Sunteți pe pagina 1din 3

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art.

27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea

DECIZIE
Nr. 18/C4/2456,2461
Data: 05.01.2022

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a


Contestațiilor cu nr. 49261/20.09.2021, formulată de SOCIETATEA
CIVILĂ DE AVOCAȚI TUSA & DUMITRESCU, cu sediul în Constanța, str.
Patriei nr. 19, județul Constanța, înființată prin Hotărârea nr.
651/01.05.2014 a Baroului Constanța, având CIF RO 33245214,
reprezentată prin avocat asociat coordonator Sorin Tușa, împotriva
procedurii prin licitaţie deschisă online, privind atribuirea acordului –
cadru având ca obiect „Servicii de asistență juridică, consultanță și
reprezentare pe durata derulării primei faze a proiectului DFDSMA”,
organizată de către AGENȚIA NUCLEARĂ PENTRU DEȘEURI
RADIOACTIVE, cu sediul în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr.
21-25, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, s-au solicitat
Consiliului:
- anularea raportului procedurii, încheiat sub nr. 2561/10.09.2021, și a
actelor anterioare sau subsecvente și/sau conexe;
- obligarea autorității contractante la punerea în executare a Deciziei
CNSC nr. 1814/C4/1839/18.08.2021 prin care s-a dispus: admiterea
contestaţiei formulate, anularea rezultatului procedurii şi reevaluarea
ofertei depuse de Asocierea Avocat Moraru Claudiu Ionuţ, MAS LAW,
Ciovica Lucian Florin, BEJ Budara Adriana, Cabinet Avocat Maciuceanu
Hortansa Ştefania, Divizia Centrală de Insolvenţă SPARL,
- obligarea autorității contractante la continuarea procedurii, prin
formularea cererii de prelungire a ofertelor, adresată ofertanţilor şi
reevaluarea ofertei depusă de Asocierea Avocat Moraru Claudiu Ionuţ,
MAS LAW, Ciovica Lucian Florin, BEJ Budara Adriana, Cabinet Avocat
Maciuceanu Hortansa Ştefania, Divizia Centrală de Insolvenţă SPARL,

Pagina 1 din 3
- obligarea autorităţii contractante la declararea ofertei depusă de
SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI TUSA & DUMITRESCU ca fiind
câștigătoare.
Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 49294/20.09.2021, formulată de CABINET DE
AVOCAT MORARU CLAUDIU IONUŢ, cu sediul în Craiova, str. România
Muncitoare nr. 62, județul Dolj, având CUI RO 21549878, împotriva
procedurii prin licitaţie deschisă online, privind atribuirea acordului –
cadru având ca obiect „Servicii de asistență juridică, consultanță și
reprezentare pe durata derulării primei faze a proiectului DFDSMA”,
organizată de către AGENȚIA NUCLEARĂ PENTRU DEȘEURI
RADIOACTIVE, cu sediul în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr.
21-25, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, s-au solicitat
Consiliului:
- anularea raportului procedurii nr. 2561/10.09.2021 şi a tuturor actelor
care au stat la baza emiterii acestuia, în temeiul prevederilor art. 26 alin.
(2) lit. c) din Legea nr. 101/2016 şi pe cale de consecinţă obligarea
autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire.
Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 cu
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul
dosarelor nr. 2456/2021 şi nr. 2461/2021 au fost conexate pentru a se
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul
aceleiaşi etape a procedurii de atribuire.

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, admite în parte
contestaţia formulată de SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI TUȘA &
DUMITRESCU în contradictoriu cu AGENȚIA NUCLEARĂ PENTRU DEȘEURI
RADIOACTIVE, va anula decizia de anulare a rezultatului procedurii și va
dispune reevaluarea ofertelor, în conformitate cu Deciziei Consiliului nr.
1814/C4/1839/18.08.2021, definitivă prin Decizia Curții de Apel
București nr. 2618/2021 din 21.12.2021 și cu cele dispuse prin prezenta
decizie.
În temeiul art. 26 alin. (1) și (6) din Legea nr. 101/2016, respinge
ca inadmisibil capătul de cerere formulat de contestatoare referitor la
obligarea autorităţii contractante la declararea ofertei depusă de
SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI TUSA & DUMITRESCU ca fiind
câștigătoare.
În temeiul art. 26 alin. (1) și (6) din Legea nr. 101/2016, admite
excepția lipsei de interes a contestatorului CABINET DE AVOCAT
MORARU CLAUDIU IONUŢ și respinge contestația formulată de acesta, în
contradictoriu cu AGENȚIA NUCLEARĂ PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE.

2
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la
comunicare.

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și