Sunteți pe pagina 1din 2

TESTAREA A II-a (Partea Specială) Tabaran Roman Grupa.

Speţă

Instanţa de fond din Bălţi a admis acţiunea formulată de reclamantul X, cetăţean al


Republicii Moldova cu reşedinţa obişnuită în Bălţi şi a obligat pârâtul Y, cetăţean al
Austriei cu reşedinţa obişnuită în Viena, să restituie reclamantului suma împrumutată
de 50 000 euro, sau echivalentul în lei, la data plăţii.
Pentru a pronunţa hotărârea, instanţa de fond a reţinut că între părţi s-a încheiat un
contract de împrumut la 3 martie 2019, în Austria, pe un termen de un an, iar
executarea contractului urmând să aibă loc în Bălţi. Contractul a fost consemnat în
Registrul notarului public din Viena.
Instanţa a stabilit ca litigiul să fie guvernat de legea Republicii Moldova.
Pârâtul a atacat hotărârea instanţei de fond la Curtea de Apel Bălţi, sustinând că
instanţa a soluţionat litigiul de drept internaţional privat prin nerespectarea normelor
conflictuale ale Republicii Moldova privind determinarea legii aplicabile.
Reclamantul a cerut respingerea apelului prin invocarea următoarelor motive:
a) potrivit art.2614 lit.b) din Codul civil la încheiarea actului juridic a fost respectată
legea naţională a acestuia; b) la încheierea contractului în Viena, părţile au încheiat o
convenţie verbală prin care au stabilit că în eventualitatea apariţiei unui litigiu în
legătură cu neexecutarea contractului acesta să fie guvernat de legea Republicii
Moldova în sensul art.2617 din Codul civil.

1. În ce constă obiectul litigiului în speţă ?

Obiectul letigiului este suma de 50000 de lei


2. În domeniul de aplicare a cărei legi intră raporturile juridice care formează
obiectul litigiului ?

Obiectul îl formează raporturile de drept civil, în sens larg, care cuprind unul sau mai
multe elemente de extraneitate.

3. Care este momentul exprimării şi întinderea voinţei părţilor (lex voluntatis)


privind determinarea legii aplicabile?
. În materia Dreptului internaţional privat, legea competentă pentru a reglementa condiţiile de fond și
efectele contractelor poartă denumirea de lex contractus, care se poate prezenta sub două forme: –
lex voluntatis, adică legea aleasă de părţi în temeiul autonomiei de voinţă fundamentată pe principiul
libertăţii contractuale. În acest context, așa cum părţile sunt libere să precizeze conţinutul contractului,
acestea au posibilitatea să stabilească sistemul de drept aplicabil contractului, în sensul dreptului
material; – în lipsa lex voluntatis, de legea determinată prin localizarea obiectivă a contractului, pe
baza normelor conflictuale ale sistemului de drept al autorităţii competente (instanţă judecătorească
sau arbitrală, notar etc.).
Astfel momentul exprimării vointei parților a fost când părțile au încheiat o convenție verbală.

4. În condiţiile speţei, care este termenul limită în alegerea legii aplicabile potrivit
principiului lex voluntatis ?
În condițiile speței termenul limita a fost până la data de 02.03.2020.
5. Cum va aprecia instanţa de apel cele două motivele invocate de reclamant prin
care acesta a solicitat respingerea apelului ?
. Instanța de Apel va examina cele două motive invocate , dar va aprecia conform contractului incheiat
la Viena
6. Care este soluţia Curţii de Apel şi cum o motivează

În condiţiile speţei, Curtea de Apel are la îndemână două posibilităţi:


a) fie admite apelul, casează hotărârea instanţei de fond şi pronunţă o nouă hotărâre
b) fie respinge apelul şi menţine hotărârea instanţei de fond
Indiferent pentru care soluţie optaţi, argumentaţi soluţia, adică care este soluţia
Curţii de Apel şi cum o motivează. Soluţia urmează a fi întemeiată pe normele
conflictuale în materie.

1.Partile au la indemina doua modalitati de exprimare a vointe privind legea aplicabila :


expresa si tacita. Aceasta se desprinde si din continutul art. 2617, alin.3. Prima modalitate
adica expresa presupune introducera in contract a unei clause contractuale privind legea
aplicabila . Alegera expresa poate fi atit directa cit si indirecta . Directa presupune
introducerea clauzei cu privire la legea aplicabila propriu-zisa in contract . Cea indirecta
presupune ca se face referire in contract fie la o conventie int. sau la o reglementare nestatala.
Alegerea tacita presupuneca alegera legii care urmeaza a fi aplicata trebuie sa rezulte cu
certitudine din continutul contractului sau din alte imprejurari Exprimarea de vointa cu privire
la legea aplicabila poate avea loc in orice moment adica fie la incheierea contractului fie in
orice moment ulterior. Regula generala cu privire la momentul exprimarii de vointa este ca
partile aleg anterior aparitiei litigiului legea aplicabila.

2. Cornform art 2615 al. 1 Cod civil : Conditiile de fond ale actului juridic sint stabilite de
legea aleasa de catrea parti . In cazul dat partile doar au convenit in forma verbala ca sa fie
aplicata legea RM in caz de aparitie a litigiilor dar nu au inclus in contract nici o clauza
referitoare la legea aplicabila. Conform art 2616 : (1) În lipsa alegerii, se aplică legea statului
cu care actul juridic prezintă legăturile cele mai strînse, iar dacă această lege nu poate fi
identificată, se aplică legea locului unde actul juridic a fost încheiat. Iar conform al.2 al
aceluias articol : Se consideră că există atare legături cu legea statului în care debitorul
prestației caracteristice sau, după caz, autorul actului are, la data încheierii actului juridic,
reședința obișnuită sau, după caz, sediul. In cazul nostru debitor al prestatiei este reclamantul
X, cetatean al Republicii Moldova cu resedinta obisnuita in Balti. Rezulta ca contractul dat
are cele mai strinse legaturi cu legea Republicii Moldova. Plus la toate este ca si executarea
obligatiilor contractuale adica returnarea sumei de 50000 euro urma sa aiba loc in Balti , si
aceasta prezinta indirect inca o legatura cu RM. Reiesind din cele expuse am ajuns la
concluzia ca Curtea de Apel Balti va respinge cererea prititului si va lasa in vigoare hotarirea
instantei de fond care a aplicat legea Republicii Moldova

S-ar putea să vă placă și