Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa post cu atributii SSM

Atributiile si raspunderile ce revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru


lucratori

Aprob

Director General
……………….

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa
nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana,
cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca.
Lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru

1
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Alte atributii :
j) sa aplice masurile de securitate la constatarea starii de pericol grav si iminent de
accidentare ;
k) sa isi insuseasca masurile de prim ajutor si sa le aplice in cazul accidentarii persoanelor
participante la procesul de munca.

Salariat

Nume si prenume ……………………………

Semnatura             .…………………………

2
ANEXA nr. 1
la fisa postului a salariatului …………………………………….
  Clauze privind securitatea si sanatatea in munca :

1. Am luat la cunostinta de conditiile de munca, riscurile la care ma expun la


locul de munca, precum si masurile de prevenire a accidentelor de munca pe
care le accept.

2. Am luat la cunostinta continutul instructiunilor proprii de securitatea muncii


privind folosirea si intretinerea echipamentelor tehnice, a activitatilor pe care
le voi desfasura la locul de munca, pe care mi le-am insusit, le voi respecta si
aplica in timpul activitatii.

3. Am luat la cunostinta ca la prezentarea la locul de munca trebuie sa fiu


odihnit, in stare normala de sanatate, sa nu fiu sub influenta bauturilor
alcoolice si sa nu parasesc locul de munca unde imi desfasor activitatea, fara
acordul sefului ierarhic superior.

4. Am fost instruit pe linie de securitate si sanatate in munca la angajare si la


locul de munca in conformitate cu legislatia in vigoare si voi participa cu
regularitate la instructajele periodice.

5. Inaintea punerii in functiune si folosire a echipamentelor tehnice din dotare,


cu care urmeaza sa lucrez, le voi verifica si controla daca functioneaza
normal, fara sa intervin pentru repararea acestora, comunicand personalului
autorizat sa efectueze operatii de reparatii si intretinere la acest echipament.

6. Am luat la cunostinta sa respect dispozitiile primite de la conducatorul direct.

7. Am luat la cunostinta sa anunt orice defectiune tehnica sau alte situatii care
constituie un pericol si sa aduc la cunostinta conducatorului de munca orice
incident sau accident suferit de mine si de ceilalti membri din colectiv,
inclusiv accidentele de circulatie suferite de persoanele de la firma unde sunt
angajat.

8. Am luat la cunostinta ca nerespectarea sau neluarea masurilor de securitate


si sanatate in munca constituie contraventie sau dupa caz infractiune.

3
9. Voi respecta strict atributiile si raspunderile pe linie de securitate si sanatate
in munca stabilite de conducerea societatii, conform prevederilor legale.

10. Am luat la cunostinta sa respect traseul de deplasare de la domiciliu la


locul de munca pe care l-am declarat.

2. Obligatiile lucratorilor pe linie de situatii de urgenta ( protectie impotriva


incendiilor si protectie civila ):
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

-să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la


cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei,
după caz;

-să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura


şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

-să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale


sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

-să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă


orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei
situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva
incendiilor;

4
-să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

-să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în


cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

-să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are


cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

–Sa intretina si sa foloseasca in scopul pentru care au fost realizate dotarile


pentru apararea impotriva incendiilor;
–Sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o
stare de pericol.
–să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de
conducătorii instituţiilor publice, ai agenţilor economici ori ai organizaţiilor
neguvernamentale, după caz;
–să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse, în condiţiile legii,
de autorităţile competente sau de personalul învestit cu exerciţiul autorităţii
publice din cadrul serviciilor publice de urgenţă;
–să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice
mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa
producerii sau producerea oricărei situaţii de urgenţă despre care iau
cunoştinţă;

5
–să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz,
inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de
muniţie sau elemente de muniţie rămase neexplodate;
–să participe la pregătirea de protecţie civilă la locul unde îşi desfăşoară
activitatea;
–să participe la întreţinerea adăposturilor din clădirile proprietate personală
şi, în caz de necesitate, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din teren;
–să-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerva de
alimente şi apă, precum şi alte materiale de primă necesitate pentru
protecţia familiilor lor;
–să permită, în situaţii de protecţie civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de
intervenţie în incinte sau pe terenuri proprietate privată;
–să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate
privată sau aparţinând asociaţiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără
plată, precum şi accesul persoanelor autorizate, în vederea întreţinerii
acestora;
-să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de
dezastre, potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către
autorităţile abilitate;

NOTA :
In cazul in care nu voi respecta strict una din clauzele mentionate mai sus,
raspunderea juridica in cazul in care voi suferi un accident de munca imi
revine.

6
 

Incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Angajator                                                                                             Angajat

S-ar putea să vă placă și