Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


DEPARTAMENTUL ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Fișă de evaluare a activității didactice a studentei/ului


de către profesorul mentor

Unitatea de învăţământ: .....................................................................


Grupa: ……………………….....Data:……………………………………..
Numele studentei…………………………………………………..…
Specialitatea și anul de studiu……….................................................
Profesorul mentor ………………………………………………………..
Nota acordată:……………………………

CRITERII ANALITICE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII (susținute de student)

Domeniul Indicatori Gradul realizării indicatorului

I1 S B FB

I. Interesul 1.Solicitarea din timp a temei şi a informaţiilor de


pentru bază;
pregătirea
activității 2.Contribuţia personală în proiectarea activității;

3.Preocuparea pentru confecţionarea şi procurarea


mijloacelor de învăţământ;

4.Receptivitatea la sfaturi şi recomandări;

5.Calitatea documentării metodico-ştiinţifice;

II. Calitatea 1.Gradul de adecvare a proiectului la tipul și tema


proiectării activității;
activității
(Aceste 2.Asigurarea unităţii și a coerenței dintre
aspecte obiectivele propuse – conţinuturi – strategia
susțin nota didactică (metode și mijloace de predare - învățare
pusă pe – evaluare);
proiect) 3.Operaţionalizarea obiectivelor;

III. 1.Asigurarea condiţiilor materiale şi psihologice


Management necesare începerii activității:

1
I= insuficient (nota sub 5), S=suficient (nota 5/6), B=bine (nota 7/8), FB=foarte bine (nota 9/10)
ul activității 2.Conţinutul științific al activității:

- actualizarea cunoştinţelor necesare înţelegerii şi


asimilării noului conţinut;

- caracterul ştiinţific al conţinutului;

- logica şi accesibilitatea conţinutului;

- exemplificarea, argumentarea informaţiilor;

- asigurarea caracterului practic-aplicativ al


conţinutului:

3.Dirijarea învăţării:

- prezentarea optimă a informațiilor și sarcinilor;

- dozarea timpului în raport cu nevoile activității;

- ritmul de lucru adecvat nivelului grupei2;

- metode si procedee didactice corect utilizate;

- raport adecvat intre activitatea cadrului didactic -


copiilor; gradul de angajare a copiilor;

- raport adecvat intre activitatea frontală, de grup


şi individuală;

- valorificarea jocului/a unor elemente de joc;

- promovarea strategiilor interactive;

- acordarea sprijinului necesar copiilor aflaţi în


dificultate;

4.Caracteristici ale comunicării didactice:

- tipuri şi forme de comunicare adaptate la


obiectivele şi conţinutul activității;

- frecvenţa, conţinutul şi tipurile de feedback


oferit copiilor sun adecvate situatiei didactice;

5.Relaţiile educaţionale

- calitatea relaţiilor cadru didactic-elev, cadru


didactic-clasă; tactul pedagogic;

- relaționare suportivă dpv. emoțional


(identificarea, acceptarea și gestionarea adecvată a

2
Criteriile notate cu albastru nu trebuie urmărite pt. anul II de studiu
emoțiilor copiilor)

- gestionarea situatiilor de criză educatională;

IV. 1.Utilizarea unor forme şi metode adecvate de


Capacitatea evaluare;
de evaluare a
copiilor 2.Capacitatea de a evalua obiectiv activitatea
copiilor;

V. 1.Raportarea conştientă, critică la propriul demers


Capacitatea didactic;
de
autoevaluare 2.Precizarea modalităţilor, variantelor de
a propriei optimizarea a propriului demers didactic.
activităţi

Semnătura mentor

…………………………….

Semnătura student practicant

…………………………………….

S-ar putea să vă placă și