’ atenției privind sarcinile de
2 min de schimbare a poziţiei corpului. îndeplinit.
- Ridicarea stării emoționale.
-explicaţia, demonstraţia
2. Mers şi variante de mers: -în coloană câte unu
Pregătirea -mers normal; 1L - Prevenirea accidentelor şi
organismului -mers pe vârfuri cu braţele sus; 1l pregătirea organismului pentru
pentru efort; -mers pe călcâie cu braţele la spate; 1L desfășurarea diferitelor acțiuni și
8 min -mers ghemuit cu palmele pe genunchi; 1l activități motrice.
-mers cu pas fandat; 1L - Stimularea marilor functiuni,
Alergare şi variante de alergare: educarea perceptiilor temporale si
-alergare cu joc de glezne; 1d spatiale, cresterea interesului, a
-mers cu respirație 1L excitabilitătii optime a sistemului
-alergare cu genunchii sus; 1d nervos central.
- mers cu respirație 1L -Observare sistematică.
-alergare cu pendularea gambelor inapoi 1d -Apreciere verbală
-mers cu respirație 1L -Întărirea sănătăţii, influenţarea
-alergare laterală cu pas adăugat; 1d aspectului fizic
-mers cu respirație 1L
-alergare cu pas săltat (pasul ştrengarului) 1d
-mers cu respirație 1L
3. Exercițiul nr. 1 2x8t - coloană de gimnastică câte 4
Influenţarea PI- Stând depărtat cu mâinile pe șold:
selectivă a T1-8 rotirea capului spre stânga
aparatului T1-8 rotirea capului spre dreapta
locomotor Exercițiul nr. 2 2x8t
7 min P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire;
T3-4 extensia capului cu arcuire;
- Educarea atitudinii corporale,
T5-6 îndoirea laterală a capului spre stânga cu arcuire;
corectarea deficientelor atitudinale si
T7-8 îndoirea laterală a capului spre dreapta cu arcuire;
cele segmentare, tonicitate si
Exercițiul nr.3 2x8t
troficitate si suplete musculară,
PI- Stând depărtat
mobilitate articulară, educarea
T1-8 rotirea simultană a umerilor spre înainte
respiratiei.
T1-8 rotirea simultană a umerilor spre înapoi
Exercițiul nr.4 2x8t
PI- Stând depărtat
T1-8 rotirea alternativă a umerilor spre înainte
T1-8 rotirea alternativă a umerilor spre înapoi
Exercițiul nr.5 2x8t
PI- Stând depărtat
Observare sistematică.
T1-8 rotirea simultană a brațelor spre înainte
T1-8 rotirea simultană a brațelor spre înapoi
Exercițiul nr.6
PI- Stând depărtat , brațele îndoite la nivelul pieptului, 2x8t
palmele orientate în jos
T1-2 extensia brațelor îndoite în lateral cu arcuire
T3-4 extensia brațelor întinse în lateral cu arcuire
Apreciere verbală
T5-6 extensia brațelor îndoite în lateral cu arcuire
T7-8 extensia brațelor întinse în lateral cu arcuire
Exercițiul nr.7 2x8t
P.I.Stând depărtat, mâna dreaptă intinsă lateral, mâna
stângă îndoită la nivelul pieptului
T1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta şi arcuire
T3-4 răsucirea trunchiului spre stânga şi arcuire
T5-6 răsucirea trunchiului spre dreapta şi arcuire
T7-8 răsucirea trunchiului spre stânga şi arcuire
Exercițiul nr.8 2x8t
P.I.Stând depărtat, mâna stângă pe şold, mâna dreaptă - Prevenirea accidentelor şi pregătirea
deasupra capului organismului pentru desfăsurarea
T1-2 indoirea laterală a trunchiului spre stânga cu arcuire, diferitelor acțiuni și activități motrice
mâna dreaptă se duce deasupra capului complexe.
T3-4 indoirea laterală a trunchiului spre dreapta cu arcuire,
mâna stângă se duce deasupra capului
T5-6 indoirea laterală a trunchiului spre stânga cu arcuire,
mâna dreaptă se duce deasupra capului
T7-8 indoirea laterală a trunchiului spre dreapta cu arcuire,
mâna stângă se duce deasupra capului
Exercițiul nr.9 2x8t
P.I. Stând depărtat, braţele sus
T1-2 extensie trunchiului cu arcuirea braţelor
T3-4 îndoire cu arcuire a trunchiului şi atingerea solului cu -Exersarea complexului de
palmele dezvoltare fizică armonioasă
T5-6 extensie trunchiului cu arcuirea braţelor
T7-8 îndoire cu arcuire a trunchiului şi atingerea solului cu
palmele
Exercițiul nr.10 2x8t
P.I Stând depărtat, braţele pe şold
T1-2 fandare laterală, sprijin pe piciorul drept, mâinile pe
şold
T3-4 fandare laterală, sprijin pe piciorul stâng, mâinile pe
şold -Întărirea sănătăţii și influenţarea
T5-6 fandare laterală, sprijin pe piciorul drept, mâinile pe aspectului fizic
şold
T7-8 fandare laterală, sprijin pe piciorul stâng, mâinile pe
şold
Exercițiul nr.11 2x8t
PI- Stând Observare sistemică.
T1-8 sărituri ca mingea, în lateral stânga dreapta,
înainte –înapoi, depărtat-apropiat şi cu bătaie din palme
Exercițiul nr.12 2x8t
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold: Apreciere verbală
T1-4 ducerea brațelor prin lateral sus și insirație pe nas
T5-8 coborârea brațelor prin lateral și expirație pe gură
4. Exercițiul 1 4x -Elevii sunt așezați în linie câte 4
Viteză- -din poziția stând cu fața pe direcția de deplasare    
dezvoltarea -x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 30 sec.    
vitezei de Exercițiul 2 4x    
reacție -din poziția stând cu spatele pe direcția de deplasare    
10 min -x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 30 sec. Explicația
Exercițiul 3 4x Demonstrația
-din poziția stând ghemuit cu fața pe direcția de deplasare Fii atent la semnal!
-x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 30 sec. Alergarea se face pe pingea
Exercițiul 4 4x
-din poziția stând ghemuit cu spatele pe direcția de deplasare Observare sistemică.
-x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 40 sec. Apreciere verbală
5. Jocul I - „Mingea prin tunel” 5x - așezați pe 4 șiruri
Jocuri Elevii vor fi împărţiţi în 4 grupe, aşezaţi în şir câte unul,
dinamice apropiaţi unul de altul, cu picioarele depărtate, astfel
pentru formând un tunel prin care se transmite mingea. Ultimul Explicația
învățarea prinde mingea şi aleargă cu ea în faţa şirului. Se continuă
aruncării- jocul până ce primul copil care a fost în faţa şirului ajunge
prinderii din nou în faţă.
14 min Demonstrația
Jocul II - „Mingea pe deasupra capului” 5x
Elevii vor fi împărţiţi în 4 grupe, aşezaţi în şir câte unul,
apropiaţi unul de altul, astfel formând un şir. Mingea se
transmite pe deasupra capului. Ultimul prinde mingea şi
aleargă cu ea în faţa şirului. Se continuă jocul până ce primul
copil care a fost în faţa şirului ajunge din nou în faţă. Observare sistematică.

Jocul III - „Mingea la căpitan” 5x


Colectivul este împărțit în 4 șiruri egale, în fața fiecărui șir
aflându-se un ,,căpitan”care va pasa pe rând mingea la
fiecare jucător. După ce pasează înapoi la ,,căpitan”, jucătorii Apreciere verbală
din șir se așează în ghemuit. Ultimul prinde mingea, aleargă
cu ea în mână și ia locul ,,căpitanului”,apoi se continuă jocul,
care se termină după ce toți elevii din șir au fost ,,căpitani”.
Sub formă de concurs, tempo 2/4

6. -în coloană câte unul:


Revenirea - Mers cu exerciţii de respiraţie 1t Reguli privind condiţiile igienice,
organismului - Mers cu mișcări de relaxare factorilor naturali de călire, refacerea
după efort; după efort pentru randamentul
2 min scontat la orele următoare.
-Testarea capacităţii de revenire a
elevilor și scăderea nivelului de efort.
7. -adunarea; -în linie pe un rând:
Concluzii şi -aprecieri asupra desfăşurării orei; -Evaluare formativă
aprecieri; -evidenţieri pozitive şi deficienţe; -Apreciere verbală
2 min -feed-back-ul îndeplinirii competentelor. -Conversatia
-recomandări pentru elevii care nu execută corect; -Formarea capacitătii de apreciere,
-alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport în mod autoapreciere si de practicare a
ordonat. exercitiului fizic.

S-ar putea să vă placă și