Sunteți pe pagina 1din 3

Test – technician instalatii electrice

Alegetivariantacorecta de raspuns:
Subiectul 1
1. Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului
magnetic
2. Puterea electrică reactivă: permite definirea produce este variaţia în timp a
limitelor de utilizare ale transformarea energiei magnetice şi
unui aparat electric energiei electrice în electrice
energie mecanică
3. Un număr de n surse având fiecare forţa electromotoare e forţa electromotoare forţa electromotoare e
tensiunea electromotoare continua e si si rezistenta r/n ne si rezistentă r/n si rezistenta nr.
rezistenta interioara r, legate în paralel
pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta
având:
4. Valoarea medie pătratică a unei mărimi amplitudine valoare efectivă valoarea eficace
periodice se mai numeşte şi:
5. Valoarea medie a capacităţii lineice egală mai mică mai mare
pentru o linie electrică aeriană trifazată
este ......... faţă de cea a unui cablu
subteran.
6. Unitatea de măsură a fluxului electric V/m Coulombul Faradul
este:
7. Teoremele (formulele) Biot Savart intensitatea câmpului forţa forţa exercitată între
Laplace se referă la: magnetic produs de un electromagnetică două conductoare
curent care circulă paralele parcurse de
printr-un conductor curenţi
8. Suma forţelor electromotoare ale unui egală cu 1 nulă egală cu 1/2
sistem trifazat simetric este:
9. Schema echivalentă de calcul în cazul schema de secvenţă schema de secvenţă schema de secvenţă
producerii unui scurtcircuit trifazat şi la directă (pozitivă) directă (pozitivă) directă (pozitivă)
pământ, cu arc, se compune din: înseriată cu triplul înseriată cu schema de
impedanţei arcului secvenţă inversă
(negativă).
10. Prin adăugarea, pe toate laturile pornind circulaţia de curenţi se pot modifica se modifică circulaţia
din acelaşi nod al unei reţele buclate, a existentă anterior în curenţii din laturile de curenţi din laturile
unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale reţea nu se modifică cu f.e.m. adăugate pe care nu se adaugă
şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui f.e.m.
Vaschy):
11. este o
energieelectricacomple
mentara, care serveste se poatetransforma se poatetransforma in
Energiaelectricareactiva:
la in energiemecanica energieluminoasa
magnetizareabobinajelo
r
12. Frecventauneimarimiperiodiceesteinvers
amplitudinii perioadei fazei
ul:
13. Rezistivitateaunui conductor electric lungime, direct masa, direct
natura materialului
depinde de: proportional proportional
14. Un motor electric trifazatlegat in steaeste
in functiunesialimentat la 0,4 kV.
0,4 kV 0V 230 V
Tensiuneaintreneutrulsteleisiunadintre
faze este:
15. Relaţia între curenţii de linie si de fazã în curentul de linie este curentul de linie este curentul de fazã este
sisteme cu generatoare si receptoare mai mare de 1,73 ori egal cu curentul de mai mare de de 1,73 ori
conectate în triunghi este: decât curentul de fazã fazã decât curentul de linie
16. Scade faţă de
Creşte faţă de tensiunea
La funcţionarea în gol a unei linii tensiunea la sursă
la sursă proporţional cu nu se modifică
electrice tensiunea la capăt: proporţional cu
pătratul lungimii liniei
lungimealiniei
17. Forţa care se exercită între două
Forţă
conductoare străbătute de curenţi Forţă electrocinetică Forţă magnetomotoare
electrodinamică
electrici se numeşte:
18. Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi
Legea conservării
create si nici distruse, ci doar mutate" Legea lui Coulomb legealui Laplace
sarcinii electrice
reprezintă:
19. Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă Inducţia magnetică
20. Energia electromagnetică produsă de
curentul i care parcurge un circuit care 1/2 L i 1/2 Li2 Li
conţine o inductanţă L este egală cu:
21. În cazul unei staţii cu un sistem de bare
colectoare secţionat longitudinal şi
În rezervă caldă; În rezervă rece; În funcţiune
prevăzut cu o cuplă longitudinală cu
întreruptor şi AAR, cupla se menţine:
22. Intensitatea câmpului magnetic într-un
punct exterior unui conductor rectiliniu
invers proporţională cu direct proporţională direct proporţională cu
străbătut de curentul continuu de
r cu pătratul lui r r
intensitate i, aflat la distanţă r de
conductor este:
23. Forţa electromotoare de inducţie care direct proporţională cu invers proporţională Dependentă de modul
apare într-un circuit închis, prin variaţia variaţia în timp a cu variaţiaîntimp a în care este produs
fluxului magnetic, este: fluxului magnetic fluxului magnetic fluxul magnetic
24. Extinderea domeniului de măsurare la Condensatoare montate
shunturi Rezistente adiţionale
voltmetre se realizează cu: în paralel
25. Protecţiei personalului
Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt Protecţiei împotriva protecţieiîmpotrivasupr
de exploatare împotriva
echipamente destinate: supratensiunilor acurenţilor
electrocutării
26. Secţiunile transversale ale coloanelor 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
electrice colective din blocurile de
locuinţe nu trebuie să depăşească, în
cazul utilizării aluminiului:
27. Montarea pe materiale combustibile a interzisă admisă Admisă doar cu
conductoarelor electrice cu izolaţie condiţia interpunerii de
normală este: materiale
incombustibile
28. Limitele normate de variaţie a frecvenţei
50 Hz - 6% … 50 Hz + 50 Hz - 8% … 50 Hz 50 Hz - 10% … 50 Hz
în funcţionare pe durata a 100 % din
4% + 5% + 4%
timp sunt:
29. Legăturile barelor se execută: Numai prin sudare Numai cu ajutorul Cu ajutorul şuruburilor,
şuruburilor clemelor sau prin
sudare
30. Alegerea corpurilor de iluminat şi a natura izolaţiei condiţiile de
surselor de lumină se face în funcţie de conductoarelor de iluminare naturală cerinţele luminotehnice
alimentare
Subiectul 2
Rezolvati urmatoarea problema

Un circuit electric monofazat cu lungimea l =32 m, cu conductoare din aluminiu cu rezistivitateρ = 1/32  mm2/m
şisecţiune s = 2,5 mm2, estealimentat de la tablou cu o tensiune U = 230V. Circuitulalimentează un receptor
şiprinelcirculă un curent I = 5A.
Să se determine:
a) rezistenţa electrică Ra circuitului;
b) puterea Pa receptorului pe care îl alimentează;
c) energia electrică pe care o consumă receptorul într-o perioadă de timp t=20 minute.

Rezolvare:


20′ ⋅ 1ℎ 1
𝑡 = 20 = = ℎ
60′ 3
𝑙
𝑅𝑐1 = 𝑅𝑐2 = 𝜌 ⋅
𝑆
𝑙 1 Ω𝑚 𝑚 2 32𝑚
a) 𝑅𝑐 = 𝑅𝑐1 + 𝑅𝑐2 = 2 ⋅ 𝜌 ⋅ = 2 ⋅ ⋅ = 𝟎, 𝟖𝜴
𝑆 32 𝑚 2,5𝑚 𝑚 2
b) 𝑺𝒐𝒍𝒖ț𝒊𝒂 𝟏:
𝑈 230𝑉
𝑅𝑒 = = = 46Ω
𝐼 5𝐴
𝑅𝑒 = 𝑅𝑐 + 𝑅𝑟 ⇒ 𝑅𝑟 = 46 − 0,8 = 45,2Ω
𝑃𝑟 = 𝑅𝑟 ⋅ 𝐼 2 = 45,2Ω ⋅ (5𝐴)2 = 𝟏𝟏𝟑𝟎 𝑾= 1,13kW

𝑺𝒐𝒍𝒖ț𝒊𝒂 𝟐:
𝐶ă𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒: ∆𝑈𝑐 = 𝐼 ⋅ 𝑅𝑐 = 5 ⋅ 0,8 = 4𝑉
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖: 𝑈𝑟 = 𝑈 − ∆𝑈𝑐 = 230 − 4
= 226 𝑉
𝑃𝑟 = 𝑈𝑟 ⋅ 𝐼 = 226 ⋅ 5 = 𝟏𝟏𝟑𝟎 𝑾 =1,13 KW
1
c) 𝑊 = 𝑃𝑟 ⋅ 𝑡 = 1130𝑊 ⋅ ℎ = 𝟑𝟕𝟔, 𝟔𝟔𝟕 𝑾𝒉
3

S-ar putea să vă placă și