Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA

Adresa postala: Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Radu Vasilescu, Tel. +40 245614403,
Email: achizitii@catd.ro, Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare

Activitate (Activitati)
$Să

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE GAESTI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: ORASUL GAESTI, Judetul Dambovita

Codul NUTS: RO313 - Dambovita

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Retelele de canalizare menajera care fac obiectul prezentului contract, vor avea traseul in intravilanul orasului Gaesti si partial in extravilanul
orasului Gaesti si al comunei Petresti si vor consta in:
-Reabilitarea retelei de canalizare menajera in lungime de 4,310 km cu toate lucrarile conexe (subtraversari, racorduri, camine etc.);
-Extinderea retelei de canalizare menajera cu o lungime de 25,267 km cu toate lucrarile conexe (subtraversari, racorduri, camine etc.);
-Construirea a 8 (opt) noi statii de pompare apa uzata.
-Reabilitarea conductei de refulare de la statia de pompare existenta (SP1) pe o lungime de 3,921 km.

In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca in valoarea estimata indicata la Sectiunea II.2.1)-
Cantitatea sau domeniul contractului, din prezenta, se regaseste si suma de 3.187.447 lei fara T.V.A., reprezentand cota de cheltuieli
diverse si neprevazute. Precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata in situatia in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu
servicii/ lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel
moment.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

45232423-3 Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 1/9


Fisa de date
Scopul contractului:
-Reabilitarea retelei de canalizare menajera, pe o lungime de 4,310 km;
-Extinderea retelei de canalizare menajera cu o lungime de 25,267 km;
-Construirea a 8 (opt) noi statii de pompare apa uzata;
-Reabilitarea conductei de refulare de la statia de pompare existenta (SP1) pe o lungime de 3,921 km.
Retelele de canalizare menajera care fac obiectul prezentului contract, vor avea traseul in intravilanul orasului Gaesti si partial in extravilanul
orasului Gaesti si al comunei Petresti.
Valoarea estimata totala a contractului “Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti” in suma de 39.335.289 lei, fara TVA,
este formata din:
-valoarea estimata a lucrarii in suma de : 36.147.842 lei, fara TVA, si
-valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute in suma de: 3.187.447 lei, fara T.V.A.
VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE ESTE :
36.147.842 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 39,335,289.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare (GP) în cuantum de 720.000 lei. Pentru G.P. constituita in alta moneda dacat lei, cursul
valutar la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul publicat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. G.P. se
constituie în conf. cu prevederile art. 86 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor .
În cazul depunerii de oferte în asociere, G.P. trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii
grupului de operatori ec., in acest caz ea poate fi constituita de catre unul sau mai multi asociati. G.P. nu poate sa fie constituita de catre
subcontractanti.
Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba
româna.
In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr.346/2004 (facand dovada in acest sens ),G.P. se constit.in procent
de 50% din cuantumul precizat in docum. de atribuire.
Ofertele neînsotite de o garantie de participare corespunzatoare cerintelor vor fi respinse de catre A.C.
In cazul constituirii prin virament bancar in favoarea autoritatii contractante contul este: RO02BRDE160SV20990221600 BRD GROUPE
SOCIETE GENERALE, Targoviste, confirmat prin extras de cont emis de banca pentru Autoritatea Contractanta, dovada constituirii
garantiei de participare prin virament bancar, se va prezenta cel mai târziu la data si ora deschiderii ofertelor, cu viza departamentului
economic al U.I.P. din cadrul S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVISTE - DÂMBOVITA S.A. care sa confirme viramentul.
Nota:
Cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art.278 indice 1 din O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este de 11.175
lei.
(Formular nr. 1)
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006
prin urmatoarele moduri:
- Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original , cu valabilitatea
pe perioada de derulare a contractului inclusiv perioada de notificare a defectelor, in conditiile art. 90 alin.(1) din HG 925/2006 , care devine
anexa la contract, sau:
- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin.(3) din HG 925/2006. In acest caz,
suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0,5 % din pretul contractului.
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si la prima cerere de plata.
Garantia de buna executie va fi prezentata in original, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului. Prezentele
se completeaza cu cerintele subclauzei 4.2-Conditii Speciale Obligatorii.
În cazul ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facând dovada în acest sens)
garantia de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire.
( Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 –„Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”:
-Fonduri Europene: 76,8%
- Cofinantare nationala: 23.2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 2/9


Fisa de date
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordinul 314/2010;Ordinul 302/2011;Ordinul 313/2011;Ordinul 509/2011;O.U.G.30/12.04.2006;H.G.nr.782/2006;Ordonanta de urgenta nr.
74 din 29 iunie 2005;Legea nr. 554/2004;Legea nr. 215/2001;Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, publicata în Monitorul
Oficial nr. 204/2001;Legea nr. 500/2002;Legea nr. 273/2006;Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006;Legea nr.10/1995;H.G.
766/1997;Ordinul Comun nr. 2266/Nr.335;HG nr. 28/2008;HG nr. 1072/2003;Legea nr. 161/2003; HG nr. 925/1995; Legea
265/2006 ;Ordonanta de urgenta nr. 228/2008;Legea 50/1991;H.G. 51/1996;Ordinul M.D.L.P.L. nr.863/2008;Ordinul Ministerului Internelor si
Ref. Admin. nr. 597/ 2008; HG 273/1994;O.U.G. nr 77 din 27.11.2012;O.U.G. nr. 195/2005;Legea nr. 500/2002;Legea nr. 273/2006;Legea
nr. 82/1991; Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi
accesat site-ul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 3/9


Fisa de date
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele juridice române se prezinta în original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi
însotite de traducere autorizata si legalizata.
Conform Ordinului comun nr.2266/335/2012 se vor prezenta:
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180;
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva si irevocabila, pentru frauda,
coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) si Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier
judiciar al administratorului/directorului general.
Nota:In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanta;
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local
(indiferent de cuantumul acestora)– documentele prezentate trebuie sa ateste îndeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in
care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu
originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de
traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) si documente care sa ateste îndeplinirea
obligatiilor scadente (buget consolidat si buget local) in luna anterioara celei in care se depun ofertele (certificat de atestare fiscala eliberat
de organul fiscal competent si certificat privind plata impozitelor si taxelor locale).
Ofertantii din alte tari decat Romania vor prezenta documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul
de stat si fata de bugetul local din tara de origine emise de autoritatile competente din tara respectiva.
Nota:In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta";
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 );
Nota:In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
4.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1;
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
1.Vasilescu Radu Cristian- Director General;
2.Tudor Romulus-Director Tehnic;
3.Radu Maria - Director Economic;
4.Gherghescu Constantin- Director Comercial;
5.Ponorica Ion- Presedinte Consiliu de Administratie;
6.Hack Eduard-Florentin- Membru Consiliu de Administratie;
7.Simion Adrian - Membru Consiliu de Administratie;
8.Staicu Constantin Dan Dorin- Membru Consiliu de Administratie;
9.Cimpoaca Gheorghe Ninel- Membru Consiliu de Administratie;
10.Mariutan Alexandru- Membru Consiliu de Administratie;
11.Ciulei Tomita- Membru Consiliu de Administratie;
12.Petre Dumitru- Manager Proiect U.I.P. si Presedinte al Comisiei de evaluare ;
13.Zoita Manuela Claudia- Manager Financiar U.I.P.;
14.Muresan Florina Ramona- Membru Comisie de evaluare ;
15.Iliescu Gabriela - Membru Comisie de evaluare ;
16.Zegheru Ionut Aurelian- Membru Comisie de evaluare;
17.Croitoru Nicoleta - Membru Comisie de evaluare ;
18.Sala Marius Florin- Membru de rezerva in Comisia de evaluare ;
19.Coman Doina Cristina- Membru de rezerva in Comisia de evaluare -;
20.Gheorghe Patrascu Vasile – Reprezentantul în AGA al Municipiului Targoviste;
21.Badau Danut – Reprezentantul în AGA al Orasului Pucioasa;
22.Vladulescu Dragos – Reprezentantul în AGA al Comunei Dragomiresti;
23.Varzaru Nicolae – Reprezentantul în AGA al Comunei Ulmi;
24.Draghici Emil – Reprezentantul în AGA al Comunei Vulcana Bai;
25.Maricescu Constantin - Reprezentantul în AGA al Comunei Aninoasa;
26.Vasile Sorinel– Reprezentantul în AGA al Orasului Fieni;
27.Ionita Sorin Vasile - Reprezentantul în AGA al Comunei Gura Ocnitei;
28.Preda Ion- Reprezentantul în AGA al Comunei Branesti;
29.Dinu Constantin- Reprezentantul în AGA al Mun. Moreni;
30.Pavel Ion- Reprezentantul în AGA al Comunei Buciumeni;
31.Rusu Ion- Reprezentantul în AGA al Comunei Tartasesti;
32.Ene Octaviana- Reprezentantul în AGA al Orasului Racari;
33.Zoie Cristina - Reprezentantul în AGA al Comunei Sotânga;
34.Sandu Gabriel Danut – Reprezentantul în AGA al Comunei Voinesti;
35.Dinu Ilie - Reprezentantul în AGA al Orasului Titu;
36.Ionescu Marius - Reprezentantul în AGA al Comunei Razvad;
37.Moraru Mihai Laurentiu - Reprezentantul în AGA al Comunei Moroeni;
38.Dumitrescu Nicoleta Carmen - Reprezentantul în AGA al Orasului Gaesti;
39.Stoica Dorina- Reprezentantul în AGA al Consiliului Judetean Dâmbovita;

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Conform Ordinului Comun nr.2266/335/2012:
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru
persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si
legalizata.
- Pentru persoanele juridice române
Documente de confirmare:-Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din
care sa rezulte: : denumirea completa a operatorului, sediul social, persoane imputernice/administratori, sedii secundare, puncte de lucru,
filiale, sucursale, subunitati, domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica
domeniului obiectului contractului: COD CAEN 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentu fluide, sa se faca dovada autorizarii
conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.
-Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic în curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 4/9


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7).
Conform Ordinului comun nr.2266/335/2012:
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt
valoarea estimata a contractului în suma de 36.147.842 lei . întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu
de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul
Se vor prezenta: respectiv, disponibil la (www.ecb.int).
Formular nr.7-Declaratie privind cifra de afaceri; Pentru euro:anul 2012-4.4593 lei/euro; anul 2011-4.2391
Bilanturile contabile sau extrase de bilant înregistrat la organele lei/euro; anul 2010-4.2122 lei/euro;
competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente
echivalente.
Nota: Utimii 3(trei) ani sunt:2012,2011 si 2010.
Cerinta nr. 2: Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit acces la finantare în suma de: 12.049.281 lei si pentru o
pentru minim 8 luni de derulare a contractului, conform graficului de perioada de 8 luni.
executie, în valoare de:12.049.281 lei. In cazul depunerii unei oferte in asociere, demonstrarea
indeplinirii cerintei ,, Disponibilitati banesti, resurse reale
Ofertantul va demonstra, ca la momentul semnarii contractului, detine sau negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 8 luni de
va avea acces la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit derulare a contractului, conform graficului de executie, în valoare
confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a de 12.049.281 lei” va fi indeplinita de catre liderul asocierii.
asigura fluxul de numerar necesar pentru executia contractului de lucrari in
primele 8 luni de derulare a contractului, de la data ordinului de incepere, in
valoare de minim 12.049.281 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale
in desfasurare.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica,Formularul nr. 7B si
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 Formularul nr. 6.
din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de Nota: Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori,
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei cerinta privind cifra de afaceri va fi îndeplinita în întregime de
respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului
resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul
nr. 7B si Formularul nr. 6.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Completare Formular nr. 8.
Conform Ordinului comun nr.2266/335/2012, ofertantul va demonstra ca in
ultimii 5 ani a executat cel putin un contract similar de lucrari care sa fi avut Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic
ca obiect realizarea (constructie noua si/sau extindere si/sau reabilitare) a poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3)
cel putin 22 km de retele de canal in mediul urban, precum si punerea din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin
acestora in functiune. Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta
-Formularul nr. 8 – completat; persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are
-Copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A in
finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta
beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele
contractului) si locul executiei lucrarilor; tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor
- Procese-verbale de receptie finala, procese-verbale de receptie la din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si
terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina
faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.
in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit (puse in functiune). 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu
toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest
Nota: Lungimea retelelor care va fi luata in considerare este fie lungimea sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
totala a contractului, in cazul in care ofertantul a actionat/ actineaza ca unic Nota: Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori,
contractant, fie o parte din lungimea totala a contractului corespunzatoare cerinta privind experienta similara va fi îndeplinita în întregime
cu cota sa parte din participarea la asociere, in cazul in care ofertantul a fost de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
membru al unei asiocieri de operatori economici.
In cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant in oricare din
contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca dovada a implicarii o
declaratie din partea Antreprenorului General.
-Prin ultimii 5 ani se va intelege ultimii 5 ani pana la data limita de depunere
a ofertei.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, Completare Formularul nr. 16 (Declaratie privind partea/partile
eventual, intentia sa o subcontracteze: din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si
-În cazul în care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor specializarea acestora.
îndeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatiaFara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de
de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art.
subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include în
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situa?ia prevazuta de art. 691 din propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire. contractul respectiv.
În cazul în care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are
MENTIUNE: obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
Daca ofertantul câstigator va subcontracta o parte sau anumite parti din urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor încheiate subcontractantilor propusi.
între acesta si subcontractantii nominalizati în oferta, la data încheierii Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de
contractului de achizitie publica. art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii
din procedura de atribuire.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 5/9


Fisa de date
Informatii despre asociere: In cazul asocierii se vor prezenta:
Informatii despre asociere, daca este cazul, prezentarea Formularului 3 1. Informatii despre asociere(completare Formular nr.3);
completat si semnat. 2. Acord de asociere (completare Formular 3A);
Daca ofertantul este o asociere incadrarea in categoria Intreprinderilor mici 3. Imputernicire;
si mijlocii (IMM), se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Nota: in cazul in care ofertantul este o asociere incadrarea in
Unul din membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), se va analiza cu
contract, numirea sa fiind confirmata prin inaintarea unei imputerniciri in privire la asociere in ansamblu, fiecare din acestia incadrandu-
acest sens semnata de toti membrii asocierii. se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea
Oferta trebuie sa includa un acord preliminar de asociere, Model orientativ rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art.16, alin.
Formularul nr. 3A, urmand ca asocierea sa fie definitivata numai in cazul in (2) din legea 346.
care oferta comuna este declarata castigatoare.
Acordul va specifica urmatoarele:
- toti membrii asocierii declara ca isi asuma raspunderea solidara si
indivizibila pentru executarea contractului si ca, in eventualitatea in care
unul din membrii asocierii inceteaza sa mai fie membru al asocierii sau intra
in lichidare, membrii ramasi vor executa si finaliza Lucrarile;
-liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca
instructiuni pentru si in numele oricaruia si a tuturor membrilor asocierii,
angajand astfel raspunerea individuala si solidara a acestora;
-liderul asocierii se obliga, in cazul atribuirii contractului, sa legalizeze
asocierea, pana la data incheierii contractului de achizitie publica;
-toti membrii asocierii se oblige sa ramana in asociere pe toata durata de
executie a contractului;
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu independent care atesta ca acesta are implementat, conform
SR EN ISO 9001. ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile
care fac obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul
management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard,
urmeaza a fi atribuit. trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi stabilite de acesta.
prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu
urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca
îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate cu independent care atesta ca acesta are implementat, conform
SR EN ISO 14001. ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru
activitati care fac obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atribuit.
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor
management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile
urmeaza a fi atribuit. pe care le aplica în îndeplinirea contractului de lucrari, nu
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi afecteaza mediul.
prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica în
îndeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 6/9


Fisa de date
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


DB-GA-RB-04

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
180 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice prevazute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos:
Organizarea Lucrarilor – Formular nr. 12;
a)Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse
care sa prezinte, in special,urmatoarele:
1.Limitele instalatiilor;
2.Cladiri;
3.Zone de depozitare;
4.Accese in santier;
5.Lucrari temporare;
Plansa va include dimensiuni si etichete.
b)Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul);
Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru
demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare
necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente.
Metodologia pentru realizarea lucrarii - Formular nr. 13
Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru
pentru componentele majore ale Lucrarilor.
Program - Formular nr. 14;
Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru
realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:
1.Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.
2.Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
3.Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.
4.Secventierea, derularea in timp si durata testelor.
5.Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru inaintarea acestora.
6.Etape esentiale.
Resurse (personal si instalatii/echipamente) – Formular nr. 15;
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care
sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta in lei.
Propunerea financiara va contine:
(a)Formularul de oferta - Formular nr. 11;
(b)Anexa la oferta;
(c)Listele de cantitati;

Nota 1:
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.
Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.
Corectarea Erorilor: Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului, cu respectarea legilor aplicabile. În
cazul în care ofertantul nu accepta corec?ia acestor erori, atunci oferta va fi considerata neconforma, în conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile.
Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: daca exista o discrepan?a între pre?ul unitar ?i pre?ul total, se ia in considerare pre?ul
unitar, iar pre?ul total va fi corectat corespunzator iar daca exista o discrepan?a între litere ?i cifre, se ia în considerare valoarea exprimata
în litere, iar valoarea exprimata în cifre va fi corectata corespunzator.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 7/9


Fisa de date
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod corespunzator:
- Scrisoare de înaintare (Formular nr. 9);
- Împuternicire (Formular nr.10);
- Formularul de Oferta ( Formularul nr.11) si anexa la formularul de oferta;
- Garantia de participare (Formular nr. 1);
- Toate celelalte documente solicitate (cf. cerintelor de mai jos).
Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta în mai multe volume, cu conditia includerii în oferta a unui opis general care sa identifice si sa
numeroteze toate volumele, indicând si cuprinsul acestora. De asemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicând numerotarea
paginilor, fiecare pagina va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau împuternicit sa angajeze ofertantul în contract.
Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce în plicuri (colete) distincte, sigilate si marcate
corespunzator.
În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea vor fi semnate si parafate conform prevederilor
legale.
Ofertele (inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise doar urmatoarele:
a) adresa Autoritatii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP al anuntului de participare la procedura de atribuire a
contractului;
c) precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA ....”.
d) numele/denumirea Ofertantului.
-Ofertele se vor depune in 4 exemplare pe suport de hartie (1 original + 3 copii), semnate si stampilate, la registratura S.C. COMPANIA DE
APA TARGOVISTE –DAMBOVITA, STR. I. C. BRATIANU nr. 50, TARGOVISTE, Jud. DAMBOVITA, cod postal 130055, Tel.+40 245
620791/614403.
-Plicul/coletul va contine si un CD cu o copie electronica a propunerii tehnice si propunerii financiare. În cazul în care exista discrepante între
versiunea electronica si versiunea tiparita, originala, va fi luata în considerare aceasta din urma.
Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata mai sus, însotite de o scrisoare de înaintare.
Aceasta NU se va introduce în colet decât daca oferta este transmisa prin posta.
La deschidere, Autoritatea Contractanta solicita sa se prezinte în plic separat urmatoarele:
-împuternicire din partea persoanei autorizate sa reprezinte ofertantul la procedura pentru persoanele care participa la sedinta de
deschidere din partea ofertantilor;
- copie dupa actul de identitate al persoanelor care participa la deschidere din partea ofertantilor;
- dovada constituirii garantiei de participare, în original si copie,
- dovada ca ofertantul/ofertantii reprezinta o întreprindere mica sau mijlocie, pentru ofertantii care vor depune garantia de participare în
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
În cazul în care ofertantul nu transmite printr-un reprezentant plicul care contine documentele solicitate la sedinta de deschidere, coletul cu
oferta va fi ambalat în mod asemanator coletelor transmise prin posta.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 –„Extindere si modernizarea sistemelor de
apa si apa uzata in Judetul Dambovita”-Cod SMIS 19353.
Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII


Intreaga documentatie de atribuire este atasata prezentului anunt si este disponibila la adresa de internet www.e-licitatie.ro.
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai
mic pret o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul
cel mai scazut.
Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectelor.
Toate documentele vor avea:semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termene de valabilitate la
data depunerii ofertelor
Pentru documentele exprimate in alte monede dacat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre
Banca Centrala Europeana (www.ecb.int).pentru anul in care a fost emis documentul.
In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat
in parte. Astfel daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind
cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garntiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.
Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei din Legea 346/2004 din care
sa rezulte ca se incadreazaa in categopria IMM-urilor.
Modul de indeplinire a criteriilor de calificare , de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul 509 din 14 septembrie 2011 privind
formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.
- Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul si împrejurimile, pentru a fi în masura sa evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si
riscurile, toate datele care le-ar putea fi utile în întocmirea ofertelor lor. Ofertantii trebuie sa informeze în scris Autoritatea Contractanta despre
intentia de a vizita amplasamentul, cu cel putin 72 de ore înainte. La prima solicitare primita, se va posta pe www.e-licitatie.ro data stabilita
pentru vizita pentru a putea participa toti cei interesati. Concluziile vizitei vor fi consemnate într-un proces verbal alcatuit împreuna cu
participantii care va fi postat tot pe www.e-licitatie.ro. Se va organiza o singura sedinta de vizitare a amplasamentului.
Nota:Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in original sau copie legalizata documentele prezentate de operatorii economici in
copie conform cu originalul sau copie simpla, acolo unde se considera necesara verificarea autenticitatii informatiilor prezentate.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Contestatiile se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G.
34/2006.Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA

Adresa postala: Bulevardul I.C. Bratianu nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Tel. +40 245614403, Email: secretariat@catd.ro,
Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-05-2013 14:56 Pagina 9/9

S-ar putea să vă placă și