Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova

DISPOZITIA
nr. 51 din 2 decembrie2022

In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 21212004 privind regimul stdrii de


urgenle, de asediu qi de rizboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, w. 132-
137 , art. 696), cu modificdrile ulterioare, art. 2 din Hotdrdrea Parlamentului nr. 4112022
privind declararea stirii de urgenld (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.
522, art.63l), cu modificdrile ulterioare, Hotir6rea Parlamentului nr. 10512022 privind
prelungirea stirii de urgenfe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, rr. ll9,
art.2l6t), Hotdrdrea Parlamentului ru. 16312022 privind prelungirea starii de urgente
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.l86, art.352'), Hotdrdrea
Parlamentului nr. 24512022 privind prelungirea stdrii de urgenta (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, ru. 245, art. 472), HotFrdrea Parlamentuld m. 27812022
privind prelungirea stdrii de urgentA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022,
nr. 307, art. 604) Ei pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Exceplionale a
Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr. 134012001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificirile ulterioare,
Comisia pentru Situalii Exceplionale a Republicii Moldova

DISPUNE:

l. In scopul fluidizdrii traficului rutier, precum Ei continuSrii lucr[rilor de


reabilitare si modernizare a postului vamal Sculeni in cadrul proiectului de infrastructuri
mare ,,Reabilitarea ;i modemizarea birourilor vamale de frontierd de pe granila
Romdnia-Moldova, respectiv posturile vamale Albila-Leuqeni, Sculeni-Sculeni qi
Giurgiulegti-Giurgiulegti" (RMCO/4.3/I), finanlat de Uniunea Europeand Ei cofinanfat
de Guvemul Republicii Moldova:
1.1. Prin derogare de la art. 78 din Codul silvic nr. 88711996, se transmite
terenul cu suprafala de 0,4029 ha din fondul forestier, proprietate publici a statului, din
Unitatea Amenajisticd 48B, Ocolul silvic Sculeni, din administrarea Agenliei
,,Moldsilva" (gestiunea - iS ,,intreprinderea pentru Silviculturd Silva-Centru,' Ungheni)
in administrarea Serviciului Vamal.
1.2. serviciul Vamal va asigura executarea lucrdrilor de delimitare, formare a
bunurilor imobile qi intocmire a dosarului cadastral, in scopul aprobdrii acestuia prin
hotdrdre a Guvemului, in conformitate cu art. 78-80 din codul silvic qi Regulamentul
cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaliei qi schimb de terenuri, aprobat
prin Hot6rArea Guvemului w. 117012016.
2.ln cazul aplicirii intr-o mlswd strict necesard, din motive care se circumscriu
stdrii de urgen!6, de cdtre autoritalile/instituliile publice a art. 56 alin. ( 1) lit. b) din Legea
rc. l3ll20l5 privind achiziliile publice la atribuirea contractelor de achizilii publice de
bunuri, lucrdri gi servicii necesare pentru achizifionarea, proiectarea. instalarea Ei
conectarea generatoarelor, autorit5lle/instituliile publice vor expedia imediat Agenliei
Achizilii Publice darea de seaml gi decizia de atribuire a contractului ca rezultat al
procedurii de negociere IErd publicare, cu includerea argumentdrii necesitelii procurdrii
urgente, iar Agenlia Achizilii Publice va examina documentele receplionate de indatd,
dar nu mai t6rziu de 24 ore de la primirea acestora.

3. In
vederea acorddrii sporului de compensare pentru munca prestatd in
condilii de risc sporit pentru sendtate, pentru perioada I iulie - 5 decembrie 2022,
personalului detaEat din cadrul Ministerului Apararii in Centrul Unic de Gestionare a
Crizei, treculi la un regim special de activitate qi antrena{i direct in procesul de
gestionare a fluxului migralional gi de refugiali, se alocd Ministerului Apdrdrii,
din fondul de intervenfie al Guvemului, 566,7 mii lei.

4. Dispoziliile Comisiei pentru Situalii Exceptionale a Republicii Moldova sunt


obligatorii qi executorii pentru conducAtorii autoritAlilor administraliei publice centrale
Ei locale, ai agenlilor economici, ai institufiilor publice, precum gi pentru cetdleni Ei alte
persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

5. Prezenta dispozilie intra in vigoare din momentul emiterii gi se publicd pe


pagina web oficiala a Guvemului.

{
9
a
Prim-minis f f,
D R ac
I
AC uE TU L
PreEedinte a TEL q Natalia GAVRILITA
9r PETTT a

3
t

S-ar putea să vă placă și