Sunteți pe pagina 1din 31

SCOALA GIMNAZIALA TANASOAIA

JUDETUL VRANCEA

D O S A R

P. S. I.

Anul scolar 2022-2023


Scoala Gimnaziala Tanasoaia
Nr. ____ din ________

DECIZIE nr. 1

Subsemnatul(a)__________________________,director al _____________

____ ____________________

în baza prevederilor O.G.R. nr. 60/1997 numesc pe ________________ în funcţia de

cadru tehnic cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea

măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Obligaţiile acestuia sunt stabilite şi prevăzute în CAPITOLUL 3 din Dosarul

privind autoapărarea împotriva incendiilor.

Director,
___________________
CAPITOLUL 1

Obligaţiile cadrului tehnic cu atribuţii privind


punerea în aplicare, controlul şi supravegherea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Principalele obligaţii ale acestuia sunt:


a) verifică în teren,cel puţin o dată pe semestru, respectarea normelor P.S.I. şi de dotare,
îndeplinirea la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
b) acţionează pentru înlăturarea pe loc a neajunsurilor constatate în respectarea normelor;
c) aduce la cunoştinţă instituţiei situaţiile deosebite şi propune măsuri pentru soluţionarea
lor;
d) verifică modul de întreţinere şi funcţionare a stingătoarelor şi celorlalte mijloace de
prevenire şi stingere a incendiilor existente în dotarea instituţiei, precum şi cunoaşterea
modului de folosire a acestora de către personalul desemnat;
e) execută exerciţii de intervenţie în caz de incendiu şi de evacuare a persoanelor şi
bunurilor materiale. Prezintă concluziile desprinse conducerii instituţiei, făcând
propuneri concrete şi măsuri de apărare împotriva incendiilor, cu termene şi
responsabilităţi;
f) întocmeşte în proiect planul de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi planul de
alarmare-evacuare in caz de incendiu şi îl supune spre aprobare conducerii instituţiei;
g) elaborează tematica anuală de instruire periodică a personalului angajat, după
aprobarea ei execută instructajul cu personalul nou angajat, face propuneri pentru
materiale şi acţiuni intructiv-educative, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi
participă la testarea periodică a personalului asupra regulilor, atribuţiilor, măsurilor,
sarcinilor ce-i revin pe linie de PSI.
h) participă la acţiunile de stingere a incendiilor în instituţie şi la înlăturarea urmărilor
avariilor, exploziilor, calamităţilor naturale, la stabilirea măsurilor de securitate P.S.I
ce trebuie luate pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp.
i) face propuneri pentru sancţionarea salariaţilor vinovaţi de nerespectarea măsurilor şi
reglementărilor P.S.I.
j) colaborează cu organele de pompieri în domeniul apărării împotriva incendiilor.
k) duce la îndeplinire întocmai şi la timp, deciziile şi hotărârile date de către conducerea
instituţiei.

Director,

_______________________
Responsabil PSI,

__________________
CAPITOLUL 2

OBLIGAŢIILE GENERALE ALE PERSONALULUI

Obligaţiile legale ce decurg din O.G.R. nr. 60/1997, aprobată prin Legea 212/1997,
modificată prin O.G.R. nr.114/2000.

Art. 23. – Fiecare salariat indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele
obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub
orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;
b) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta,
substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;
c) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau
de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
d) să comunice, imediat patronului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situaţie pe
care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizata la
sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de patron, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile
sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat intr-o situaţie de
pericol.
Salariaţii răspund potrivit legii pentru cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor, fiind obligaţi:
a) să participe la instructajele, exerciţiile şi aplicaţiile practice de intervenţie în caz
de incendiu, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe pentru salvarea
oamenilor, stingerea incendiilor şi limitarea pagubelor;
b) să respecte regulile stabilite cu privire la fumat (să nu fumeze şi să nu introducă
ţigări, chibrituri, brichete, alte materiale sau produse care ar putea produce
incendii ori explozii), folosirea focului deschis şi la executarea lucrărilor cu
pericol.
c) să îndeplinească la termen măsurile din planul de apărare împotriva incendiilor şi
să anunţe de îndată şefii ierarhici în cazul sesizării unei urgenţe de incendiu,
explozii ori alte asemenea evenimente.

Director,

_______________________
Responsabil PSI,
__________________

CAPITOLUL 3

TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU CONTROLUL


RESPECTĂRII NORMELOR DE PREVENIRE ŞI STINGERE
A INCENDIILOR

Controlul, ca modalitate principală şi eficientă care asigură verificarea respectării


normelor de P.S.I., va viza:
a) depistarea şi înlăturarea operativă a pericolelor şi cauzelor de incendiu, precum şi a
condiţiilor care le generează.
b) stabilirea şi luarea de măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor constatate şi
respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice şi dispoziţii referitoare la
prevenirea şi stingerea incendiilor;
c) acordarea de sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în soluţionarea unor probleme de
prevenire şi stingere a incendiilor sau conexe cu acestea.
d) tragerea la răspundere a celor vinovaţi de abaterile şi neajunsurile manifestate in
activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.
e) Cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie împotriva incendiilor asigurat în
instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
de prevenire şi stingere a incendiilor .

Funcţie de modul de verificare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, de


problematica urmărită sau de participanţi, controalele de prevenire a incendiilor pot fi: de fond
(totale, prin sondaj, prin acţiune, tematice, de verificare, operative, individuale, colective), comune
(mixte) şi complexe.
In acest scop, în cadrul problematicii de control, se vor include:
1) problemele tehnologice, instalaţii, utilaje şi aparate electrice;
2) aparatura de automatizare, măsură şi control;
3) masuri P.S.I. la noile investiţii, modernizări, transformări, dezvoltări sau
schimbări de destinaţie;
4) organizarea P.S.I. pe locurile de muncă;
5) echiparea cu instalaţii, maşini, utilaje şi alte mijloace tehnice de prevenire şi
stingere a incendiilor şi starea de întreţinere şi funcţionare a acestora;
6) nivelul de pregătire al salariaţilor pe linia activităţii de P.S.I..

Director,
_______________________

Cadru tehnic,
_____________________

CAPITOLUL 4

PRINCIPALELE PROBLEME
care trebuie avute în vedere la organizarea apărării
împotriva incendiilor la locurile de muncă

1. Stabilirea regulilor şi măsurilor generale şi a celor specifice de prevenire şi stingere a


incendiilor .
2. Sarcinile şi obligaţiile ce revin salariaţilor (şefi şi subordonaţi) pentru recomandarea
şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor .
3. Precizarea ordinii în care se va face alarmarea salariaţilor, anunţarea incendiilor la
serviciile publice de pompieri civili, companii de pompieri militari şi a mijloacelor
folosite în acest scop.Variantele adoptate vor avea în vedere schimburile în care se
lucrează, prezenţa salariaţilor în care se lucrează cu personal redus sau cu întregul
personal.
4. Indicarea măsurilor ce necesită a fi întreprinse pentru :
a) evacuarea oamenilor şi bunurilor materiale;
b) limitarea propagării incendiilor;
c) punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere.
5. Intocmirea planurilor de evacuare, schemelor şi dispozitivelor de intervenţie,din care
să rezulte:
- căile de evacuare;
- depozitarea produselor;
- amplasarea mijloacelor de protecţie la foc;
6. Stabilirea măsurilor ce necesită a fi luate de către factorii de conducere, ceilalţi
salariaţi la producerea evenimentului, după alarmare, la sosirea forţelor chemate;
7. In zilele nelucrătoare, cu program redus ori alte situaţii, în funcţie de specificul
fiecărei unităţi, măsurile operative ce necesită a fi luate vor fi stabilite la nivelul
fiecărei unităţi, acestea fiind analizate în prealabil şi cu organele de pompieri şi de
specialitate.

Director,

_______________________
Responsabil PSI,
__________________

CAPITOLUL 5

PLAN ANUAL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA


ŞI STINGEREA INCENDIILOR

1. Întocmirea planului de autoapărare împotriva incendiilor pe anul în curs. Verificarea


stingătoarelor şi a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
Termen –____________
Răspunde – _____________

2. Verificarea instalaţiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, gaze, etc.)


Termen –____________
Răspunde – _____________
3. Verificarea întocmirii organizarii apărării împotriva incendiilor;
Termen –____________
Răspunde – _____________

4. Verificarea respectării normelor de p.s.i.de către salariaţi;


Termen –____________
Răspunde – _____________

5. Verificarea modului de efectuare a instructajului periodic şi a consemnării acestora în fişele


individuale ;
Termen –____________
Răspunde – _____________

Cadru tehnic,
_____________________
Anexa nr. 1 Nr. _______din __________

Decizia nr. 2

In baza prevederilor art.4 lit.a şi art.46 din Dispoziţii Generale de Ordine Interioară pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. – 001 se reglementează lucrările cu foc deschis în
spaţiile aparţinând __________________ _______________astfel :
A). Se stabilesc următoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu
foc deschis :
A1) Centrala termica Scoala Tanasoaia
Centrala termica Scoala Feldioara
A2) Se stabilesc următoarele persoane pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis
în locurile prevăzute la A1.
- Zisu Felicia
- Parlapan Tom

D).Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoştinţă şi păstrare a


permisului de lucru cu foc:

 Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului
formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la
emitent. Se va utiliza formularul de Permis de lucru cu foc aprobat prin Normele Generale de
PSI emise de M.I. cu ord. 775/98. ( se anexează prezentei decizii )
 Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu
foc se predă de către executant emitentului.

E). Se vor prelucra cu executantul lucrării de lucru cu foc înainte de începerea lucrării,
următoarele instrucţiuni specifice de PSI la astfel de lucrări:

 Pregătirea locului, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, a traseelor de


conducte; aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de primă
intervenţie în caz de incendiu
 Instruirea personalului
 Controlul după terminarea lucrării
 Echipamentul şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în
bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul.
 Toate echipamentele şi aparatele se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile
furnizorului, proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor
la termen.
 Asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc deschis
 Verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore, a situaţiei existente la locul unde
s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere

Aceste instrucţiuni vor fi ţinute de executant asupra lui pe timpul executării lucrării cu foc.

Director,
_______________________

Permis de lucru cu foc

Nr ________din_____________________

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc d-lui ____________________ care urmează


să execute ______________________ folosind _________________________ la
(în)________________. Lucrările încep la data de ____________________şi se încheie la data de
_____________

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, aparatelor, conductelor şi


din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acestora, pe o rază de _______metri, astfel:

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor prin:

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările.

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a


condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi exploziilor, protejarea antifoc a materialelor
din zonă.

5. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specific.

6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere incendiilor.

7. Anunţarea locului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea


acestuia.

8. Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către


dl.__________________________

9. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl. ______________________________

10. Incendiul sau orice alt eveniment se va anunţa la _________________prin _________


__________________________________________________________________

11. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor PSI.
Anexa nr. 2
________________________________
Nr. __________ din _______________

Decizia nr. 3

În baza prevederilor art.4 lit.b şi art.60 din Dispoziţii Generale de Ordine


Interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. –001 se
reglementează fumatul în spaţiile aparţinând _________________________ astfel:

A1 ) Se interzice fumatul şi accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete la:


______________________________
B). Răspund de supravegherea respectării reglementărilor privind fumatul:
- ________________________________

Director,
___________________________
Anexa nr. 3
_________________________
Nr. ____ Din ______________

DECIZIE nr. 4

Subsemnatul __________________, director___________________, în baza OMAI


712/2005 stabilesc următoarele măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI:

I. Executantul instructajelor
Se desemnează pentru executarea instructajelor: __________________
A. Instructajul introductiv general
Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g, din OGR 60/97).
B. Instructajul specific locului de muncă
Cadrul tehnic PSI
C. Instructajul periodic
Instructajul periodic se execută:
- pentru personalul _didactic/nedidactic_- de către cadrul tehnic PSI

II. Instruirea
Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel:
A. Instructajul introductiv general

1. Durata instructajului-minim 2 ore


2. Categorii de personal ce participă:
a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.)
b) salariaţi
c) elevi,
3. Conţinutul instructajului:
a) acte normative generale:
- OGR 60/97 art.1 la 11, art 23
- D.G.P.S.I.- 001 cele 5 decizii de reglementarea ordinii interioare pe linie de
P.S.I.
-Norme Generale de PSI ord. 775/98 MI.- cap. III
b) acte normative specifice:
- normele PSI şi de dotare valabile în unitate, capitolul corespunzător obligaţiilor PSI
pentru personalul din categoria instruită.
c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor
- plan de intervenţie
- plan de evacuare
- plan de depozitare
- exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă
d) forme şi metode specifice de PSI
- controale PSI ( interne şi externe, exemplul pompierii militari)
- modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale).
- măsuri de îmbunătăţire a PSI, cu termene şi responsabilităţi
- forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă, SPC, pompieri militari
e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora:
- instalaţii speciale de: semnalizare incendii, stingere incendii
- instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori, exteriori ) şi modul de echipare a
acestora (teoretic şi practic).
- stingătoare portabile şi transportabile, descriere sumară a construcţiei şi
substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.
f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui:
- data şi ora observării incendiului
- locul evenimentului
- mijloace de anunţare (telefon, sonerie )
- persoana care a anunţat incendiu
- alarmare forţe proprii
- anunţare pompieri militari
- alarmarea conducerii unităţii
- alarmare alte forţe (dacă este cazul)
g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu:
- evacuarea persoanelor din construcţia, instalaţia incendiată şi alarmarea
persoanelor din construcţiile vecine.
- evacuarea materialelor periculoase (explozibile, recipiente cu gaze sau lichide
inflamabile)
- evacuarea materialelor ce înglobează valori mari.
- evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului.

Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite, în
afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de
intervenţie.
Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare, hidranţi, instalaţii
speciale) din dotarea spaţiilor afectate.
Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele
de primă intervenţie), ordinea înscrisă este cea a priorităţilor.

B. Instructajul specific locului de muncă


1. Durata instructajului: minim 2 ore
2. Categorii de personal ce participă:
a) noii angajaţi la muncă
b) salariaţi
c) elevi, studenţi aflaţi în practică
3. Conţinutul instructajului:
a) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie
specifice locului de muncă, măsuri de prevenire a acestora.
b) descrierea, funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele
de siguranţă
c) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie
specifice.
d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, şi mijloacelor
de protecţie împotriva incendiilor.
e) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor,
evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.

C. Instructajul periodic:
1. Durata instructajului: minim 2 ore
2. Intervalul între două instructaje periodice:
a) lunar - pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative
b) la trei luni - personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi instalaţii
tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri, cercetători, specialişti,
personal din laboratoare, etc.
c) la 6 luni - restul personalului (directori, personal TESA, funcţionari, personal muncitor fără
funcţii de execuţie sau operative).
d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri:
- când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă.
- la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie,
calamitate naturală, avarie).
- când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor
sau conexe acesteia.

D. Instructajul special pentru lucrări periculoase.


1.Durata: minim 15 min.
2. Instructajul se execută la:
- lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite
- lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau
neutilizabile.
- lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea
cuptoarelor tehnologice, cazanelor, etc.)
- punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor care prezintă risc foarte mare
de incendiu sau oprirea acestora.
- prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.

III. Finalizarea instructajelor


A. Consemnarea instructajelor:
a) Fişă individuală de instructaj PSI
- instructajul introductiv general
- instructajul la locul de muncă
- instructajul periodic
- instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

Director,

_______________________
Responsabil PSI,

__________________
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

a. MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE

 Apararea impotriva incendiilor in cadrul unitatilor de invatamant va fi


organizata in conformitate cu prevederile legii nr. 212/1997 si a normelor de
prevenire si stingere a incediilor specifice unitatilor de invatamant si educatie
cuprinse in ordinul ministrului Educatiei si Culturii nr. 39 - 46/2001

 Instalatia electrica de forta si iluminat din cadrul unitatilor scolare va fi


verificata astfel incat sa corespunda normativelor tehnice in vigoare; in acest
sens se vor lua masuri de verificare pe baza de bultin de incercare a prizelor
de impamantare PRAM, instalatiei de paratrasnet si a rezistentei de izolatie a
mantalelor de protectie a cablurilor. Aceste verificari se vor executa annual
pana la data de 1 septembrie si de fiecare data cand are loc o interventie
majora la instalatia electrica.

b. ACTIVITATI INSTRUCTIV - EDUCATIVE

 In toate locurile de munca se vor intocmi si afisa instructiunile specifice de


PSI, echipele de interventie si planurile de evacuare in caz de incendiu.

 In cadrul programei scolare vor fi prelucrate norme generale de prevenire si


stingere a incendiilor, exemplificate cu imagini tematice.

 Organizarea cu responsabilii PSI, de simpozioane tematice si demonstratii


aplicative.

 Organizarea de demonstratii aplicative in unitatile de invatamant.

Director,
_______________________

Responsabil P.S.I.
_______________________
TEMATICA ANUALĂ DE INSTRUIRE PERIODICĂ
A PERSONALULUI ANGAJAT

Tematica şi graficele anuale de instruire:


a) Instructaj lunar.

Nr. Luna Tematica Bibliografie Durata


Crt în ore
.
0 1 2 3 4
1 Ianuarie a) Tematică generală : art. 1 la art. 11 şi art. 23 - OGR 60/97
OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) şi cap - DGPSI 001 1
I şi II din Norme Generale PSI ord. 775/98 - ord.MI 775/98 ......
........................................................................ ............................
b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi - Norme PSI depar- 0,5
specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi tamentale ( specifi-
........................................................................ ce)
.............
c) Modul de utilizare a mijloacelor de primă ..............................
intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, - Instrucţiunile de
stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii folosire a tehnicii 0,5
speciale de PSI ). respective

2 Februarie a) Tematica generală: evacuare persoane, depozite - Plan de evacuare


materiale, intervenţii la incendii Plan de depozitare 1
Plan de intervenţii

-Plan de inter-venţie
-Instrucţiuni teh-nice
b) Tematică specifică: evaluarea riscului de interne (ITI)
incendiu, cauze potenţiale de incendiu la locul de - Organizarea auto-
muncă. Norme, reguli şi măsuri de prevenire şi apărării împotriva
înlăturare a acestora. incendiilor 1

3 Martie a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de - Norme Generale


incendii. Pericole pentru oameni. PSI art 19 ord.
775/98 MI 0,5
- P 118-99 cap.
aferent
........................................................................ .............................. ................
b)Tematica specifică: reguli specifice de pre- - Norme PSI depar-
venire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. tamentale specifice
1,5
4 Aprilie a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea - OGR 60/91
contravenţiilor PSI HGR 678/98 0,5
........................................................................ .............................. ................
b) Tematică specifică: căi de acces, planul de - Secţiunea 4 din
evacuare a locului de muncă, intervenţie la locul Norme Generale PSI 0,5
de muncă (cunoaştere, protejare, măsuri PSI - Ord. 775/98 MI
specifice) ..............................
........................................................................ ................
c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui
hidrant de incendiu interior (fiecare participant va
1
executa minim o echipare)
5 Mai a) Tematica generală: protecţia golurilor la
propagarea incendiilor (uşi rezistente la foc, - P 118 - 99 0,5
instalaţii speciale, etc.)
........................................................................ .............................. ................
b) Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi
iluminat specifice locului de muncă (cunoştinţe
0,5
tehnice generale şi concrete)
........................................................................ ..............................
c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui ................
hidrant de incendiu exterior (fiecare participant va
executa minim o echipare). 1
6 Iunie a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea - Cap. III din Norme
construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. Generale PSI 1
........................................................................ ord.775/98 MI
b) Tematică specifică: modul concret de alarmare .............................. ................
în caz de incendiu (sarcini pe funcţii sau persoane). - vezi cap. A pct. 3,
........................................................................ litera f din prezentul
0,5
c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă material.
..............................
................
0,5
7 Iulie a) Tematica generală: instrucţiuni pentru Anexa 17 din
utilizarea gazelor naturale. Normativ I 6-98 1
........................................................................ .............................. ................
b) Activitate practică: instructaj privind primul 1
ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum
8 August a) Tematica generală: diminuarea riscului de - OGR 60/97
incendiu.(ex. control PSI, măsuri în urma - HGR 678/98
controlului, responsabilităţi, termene, rezol-vare - Norme departa- 1
sau sancţionare). mentale specifice

b) Tematica specifică: mijloace de protejare a


oamenilor în caz de incendiu( a corpului, a
0,5
capului, a căilor respiratorii, mâini ši picioare).
........................................................................c) ..............................
Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor ...............
de protecţie enumerate la litera b. 0,5
9 Septembri a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de - Instrucţiuni de
e incendiu şi modul de combatere în faza incipientă folosire a stingătoa-
cu stingătoare portabile de incendiu relor portabile 1
- Manualul pompi-
erului, cap. aferent
........................................................................ .............................. ................
b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI - OGR 60/97
a personalului, răspunderi ce revin diver-selor - Ordin 712/2005
categorii de personal. 1
10 Octombrie a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale
şi centrale) 1
........................................................................ .............................. ................
b) Tematică specifică: concret modul de încăl-
zire a spaţiilor utilizate de personalul instruit. 0,5
........................................................................ .............................. ................
c) Activitate practică: enumerare, măsuri concrete 0,5
la spaţiul utilizat.
11 Noiembrie a) Tematică generală: cauze de incendiu (mij- - Cercetarea cauze-
loacele care le produc, împrejurările deter-minante lor incendiilor de I. 1
şi sursa de producere a incendiului). Crăciun. S. Calotă
........................................................................ .............................. ................
b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a - Plan de interven-
forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul ţie. 1
de muncă. Cine conduce stingerea incendiilor,
modalităţi de cooperare.
12 Decembrie Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu
răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie se 2
repetă testul în termen de 3 zile.

b) pentru instructaj la 3 luni ( trimestrial).


Nr. Trimestru Tematica Bibliografia Durata
crt. l în ore
1 I a) Tematică generală : art. 1 la art. 11 şi art. 23 OGR - OGR 60/97
Martie 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) şi cap I şi II - DGPSI 001 1
din Norme Generale PSI ord. 775/98 - ord.MI 775/98
.......................................................................... ............................ .............
b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi - Norme PSI de-
specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi partamentale
0,5
.......................................................................... (specifice)
c) Modul de utilizare a mijloacelor de primă ............................
intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, - Instrucţiunile de .............
stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii folosire a teh -nicii
speciale PSI). respective 0,5

2 II a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea - Cap. III din


Iunie construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. Norme Generale 1
PSI ord.775/98 MI
.......................................................................... ............................
b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în - vezi cap. A pct. 3, ..............
caz de incendiu (sarcini pe funcţii sau persoane). litera f din
prezentul material.
0,5
.......................................................................... ............................
c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă

..............
0,5
3 III a) Tematica generală: - OGR 60/97
Septembr - diminuarea riscului de incendiu.(ex. control PSI, - HGR 678/98
ie măsuri în urma controlului, responsa-bilităţi, - Norme departa-
termene, rezolvare sau sancţionare. mentale specifice
- tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de - Instrucţiuni de 1
combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile folosire a stingă-
de incendiu. toarelor portabile
- Manualul pompi
erului, cap. afe-
rent.
.......................................................................... ............................
b) Tematica specifică: - OGR 60/97 ..............
- mijloace de protejare a oamenilor în caz de - ordin 712/2005
incendiu( a corpului, a capului, a căilor respiratorii,
mâini şi picioare). 0,5
- obligativitatea instruirii PSI a personalului,
răspunderi ce revin diverselor categorii de personal.
.......................................................................... ...........................
c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor
de protecţie enumerate la litera b.
..............
0,5
4 IV Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu
Decembrie răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie se 2
repetă testul în termen de 3 zile.

c) Pentru instructaj la 6 luni (semestrial):

Nr. Semestrul Tematica Bibliografie Durata


crt. în ore
0 1 2 3 4
1 I a) Tematică generală : art. 1 la art. 11 şi art. 23 - OGR 60/97
Iunie OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) ši - DGPSI 001 1
cap I şi II din Norme Generale PSI ord. 775/98 - ord.MI 775/98
.......................................................................... ............................ .............
b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi - Norme PSI de-
specifice ce revin categoriilor de salariaţi partamentale 0,5
instruiţi (specifice)
............................................................................ ............................ ...............
c) Modul de utilizare a mijloacelor de primă - Instrucţiunile de
intervenţie din dotarea locului de muncă folosire a teh - 0,5
(hidranţi, stingătoare portabile şi când este cazul nicii respective
instalaţii speciale PSI).
2 II Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu
Decembrie răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie 2
se repetă testul în termen de 3 zile.

Director,

_______________________
Responsabil PSI,

__________________
MODEL FIŞA DE INSTRUIRE
Pagina 1
Date personale
Data si locul nasterii ......................................................................................................................
Studii ...........................................................................................................................................
Calificarea (specialitatea, meseria) ...............................................................................................
Locul de muncã .........................................................................................................................
Functia ........................................................................................................................................ 
Instructaj la angajare
1. Instructajul introductiv general 
Instructajul a fost efectuat la data de ................................, timp de ........................... ore de
cãtre ................................................................, având functia de ....................................................... .
Continutul instructajului ................................................................................................................. .
Semnãtura salariatului (persoanei care a verificat însusirea cunostintelor) ..........................
Semnãtura persoanei instruite ...................................................................................................
 
2. Instructajul la locul de muncã
 Instructajul a fost efectuat la data de ......................... pentru locul de muncã .......................,
specialitatea (meseria) ..................................., timp de ........... ore de cãtre ................., având
functia de ..............................................................................................................................................
Continutul instructajului .............................................................................................................. .
Semnãtura salariatului (persoanei care a verificat însusirea cunostintelor) ..........................
Semnãtura persoanei instruite ....................................................................................................
 
3. Admis la lucru
Data ................................................................................................
Numele si prenumele ....................................................................
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.) ...................................................................................
........................................................................................................................................................

Pagina 2 si urmãtoarele
 
Instructaj periodic
 
Semnãtur
Semnãtura
Nr. Materialul Durata a
Specialitatea persoanei
crt. predat (ore) celui care
instruite
a instruit
           
           
           
           
           
           
           
 
PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA
INCENDIILOR PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

Nr. Masurile ce urmeaza a fi indeplinite si Cine Ter- Cine verifica


crt. verificate raspunde men si ia masuri

Reactualizarea deciziei de constituire a Presedintele 30.X. Directorul


1. colectivului PSI colectivului a.c. coordonator
Efectuarea instructajului de PSI la nivelul Responsabilul 30.X. Presedintele
2. scolii cu prezentarea planului de prevenire si colectivului a.c. Colectivului
protectie precum si a celui de alarmare PSI PSI
evacuare si interventie

3. Efectuarea semestriala a instructajului de PSI 30.X. Responsabilul


cu elevii de liceu zi, conform normelor MEC si Responsabil a.c. colectivului
in cadrul instruirii practice cu consemnarea Colectiv PSI PSI
capitolelor si articolelor prelu-crate in fisa
individuala de PSI. Dirigintii
Se vor prezenta mijloacele
PSI din dotare si modul de functionare al
acestora la inceputul perioadei de practica

4. Se vor organiza demonstratii apalicative cu Responsabil+ Semestri Responsabil


privire la utilizarea mijloacelor de stingere si colectiv PSI al PSI
cu personalul muncitor, de ingrijire, de paza,
personalul didactic, didactic auxiliar
administrator,tehnician, bibliotecar.
5. Se vor procura mijloace de stingere la nivelul Administratorul 30.XII. Responsabil
necesarului stabilit de norme, se vor completa a.c. PSI
materialele de la pichetul de incendiu.
6 Asigurarea functionarii in bune conditiuni a
instalatiilor electrice de iluminat, evitandu-se Administrator 30.XII. Responsabil
improvizatiile. Se vor folosi numai sigurante Personal a.c. colectiv PSI
calibrate. autorizat
Tablourile electrice vor fi montate conform
normelor actualede securitate, iar prizele
montate pe lemn vor fi desfiintate, eliminandu-
se orice improvizatii posibile.

Va fi verificata etanseitatea furtunului ce Responsabil


7 alimenteaza butelia.( laboratorul de chimie.) Tehnician Perma colectiv PSI
Se vor instrui la inceputul fiecarui an scolar laboratorant nent
membrii colectivului PSI, precum si cu
profesorii nou veniti si cei care vor intra
ocazional si cei care fac ore in laboratorul de
chimie.
In vederea evacuarii elevilor si a bunurilor
8 materiale in deplina siguranta, in cazul unor
evenimente deosebite se vor efectua: Administrator Per Responsabilul
- Se va cunoaste si se va folosi semnul de manent
alarma in caz necessitate: de 5 ori 3 Mmembrii
secunde; Colectivului
- Se va asigura functionarea psi
iluminatului de siguranta pe timpul
noptii. Se vor efectua cu elevii, precum
si cu intreg personalul din scoala,
aplicatii de evacuare.
9 Depozitarea substantelor infamabile se va face Tehnician Perma Responsabil
cu respectarea normelor in Laborant nent
vigoare.Substantele chimice din laborator vor
fi astfel depozitate incat sa nu produca reactii Profesori de
chimice periculoase. chimie
In depozitele de materiale vor fi folosite
corpuri de iluminat
10 Deseurile de hartie vor fi depozitate pe Administrator Perma Responsabil
termene scurte, intr-o incapere lipsita de nent
pericolul de incendiu, fiind evitat accesul
elevilor in afara de bibliotecar, administratie si
personalul de ingrijire, maculatura predandu-se
regular la centre specializate de colectare.
11 Terasele cladirilor vor fi incuiate, iar cheile Administrator Perma Responsabil
vor fi pastrate de directorul scolii care va nent
infiinta un registru in care vor consemna: mecanic
cine a luat cheia si de ce ? Pentru cat timp a intretinere
fost luata cheia ?

12 In cazul lucrului cu foc deschis, in cazul unor Administrator Perma Director


reparatii in scoala se va emite permis de lucru nent
cu foc deschis valabil o singura zi care va Responsabil
contine: Cine va executa lucrarea? Unde se Colectiv
executa lucrarea? Intre ce ora se executa
lucrarea? Ce masuri de PSI au fost luate. Se va
instrui personalul ce lucreaza semnand pentru
instruirea efectuata.
13 Se va asigura buna functionare a instalatiei de Administrator Per Responsabil
incalzire din toate incaperile scolii. Mecanic ma
nent
Se va asigura buna functionare a hidrantilor
14 interiori sau exteriori, acolo unde exista in Administrator Per Responsabil
dotare. Vor fi dotati conform normelor si va ma
marca exis-tenta lor. Hidrantii de exterior vor ne
fi protejati pentru iarna, in vederea functionarii nt
lor permanent, membrii colectivului PSI din
scoala.
Terasele cladirilor vor fi incuiate permanent,
15 cheia acesteia gasindu-se numai la director sau Administrator Per Responsabil
mecanic, accesul copiilor la acastea facandu-se ma
numai supravegheat. nent
Pichetele de incendiu vor fi dotate conform
16 normelor in vigore si nu vor fi descompletate Administrator Perma Responsabil
de uneltele din dotare pentru lucrari de nent
intretinerea spatiilor verzi si pentru gradinina
scolii.
La terminarea programului de lucru se vor
17 controla apa, lumina, ferestrele, de catre Colectiv PSI Perma Responsabil
personalul de ingrijire, la clasele, laboratoare, nent
salile cu practica, restul incaperilor, in vederea
verificarii unor nereguli ce ar fi putut sa apara
si luind masuri operative de remediere.
Se va intocmi un registru pentru
18 “ Lucrarile cu foc deschis” si pentru Administrator Sept. Responsabil
intocmirea permiselor de lucru. a.c.
Se vor face instruiri si schimburi de
19 experienta in colaborare cu departamentul Responsabil psi Anual Responsabil
Protectiei Civile a Inspectoratului General PSI
pentru Situatii de Urgenta

Director,

_______________________
Responsabil PSI,

__________________
SCOALA GIMNAZIALA TANASOAIA
Comisia PSI

PRCOCES VERBAL

Incheiat astazi _______________ in urma efectuarii unui exercitiu de simularea unei


calamitati prin alarmarea si evacuarea personalului si elevilor la ora___________.
Au participat membrii din colectivul de prevenire si stingere a incendiilor .
Domnii diriginti au trecut prin clase instruind cu planul de evacuare, modul de executare a
simularii. Semnalul soneriei s-a auzitde 5 ori in 3 secunde si prin anuntul « EVACUAREA ».
Domnii profesori au fos instruiti in pauza pentru insotirea elevilor in careul din curtea
scolii.

Evacuarea a durat _______ minute.

Dupa exercitiu s-a facut o analiza cu membrii colectivului PSI destre modul cum a decurs
evacuarea.

Clasele prezente la evacuare :

Director,
__________________
Responsabil PSI,
________________
SCOALA GIMNAZIALA TANASOAIA
COMISIA PSI –DEZASTRE-SITUATII DE URGENTA

COMPORTAMENT IN CAZ DE PERICOL

1. ALARMAREA
Directorul scolii, directorul adjunct, presedintele colectivului PSI, profesorul de serviciu sau
persoana cu atributii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor poate declansa alarma anuntand
fortele de interventie respectand principiul gradual.

2.EVACUAREA CLADIRII ARE INTAIETATE STINGERII INCENDIULUI


Elevii parasesc cladirea sub supravegherea profesorului clasei. Se vor utiliza caile de
evacuare si salvare in caz de pericole. Nu se vor lua alte obiecte.
La parasirea clasei profesorul se va asigura ca toti elevii au iesit din incapere.

3.LOCUL DE ALARMARE
Elevii se vor aduna conform careului stabilit pentru fiecare clasa pe platoul din curtea
interioara in fata intrarii in scoala, de la a IX-a la a XII-a de la stanga la dreapta.

4. INFORMAREA COMPARTIMENTULUI SITUATIILOR DE URGENTA


Delegatii compartimentului situatiilor de urgenta sunt intampinati de catre directorul scolii
sau de persoana cu atributii PSI sau de prof. de serviciu, care-i va informa cu privire la:
- numarul si locurile posibile din scoala in care mai sunt persoane
- situatia intrarilor, pe casele de scari si pe coridoare
- locul unde s-a produs incendiul si propagarea acestuia
- alte date solicitate de fortele de interventie
-
COMPORTAMENT IN CAZ DE INCENDIU
Pastrati-va calmul, nu intrati in panica!
Cine anunta:
1. Anuntati incendiul Ce s-a intamplat?
Unde s-a intamplat
Salvati persoanele aflate in pericol
2.Evacuarea in siguranta Urmati caile de evacuare marcate
Fiti atenti la indicatoare
3. Stingeti incendiul Utilizati stingatoarele

IN TIMPUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR:

Pastrati-va calmul, nu intrati in panica!


INCHIDETI SURSELE DE FOC
ADAPOSTITI-VA SUB: TOC DE USA; BANCA, BIROU SAU MASA; GRINDA
NU UTILIZATI LIFTUL, NU ALERGATI PE SCARI
NU SARITI PE GEAM, NU FUGITI PE USA
TELEFOANE UTILE

Apel urgenta (Politia, Salvarea, Pompieri): 112


EVIDENTA EXERCITIILOR DE STINGERE, ALARMARE, EVACUARE.

Nr. Data si ora Tipul exercitiului Cine a organizat Timp Observatii


crt. executarii functia si realizat
exercitiului de semnatura
alarmare
si evacuare
1.

2.

3.

4.

Director,
______ ________

_______________ Responsabil PSI,


____________
ŞCOALA GIMNAZIALA TANASOAIA

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, ......................... , în cadrul orei de Consiliere şi Orientare, la clasa a


…………. , având următoarea ordine de zi:

1) Informarea elevilor privind respectarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor


(O.G. 60/1997, O.G. 47/1994).
2) Prezentarea planului propriu de apărare în caz de incendii, cutremure, inundaţii.
3) Diverse.

Domnul diriginte a dat citire Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, insistând


asupra propriului plan de apărare împotriva incendiilor, precizându-se căile de evacuare, sistemul
de alarmare, locul instalaţiilor de stingere, etc.
De asemenea, s-a insistat asupra comportamentului în caz de cutremure sau inundaţii, elevii
răspunzând la întrebările domnului diriginte, fiind alcătuit un algoritm al comportamentului elevilor
în situaţii de urgenţă:
- declanşarea alarmei;
- anunţarea situaţiei de urgenţă la numărul unic 112;
- întreruperea gazului metan şi a energiei electrice;
- evacuarea clădirii, cu calm şi în mod organizat, ascultând dispoziţiile reprezentanţilor
instituţiilor abilitate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Nr.crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Diriginte,
Prof. ...............................................
CONCEPŢIA EXERCIŢIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CU TEMA :
„Activitatea personalului didactic şi a elevilor la producerea unui
incendiu (unei situaţii de urgenţă)”
SCOPURI:
1.Pregătirea personalului didactic pentru a conduce aplicarea măsurilor de
protecţie, pe timpul şi imediat după producerea unui incendiu (unei situaţii de urgenţă) ;
2. Pregătirea elevilor pentru aplicarea regulilor de comportare, pe timpul şi imediat
după producerea unui incendiu (unei situaţii de urgenţă);
3. Însuşirea unor procedee simple de acordare a primului ajutor şi transport al
răniţilor de către personalul didactic şi elevi.

PROBLEME DE ÎNVĂŢAT:
1. Activitatea personalului didactic pe timpul şi imediat după producerea unui
incendiu (unei situaţii de urgenţă);
2. Regulile de comportare pe timpul şi imediat după producerea unui incendiu (unei
situaţii de urgenţă);
3. Procedee simple de acordare a primului ajutor şi transport al răniţilor.

PARTICIPANŢI:
- Personalul didactic, auxiliar şi de întreţinere, elevii/preşcolarii, personalul
medical.

DURATA EXERCIŢIULUI: 30 – 35 min.


DURATA ACTIVITĂŢII: max 60 min.

CONCEPŢIA ACŢIUNILOR ŞI SITUAŢIA CREATĂ


În ziua de ___________ la ora 11.00 în Şcoala Gimnazială Tănăsoaia, s-a produs
un incendiu la sala de clasă 1.
Din cauza situaţiei create există pericolul de asfixiere pentru persoanele aflate în
clădire.
Prin evenimentul produs se pune în pericol de incendiu / dărâmare / deteriorare a
clădirii şi există pericolul extinderii / agravării evenimentului la celelalte clase .
EXISTĂ PERICOLUL PRODUCERII DE PANICĂ ATÂT ÎN RÂNDUL ADULŢILOR
CÂT ŞI ÎN RÂNDUL COPIILOR !
PLAN DE DESFĂŞURARE

ACTIVITATEA
ETAPE OBSERVAŢII
PARTICIPANŢILOR
Aplică măsurile de protecţie în
MOMENTUL funcţie de locul în care se
ÎNŞTIINŢĂRII găsesc. Momentul începerii
DESPRE PRODUCEREA Cadrele didactice aflate la sală exerciţiului se consideră
EVENIMENTULUI înştiinţeză participanţii asupra momentul declanşării
Activitatea personalului activităţilor ce urmează a se incendiului (situaţiei de
I didactic şi a elevilor / desfăşura. urgenţă).
preşcolarilor la Cadrele didactice desemnate
producerea incendiului verifică respectarea procedurilor SEMNAL DISCRET PENTRU
(situaţiei de urgenţă). de urmat în cazul unui incendiu ADULŢI !
(10 min.) (situaţiei de urgenţă).

MOMENTUL
SEMNALUL ACUSTIC
DECLANŞĂRII Se începe evacuarea conform
II ALARMEI PENTRU (OPTIC)
Planului de evacuare propriu STABILIT
EVACUARE
Evacuează în ordine clădirea
DESFĂŞURAREA îndreptându-se spre locul de
EVACUĂRII adunare. (în maxim 5’)
Activitatea personalului Persoanele desemnate ajută la Toate activităţile se
III didactic şi a elevilor pe evacuarea / transportarea desfăşoară concomitent.
timpul evacuării persoanelor care nu
(5+5=10 min) se pot evacua singure. (în
maxim 5’)
VERIFICAREA Cadrele didactice care s-au aflat
EVACUĂRII la sală fac prezenţa elevilor/
Instalarea punctului de preşcolarilor. La introducerea semnalului
IV primire a răniţilor şi a Persoanele desemnate instalează ÎNCETAREA ALARMEI
celor afectaţi, acordarea punctul de adunare a răniţilor şi se încheie exerciţiul.
primului ajutor acordă primul ajutor / execută
(10-15 min.) trierea răniţilor.
Directorul unităţii face scurte
aprecieri pentru participanţi.
SE POATE DISPUNE
La locul de adunare
REPETAREA EXERCIŢIULUI
DE EVACUARE!
BILANŢUL
EXERCIŢIULUI Directorul unităţii şi profesorii
V
(30 min.) implicaţi analizează modul în
care au fost respectaţi paşii de
urmat în cazul producerii
În sala de clasa.
incendiului (situaţiei de urgenţă)
şi desprind concluziile ce vor fi
comunicate ulterior şi elevilor.

ÎNTOCMIT:
__________________________
SCOALA GIMNAZIALA TANASOAIA
Comisia PSI

PRCOCES VERBAL

Incheiat astazi _______________ in urma efectuarii unui exercitiu de simularea unei


calamitati prin alarmarea si evacuarea personalului si elevilor la ora___________.
Au participat membrii din colectivul de prevenire si stingere a incendiilor .
Domnii diriginti au trecut prin clase instruind cu planul de evacuare, modul de executare a
simularii. Semnalul soneriei s-a auzitde 5 ori in 3 secunde si prin anuntul « EVACUAREA ».
Domnii profesori au fos instruiti in pauza pentru insotirea elevilor in careul din curtea
scolii.

Evacuarea a durat _______ minute.

Dupa exercitiu s-a facut o analiza cu membrii colectivului PSI destre modul cum a decurs
evacuarea.

Clasele prezente la evacuare :

Director,
__________________
Responsabil PSI,
________________

S-ar putea să vă placă și