Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT HIDROGEOLOGIC DE EXPERTIZĂ

la
Studiu hidrogeologic preliminar
privind posibilitatea realizării unui sistem de alimentare cu apă în
comuna Vlădaia, judeţul Mehedinţi

Beneficiar: Comuna Vlădaia

Documentaţia elaborată de S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L, înregistrată la “Institutul


Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor” cu nr. 7259/17.10.2014, analizează la nivel de studiu
hidrogeologic preliminar posibilitatea realizării unui sistem de alimentare cu apă a comunei Vlădaia,
judeţul Mehedinţi.
Comuna Vlădaia are în componenţa sa următoarele sate: Vlădaia, Almăjel, Scorila şi
Ştircoviţa şi nu dispune de alimentare centralizată cu apă, necesarul de consum fiind asigurat de o
serie de puţuri săteşti.
Debitele solicitate care să asigure nevoile igienico – sanitare ale populaţiei, industrial-agrare
precum şi rezerva de incendiu sunt:
 Pentru sistemul de apă aferent satului Almăjel, Q = 3.66 l/sec.
 Pentru sistemul de apă aferent numai satului Vlădaia, Q = 3.65 l/sec.
 Pentru sistemul de apă aferent satului Vlădaia şi satului Ştircoviţa, Q = 4,86 l/sec
 Pentru sistemul de apă aferent numai satului Scorila, Q = 2.80 l/sec.
Pentru satele Vlădaia şi Almăjel sunt propuse două sisteme distincte de alimentare cu apă
potabilă, un sistem pentru satul Almăjel şi unul pentru satul Vlădaia, care va fi extins pentru a
alimenta şi localitatea Ştircoviţa. Satul Scorila va avea un sistem separat de alimentare cu apă.
Pentru asigurarea debitelor necesare celor 4 sate, proiectantul de specialitate S.C. ECO
AQUA DESIGN S.R.L propune execuţia unui foraj hidrogeologic pentru fiecare localitate în parte, cu
adâncimea de 65,00 m, care să capteze orizonturile acvifere freatice şi a celor de medie adâncime,
de vârstă Pleistocen superior.
Pe baza analizei datelor prezentate în documentaţie, coroborate cu informaţiile din baza de
date hidrogeologice a I.N.H.G.A.- Laboratorul de Studii şi Cercetări Hidrogeologice, facem
următoarele precizări:
 se va săpa un foraj cu adâncimea de 65 m în comuna Vlădaia, care va capta doar acviferul
de medie adâncime de vârstă Pleistocen superior şi care va avea caracter de explorare –
exploatare.
 se va folosi metoda forajului cu circulaţie inversă/directă;
 pe baza informaţiilor obţinute după execuţia primului foraj (cel de la Vlădaia), respectiv
descrierea litologică, debitul de exploatare calculat, interpretarea diagrafiei geofizice şi a
parametrilor hidrogeologici, proiectantul de specialitate va stabili numărul puţurilor ce
urmează a fi forate (până la obţinerea necesarului de apă pentru fiecare sat în parte), modul
lor de amplasare în localităţi şi dacă este cazul, se vor redimensiona coloanele de exploatare.
 alegerea intervalelor captate va fi stabilită pe baza litologiei întâlnite în timpul săpării găurii de
sondă, informaţii ce vor fi corelate cu investigaţiile geofizice (carotaj electric, PS, etc);
 se vor tuba coloane PVC/metalice cu Ømin. = 225 mm şi filtre cu suprafaţă activă ≥ 25 %,
fantele acestora şi sortul pietrişului mărgăritar fiind stabilite în funcţie de granulometria
stratelor acvifere întâlnite;

PT-07-INHGA-LSCHg
 forajele vor capta numai stratele poros permeabile de vârstă pleistocen superior, respectiv
acviferul de medie adâncime;
 decantorul va avea o lungime de minimum 5 m sau 1/3 din lungimea totală a filtrelor;
 se vor izola prin cimentare stratele superioare celor captate. Premergător acestei operaţii se
va plasa un dop de argilă cu vâscozitate mare sau compactonită de cca. 2 m;
 operaţiile de decolmatare - dezvoltare - desnisipare se vor executa în sistem aer - lift cu
pompă Mamouth, la finalul acestora impunându-se clorinarea forajelor;
 testele de pompare experimentală se vor efectua cu pompă submersibilă adecvată
executându-se iniţial un pretest, apoi testul de eficienţă (minim trei trepte de pompare cu
debite progresiv crescătoare) şi testul de performanţă;
 se vor preleva pentru fiecare foraj în parte două probe de apă pentru analize fizico-chimice şi
bacteriologice în vederea stabilirii calităţii acesteia conform Legilor 458/2002 şi 311/2004 şi
se vor propune, după caz, soluţii de tratare;
 prelucrarea datelor de pompare şi calculul debitului de exploatare se va realiza ţinând cont de
specificaţiile din SR 1629 – 2/1996;
 forajele vor fi echipate cu cabină de protecţie şi pompă submersibilă corespunzătoare.

Menţionăm faptul că acviferului freatic se alimentează din precipitaţii, prezentând astfel


variaţii mari de debit şi nivel, în special în perioadele secetoase şi este mult mai vulnerabil la poluare
decat acviferul de medie adâncime. În aceste condiţii considerăm că pentru satisfacerea necesarului
de apă tehnologică, respectiv rezerva intangibilă pentru stingerea incendiilor cât şi pentru apa
potabilă, soluţia optimă o constituie captarea acviferului de medie adâncime.
După finalizarea execuţiei se va întocmi documentaţia tehnică a fiecărui foraj care va
cuprinde toate datele privind execuţia şi definitivarea acestora (parametri tehnici ai lucrării,
adâncime, litologie, intervale captate etc.), rezultatele pompărilor experimentale (niveluri, denivelări,
debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice şi date de
exploatare (debit de exploatare, raza de influenţă, denivelare la exploatare, regim de funcţionare).
Un exemplar din această documentaţie va fi transmis la Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor – Laboratorul de Studii şi Cercetări Hidrogeologice, pentru completarea
Fondului naţional de date hidrogeologice.
În scopul obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe baza documentaţiei mai sus
menţionate, se va întocmi studiul pentru stabilirea zonelor de protecţie hidrogeologică, conform H.G.
930/2005 şi Ord. M.M.P. 1278/2011, a cărui elaborare poate fi asigurată de către Institutul Naţional
de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – Laboratorul de Studii şi Cercetări Hidrogeologice.

DIRECTOR,
Dr. Ing. Daniela RĂDULESCU

Referat nr. 824/2014


23.10.2014

Director ştiinţific: Dr. Mary - Jeanne ADLER


Şef Laborator L.S.C.Hg: Ing. Dumitru NEAGU
Întocmit: Ing. Teodora VASILE
Redactat: Elena CRISTEA
Compartiment SIMC: Răzvan MAREŞ

PT-07-INHGA-LSCHg

S-ar putea să vă placă și