Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la eliberarea păcurii din rezervele


de stat cu titlu de împrumut
------------------------------------------------------------
În temeiul art. 10 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 104/2020 cu
privire la rezervele de stat și de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2020, nr. 178-179, art. 332), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Agenţia Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va
elibera imediat din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, către S.A. „Termoelectrica”
cantitatea de 10 000 tone de păcură.
2. Eliberarea păcurii din rezervele de stat se va efectua prin derogare de la
prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de
mobilizare.
3. Se obligă S.A. „Termoelectrica” să restituie în rezervele de stat, până la data
de 1 iulie 2023, cantitatea de păcură eliberată conform pct. 1, în aceeași cantitate și cu
aceiași indici calitativi, indiferent de oscilarea prețurilor.
4. Se stabilește scutirea Agenției Rezerve Materiale de plata cheltuielilor pentru
recepționarea și eliberarea păcurii primite/procurate în rezervele de stat și/sau ca ajutoare
umanitare de către S.A. „Termoelectrica”.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco


Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\28885\28885-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire
la eliberarea păcurii din rezervele de stat cu titlu de împrumut
(număr unic – 824/MAI/2022)

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 10 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea
nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, precum și întru executarea pct.
3.2. din Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepționale a Republicii Moldova nr. 45 din
31.10.2022.
Conform Dispoziției menționate, în scopul optimizării consumului de gaze naturale în
contextul reducerii volumelor livrate de către S.A. „Gazprom”, a fost decisă eliberarea
imediată, cu titlu de împrumut, de către Agenția Rezerve Materiale a Ministerului
Afacerilor Interne, a cantității de 10 000 tone de păcură din rezervele de stat către S.A.
„Termoelectrica”, cu elaborarea și promovarea proiectului hotărârii de Guvern
corepunzătoare.
Scopul proiectului constă în intervenirea statului pentru soluționarea situației
excepționale – situație de alertă pe piața gazelor naturale, declarată prin Dispoziția
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.42 din 13 octombrie 2022,
în vederea asigurării securității energetice a țării și protecției populației.
Prin Dispoziția CSE nr. 45/2022 a fost aprobată eliberarea păcurii din rezervele de stat,
cu derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele
de stat și de mobilizare, fără depunerea garanției bancare sau financiare și achitarea
prealabilă a plății pentru împrumut.
Totodată, S.A. „Termoelectrica” se obligă să restituie cantitatea de 10 000 tone păcură
în aceiași cantitate și cu aceiași indici calitativi celei eliberate, indiferent de oscilarea
prețurilor, până la data de 01.07.2023.
Arderea păcurii eliberate va permite menținerea livrării energiei electrice și termice
către populație și instituțiile importante cu carater social (grădinițe, spitale, școli, etc.), în
condițiile situației excepționale – situației de alertă pe piața energiei electrice și diminuării
livrărilor de gaze naturale către Republica Moldova de către S.A. „Gazprom”.
În scopul intervenirii operative a statului pentru menținerea securității energetice,
proiectul hotărârii Guvernului urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislaţia Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul prevede eliberarea imediată, cu titlul de împrumut, de către Agenția Rezerve
Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne către S.A. „Termoelectrica” a
cantității de 10 000 tone păcură din rezervele de stat.
Eliberarea păcurii se realizează cu titlu de împrumut, cu derogare de la prevederile art.
11 alin. (1) din Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, fără
depunerea garanției bancare sau financiare și fără achitarea prealabilă a plății pentru
împrumut.
S.A. „Termoelectrica” va utiliza păcura eliberată pentru producerea energiei electrice
și termice, cu restituirea acesteia în aceiași cantitate și cu aceiași indici calitativi ca și cea
eliberată, indiferent de oscilarea prețurilor, până la data de 01.07.2023.
Totodată, se stabilește scutirea Agenției Rezerve Materiale de plata cheltuielilor pentru
recepționarea și eliberarea păcurii primite/procurate în rezervele de stat și/sau ca ajutoare
umanitare de către S.A. „Termoelectrica”.
Această prevedere este absolut necesară, deoarece S.A. „Termoelectrica” este unicul
beneficiar de păcură din rezervele de stat, în perioada 2021-2022 fiindu-i eliberate cu titlu
de deblocare (fără restituire) o cantitate impunătoare de păcură (24500 tone din rezervele
de stat și 16250 tone ajutorul umanitar care se afla la evidența ARM). În pofida eliberărilor
,,gratuite” în favoarea S.A. „Termoelectrica”, la recepționarea și eliberarea păcurii
primite/procurate în rezervele de stat și/sau ca ajutoare umanitare, agentul economic
solicită de fiecare dată de la Agenția Rezerve Materiale plata pentru serviciile de
recepționare, neluându-se în calcul că păcura, de fapt, este stocată pentru a fi utilizată tot
de către S.A. ,,Termoelectrica”. Prin urmare, pentru serviciile respective Agenția Rezerve
Materiale achită către S.A. ,,Termoelectrica” mijloace financiare din bugetul de stat, fapt
care necesită a fi evitat nu doar pe perioada stării de urgență, dar în permanență, reieșind
din caracterul strategic al domeniului rezervelor de stat și de faptul că S.A.
,,Termoelectrica” beneficiază gratuit de păcură din rezervele de stat.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor prezentului proiect nu necesită alocarea mijloacelor
financiare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a proiectului în cadrul normativ în vigoare
Aprobarea proiectului nu va genera modificări sau ajustări a cadrului normativ în
vigoare.
7. Avizarea şi consultarea publică
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul a fost plasat spre consultare publică pe pagina-web oficială a
Ministerului Afacerilor Interne și pe portalul guvernamental www.particip.gov.md.
Proiectul a fost avizat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a
comunicat lipsa de obiecții și propuneri.
8. Expertiza juridică
Proiectul a fost supus expertizei juridice, urmare căreia a fost comunicată lipsa de
obiecții de ordin conceptual. În partea ce ține de recomandarea privind excluderea pct. 2,3
și 5 din proiect din motiv că dublează prevederile Dispoziției CSE nr. 45 din 31.10.2022,
autorul și-a expus poziția privind acceptarea parțială a acesteia în sinteza obiecțiilor și
propunerilor.
9. Expertiza anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție, care a stabilit că în redacția propusă,
proiectul nu conține factori de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție.

Secretar de stat Serghei DIACONU