Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE AFACERI

(Denumire firmă)

Solicitant:
(Nume și prenume)

1
Cuprins

I. Introducere
1.1. Informații generale
1.2. Rezumatul ideii de afaceri
1.3. Viziunea, misiunea, scopul, obiectivele și activitățile afacerii propuse

II. Descrierea afacerii


2.1. Amplasarea firmei și facilități
2.2. Detalii privind afacerea
2.3. Graficul Gantt al activităților cheie în implementarea ideii de afaceri
2.4. Managementul resurselor umane

III. Analiza poziției pe piață a firmei


3.1. Analiza cadrului actual al pieței
3.2. Profilul clienților, furnizorilor, distribuitorilor și al concurenților
3.3. Analiza SWOT a afacerii propuse
3.4. Sinteza analizei poziției concurențiale a afacerii – Modelul PORTER

IV. Strategia și politica de marketing


4.1. Analiza mixului de marketing
4.2. Strategia și planul de marketing

V. Analiza financiară
5.1. Cheltuielile de investiție – management operațional
5.2. Sursele de finanțare
5.3. Previziunea veniturilor
5.4. Previziunea cheltuielilor operaționale
5.5. Previziunea Contului de Profit și Pierdere
5.6. Previziunea cash-flow-ului
5.7. Previziunea Bilanțului

2
I. Introducere

1.1. Informații generale


Informații generale
Denumirea ideii de afaceri (proiect de
investiție)
Numele și prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
Județul
Cod poștal
Număr de telefon
E-mail:
Sediul firmei și al punctelor de lucru
(localitatea și județul)
Valoarea totală a proiectului de
investiții (Lei - TVA inclus),
din care:
Surse de finanțare
Contribuție proprie (Lei - TVA inclus)
Număr de locuri de muncă ce urmează a
fi create în urma implementării afacerii
(Total)

Se menționează domeniul de activitate în care va activa afacerea propusă,


prin marcarea cu (X) a tipului de activitate în care se încadrează afacerea și
se menționează codul CAEN principal
Cod
Domeniul de activitate Producție Servicii Comerț
CAEN

1.2. Rezumatul ideii de afaceri


Se prezintă pe scurt activitatea/ideea de afaceri pentru care se solicită
finanțarea, produsele/serviciile care vor face obiectul activității firmei, piața
căreia i se adresează afacerea și se motivează alegerea afacerii, ceea ce va
determina clienții să cumpere produsele/serviciile oferite.

3
1.3. Viziunea, misiunea, scopul, obiectivele și activitățile afacerii
propuse/firmei

Viziunea afacerii propuse/firmei


Se identifică și se argumentează viziunea antreprenorului asupra propriei
idei de afaceri transformată în afacere; se descrie ceea ce se dorește să
devină afacerea propusă în viitor (pe termen lung).

Misiunea firmei
Se identifică misiunea firmei. Misiunea trebuie să transmită în ce constă
afacerea, cum se va realiza aceasta (ce activități vor fi prestate și pentru cine,
care sunt clienții), de ce se dorește implementarea afacerii și ce anume face
afacerea propusă altfel decât cele existente pe piața locală/regională, prin
comparație cu competiția.

Scopul afacerii propuse


Se prezintă destinația, respectiv punctul unde se dorește să ajungă afacerea
și se definește clar ceea ce se dorește să se obțină prin afacerea propusă.

Obiectivele afacerii propuse


Obiectivele se vor defini pe termen scurt si mediu. În alegerea obiectivelor și
exprimarea acestora trebuie să se țină cont de respectarea principiului
SMART (specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp).
De asemenea, obiectivele trebuie să fie corect ierarhizate.

Activitățile prin care se vor realiza obiectivele asumate


Vor fi identificate principalele activități prin a căror implementare se vor
realiza obiectivele asumate. Activitățile vor fi descrise succint.

Rezultate cuantificabile
Vor fi menționate valorile asumate pentru nivelul vânzărilor, profitabilitatea
afacerii și numărul de locuri de muncă generate de afacerea propusă.
Indicatorii de rezultat trebuie să fie în concordanță cu previziunea financiară:
Indicatori țintă UM 2020 2021 2022 2023
Cifra de afaceri Lei
Profit Lei
4
Număr de Număr
salariați persoane

II. Descrierea afacerii propuse

În această secțiune se exprimă angajamentul și abilitatea antreprenorului de a


dezvolta o afacere de succes și se argumentează aceste aspecte.

2.1. Amplasarea firmei și facilități


Descrierea amplasării va include:
- prezentarea amplasării sediului social al firmei și a punctului/punctelor
de lucru, a facilităților puse la dispoziție și a avantajelor conferite de
amplasare;
- descrierea/argumentarea modului în care este poziționată
firma/localizarea în mediul de afaceri al zonei alese și avantajele
competitive.

2.2. Detalii privind afacerea propusă


Descrierea detaliată a afacerii include:
- detalierea activității aferente codului CAEN (activitățile clasei CAEN
alese, cu enumerarea acestora);
- prezentarea/descrierea produselor/serviciilor realizate, a calităților unice
ale produselor/serviciilor/modului de desfășurare a afacerii;
- descrierea detaliată a modului în care se va desfășura activitatea în
firmă/ fluxul de afaceri, mergând până la schema flux a afacerii/procesul
tehnologic – după caz.

Daca este cazul, trebuie argumentat de ce și prin ce măsuri se încadrează


afacerea propusă în unul sau mai multe domenii prioritare, după cum
urmează:
• include/propune măsuri care promovează concret dezvoltarea durabilă;
• include/propune măsuri/activități ce promovează concret sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
• include/propune măsuri care promovează concret inovarea socială;
5
• promovează concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice
și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice;
• include/propune măsuri ce promovează concret utilizarea și calitatea
TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/
furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări.

Planul de afaceri va reflecta realitatea segmentului de piață vizat pornind de


la informații verificabile în Regiunea de dezvoltare a orașului sau a regiunii.

2.3. Graficul GANTT al activităților cheie în implementarea ideii de


afaceri
Se vor prezenta, sub forma unei matrici, principalele activități (corelate cu
obiectivele asumate) necesare implementării afacerii propuse și durata
necesară implementării fiecărei activități.

Exemplu:

Activitatea Anul I Anul II


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1 Înființare firmă

2 Amenajare spațiu
Obținerea autorizațiilor
3 conform legislației în vigoare
Recrutare, angajare și instruire
4 personal
Achiziție utilaje și
echipamente și punere în
5 funcțiune
.......

Notă: activitățile menționate în graficul GANTT și duratele alocate sunt


orientative

6
2.4. Managementul resurselor umane

Schema organizatorică
Se va realiza o organigramă clară, care va fi corelată cu misiunea firmei și
politica de resurse umane.

Asigurarea managementului
Se vor prezenta punctele tari ale managerului/antreprenorului – manager
și ceea ce va oferi managerul/antreprenorul – manager, personal afacerii
propuse din experiența anterioară (de management și profesională).

Nume, Experiența în domeniu și


Funcția în cadrul
prenume și studii/specializări cu impact
firmei
vârsta asupra afacerii

Prezentarea echipei de management (dacă este cazul) și a echipei


de execuție
Se va prezenta cum va contribui fiecare membru al echipei la succesul
proiectului, făcându-se referire la echipa de management (dacă este cazul) și
echipa de execuție - experiență/studii, responsabilități/atribuții, limite de
competență.

Funcția în Experiența în domeniu și studii/specializări cu impact


cadrul firmei asupra afacerii

Descrierea planului de resurse umane va include:


- prezentarea strategiilor de recrutare și selecție a resurselor
umane;
- prezentarea modalităților de integrare a noilor angajați;
- prezentarea strategiilor de motivare a angajaților.

7
III ANALIZA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A FIRMEI

3.1. Analiza cadrului actual al pieței

- descrierea pieței pe care se va opera: locală/regională/națională/


internațională, și analiza în detaliu a acesteia prin valorificarea studiilor,
analizelor de piață existente/preluate din diverse surse de informare
- identificarea și analiza elementelor ce motivează decizia de cumpărare,
modul de segmentare al pieței, cum vor fi poziționate pe piață
produsele, care sunt clienții vizați
- identificarea reperelor privind cererea pentru produsele firmei, gradul de
noutate al produselor, cadrul legislativ/mediul tehnologic/mediul
economic/mediul social/mediul natural
- prezentarea principalelor avantaje competitive și identificarea barierelor
de intrare pe piață

3.2. Profilul clienților, furnizorilor, distribuitorilor și al concurenților

- Identificarea clienților actuali/potențiali, gruparea clienților pe diverse


criterii de segmentare, identificarea elementelor definitorii privind
comportamentul de cumpărare și consum/utilizare, perspective privind
relația cu clienții (fidelizarea clienților).

Se vor descrie clienții potențiali în funcție de vârstă, gen și nivelul veniturilor


(dacă este vorba despre persoane fizice), respectiv tipul de companii în
funcție de cifra de afaceri, locația geografică sau alte elemente care pot
descrie un profil față de care produsul propus are adresabilitate (după caz,
prezentarea de informații din reviste comerciale, informații obținute de la
asociații profesionale, surse guvernamentale, etc.). Informațiile prezentate
trebuie să surprindă caracteristicile segmentului țintă vizat și relaționarea cu
contextul pieței specifice și cu produsul/ serviciul propus (de ce pentru
anumiți clienți potențiali, având anumite caracteristici, există o mai mare
probabilitate să achiziționeze produsul propus).

- Identificarea și descrierea furnizorilor de care este nevoie pentru


desfășurarea activităților, criteriile utilizate în selectarea lor la nivel:
local/regional/național sau internațional.
8
- Identificarea și descrierea distribuitorilor de care este nevoie pentru
plasarea produselor rezultate din activitatea firmei și criteriile utilizate în
selectarea lor la nivel: local/regional/național sau internațional.

- Identificarea și descrierea firmelor concurente pe piața vizată de


afacerea propusă (care sunt aspectele de diferențiere față de
concurență?)

Analiza concurenților direcți în baza mai multor criterii:


Concurentul C1 - Calitate C2 - Preț C3 - Promovare
1
2
…n

3.3. Analiza SWOT a afacerii propuse

Se va realiza o sinteză a aspectelor anterior identificate, într-o matrice SWOT


a afacerii propuse, pentru a avea o viziune clară și corect conturată asupra
tuturor elementelor și condiționărilor care definesc contextul afacerii propuse
(punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările).

Puncte forte Puncte slabe


Oportunități Amenințări

3.4. Sinteza analizei poziției concurențiale a afacerii – aplicarea


Modelului PORTER

- analiza poziționării firmei/afacerii în contextul actual al pieței, în vederea


identificării principalelor avantaje competitive și a posibilităților de
diferențiere față de concurență
Se vor descrie:
• nivelul de concurență în domeniul de activitate ales
• principalele bariere de intrare pe piață
• raportul de forțe cu furnizorii
9
• raportul de forțe cu distribuitorii
• existența produselor de substituție
Se vor prezenta în sinteză principalele avantaje ale produsului oferit față de
cele ale competitorilor care activează pe piața vizată, care sunt elementele de
diferențiere care plasează produsul/ serviciul propus într-o poziție favorabilă
față de cele ale competiției (definirea strategiei de diferențiere aleasă,
avantajul competitiv – ex.: aceeași calitate a produselor la un preț mai mic).
Se impune și identificarea eventualelor produse de substituție. De precizat
cum poate fi apreciat contextul actual al pieței și modul în care s-au definit
produsele/ serviciile (cu caracteristicile prezentate) în relaționare cu acest
context (dacă a existat o astfel de relaționare).

IV. STRATEGIA ȘI POLITICA DE MARKETING

4.1 Analiza mixului de marketing

Politica de produs
- descrierea cât mai detaliată a produsului/produselor oferite: descrierea
conținutului și a diverselor caracteristici specifice (identificarea celor
cinci niveluri ale produsului în accepțiunea marketingului); corelarea
ofertei de produse a firmei cu nevoile clienților.

Politica de preț
- descrierea modului în care s-au stabilit prețurile (pe baza costurilor și
asigurării marjei de profit, pe baza analizei concurenței etc.); care a fost
metodologia care a stat la baza procesului de stabilire a prețului/
prețurilor.

Politica de distribuție
- descrierea ansamblului activităților care au loc în spațiul și timpul în
care produsul va ajunge la consumatorul final, modul în care se va
derula procesul de vânzare al produselor, canalele de distribuție,
sistemul de livrare, rețeaua de distribuție (dacă este cazul) etc.

Politica de promovare
- descrierea modului în care se vor promova firma și produsele acesteia,
respectiv cum se va construi reputația firmei, care sunt mijloacele de
publicitate și promovare care vor fi folosite în acest proces.
- descrierea avantajelor promovării afacerii în mediul online, cu
evidențierea modalităților de promovare: campanii de publicitate online,
Social Media Marketing, etc.
10
-

4.2. Strategia și planul de marketing

Se va urmări stabilirea unei strategii și a unui plan de marketing coerente


(exprimarea clară a ceea ce dorim, de la cine, cum, când, unde ). Funcție de
abordarea strategică se vor preciza clar următoarele elemente în cadrul
planului de marketing:

Obiective Enunțarea principalelor obiective de marketing


Țintă Descrierea țintelor vizate, primare și secundare
Set de acțiuni pe Enumerarea acțiunilor de marketing la nivelul politicii
fiecare de produs/politicii de preț/politicii de distribuție/politicii
componentă a de promovare care pot contribui la atingerea
mixului de obiectivelor anterior menționate
marketing
Perioadă de timp Stabilirea intervalelor de timp în care se pot atinge
obiectivele anterior menționate
Zone de acțiune Descrierea zonelor de la nivelul pieței care permit
desfășurarea acțiunilor de marketing anterior
menționate

V. Analiza Financiară
Planul financiar

1. Cheltuielile de investiție – management operațional


Cheltuielile de investiție sunt asimilate cu totalitatea cheltuielilor necesare
pentru deschiderea și funcționarea unei afaceri. Bugetul trebuie să fie
justificat, clar și realist pentru a asigura viabilitatea afacerii.

2. Sursele de finanțare
Se vor preciza sursele de finanțare utilizate pentru finanțarea afacerii: surse
proprii, surse împrumutate, fondul nerambursabil etc.

3. Previziunea veniturilor
Se vor preciza veniturile previzionate pe baza produselor livrate și a serviciilor
prestate către clienți, rezultate din operațiunile curente ale afacerii. Se vor
prezenta ipotezele care au stat la baza estimării veniturilor.

11
4. Previziunea cheltuielilor operaționale
Se vor preciza cheltuielile previzionate pe baza consumului de materii prime,
materiale etc. și alte cheltuieli necesare obținerii produselor livrate și prestării
serviciilor către clienți, rezultate din operațiunile curente ale afacerii. Se vor
prezenta ipotezele care au stat la baza estimării cheltuielilor.

5. Previziunea Contului de profit și pierdere


Previziunea Contului de profit și pierdere se va realiza pe baza veniturilor și
cheltuielilor operaționale estimate, reflectând totodată și rezultatele firmei.

6. Previziunea cash-flow-ului
Previziunea cash-flow-ului se va realiza pe baza veniturilor și cheltuielilor
operaționale estimate, care generează încasări și plăți, reflectând fluxul de
numerar anual. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza estimării
fluxului de numerar anual. Pe baza fluxului de numerar anual se vor calcula și
indicatorii de rentabilitate a investiției: valoarea actualizată netă, rata internă
de rentabilitate și termenul de recuperare, utilizând o rată de actualizare de
5%.

7. Previziunea Bilanțului
Previziunea Bilanțului se va realiza conform indicațiilor din macheta Plan
financiar. Pe baza Bilanțului previzionat se vor calcula indicatorii de
profitabilitate: rentabilitatea economică, rentabilitatea financiară,
productivitatea muncii, lichiditatea generală, solvabilitatea patrimonială,
gradul de îndatorare.

12

S-ar putea să vă placă și