Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1

Raport privind practica pedagogică


desfășurată în semestrul I, an universitar 2022-2023

Subsemnata/Subsemnatul, ............................................................................, student/ă în anul


I la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, am
desfășurat practica pedagogică din semestrul I, anul universitar 2022-2023, la
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
1. Date privind activitățile observate
Am asistat la un număr de.......... lecții/activități susținute de d-na/d-nele
prof. .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......... la (instituția de învățământ, clasa/grupa):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Aprecieri generale
a) Puncte forte și puncte slabe ale activității desfășurate pe parcursul practicii
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b) Cunoștințe dobândite
Portofoliul personal conține următoarele documente:
 ................................................
 ...............................................
 .................................................
 .................................................
Student(ă),

...................................................................
Anexa 2
(Nume și prenume, semnătura)

FIȘA DE ASISTENȚĂ NR. ...................


Data: ............................................................................................................................................
Instituția de învățământ …………………………………………………………………………
Clasa/Grupa: ...........................................
Disciplina/Domeniul:..................................................
Subiectul lecției/activității:
Obiective vizate:
O1:...................................................................................................................
O2:...................................................................................................................
On:......................................................................................................................

Desfășurarea demersului didactic


Observații personale, aprecieri
(activitatea profesorului mentor și a elevilor)

Anexa 3

Tabel individual de prezență


Student/ă ____________________________________________

Data Subiectul lecției/activității asistate Semnătura


mentorului

S-ar putea să vă placă și