Sunteți pe pagina 1din 1

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ

MD-2012 mun. Chișinău , Piața Marii Adunări Naționale, 1 IDNO 1003600096694


tel.: + 373 22 820 900, fax: + 373 22 250 522 e-mail: stisc@stisc.gov.md, itsec@itsec.gov.md

05.10.2022 1.4/1486/22
La nr. f/n din 30.09.2022

Domnului Ion COBZARU


mun. Chișinău, str. Căușeni nr. 12

Urmare a recepționării petiției din data 30.09.2022 transmisă electronic (numită de dvs.
cerere prealabilă), la care ați atașat copia Ordonanței din 30.08.2022 și ați solicitat „deblocarea
numelor de subdomenii casafamiliei.md și casa-familiei.md”, Instituția Publică „Serviciul
Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC) vă comunică următoarele.
Potrivit art. 162 alin. (1) din Codul Administrativ „procedura prealabilă urmărește scopul
de a verifica legalitatea actelor administrative individuale”,, iar art. 166 Cod Administrativ
stabilește că „cererea prealabilă poate fi depusă numai dacă persoana își revendică drepturile
încălcate prin emiterea sau respingerea emiterii unui act administrativ individual”.
Având în vedere că prezenta cerere nu este îndreptată spre anularea în tot sau în parte a
unui act administrativ individual sau emiterea unui act administrativ individual, aceasta nu poate
fi reținută ca o cerere prealabilă în sensul prevăzut de art. 162-169 Cod Administrativ.
Totodată, STISC vă informează că prezentei cerere ii sunt aplicabile prevederile legale care
reglementează modul de soluționare a petiție, și anume art. 72-78 Cod Administrativ.
Respectiv, vă comunicăm сă petiția din 30.09.2022 nu întrunește condițiile prevăzute de
art.75 alin. (1) lit. e) din Codul Administrativ, și anume nu conține semnătura electronică, de
asemenea și art. 72 alin. (3) Cod Administrativ stabilește expres că „dacă se transmite în formă
electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document
electronic”.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Codul Administrativ intervine
sancțiunea pentru lipsa elementelor petiției, din aceste motive STISC solicită înlăturarea
neajunsurilor menționate până la data de 10.10.2022, în caz contrar petiția nu va fi examinată.
Digitally signed by Pantaz Gheorghe
Date: 2022.10.05 13:34:20 EEST
Cu respect, Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Director Gheorghe PANTAZ

Ex: Diana Procop, tel: 0 22 828 132

S-ar putea să vă placă și