Sunteți pe pagina 1din 32

Vată de sticlă

termo şi fonoizolatoare

Manual de utilizare
Valabil începând din 1 octombrie 2004
02 Noua URSA

Toate informaţiile de interes cu privire la Ordonanţa referitoare la economisirea de


energie EnEV sau la standardele europene CE, referitoare la materialele izolante, pot fi
găsite în broşurile special concepute de URSA, pe care le puteţi obţine descărcându-le
de pe internet (www.ursa.ro) sau la numerele:
Serviciu Clienţi URSA ROMANIA 021-223 37 32, 0724 353 924.
Agremente tehnice: 016-03/097-2003, 016-03/110-2003
Cuprins 03

CUPRINS

Informaţii generale 4-7


Detalii structurale 8 - 25
Tabele 26 - 29
Detalii de montaj - foto 30 - 31
04 Informaţii generale

Cunoştinţe generale

Procesul de producþie
Componentele de bazã (materiile prime) care intrã în compoziþia vatei de sticlã URSA sunt: sticlã
(cioburi), calcar, nisip, dolomit, carbonat de sodiu, zãcãmânt cu conþinut de oxid de bor, sau acid boric.
Din containerele unde e depozitat amestecul, prin intermediul unui dozator automat, compoziþia ajunge
într-un cuptor tip cadã, încãlzit cu gaz şi dotat cu aparataj automat de mãsurare a cantitãþii de amestec.
Fibrele de sticlã vor fi obþinute cu ajutorul unei centrifugi. Sticla topitã care iese din jgheabul de dozare
va ajunge la centrifugã prin intermediul unui canal de scurgere din platinã. Sub acþiunea forþei
centrifuge sticla topitã va trece prin orificiile practicate pe suprafaþa mantalei, astfel obþinându-se fibra
de sticlã cu un diametru de 5-7 microni.

Fibrele de sticlã, cu ajutorul ventilatoarelor, în camera de decantare vor fi dispuse pe o banda specialã,
rãstimp în care pe ele se pulverizeazã o rãşinã care se întãreşte sub acþiunea cãldurii. Aceasta rãşinã va
asigura lipirea (împreunarea) fibrelor de sticlã. Materialul astfel obþinut va fi transmis în cuptorul de
polimerizare, unde în funcþie de tipul de produs, respectiv de densitatea doritã ea va fi presatã (tasatã) la
grosimea doritã, şi va urma solidificarea liantului prin tratament termic. Cuptorul are în componenþa sa
şi o zonã de rãcire, unde dupã rãcirea materialului se trece la tãierea şi împachetarea în saci de folie a
produsului finit de tip saltea sau placã. Totodatã, în componenþa acestei linii de producþie intrã şi
modulul automatizat de caşerare a produsului finit.

Carateristici

Coeficientul de conductivitate termicã


Coeficientul de conductivitate termicã al materialelor de construcþii reprezintã efectul global al celor trei
procese de transfer a temperaturii: conducþia, convecþia şi radiaþia caloricã. În cazul vatei de sticlã aceste
trei procese depind primordial de densitatea materialului. În cazul unei densitãþi mai scãzute (adicã la un
"conþinut mai mare de aer") elementele dominante devin radiaþia şi convecþia, iar la o densitate mai
ridicatã conducþia particulelor solide este elementul determinant. Desigur, capacitatea de conducþie
depinde între altele şi de diametrul fibrei de sticlã.

Astfel se poate urmãri pe diagrama alãturatã variaþia coeficientului de conductivitate în funcþie de


densitate:

Coeficient de 0,041
conductivitate
W/mK
0,039

0,037

0,035

0,033

0,031

0,029

0,027

0,025

0 20 40 60 80 100 120
densitate, kg/m
3
Informaţii generale 05

Coeficientul de difuzie a vaporilor (coeficient de permeabiliate la vaporii de apã)


Elementul determinant al procesului de difuzie al vaporilor este conþinutul de aer al materialelor, respectiv
"structura" materialului (ex. pori deschişi sau închişi, cristalin sau amorf, etc.). Vata de sticlã din acest punct de
vedere are o 'structurã' deschisã faþã de curentul de vapori, adicã este clasificatã ca fiind unul dintre materialele cu
o rezistenþã minimã faþã de difuzia vaporilor, ceea ce duce la concluzia cã produsele realizate dintr-un material cu
o densitate mai redusã au un coeficient de difuzie al aburului asemãnãtor cu cel al aerului, acest coeficient nefiind
considerabil nici în cazul plãcilor cu o densitate mai ridicatã.

Absorbþia umiditãþii. Higroscopicitatea.


Produsele din vatã de sticlã URSA au o umiditate prin absorbþie de maxim 2%, ceea ce înseamnã cã nici în spaþii
cu umiditate relativã de 100% absorbþia nu este mai mare. Se atrage atenþia însã, cã înainte de punerea în operã
materialul se recomandã a fi ferit de umiditate.

Caracteristici acustice
Datoritã porozitãþii ridicate (structurii cu pori deschişi), a densitãþii reduse, a structurii fibroase şi elastice, a
rigiditãþii dinamice produsele din vatã de sticlã URSA au proprietãþi fonoabsorbante foarte bune. În acest sens
materialele cu diferite densitãþi îşi vor gãsi utilizare atât ca şi fonoabsorbante (în specia la pereþi despãrþitori), cât şi
ca izolante la zgomotele de impact (la planşee).

Combustibilitatea
Produsele din vatã de sticlã URSA necaşerate datoritã conþinutului scãzut de substanþã organicã intrã în clasa
materialelor incombustibile sau practic neinflamabile (la foc materialul nu picurã, se va produce doar fum într-o
cantitate redusã).

Comprimare, compresibilitate
În cazul unor structuri delimitatoare (în speþã unde montarea materialului de termoizolare se face între cãpriori,
şipci, etc.) este important ca rezistenþa materialului la comprimare sã fie cât mai scãzutã. La acest impediment
corespund materialele cu o densitate scãzutã (ex. saltelele).

În alte domenii de aplicare este extrem de important ca materialul sã fie comprimabil cât mai puþin la încãrcãri
statice. Astfel se pot aminti planşeele unde se va utiliza placa rigidã sau semirigidã ca şi strat flotant sub şapã. În
proiectare trebuie luat în considerare cã grosimea plãcilor rigide sau semirigide URSA de tip TLT în cazul unei
încãrcãri normale va scãdea cu 5-5 mm pe grosimi de placã, la plãcile TL-TK cu 2-2 mm, iar la TL-TT (unde
comprimarea va fi de doar 5% chiar şi la o sarcinã de10 kN/m2) în calcule nu trebuie luat în considerare reducerea
grosimii.
06 Informaţii generale

Fixarea materialelor de termoizolare


Fixarea prin lipire presupune o temperaturã de peste 14 °C, o suprafaþã netedã, uscatã, fãrã praf, suprafaþã
care în majoritatea cazurilor se va putea obþine doar dupã executarea unui strat egalizator (ex. tencuialã).
Lipirea se va realiza cu un adeziv în dispersie apoasã (PALMAKONTAKT 140 D), la care, pentru obþinerea unor
performanþe mai bune, respectiv pentru scãderea costurilor, se va adãuga ciment în raport de 1:4. Adezivul
astfel preparat se va aplica pe placa de vatã de sticlã într-o fâşie de 6-8 cm cu o spatulã dinþatã, într-o
grosime de 2-3 mm. Fâşiile se distribuie transversal la 10 cm de marginile plãcilor, iar pe mijlocul lor în fâşii
duble.

Fixarea mecanicã oferã o soluþie independentã de condiþiile climatice din timpul montajului. Se realizeazã cu
diferite dispozitive de fixare (stele sau dibluri cu rozetã). Fixarea se face printr-o simplã batere în gãurile
prealabil executate. La plãcile de 1200x600 mm aceste elemente de fixare vor fi distribuite în câmp (3-3
elemente de fixare, adicã 4.16 buc/m2), iar la marginile suprafeþei ce urmeazã a fi izolatã se vor dispune câte
4-4 bucãþi (5.55 buc/m2).
60 cm

60 cm
120 cm 120 cm

Fixare mecanică în câmp de lucru Fixare mecanică la câmpului de lucru

La peretele de protecþie din zidãrie de cãrãmidã plãcile şi elementele de fixare a plãcilor pot fi legate de
elementele de fixare ale peretelui de protecþie. Fixarea mecanicã poate fi combinatã şi cu fixarea prin lipire.

Fixarea prin îndesare se poate utiliza în cazul existenþei unei structuri de lemn. Distanþa dintre elementele
structurii se recomandã a fi proiectatã cu 10-12 mm mai micã decât lãþimea de fabricaþie a produsului
izolant, astfel putându-se realiza încastrarea adecvatã a materialului. În cazul termoizolãrii şarpantei de lemn
se recomandã tãierea materialului izolant la dimensiuni cu 2-3 cm mai mari decât distantele dintre cãpriori,
iar pentru mãrirea siguranþei se recomandã legarea de la un cãprior la altul cu o fibrã sinteticã în formã de
zig-zag.

Codurile produsului:
În cod se va regãsi tipul de produs, dimensiunea acestuia, respectiv eventualele straturi de caşerare:

1
1. Saltea termoizolatore
2. Tipul 2
3. Lungime (mm) LHF-2/120 FR3/1.200× 11.000 3
4. Lãþime (mm)
5. Tip de caşeraj 4
6. Grosime (mm) 5
6
Detalii structurale 07

Detalii structurale

1. perete exterior-planşeu de capãt (de pod) 8-11


2. perete exterior-planşeu terasã 12-25
3. perete exterior-planşeu şi perete de închidere de
mansardã-planşeu intermediar-planşeu de capãt (de pod) 13-14
4. perete exterior-planşeu şi perete de închidere de
mansardã-planşeu intermediar 15-16
5. perete exterior-planşeu peste subsol 17-19
6. perete exterior-planşeu (de arcadã) 20
7. perete exterior-pardosealã pe sol 21-22
8. perete despãrþitor-planşeu peste subsol-perete interior 23-24
08 Detalii structurale

Figura prezintã posibilitatea de termoizolare ulterioarã a planşeului din grinzi de lemn al unei clãdiri în cazul (dealtfel deseori
întâlnit) când concomitent se executã şi înlocuirea porþiunilor deteriorate sau învechite ale şarpantei (a şipcilor sau a cãptuşelilor din
scândurã), dacã acest lucru se impune. Astfel devine posibilã dispunerea unui strat de folie impermeabilã sub învelitoarea nouã,
care va conferi garanþia unei protecþii adecvate a materialului termoizolator din vatã de sticlã.

1. contravântuire
2. învelitoare
3. şipci (strat suport al învelitoarei)
4. şipci fixare folie (asterealã)
5. membrana de difuzie URSA SECO
6. cãprior
7. cãprior de rupere a pantei
8. parazãpadã
9. streaşinã din scânduri
10. picurãtor din tablã
11. jgheab în consolã

Termoizolare ulterioara a mansardei


pe structura din lemn

12. placã circulabilã din dale


13. grindã
14. saltea termoizolatoare (14-15 cm) URSA
ELF, LHF THERWOO-ROLL
15. bariera contra vaporilor URSA SECO
16. cãptuşealã din scândurã existentã
17. tencuialã pe trestie existentã
18. strat de finisaj

Perete exterior
faţadă ventilată placată

19. placaj de faþadã


20. spaþiu de ventilare
21. strat de etanşare, permeabil la vapori -
caşeraj FE1 sau FR3
22. termoizolaþie cu URSA HF-HL pe schelet
de lemn
23. strat de nivelare - etanşare, (ex. tencuialã)
24. perete
25. strat de nivelare, (ex. Glet)
26. finisaj (zugrãvealã sau tapet)

Planşeele de capãt (de pod) fac parte din categoria structurilor a cãror termoizolaþie se realizeazã atât economic, cât şi într-un mod
eficace. De aceea se recomandã montarea unor straturi cât mai groase de saltele URSA. Saltelele vor fi foarte strâns montate atât
de grindã, cât şi între ele. Dacã se va demonta stratul de finisaj al tavanului (în majoritatea cazurilor tencuialã pe trestie), atunci se
poate realiza doar un strat de impermeabilizare a planşeului sau un strat de etanşare. Termoizolarea ulterioarã a peretelui exterior
se va realiza cu plãci URSA HF-HL. Plãcile pot fi montate fãrã o fixare anume, doar prin îndesare între elementele scheletului de
lemn. Se preferã utilizarea plãcilor caşerate datoritã bunei rezistenþe la permeabilitatea termicã. Înainte de a trece la punerea în
operã se va verifica starea tencuielii faþadei. Pãrþile avariate care se desprind vor fi înlãturate, şi în caz de necesitate se va trece la
nivelarea suprafeþelor. Montare scheletului de lemn - dupã o marcare precisã - se va realiza într-un plan vertical.
Detalii structurale 09

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile pot fi montate şi fãrã o fixare prealabilã, doar prin
îndesare între elementele scheletului de lemn, eventual cu o asigurare ulterioarã cu o fibrã sinteticã sub formã de zig-zag, legatã
de la o şipcã la alta. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolante caşerate din punct de vedere al rezistenþei la permeabilitatea
termicã. În cazul utilizãrii plãcilor necaşerate e nevoie de o supradimensionare a termoizolaþiei. Etanşeitatea structurii, respectiv
planeitatea suprafeþei pe care se va monta termoizolaþia va fi obþinutã în caz de nevoie prin nivelare (tencuire sau mortar de
ciment).

1. învelitoare
2. şipci (strat suport al învelitoarei)
3. şipci fixare folie (asterealã)
4. membrana de difuzie URSA SECO
5. cãprior
6. cosoroabã
7. parazãpadã
8. streaşinã din scânduri
9. picurãtor din tablã
10. jgheab în consolã

Perete exterior
faţadă ventilată placată

11. placaj de faþadã


12. spaþiu de ventilare
13. strat de etanşare, permeabil la vapori -
caşeraj FE1 sau FR3
14. termoizolaþie cu URSA HF-HL pe schelet
de lemn
15. strat de nivelare - etanşare, (ex. tencuialã)
16. perete
17. strat de nivelare, (ex. glet)
18. finisaj (zugrãvealã sau tapet)

Mansardă pardoseală circulabilă

19. pardosealã circulabilã (duşumea)


20. saltea termoizolatore într-un singur strat
URSA ELF, LHF, LHF-400
21. strat de etanşare - nivelare
22. planşeu
23. strat de nivelare (tencuialã, glet)
24. strat de finisaj (zugrãvealã, tapet)

Planşeele de capãt (de pod) sunt structurile ce pot fi izolate termic în modul cel mai economic, de aceea se impune aplicarea
saltelelor URSA LHF, ELF cu o grosime de 12-15 cm. Plãcile (taiate din saltele) vor fi montate cu o îmbinare strânsã pe scheletul de
lemn. Etanşeitatea planşeului, respectiv asigurarea unei suprafeþe plane a scheletului de lemn şi a termoizolaþiei va fi realizat prin
nivelare (cu mortar).
Detalii structurale 10

Planşeele de capãt (de pod) fac parte din categoria structurilor delimitatoare ce pot fi izolate termic într-un mod economic, de
aceea se justificã acoperirea lor cu plãci URSA TL în trei straturi (3x4, respectiv 3x5 cm). Plãcile vor fi montate cu îmbinare strânsã,
cu legãturi în fiecare strat. Suprapunerea straturilor se va executa prin montajul intercalat al plãcilor. Asigurarea etanşeitãþii,
respectiv a unei suprafeþe plane pe care se va monta materialul termoizolant se realizeazã prin nivelare (ex. cu mortar). În cazul unei
termoizolãri deschise la capete nu se impune utilizarea barierei de vapori la marginile şarpantei. Dispunerea plãcilor de beton se va
face cu asigurarea unor rosturi de dilatare.

1. învelitoare
2. şipci (strat suport al învelitoarei)
3. şipci fixare folie (asterealã)
4. membrana de difuzie URSA SECO
5. cãprior
6. cosoroabã
7. parazãpadã
8. streaşinã din scânduri
9. picurãtor din tablã
10. jgheab în consolã

Mansardă planşeu circulabil cu plăci


de beton, peste termoizolaţie

11. şapã de beton


12. izolaþie tehnologicã (folie PE)
13. plãci termoizolatoare URSA TL dispuse în
2-3 straturi,
14. strat etanşare - nivelare
15. planşeu
16. strat de nivelare al suprafeþei (tencuialã,
glet)
17. strat de finisare (zugrãvealã,tapet)

Perete exterior
faţadă ventilată placată

18. placaj de faþadã


19. spaþiu de ventilare
20. strat de etanşare, permeabil la vapori -
caşeraj FE1 sau FR3
21. termoizolaþie cu URSA HF-HL pe schelet
de lemn
22. strat de nivelare - etanşare, (ex. Tencuialã)
23.perete
24.strat de nivelare, (ex. tencuialã, glet)
25. finisaj (zugrãvealã sau tapet)

Termoizolarea pereþilor exteriori se va realiza cu plãci URSA HFHL conform metodei prezentate la pag. 9. Costurile de fabricaþie şi
de punere în operã reprezintã un procent minim din costul realizãrii întregii faþade termoizolate şi placate, de aceea se recomandã
utilizarea unor plãci HF-HL-2 mai groase (de 75 sau 100 mm). La calculul termic al structurii se va lua în considerare şi influenþa
şipcilor şi a elementelor de fixare a acestora: rezultanta coeficientul de conductivitate al stratului termoizolant este cu aprox. 30%
mai mare decât cel al vatei de sticlã.
Detalii structurale 11

Una dintre formele de prezentare actualã a modului de construcþie cu structurã uşoarã este clãdirea cu structura portantã (de
rezistenþã) din schelet de lemn şi structuri de delimitare uşoare. Caracteristica defavorabilã a structurilor de delimitare uşoarã este
capacitatea redusã de înmagazinare de cãldurã (inerþie termicã, atenuare termicã), fapt ce atrage dupã sine probleme din punct
de vedere al solicitãrii termice pe timpul verii. Modalitatea eficace de moderare a fluxului energetic ce pãtrunde din mediul
înconjurãtor în spaþiul interior este realizarea unor structuri delimitatoare bistrat, cu interspaþiu de ventilare.

1. învelitoare
2. şipci (strat suport al învelitoarei)
3. şipci fixare folie (asterealã)
4. membrana de difuzie URSA SECO
5. cãprior
6. streaşinã aparentã cãptuşitã cu scânduri
7. picurãtor din tablã
8. jgheab în consolã

Perete exterior
faţadă ventilată placată

9. placaj de faþadã pe rigle de lemn


10. spaþiu de ventilare între şipci verticale
11. strat de etanşare-permeabil la vapori (ex.
placã aglomeratã)
12. placã termoizolatoare URSA HF-HL-1, VL-
20 sau VL-24 între stâlpi de sprijin din lemn
13. termoizolaþie Therwoo-Filc, ca.eratã cu
folie de aluminiu între nervuri de lemn
14. schelet pt. susþinere (montare) placaj
interior
15. placaj interior (ex. gipscarton)
16. strat finisare (ex. tapet)

Mansardă - structură uşoară cu placaj


interior şi pardoseală circulabilă

17. duşumea sau plãci circulabile


18. Grinda
19. saltea URSA LHF, ELF între grinzile în
zãbrele
20. termoizolaþie Therwoo-Filc, caşeratã cu
folie de aluminiu, între nervuri de lemn
21. şipci de lemn
22. placaj interior (ex. gipscarton)
23. strat finisare (ex. Tapet)

Termoizolarea pereþilor exteriori se va realiza cu produse din vatã de sticlã rezistente la solicitãri de forfecare, deoarece astfel
termoizolaþia poate fi montatã doar prin îndesare între elementele scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o prealabilã fixare. În
scopul realizãrii unei protecþii optime împotriva umiditãþii şi pentru o etanşare adecvatã, pe suprafaþa exterioarã a stratului
termoizolator se vor dispune plãci cu rezistenþã redusã la difuzia de vapori, iar pe cea interioarã barierã de vapori URSA SECO.
Termoizolarea şi placarea interioarã a planşeului de capãt (de pod) poate fi similar cu cel al pereþilor exteriori.

În acest caz stratul superior al termoizolaþiei poate fi un produs din vatã de sticlã cu o densitate mai redusã, datoritã aplicãrii
orizontale. Impermeabilitatea şarpantei este asiguratã de membrana hidroizolatoare URSA SECO fixata sub învelitoare.

În cazul ambelor tipuri de structurã cerinþa este ca plãcile termoizolatoare sã fie fixate strâns între ele cât şi de scheletul din lemn.
Detalii structurale 12

Pentru termoizolarea pereþilor exteriori şi a planşeului (cu pantã uşoarã), a halelor cu structurã uşoarã se preteazã produsele URSA
de tip FK, cu caşeraj din folie de aluminiu armat cu fibrã de sticlã, prevãzute pe ambele laturi cu bride (urechi) de 5-5 cm. Utilizarea
acestora este posibilã doar în cazul în care specificul de funcþionare al halei nu impune realizarea unor placãri interioare care sã
reziste atât la solicitãri mecanice, cât şi sã corespundã şi din punct de vedere al cerinþelor ridicate de igienã. În acest caz suprafaþa
de finisare a pereþilor şi a planşeului este constituitã din materialul de caşerare valabil al saltelelor URSA FK.

Acoperiş cu structura uşoară, pantă


redusă şi strat de ventilaţie

1. riglã cadru
2. învelitoare (tablã cutatã)
3. spaþiu ventilat si saltea caşeratã URSA FK,
cu urechi
4. panã uşoarã din profil, îndoit la rece
(grindã)
5. şipcã de fixare
6. bandã
7. picurãtor din tablã
8. jgheab în consolã
9. panã uşoarã din profil, îndoit la rece
(grindã)
10. saltea caşeratã URSA FK, cu urechi
11. bandã izolatoare

Perete exterior pe structură uşoară,


cu placare ventilată

12. închidere din tablã cutatã


13. interspaþiu ventilat
14. saltea caşeratã URSA FK, cu urechi
15. riglã de perete (profil din oþel îndoit la
rece)
16. bandã izolatoare
17. stâlp de halã

În timpul montãrii saltele URSA FK vor fi îmbinate prin coaserea şi capsarea urechilor (bridelor) pe laturile longitudinale, astfel încât
sã rezulte o suprafaþã continuã, etanşã şi impermeabilã la vapori. Saltelele URSA FK astfel preasamblate vor fi prinse de centurile
superoiare ale grinzilor din oþel, respectiv de stâlpii de halã din oþel. Montajul se va realiza concomitent cu dispunerea învelitorii din
tablã cutatã pe acoperiş şi pereþi. Între saltelele termoizolante şi tabla cutatã se vor fixa benzi termoizolatoare Therwoo-Block,
rezistente la solicitãri. Ele vor reduce influenþa punþilor termice ale legãturilor structurale, asigurând o asamblare mai facilã. Nu se
impun alte metode de fixare sau rezemare a termoizolaþiei.
Detalii structurale 13

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate prin îndesare între elementele
scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o fixare anume. Eventual, pentru mãrirea siguranþei se poate lega la o şipcã la alta, în
diagonalã, cu plasã din fibrã sinteticã. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolatoare caşerate din punct de vedere al rezistenþei
materialului termoizolant la conducþie termicã. În cazul utilizãrii unor plãci necaşerate se impune supradimensionarea grosimii
stratului de izolare. Etanşeitatea structurii de lemn, respectiv planeitatea suprafeþei pe care se va monta termoizolaþia va fi
obþinutã în caz de nevoie prin nivelare (tencuire sau utilizare de mortar).

Învelitoare (peste pod necirculabil) Perete de delimitare a mansardei,


înclinat - şarpantă
1. învelitore şi suportul învelitorii (şipci)
2. şipcã de fixare folie-spaþiu de ventilare 11. saltea THERWOO-ROLL, fixatã între
3. membranã URSA SECO elementele scheletului de lemn
4. spaþiu de ventilare 12. perete despãrþitor
5. caşeraj NP2, permeabil la vapori 13. strat de nivelare (tencuialã)
6. saltea THERWOO-ROLL, 14. finisaj (ex. zugrãvealã)
Fixatã între cãpriori 15. parazãpadã
7. saltea THERWOO-FILC, fixatã între 16. streaşinã din scânduri
elementele scheletului de lemn 17. picurãtor din tablã
8. strat de scânduri 18. jgheab în consolã
9. tencuialã pe trestie
10. finisaj (ex. zugrãvealã) Faţadă ventilată placată

19. placaj de faþadã


20. interspaþiu ventilat
21. caşeraj FR3-strat etanşare, permeabil la
vapori
22. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL
23. strat de nivelare-etanşare, (ex. tencuialã)
24. perete
25. strat de nivelare (tencuialã)
26. finisaj (ex. zugrãvealã, tapet)

Planşeu interior pe grinzi de lemn

27. termoizolaþie cu saltea URSA LHF (strat


superior LHF-NP2)
28.şipcã de lemn impregnatã, flotantã pe
URSA TL-TK sau TL-TT
29.strat fonoabsorbant URSA LHF între şipci
30. strat de nivelare (ex. tencuialã)
31. finisaj

Stratul superior al termoizolaþiei la ereþii înclinaþi şi planşeul ce delimiteazã paþiul mansardei se realizeazã in saltea URSA LHF, iar
cel inferior din THERWOO-FILC, caşerat cu olie de aluminiu. Urechile de prindere in folie de aluminiu al saltelei THERWOO-FILC vor
fi prinse de uprafaþa interioarã al scheletului de fixare, şi lipite pe contur cu o bandã de aluminiu autoadezivã, astfel obþinânduse
continuitatea barierei de vapori.

Straturile de termoizolaþie ale plan.eelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF (sau în cazul stratului
superior cu saltea caşeratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea planşeului intermediar va fi
realizat pe de o parte de fâşiile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF aşezate între dulapi de poziþionare.
Detalii structurale 14

Ridicarea pereþilor exteriori în varianta bistrat, cu interspaþiu de ventilare este avantajoasã faþã de cele întrun singur strat, deoarece
scade cantitatea de flux termic care pãtrunde vara din mediu în spaþiul interior, iar iarna umiditatea şi vaporii din interiorul structurii
vor fi în mod automat eliminate. Aplicarea unor placaje pe faþadã va conferi durabilitate, nefiind necesarã o renovare prematurã, şi
se va obþine o faþadã esteticã (în cazul unei proiectãri atente şi alegeri corecte a tipului). Termoizolarea structurii se va realiza cu
plãci URSA HF-HL, conform metodei arãtate la pag. 9.

Perete de delimitare a mansardei,


înclinat - şarpantă

1. învelitore şi suportul ei (şipci)


2. şipcã de fixare folie-spaþiu de ventilare
3. membranã URSA SECO
4. spaþiu de ventilare
5. strat NP2 de etan.are, permeabil la vapori
6. saltea THERWOO-ROLL, fixatã între cãpriori
7. saltea THERWOO-FILC, fixatã între
elementele scheletului de lemn
8. şipci pentru montare placaj
9. placaj (ex. gipscarton)
10. finisaj (ex. tapet)
11. termoizolaþie THERWOO-ROLL
12. termoizolaþie URSA LHF (NP2) fixatã între
elementele scheletului de scândurã
13. şipci pentru montare placaj
14. placaj (ex. gipscarton)
15. finisaj (ex. tapet)

Planşeu interior pe grinzi de lemn

16. streaşinã din scândurã


17. picurãtor din tablã
18. jgheab în consolã
19. şipcã de lemn impregnatã, flotantã pe
URSA TL-TK sau TL-TT
20. termoizolaþie URSA ELF, LHF (NP2)
21. pardosealã şi strat suport padosealã
22. strat fonoabsorbant URSA LHF între şipci
23. planşeu
24. strat de nivelare (ex. tencuialã)
25. Finisaj
26 - 32 vezi faţadaă ventilată placată pag. 15

Nu se recomandã realizarea structurii uşoare în cazul structurilor delimitatoare ale mansardei (vezi figurã) din punct de vedere al
acumulãrii cãldurii, în mod special pe timp de varã. Se evitã acest lucru prin realizarea unei structuri cu douã interspaþii de ventilare.
Se va pune accent deosebit în timpul proiectãrii pe dimensionarea orificiilor de aerisire, respectiv pe modul de amplasare a
elementelor de ventilare ale învelitoarei.

Straturile de termoizolaþie ale planşeelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF, ELF (sau în cazul
stratului superior cu saltea caşeratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea planşeului
intermediar va fi realizat pe de o parte de fâşiile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF aşezate în perna
flotantã.
Detalii structurale 15

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate prin îndesare între elementele
scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o fixare anume. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolatoare caşerate din punct de
vedere al rezistenþei materialului termoizolant la conducþie termicã.

Planşeu interior pe grinzi de lemn


Perete de delimitare a mansardei,
înclinat - şarpantă
23. pardosealã pe stratul suport
24. dalã flotantã de beton
1. învelitore şi suportul învelitorii (.ipci)
25. izolare tehnologicã (folie PE)
2. şipcã de fixare folie-spaþiu de ventilare
26. strat flotant din saltele URSA TL-TK sau
TL-T 3. membranã URSA SECO
27. strat de egalizare 4. spaþiu de ventilare
28. planşeu 5. strat NP2 de etanşare, permeabil la vapori
29. strat de nivelare (tencuialã sau glet) 6. saltea THERWOO-ROLL fixatã între cãpriori
30. finisaj (ex. zugrãvealã sau tapet) 7. saltea THERWOO-ROLL fixatã între
elementele scheletului de lemn
8. planşeu tip carcasã din beton armat
9. strat de nivelare (ex. tencuialã)
10. finisaj (ex. zugrãvealã, tapet)
11. parazãpadã
12. streaşinã din scândurã
13. picurãtor din tablã
14. jgheab în consolã

Faţadă ventilată placată

15. placaj de faþadã


16. interspaþiu ventilat
17. caşeraj NP2 sau FR3-strat etanşare,
permeabil la vapori
18. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL, într-un
strat
19. strat de nivelare-etanşare, ex. tencuialã,
glet
20. perete
21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
22. finisaje (zugrãvealã, tapet)

Se recomandã ca termoizolarea planşeului înclinat al mansardei, tip carcasã, sã se realizeze cu saltele URSA LHF, ELF în douã
straturi. Saltelele THERWOO-ROLL nu necesitã fixare separatã, ele se vor autosusþine. Saltelele vor fi montate prin presare strânsã
între ele, cu dispunere intercalatã în straturi. În cazul utilizãrii unor saltele necaşerate se impune o creştere a grosimii al stratului
superior.

Plãcile URSA utilizate cu scopul preluãrii zgomotelor de impact la planşeele intermediare, precum şi izolarea pe contur pentru
stoparea extinderii sunetului pe cãi ocolite, executatã pe perimetrul unei încãperi, vor fi protejate cu o folie de PE împotriva
umiditãþii apãrute în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii (vezi figura de la pag. 20).
Detalii structurale 16

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci montate strâns una lângã alta, de tip URSA HF-HL. Plãcile vor fi fixate cu
ajutorul unor rozete de plastic, petrecute pe agrafe din oþel inoxidabil cu diametrul de 4-8 mm, prevãzute cu picurãtor. Agrafele vor
fi montate în fiecare colþ şi mijloc al plãcilor (adicã 4,16 bucãþi pe metru pãtrat). Legãtura corespunzãtoare între perete şi placajul
de cãrãmidã este asiguratã şi de elementele de suport (boiandrug).

Stratul inferior al termoizolaþiei planşeelor şi al pereþilor înclinaþi care delimiteazã spaþiul mansardei este constituit de Therwoo-Filc
caşerat cu folie de aluminiu. Urechile de prindere din folie de aluminiu al materialului termoizolant caşerat vor fi prinse de suprafaþa
interioarã al scheletului de fixare, şi lipite pe contur cu o bandã de aluminiu autoadezivã, astfel obþinându-se continuitatea barierei
de vapori. Datoritã efectului de punte termicã realizatã de cãpriori şi de şipcile de montare, rezultanta conductivitãþii termice a
straturilor de termoizolaþie este cu 17-18% mai ridicatã decât cea a produselor tip saltea din vatã de sticlã.

Perete de mansardă, înclinat -


şarpantă

1. învelitore şi suportul ei (şipci)


2. şipcã de fixare folie spaþiu de ventilare
3. membranã URSA SECO
4. spaþiu de ventilare
5. strat NP2 de etanşare, permeabil la vapori
6. saltea THERWOO-ROLL fixatã între cãpriori
7. saltea THERWOO-ROLL fixatã între
elementele scheletului de lemn
8. şipci-interspaþiu neventilat
9. înveliş interior (ex. lambriu, gipscarton cu
tapet)
10. parazãpadã
11. streaşinã din scândurã
12. picurãtor din tablã
13. jgheab în consolã

Perete pentru faţadă ventilată, cu


placaj de cărămidă

14. pardosealã
15. strat de nivelare
16. dalã flotantã de beton
17. izolaþie tehnologicã (folie PE)
18. strat flotant din plãci URSA TL-TK sau TL-T
19. strat de egalizare
20. planşeu
21. strat de nivelare (ex.,tencuialã, glet)
22. finisaj (ex. zugrãvealã, tapet)

Dală flotantă

23. placaj de faþadã din cãrãmidã (perete de


protecþie)
24. spaþiu de ventilare
25. caşeraj FR3-strat etanşare, permeabil la
vapori
26. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL
27. strat de nivelare - etanşare, (ex. tencuialã,
glet)
28. perete
29. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
30. agrafã de ancorare - rozetã de fixare
31. finisaje (zugrãvealã, tapet)
Detalii structurale 17

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate prin îndesare între elementele
scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o fixare anume. Eventual, pentru mãrirea siguranþei se poate lega de la o şipcã la alta, în
diagonalã, cu o fibrã sinteticã. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolatoare caşerate din punct de vedere al rezistenþei
materialului termoizolant la conducþie termicã. În cazul utilizãrii unor plãci necaşerate se impune supradimensionarea grosimii
stratului de izolare.

Termoizolarea planşeului peste subsol conform figurii de mai sus este necesarã în cazul termoizolãrii ulterioare a acestuia. Dacã
peste structura planşeului se poate executa doar o pardosealã subþire, astfel montarea termoizolaþiei se va realiza doar pe partea
inferioarã a structurii. Termoizolaþia va fi realizatã din saltele URSA LHF, respectiv din plãci de tipul LHL sau VL. Montarea lor se
face într-un schelet de lemn cu şipci impregnate, ancorate în planşeu, dispuse la o distanþã de 59 cm. Învelitoarea şi finisajul
tavanului vor fi alese în funcþie de modul de exploatare al spaþiului din subsol. Pentru realizarea unei termoizolãri minime se
impune montarea unor produse URSA cu grosime de cel puþin 75 mm, dar se recomandã grosimea de 100 mm în vederea
obþinerii unui consum mai redus de energie.

Termoizolarea la partea inferioară a


planşeului peste subsol, cu tavan
suspendat

1. pardosealã
2. strat suport fonoizolant al pardoselii
3. şapã de nivelare
4. planşeu peste subsol
5. strat de nivalare (ex. tencuialã, glet )
6. termoizolaþie din saltea URSA LHF (placã
LHL sau VF) între elementele cadrului din lemn
7. învelitoare (ex. placã)
8. finisaj (zugrãvealã)

Faţadă ventilată placată

9. placaj de faþadã
10. spaþiu ventilat
11. Caşeraj FR3-strat etanşare, permeabil la
vapori
12. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL
13. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã,
glet)
14. perete
15. şipcã
16. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
17. finisaje (zugrãvealã, tapet)
18. trotuar
19. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii)
20. sol natural
21. placajul soclului
22. izolaþia soclului
23. strat de nivelare
24. perete de subsol
25. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
26. finisaj (ex. zugrãvealã)
27. structurã de drenaj
28. URSA XPS
Detalii structurale 18

În cazul figurii de mai sus, termoizolarea pereţilor exteriori se va realiza prin alipirea plăcilor de tip URSA HF-HL (obţinând astfel şi
grosimea adecvată). Montarea cât mai stransă a plăcilor termoizolante, atât între ele cât şi de elementele de susţinere a placajului,
se va realiza cu elemente de fixare din plastic, prinse de elementele de fixare a placajului de cărămida aparentă. Elementele de
fixare se vor amplasa la colţurile şi pe mijlocul plăcilor (respectiv în 4,16 poziţii/m2).Termoizolarea la partea inferioară a pereţilor şi
planşeelor de delimitare a spaţiului mansardei se va face cu plăcile de tip THERWOO FILC caşerate cu folie de aluminiu. Benzile
laterale ale plăcilor de vată se vor prinde pe sipcile de lemn şi se vor etanşa cu bandă autoadeziva de aluminiu, realizându-se astfel
o bariera împotriva vaporilor continuă. Datorită influenţei punţii termice în dreptul capriorilor, coeficientul de transfer termic al
termoizolaţiilor obişnuite este cu 17-18 % mai mare decât al produselor de tip saltea din vată minerala cu fibre de sticla.

Termoizolarea la partea inferioară a


planşeului peste subsol, cu tavan
suspendat

1. pardosealã
2. strat suport pardosealã (dalã de beton
flotantã)
3. izolare tehnologicã
4. termoizolaþie din plãci URSA TL-T sau TL-
TK, în strat flotant(.apã de nivelare)
5. planşeu peste subsol (strat de nivelare)
6. termoizolaþie din saltea URSA LHF, ELF între
elementele cadrului din lemn
7. învelitoare (ex. placã)
8. finisaje (zugrãvealã)

Faţadă ventilată placată

9. placaj de faþadã (perete ventilat)


10. spaþiu ventilat
11. structurã de fixare a peretelui ventilat
12. caşeraj FR3 - strat etanşare, permeabil la
vapori
13. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL
14. strat de nivelare-etanşare, ex. tencuialã,
glet
15. perete
16. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
17. finisaj (zugrãvealã)
18. izolaþia soclului
19. strat de nivelare
20. perete de subsol
21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
22. finisaj (ex. zugrãvealã)
23. structurã de drenaj
24. trotuar
25. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii)
26. sol natural
27. URSA XPS

Nu se recomandã realizarea structurii uşoare în cazul structurilor delimitatoare ale mansardei (vezi figurã) din punct de vedere al
acumulãrii cãldurii, în mod special pe timp de varã. Se evitã acest lucru prin realizarea unei structuri cu douã interspaþii de ventilare.
Se va pune accent deosebit în timpul proiectãrii pe dimensionarea orificiilor de aerisire, respectiv pe modul de amplasare a
elementelor de ventilare ale învelitoarei.

Straturile de termoizolaþie ale plan.eelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF, ELF (sau în cazul
stratului superior cu saltea caşeratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea planşeului
intermediar va fi realizat pe de o parte de fâşiile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF aşezate în perna
flotantã.
Detalii structurale 19

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. Plãcile vor fi fixate pe peretele de
rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametrul de 4-8 mm, utilizate la montarea (fixarea )
zidãriei din cãrãmidã. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2).
Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asiguratã în plus şi de boiandrugi. În timpul execuþiei, între
termoizolaþie şi zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. Rolul acestui strat este de colectare şi evacuare a
condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei din cãrãmidã. Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe
elementul de susþinere.

Planşeu cu dală flotantă peste subsol

1. pardosealã (şapã de nivelare)


2. dalã de beton
3. izolare tehnologicã (ex. folie PE)
4. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA
TL-T (şapã de nivelare)
5. planşeu peste subsol
6. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
7. finisaje (zugrãvealã)

Perete exterior cu strat intermediar


termoizolant, placat cu cărămidă, cu
strat ventilat

8. zidãrie de cãrãmidã (perete de protecþie)


9. spaþiu neventilat (10 mm)
10. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare
11. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL
12. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã,
glet
13. perete
14. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
15. finisaje (zugrãvealã)
16. trotuar
17. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii)
18. sol natural
19. element de susþinere din oþel (perforat)
20. izolaþia soclului
21. strat de nivelare
22. perete de subsol
23. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
24. finisaj (ex. zugrãvealã)
25. structurã de drenaj
26. URSA XPS

Termoizolarea planşeului peste subsol în modul arãtat în figura de mai sus este posibilã doar dacã se dispune de suficient spaþiu
deasupra planşeului pentru montarea straturilor termoizolante de grosime doritã. Pentru realizarea stratului termoizolant-flotant
într-un singur strat (de max. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TL-T, iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK şi TL-
TT. Dispunerea în strat ale plãcilor se va realiza prin intercalare, plãcile în cadrul aceluiaşi strat fiind strâns îmbinate între ele. Pe
conturul de intersecþie al pereþilor şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact.
Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare
tehnologicã. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE, cu suprapuneri de minim 20 cm, ridicat pe marginea planşeului de-a
lungul bandei termoizolante.
Detalii structurale 20

În cazul figurii de mai sus, fixarea termoizolaþiei pe pereþii exteriori se va realiza prin lipire, astfel se vor utiliza doar plãci URSA HF-
HL (inclusiv pentru obþinerea grosimii adecvate). Plãcile termoizolatoare vor fi montate cât mai strâns atât între ele, cât şi de
elementele structurii de susþinere ale placajului de faþadã. Se recomandã utilizarea plãcilor caşerate din punct de vedere al
rezistenþei la conductivitate termicã al stratului termoizolant. Grosimea stratului termoizolant depinde şi de conductibilitatea
termicã a altor straturi din structurã, dar în principiu se recomandã cele cu grosimi de 75-100 mm din motive de economisire a
energiei.

Izolaţie interioară şi exterioară,


termică, a consolei

1. pardosealã
2. strat suport pardosealã (dalã de beton
flotantã)
3. izolare tehnologicã
4. termoizolaþie din plãci URSA TL-T sau TL-
TK, în strat flotant (şapã de nivelare)
5. planşeu peste subsol (strat de nivelare)
6. termoizolaþie din saltea URSA LHF, ELF între
elementele cadrului din lemn
7. învelitoare (ex. placã)
8. finisaje (zugrãvealã)

Faţadă ventilată placată

9. placaj de faþadã (perete ventilat)


10. spaþiu ventilat
11. structurã de fixare a peretelui ventilat
12. caşeraj FR3-strat etanşare, permeabil la
vapori
13. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL
14. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã,
glet)
15. perete
16. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
17. finisaj (zugrãvealã)
18. izolaþia soclului
19. strat de nivelare
20. perete de subsol
21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
22. finisaj (ex. zugrãvealã)
23. structurã de drenaj
24. trotuar
25. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii)
26. sol natural
27. URSA XPS

Planşeele de arcadã sunt structuri în contact cu mediul exterior, de aceea pentru realizarea termoizolaþiei dorite se cere montarea
unor plãci din fibrã de sticlã cu o grosime de minim 15 cm. În mod obligatoriu se va prevede un strat de termoizolare pe partea
inferioarã, pentru eliminarea efectului de punte termicã care apare la îmbinarea dintre peretele exterior şi planşeul curb. Grosimea
maximã a plãcii din fibrã de sticlã URSA HF-HL, supus la solicitarea de forfecare, utilizat în acest scop este de 100 mm, fixarea
realizându-se prin lipire. Din aceastã cauzã în interiorul structurii este necesarã montarea unei termoizolaþii suplimentare: se vor
utiliza plãci rigide URSA TL-T, TL-TK sau TL-TT în soluþia prezentatã din figura de mai sus, pe dalã de beton flotantã. Plãcile vor fi
fixate strâns una lângã alta în ambele straturi. Tipul, materialul, şi finisajul tavanului fals vor fi alese în funcþie de cerinþele estetice şi
tehnice.
Detalii structurale 21

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. Plãcile vor fi fixate pe peretele de
rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametru de 4-8 mm, utilizate la montarea (fixarea )
zidãriei de cãrãmidã. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2).
Legãtura între placajul de cãrãmidã şi structura peretelui va fi asigurat în plus şi de boiandrugi. În timpul execuþiei, între
termoizolaþie şi zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. Rolul acestui strat este de colectare şi evacuare a
condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei de cãrãmidã. Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe
elementul de susþinere.

Perete exterior cu strat intermediar


termoizolant, placat cu cărămidă
aparentă

1. zidãrie de cãrãmidã
2. Interspaþiu de aer neventilat (10 mm)
3. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare
4. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL, VL-20,
VL-24
5. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã,
glet)
6. perete
7. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
8. finisaje (zugrãvealã)
9. soclu
10. trotuar
11. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii)
12. sol natural

Planşeu pe sol cu grinzi de lemn

13. grinzişoare pe bandã de URSA TL-TT sau


TL-TK
14. pardosealã şi strat suport al pardoselii
15. strat de protecþie geotextil împotriva
prafului
16. saltea URSA LHF sau plãci LHL, prinse între
grinzişori
17. şapã din mortar de ciment pentru
protecþia izolaþiei
18. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului
19. pardosealã brutã de beton
20. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii solului)
21. umpluturã de pãmânt
22. sol natural

La termoizolarea pardoselilor de lemn rezemate pe sol, cu o structurã de suport a pardoselii dalã flotantã de lemn, se recomandã
produse de tip URSA LHF sau LHL, montate între grinzişorii de lemn impregnaþi, dispuşi la o distanþã de 59 cm. Plãcile sau saltelele
vor fi fixate strâns una lângã alta. Sub grinzi.ori se vor monta benzi URSA TL-TK sau TL-TT, iar pe conturul de intersecþie dintre
pereþi şi planşeu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. Sub structura de pardosealã se
va prevede o umpluturã de balast cu scopul întreruperii capilaritãþii (adicã pentru atenuarea efectelor umiditãþii ce poate afecta
structura pardoselii), umpluturã bine tasatã, cu granulaþie de minim 16-32 mm, dispusã peste umplutura de pãmânt. Hidroizolarea
împotriva umiditãþii solului va fi realizatã doar dupã terminarea structurilor portante al clãdirii, şi se recomandã protejarea
hidroizolaþiei cu o şapã de ciment împotriva solicitãrilor mecanice, în special când nu se realizeazã structura pardoselii imediat
dupã terminarea hidroizolãrii.
Detalii structurale 22

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL fixate strâns una lângã alta. Se recomandã utilizarea plãcilor cu
caşeraj de hârtie craft din punct de vedere al rezistenþei la conductivitate termicã al stratului termoizolator. Plãcile vor fi fixate pe
peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile, dotate cu picurãtor, cu diametrul de 4-8 mm. Se
vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2). Legãtura între placajul de
cãrãmidã şi structura peretelui va fi asigurat în plus şi de boiandrugi. Grosimea stratului de aer este de 4-6 cm, iar în scopul realizãrii
unei ventilaþii naturale vor fi proiectate orificii pentru ventilare pe partea inferioarã şi superioarã. Aceste orificii vor fi create ori prin
întreruperea stratului de mortar, ori prin lãsarea liberã a rosturilor verticale, în ambele cazuri la primul rând de cãrãmizi.

Planşeu pe sol cu grinzi de lemn

1. pardosealã
2. dalã de beton (strat suport pardosealã)
3. izolare tehnologicã (folie PE)
4. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA
TL-T, TL-TK sau TL-TT
5. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului
6. pardosealã brutã de beton
7. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii solului)
8. umpluturã de pãmânt
9. sol natural

Perete pentru faţadă ventilată cu


placaj de cărămidă

10. soclu
11. trotuar
12. umpluturã de balast (strat de rupere a
capilaritãþii solului)
13. sol natural
14. zidãrie din cãrãmidã
15. agrafã de ancorare şi rozetã de fixare
16. spaþiu de aer ventilat
17. caşeraj NP2 sau FR3-strat etanşare,
permeabil la vapori
18. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL
19. strat de nivelare - etanşare (ex. tencuialã,
glet)
20. perete
21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
22. URSA XPS

Pentru realizarea termoizolãrii pardoselei pe dalã flotantã de beton într-un singur strat (de max. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TLT,
iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK şi TL-TT. Pe conturul de intersecþie dintre pereþi şi planşeu se vor monta
benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute
în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare tehnologicã. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE, cu
suprapuneri de minim 20 cm, ridicat pe marginea planşeului de-a lungul bandei termoizolante. De reþinut, cã executarea pardoselii
rezemate pe sol (concomitent cu executarea hidroizolaþiei împotriva umiditãþii solului) se va începe doar dupã terminarea
structurilor portante, pentru eliminarea posibilitãþilor de deteriorare a imobilului. Din acelaşi motiv, se recomandã tasarea
corespunzãtoare a pãmântului şi a umpluturii de balast, înainte de a se trece la realizarea şapei din mortar de ciment pentru
protecþia hidroizolaþiei împotriva umiditãþii.
Detalii structurale 23

Fonoizolarea planşeelor intermediare se va realiza cu plãci din vatã de sticlã în strat flotant, iar pe conturul de intersecþie dintre
pereþi şi planşeu se vor monta benzi de vatã de sticlã pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact, benzile fiind protejate
împotriva umiditãþii provenite în urma execuþiei şapei de beton cu folie PE, cu suprapuneri de minim 20 cm la o eventualã
completare a suprafeþei foliei.

Metoda de fonoizolare a pereþilor despãrþitori cu structurã uşoarã este descrisã la pag. 25.

Perete de compartimentare pe
structură usoară metalică placat

1. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de


sticlã)
2. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2
straturi)
3. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF (cu
grosime de 50, 75 sau 100 mm)
4. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2
straturi)
5. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de
sticlã)
6. montant de susþinere a peretelui
despãrþitor
7. şinã de fixare al peretelui despãrþitor
8. bandã de etanşare

Planşeu cu dală flotantă peste subsol


9. pardosealã
10. strat suport al pardoselii
11. dalã de beton
12. izolare tehnologicã (folie PE)
13. fonoizolaþie în strat flotant din plãci URSA
TL-T, TL-TK sau TL-TT
14. planşeu peste subsol
15. termoizolaþie de saltea URSA LHF între
grinzişori de lemn impregnaþi
16. tavan fals
17. finisaj

Perete de compartimentare între


spaţiu încălzit şi neîncălzit

18. finisaj (ex. zugrãvealã)


19. strat de nivelare (tencuialã, glet)
20. perete
21. URSA VL, ELF, LHF între elementele
structurii din lemn (grinzi.ori)
22. grinzişor din lemn impregnat
23. învelitoare
24. finisaj

Una din soluþiile de termoizolare a pereþilor despãrþitori (pe fig. peretele subsolului) din spaþiile încãlzite şi neîncãlzite, respectiv a
planşeelor (pe fig. planşeu peste subsol) este realizabil cu saltele URSA LHF, dispuse între grinzişori impregnaþi, ancorate de
structura portantã. Se va lua în considerare dimensiunea de fabricaþie a saltelei din vatã de sticlã la stabilirea distanþei între
grinzişori, astfel la o cotã de 59 cm practic nu vor exista deşeuri. Saltelele vor fi fixate strâns una lângãalta şi de elementele
structurii de lemn. Materialul învelitorii peretelui şi al tavanului va fi ales în funcþie de utilitatea spaþiului. Nu este necesarã
realizarea unui strat de nivelare sub termoizolaþie, dar este o cerinþã importantã ca planul exterior al structurii de lemn sã fie
vertical. Se recomandã utilizarea unor saltele cu grosime minimã de 75 mm la termoizolarea pereþilor despãrþitori ai spaþiilor
încãlzite sau neîncãlzite.
Detalii structurale 24

Planşeu cu dală flotantă peste subsol

1. grinzişor pe bandã de URSA TL-TT


2. pardosealã
3. strat suport al pardoselii
4. strat de protecþie geotextil împotriva
prafului
5. URSA LHF, dispusã între grinzişori
6. planşeu
7. strat de nivelare
8. termoizolaþie din plãci caşerate URSA HF-
HL, lipite
9. fâşie plastic pentru acoperirea rosturilor de
îmbinare

Perete de compartimentare între


două încăperi, încălzită şi neîncălzită

10. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de


sticlã)
11. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2
straturi)
12. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF
(cu grosime de 50, 75 sau 100 mm)
13. spaþiu neventilat
14. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2
straturi)
15. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de
sticlã)
16. montant de susþinere al peretelui
despãrþitor
17. şinã de fixare a peretelui despãrþitor
18. bandã de etanşare

Planşeu cu dală flotantă peste subsol

19. finisaj (ex. zugrãvealã)


20. strat de nivelare (tencuialã, glet)
21. perete
22. strat de nivelare
23. termoizolaþie din plãci caşerate URSA HF-
HL, lipite
24. fâşie plastic pentru acoperirea rosturilor
de îmbinare

Fonoizolarea pereþilor despãrþitori cu structurã uşoarã depinde parþial de materialul fonoabsorbant montat în structurã. În acest
scop pot fi utilizate produsele URSA de tip VL sau VF, necaşerate, care vor fi fixate prin comprimare lateralã (umplerea întregului
interspaþiu dintre panouri), cu prindere cu cablu zincat, sau cu ajutorul unor urechi autoadezive în interspaþiul dintre panouri de tip
KNAUF, RIGIPS sau LAFARGE. Este importantã delimitarea structurii de susþinere a panourilor de structurile de legãturã, în acest
scop utilizându-se benzi de etanşare. Numãrul straturilor de gipscarton, respectiv realizarea îmbinãrilor cu rosturi şi orificii etanşate
vor avea un efect direct asupra calitãþii de fonoizolare a pereþilor despãrþitori.

Termoizolarea planşeelor şi a pereţilor subsolului (sau a altor elemente care despart spaţii neîncălzite de spaţii încălzite) conform
imaginii alaturate, se va face cu placu de tip URSA HF HL, fixarea acestora de suprafeţele nivelate ale planşeelor şi pereţilor.
Îmbinarea plăcilor prin lipire se va face foarte strâns. Învelitoarea şi finisajul tavanului şi ai pereþilor vor fi alese în funcþie de modul
de exploatare al spaþiului din subsol. La un nivel de exigenþã mai redusã este suficientã soluþia ilustratã în figura de mai sus, adicã
utilizarea unor plãci URSA caşerate cu împâsliturã de sticlã, fãrã utilizarea unei învelitoare suplimentare. Se recomandã ca rosturile
dintre îmbinãrile plãcilor sã fie acoperite cu fâşii de plastic. Pentru termoizolarea planşeului peste subsol grosimea minimã a
stratului de termoizolaþie va fi de 75 mm, însã din considerente de economisire a energiei se recomandã produse cu grosime de cel
puþin 100 mm.
Detalii structurale 25

Perete pentru faţadă ventilată cu


placaj de cărămidă

1. şipcã de lemn impregnatã


2. orificiu de aerisire
3. bordurã (şorþ) de tab
4. placaj de faþadã din cãrãmidã
5. spaþiu de ventilare
6. strat etanşare, permeabil la vapori
7. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL
8. agrafã de ancorare-rozetã de fixare
9. strat de nivelare - etanşare, (ex. tencuialã,
glet)
10. perete
11. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
12. finisaje

Terasă necirculabilă, fără pantă, cu


preluarea apelor pluviale

13. hidroizolaþie atic


14. rost (bandã) de dilatare din URSA TL-T sau
Therwoo-Block
15. strat protecþie
16. strat de separare - protecþie (ex. geotextil
sau plastic)
17. hidroizolaþie
18. beton de pantã şi termoizolaþie
complementarã
19. izolaþie tehnologicã (folie PE)
20. termoizolaþie din plãci URSA TL-TT sau TL-
TK
21. barierã contra vapori
22. şapã de egalizare
23. planşeu
24. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)
25. finisaj (ex. zugrãvealã sau tapet)

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL fixate strâns una lângã alta. Se recomandã utilizarea plãcilor cu
caşeraj de hârtie craft din punct de vedere al rezistenþei la conductivitate termicã a stratului termoizolator. Plãcile vor fi fixate pe
peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile, dotate cu picurãtor, cu diametru de 4-8 mm. Se
vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ şi mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2). Legãtura între placajul de
cãrãmidã şi structura peretelui va fi asigurat în plus şi de boiandrugi. Grosimea stratului de aer este de 4-6 cm, iar în scopul
realizãrii unei ventilaþii naturale vor fi proiectate orificii pentru ventilare pe partea inferioarã şi superioarã. Aceste orificii vor fi
create ori prin întreruperea stratului de mortar, ori prin lãsarea liberã a rosturilor verticale, în ambele cazuri la primul rând de
cãrãmizi.

La termoizolarea planşeelor terasã într-un strat se vor lua în considerare doar plãcile URSA rigide, şi din cauza grosimii de placã
impuse doar cele de tipul TL-T sau TL-TK. Ele vor fi dispuse în 2-3 straturi deasupra stratului de barierã contra vaporilor. Plãcile vor
fi montate cu îmbinare strânsã, cu legãturi în fiecare strat. Suprapunerea straturilor se va executa prin montajul intercalat al
plãcilor. Protejarea stratului termoizolator împotriva umiditãþii se va realiza cu folie PE, cu suprapuneri de minim 20 cm, împotriva
umiditãþii ce provine din executarea betonului de pantã. Izolaþia tehnologicã va fi ridicatã şi pe rosturile de dilatare tãiate din plãci
URSA TL-T, aşezate pe conturul de intersecþie dintre atic şi planşeul terasã.
Tabele 26

Dimensiuni exprimate în milimetri

Lungime Laţime Grosime

ELF 5500 - 22000 50, 60, 75, 80, 100, 120, 140,
150, 160, 180, 200
1200
50, 60, 75, 80, 100, 120, 140,
LHF 5500 - 11000
150, 160, 180,

LHF - 2 8000 - 11000 1200 50, 75, 100


Saltele
termoizolatoare
moi VF 8000 - 11000 1200, 600, 625 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150

Therwooroll 5500 - 8000 1200 100, 120, 140, 160

Therwoofilc 8000 - 11000 600 50, 60, 75, 80, 100

Placi termoizolatoare 50, 75, 100, 120, 150


LHL 1200 600
moi

VL 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150

VL - 20
Placi pt. Pereţi de
compartimentare 1200 600, 625 50, 75, 100
(despărţitori)
VL - 24

VL - 40 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75

FK 5500 - 37000

Saltele caşerate cu
urechi de prindere FK - 1 5500 - 37000 1200 50, 60, 75, 100, 120, 140, 160
(cu bride)

FK - 2 5500 - 23000

15/10, 20/15, 25/20, 30/25, 35/30


TL - T
40/35, 45/40, 50/45

17/15, 22/20, 27/25, 32/30


TL - TK 1200 600
Plăci semirigide sau 37/35, 42/40
rigide (rezistente la
încărcări statice) TL - TT 15/15, 20/20, 25/25, 30/30, 35/35

HF - HL
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100
Plăci pentru faţade HF - HL - 1 1200 600

HF - HL - 2 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100

GF 11000 - 8000 1200 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100

Saltele şi plăci
HL - 32 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100
tehnologice
1200 600
HL - 48 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80

HCS 12500 50, 80 22


Bandă
termoizolatoare
ISO - block 1200 50 20
Tabele 27

Coeficient de Modul de
Coeficient de
conductivitate elasticitate Aspectul suprafeţei
difuzie
termica dinamică
g/msMPa
W/mK MN/m

0,039 CS necaşerat

0,036 NP2 caşerat cu hârtie craft

0,035 AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă


0,16
0,035 CS necaşerat

CS necaşerat NP2 caşerat cu hârtie craft


0,034
AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă

0,036 AM4 caşerat cu folie de aluminiu

0,036 0,16

0,035

0,032
0,12 CS necaşerat
0,031

0,030

AW2 caşerat cu folie de aluminiu întărit cu fibră de sticlă,


0,036
cu suprafaţa lăcuită, gri deschis

AW3 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă,


0,035 0,16
acoperit cu srat ignifug de vinil alb

AM3 caşerat cu folie de aluminiu cu hârtie,


0,034
armat cu fibră de sticlă

0,030 0,0527 CS necaşerat

0,030 0,08 0,1040 AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă

0,031 0,1410 FR3, FE1 împâslitură de sticlă natur respectiv neagră

0,033 CS necaşerat

0,032 0,12 NP2 caşerat cu hârtie craft

0,030

0,033 CS necaşerat

0,032 0,12 AM2 caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă

0,030 AU2 caşerat cu folie de aluminiu întărit (armat) cu fibră de sticlă

0,032 0,12 CS necaşerat

Şipcă din lemn aglomerat (PAL)


Tabele 28

PLANŞEU DE STRUCTURI
PEREŢI EXTERIORI DELIMITATOARE
ACOPERIŞ
A MANSARDEI

DIN CĂRAMIDA
DE VENTILARE, CU ZIDĂRIE DE PROTECŢIE
PERETE EXTERIOR BISTRAT, CU INTERSPAŢIU

DE AER VENTILAT, CU PLACAJ EXTERIOR


PERETE EXTERIOR BISTRAT, CU INTERSPAŢIU

BISTRAT, CU INTERSPŢIU DE VENTILARE


PERETE EXTERIOR, CU STRUCTURĂ UŞOARĂ,

CU PROTECŢIE DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ


PERETE EXTERIOR COMPACT (NEVENTILAT)

CU INTERSPAŢIU DE VENTILARE
UŞOARA, PANTĂ REDUSĂ, BISTRAT,
PLANŞEU DE ACOPERIŞ, CU STRUCTURĂ

CU DRENAJ INTERIOR
PLANŞEU TERASĂ, NECIRCULABIL,

ŞARPANTĂ DIN LEMN

ÎNCLINATĂ DIN BETON (TIP CARCASĂ)


STRUCTURĂ DE ACOPERIŞ DIN PLACĂ
ELEMENTE STRUCTURALE
ALE CLĂDIRILOR
ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA

ELF

LHF

Saltele LHF - 2
termoizolatoare
moi VF

Therwooroll

Therwoofilc
Placi termoizolatoare
LHL
moi
VL

Placi pt. Pereţi de VL - 20


compartimentare
(despărţitori) VL - 24

VL - 40

FK
Saltele caşerate cu
urechi de prindere FK - 1
(cu bride)
FK - 2

TL - T
Plăci semirigide sau
rigide (rezistente la TL - TK
încărcări statice)
TL - TT

HF - HL

Plăci pentru faţade HF - HL - 1

HF - HL - 2

GF
Saltele şi plăci
HL - 32
tehnologice
HL - 48

HCS
Bandă
termoizolatoare
ISO - block
Tabele 29

TERMICE
PUNŢI

LEGĂTURI (NODURI) STRUCTURALE


DESPAR-
PEREŢI

ŢITORI

PERETE DESPĂRŢITOR CU STRUCTURĂ


UŞOARĂ, GIPSCARTON - MAT.
FONOIZOLATOARE
PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL, CU
PARDOSELI

DUŞUMEA PE DALĂ FLOTANTĂ DE LEMN


DE SOL

PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL, PE DALĂ


FLOTANTĂ DE BETON PE TERMOIZOLAŢIE
PLANŞEU

ARCADĂ

PLANŞEU ARCADĂ CU TERMOIZOLAŢIE


TIP

INTERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ CU PARDOSEALĂ


PE DALĂ FLOTANTĂ ŞI ÎNVELITOARE TAVAN
PLANŞEU CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ
PLANŞEE PESTE SUBSOL

ŞI CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ


PLANŞEU PESTE SUBSOL,
CU TERMOIZOLARE INFERIOARĂ
PLANŞEU PESTE SUBSOL CU TERMOIZOLAŢIE
INTERIOARĂ ŞI PARDOSEALĂ PE DALĂ
FLOTANTĂ DE BETON
INTERME-
PLANŞEU

DIAR

PLANŞEU INTERMEDIAR CU PARDOSEALĂ


PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON, SAU LEMN
PLANŞEU DE CAPĂT (DE POD) CU
PARDOSEALĂ CIRCULABILĂ LEMN,
PLANŞEE
MONTAT PE SUPORT DE LEMN
PLANŞEU DE CAPĂT (DE POD) CU
PARDOSEALĂ CIRCULABILĂ DIN BETON,
PE TERMOIZOLAŢIE
Detalii de montaj 30

Realizarea peretelui cu zidărie de protecţie din cărămidă.


Se pot observa agrafele de montaj şi rozetele de fixare a plăcillor URSA.

Montarea plăcilor caşerate URSA pe perete cu zidărie de protecţie din


cărămidă.

Termoizolarea peretelui înclinat de mansardă prin montarea saltelelor din


vată de sticlă URSA între căpriori. Realizarea scheletului din lemn.

Termoizolarea peretelui înclinat de mansardă cu Therwoo-Filc în schelet din


lemn, sub căpriori.

Montarea învelitorii de gipscarton pe scheletul din lemn al termoizolaţiei


Therwoo-Filc.
Detalii de montaj 31

Plasarea saltelei URSA FK în planşeul de acoperiş.

Capsarea urechilor la saltelele URSA FK - faza 1.

Capsarea urechilor la saltelele URSA FK - faza 2.

Montarea saltelelor URSA VF între nervuri verticale, la perete desparţitor.

Perete desparţitor după montarea plăcilor fonoabsorbante URSA, înainte de


montarea învelitorii de gipscarton.

S-ar putea să vă placă și