Sunteți pe pagina 1din 20

DREPTUL SOCIETĂŢILOR

ÎN ROMÂNIA

Manual elementar

Ediţia a IV-a
DANIEL-MIHAIL ŞANDRU

DREPTUL SOCIETĂŢILOR
ÎN ROMÂNIA
Manual elementar
Ediţia a IV-a

EDITURA UNIVERSITARĂ
Bucureşti, 2021
Colecţia ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Referenti ştiinţifici: Lect. univ. dr. Manole Popa


Lect. univ. dr. Raul Felix Hodoș

Redactor: Gheorghe Iovan


Tehnoredactor: Ameluţa Vişan
Coperta: Monica Balaban
Foto coperta 1: Biblioteca Academiei Române, Grigorescu, Nicolae (1838-
1907), Desen, [Studiu], cota DR19I/16328, 1 f. desen; 170 × 102 mm

Editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) şi


inclusă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu
recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ŞANDRU, DANIEL-MIHAIL
Dreptul societăţilor în România / Daniel-Mihail Şandru. - Ed. a 4-a,
reviz.. - Bucureşti : Editura Universitară, 2021
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-1209-6

347.72
347.72(498)
DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062812096

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această
lucrare nu poate fi copiată fără acordul Editurii Universitare

Copyright © 2021
Editura Universitară
Editor: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 – 315.32.47
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuţie: tel.: 021.315.32.47/ 0745 200 718/ 0745 200 357


comenzi@editurauniversitara.ro
www.editurauniversitara.ro
CUPRINS

PREFAŢĂ ....................................................................................... 13

CAPITOLUL I. PRINCIPIILE DREPTULUI SOCIETAR....... 15


Secţiunea 1. Scurt istoric și reglementare ..................................... 15
Secţiunea 2. Definiţie şi delimitarea de alte instituţii juridice ...... 19
Secţiunea 3. Principiile dreptului societăţilor ............................... 26
Secţiunea 4. Tendinţe în dreptul românesc al societăţilor ............ 30

CAPITOLUL II. PRINCIPALELE OBLIGAŢII ALE


SOCIETĂŢILOR ........................................................................... 32
Secţiunea 1. Înmatricularea în Registrul Comerţului, înscrierea
menţiunilor în cazul modificării anumitor elemente...................... 32
Secţiunea 2. . Ţinerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile
legale ................................................................................................ 33
Secţiunea 3. Exercitarea comerţului în limitele concurenţei
licite şi protecţia împotriva concurenţei neloiale ............................ 34
Secţiunea 4. Respectarea regulilor de mediu ................................ 37

CAPITOLUL III. ÎNMATRICULAREA SOCIETĂŢILOR ........ 38


Secţiunea 1. Etapele constituirii societăţii ...................................... 38
§ 1. Redactarea actului constitutiv ................................................. 38
§ 2. Prezentarea dosarului la ONRC .............................................. 38
§ 3. Înregistrarea în registrul comerţului ....................................... 40
§ 4. Atribuirea codului unic de înregistrare ................................... 43
§ 5. Procedura autorizării funcţionării........................................... 43
§ 6. Rolul judecătorului delegat...................................................... 43
§ 7. Depunerea specimenului de semnătură de către reprezen-
tanţii societăţii şi directorii sucursalelor ................................. 47
§ 8. Facilităţi acordate studenţilor-asociaţi ................................... 48
Secţiunea 2. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a
societăţii. Acţiunea în regularizarea societăţii ............................... 48

5
Secţiunea 3. Publicitatea actelor constitutive ................................. 56
Secţiunea 4. Efectele înmatriculării societăţii ............................... 58
§ 1. Dobândirea personalităţii juridice ......................................... 58
§ 2. Societatea este o ficţiune juridică ............................................ 62
§ 3. Nulitatea societăţii ................................................................... 63
A. Precizări prealabile ..................................................................... 63
B. Cauzele nulităţii societăţii .......................................................... 64
C. Efectele declarării nulităţii societăţii ......................................... 65
D. Distincţia dintre declararea nulităţii societăţii şi acţiunea în
regularizare ................................................................................. 66

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA COMERŢULUI ÎN


ROMÂNIA ........................................................................................... 67
Secţiunea 1. Organizarea administrativă a comerţului prin
Registrul comerţului ........................................................................ 67
Secţiunea 2. Menţiunile înregistrate în Registrul comerţului ......... 68
Secţiunea 3. Obligaţia de a solicita înscrierea menţiunilor .......... 72

CAPITOLUL V. CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR .............. 73


Secţiunea 1. Condiţiile de fond şi de formă ale actului constitutiv 73
§ 1. Noţiunea de act constitutiv....................................................... 73
§ 2. Condiţiile de fond ale actului constitutiv. Reguli generale ...... 74
§ 3. Condiţiile de fond ale actului constitutiv. Reguli speciale.
Aportul, affectio societatis, participarea la beneficii şi
suportarea pierderilor ............................................................. 74
§ 4. Condiţiile de formă ale actului constitutiv ............................... 92
§ 5. Enumerarea elementelor actului constitutiv ........................... 95
Secţiunea 2. Statutul juridic al asociaţilor...................................... 97
§ 1. Noţiune..................................................................................... 97
§ 2. Incompatibilităţi....................................................................... 104
§ 3. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor ......................................... 105
Secţiunea 3. Patrimoniul, capitalul social şi rezervele societăţii ... 108
Secţiunea 4. Denumirea şi emblema societăţii ............................... 112
§ 1. Denumirea societăţii ................................................................ 112
§ 2. Emblema societăţii ................................................................... 116
§ 3. Interdicţii şi restricţii legale în apropierea unor termeni în
conţinutul firmelor ................................................................... 117
§ 4. Regimul juridic al firmei în cazul cesiunii fondului de comerţ 120
§ 5. Numele de domeniu (IP)............................................................ 121

6
Secţiunea 5. Forma juridică a societăţilor...................................... 122
Secţiunea 6. Sediul principal al societăţii ....................................... 124
§ 1. Noţiunea şi importanţa sediului ............................................... 124
§ 2. Caracterele sediului ................................................................. 128
§ 3. Reguli de stabilire a sediului ................................................... 130
§ 4. Dovada sediului ....................................................................... 131
§ 5. Efectele absenţei sediului......................................................... 132
Secţiunea 7. Filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanţe .... 132
§ 1. Filialele .................................................................................... 132
§ 2. Sucursalele ............................................................................... 133
A. Definiţie ....................................................................................... 133
B. Capacitatea sucursalei de a încheia acte juridice ......................... 134
C. Înregistrarea şi funcţionarea sucursalei ........................................ 135
§ 3. Reprezentanţele societăţilor şi organizaţiilor economice
străine ...................................................................................... 135
§ 4. Noţiunile de „unitate” şi „unitate deţinătoare” ..................... 136
Secţiunea 8. Obiectul de activitate al societăţii............................... 137
§ 1. Noţiuni ..................................................................................... 137
§ 2. Reglementare ........................................................................... 139
§ 3. Elemente care pot forma obiectul de activitate al societăţii .... 140
§ 4. Probleme speciale .................................................................... 144
§ 5. Sancţiunea încălcării dispoziţiilor referitoare la obiectul
societăţii ................................................................................... 146

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA


SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI ................................................... 147
Secţiunea 1. Precizări prealabile. Regimul juridic al acţiunilor ... 147
§ 1. Noţiuni ..................................................................................... 147
§ 2. Regimul juridic al acţiunilor.................................................... 148
§ 3. Transmiterea acţiunilor ........................................................... 153
§ 4. Dobândirea propriilor acţiuni de către societate .................... 156
Secţiunea 2. Adunarea generală a asociaţilor ................................ 159
§ 1. Felurile adunărilor generale ................................................... 159
§ 2. Adunarea constitutivă .............................................................. 159
§ 3. Adunarea generală ordinară .................................................. 160
§ 4. Adunarea generală extraordinară ........................................... 161
§ 5. Delegarea anumitor competenţe ale adunării generale
extraordinare către consiliul de administraţie ........................ 163
§ 6. Adunările speciale ................................................................... 164

7
§ 7. Cvorumul necesar pentru luarea de hotărâri valabile............. 165
§ 8. Convocarea adunării generale ............................................... 167
A. Iniţiativa convocării adunării generale........................................ 167
B. Conţinutul şi comunicarea convocării ........................................ 183
C. Reprezentarea asociaţilor ............................................................ 199
D. Exercitarea dreptului la vot ......................................................... 203
E. Abuzul de majoritate în adunarea generală a acţionarilor ........... 205
F. Sintagma „data de referinţă” ...................................................... 206
§ 9. Şedinţa adunării generale ........................................................ 206
Secţiunea 3. Hotărârile adunării generale ..................................... 207
§ 1. Condiţii de fond şi de procedură privind luarea hotărârilor
adunării generale ..................................................................... 207
§ 2. Obligativitatea hotărârilor adunării generale ......................... 209
§ 3. Acţiunea în anularea hotărârii adunării generale ................... 209
§ 4. Măsuri provizorii încuviinţate de către instanţă. Ordonanţa
preşedinţială ............................................................................ 219
Secţiunea 4. Reguli comune pentru sistemul unitar şi sistemul
dualist de administrare a societăţii ................................................. 222
§ 1. Consideraţii prealabile ............................................................ 222
§ 2. Condiţiile legale pentru a deţine calitatea de administrator
sau membru al consiliului de supraveghere............................. 224
§ 3. Durata mandatului de administrator ....................................... 226
§ 4. Drepturile administratorilor .................................................... 227
§ 5. Procedura de deliberare .......................................................... 230
§ 6. Obligaţiile administratorilor sau ale consiliului de
supraveghere............................................................................ 231
§ 7. Încetarea calităţii de administrator ......................................... 233
Secţiunea 5. Sistemul unitar de administrare a societăţii .............. 234
§ 1. Consideraţii generale .............................................................. 234
A. Numărul administratorilor .......................................................... 234
B. Desemnarea administratorilor ..................................................... 235
C. Vacanţa posturilor de administrator ............................................ 235
D. Administratorii neexecutivi ........................................................ 236
E. Administratorii independenţi ...................................................... 236
§ 2. Consiliul de administraţie ........................................................ 237
A. Preşedintele consiliului de administraţie .................................... 237
B. Comitetele consultative .............................................................. 237
C. Funcţionarea consiliului de administraţie ................................... 238
D. Atribuţiile Consiliului de administraţie ...................................... 239

8
§ 3. Directorii – funcţionari ai societăţii ........................................ 239
A. Consideraţii introductive ............................................................ 239
B. Obligaţiile directorilor ................................................................ 240
C. Reprezentarea societăţii de către directori .................................. 240
D. Răspunderea directorului ............................................................ 241
§ 4. Raportul dintre societate şi terţi .............................................. 242
§ 5. Obligaţiile administratorilor ................................................... 243
A. Răspunderea administratorilor .................................................... 243
B. Decizia de afaceri ....................................................................... 245
C. Interese contrare societăţii .......................................................... 247
D. Operaţiuni interzise între administratori şi societate................... 248
§ 6. Excepţii de la aplicarea regulilor în sistemul unitar ................. 250
Secţiunea 6. Administrarea societăţii în sistemul dualist ............... 251
§ 1. Principii ................................................................................... 251
§ 2. Directoratul ............................................................................. 251
A. Puterile directoratului ................................................................. 251
B. Desemnarea membrilor directoratului ........................................ 252
C. Incompatibilităţi .......................................................................... 252
D. Directoratul reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie 253
E. Obligaţiile directoratului ............................................................. 253
§ 3. Consiliul de supraveghere ......................................................... 254
A. Desemnarea membrilor consiliului de supraveghere .................. 254
B. Vacanţa postului ......................................................................... 254
C. Incompatibilităţi .......................................................................... 255
D. Drepturi şi obligaţii ..................................................................... 255
E. Comitete consultative ................................................................. 256
F. Procedura de luare a deciziilor.................................................... 256
Secţiunea 7. Registrele societăţii şi situaţiile financiare anuale .... 257
Secţiunea 8. Controlul activităţii operaţiunilor societăţii .............. 259
Secţiunea 9. Reguli specifice societăţii în comandită pe acţiuni ... 263

CAPITOLUL VII. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA


SOCIETĂŢILOR DE PERSOANE .............................................. 264
A. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ .................. 264
Secţiunea 1. Trăsăturile societăţii cu răspundere limitată ............. 264
§ 1. Precizări prealabile ................................................................. 264
§ 2. Regimul juridic al părţilor sociale ........................................... 264
Secţiunea 2. Adunarea generală a asociaţilor ................................ 267
§ 1. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor ......................................... 267

9
§ 2. Funcţionarea adunării generale la S.R.L. .............................. 268
Secţiunea 3. Administrarea societăţii cu răspundere limitată ....... 272
§ 1. Numirea administratorului ...................................................... 272
§ 2. Puterile administratorilor ........................................................ 278
§ 3. Remuneraţia administratorilor ................................................ 284
§ 4. Cumulul calităţii de administrator........................................... 287
§ 5. Răspunderea administratorului ............................................... 294
§ 6. Încetarea mandatului de administrator ................................... 299
Secţiunea 4. Cenzorii la societăţile cu răspundere limitată ........... 301
Secţiunea 5. Reguli specifice societăţii cu răspundere limitată cu
asociat unic ...................................................................................... 302
B. SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV ŞI SOCIETATEA
ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ .......................................................... 304
Secţiunea 1. Precizări prealabile ...................................................... 304
Secţiunea 2. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor............................. 305
§ 1. Drepturile asociaţilor .............................................................. 305
§ 2. Obligaţiile asociaţilor .............................................................. 306
§ 3. Cesiunea părţilor de interes..................................................... 307
§ 4. Reguli privind adunarea asociaţilor la SNC şi SCS ................ 307
Secţiunea 3. Administrarea SNC şi SCS ......................................... 308
§ 1. Reguli privind administrarea SNC........................................... 308
§ 2. Reguli privind administrarea SCS ........................................... 309

CAPITOLUL VIII. MODIFICAREA ACTULUI


CONSTITUTIV .............................................................................. 310
Secţiunea 1. Introducere................................................................... 310
§ 1. Precizări prealabile ................................................................ 310
§ 2. Efectele modificării .................................................................. 313
§ 3. Procedura în cazul modificării actului constitutiv................... 313
Secţiunea 2. Modificarea formei societăţii ..................................... 315
Secţiunea 3. Modificarea sediului societăţii .................................. 318
Secţiunea 4. Modificarea duratei societăţii .................................... 319
§ 1. Competenţa, cvorum ............................................................... 319
§ 2. Momentul la care se ia hotărârea de modificare a duratei ..... 319
§ 3. Dreptul de opoziţie la modificarea duratei societăţii ............. 320
Secţiunea 5. Reducerea sau majorarea capitalului social ............. 323
§ 1. Reducerea capitalului social.................................................... 323
§ 2. Majorarea capitalului social ................................................... 326
§ 3. Dreptul de preempţiune ........................................................... 329

10
§ 4. Prima de emisiune ................................................................... 331
§ 5. Capitalul autorizat ................................................................... 333
Secţiunea 6. Excluderea şi retragerea asociaţilor .......................... 334
§ 1. Precizări prealabile ................................................................ 334
§ 2. Cazuri de excludere a asociatului............................................ 335
§ 3. Excluderea în cazul SA şi SCA................................................. 341
§ 4. Drepturile şi obligaţiile asociatului exclus .............................. 342
§ 5. Dreptul la retragere din societate............................................ 343
A. Societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în
societatea cu răspundere limitată ................................................ 343
B. Retragerea acţionarului din societăţile pe acţiuni ....................... 345
§ 6. Drepturile asociatului retras ................................................... 357
Secţiunea 7. Fuziunea şi divizarea societăţii .................................. 359
§ 1. Cauzele fuziunii societăţilor .................................................... 359
§ 2. Modalităţile fuziunii ................................................................. 359
§ 3. Modalităţile divizării ............................................................... 360
§ 4. Proiectul de fuziune sau divizare ............................................. 360
§ 5. Opoziţia la fuziune sau divizare ............................................... 361
§ 6. Obligaţiile administratorilor ................................................... 362
§ 7. Efectele fuziunii şi divizării ...................................................... 363
§ 8. Efecte cu privire la deţinătorii de valori mobiliare ................. 365
§ 9. Nulitatea operaţiunilor de fuziune şi divizare .......................... 366
Secţiunea 8. Opoziţia creditorilor sociali şi a altor persoane
interesate .......................................................................................... 367
§ 1. Necesitate şi noţiune.................................................................. 367

CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA


SOCIETĂŢII .................................................................................. 371
Secţiunea 1. Cauzele generale de dizolvare .................................... 371
§ 1. Precizări prealabile ................................................................. 371
§ 2. Analiza cazurilor generale de dizolvare a societăţilor ............ 372
Secţiunea 2. Efectele dizolvării ....................................................... 377
§ 1. Deschiderea procedurii lichidării ............................................ 377
§ 2. Interdicţia privind desfăşurarea unor noi operaţiuni
aplicabilă persoanelor care asigură conducerea societăţii .... 378
§ 3. Interdicţia modificării actului constitutiv ................................ 379
Secţiunea 3. Personalitatea juridică a societăţii şi radierea din
registrul Comerţului ........................................................................ 379
§ 1. Personalitatea juridică subzistă în scopul lichidării societăţii 379

11
§ 2. Radierea societăţii ................................................................... 380
Secţiunea 4. Lichidarea societăţii ................................................... 390
§ 1. Precizări prealabile ................................................................. 390
§ 2. Statutul juridic al lichidatorilor ............................................... 391
§ 3. Lichidarea societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă
sau cu răspundere limitată....................................................... 393
§ 4. Lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni .. 394

Bibliografie selectivă ....................................................................... 397

12
PREFAŢĂ

Prezentul volum, Dreptul societăţilor în România,


reprezintă o variantă consolidată şi adusă la zi a ediţiilor
anterioare, publicate începând 2006, „Dreptul societăţilor
comerciale” şi „Societăţile comerciale în Uniunea Euro-
peană”. Lucrarea se completează cu Pacte societare. Clauze,
pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale, Ediţia
a II-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2012 (din care am
preluat fragmente în acest volum) şi cu Libertatea de stabilire
a societăţilor în Uniunea Europeană. Culegere de legislaţie
şi jurisprudenţă, ediţia a II-a, Editura Universitară, 2014.
Prezenta lucrare nu analizează aspecte de drept european al
societăţilor.
Paradoxal, deşi au intervenit modificări importante, atât
calitativ cât şi cantitativ, Legea societăţilor nu a fost
republicată. Este un dezavantaj atunci când se lucrează cu
dispoziţiile acesteia. În plus, de la ultima republicare a legii,
din 2004, au intervenit peste 20 de modificări.
Mulţumesc pe această cale editurilor C.H. Beck şi
Universul Juridic pentru accesul la bibliografie. De asemenea,
mulţumesc Wolters Kluwer pentru accesul la programul
sintact.ro. În acest manual sunt preluate mai multe articole
din anii 2000, publicate în Dreptul Privat al Afacerilor sau în
revistele editate de Tribuna Economică.
Am păstrat trimiterile la baza de date a Ministerului
Justiţiei, Superlex, deşi aceasta nu mai este accesibilă. Astăzi,
în afara bazelor de date amintite și a sintact.ro, un rol foarte

13
important îl are rolii.ro (cu unele neajunsuri, cum ar procesul
deficitar de anonimizare, imposibilitatea de a afla dacă unele
hotărâri sunt definitive).
Modificările intervenite între apariția, la începutul lui
2017, a ediției a IV-a și prezenta ediție poate nu sunt multe,
dar importante, mai ales pentru studenți, care au nevoie de
informație corectă. Primul imperativ este necesitatea situării
adecvate față de textul legislativ, urmează mai apoi
interpretarea sau chiar tratarea exhaustivă. Din această
perspectivă, textul actual al volumului este o aducere la zi.
Toate materialele citate de pe internet au fost consultate
ultima dată la 8 decembrie 2020.

14
CAPITOLUL I
PRINCIPIILE DREPTULUI SOCIETAR

Secţiunea 1. Scurt istoric şi reglementare

Societăţile reprezintă forma generală, cea mai utilizată


şi complexă, pentru exercitarea activităţii întreprinderii, ca o
modalitate de desfăşurare a activităţii de producție, comerț
sau prestări de servicii. Domeniul dreptului societar este unul
marcat de numeroase modificări, de dezvoltarea practicii
jurisdicţionale şi arbitrale, precum şi de importante influenţe
europene şi chiar americane. Noua reglementare a Codului
Civil, care reprezintă dreptul comun pentru societăţile
reglementate de Legea nr. 31/19901, a pus în dificultate teoria
şi practica referitoare la „comercianţi”, în special prin

1
Legea nr. 31/1990 privind societăţile a fost republicată în M. Of. nr.
1066/2004. Legea a fost modificată până în acest moment prin alte 20
de acte normative. Desigur, acest lung şir de modificări spune, singur,
multe despre stabilitatea legislativă din România. A se vedea pentru
interpretarea trimiterii din art. 291 din LS: Gh Piperea, Societatea
simplă: contract şi entitate colectivă fără personalitate juridică, în vol.
Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul
comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013, p.
13; Vasile Nemeş, Drept comercial. Ed. a 2-a, ed. Hamangiu, 2015, p.
86. Autorul menţionează că după intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012
nu se mai poate utiliza denumirea de „societate comercială” întrucât s-a
renunţat la adjectivul „comercial/ă” astfel încât se propune utilizarea
noţiunilor de „societate reglementată de Legea nr. 31/1990”, „societate
cu personalitate juridică” sau ”societatea”.

15
introducerea a noi concepte, precum „profesionistul”2 şi
„întreprinderea”.3
Societăţile4 au apărut în perioada de avânt a
descoperirilor geografice ale sfârşitului de ev mediu.
Dezvoltarea societăţilor comerciale, chiar şi în privinţa
structurii juridice, s-a realizat în perioada revoluţiei
industriale. Apariţia societăţilor a fost determinată de cauze
economice precum dezvoltarea comerţului, a relaţiilor
contractuale dar şi de necesitatea unei construcţii juridice de
sine stătătoare care să preia toate drepturile şi obligaţiile
specific comerciale.5
Primele reglementări moderne apar în România
secolului al XIX-lea, în special prin intrarea în vigoare a
Codul Comercial. Dezvoltarea vieţii societare s-a realizat
mai ales în perioada interbelică, atât în ceea ce priveşte
practica, inclusiv practica jurisdicţională cât şi doctrina. Din
punctul de vedere al tehnicii legislative, în 1990, s-a

2
Pe larg, Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea în
reglementarea NCC, Ed. C. H. Beck, 2012. La p. 33 este sesizată „o
oarecare contradicţie” prin apariţia „comerciantului” în art. 8 al Legii
nr. 71/2011 faţă de art. 6 din aceeaşi lege care arată că referirile din legi
şi alte acte normative aplicabile la data intrării în vigoare a NCC la
termenul de comerciant se consideră a fi făcute la persoana supusă
înregistrării în registrul comerţului. De altfel, dispoziţia art. 8 a
încurajat pe unii autori să păstreze comerciantul între categoriile
referitoare la societate sau cel puţin sa-l asocieze acesteia. A se vedea
și: Gheorghe Piperea, Drept comercial român. Teoria generală,
întreprinderea şi insolvenţa, Ed. C. H. Beck, 2020, p. 51 și urm.
3
Marian Nicolae, Unificarea dreptului obligațiilor civile și
comerciale, Ed. Universul Juridic, 2015.
4
Noţiunea de „societate” provine din latinescul „societas, atis” care
înseamnă „întovărăşire, asociaţie, comunitate, tovărăşie, unire”. Gh.
Guţu, Dicţionar latin-român, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p. 391.
5
Pe larg: D. D. Gerota, Curs de societăţi comerciale. Ţinut la
Universitatea din Bucureşti în 22 de prelegeri libere, Imprimeria
Fundaţia Culturală Regele Mihai I, Bucureşti [1928], p. 1-4.

16
preferat adoptarea unei noi legi şi nu modificarea Codului
Comercial. După intrarea în vigoare a Codului civil dar şi a
Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil6 precum şi a Legii nr. 76/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă,7 reglementarea societară este în
căutarea unor soluţii de adecvare a tradiţiei cu sistemul
noilor coduri.
Reglementarea fundamentală în acest domeniu, Legea
nr. 31/1990 privind societăţile, este o lege organică (potrivit
art. 75 din Constituţia României). În aplicarea Legii nr.
31/1990 au fost emise hotărâri ale Guvernului, cum ar fi
Hotărârea Guvernului nr. 1323/1990 în legătură cu unele
măsuri pentru aplicarea Legii privind societăţile
comerciale.8 Cu privire la expresia „dreptul comun” al Legii
nr. 31/1990, respectiv Codul Civil, mai precis reglementarea
contractului de societate trebuie să avem în vedere opinia
justă potrivit căreia „dreptul comun în materie de societăţi nu
este întreaga reglementare din Codul Civil cu privire la
societate, ci reglementarea societăţii simple, la care se adaugă
anumite referiri generice la contract şi la faptul dobândirii
personalităţii juridice, ca opţiune a asociaţilor, precum şi
trimiterile pe care textele din materia contractului de societate
le fac la mandate, reprezentare şi administrarea bunurilor.9”
În această materie trebuie avute în vedere şi
recursurile în interesul legii ori hotărârile preliminare

6
M. Of. nr. 409/2011.
7
M.Of. nr. 365/2012.
8
M. Of. nr. 149/1990, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.
538/1993, M. Of. nr. 250/1993.
9
Gh. Piperea în St. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea
societăţilor. Comentariu pe articole, Ediţia 5, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2014, p. 2-3.

17
asupra cărora se pronunță Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,10 precum şi deciziile Curţii Constituţionale.11
Între documentele soft law care influențează
interpretarea Legii nr. 31/1990 amintim Principiile
Guvernării Corporative OECD (2015).12 De asemenea, de
interes, mai ales pentru societățile mari și foarte mari de la
nivel mondial, este activitatea International Corporate
Governance Network (ICGN).13

10
Decizia ICCJ nr. XXII din 12 iunie 2006, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 936 din 20 noiembrie 2006, privind examinarea
recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la
aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; Decizia ICCJ nr. X din 20 martie 2006, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 28 iulie 2006 cu privire la
aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, astfel
cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003,
referitoare la cazurile de admisibilitate a cererii de radiere a unei
înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului.
11
A se vedea de ex. Decizia Curții Constituționale nr. 402 din 6 iunie
2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și
sancționarea faptelor de corupție, M. Of. nr. 760/2019.
12
OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD
Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en Acestea
sunt invocate de părți în acțiuni în anularea hotărârii adunării generale
(Tribuanalul Brașov, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și
Fiscal, Sentința nr. 308/2013, disponibilă în rolii.ro; Tribunalul București,
Secția a-VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, Sentința civilă nr.
996/2019, disponibilă în rolii.ro; Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă,
Sentința civilă nr. 661/2017, disponibilă în rolii.ro).
13
https://www.icgn.org/, A se vedea și: Holly J. Gregory, Gotshal
Weil, The globalisation of corporate governance, Thomson Reuters,
01.09.2000, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-101-2701?
transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true;
Franklin A.Gevurtz, The Globalization of Corporate Law: The End of
History or a Never-Ending Story?, Washington Law Review, Vol. 86,
No. 3, 2011, disponibil la adresa https://ssrn.com/abstract=2026610

18
„Americanizarea” dreptului societar este o parte
integrantă a unui proces care are în vedere întregul drept
privat, cum ar fi modalitatea de redactare a actelor
constitutive, din ce în ce mai complexe dar şi a
mecanismelor societare cu privire la acţiuni. 14

Secţiunea 2. Definiţie şi delimitarea de alte instituţii


juridice

Societatea este alcătuită din persoane (fizice sau/şi


juridice) care, prin acordul unanim, înţeleg să pună în
comun bunuri şi calităţi în vederea constituirii unei entităţi
cu personalitate juridică şi capital proprii, în vederea
desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ precum şi pentru
distribuirea profitului. Societatea este constituită în baza
unui contract (act constitutiv) şi funcţionează potrivit
acestuia dar şi potrivit regulilor instituţionale (votul cu
majoritate, excluderea asociaţilor).15
Societatea este o ficţiune juridică.16 Voinţa acestei
entităţi este conferită de suma voinţelor asociaţilor.
Societatea este reprezentată prin administratori (evident,

14
Fr. Terre (ed.), L'américanisation du droit, Coll. Archives de
philosophie du droit, Bruylant, 2006. Blandine Mallet-Bricout, Libres
propos sur l’efficacité des systèmes de droit civil, Revue internationale
de droit comparé, Vol. 56, n°4, 2004, p. 865-888.
15
Gh. Buta, Dreptul afacerilor, Ed. EFES, 2003, p. 139, referindu-se la
teoriile care definesc societatea: teoria contractuală, teoria actului
colectiv, teoria instituţiei.
16
În lucrarea „Ficţiunile juridice”, Ion Deleanu (Ed. AllBeck,
Bucureşti, 2004), capitolul al V-lea („Pseudoficţiunile juridice”; p.
387-475), secţiunea a 2-a („Ipoteze de ficţiuni juridice cu privire la
existenţa subiectului de drept”; p. 410-442) autorul analizează: 1.
Persoana fizică şi persoana juridică; 2. Infans conceptus pro nato
quoties de commodis eius agitur; 3. Patrimoniul şi persoana juridică; 4.
Persoana juridică sau morală – conotaţie; 5. Natura persoanei juridice
(teoria ficţiunii; teoria realităţii concrete; teoria realităţii tehnice).

19
aceştia reprezintă, în ultimă instanţă, voinţa asociaţilor).
Instanţa supremă a arătat că motivele care au împiedicat o
societate să realizeze anumite acte juridice sau procedurale
trebuie examinate numai în raport cu societatea, întrucât
voinţa societară şi patrimoniul societăţii sunt distincte de
voinţa individuală a persoanelor fizice care o compun şi
patrimoniul acestora.17 În Italia, întreprinzătorul este definit
drept „orice persoană care se angajează cu titlu profesio-
nal într-o activitate economică, în vederea producerii sau
schimbului de bunuri sau servicii” (art. 2082 Cod civil
italian).
Societatea fictivă şi societatea simulată
Societăţile pot funcţiona într-un anumit cadru legal,
dar uneori să nu fie verificat de realitate. Doctrina18 a impus
distincţii şi criterii pentru a determina când suntem în
prezenţa încălcării legii. Societatea simulată are în vedere
raportarea asociaţilor la forma juridică (unde de fapt însăşi
noţiunea de asociat este dubitativă) dar şi la organizare şi
funcţionare. Societatea fictivă este însă un subiect care el
însuşi nu există, nu există nuanţe referitoare la calitatea
asociaţilor sau cu privire la anumite elemente structural-
funcţionale, ci întreaga persoană juridică este disimulată.
Societatea simplă. Încă din 1929 se afirma că
„materia societăţii, astfel cum este înfăţişată în textele
17
ICCJ, decizia nr. 52 din 8 aprilie 2002, în D. A. P. Florescu, Th.
Mrejeru, G. Bălaşa, Drept societar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003,
p. 277.
18
Alexandru Răţoi, Flavius A. Baias, Societatea fictivă în contextul
noilor reglementări relative la simulaţie, Curierul Judiciar, nr. 7/2014.
Gh. Piperea în St. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea
societăţilor. Comentariu ..., p. 27-42. Fl. Ţuca, Societatea comercială
fictivă, RDC, nr. 10/1996, p. 112; Ecaterina Ivanov, Patrimoniul
societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu, 2008, p. 21.

20

S-ar putea să vă placă și