Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MATEI BASARAB’’ TÂRGOVIȘTE


PROFESOR: PETRE MIHAI-CRISTIAN
CLASA: a I-a A
EFECTIV: 22 de elevi (14 fete, 8 băieţi);
DATA: 23.10.2020
DURATA LECȚIEI: 45 min
LOC DE DESFĂŞURARE: Teren de sport: 40m - lungime, 20m – lățime
MATERIALE UTILIZATE: 1 fluier, 1 cronometru, 22 mingii de handbal, 22 jaloane,

TEMELE LECŢIEI:

 Tema 1 Dezvoltarea vitezei de reacție la stimuli auditivi – (Viteza)


 Tema 2 Driblingul multiplu – (Minihandbal)

TIPUL LECŢIEI: MIXT (educare/învățare)


SCOPUL DIDACTIC: - educarea vitezei de reacție prin rapiditatea răspunsului la semnal; -învățarea elementelor specifice jocului de
handbal

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Aplicarea unor reguli de bază în folosirea factorilor naturali pentru călirea corpului;
2.1. Efectuarea de acțiuni motrice specifice capacităților motrice combinate;
2.2. Aplicarea combinată a deprinderilor motrice în activitatea școlară și în afara școlii;
3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, într-ajutorare şi fair-play în timpul activităților motrice.

1
COMPETENȚE DERIVATE:
a) Psiho-motorii
- să acţioneze rapid, în conformitate cu comenzile şi indicaţiile profesorului;
- să execute corect exerciţiile propuse pentru învățarea pasării mingii cu două mâini de la piept;
b) Cognitive
- să aplice corect mecanismul de efectuare a acţiunilor motrice singulare şi repetate/complexe;
- să respecte regulile şi indicaţiile date pe parcursul lecţiei;
c) Afective
- să manifeste interes faţă de desfăşurarea lecţiei de educaţie fizică;
- să se bucure de reuşită;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: - explicaţia ;- demonstratia ; - observare sistemică ; - apreciere verbală ; - exercițiul ; - corectarea ; -
exersarea (individual, pe grupe, frontal)
 MIJLOACE DIDACTICE : - exercitii de front si ordine si captare a atentiei, - exercitii din scoala alergării, săriturii ; - exerciţii de
dezvoltare fizică armonioasă; - sisteme de acţionare specifice dezvoltării coordonării, sisteme de acţionare specifice învăţării
deprinderilor din jocul de handbal.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:
 Stoicescu, A., Login, M., 1995, Îndrumător metodic pentru lecţia de educaţie fizică la clasele I-IV, EDP, Bucureşti;
 Oancea, I., Oancea, M., 1998, Educaţie fizică – ghid metodologic, Editura Aramis, Bucureşti;
 Gheorghe, M., Mogoş, A., 1980, Metodica educaţiei fizice şcolare, Editura Sport-Turism, Bucureşti
 Constantinescu Octav si altii (2008) Metodica predarii educatiei fizice in ciclul primar - Editura Gheorghe Alexandra, Craiova.
 Programa de educaţie fizică nr. 3418 / 19.03.2013.

2
Desfășurarea lecției
Verigă şi Conţinutul lecției Dozare Formaţii de lucru, indicații obs
Durată metodice, modalități de evaluare
1. -alinierea şi salutul; -30” În linie pe un rând
Organizarea -controlul echipamentului şi verificarea stării de sănătate; -30” - Conştientizarea elevilor pentru o
colectivului -anunţarea temelor şi a obiectivelor; -1’ ţinută adecvată şi curată, captarea
de elevi; -captarea atenţiei şi ridicarea stării emoţionale prin exerciţii -1’ atenției privind sarcinile de
2 min de schimbare a poziţiei corpului. îndeplinit.
- Ridicarea stării emoționale.
-explicaţia, demonstraţia
2. Mers şi variante de mers: -în coloană câte unu
Pregătirea -mers normal; 1L - Prevenirea accidentelor şi
organismului -mers pe vârfuri cu braţele sus; 1l pregătirea organismului pentru
pentru efort; -mers pe călcâie cu braţele la spate; 1L desfășurarea diferitelor acțiuni și
8 min -mers ghemuit cu palmele pe genunchi; 1l activități motrice.
-mers cu pas fandat; 1L - Stimularea marilor functiuni,
Alergare şi variante de alergare: educarea perceptiilor temporale si
-alergare cu joc de glezne; 1d spatiale, cresterea interesului, a
-mers cu respirație 1L excitabilitătii optime a sistemului
-alergare cu genunchii sus; 1d nervos central.
- mers cu respirație 1L -Observare sistematică.
-alergare cu pendularea gambelor inapoi 1d -Apreciere verbală
-mers cu respirație 1L -Întărirea sănătăţii, influenţarea
-alergare laterală cu pas adăugat; 1d aspectului fizic
-mers cu respirație 1L
-alergare cu pas săltat (pasul ştrengarului) 1d
-mers cu respirație 1L

3
3. Exercițiul nr. 1 2x8t - coloană de gimnastică câte 4
Influenţarea PI- Stând depărtat cu mâinile pe șold:
selectivă a T1-8 rotirea capului spre stânga
aparatului T1-8 rotirea capului spre dreapta
locomotor Exercițiul nr. 2 2x8t
7 min P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire;
T3-4 extensia capului cu arcuire;
- Educarea atitudinii corporale,
T5-6 îndoirea laterală a capului spre stânga cu arcuire;
corectarea deficientelor atitudinale si
T7-8 îndoirea laterală a capului spre dreapta cu arcuire;
cele segmentare, tonicitate si
Exercițiul nr.3 2x8t
troficitate si suplete musculară,
PI- Stând depărtat
mobilitate articulară, educarea
T1-8 rotirea simultană a umerilor spre înainte
respiratiei.
T1-8 rotirea simultană a umerilor spre înapoi
Exercițiul nr.4 2x8t
PI- Stând depărtat
T1-8 rotirea alternativă a umerilor spre înainte
T1-8 rotirea alternativă a umerilor spre înapoi
Exercițiul nr.5 2x8t
PI- Stând depărtat
Observare sistematică.
T1-8 rotirea simultană a brațelor spre înainte
T1-8 rotirea simultană a brațelor spre înapoi
Exercițiul nr.6 2x8t
PI- Stând depărtat , brațele îndoite la nivelul pieptului,
palmele orientate în jos
T1-2 extensia brațelor îndoite în lateral cu arcuire
T3-4 extensia brațelor întinse în lateral cu arcuire
Apreciere verbală
T5-6 extensia brațelor îndoite în lateral cu arcuire
T7-8 extensia brațelor întinse în lateral cu arcuire
Exercițiul nr.7 2x8t
P.I.Stând depărtat, mâna dreaptă intinsă lateral, mâna

4
stângă îndoită la nivelul pieptului
T1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta şi arcuire
T3-4 răsucirea trunchiului spre stânga şi arcuire
T5-6 răsucirea trunchiului spre dreapta şi arcuire
T7-8 răsucirea trunchiului spre stânga şi arcuire
Exercițiul nr.8 2x8t
P.I.Stând depărtat, mâna stângă pe şold, mâna dreaptă - Prevenirea accidentelor şi pregătirea
deasupra capului organismului pentru desfăsurarea
T1-2 indoirea laterală a trunchiului spre stânga cu arcuire, diferitelor acțiuni și activități motrice
mâna dreaptă se duce deasupra capului complexe.
T3-4 indoirea laterală a trunchiului spre dreapta cu arcuire,
mâna stângă se duce deasupra capului
T5-6 indoirea laterală a trunchiului spre stânga cu arcuire,
mâna dreaptă se duce deasupra capului
T7-8 indoirea laterală a trunchiului spre dreapta cu arcuire,
mâna stângă se duce deasupra capului
Exercițiul nr.9 2x8t
P.I. Stând depărtat, braţele sus
T1-2 extensie trunchiului cu arcuirea braţelor
T3-4 îndoire cu arcuire a trunchiului şi atingerea solului cu -Exersarea complexului de
palmele dezvoltare fizică armonioasă
T5-6 extensie trunchiului cu arcuirea braţelor
T7-8 îndoire cu arcuire a trunchiului şi atingerea solului cu
palmele
Exercițiul nr.10 2x8t
P.I Stând depărtat, braţele pe şold
T1-2 fandare laterală, sprijin pe piciorul drept, mâinile pe
şold
T3-4 fandare laterală, sprijin pe piciorul stâng, mâinile pe
şold
T5-6 fandare laterală, sprijin pe piciorul drept, mâinile pe

5
şold
T7-8 fandare laterală, sprijin pe piciorul stâng, mâinile pe -Întărirea sănătăţii și influenţarea
şold aspectului fizic
Exercițiul nr.11
PI- Stând 2x8t
T1-8 sărituri ca mingea, în lateral stânga dreapta,
înainte –înapoi, depărtat-apropiat şi cu bătaie din palme Observare sistemică.
Exercițiul nr.12
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold: 2x8t
T1-4 ducerea brațelor prin lateral sus și insirație pe nas
T5-8 coborârea brațelor prin lateral și expirație pe gură Apreciere verbală
4. Exercițiul 1 4x -Elevii sunt așezați în linie câte 4
Viteză- -din poziția stând cu fața pe direcția de deplasare    
dezvoltarea -x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 30 sec.    
vitezei de Exercițiul 2 4x    
reacție -din poziția stând cu spatele pe direcția de deplasare    
10 min -x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 30 sec. Explicația
Exercițiul 3 4x Demonstrația
-din poziția stând ghemuit cu fața pe direcția de deplasare Fii atent la semnal!
-x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 30 sec. Alergarea se face pe pingea
Exercițiul 4 4x
-din poziția stând ghemuit cu spatele pe direcția de deplasare Observare sistemică.
-x10m, tempo 4/4, mers cu revenire în formație 40 sec. Apreciere verbală
5. Ex. 1 - Dribling din mers, cu ocolirea unui jalon aflat la 5x - patru coloane a câte 6 elevi
Driblingul distanța de 10m, tempou 2/4, pauză pasivă 30 sec. Explicația
multiplu - Demonstrația
Minihandbal Ex. 2 - Dribling din ușoară alergare cu mingea de handbal la 5x Algoritmizarea
14 min distanța de 10m, tempou 2/4, pauză pasivă 30 sec. Observare sistemică.
Apreciere verbală
Ex. 3 - Dribling din ușoară alergare, alternativ cu mâna 5x -Formarea mecanismului de bază,
stângă/mâna dreaptă cu mingea de handbal la distanța de fixarea stereotipă, formarea
10m, tempou 2/4, pauză pasivă 30 sec.

6
capacității de aplicare și generalizare
6. -în coloană câte unul:
Revenirea - Mers cu exerciţii de respiraţie 1t Reguli privind condiţiile igienice,
organismului - Mers cu mișcări de relaxare factorilor naturali de călire, refacerea
după efort; după efort pentru randamentul
2 min scontat la orele următoare.
-Testarea capacităţii de revenire a
elevilor și scăderea nivelului de efort.
7. -adunarea; -în linie pe un rând:
Concluzii şi -aprecieri asupra desfăşurării orei; -Evaluare formativă
aprecieri; -evidenţieri pozitive şi deficienţe; -Apreciere verbală
2 min -feed-back-ul îndeplinirii competentelor. -Conversatia
-recomandări pentru elevii care nu execută corect; -Formarea capacitătii de apreciere,
-alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport în mod autoapreciere si de practicare a
ordonat. exercitiului fizic.

S-ar putea să vă placă și