Sunteți pe pagina 1din 3

7.

Oportunitati si posibilitati de integrare a TIC-ului in activitatile de predare si


invatare.

In procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important


pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor
virtuale, formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv. Un pas important în
definirea acestui spațiu informațional de învățământ l-a reprezentat apariția pe piață a
manualelor interactive, elaborate în format electronic (e-manuale), sub forma unor CD-uri sau
DVD-uri educaționale.

Necesitatea creării manualelor electronice este legată de dezvoltarea noilor tehnologii


informaționale și implementarea lor în diverse domenii ale procesului de predare – învățare.
Folosirea tehnologiilor multimedia, ca resurse de învăţare, este în strânsă legătură cu teoriile
de învăţare constructiviste, conform cărora în lumea de astăzi, supusă unei continue
schimbări, abilitatea de a analiza și rezolva rapid o varietate de probleme este mult mai
importantă decât o aplicare pură a informațiilor memorate.

Profesorii care integrează tehnologia IT în procesul de educaţie ajută elevii să-si dezvolte
competenţele de gândire si învăţare, iar într-o clasă în care sunt folosite o varietate de strategii
de instruire, elevii sunt profund implicaţi, se simt provocaţi si învaţă mai bine. Profesorii unor
astfel de clase conștientizează avantajele utilizării acestor strategii pentru a-i face pe elevi să
devină responsabili de propriul proces de învăţare.

Multimedia interactivă, cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului, ar putea fi suportul


perfect pentru astfel de procese. În prezent, utilizarea Internetului și a telecomunicaţiilor
aduce schimbări importante în modul de a învăţa. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de sala
de clasă si să înglobeze discipline și tehnologii complexe. De aceea, în învăţământul de astăzi
se trece de la training la learning, unde actul învăţării este plasat înaintea predării, iar elevul
este situat în centrul procesului de învăţământ”.

În domeniul educației, în ultimii zece ani, utilizarea Internetului a cunoscut o dezvoltare


fenomenală, o serie de factori influențând adoptarea tehnologiilor web și multimedia în
programele de învățământ. Astăzi profesorii care integrează tehnologia IT în procesul de
educaţie ajută elevii să-si dezvolte competenţele de gândire si învăţare, iar într-o clasă în care
sunt folosite o varietate de strategii de instruire, elevii sunt profund implicaţi, se simt
provocaţi si învaţă mai bine. Profesorii unor astfel de clase conștientizează avantajele utilizării
acestor strategii pentru a-i face pe elevi să devină responsabili de propriul proces de învăţare.

1
În Legea Educaţiei Naţionale se stipulează respectarea principiului echităţii şi egalităţii de
şanse, potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare.
Utilizând noile tehnologii, respectiv Internetul şi sursele de documentare on-line, fiecare tânăr
are şanse egale de dezvoltare intelectuală. Integrarea TIC și a tehnologiilor multimedia va
asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi
formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.

O analiză SWOT a influenței mijloacelor TIC și a tehnologiilor multimedia în procesul


educativ, poate fi reprezentată astfel:

PUNCTELE TARI

-prin utilizarea TIC și a tehnologiilor multimedia se dobândește o eficientizare a procesului


educațional;

-programele de formare continuă a cadrelor didactice includ folosirea echipamentelor noi, a


calculatoarelor, familiarizarea cu platformele educaționale (AEL, Moodle), fapt care duce la
modernizarea modului de lucru al profesorilor;

-cunoașterea, aprofundarea, asimilarea unui bagaj vast de cunoștințe într-o perioada mult mai
scurtă, decât prin modalități care nu includ folosirea mijloacelor TIC.

PUNCTELE SLABE

-majoritatea cadrelor didactice şi manageriale din sistem nu au abilităţi suficiente de utilizare


a resurselor TIC în educaţie;

-teama de nou care poate produce refuzul cadrelor didactice de a-și înlocui propriile metode
conservatoare cu cele moderne, facilitate de mijloacele TIC;

-necesitatea aprofundării unor noțiuni teoretice pentru a putea folosi corect mijloacele TIC și
tehnologiile multimedia.

OPORTUNITĂŢI

-sporeşte ponderea utilizatorilor tineri de Internet, ceea ce promite o nouă generaţie iniţiată în
utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Un impact favorabil, în acest sens, îl
au centrele de instruire on-line, publicarea cărţilor digitale, apariția tabletelor;

-colaborarea cu alte unități școlare din țară sau chiar din alte țări; realizarea unor parteneriate
interșcolare;

2
-posibilitatea efectuării procesului de predare-învățare între mai multe persoane din locații
diferite (prin intermediul Skype);

-efectuarea unor cursuri on-line, pregătirea elevului, viitor adult, pentru a deveni un individ
care să se poată integra cu ușurință în societate (obținerea unor burse școlare în urma
efectuării unor examene on-line, efectuarea unor cursuri de formare profesională, de formare
continuă a cadrelor didactice și nu numai);

-utilizarea computerului, a Internetului și a noilor tehnologii utilizate;

-posibilitatea învățării redactării unor texte nonfuncționale prin completarea unor formulare
găsite on-line (CV european);

-TIC sporește libertatea de a fi informat.

AMENINŢĂRI

-persistă încă mari discrepanţe între mediul urban şi rural, precum şi între diferite categorii
sociale. Prin urmare nu există acces la tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii pentru
toată populaţia ţării în egală măsură (mai ales școlile din mediul rural);

-lipsa unui calculator pe care să îl poată folosi acasă (atât elevul cât și cadrul didactic), sau
lipsa conexiunii la Internet;

-deseori fondurile alocate achiziționării de echipament și soft educațional necesare sistemului


educațional sunt insuficiente;

-diminuarea capacității de exprimare orală.

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul, care trebuie să realizeze o serie de procese
pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune
mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor
dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o
prelegere în faţa elevilor, ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia
o parcurg.

De aceea, predarea se realizează astăzi prin utilizarea resurselor și instrumentelor noilor


tehnologii, precum și a unor metode activ-participative care să solicite interesul, creativitatea,
imaginaţia, implicarea şi participarea elevului în învățare.

S-ar putea să vă placă și