Sunteți pe pagina 1din 109

INTRODUCERE

Transform rile care au loc ast zi n construc ia de ma ini sunt ndreptate, n primul rnd, spre realizarea unei dezvolt ri dinamice a produc iei ma inilor-unelte cu comand numeric (CN), inclusiv a centrelor de prelucrare i a sistemelor flexibile de prelucrare. Performan ele actuale n domeniul sistemelor de comand automat , al tehnicii de microprocesor, al electromotoarelor i al automatiz rii electropneumatice au deschis largi posibilit i pentru automatizare nu numai n produc ia de serie mare i de mas , dar i n produc ia de serie mic reprezint circa din volumul global de produc ie. Una din condi iile dezvolt rii stabile a economiei rii este lucrul efectiv de produc ie, principal . i mijlocie, produc ia care n construc ia de ma ini

perfectarea metodelor tehnologice a elabor rii ma inilor unelte este de importan

Ma inile unelte instalate n anii 60 75 snt tehnologic vechi, de aceea ele necesit s fie schimbate pe ma ini unelte mai progresive, cu control numeric, linii moderne automate, benzi de transport. Starea economic actual a Republicii Moldova impune ramurii construc iei de ma ini un caracter de producere n serii, n limitetele c reia n din volumul total al produc iei din ramura dat . Cre terea dot rii tehnice cre terea productivit ii. Dot rile tehnice i propun, n principal, perfec ionarea tehnologiei, cre terea nivelului de mecanizare i automatizare, integrarea sistemelor automatizate de conducere a proceselor tehnologice . n ritmuri accelerate cre te folosirea tehnicii de calcul pentru automatizarea proceselor tehnologice. n condi iile actuale de pia , cnd valoarea raportului dintre cerere i ofert scade, este necesar de a g si posibilit i de echilibrare prin reducerea cheltuielilor de producere i/sau cre terea calit ii de produc ie. i reconstruc iilor ntreprinderilor va permite s se efectuieze mecanizarea i automatizarea procesului de produc ie, astfel nct aceasta s devin surs de baz n rile industrial dezvoltate se produc circa 75%

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

1. COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIC

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

Sarcina proiectului: proiectarea unei tehnologii de fabricare a piesei Carcas conform urm toarelor surse: Date ini iale: - desenul de execu ie a piesei; - programa anual , buc N = 2000 buc; - procentul prev zut de piese de rezerv - Literatur i pentru rebut tehnologoc, = 15%; - num rul necesar de piese la asamblarea articolului m = 1.

.003.429

tiin ific , normative tehnice, cataloage, pa apoartele MU .a. literatur didactic n

ramura constructoare de ma ini.

Fig.1.1. Desenul de execu ie al piesei

.003.429

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

Fi .1.2. Piesa prezentata in softul SolidWorks

1.1. ANAL ZA DESENEL I A CERIN EL R TE NICE

DE EXE

E, A PIESEI DE PREL

RAT

1.1.1. Analiza desenului de execu ie


Desenul de execu ie constituie practic cel mai important document pentru elaborarea procesului tehnologic de fabrica ie a unei piese. Aflat n fa a unui desen de execu ie pentru care urmeaz s proiecteze tehnologia, inginerul tehnolog execut o verificare a acestuia. Verificarea poate lua 2 aspecte: - are loc o verificare a respect rii cerin elor standardelor n vigoare referitoare la modul de ntocmire a desenelor i de nscriere a cerin elor tehnice. Aceast etap implic n mic m sur cuno tin e de tehnologie; - a doua component a verific rii esen ial pentru execu ia piesei, o constituie examinarea tehnologicit ii de fabrica ie a acesteia. n cazul cnd se constat existen a unor lipsuri n desen, este necesar ca tehnologul s ia leg tura cu proiectantul utilajului sau cu reprezentantul autorizat al acestuia. Desenul de execu ie trebuie s cuprind toate datele necesare execu iei piesei. Aceste date privesc construc ia piesei, forma, dimensiunile, toleran ele, gradul de finisare, materialul.

i

P i
ata

Mod

Coala

Nr. docum nt

Semn t.

Se impune ca num rul de cote existente pe un desen de execu ie s fie minim; nu este admis repetarea aceleia i cote pe alte vederi ale cotei. Unele din elementele de baz ale cerin elor tehnice sunt toleran ele de m rime, toleran ele de form i amplasarea suprafe elor, ct i m rimea rugozit ii elementelor piesei. Toleran ele de m rime 25346 82, toleran ele de form 2789 73. i amplasare de 24643 81, sunt reglementate de parametrii de rugozitate

1.1.2. Piesa ca entitate de prelucrat


Piesa dat face parte din clasa corpuri i se nume te Carcas cu num rul de cod .003.429. Conform desenului de execu ie, semifabricatul este ob inut prin turnare, din O el 20Cr13T GOST 2176 77 sau FC 15 GOST 1412 85. Piesa are dimensiuni de gabarit 127v125 i masa ei este 4,5 kg, este o pies de revolu ie simpl . Aceast pies are suprafe e cilindrice exterioare i interioare, suprafe e frontale, un canal exterior care este efectuat la capatul drept prin strungire. Dup cum se vede din desenul de execu ie avem indicate precizii de form la unele suprafe e. n timpul prelucr rii mecanice noi trebuie sa luam n vedere aceste restric ii. Daca ele nu vor fi respectate piesa data n ansamblu va crea probleme n fnc ionare, termenul de func ionare va fi foarte mic, adic nu se vor respecta termenii de garan ie a unit ii de asamblare date. Cerin ele tehnice prescrise pe desenul de execu ie al piesei: 1. Cerin e tehnice de turnare conform U 26 06 166 82; 2. Razele i nclin rile de turnare conform GOST 3212 57; 3. Toleran a la dimensiunile de turnare conform clasei a III-a GOST 2009 55; 4. Dimensiunile neindicate pe desenul de execu ie al piesei: H14; h14; sIT14/2.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

1.1.3 Graful rela iilor dimensionale liniare

Fig.1.3. Graful rela iilor dimensionale liniare

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

1.1.4. Materialul piesei


Materialul piesei este O el 20Cr13T GOST 2176 77. Piesele care se fabrica din acest material sunt ca: corpuri, carcase, arbori i alte piese care trebuie sa aiba o elasticitate nalta i totodat o rezisten nalt . nlocuitorul acestui material poate fi FC 15 GOST 1412 85, avnd ni te caracteristici asemanatoare cu materialul precizat mai sus. Tabelul 1.1. Componen a chimic a o elului 20Cr13T Material Carbon C; % Cremniu Si; % 0,2-0,8 Manga n Mn; % 0,3-0,8 Crom Cr; % 12-14 Nichel Ni; % 0,5 Cupru Cu; %
e0,3

Sulf S; % 0,025

Fosfor P; % 0,03

20Cr13T 0,16-0,25

Tabelul 1.2. Propriet ile mecanice ale o elului Grupa o elului Marca o elului Limita de Limita de rezisten la ntinderea curgere ntindere relativ W T; WB; W; % kgs/mm2 kgs/mm2 45 60 16 CompriRezilien a marea EH; relativ kgsm/cm2 ]; % 40 6,0 Regim de prelucrare termic C lire la 11000C, r cirea n ap .

Austenit

20Cr13T

1.2. ANALIZA SARCINII DE PRODUC IE


Conform sarcinii, privind proiectul de licen este prev zut modificarea proceselor tehnologice i de fabricare a pieselor existente la uzin , alc tuite pentru tipurile concrete de produc ie. O importan hot rtoare asupra elabor rii procesului tehnologic revine cunoa terii caracterului produc iei m rimea lotului. Volumul de produc ie determin caracterul de fabricare, adic : serie, mas sau unicat. n acela i timp i dimensiunile, i masa piesei de fabricat influen eaz tipul de producere. n raport cu caracterul produc iei vom indica pe parcursul memoriului explicativ alegerea unor metode de prelucrare mai productive, func ie de evaluare a costului de produc ie. Alegerea metodei de prelucrare se face innd cont de urm torii factori: - productivitatea ma inilor unelte; - condi iile tehnice impuse piesei; - m rimea coeficientului de precizie total; - num rul opera iilor ce trebuiesc realizate; - indicii tehnico economici ce pot caracteriza fiecare mod de prelucrare. Pentru piesa dat , cu gabaritele sale i forma suprafe elor poate fi ra ional de inclus efectuarea opera iilor de prelucrare pe ma ini unelte universale, datorita simplita ii ei i rentabilitatea pre ului de
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

cost al utilajului, dar se tie c un material este u or prelucrabil prin a chiere atunci cnd este posibil de utilizat viteze mari de a chiere, cu cheltuieli minime de scule, cu solicit ri mecanice i energetice reduse, cu ob inerea unei rugozit i optime a suprafe ei prelucrate, i astfel este ales un utilaj cu comand numeric . date ini iale: - programul anual N= 2000 buc.; - procentul de piese de schimb F =15%; - num rul de piese n mecanizm m = 1 buc. Num rul total de piese fabricate este calculat dup formula:
N ! N 1 * m * (1 F ) ! 2000 * 1 * (1 0,15) ! 2300 buc 100

Num rul de piese n lot n se calculeaz astfel:

n!

*a 2300 * 3 ! ! 27 . 16 } 27 buc . F 254

unde: a num rul de lans ri, a=3 zile; F fondul real de timp, F=254 zile. Conform sarcinii de produc ie programul anual alc tuie te 2000 buc i. Masa acestei piese constituie 4,5 kg, n dependen serie mare. de greutatea piesei i programei anuale primim tipul de producere

PIESEI 1.3.1. Metode de fabricare a semifabricatului tehnic posibile


Metoda de ob inere a semifabricatului se alege n dependen de destina ia piesei, de material, de cerin ele tehnice, de tipul produc iei, ct i economicitatea ob inerii ei. Piesa este din clasa Carcase semifabricatul este ob inut prin turnare. Conform cerin elor tehnice, toleran a la dimensiunile de turnare se iau conform clasei a III-a de precizie GOST 2009 55. Conform GOST 26645 85 stabilim metodele posibile de fabricare a semifabricatului turnat. 1. Turnarea dup modele gazificate n forme de nisip; 2. Turnarea n forme de nisip-lut umede din amestecuri cu o umeditate redus (pn la 2,8%), din amestecuri nalt rezistente (>160kPa ), cu ndesire nalt unit i; 3. Tunnarea n forme de nisip nt rite, uscate sau uscabile, vopsite cu acoperiri pe baz de ap , pulverizate sau cufundate; 4. Turnarea n cochili cu miezuri de nisip;
Pagina

Mod

Coala

1.3. ALEGEREA METODEI DE FABRICARE A SEMIFABRICATULUI

i omogen pn la duritatea nu mai jos de 90

Proiect de an la TCM
Nr. document Semn t. Data

5. Turnarea n forme de nisip-lut umede din amestecuri cu o umeditate de la 2,8 pn la 3,5% i rezistente 120160 kPa, cu nivel mediu de ndesire, pn la o duritate nu mai mic de 80 unit i; 6. Tunnarea n forme de nisip nt rite, uscate sau uscabile, vopsite cu acoperiri pe baz de ap , pulverizate, cufundate, date cu periu a sau cu acoperiri autouscabile; 7. Turnarea n forme de nisip-lut umede din amestecuri cu o umeditate de la 3,5 pn la 4,5% i rezistente 60120 kPa, cu nivel de ndesire nu mai jos de 70 unit i. 8. Tunnarea n forme de nisip nt rite, uscate sau uscabile, vopsite cu acoperiri autouscabile sau autont ribil , vopsite cu periu a; 9. Turnarea n forme de nisip-lut umede din amestecuri cu o umeditate ridicat , mai mare de 4,5% i rezisten redus (pn la 60 kPa), cu nivel de ndesire redus, pn la o duritate mai jos de 70 unit i; 10. 11. Tunnarea n forme de nisip nt rite, uscate sau uscabile, nevopsite; Turnarea n forme din amestecuri lichide autont ribile.

1.3.2. Metoda de fabricare a semifabricatului economic acceptabil


Alegerea metodei economic accesibile se va face prin calcule tehnico economice din dou variante posibile. Vom calcula sinecostul semifabricatului prin ambele metode posibile de ob inere pentru produc ia de serie medie. Pentru alegerea mai efective a unei metode de ob inere a semifabricatului vom efectua calculul i descrierea acestor dou metode cu enumerarea avantajelor i dezavantajelor fiec rei metode. Alegerea a dou variante, care snt apropiate de cea optimal , se va face pe baza compara iei treptelor de precizie a suprafe elor turn turii. A a dar, ree ind din faptul c fiecare metod asigur o anumita treapt de precize, alegem metodele IV i X, turnarea semifabricatului n cochilie i forme nisip lut. Metoda a IV a turnarea n cochilii cu miezuri de nisip. Metoda a X a ,turnarea n forme de nisip lut. Stabilim precizia dimensional asigurat de ambele metode: Metoda IV a (5 11T), alegem 8, metoda a X a (7 13T), alegem 8. Alegem rndurile adaosurilor la ambele matode: Metoda a IV a (1 3), alegem 2, metoda a X a (2 5), alegem 3. Dintre aceste dou metode de ob inere a semifabricatului trebuie s alegem varianta economic . Pentru a alege aceast variant este necesar de a efectua calculul costului semifabricatului. Stabilim toleran ele dimensiunilor liniare, determin m adaosul de prelucrare mecanic turn turii. Datele ob inute le ntroducem n tabelul 1.3. a

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

10

Pentru a efectua calculul tehnico-economic, este necesar de calculat volumul total al adaosului, masa adaosului i masa semifabricatului. Pentru aceasta este necesar de efectuat schi a piesei cu adaosul necesar pentru ambele metode. Pentru a afla volumul semifabricatului e nevoie de a mp r i n figuri mai simple, determinnd volumul fiec rei dintre ele. Tabelul 1.3. Datele ini iale pentru calculul procedeului ra ional de ob inere a semifabricatului Adaosurile de prelucrare, Z (A) Toleran ele dimensiunilor, Td, mm nclin rile de formare, , grade Procedeul de turnare n cohelie n forme nisip lut Z (A)
0 127 f9 ( 0..043 ), 143

Dimensiunile suprafe elor piesei, mm

Dimensiunile suprafe elor piesei turnate, mm

Td 1,6 110'

Z (A) 3,2

Td 1,6 155'
130,2(+1,6)

3,2

25,3+0,1 29, 70,


 38 H8 ( 0 0.039 ),

3,0 3,0 3,2

1,0 1,0 1,4

110' 220' 220'

3,0 3,0 3,2

1,0 1,1 1,4

130' 255' 255'

22,3(+1,0 ) 32(+1,10) 66,8(+1,4 ) 35(+1,1 ) 35(+1,1 ) 79,8(+1,4 )

3,0 3,0 3,2 2,8 3,0 3,0 2,4 2,4 3,2

1,1 1,1 1,4 0,9 1,2 1,2 0,8 0,64 1,6

35' 35' 135'

3,0 3,0 3,2 2,8 3,0 3,0 2,4 2,4 3,2

1,1 1,1 1,4 0,9 1,2 1,2 0,8 0,64 1,6

40' 40' 155'

 40 H9( 0 0.062 ),

 82 H9( 0 0.087 ),

12 , 53 , 50 , 10 , 40.2 Js4 ( 0 0.03 ) , 125 h11( 0 0.25 ) ,

12,4(+0,9) 53(+1,2) 53,1(+1,2) 11,2(+0,8) 4,4(+0,64) 128,2(+1,6)


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

11

Fig.1.4. Semifabricatul turnat Volumul semifabricatului este determinat cu ajutorul soft-ului SolidWorks.
3 3

V V
Greutatea semifabricatului:
1

1 2

! 562767 mm

! 568959 mm

G !V G !V
2

 V ! 5.00 kg V ! 5.06 kg

Coeficientul de utilizare a mterialului: K 1 u .m . ! Gp G


1 sem

4.5 ! 0 .9 5.00

K 2 u.m. !

Gp G
2 s/ f

4.5 ! 0.88 5.06

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

12

Sinecostul semifabricatului turnat n forme nisip lut:

S C S s / f ! i Q K T K C K B K M K 4 Q q des ; lei 1000 1000


unde: Ci pre ul unei tone de semifabricat; C i = 290 lei; KT coeficient, ce depinde de precizia turn turii; KT = 1; KM coeficient, ce depinde de material; KM = 1,22; KC coeficient ce depinde de grupa de complicitate a turn turii. KC = 1; KB coeficient, ce depinde de greutatea turn turii. Pentru turn turi cu greutatea 3..10 kg se recomand KB = 0,91; K coeficient ce depinde de volumul de producere, K = 1; Sdes pre ul unei tone de a chii, lei.
32 290 Ss / f ! ! 1.78lei. 5 .06 1 1.22 1 0.91 1 5 .06 4.5 1000 1000

Sinecostul semifabricatului n cochilie:

S C S s / f ! i Q K T K C K B K M K n Q q des , lei 1000 1000


unde: KT coeficient, ce depinde de precizia turn turii; KT = 1; KM coeficient, ce depinde de material; KM = 1; KC coeficient ce depinde de grupa de complicitate a turn turii. KC = 0,92; KB coeficient, ce depinde de greutatea turn turii. Pentru turn turi cu greutatea 2..5 kg se recomand KB = 0,5; K coeficient ce depinde de volumul de producere, K = 0,83.
32 290 Ss / f ! ! 2.17 lei . 5 1 .2 1.1 * 0.92 0 .83 1 .5 5 4 .5 1000 1000

Tabelul 1.4. Compararea a dou variante de ob inere a semifabricatului Variante I II Turn tur n form de Turn tur n form de Felul semifabricatului nisip lut cochilie Treapta de precizie a cotelor 7 13T 5 11T Greutatea semifabricatului, kg 5.06 5 Coeficientul de utilizare Ku.m. 0,88 0,9 Sinecostul S s-f, lei 1,78 2,17 Efectund aceste calcule observ m c , pentru turnarea semifabricatului n forma nisip lut este necesara o mai mare cantitate de material ca n cochilie, ns sinicostul este mai mic, deoarece turnarea n cochilie este mai scump ca turnarea n forme nisip lut.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

13

1.4. ANALIZA TEHNOLOGIC A CONSTRUC IEI PIESEI 1.4.1. Forma geometric a piesei
Uitindu ne la desenul de execu ie al piesei i innd cont de toate cerin ele tehnice ale piesei putem zice c folosirea tehnologicit ii presupune consumul unui volum de munc optim, consum optim de materiale, timpul optim de preg tire a produsului spre confec ionare. nainte de a fi dat n produc ie, produsul e bine analizat la tehnologicitate de c tre tehnolog, care va elabora procesul tehnologic de prelucrare sau de asamblare a produsului. Piesa Carcas cu num rul de cod .003.429 prezint prin sine un corp n trepte, destul de rigid, din O el 20Cr13T GOST 2176 77 i configura ia conturului nu prezint dificult i pentru alegerea semifabricatului. Deoarece piesa are o configura ie nu prea complicat , pentru prelucrarea ei ne trebuie doar dispozitive universale pentru bazarea (instalarea), fixarea ei i orientarea fa a chietoare. de scula

1.4.2. Orientarea i fixarea piesei


Opera ia prin care pesa se a eaz i se fixeaz n pozi ie corespunz toare prelucr rii este definit ca instalare. n opera ia de instalare pot ap rea urm toarele erori: - eroare de bazare, care este definit ca fiind varia ia de pozi ie a suprafe ei prelucrate fa a de baza de referni , cauzat de baza tehnologic ; - eroare de fixare se defineste de asemenea ca fiind varia ia de pozi ie a suprafe ei prelucrate fa a de baza de referin , determinat de for ele de fixare. Eroarea real de instalare depinde de schema dispozitivului de a ezare, prindere i fixare a piesei de prelucrat. Pentru piesa data este folosit ca dispozitiv universal de prindere i fixare, mandrin cu trei bacuri.

Fig.1.5. Schema. Instalarea A a semifabricatului


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

14

Fig.1.6. Schema. Instalarea B a semifabricatului

1.4.3. Dimensionarea constructiv a piesei


Pe ma ini unalte se pot realiza dimensiuni liniare sau unghiulare, ma inile unealte pot oferi un reper pentru dimensiuni n form de baze tehnologice. Baza tehnologic pote fi de contact sau de reglare. n primul caz repetarea cotei tehnologice se face de la suprafa a cu pozi ie definit dispozitivului prin contact fizic, n al doilea caz reperarea cotei tehnologice se face de la o suprafa generat anterior sau de la repere special materializete. a

1.4.4. Cerin e tehnice depozi ie reciproc


Cele mai precise suprafe e a piesei sunt: suprafa ele cilindrice interioare cu 38H8, 40H9 i
82H9 cu o rugozitate de Ra = 2,5 i suprafa a cilindric exterioar cu 127f9 cu rugozitatea Ra=2,5.

Celelalte suprafe e sunt executate dup trepte de precizie mai joase avnd rugozitatea Rz=20..40 Suprafa a cilindric exterioar cu 127f9 trebuie s aib b taia radial fa de suprafa a

cilindric interioar 38H8 nu mai mare de 120 m, i bataia frontal circular nu mai mare de 60 m, deci rezulta c piesa trebuie instalat n asa mod nct s satisfaca cerin ele date, legnd suprafe ele ntre n procesul de generare a lor.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

1.4.5. Analiza cantitativ


Aprecierea cantitativ se efectueaz cu ajutorul unor indici sau caracteristici cum ar fi:
- volumul de munc la confec ionarea produsului; - nivelul tehnologicit ii construc iei reie ind din volumul de munc ; - pre ul de cost al produsului; - consumul de materiale, energie, indicatori de precizie.

n principiu, se consider c o pies este tehnologic dac :


- e posibil asimilarea fabrica iei piesei n scurt timp; - se pot folosi procedee tehnologice moderne, de mare productivitate; - e posibil o organizare optim a fabrica iei, controlului i ncerc rii diferitelor subansambluri, piesei

sau a ma inei n ntregime. Tehnologul va urm ri urm toarele aspecte:


- prelucrabilitatea prin a chiere; - forma constructiv a piesei; - posibilitatea folosirii unor elemente ale piesei n calitate de baze de referin , de a ezare, de fixare; - modul de prescriere a toleran elor i a rugozit ilor suprafe elor prelucrate; - gradul de unificare i normalizare a piesei i a elementelor acesteia.

La construirea unor piese aparte trebuie s satisfacem nu numai cerin ele de exploatare, dar i cerin e fa de ra ionaliotatea economic a construc iei piesei. Cu ct mai mic e manopera i costul Tabelul 1.5. Caracteristica dimensiunilor piesei Nr. suprafe ei schi ate 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dimensiunea nominal prelucrat , mm
127 f9 25,3 29 70 38 H8 40 H9 82 H9

fabrica iei piesei, cu att ea este mai tehologic . Parametrii rugozitatea suprafe ei prelucrazte, Q m Ra 2,5 Rz 20 Rz 40 Rz 40 Ra 2,5 Ra 2,5 Ra 2,5 Ra2,5 Rz40 Ra2,5 Rz40 Rz40 Ra2,5 Rz40 Rz40 Ra2,5 Ra2,5 Ra2,5 Ra2,5
Pagina

Toleran a la Prelucrare, Qm
0.043 0 .143

Treapta preciziei de prelucrare 9 10 12 12 8 9 9 9 9 9 14 9 11

+0,1
0.21 0 .21 0.35 0 .35 0.033 0.033 0.062 0.062 0.087 0.087 0.018 0.018 0.25 0 .25 0.35 0 .35 0.15 0 .15 0.12 0 .12 0.25 0 .25

12 53 50 10 4 0.2 125 h11

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

16

Treapta de precizie media a piesei:

Pm !
unde: Pm valoarea medie a preciziei; Pi clasa de precizie;

Pn n
i i

Ni num rul de suprafe e pentru fiecare clas de precizie. Tabelul 1.6. Caracteristica de precizie a dimensiunilor Treapta de precizie, Pi 8 9 10 11 12 14 Suma Num rul de suprafe e pentru fiecare treapt ,ni 1 7 1 1 2 1 13 Pi*ni 8 63 10 11 24 14 130

Pm !
Calcul m coificientul de precizie Kp:
K p ! 1

130 ! 10 13

1 1 ! 1 ! 0,9 Pm 10

Calcul m coeficientul de utilizare a materialului. Trebuie de men ionat c acest coeficient se calcul dup alegerea semifabricatului.
K u .m ! q 4 .5 ! ! 0. 9 Q 5

unde: q masa piesei, kg; Q masa semifabricatului, kg.

1.5. SUCCESIUNEA FAZELOR TEHNOLOGICE LA PRELUCRAREA SUPRAFE ELOR ELEMENTARE


Pentru fiecare suprafa tehnologice. n dependen de asigurarea tuturor criteriilor constructive ale piesei, preciziei dimensionale prescrise, de asigurarea preciziei de form , asigurarea rugozota ii, determin m succesiunea fazelor, care le vom introduce n tabelul 1.7.
Pagina

elementar , analiz m toate variantele posibile de succesiuni de faze

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

17

Tabelul 1.7. Succesiunea fazelor tehnologice Suprafa a Tr. de pr. IT 16 IT 15 IT 13 IT 12 IT 11 IT 10 IT 9 IT 8


127 f9 25,3 29 70 38 H8 40 H9 82 H9

12

53

50

10

Semifabricat sd ss sd sd sf sd sf sd sd ss sf sf sf ss sf sf sf sf sf sf sd ss sd ss

unde: sd strungire de degro are; ss - strungire de semifinisare; sf - strungire de finisare.

1.6. ELABORAREA PLANULUI DE OPERA II INSTALARE

I A SCHEMELOR DE

1.6.1 Comasarea ntr-o opera ie a degro arii i finisarii


inind cont de cerin ile tehnice de precizie, material, rigiditatea piesei, pozi ionarea i distan a suprafe elor prelucrat nu este posibil comasarea ntr o opera ie a degro arii i finis rii, este necesar de realizat mai ntii degro area apoi finisarea.

1.6.2 Construirea succesiunii fazelor tehnologice i a schi elor opera ionale prealabile
n punctul 1.5 am stabilit num rul i succesiunea de faze tehnologice pentru prelucrarea fiec rei suprafe e n parte. Acum trebuie s stabilim succesiunea acestora n planul de opera ii. Utiliznd o ma in unealt cu control numeric modern reducem num rul opera iilor de prelucrare la minim. Aceasta este posibil datorit faptului c ma ina unealt dispune de dou mandrine. Deci vom avea dou instal ri, iar ns i principiul de prelucrare este urm torul: - Instalarea A, figura 1.5, fabricatul se fixeaz suprafe ele disponibile posibil de prelucrat; - Instalarea B, figura 1.6, fabricatul este strns n mandrina a doua, i se prelucreaz celelalte suprafe e, care nu au fost posibil de prelucrat la instalarea A. Piesa are o form simpl , dispune de baze de orientare i fixare care fac posibil prelucrarea din doua instal ri n mandrin .
Pagina

n prima mandrin , astfel se prelucreaz

toate

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

18

1.7. ANALIZA DIMENSIONAL rtevolu ie

A PROCESULUI TEHNOLOGIC

1.7.1 Construirea i rezolvarea lan urilor dimensionale pentru suprafe e de


Piesa Carcas reprezint un corp de revolu ie, cu rigiditate medie, sunt impuse cerin e tehnice referitoare la precizia pozi iei reciproce n form de b tai radiale, frontale. Toate acestea impun necesitatea de efectuat ini ial toate prelucr rile de degro are pe toate suprafe ele, iar apoi urmeaz fazele de semifinisare i finisare. Astfel, procesul tehnologic va con ine 6 instalari, primele dou fiind pentru dero ri. Instalearea A. Suprafa a 8 nu necesita prelucrare prin a chiere, impune utilizarea ei n calitate de baz tehnologic de contact (BTC) la formarea suprafe ei 13, iar fixarea are loc pe suprafa a 105. Instalarea B. Suprafa a 13 devine baza tehnologic de reglare (BTR1), fixarea are loc pe suprafa a 127.

Fig.1.7. Graful leg turilor dimensionale liniare constructive cu num rul de faze pe suprafe e

1.7.2. Construirea lan urilor dimensionale liniare tehnologice


Metoda de prelucrare adoptat serve te ca baz pentru construirea lan irilor dimensionale tehnologice. n mod indirect lan urile dimensionale tehnologice sunt deja descrise prin grafurile rela iilor dimensionale liniare. n baza desenului piesei, suprafe ele frontale sunt notate cu cifre arabe. Pentru a n elege mai bine evolu ia dimensional dimensionale separate. i de precizie a piesei se construie te lan urile

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

19

Fig.1.8. Lan urile dimensionale separate

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

20

Fig.1.9. Lan uri dimensionale tehnologice pe cote (evolu ia cotelor)

1.7.3. Rezolvarea lan urilor dimensionale liniare tehnologice


Lan urile dimensionale tehnologice liniare reflect evolu ia cotelor de la starea ini ial semifabricat, pn la starea final pies . Transformarea se face datorit nl tur rii adaosurilor de prelucrare, exist dou situa ii: - formrea cotei n mod direct i controlat de la baza tehnologic de contact sau de reglare; - formarea cotei n mod indirect ca o consecin a form rii directe a altei cote. n primul caz lan ul dimensional este deja construit din cota deja format, cot format n mod direct i adaosul de prelucrare nl turat de pe suprafa . Adaosul de prelucrare este element de nchidere cu toleran a egal cu suma toleran elor elementelor component.
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

21

1.7.4. Determinarea adaosurilor minime de prelucrare


Pentru determinarea adaosurilor de prelucrare se folosesc urm toarele metode: - metoda experimental statistic - metoda de calcul analitic Metoda experimental statistica prezinta determinarea adaosurilor minimale din standarde, tabele de adaosuri sau normative care au fost formate pe baza experien ei uzinelor. Metoda de calcul analitic al adaosurilor prezinta analiza factorilor care provoaca m rirea adaosurilor, stabilirea elementelor componente ale acestuia pentru condi iile concrete de efectuare a diferitelor opera ii tehnologice. Calculul analitic al adaosurilor de prelucrare permite determinarea unor dimensiuni intermediare optime la toate opera iile succesive de prelucrare i asigur un num r minim de opera ii i faze de prelucrare, necesare ob inerii calit ii prescrise a piesei prelucrate. Rezolvarea lan urilor dimensionale tehnologice este posibil , dac sunt cunoscute adaosurile minime de prelucrare conform rela iilor 1, pentru suprafe e frontale i 2, pentru suprafe e cilindrice. Admin = Rzi-1 + Si-1 +

i-1

+


i-1

(1)
 ]

= 2[Rzi-1 + Si-1 +

(2)

unde: 

adaosul de prelucrare minim pentru opera ia (faza), considerat pe diametru sau pe

dou fe e plane opuse, prelucrate simultan; Rzi-1 n l imea neregularit ilor profilului, rezultat la opera ia (faza) precedent ; Si-1 adncimea stratului superficial defect, format la opera ia(faza) precedent ;
i-1

abaterile spa iale ale suprafe ei de prelucrat fa

de bazele tehnologice ale piesei, r mase

dup efectuarea opera iei(fazei) precedente i-1;


i-1

eroarea de instalare a suprafe ei de prelucrat (ini iale) la opera ia sau faza considerat i. Tabelul 1.8. Adaosurile minime degro are suprafe e frontale

Rezultatele calculate se trec n tabelele 1.8,1.9,1.10,1.0,1.11,1.12,1.13,1.14.

Suprafata, i

Rz+S, m c, m/mm

 =c*D, m D,mm 30 30 130 105 90 50 40 40

, m , m Degrosare Instalearea A 60 60 260 Instalearea B 210 180 100 80 80

AdMIN, m

9 11 14 1 3 4 6 7

500 500 500 500 500 500 500 500

2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

AdMIN, m 560 560 760 710 680 600 580 580


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

22

Tabelul 1.9. Adaosurile minime semifinisare finisare suprafe e frontale Suprafata, i Rz, m S, m k =k* , m , m Semifinisare, Finisare Instalearea A 60 60 260 60 60 260 , m , m AdMIN, m

AdMIN, m 0,18 0,15 0,78 1,5 1,5 6,5 0 0 0 0 0 0 130,18 130,15 130,78 Ad MIN, m 71,5 71,5 76,5

9 11 14 19 11 14

80 80 80 40 40 40

50 50 50 30 30 30

0,003 0,003 0,003 0,025 0,025 0,025

Instalearea B 1 3 4 6 7 1 3 4 6 7 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 210 180 100 80 80 210 180 100 80 80 0,63 0,54 0,3 0,24 0,24 5,25 4,5 2,5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AdMIN, m 130,63 130,54 130,3 130,24 130,24 Ad MIN, m 75,25 74,5 72,5 72 72

Tabelul 1.10. Abateri spa iale i erori de instalare la degro are instalarea A Suprafata 127f9 70H14 29H14 25,3H14 c, m/mm 6 6 6 6 L 15 9 5 5 ax, m 1200 1200 1200 1200 =(c*L)+ ax , m 1203,370 1201,214 1200,375 1200,375 , m 500 500 500 500

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

23

Tabelul 1.11. Abateri spa iale i erori de instalare la semifinisare i finisare instalarea A 127f9 Semifinisare , m , m k= 3,610 500 0,003 Finisare 30,084 500 127f9 70H14 k= 30,030 500 29H14 0,025 30,009 500 30,009 500 25,3H14

Tabelul 1.12. Abateri spa iale i erori de instalare la degro are instalarea B Suprafata 25,3H11 38H8 40H9 82H9 c, m/mm 2 2 2 2 DORDprei Degrosare 101,7 89 87 38,4 =c*(DOR-Dprei), m 203,4 178 174 76,8 , m 600 600 600 600 Dprei= 25,3 38 40 88,6 DOR= 127

Tabelu 1.13. Abateri spa iale i erori de instalare la semifinisare i finisare instalarea B 38H8 82H9 Semifinisare , m , m k= 0,534 140 0,003 0,230 140 Finisare 25,3H11 k= 5,085 70 38H8 0,025 4,450 70 4,350 70 1,920 70 40H9 82H9

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

24

Tabelul1.14. Adaosuri, dimensiuni intermediare pentru suprafe e cilindrice Suprafa a, faza tehnologic T m Semifabricat Degro are Semifinisare Finisare Semifabricat Degro are Semifinisare Semifabricat Degro are Semifinisare Semifabricat Degro are Semifinisare Semifabricat Degro are Semifinisare Finisare Semifabricat Degro are Semifinisare Finisare Semifabricat Degro are Semifinisare Finisare 1600 630 160 143 1200 460 120 1300 330 84 1300 330 130 1000 390 100 39 1100 390 100 62 1400 540 220 87 Rzi-1 m 500 100 40 10 0 30 Si-1 m
i-1 i

2Admi
n

2Ad min

2Ad
max

dmin m 131.997

dmax m 135.267 130.697 128.827 126.957 66.32 69.92 70.06 33.998 29.428 29.042 21.366 25.166 25.3 34.588 37.04 37.72 38 36.591 39.04 39.72 40 78.63 81.04 81.72 82

m ] 1200

500 500 500 70 1200 500 500 29 1200 500

3600 1400 140

970 470 60

4570 1870 200

128.397 126.997 126.857 65.12

500 100 40 500 100 40 600 100 40 600 100 40 10 0 30 10 0 30 10 0 30 10 0 30

3600 140

740 340

4340 480

69.46 69.94 32.698

3600

970 246

4570 386

29.098 28.958 21.96

500 140 +0.13 25,3H11 1200 500 3800

970 246

4770 380

24.79 25.17 33.588

500 134 +0.039 38H8 178 600 2452 140 680 70 280 +0.062 40H9 174 600 2449 140 680 70 280 +0.087 82H9 76,8 600 140 70 2410 680 280

610 290 61

3062 970 341

36.65 37.62 37.961 35.491

600 100 40 10 0 30

710 290 38

3159 970 318

38.65 39.62 39.938 77.23

600 100 40 10 0 30

860 320 133

3270 1000 413

80.5 81.5 81.913

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

25

1.7.5. Evolu ia parametrilor adaosurilor de prelucrare pe suprafe e frontale i a toleran elor cotelor pe parcursul prelucr rilor
Pe baza reprezent rilor lan urilor dimensionale tehnologice din figura 1.9 se poate reprezenta sistemul de lan uri dimensionale ntr o form compact , f r specificarea elementelor de nchidere. Pentru rezolvarea lan urilor de acest gen este necesar o form desfa urat cu specificarea elementelor componente i a celor de nchidere. Titlul lan ului este dat n form de ecua ie. Adaosurile minime au fost determinate n subcapitolul 1.7.4. Adaosurile de prelucrare sunt rotunjite preponderent n cre tere. - Rezolvarea lan urilor dimensionale B
?

Fig.1.10. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice B


  


= = = 
 

+ )+ = 0,148

= 0,0715 ( - + + 

= 0,0715 0,148 = -0,0765 = -0,0765 + 0,153 = 0,077 = =


 

 = 15 + 0,148 = 15,148

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

26

?
Fig.1.11. Lan ul dimensional tehnologic
  
 

= 0,013 ( = 0,130 0,32 = -0,19 = -0,19 + 0,38 = 0,19 = 15,148 + 0,32 = 15,468 =
?

)+

= 0,32

Fig.1.12 Lan ul dimensional tehnologic


  


= 0,76 ( = 0,76 1,345 = -0,585 = -0,585 + 1,17 = 1,755 =


?

)+

= 1,345

B = 15,468 + 1,345 = 16,813

Fig.1.13. Lan ul dimensional tehnologic

=B-

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

27

- Rezolvarea lan urilor dimensionale F


?

Fig.1.14. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice F


 

= 

= 0,32 (0,585)= 0,905 = 0,32 1,755= 1,435


?

= 

Fig.1.15. Lan ul dimensional tehnologic


 

=F-

= = 

 = 0,15 (1,435)= 1,585 = 0,15 0,905= 1,055

Fig.1.16. Lan ul dimensional tehnologic


 

= = 

 

= 0,15 (0,019)= 0,169 = 0,15 0,019= 0,169

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

28

Fig.1.17. Lan ul dimensional tehnologic


 

= 

= 0,169 (0,077)= 0,246 = 0,169 0,077= 0,246

= 

Fig.1.18. Lan ul dimensional tehnologic


 

= 0,0715 ( = 0,0715 0,517 = 0,446 = 0,4460,892 = 0,446 = 0,5170,446

)+

= 0,517

= 4 0,517 = 3,4830,246

Fig.1.19. Lan ul dimensional tehnologic


= 3,483+0,148 = 3,631 0,169

= 3,631+ 0,32 = 3,951 0,015
= 0,56

)+

= 1,615

= 3,951 1,615 = 2,336 0,905 = 2,336+1,35 = 3,686 0,32

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

29

Fig.1.20. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice F, rezolvat - Rezolvarea lan urilor dimensionale A
?

Fig.1.21. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice A


 

= 

= 0,8 (0,585)= 1,385 = 0,8 0,585= 1,385


?

= 

Fig.1.22. Lan ul dimensional tehnologic


 

= 

= 1,385 (0,5)= 1,855 = -1,385 0,5= 1,855

= 

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

30

Fig.1.23. Lan ul dimensional tehnologic


 

= = 

 

= 0,5 (0,019)= 0,519 = -0,5 0,019= 0,519


?

Fig.1.24. Lan ul dimensional tehnologic


 

= = 

 

= 0,519 (0,2)= 0,719 = -0,519 0,2= 0,719

Fig.1.25. Lan ul dimensional tehnologic


 

= = 

 

= 0,2 (0,077)= 0,277 = -0,2 0,077= 0,277


?

Fig.1.26. Lan ul dimensional tehnologic


  

= 0,075 ( = 0,0750,352=0,277 =0,277+0,804=0,527 =125+0,352=125,3520,277

)+

= 0,352

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

31

Fig.1.27. Lan ul dimensional tehnologic


  
 

=125,352+0,148= 125,5 0,2

= 0,130

)+

= 0,849

 = 125,5+0,849=126,349 0,519 =126,349+0,32= 126,669 0,5

= 0,710

)+

= 2,595

 = 129,264+1,35=130,614 0,8

 = 126,669+2,595=129,264 1,385
?

Fig.1.28. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice A, rezolvat

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

32

- Rezolvarea lan urilor dimensionale N


?

Fig.1.29. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice N


 

= 

= 0,45 (1,855)= 2,305 = 0,45 1,855= 2,305


?

= 

Fig.1.30. Lan ul dimensional tehnologic


 

=N-

= = 

 

= 2.305 (1,385)= 3.69 = -3.305 1,385= 3.69

Fig.1.31. Lan ul dimensional tehnologic

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

33

 

= = 

 

= 0,135 (0.719)= 0,854 = 0,135 0.719= 0,854


?

Fig.1.32. Lan ul dimensional tehnologic


 

= 

= 0,854 (0,252)= 1,106 = 0,854 0,502= 1,356

= 

Fig.1.33 Lan ul dimensional tehnologic


 

=N-

= 0,0725 ( = 0,07251,197=1,125 =1,125+2,498=1,373
)+

= 1,197

 = 121,197=

Fig.1.34. Lan ul dimensional tehnologic


 = 10,803+0,327=11.13 0,854 

= 11.13+0,849=11,979 0,135 = 0,68 ( )+ = 3,12

 = 11,979 3,12=8,859 2,305

 = 8,859+2.595=11.454 0,45

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

34

Fig.1.35. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice N, rezolvat - Rezolvarea lan urilor dimensionale M
?

Fig.1.36. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice M


 

= = 

 

= 0,6 (1,855)= 2,455 = 0,6 1,855= 2,455


?

Fig.1.37. Lan ul dimensional tehnologic


 

=M-

= = 

 

= 2,455 (0,23)= 2,688 = 2,455 0,233= 2,688


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

35

Fig.1.38. Lan ul dimensional tehnologic


 

-M

= = 

 

= 0,23 (0,719)= 0,94 = 0,23 0,719= 0,94


?

Fig.1.39. Lan ul dimensional tehnologic


 

= = 

 

= 0,94 (0,095)= 1,035 = 0,94 0,095= 1,035

Fig.1.40. Lan ul dimensional tehnologic


 

=M-

= = 

 

= 0,095 (0,252)= 0,347 = 0,095 0,502= 0,597


?

Fig.1.41. Lan ul dimensional tehnologic

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

36

 

= 0,0725 ( = 0,07250,788=0,716 =0,716+0,94=0,224

)+

= 0,788

 = 530.788=

Fig.1.42. Lan ul dimensional tehnologic


 

-M

= 52.212+0,327=52.539 0,095 = 0,13 ( )+ = 1.165

 = 52.539 1.165=51.347 0.94

= 51.347+0,849=52.196 0,23 = 0,6 ( )+ = 3,285

 = 52.196 3,285=48.911 2,455 = 48.911+2,595=51.506 0,6

Fig.1.43. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice M, rezolvat

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

37

- Rezolvarea lan urilor dimensionale K


?

Fig.1.44. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice K


 

= = 

 

= 0,4 (2,688)= 3,088 = 0,4 2,688= 3,088


?

Fig.1.45. Lan ul dimensional tehnologic


 

= 

= 3,088 (1.305)= 4.393 = 3,088 1.305= 4.393

= 

Fig.1.46. Lan ul dimensional tehnologic

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

38

 

= 

= 4.393 (0,716)= 5.109 = 4.393 0,224= 4.618

= 

Fig.1.47. Lan ul dimensional tehnologic


 

= 0,072 ( = 0,0727,21=5,13 =5,13+14,492=4.64
)+

= 5.202

 = 105.202=

?
Fig.1.48. Lan ul dimensional tehnologic
 = 4.798+0.788=5.586 4.393

 = 6.751+3,285=10.036 0,4

 = 5.586+1.165=6.751 3.088

Fig.1.49. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice K, rezolvat

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

39

- Rezolvarea lan urilor dimensionale J


?

Fig.1.50. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice J


 

=  = 

= 0,6 (2,688)= 3,288 = 0,6 2,688= 3,288


?

Fig.1.51. Lan ul dimensional tehnologic


 

= = 

 = 0,23 3,288 = 3,518 = 0,233,288= 3,518

Fig.1.52. Lan ul dimensional tehnologic

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

40

 

= = 

 

= 3,518 (1.035)= 4,553 = 3,518 1.035= 4,553


?

Fig.1.53. Lan ul dimensional tehnologic


 

=  = 

= 4.553 (0,095)= 4,648 = 4.553 0,095= 4,648

Fig.1.54. Lan ul dimensional tehnologic


 

= -

= = 

 

= 0,095 (0.716)= 0,811 = 0,095 0.224= 0,319


?

Fig.1.55. Lan ul dimensional tehnologic


 

= 0,0725 ( = 0,07251,254=1,181 =1,181+1,87=0,689

)+

= 1,254

= 531,254=

Fig.1.56. Lan ul dimensional tehnologic

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

41

= 51,746+0,788=52,534 0,095 = 0,13 ( )+ = 4,778

= 52,534 4,778=47,756 4,553

= 47,756+1,165=48,921 0,23 = 0,58 ( )+ = 4,098

= 48,921 4,096=44,825 3,288 = 44,825+3,285=48,11 0,6


?

Fig.1.57. Sistemul de lan uri dimensionale tehnologice J, rezolvat Tabelul 1.15. Evolu ia toleran elor cotelor pe parcursul prelucr rilor Cota/Sarea E F A N M K J 0 0,7 0,64 1,6 0,19 1,2 0,8 1,2 1 0,27 2,34 2,77 4,61 4,91 6,176 6,576 Toleran a, mm 2 3 0,11 0,043 0,3 0,338 1,0 1,038 0,27 1,708 0,46 1,88 8,768 9,727 0,46 9,106 4 0,492 0,2 2,462 0,19 0,043 0,19 5 0,4 0,554 0,036 0,944 1,13 6 0,25 0,74 0,74

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

42

12 10

E
8

E
F

6 A 4 N

M 2 0
0 1 2 3 4 5 6 7

Fi . 1.58. E olu ia toleran elor cotelor pe parcursul prelucrarilor

Tabelul 1.16. E olu ia para etrilor adaosurilor de prelucrare pe suprafe e pe parcursul prelucr rilor Suprafa a/Adaos 1 3 4 6 7 11 14 0,71 0,68 0,6 0,58 0,58 0,56 0,76 3,71 7,38 5,376 9,77 7,036 2,64 1,34 4,42 8,06 5,976 10,35 7,616 3,2 2,1 0,13 0,13 0,13 9,296 0,892 0,38 9,426 1,022 0,51 0,072 0,076 1,87 0,154 1,942 0,23 0,13 0,13 0,13 1,438 2,498 2,07 1,568 2,628 2,2 0,075 0,072 0,754 0,94 0,829 1,012

1.7.6 Ajustarea di ensiunilor pe se ifabricat la cerin e Prin analiza dimensional au fost stabilite cotele pe semifabricat. Dimensiunile nominale ale lor trebuie ajustate pn la valori ntregi din irul normal din contul cre terilor valorilor nominale ale adaosurilor de prelucrare la degro are pe direc ia nominalei la suprafa a respectiv , figura.1.59. Din figura 1.59 se poate stabili c ajustarea cotelor se poate face att prin m rirea cotei ct i prin mic orarea ei.

Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

43

Fig.1.59. Ajustarea cotelor liniare pe semifabricat Tabelul 1.17. Rela ii i dimensiuni de ajustare
 = B + = F + = A + + = N + = M + = K + = J + 

  

   

X 16,813 3,686 130,614 10,454 51,506 10,036 48,11

17 4 131 11 52 10 49

X 0,187 0,314 0,386 0,546 0,494 - 0,036 0,89

Condi ii de respectat  = 0,187 + = 0,314  = 0,386  = 0,546  = 0,494  = -0,036  = 0,89

Tabelul 1.18. Cotele diametrale ajustate i adaosuri recalculate X


] 

abs(

X ) 0,72

133,6320,8 65,720,6 33,3480,65 21,6630,65 34,0880,5 35,5410,5 77,930,7

1340,8 650,6 340,65 210,65 340,5 350,5 770,7

0,368 0,652 0,663 0,088 0,541 0,93

70 29 25,3H11+0.13 38H8 +0.039 40H9 +0.062 82H9+0.087

Prin analiza dimensional au fost stabilite cotele diametrale pe semifabricat, dimensiunile nominale ale c roror trebuie ajustate pn la valori ntregi din irul normal din contul cre terii valorilor nominale ale adaosurilor de prelucrare la degro are pe direc ia normalei la suprafa a i. Pentru suprafe ele cilindrice exterioare este necesar m rirea diametrului, iar pentru cele interioare mic orarea.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

44

1.8. ELABORAREA DESENULUI TEHNIC AL SEMIFABRICATULUI


Marimea adaosurilor de prelucrare prevazute pe suprafe ele semifabricatelor ce urmeaza a se prelucra prin a chiere nu este ntamplatoare. Daca adaosul de prelucrare este prea mic se poate ntmpla ca neregularita ile, oxizii si crustele dure existente pe suprafa a semifabricatului sa nu se nlature prin trecerea sculei a chietoare. Dimpotriva, daca adaosul de prelucrare este prea mare, atunci se consuma n plus energie, timp i sculea schietoare. Ca regul general , adaosul de prelucrare trebuie sa aiba o asemenea m rime nct sa cuprind :
- neregularita ile suprafe ei care urmeaz a se prelucra; - stratul de material degradat la prelucrarea precedenta (ecruisat, ars, decarburat); - abaterile de la pozi ia reciproc a suprafe elor (necoaxialita i, neperpendicularita i), rezultate din

imprecizia de fabrica ie a semifabricatului n dispozitivul ma inii unelte. Reie ind din particularit ile metodei de ob inere a semifabricatului au fost determinate adaosurile de prelucrare suplimentare, ce sunt provocate de suprafe ele nclinate, conice, suprafe e de racordare, etc. Sunt modificate dimensiunile pe semifabricat, n urma recalcul rii adaosurilor de prelucrare.

Fig.1.60. Ajustarea cotelor pe semifabricat

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

45

1.9 STRUCTURA PROCESULUI TEHNOLOGIC 1.9.1 Structura procesului tehnologic constat ri i preciz ri rezultate din analiza dimensional
Analiznd lan urile dimensionale tehnologice observ m c pentru ob inerea cotei 38H8 Ra = 2,5, trebuie de prelucrat ad ug tor suprafa a a patra 50 0,37 Ra = 2,5. Fiind o suprafa a mic e mai convenabil de prelucrat aud ug tor, dect de recalculat lan ul dimensional pentru cota dat .

1.9.2 Procesul tehnologic dimensional argumentat


Opera ia 010 Instalarea A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S se instaleaze semifabricatul n pozi ia A (figura 1.61) S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 15,468 0,135 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 128,397 0,315 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 3,951 0,15 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 69,46 0,23 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 29,098 0,165 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 24,79 0,165

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

46

Fig.1.61. Schi a opera ional . Instalarea A.Degro are Instalarea B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S se instaleaze semifabricatul n pozi ia B (figura 1.62) S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 126,669 1,385 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 11,797 0,135 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 80,5 0,27 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 52,196 0,23 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 48,921 0,23 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 36,65 0,195

Fig.1.62. Schi a opera ional . Instalarea B.Degro are

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

47

Opera ia 015 Instalarea A 1. S se instaleaze semifabricatul n pozi ia A (figura 1.63) 2. S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 15,148 0,55 3. S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 126,997 0,08

Fig.1.63. Schi a opera ional . Instalarea A.Semifinisare Instalarea B 1. 2. 3. 4. 5. 6. S se instaleaze semifabricatul n pozi ia B (figura 1.64) S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 125,5 0,519 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 81,5 0,11 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 52,539 0,095 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 52,537 0,095 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 37,971 0,05
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

48

Fig.1.64. Schi a opera ional . Instalarea B.Semifinisare Opera ia 020 Instalarea A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. S se instaleze semifabricatul n pozi ia A (figura 1.65) S se stunjeasc suprafa a frontal la cota 15 0,025 S se stunjeasc suprafa a cilindric la cota ] S se stunjeasc canalul de 3,16H12 +0,12 la cota 3 0,015 S se stunjeasc te itura sub 45 la cota 1,6 S se stunjeasc suprafa a frontal la cota 4 0,2 S se stunjeasc suprafa a cilindric la cota 29 0,42 S se stunjeasc suprafa a cilindric la cota 25+0,13

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

49

Fig.1.65. Schi a opera ional . Instalarea A.Finisare

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

50

Instalarea B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. S se instaleze semifabricatul n pozi ia B (figura 1.66) S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 125h11 0,22 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 12 0,018 S se stunjeasc te itura sub 45 la cota 3,3 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 53 0,37 S se srunjeasc suprafa a frontal la cota 50 0,37 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 38H8+0,039 S se srunjeasc suprafa a cilindric la cota 40H9+0,062 S se stunjeasc te itura sub 45 la cota 1

Fig.1.66. Schi a opera ional . Instalarea B.Finisare

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

51

1.10 POIECTAREA FUNC IONAL 1.10.1 Ale erea ma inilor unelte

A SISTE ULUI TE NOLOGIC

Dupa ce am analizat bine piesa i am proiectat i procesul tehnologic am constatat ca avem nevoie de o ma in unelt pentru a indeplini toate prelucrarile mecanice ale piesei, am ales o ma ina
INDEX prin SC INDUSTRIAL UTILAJIMPEX SRL Romania
RatioLine G 400

modern C C INDEX G-400.

G400-0005

Fi .1.67. Ma ina unealta de strun it

INDEX prin SC INDUSTRIAL UTILAJIMPEX SRL Romania RatioLine G 400

G400-0008

Fi .1.68. Aranjamentul sculelor si posibilita ile executarii opera iunilor la MUCN INDEX G400

Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

52

INDEX prin SC INDUSTRIAL UTILAJIMPEX SRL Romania


INDEX prin SC INDUSTRIAL UTILAJIMPEX SRL Romania RatioLine G 400 RatioLine G 400

G400 -0009

G400-0022

INDEX prin SC INDUSTRIAL UTILAJIMPEX SRL Romania RatioLine G400

G 400-0024

Fi .1.69. Aranjamentul sculelor si posibilita ile executarii opera iunilor la MUCN INDEX G400

Caracteristica tehnica a masinii unelte INDEX G400 - Doua sanii independente pentru lunete; - Adoptate pentru aer comprimat, lichid hidraulic i lichid de racire; - Ambele s nii pot fi echipate cu lunete tip tandem; - Deplasarile longitudinale ale saniei lunetei i ale saniei pentru bros sunt cuplate electronic; - Domeniul de prindere : 30 280 mm; - Portsculele sunt dispuse n apropierea centrului brosei, fara sa limiteze diametrul de rotire; - Revolverul este blocat prin intermediul unei danturi cilindrice; - Indexarea revolverului se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv; - Sunt antrenate numai sculele aflate n pozitia de lucru; - Revolverele disc sunt orientate spre stanga sau spre dreapta; - Posturile pentru scule: 1240mm, 1050 mm; - Puterea de antrenare la 25% ED : 17 kW; - Turatia : 6000 rot/min; - Cursele de schimbare a sculelor sunt scurte; - Intervalele de a chiere sunt scurte; - Sculele sunt schimbate direct, fara gheara; - Sculele standard pentru strunjire sunt montate pe revolver; - Utilizarea simultan a doua brose multifunc ionale;
Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

53

- Puterea de antrenare la 17% ED : 17 kW; - Transmisia are doua trepte; - Turatia : 6000/1500 min; - Momentul motor la 25% ED : 36/144Nm; - Batiu autoportant, robust, din fonta cenusie cu nervuri; - Sec iune tubulara pentru rigiditate maxima mpotriva ndoirii i a torsiunii; - Ghidaje liniare, superioare, pentru o precizie maxim la o durat lung de via ; - Ghidaj inferior amplasat n a a fel nct asigur c derea liber a spanului; - Dimensiuni: ( xWxH) 5350x2760x2610.

1.10.2 Ale erea sculelor a chietoare


La alegerea sculelor a chietoare vom folosi catalogul de scule oferite de SEC TOOLS. Pentru aceasta mai nti vom g si grupa n care se ncadreaz materialul piesei SC20 conform tabelei SECO: O el 20Cr13T grupa 4 de material cu coeficien ii: k =1700(N/mm2), mc=0,24, c1.1 Rm=550<700(N/mm2). Pentru opera iile cu ma ina unealt cu control numeric utiliz m urm toarele scule: T01 cu it de strunjit exterior, degro are i semifinisare T02 cu it de strunjit exterior, finisare T03 cu it de strunjit interior, degro are i semifinisare T04 cu it de strunjit interior, finisare T05 cu it canelat exterior

Fi .1.70. Cu it de strunjit exterior, de ro are i semifinisare T01

Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

54

Fi .1.71. Cu it de strunjit exterior, finisare T02

Fi .1.72. Cu it strunjit interior, de ro are i semifinisare T03

Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

55

Fi .1.73. Cu it strunjit interior, finisare T04

Fi .1.74. Cu it canelat T05


Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

Tabelul 1.19. Sculele a chietoare pentru realizarea fazelor Faza tehnologic Formula n forma imperativ Instalarea A 15,468 0,135 1128,397 0,315 3,951 0,15 69,46 0,23 29,098 0,165 24,79 0,165 Instalarea B 126,669 1,385 11,797 0,135 80,5 0,27 52,196 0,23 48,921 0,23 36,65 0,195 Instalarea A 15,148 0,55 126,997 0,08 Instalarea B 125,5 0,519 81,5 0,11 52,539 0,095 52,537 0,095 37,971 0,05 Instalarea A 150 ] 3,16H12 +0,12 3 0,015 te itura sub 45 la cota 1,6 4 0,2 29 0,42 25+0,13 Instalarea B 125h11 0,22 12 0,018 te itura sub 45 la cota 3,3 53 0,37 50 0,37 38H8+0,039 40H9+0,062 Opera ia 010, degro are Scula Denumirea complet

Cod scul

Material a chietor

(M5TP3000) Ti(C,N)+Al 2 O3+TiN T DCLNL 4040R19 Este destinat aplica iilor de strunjire unde cerin a principal este duritatea i siguran a la prelucrarea o elurilor i o elurilor inoxidabile

T01

Opera ia 015, semifinisarea (M5TP3000) Ti(C,N)+Al 2 O3+TiN S50V PDUNL15 Este destinat aplica iilor de strunjire unde cerin a principal este duritatea i siguran a la prelucrarea o elurilor i o elurilor inoxidabile

T02

Opera ia 020, finisarea

(MFICP500) (Ti,Al)N + TiN T03 CFIR 1212M03 O microstructur foarte dur pentru finisare i semifinisarea o elului i o elului inoxidabil

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

57

1.10.3 Proiectarea regimurilor de a chiere


Este necesar de calculat regimurile de aschiere pentru dou suprafe e de precizie ridicata a acestei piese, i deoarece avem pu ine suprafe e vom calcula analitic doar la o suprafa a regimurile de a chiere. Pentru celelalte suprafe e regimurile de a chiere vor fi alese din tabele conform fiecarui tip de faza tehnologica. Avem urmatoarele date initiale: Piesa Carcas cu num rul de cod .003.429, materialul piesei o el 20Cr13T GOST 2176 77. Semifabricatul: metoda de execu ie prin turnare, masa semifabricatului este 5,06kg. Opera ia de strunjire se realizeaza la centrul de prelucrare Index G400. Voi executa calculele analitice pentru suprafa a cilindrica interioar : 127f9. Sculele aschietoare le am ales conform catalogului Seco Tools. Ad nci mea de pr elucr ar e t, mm. Faza de pr elucrar e D egr o ar e S emifi nisar e Finis ar e 1 2 0, 7 0, 5 ] Pentru calcularea avansului de prelucrare la strunjirea de degro are i semifinisare se va ine Nr. Suprafa a cont de for a admisibila de a chiere, la prelucrarea de finisare, parametrul principal de care va depinde alegerea avansului va fi parametrul de calitate al suprafe ei. Dup adncime i avansul ales se determin a a viteze de a chiere nct ele s asigure durabilitatea optim a sculei. n cazul n care viteza de a chiere va fi prea mare se va mari productivitatea nsa va fi necesar i de a schimba mai des sculele a chietoare. Determinam valoarea avansului nominal innd cont de adncimea de a chiere. Avansul nominal pentru adncimea data este cuprins in intervalui Snom = 0.5..0.9. Precizarea avansului se face n dependenta de avansul la care poate lucra ma ina data. Alegem Snom = 0.9. Determinam regimurile de a chiere pentru suprafata ] Determinam viteza de a chiere V,m/min:
V! Cv KV T t x S y
m

Pentru calcularea vitezei de a chiere avem nevoie de urmatorii coeficien i: Cv = 285 coeficient care depinde de caracteristicile materialului care se prelucreaza i ale materialului sculei a chietoare x = 0,18 exponentul adncimii de a chiere y = 0,45 exponentul avansului m = 0,125 exponentul durabilita ii T a sculei T = 90 durabilitatea sculei Kgv coeficient care ine cont de condi iile diferite de lucru n compara ie cu cele considerate nv = 1
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

58

= 610 Mpa K mv
750 ! K gv W
nv

750 ! 1 ! 1.23 610

unde: Kmv coeficient ce ia n considerare calitatea materialului de prelucrat; Kpv = 0.8 coeficient ce ia n considera ie starea suprafe ei semifabricatului; Kiv = 1 coeficient ce ia n considera ie influen a materialului instrumentului asupra vitezei de a chiere; KTi = 1 coeficient care ia n considera ie cte scule lucreaza concomitent; KTs = 1 coeficient care ia n considera ie cte ma ini unelte lucreaza cocomitent; K = 0,7 coeficient ce caracterizeaza influen a unghiului de atac principal. Kv= KmvKpvKivKTiKTsK =1.230,81110,7=0,689
V! V !
V !

Cv 285 KV ! 0.125 0.18 0.689 ! 103 .529 m / min la degro are x y 2 0.9 0.45 T t S 90
m

Cv 285 KV ! 0.125 0.68 ! 126.167 m / min la semifinisare x y 0.667 0.18 0.9 0.45 T t S 90
m

285 Cv K V ! 0.125 0 .68 ! 142 .932 m / min finisare x y 90 T t S 0.333 0.18 0 .9 0.45
m

Determinam numarul de tura ii pentru fiecare faza:


n! n1 ! 1000 V T D

1000 V 1000 103 .529 ! ! 304.887 rot/min pentru degro are T D 3.14 130.2
1000 V 1000 126 .167 ! ! 309 .966 rot/min pentru semifinisare T D 3 .14 128 .068

Turatia efectiva a ma inii unelte n=300 rot/min


n2 !

Turatia efectiva a ma inii unelte n=300rot/min


n2 ! 1000 V 1000 142 .932 ! ! 353.116 rot/min pentru semifinisare T D 3.14 127 .357

Turatia efectiva a ma inii unelte n=300rot/min Determinam viteza efectiva:


Vef ! Vef ! Vef ! T nef D 1000 T nef D 1000 T nef D 1000 ! ! ! 3.14 300 130.2 ! 122.711m / min degro are 1000 3.14 300 128.067 ! 120.7 m / min semifini are 1000 3.14 300 127.356 ! 120 .03m / min finisare 1000

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

59

Determinarea for ei de a chiere:


 

Pz !10
unde: Cp=300; xp=1; yp=0,75; n=-0,15; Kp coeficient de corec ie;

t xp S yp Vef K p

Kp= K pK pK pKrpKmp =0,89110,870,81=0,62 unde: K p, K p, K p, Krp coeficien i de corec ie, ce iau n considera ie influen a parametrilor eometrici ai cutitului; K p = 0,89; K p = 1; K p = 1; Krp = 0,87; Kmp coeficient de corec ie, ce ia n considera ie influen a calita ii materialului de prelucrat;
W K mp ! = 0,81 750
n

For a de a chiere:
 

Pz ! 10
Pz ! 10

t xp S yp Vef
t xp S yp Vef

K p ! 10 300 2.1331 0.9 0.75 122.7110.15 0.62 ! 1782 N degro are


K p ! 10 300 0 .7111 0.9 0.75 120 .7 0.15 0.62 ! 595 .462 N semifinisare

Pz ! 10

t xp S yp Vef K p ! 10 300 0.3561 0.90.75 120.030.15 0.62 ! 297.995 N finisare


n

Determinam puterea necesara procesului de a chiere:


! Pz Vef 1020 60

! ! !

Pz Vef 1020 60 Pz Vef 1020 60 Pz Vef 1020 60

! ! !

1782 122 .711 ! 3.573 Kw degro are 1020 60 595.492 120.7 ! 1.174 Kw semifinisare 1020 60 297.995 120.03 ! 0.584 Kw finisare 1020 60

Calculam timpul cu ma ina:

Mod

 

t!

L Ls i
nef S

Pagina

Proiect de an la TCM
Coala Nr. document Semn t. Data

60

t!

t!

t!

 s i 1 1 15 ! ! 0.059 min nef S 300 0.9


Pentru celelalte suprafe e determinam mai nti adncimea de a chiere pentru fiecare suprafa ,
#

Timpul total: ttot=0.065+0,063+0.059=0.191min datele le introducem n tabel. Tabelul 1.20. Regimuriel de a chiere pe suprafe e Suprafata 70 29 25,3H11+0.13 Viteza de aschiere, m/min. 109,473 133,411 111,368 135,719 111,368 135,719 103,529 38H8+0.039 330,829 171,542 103,529 330,829 171,542 133,66 128,389 Adincimea de aschiere,mm 2,2 1 2 1 2 1 2 0,6 0,4 2,2 0,7 0,3 1 2,5 Avansul, mm/rot 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 Numarul de turatii, rot/min 270 330 275 340 275 340 250 330 430 250 330 430 330 150 Timpul de prelucrare, min 0,041 0,033 0,033 0,011 0,096 0,089 0,189 0,196 0,3 0,07 0,067 0,061 0,089 0,022 1,297

82H9+0.087 40H9+0.062
]
0.25 -

1.11 ELABORAREA REGL RILOR TEHNOLOGICE 1.11.1 Metode de reglare caracteristice ma inilor unelte alese
Pentru opera iile de prelucrare mecanic prin a chiere executate la ma ina unealt metodele de reglare pentru toate sculele vor fi acelea i. Acest lucru vine din ns i caracterulma inii unelte. Iar pentru opera iile de strunjire la strungurile universale reglarea sculelor este ceva mai deosebit . Exist mai multe metode de reglare a sistemelor tehnologice, n special se acord aten ie la reglarea sculelor fa de unele suprafe e ale piesei. Acestea se pot regla prin metoda a chiilor de prob , dup etalon, ablon, dup piese prelucrate anterior, cu scule de m surat universale, prin prelucrarea unei piese de prob etc.
Pagina

Mod

Coala

"

"

 s i 1 1 16 ! ! 0.063min nef S 300 0.9

 s i .6 1 1 16 ! ! 0.065 min nef S 300 0.9

Proiect de an la TCM
Nr. document Semn t. Data

61

Metod de reglare separat de ma ina unealt este specific prelucr rilor i prezint avantajul n ob inerea dimensiunilor piesei cu precizia cerut f r a se ine cont de calificarea muncitorului. Rolul operatorului, este doar de a schimba semifabricatul, de a da comanda de ncepere de la calculator a lucrului, de a schimba blocurile cu scule a chietoare cnd acestea se uzeaz i pentru a reac iona la eventualele defecte ale ma inii unelte. Iar ntreaga responsabilitate pentru ob inerea preciziei piesei i revine reglorului. Acesta va avea o calificare nalt . Datorit timpului redus de reglare n compara ie cu cel de men inere a pieselor pe ma ini unelte, reglorul poate deservi i alte ma ini unelte n sec ie n timpul unui schimb de lucru. Metoda de reglare const n m surarea distan elor dintre bazele de a ezare ale dispozitivului de fixat piesa i cele ale blocurilor de fixat scule i ncadrarea acestor distan e n spa iul de coordonate al ma inii unelte. Cursa maxim deplasabil a c rucioarelor, s niilor mobile cu scule la fel se m soar cu mare precizie. Pn la urm toate aceste distan e vor forma un lan dimensional liniar, denumit i lan de reglare, n care cota de reglare este element de nchidere. Iar scopul rezolv rii lan ului de reglare const n determinarea toleran ei dimensiunii liniare formate dintre vrful muchiei a chietoare ale sculei i zeroul sculei n spa iul de coordonate al ma inii - unelte. Acest lucru se face indirect, deoarece aceast distan , de fapt, cuprinde mai multe dimensiuni componente. Cel mai important moment n reglarea sculelor dup aceast metod este reglarea vrfului acesteia fa de dou suprafe e sau trei (n dependen de num rul de coordonate liniare ale ma inii unelte pe care se va deplasa scula), suprafe e baze ncadrate n dispozitivul, scula ajut toare sau bloc de scule. Acesta mai departe va fi instalat pe dispozitivul port scul cap revolver, care le va utiliza n procesul de a chiere. Reglarea vrfului sculei fa i permit deplasarea sculei fa de suprafe ele baze se realizeaz cu ajutorul unor aparate universale destinate special pentru reglarea prin aceast metod . Aceste aparate au ocular microscopic de baze, iar n final fixarea sculei ntr-o pozi ie bine determinat . La reglarea sculelor separat de ma ina unealt nu se asigur prelucrarea piesei la o precizie nalt , deoarece apar multe erori de pozi ionare a sculei separat de ma ina unealt , de instalare a blocului instrumental pe ma ina unealt , uzura sculei, erori geometrice ale ma inii, precum i erori provenite de la deforma iile elasto termice ma in unealt scul dispozitiv semifabricat. De aceea este necesar ca sculele de finisare (anume acestea se regleaz cu precizia cea mai ridicat ) s fie reglate dup alt metod , care s asigure prelucrarea pieselor la cotele i precizia cerut .

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

62

1.11.2 Dimensiuni i scheme de reglare


Sistemul de axe al ma inii: 1. Axele principale
- axa Z este axa arborelui principal; - axa X este axa corespunznd direc iei r mase pe care deplasarea are cea mai mare amplitudine; - axa Y are sensul necesar form rii mpreun cu axele X i Z a unui triedru drept.

2. Axele secundare U, V i W sunt paralele cu X, Y i Z i sunt tot transla ii, iar A, B i C sunt rota ii n jurul axelor X, Y i Z. Origini:
- OM este originea sistemului de m surare. Pozi ia sa este definit de constructor; - Om este originea ma inii. Pozi ia sa este definit de limitatori monta i pe axele ma inii. La pornirea

ma inii, prima deplasare trebuie executat n Om deoarece numai dup atingerea acestui punct ma ina consider c este sincronizat . OM i Om pot fi confundate;
- OP este originea programului i reprezint un punct fa

de care sunt definite pozi iile din program;

- Op este originea piesei i reprezint un punct de pe pies care poate fi atins cu un taster (cal de

reglare sau un alt sistem de m surare) n vederea definirii punctului OP;

Fig.1.75. Dispunerea axelor strungului

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

63

Fig.1.76. Declarare dupa axa z

1.12. PROGRAMAREA MA INILOR UNELETE CU CN.


Ma inile cu comand numeric sunt echipamente complexe dotate cu sisteme de comand actuale utilizeaz calculatoare compatibile IBM PC. Programul const ntr o succesiune de instruc iuni care sunt interpretate de un program din calculator destinat comenzii ma inii. Programa: %LF N01 T05. LF N02G90 G00 X300 Z50. LF N03 G00 X171 Z35. LF N04 G97 S330 MO8. LF N05 G01 X228 Z37. LF N06 G00 X173 Z33. LF N07 G01 Z48. LF N08 G00 X171 Z35. LF N09 G00 X230 Z30. LF N10 G01 Z48. LF N11 G00 X228 Z39. LF N12 G01 X269. LF N13 G00 X271 Z33. LF N14 G01 Z48. LF
Pagina

control numeric a deplas rilor. Sunt dotate cu memorie care permite p strarea programului. Sistemele

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

64

N15 G00 X228 Z33. LF N16 G00 X274. LF N17 G01 Z28. LF N18 G00 X273 Z33. LF N19 G00 X200 Z200. LF N20 M09 M00. LF

Fig.1.77. Schem . Instalare A semifabricat

Fig.1.78. Schem . Instalare B semifabricat

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

65

1.13 ELABORAREA METODELOR I ALEGEREA MIJLOACELOR DE CONTROL


Prin m surare se n elege experien a, prin care se ob in caracteristicile cantitative i calitative ale piesei, acumularea de erori, care nu le dep esc pe cele admisibile. De aceea alegerea tipului, metodei i mijloacelor de m surare, condi iilor de efectuare i metodei de prelucrare a rezultatelor este ntotdeauna limitat de cerin ele asigur rii preciziei stabilite. Exist dou metode de m surare: - Metoda direct m rimea este determinat direct de pe grada ia mijlocului de m surare; - Metoda compara iei m rimea m surat este comparat cu m rimea reprodus de pl cu ele de m surat etalon. Snt trei modalit i de organizare a controlului tehnic: - Control interopera ional; - Control opera ional; - Control mixt. Controlul interopera ional este efectuat de operatori speciali din sec ia de control tehnic dup fiecare opera ie nainte de trimiterea piesei la alt opera ie sau instalare. Aceast metod necesit mut timp, deasemenea i pentru transport. Controlul opera ional se execut direct pe locul de munc de c tre operator i n cazul abaterilor, el va mai efectua prelucr rile necesare, dup care piesa este transmis la alt post de lucru. Controlul mixt include n sine primele dou metode. La finele fiec rei opera ii, operatorul nainte de a transmite piesa la alt post de lucru, el va efectua controlul opera ional. n procesul dat se va uitiliza controlul mixt, deoarece anume aceast tip de control este cel mai convenabil i economic efectiv.

1.14. NORMAREA TEHNIC


Pentru executarea oricarei activita i, opera ii, lucrari, se consum o anumit cantitate de munc , care depinde de condi iile tehnico organizatorice n care acestea se desfasoar . Activitatea n care se stabile te cantitatea de munc necesar este numit activitate de normare tehnic . Normarea tehnic se face lundu se n considerare condi iile tehnice i organizatorice cele mai avantajoase din punct de vedere economic, respectiv:
- metode optime de munc ; - organizare ra ional a fluxului tehnologic; - utilizarea complet a timpului de munc al muncitorilor; - folosirea optim a capacita ii ma inilor; - consum optim de materiale.
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

66

n acelasi timp se ine seama de factorii fiziologici i psihologici care influen eaza desfasurarea optim a muncii. Normele tehnice trebuie s exprime cantitatea de munca real necesar pentru executarea lucrarilor de catre orice executant normal din punct de vedere fizic si intelectual, care are calificare profesional corespunz toare lucr rilor, cunoa te metodele de munc necesare pentru a executa sarcina de munc n ritm mediu i cu intensitate normala. Normele tehnice se exprim , de obicei, sub form de norme de timp i norme de produc ie. Norma de timp se noteaz Norma de produc ie se noteaz i reprezint timpul acordat unui muncitor pentru realizarea n i reprezint cantitatea de piese realizate de un muncitor sau un condi ii corespunz toare a unei piese sau a unei lucr ri. grup de muncitori n condi ii reale de munc . Norma de timp pentru efectuarea tuturor lucr rilor pe o ma in unelt cu comand numeric , Ntimp este compus din norma de timpul de preg rire ncheiere Tp.. i timpul pentru o bucat T buc..
   

i are deprinderile

unde: T oper timpul consumat de MU pentru prelucrare egal cu ciclul automat; n = 2300buc num rul de piese.
  

unde: T b timpul de baz la prelucrarea unei singure piese.
unde: Li lungimea drumului sculei sau a semifabricatului fa SMi avansul pe minut n condi ii tehnologice; Tam timpul de ajustare a ma inii unelte; Taux timpul auxiliar consumat.
  

de scul ;

unde: T i.s=2 min timpul de instalare i de scoatere a scoatere a piesei, manual sau automat; Tao=0,5 min timpul ajut tor al opera iei; Tm=1 min timpul de m surare; adt=2,8% deservirea tehnic ; ado=3,8% deservire organizatoric ; anf=2,4% necesit i fiziologice.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

67

Timpul de preg tire ncheiere reprezint timpul necesar transform rii st rii de munc din stare neutral n stare de prelucrare a entit ii i de transformare a locului de munc napoi n stare neutral . Acest timp se consum pentru:
- primirea sarcinei de prelucrare; - studierea documenta iei tehnice i tehnologice; - primirea de la depozit i transportarea dispozitivelor; - montarea dispozitivelor; - primirea i montarea programului CNC; - primirea sculelor i instalarea lor; - demontarea, ntoarcerea la depozit a dispozitivelor, materialelor i a sculelor.

Punctele enumerate mai sus fac parte din tipul de organizare a lucrului Torg. ns n timpul preg tire ncheiere mai intr Astfel avem:
   

i timpul de reglare a ma inii, a programului Treg.

unde: T p timpul de primire si rentoarcere a materialelor necesare pentru lucru (scule, dispozitive, desenul de execu ie, harta procesului tehnologic scule de verificare a cotelor etc.); Tst timpul de studiu a documenta iei tehnice, de analiza a fabricatului; Tins timpul de instructaj al maestrului.
    

unde: T ins timpul de istalare i scoatere a piesei; Td timpul de deplasare a mesei n pozi ia corespunz toare; Tdl timpul de ntroducere a datelor de lucru a ma inii unelte; Tmi timpul de nlocuire a magazinului de instrumente; Tp timpul de ntroducere a programului n memoria ma inii unelte; TpM.U. timpul de ntroducere a programului de la tastiera ma inii unelte; TX.Y. timpul de ntroducere a coordonatelor X i Y; TZ. timpul de amplasare a sculei pe coordonata Z. Timpul de baz pentru prelucrarea suprafe ei 127 f 9.
 

timpul de baz la prelucrarea de degroare; timpul de baz la prelucrarea de semifinisare; timpul de baz la prelucrarea de finisare;


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

68

unde: diametrul cursei sculei;


 

diamtrul piesei; 

; ;

  

; ; ; ; ; ;

Timpul de baz pentru prelucrarea 127 f 9


 
 

unde:

lungimea de apropiere a sculei; lungimea de ie ire a sculei;   lungimea de intrare a sculei;

lungimea suprafe ei prelucrate;

 

ungimea cursei de lucru

 .; ; ; .

Timpul de baz pentru prelucrarea 70.


; ; ;  . ; ; .

Timpul de baz pentru prelucrarea 29.


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

69

 

. ; .

Timpul de baz pentru prelucrarea 25,3.


; ; ;  . ; . . ; ; . ; ; . . ; ;

Timpul de baz pentru prelucrarea 38.


; ; ;   ;

Timpul de baz pentru prelucrarea 82.


; ; ;   ;

Timpul de baz pentru prelucrarea 40.


; ; ; ;

Timpul de baz total va fi:


 

=8.369min;
 . ;

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

70

Timpul ciclului automat dup program este:


  ;

Pentru produc ie de serie este determinat timpul de preg tire ncheiere. Formula de calcul este:

$

unde:

pr .i

timpurile elementare de preg tire-ncheiere;

T1 ! 4 min timp de primire a documenta iei tehnologice, purt torului de program.


T2 ! 0.15 min timp de instalare a regimului ini ial de lucru a ma inii unelte. T3 ! 1.0 min timp de ntroducere a purt torului de program.
 ; .

Timpul bucat calculat este determinat dup formula:
1.15 AUTOMATIZAREA FUNC IILOR SISTEMULUI TEHNOLOGIC


Prin automatizare se n elege echiparea unei instala ii cu dispozitive automate n vederea efectu rii unei opera ii far interven ia de dirijare a omului. Toate func iile umane de observa ie, decizie, memorizare i efort fizic sunt nlocuite cu func iile unor siteme tehnice, care realizeaz acelea i scopuri prin mijloace electronice i mecanice, pe baza unor programe bine stabilite n prealabil. Automatizarea se aplic opera iilor care constau din anumite transform ri cinematice i energetice (deplas ri i prelucr ri de piese, transmiteri de energie) sau la opera ii care sunt cerute de transmiterea i prelucrarea informa iilor (transmiteri de semnale, selec ii de date, clasific ri, calcule). Principalele sisteme de automatizare sunt: - Comanda automat ,care urm re te realizarea unor opera ii pe baza informa iilor transmise printr un dispozitiv tehnic; - Reglarea automat , prin care se urm re te men inerea unui regim de lucru al sistemului; - Semnalizarea automat , prin care se transmite automat semnale purt toare de informa ii pe baza unui cod conven ional; - Avertizarea automat , prin care se indic apari ia unor condi ii noi n procesul tehnologic; - Protec iea automat , prin care se previne dep irea limitelor admisibile de lucru a instala iilor ce sunt protejate; - Blocarea automat , cu ajutorul c reia se impiedic automat efectuarea unor opera ii incorecte, nedorite.
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

71

Introducerea automatiz rii n industrie reprezint direc ia principal a progresului tehnic, fiind unul din cele mai importante mijloace de m rire a productivit ii muncii. Automatizarea este justificat economic ori de cte ori poate fi efectuat , prin introducerea ei, un volum mare de opera ii ntr un timp scurt, cu o precizie sporit . Automatizarea prezint urm toarele avantaje: - M rirea preciziei de lucru i nbun t irea calita ii produselor; - mbun ta irea condi iilor de munc nalt ); - Reducerea sau chiar eliminarea polu rii mediului ncunjur tor; - Marirea productivit ii muncii; - Reducerea sensibil a costurilor de fabrica ie. Manipulatoarele automate cu comand program pot fi mp r ite, dup caracterul opera ional ce le execut n trei grupe: - Robo i industriali, care iau parte nemijlocit n procesul de produc ie ca ma ini de lucru; - Robo i industriali pentru ridicat i transportat, care efectueaz opera ii de alimentare automat a utilajelor tehnologice de baz i opera ii de transport i depozitare; - Robo i industriali universali, care reunesc nsu irile celorlalte dou categorii. Dup felul de ac iuni automate activita ilor de desfa urate cu ajutorul mijloacelor de munc , precum i toate procesele naturale care au loc n leg tur cu transformarea obiectelor muncii n produse finite se numeste proces de produc ie. Transformarea obiectelor de muncii este organizat , condus produc ie piesei prezente este de serie, iar dup produsului dat este de serie mare. Procesul tehnologic este definit ca fiind ansamblul de complexe i cuno tin e, utilaje i proceduri, organizat n scopul de a realiza un anumit produs. Modul de realizare al unui proces tehnologic depinde de o serie de condi ii locale, de care trebuie neap rat s se in seama de: - Disponibilitatea sau indisponibilitatea unor materii prime; - Costul for elor de munc , n proceselor tehnologice; - Cultura dintr-o anumit ar ; Lucrul cel mai important este ca procesul tehnologic s decurg n condi ii economice la pre uri atractive. avantajoase. Un proces tehnologic trebuie s realizeze produse cerute de pia fost stabili i de c tre om, ma ini i instala ii specializate asigur rile cu o for de munc foarte scump sa extins automati area i realizat de oameni. Conform volumului de produc ie i marimea intervalului de lansare n fabrica ie, procesul de m rimea lotului i frecven a lans rii n fabrica ie a i schimbarea caracterului muncii prestate (se cere o calificare

Procesele tehnologice automatizate sunt procesele n care, dup ce parametrii de func ionare au singure men inerea nivelului acestor
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

72

parametrii i avertizeaz n caz de avarie. Rolul omului const n supravegherea instala iilor i n luarea deciziilor de modificare a parametrilor de func ionare. Aceste opera ii se execut de la distan , de la panoul de comand i control. Automatizarea permite efectuarea unor opera ii f r interven ia de dirijare a omului, ca urmare a dotorii instala iilor cu dispozitive automate. Automatizarea permite ob inerea unor produse cu o calitate ridicat i la costuri mici. Ca urmare, produsele sunt competitive, lucru deosebit de important ntr o economie de pia . n procesul automatizat, operatorul introduce, de la panoul de comand programul CNC de prelucrare.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

73

2. COMPARTIMENTUL CONSTRUCTIV

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

74

Realizarea formei i preciziei dimensionale a pieselor prelucrate prin a chiere este posibil numai dac se asigur pieselor la prelucrare o anumita pozi ie fa de scula a chietoare. Pentru ca aceast pozi ie sa fie corect n tot timpul lucrului este necesar ca piesa sa fie bine fixat pe ma ina. n multe cazuri, piesele cu configura ie simpl se pot fixa direct pe masa ma inii cu ajutorul bridelor i al uruburilor cu cap T. Deoarece nsa acest sistem de fixare este costisitor, necesitnd un consum mare de timp, s au introdus n practic dispozitive universale sau speciale, caracterizate, prin durate minime pentru fixarea piesei. Prelucrarea suprafe elor cilindrice prin strunjire, este o opera ie ce se executa pe strunguri foarte rigide, cu cu ite cu diamant i cu cu ite armate cu placu e din carburi metalice. Se recomanda ca strunjirea cu cu ite de diamant sa se aplice la metalele i aliajele neferoase, iar fonta i o elul sa fie perfect prelucrate cu cu ite armate cu placu e din carburi metalice cu un singur taiu . Racirea se face cu emulsie i trebuie sa fie abundent . Precizia dimensionala (cu abateri pana la 8 mm) i calitatea bun a suprafe ei (0,8..3,2) se pot ob ine numai dac strunjirea de netezire se execut dupa opera ia de finisare.

2.1. Proiectarea i elaborarea dispozitivului de strngere


Opera ia de strunjire se caracterizeaz prin aceea ca piesa are mi carea de rota ie, iar cu itul mi carea de transla ie. Piesa capata mi carea de rota ie de la arborele principal al strungului cu care se solidarizeaza. Solidarizarea piesei cu arborele principal al strungului se realizeaz n diferite moduri:
- n universal(mandrina); - ntre vrfuri; - n bucsa elastic ; - pe platou cu falci sau n dispozitive speciale.

Mandrine folosite la strung sunt cu trei i patru f lci. Prinderea barelor hexagonale se face corect n mandrine cu trei f lci i incorect n mandrine cu patru f lci. n schimb, prinderea barelor p trate se face corect n mandrine cu patru f lci i incorect n mandrine cu trei f lci. Barele rotunde precum i piesele cu suprafa a cilindric se prind corect n ambele tipuri de mandrine. Mandrina cu trei f lci este compus dintr un corp, f lci, o coroan din at cealalt parte un canal spiral plan n care intr din ii f lcilor. Rotindu se cheia se rote te pinionul care la rndul s u rote te coroana spiral ce transmite momentul f lcilor. Datorit universalului. Datorit spiralei care asigur apropierea simultan piesei se efectueaz i uniform a f lcilor, o data cu strngerea i centrarea ei. Pentru aceast f lcile trebuie montate corect ntr o anumit spiralei, falcile se apropie sau se departeaza simultan de centrul i un pinion n care se introduce cheia mandrinei. Coroana are pe o parte din i cu care angreneaz pinioanele, iar pe

ordine. F lcile sunt numerotate cu cifre de la unu la trei pentru mandrinele cu trei f lci i cu cifre de la unu la patru pentru mandrinele cu patru f lci.
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

75

Loca urile din corpul mandrinei sunt i ele numerotate cu acelea i cifre, astfel ca fiecare falc are locasul ei n corpul mandrinei. Este interzis s se introduc o falc intr un loca necorespunz tor.

Fig.2.1. Schem . Mandrina cu 3 bacuri

Fig.2.2. Schem . For ele de strngere


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

76

Formula de calcul a for ei necesare de strngere a piesei n mandrina cu trei bacuri: P3 = K = K0K1K2 K3K4 K5K6 unde: P3 for a de a chiere; M momentul for elor de a chiere; n num rul de f lci n mandrin ; f coeficientul de frecare (0,16 0,18, n func ie de materialul f lcilor, materialul semifabricatului); K coeficient de siguran ; K0 coeficient garantat de rezerv , K0 = 1,5 ; K1 coeficient care ia n considerare varia ia for elor de a chiere, K1 = 1,0; K2 coeficient care ia in considerare marimea for ei de a chiere n rezultatul adncirii sculei, K2 = 1,2; K3 coeficient ce ia in considerare prelucrarea cu socuri, K3 = 1,0; K4 coeficient care caracterizeaz p strarea for ei de strngere constante, K5 coeficient care ine cont de ergonomie, K5 = 1,0; K6 coeficient care caracterizeaza existen a for elor care tind sa ntoarc semifabricatul K6 = , 1,0. K = 1,51,01,2 1,01,0 1,01,0 = 1,8 Deoarece K 2,0 adopt m K = 2,0 K4 = 1,0;

P3 = Adopt m mandrina centrului de prelucrare Index G400

= 672,7N

Fig.2.3. Ansamblul mandrina - pies


Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

77

2.2. Proiectarea i elaborarea dispozitivului de control


Dispozitivul de control cu dorn, pentru controlul abaterilor radiale la piesa de tipul Corp 8.KE.003.429. este prezentat n figura 2.4. Piesa controlat este instalat pe buc a care n partea de mijloc are grosimea peretelui 1...1,7 mm. Grosimea pere elor se alege n dependen a de diametrele g urilor piesei controlate. Buc a 12 este montat pe dornulul 10, buc a elatic este ac ionat prin intermediul dornului, cu ajutorul mecanismului cu excentric are loc stringerea piesei 4. Piesa este rotit cu ajutorulu mnerului prin intermediul rulmentului 6 i a lag rului de alunecare 15. Pe corpul 5 este montat suporul pentru cele dou indicatoare care m soar b t ile radiale Bataie radial a cotei . i minim a indicatorului. controlate se determin ca deferen a dintre indica ie maxim

Fi .2.4. Dispozitivul de control n general la strung, piesele se masoar cu ublerul i cu micrometrul. Cu ublerul precizia de m surare poate ajunge pna la 0,02 mm, iar cu micrometrul pna la 0,01mm. ublerul este instrumentul de m sura cel mai des folosit de strungari. El este alc tuit dintr o rigl , gradat n milimetri, n lungul c reia se poate deplasa cursorul. Att rigla ct i cursorul au cte un cioc. Ciocul fix este solidar cu rigla, iar ciocul mobil este solidar cu cursorul. Cu sublerul de adncime se masoar distan ele dintre pragurile axelor, precum i adncimea g urilor. El este compus dintr o rigl gradat , cursor, vernier, i urubul de fixare. Cursorul este construit cu dou t lpi de sprijin. Rigla i vernierul ublerului de adncime sunt gradate la fel ca rigla i vernierul ublerelor obi nuite cnd capatul riglei este la acela i nivel cu suprafa a t lpilor de sprijin, vernierul indica cota 0 (zero). M surarea adncimii unei g uri precum i masurarea lungimii unui prag se fac cu autorul j ublerului de adncime. Se in ap sate t lpile pe suprafa a de sprijin astfel nct cursorul s nu mi te. Se deplaseaz rigla de pna la fundul g urii. Se fixeaz rigla cu urubul dup care se face citirea cotei m surate.

Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

78

Comparatoarele sunt aparate care se utilizeaz pentru m surari comparative (relative) servind la determinare abaterilor pieselor de la dimensiunea sau forma geometric (ovalitati, conicitati, planeitate etc). Aceste aparate au amplificare mecanic oscileaz n fa a unui cadran gradat. Comparatorul serveste att pentru citiri vizuale, ct i pentru reglarea aparatului la doua dimensiuni limit cu ajutorul unei piese model. Comparatorul are o tija de palpare a carei deplasare n sus sau n jos se transmite acului indicator putnd fi citit pe cadranul comparatorului. Tija poate fi ridicat cu ajutorul unui buton. Aparatul are doua indicatoare de toleran e limit i medie de fixare. i sunt prev zute cu o tij de palpare a suprafe ei piesei a c rei deplasare este amplificat printr-un sistem de prghii i ro i i transmis unui ac indicator care

Fi .2.5. Suport ma netic pentru ceas comparator, ceas comparator Controlul tehnic de calitate cuprinde: - controlul calita ii materiei prime; - controlul infazic; - controlul final. Executarea fazelor de control se face innd seama de: - prescrip iile de material; - denumirea sau simbolul m rcii de o el folosit; - tehnologiile de lucru; - tratamentul tehnic primar; - de sensul piesei finite; - caracteristicile fizico mecanice.
Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

79

&

3. COMPARTIMENTUL ORGANIZATORICO ECONOMIC

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

80

3.1.Organizarea producerii 3.1.1 Organizarea tipului de produc ie i forma de organizare


Programul de producere a piesei date este dictat de un sistem de factori: - programa anual de producere a articolului dat; - num rul de piese necesare la asamblarea articolului dat; - num rul de piese necesare la asamblarea articolului (dac este unitate asamblat ), procentul prev zut de lege rezolv actuale; - pia a de desfacere i conform divergen ilor de ordin tehnic dat mai mult economic la ntreprindere, primim programa de producere anual de N =2300 buc i. Calcul m tactul de producere:
Xm ! Fm.u 60
'

i pentru rebut tehnologic innd cont de cele men ionate conform st rii economice

3880 60 min ! 101,217 buc 2300

unde: F m.u. fondul anual de lucru a MU, ore; N volumul anual de produc ie, buc. Argumentarea tipului de produc ie o facem prin determinarea coeficientului de ntarire a opera iei:

K i.o . !
Ki .o. !

X
med t buc

101,22 ! 6,90 14,68

unde: X tactul de producere, min.;


buc t med timpul pe bucat mediu, min.

Calcul m timpul mediu pe bucat pentru procesul tehnologic proiectat:


n

med t buc !

t
i !1

buc

14,68 ! 14,68 min 1

Coeficientul de fixare a opera iilor 1 Ki.o. 10 corespunde producerii de serie mare 6,9 10. n dependen de tipul deproduc ie se recomand urm toarea form de organizare: produc ia n serie mare linii n flux variabile.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

81

3.1.2 Determinarea numarului de utilaje i coeficientul de nc rcare al acestora


Lund n considera ie coeficientul de ntarire a opera iei, num rul ma inilor unelte ce corespunde producerii de serie mare se determina dup rela ia:
c N MU !

N tbuc.i FMU 60

c N MU !

2300 14,7 p ! 0,145 N MU ! 1 3880 60


c N MU 0,145 ! ! 0,145 p N MU 1

K .m.u !

Num rul de muncitori de baz se determin conform rela iei:


p FMU N MU K i .m.u Nm ! Fm K d .m

unde: F m fondul anual de lucru a muncitorului (F m = 1855 ore); Ki.m.u coeficientul de nc rcare a ma inii unelte; Kd.m. coeficientul deservirii multiple (Kd.m. = 1,11,3).
(
c Nm !

3880 1 0,145 ! 0,253 1855 1,2

p Nm !1

Coeficientul de nc rcare a muncitorului:

K .m !

c N m 0,253 ! ! 0,253 p 1 Nm

3.1.3 Calculul tipurilor de stocuri


Stocul tehnologic se determin conform rela iei:
n p Z teh ! N MU Np ! 1 1 ! 1buc. i !1

unde: Np numarul de piese ce se prelucreaza concomitent. Determinam num rul de piese ce se prelucreaz ntr-un schimb:

N sc !

N N n s z .l K io

2300 ! 31,48buc. 252 2 6,90

unde: Nzl numarul de zile lucratoare; ns numarul de schimburi; N numarul anual de piese.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

82

Stocul de asigurare trebuie se fie aproximativ 10% din num rul pieselor prelucrate n decurs de o zi de munc : Zas=0,131=3buc. Determinarea stocului total: Ztot=Zteh.+Zas=1+3=4 buc.

3.1.4 Marimea lotului de lansare


M rimea lotului de lansare se determin n conformitate cu rela ia:

nmax 1 !
unde: T pi timpul de preg tire ncheiere; tbuc timp pe bucat . M rimea lotului optimal:

T pi t buc K

10,3 ! 12buc. 14,68 0,06

NOPT=Nsc2=312=62 buc. Determinarea num rului de lans ri:


N lans . ! N 2300 ! ! 39 lans . N opt 62

Determinarea perioadei de repetare:


P! Nz .l. 252 ! ! 7 zile 39 N lans .

Determinarea duratei ciclului de prelucrare:


N OPT t buc
i !1 n

tc !

n s d s 60 K

62 14,7 ! 1zile 2 8 60 0,69

unde: ds durata schimblui, ore; K coeficient de transfer a timpului de lucru n timpul calendaristic; ns num rul de schimburi; K=Nz.l/Nz.c=252/365=0,69 unde: Nz.c.- num rul de zile calendaristice.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

83

Fig.3.1 Diagrama de lansare a pieselor n produc ie

3.1.5 Organizarea gospod rii de scule


Desf urarea normal a procesului de produc ie ntr o ntreprindere industrial necesit asigurarea locurilor de munc cu scule a chietoare. Norma de consum de scule a chietoare se determin dup formula:

nc sa !
unde: N num rul de piese;

N tm Tmuz

tm timpul mecanic de prelucrare pe o unitate de produs; Tmuz timpul mecanic pna la uzura complet a sculei.

L 1 . Tmuz ! 1 T K l
unde: L lungimea p r ii a chietoare, mm; l stratul nl turat la fiecare reascu ire; T durabilitatea sculei, min; K coeficientul deterior rii accidentale a sculei, 0,08. Tmuz=NvT(1-K) unde: Nv este num de vrfuri a chietoare a pl cu ei: Tuz= 190(1-0,08)= 82,8min

ncsa !

N t m 2300 0,308 ! ! 8,556 9scule Tuz 82,8

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

84

3.1.6 Organizarea ra ional locului de munc


Analiznd organizarea locului de munc a muncitorilor de baz pentru varianta procesului tehnologic proiectat e necesar de men ionat c vom avea un loc de munc specific. O metod de planificare a sectorului de prelucrare mecanic se face dup tipurile de suprafe e. Suprafa a total de produc ie a sec iei de prelucrare mecanic se face dup tipurile de suprafe e: Stp=St Nu unde: S t suprafa a total a unui utilaj, m ; Nu numarul de utilaje necesare n cadrul sec iei. Suprafa a total St a unui utilaj se determin dup formula: St=SS+Sg+Se Suprafa a static Ss, suprafa a pe care se aseaz efectiv utilajul, se determina n func ie de dimensiunile acestuia. Ss=A B Suprafata de gravita ie Sg, este necesar pentru deservirea de catre muncitor a locului de munc sau pentru depozitarea materialelor. Sg=Ss n unde: n num rul de locuri din care poate fi deservit ma ina-unealt . Suprafa a de evolu ie Ss, este necesar pentru deplasarea personalului din sec ie i pentru efectuarea diferitor transporturi. Se=(Ss+S g)K unde: K coeficientul de suprafa (0,053). A adar avem: Ss=A B=5,352,76=14,77 m2 Sg=Ss n=14,77 1=14,77 m2 Se=(Ss+S g)K=(14,77+14,77) 2=59,08 m2 St=14,77+14,77+59,08=88,62m2 Stp=St Nu=88,62 189 m2
2

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

85

Fig. 3.2. Schi a unui loc de munc unde: 1 centru de prelucrare INDEX G-400; 2 locul de munc a lucratorului; 3 masa de primire. 4 robinet aniincendiar; 5 dulap pentru scule 6 urna.

3.2. Calculul costului de produc ie


Pentru a determina costul de produc ie a piesei vom determina valoarea materialelor de baz valoarea retribuirii muncii personalului de baz si valoarea consumurilor indirecte de producere. i

3.2.1 Determinare consumului de material

mp

! msf a md b ! 5.06 65 0.56 6,5 ! 325.26lei

unde: msf masa semifabricatului, kg; a pre ul 1kg de materie prim , lei; md masa de eurilor,kg; b pretul 1kg de de euri,lei. b=0,1a Cheltueli de materie prim pentru intreaga program :

Cmp ! N CMP ! 2300 325,26 ! 748100 lei

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

86

Masa de eurilor se determin dup formula: Mdes=Msem Mpiesei Mdes=5,06 4,5=0,56kg

3.2.2 Determinarea consumului cu privire la remunerarea muncii


Determinam fondul anual de remunerare a muncii:

P!

tbuc Ci , lei / h 60

P!

14.7 11,6 ! 2.84lei / h 60

unde: P tariful total pentru fabricarea unei piese; Ci taxa tarifar n dependen tbuc timpul pe bucat . Salariul tarifar se determina dupa formula: de categoria muncitorului lei/h;

STAR ! P N ! 2.84 2300 ! 6532lei


Nop. 1 Opera ia Opera ie combinat Tbuc, min 14,7 Ci, lei 11,60 STAR, lei/h 6532

Determinarea premiilor, premiul constitue 20% din salariul tarifar: Pp=20%6532=1306 lei Determinarea salariilor de baz : Sbaz=Star+Pp=6532+1306=7838 lei Determinarea salariului suplimentar, suplimentul constitue 10 % din salariul de baza:

S n ! 10 % S baz ! 0,1 7838 ! 783,8lei


Calculul salariului total:

S tot ! S baz S n ! 7838 783 ,8 ! 8622 lei


Contribu ii la asigurarea social , 26,5% din salariul total:

AS ! S tot 26,5% ! 8622 26,5% ! 2285lei.


S 'tot
i !1

Salariul lunar al muncitorului:


med Slun ! n

unde: 12 numarul lunilor ntr un an; WC1 numarul total de muncitori calcula i.
Pagina

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

Data

12W

!
1

8622 ! 2840lei 12 0.253

Proiect de an la TCM

87

3.2.3 Determinarea consumului de energie electric

Ce.t ! Pik Ne
Calculul consumului de energie electric se efectuiez n urm toarea consecutivitate. Mai nti se determin puterea echipamentului tehnologic instalat n sectie, dup care se calculeaz consumul anual de energie W. unde:

P puterea motoarelor instalate pe masina-unealta, kWt;


i i !1

KC coeficientul de corec ie, 0,4...0,45; Pik 1,33lei ,pre ul unui kw/h de energie electric ; Ne consumul anual de energie electric ,kw.
i

i !1

N e ! Pi Fm.u. K i .m.u . K C ! 17 3880 0,145 0, 4 ! 3826kW


i !1

Consumurile de energie electric pentru ntreaga program :

CeNt ! 3826 1,33 ! 5089lei .


Consumurile de energie electrica pentru un produs:
N Cee2=C et /N=5089/2300=2,213 lei

3.2.4 Determinarea consumurilor indirecte pe perioada de consum


Determin m consumurile directe: Cdir=Cmp+Cee2+Sbaz+CAS+Sn= +2,213+ + + =332,203lei

unde: C mp cheltueli de materie prim pentru ntreaga program ; Cee2 consumurile de energie electric pentru un produs; Sbaz salariul de baz ; CAS contribu ii la asigurarea social 26,5% din salariul total; Sn Suplimentul. Consumurile indirecte de produc ie n proiect trebuie luate n raport procentual de la salariul de baz al muncitorului de baza al sectorului. Determin m consumurile indirecte deoarece n cazul dat avem producere n serie mare vom alege 250%:

Cind ! 250 % S baz

C ind ! 250 % 7838 ! 19600 lei

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

1
Pagina

! 17 k

88

Consumul general al uzinei se ia in raport procentual de la salariul muncitorului de baz , 85100%: C ge .uz ! 90% S baz C ge .uz ! 90% 7838 ! 7054lei

Amortiz rea utilajului tehnologic constituie 810% din costul utilajului:

Aut ! 10% Cut


Determin m totalul costul de produc ie pe sec ie:

Aut ! 10 % 40000 ! 4000 lei

C tot ! C dir Cind Aut

Ctot ! 332,2 

19600 4000 ! 342,46lei 2300 2300

Determin m amortizarea cladirii constituie constituie 24% din costul cladirii:

Acl ! 3% Ccl
Determinarea costului de produc ie pe uzin :

Acl ! 3% 1927 ! 578 ,1lei

C pr.uz ! Ctot Cge.uz Acl

C pr .uz ! 342 , 46 

7054 578 ,1 ! 345 , 77 lei 2300 2300

Determinarea alte consumuri, se ia in raport procentual de la costul de produc ie pe uzina, 3..5% ;


C alte ! 4 % C pr . uz , lei
C alte ! 4 % 345 , 77 ! 138 ,3 lei

3.2.5 Calcularea costului de produc ie pe unitate de produs


Determinarea costului de produc ie complet: Cpr.c=Calte+Cpr uz=138,3+345,77=484,07 lei Determin m profitul opera ional: Pop=20%Cpr.c =20%484,07=96,81lei Costul fixat de ntreprindere: Cfix. = Pop + Cpr.c =96,81 + 484,07=580,88 lei Determin m TVA: TVA=20% Cfix. =20% 580,88=116,17lei Pre ul de livrare al produsului: Plivr =TVA +Cfix. =116,17+580,88=697,05 lei

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

89

Tabelul 3.1 Determinarea costului de produc ie pe unitatea de produs Nr. d/o 1 2 3 I. 4 5 II. 6 7 III. 8 IV. 9 V. 10 VI. Devizul de cheltuieli Materiale de baz i semifabricate De euri(a chii) Materiale far de euri Energia tehnologic Remunerarea muncitorului de baza (salariul de baza, suplimetul, CAS-urile) Total consumurii directe Consumuri indirecte de produc ie Amortezarea utilajului (8-10%) Total costul de produc ie sec ie Consumuri generale ale uzinei Amortezarea cladirii (2 4%) Total costul de produc ie uzin Alte consumuri Total costuri de produc ie complet Profitul opera ional Pre ul fixat de ntreprindere TVA Pre ul cu ridicata fixat de intreprindere Dupa tehnologia de baz 328,9 3,64 325,26 2,213 4,742 332,2 8,52 0,925 342,46 3,06 0,251 345,77 138,3 484,07 96,81 580,88 116,17 697,05

3.3. Calculul indicatorilor tehnico-economici 3.3.1 Determinarea cheltuielilor capitale


Cheltuielile capitale le vom determina conform rela iei: Ccap=Cut+Cet+ Cin unde: C ut cheltuieli pentru utilaj, lei; Cet cheltuieli pentru echipament tehnologic, lei; Cin cheltuieli pentru construirea cladirii si a ncaperii, lei.
Cin ! ( a b) P K f .o .

unde: a,b lungimea, l imea suprafe ei ocupate de M.U. m; P pre ul unui metru p trat de nc pere, lei. P=700..900 lei. Costul utilajului:
C ut ! 1,15 Put Ko ! 1,15 240000 ! 40000lei 6,9

Costul echipamentelor tehnologice:

Cet !

(10...15)% Put 12% 240000 ! ! 4174 lei K f .o. 6,9

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

90

Costul nc perii n sec ie ocupat de M.U. lei;


C in ! ( a b ) P 14 ,77 900 ! ! 1927 lei K f .o . 6,9

Cheltuieli capitale: Ccap=40000+4174+1927=46100 lei


K1 ! C cap N ! 46100 ! 20,04 lei; 2300

Tabelu 3.2. Datele privind calculul investi iilor capitale Modelul Index G400 Pre ul, lei 240000 Cut, lei 40000 Cn, lei 1927 Cet, lei 4174 CcapN, lei 46100

3.3.2. Calculul termenului de recuperare a investitiilor capitale suplementare


Trec ! unde: C cap- cheltuieli capitale ; Cpr.c- Costul de produc ie complet. C cap C pr .c
!

46100 ! 95,23zile 484,07

3.3.3 Calculul indicatorilor de lucru ai liniei (sectorului)


R ! Pr 96,81 100% ! 100% ! 20% C pr .c 484,07

Determin m coeficientul deservirii multiple:


n C pi 1 P ! !1 K d .m. ! i !1 n 1 W pi i !1

Volumul de munc necesar pentru fabricarea produsului: VmP ! Volumul de munc a ma inii unelte:
P Vmu !

buc

60 K dm

14,77 ! 0,246norm h 60 1

buc

60

14,77 ! 0,246 mu h 60

Puterea pe un muncitor de baz la o ma in unealt :


n

P d . m.

W
!
i !1 n

ei

!
mi

W
i !1

17 ! 17 1

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

91

Fabricarea produc iei la pre ul ntriprinderii pentru un muncitor de baz :

FPmb !

Pfix.i N Wn

697,05 2300 ! 1603215lei 1

Fabricarea produc iei la pre ul ntriprinderii pentru un leu de fonduri de producere:

FP leuFP ! 1

Pfix.i N C mu Cin

697,05 2300 ! 38,23lei 40000 1927

3.3.4. Calculul pragului de rentabilitate


Calcularea pragului de rentabilitate este o tehnic de analiz cu ajutorul careia se stabile te volumul produc iei pentru care un sistem de produc ie devine rentabil. Ncl = Chper./(Pr.f Chvar); unde: Chper. cheltuieli permanente pe volumul de produc ie realizate; Pr.f pre ul fixat de ntreprindere; Chvar cheltuieli variabile pe unitate de produs; Chper= (Total costul de productie complet Total consumuri directe)N. Ncl = (484,07 332,2)2300/(580,88 332,2) = 1405 buc. Pren = 1405 580,88= 816100 lei

Ptot . produs ! Pcos complet ! C perm . !

580,88 2300 ! 1336lei 1000 484 , 07 2300 ! 1113 lei 1000 1000 ! 512 ,9lei

1336 1113 2300

Pentru construirea graficului este necesar de a clasifica toate cheltuielile la producerea piesei in doua grupe: - La prima grupa se refera cheltuielile variabile ( cheltuielile care depind de volumul de produc ie); - La grupa a doua se refera cheltuielile permanente ( cheltuielile care nu depind de volumul de produc ie).

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

92

Fig. 3.3. Graficul pragului de rentabilitate Tabelul 3.3. Indicatorii tehnico economici de lucru ai liniei (sectorului) Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea indicatorilor Volumul anual de produc ie n unita i naturale n unit i valorice Num rul de ma ini unelte Coeficientul de nc rcare a ma ini unelte Volumul de munc necesar pentru executarea produsului Volumul de munc a ma ini unelte Num rul muncitorilor de baz Salariul mediu lunar al muncitorilor de baz Coeficientul deservirii multiple Puterea instalat pe o ma in unelt nzestrarea muncii cu energie Fabricarea produsului la pre ul ntreprinderii pentru un muncitor de baz pentru un leu de fonduri de producere Pre ul de cost complet al piesei Perioada de recuperare a cheltuielilor suplimentare Pragul de rentabilitate Nivelul de rentabilita ii lei lei lei zile buc % Unitatea de masura buc lei unit i norm h m.u. h persoane lei kW kW Valoarea 2300 1603215 1 0,145 0,264 0,264 1 2840 1 17 17 697,05 1603215 38,23 580,88 95,23 1405 20

12 14 15 16

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

93

Concluzie: n condi iile actuale de pia repede posibil, deoarece exist o concuren

este important de a face totul exact la timp, dar ct mai acerb ntre produc tori. Pentru aceasta este nevoie de

implementarea sistemelor automatizate de conducere a proceselor tehnologice, a ma inilo unelte cu control numeric, care ntr un timp redus ne va permite prelucrarea unei game largi de tipuri de piese, la care se poate ob ine precizie i rugozitate nalt . Dot rile tehnice i propun, n principal, perfec ionarea tehnologiei, cre terea nivelului de mecanizare i automatizare, integrarea sistemelor automatizate de conducere a proceselor tehnologice. n ritmuri accelerate cre te folosirea tehnicii de calcul pentru automatizarea proceselor tehnologice.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

94

4. SECURITATEA MUNCII

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

95

Asigurarea masurilor privind protec ia muncii se rasfrnge asupra ntregului proces de munca, ncepnd de la faza de cercetare proiectare pna la executare i exploatare. Ac iunea de protec ie a muncii se desfasoar n trei direc ii principale: juridic , tehnic si igienico vsanitar . Protec ia muncii este un sistem de m suri i mijloace social economice, organizatorice, tehnice, profilactic-curative, care ac ioneaz n baza actelor legislative i normative i care asigur securitatea angajatului, p strarea s n t ii i a capacit ii de munc a acestuia n procesul de munc . Scopul protec iei muncii este de a reduce la minimum, probabilitatea afect rii sau mboln virii angajatului cu crearea concomitent a condi iilor confortabile de munc la o productivitate maximal a acesteia.

4.1. Analiza condi iilor de munca


- eviden ierea st rii reale a condi iilor de munc la obiectul de baz ; - analiza m surilor tehnice i organizatorice spre prentmpinar ac iunii negative asupra ea muncitorilor a factorilor nocivi de producere. Analiza condi iilor de munc se nf ptuie te n perioada practicii de licen sau de producere i se ncepe cu aprecierea vizual a locurilor de munc (categoriei de lucr ri) din punct de vedere a condi iilor reale de munc folosind indexa ia normal(n), periculos (p).

4.2. Masurile igienico sanitare


Prin protec ia tehnic se impun regulile i mijloacele tehnice necesare pentru asigurarea integrita ii sanata ii i vie ii angaja ilor n timpul efectuarii diverselor procese de produc ie, precum i metodele de reducere a efortului fizic n timpul desfasurarii activita ii de munc . Masurile igienico sanitare urmaresc scopul cre rii unor condi ii de munc s n toase i confortabile, precum i protec ia angaja ilor de influen a factorilor nocivi, capabili sa produca boli profesionale, otraviri, intoxicatii profesionale acute etc.

4.2.1 Masuri privind sanitaria industrial


Condi iile de munca sunt determinate de caracterul procesului de munc i factorii mediului extern, ce l nconjoar pe lucrator n sfera de produc ie. n timpul activita ii de munc a omului are loc interac iunea mediului de produc ie i a organismului. Omul transform , acomodeaz mediul de produc ie la necesita ile sale, iar mediul de produc ie ac ioneaza ntr-un mod sau altul asupra lucratorilor. Ac iunea mediului de produc ie asupra organismului omului este condi ionat de factori fizici, chimici si biologici. - Factorii fizici includ umiditatea relativ barometrica a aerului, radia ia radioactiv i temperatura aerului ambiant, circula ia si tensiunea i termic , zgomotul si vibra ia etc.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

96

Tabelul 4.1.Factorii de risc identifica i Factori de risc proprii mijloacelor de produc ie Factori de risc Factori de risc mecanic Factori de risc chimici electric - substan e toxice (gaze - curent - surparea fum) electric (atingere - pr bu irea - caustice direct , atingere - scurgeri - cancerigene indirect , - jeturi fluide sub tensiune de pas ) presiune Factori de risc proprii mediului de lucru Factori de risc Factori de risc cu caracter Factori de risc bilologic chimici special al mediului - substan e toxice (gaze fum) - caustice - cancerigene - bacterii - virusuri - ciuperici - sunteran - acvatic - aerian

Factori de risc termic - corpuri cu temperaturi ridicate - temperatura ridicat a aerului

Factori de risc fizic - zgomot (inclusiv prin socuri ale presiunii acustice) - nivelul de iluminare sc zut - temperatura aerului

Factori de risc proprii sarcii de munc Suprasolicitare fizic - pozi ii de lucru for ate, vivioase, cu presiune pe articula ii Suprasolicitare psihica - decizii dificile n timp scurt, efectuate n mediu periculos

Factori de risc proprii executantului Ac iuni gre ite Omisiuni - asambl ri - neutilizarea echipamentului - reglaje individual de protec ie - nesincronozarea lucrului n echip Ac iunea factorilor enumera i asupra omului este condi ionat munc , alimenta ie, condi iile de menaj. Pentru asigurarea condi iilor s natoase de munc se prev d urmatoarele m suri: - angaja ii ntreprinderii vor fi asigura i cu ncaperi sanitaro igienice n conformitate cu normele de ramura, reie ind din numarul maximal de lucratori n cel mai numeros schimb de lucru; - microclimatul aerului zonei de munca va fi men inut n limitele normelor cu ajutorul sistemelor de ncalzire, ventila ie i condi ionare a aerului n conformitate cu cerin ele standardului de stat; - nivelul necesar al iluminarii la locurile de munca este asigurat de sistemele iluminatului natural i artificial general care asigura un nivel al iluminarii pe suprafe ele de lucru de 700 lx. n calitate de surse de lumina artificiala sunt folosite lampele luminescente de tipul LD mbunata ite de transmitere a culorilor; - n scopul protec iei muncitorilor de ac iunea d unatoare a iradierii termice i temperaturile nalte, suprafe ele fierbin i ale utilajului vor fi fatuite cu materiale termoizolatoare;
Pagina

de caracterul activita ii de

cu caracteristici

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

97

- pentru lichidarea zgomotului nodurilor i agregatelor ale ma inilor i utilajelor se vor folosi capote fonoizolatoare u or demontabile; - pentru reducerea vibra iei suprafe elor de lucru a ma inilor de cusut i altor utilaje sub picioarele acestora vor fi amplasa i sabo i vibroabsorban i; - surplusurile de caldur i umiditate vor fi evacuate din ncaperile de produc ie cu ajutorul sistemului mecanic de ventila ie aspirativ ; - n scopul prevenirii oboselii precoce i scaderii capacita ii de munca la sfr itul primei jumata i a schimbului de munca pentru muncitori este prevazuta o nviorare de produc ie cu o durata de 5 7 minute.

4.2.2. Cerin e sanitaro-igienice fa


eliminarea surplusurilor de c ldur , umezeal

de sisteme de ventilare

- Sistemele de ventila ie trebuie s fie calculate corect. Volumul de aer trebuie s fie suficient pentru

i a substan elor nocive;

- Volumul de aer aspirat La n nc pere trebuie s corespund volumului de aer eliminat Lel; - Sisteme de ventilare trebuie s fie plasate n a a mod ca eliminare s fie executat din locuri cu

degaj ri sporite, iar aspirarea aerului curat n locuri cu concentra ii minime. Dac aceast se refer la surplusuri de c ldur , atunci aspirare s se execute la podea, iar eliminarea de sub tavanul nc perii;
- Sisteme de ventilare nu trebuie s provoace suprar cirea sau supranc lzirea angaja ilor;

4.2.3. Cerin e fa

de iluminatul de produc ie

- Iluminatul la locuri de munc trebuie s corespund lucrului vizual, care este determinat de

urm torii parametri: obiectul de distingere, fondul valorile c ruia se afl ntre limite 0,02 0,95;
- Este necesar asigurarea unei uniformit i ndestul toare a lumina iei pe suprafa a de lucru, precum

i n limitele spa iului nconjur tor;


- Pe suprafa a de lucru nu se admit umbre puternice; - Valoarea ilumin rii trebuie s fie constant n timp; - E necesar de a alege direc ia optim a fluxului de lumin ; - E necesar de a alege componen a spectral a luminii; - Toate elementele instala iilor de iluminat trebuie s fie asigurate prin legarea la p mnt sau la firul

nul, limitarea tensiuni alimentarea instala iilor trebuie s fie pn la 42, 36, 24 i 12V. Iluminatul natural n nc peri este reglementat in baza unor normele.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

98

4.3. Masuri privind tehnica secrita ii


Securitatea muncii n activitatea de produc ie se asigur pe urm toarele c i:
- instruirea n materie de protec ia muncii a tuturor angaja ilor i a altor persoane la toate nivelurile de

educa ie i preg tire profesional ;


- instructarea prealabil

i periodic a tuturor angaja ilor; de care snt naintate

- preg tirea special angaja ilor care deservesc ma ini, mecanisme i utilaje fa

cerin e sporite de securitate;


- verificarea periodic a cuno tin elor personalului tehnic ingineresc a materiei n protec ia muncii(nu

mai rar dect o dat n trei luni).

4.3.1. Preg tirea i instruirea personalului


Pentru realizarea lucrului metodoorganizatoric de protec ie a muncii la ntreprinderi este fondat cabinetul de protec ie a muncii. Tipuri de instruire:
- Instructajul introductiv general; - Instructajul la locul de munc (instructajul primar); - Instructajul periodic; - Reinstruirea.

4.3.2 Instructaj introductiv general


Instructajul introductiv se petrece cu to i cei care intr la ntreprindere la lucru permanent sau temporar, indiferent de calificare, specialitate sau de stagiul de lucru al lor, deasemenea cu muncitorii, recomanda ii la ntreprinderele pentru ndeplinerea lucr rilor de la alte organiza ii, cu practican ii care i petrec practica la ntreprindere, admise pe teritoriul ntreprinderii sau n sec iile de producere pentru ndeplinirea lucr rilor. Instructajul introductiv l petrece inginerul de protec ie a muncii i tehnica securit ii n cabinetul de protec ie a muncii, iar cu muncitorii inginero tehnici, cu speciali tii tineri i cu elevii institu iilor de nv mnt inginerul ef al ntreprinderii. i acordarea primului ajutor care Instructajul introductiv se nregistreaz n Registrul de nregistrare a instructajului introductiv de protec ie a muncii, sanitarie de producere, securitate antiincendiar se p streaz la inginerul de protec ia a muncii i tehnica securit ii.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

99

4.3.3 Instructaj la locul de munc


Instructajul primar se petrece nemijlocit la locul de lucru nainte de admitere la lucru cu to i muncitorii intra i la ntreprindere, dup petrecerera instructajului introductiv deasemnea cu muncitorii transfera i la alt lucru. La instructajul primar muncitorului i sunt ar tate toate locurile periculoase la utilaj i lalocul de lucru, metodele de organizare corect i asigurea locului de lucru, deasemenea i se dau indica ii de interzicere de a folosi metode periculoase n lucrul sau alte ac iuni, care pot duce la traumatism sau mboln vire. Instructajul secundar cu scopul control rii i perfec ion rii nivelului de protec ie a muncii se petrece nemijlocit la locul de lucru cu to i muncitorii indiferent de calificarea lor, specialitatea i stagiul de lucru. Instructajele primar i secundar se nregistreaz n Registrul de nregistrare a instructajelor primar i secundar de protec ie a muncii, tehnica securit ii i securitatea anincendiar , care se p streaz la conduc torul lucr rilor, n subordonarea c ruia se g sesc muncitorii.

4.3.4 Instructajul periodic


- se face la locul de munc , de resposabilul cu protec ia muncii; - are rolul de aprofundare a normelor de protec ia muncii; - cuprinde ntreg personalul; - include n mod obligatoriu si demonstratii practice.

Intervalul ntre dou instructaje periodice va fi stabilit prin instruc iuni proprii n func ie de condi iile locului de munc , dar nu mai mult de 6 luni. La personalul tehnico administrativ, intervalul ntre dou instructaje periodice va fi de 12 luni.

4.3.5 Reinstruirea
Se face n urm toarele situa ii:
- la schimbarea locului de munc ; - cu ocazia introducerii unui echipament de lucru sau modificare de echipament tehnic existent; - cu ocazia introducerii de tehnologii noi; - la reluarea activittii dup accidente de munc sau ntreruperea activittii cel putin 30 zile.

Reinstruirea se face de responsabilul cu protectia muncii al locului respectiv.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

100

4.4. Masuri de protectie contra incendiului


Securitatea obiectului mpotriva incendiului se asigura prin:
- printr-un sisitem de prentmpinare a incendiului; - printr-un sistem de protec ie mpotriva incendiului care cost din dulapuri antiincendiare unde se

afl nisip, o lopat de incediu.

i o c ldare cu fundul ascu it;

- prin m suri tehnico-organizatorice, adic to i sunt instrui i cum sa se comporte i ce s fac n caz

Prentmpinarea incendiilor se asigur prin:


- prevenirea form rii mediului combustibilului; - prevenirea form rii sau includerii n mediul de combustibil a surselor de aprindere;

Pentru a nu forma mediul combustibil trebuie:


- de folosit la maxim materialele greu combustibil i necombustibile; - de a limita utilizarea substan ei inflamabile i utiliza cele mai nepericuloase procedee de amplasare

i p strare;
- de aizala mediul combustibil; - de a men ine mediul de vapori i gaze n afara zonei deaprindere - de a automatiza i mecaniza la maximum procesele tehnologice ce in de folosirea substan ei

combustibile;
- de a instala utilajul cu pericol de incendui n nc peri izolate sau pe teren deschis; - de a utiliza ambalaje ermetice pentru substan e combustibile; - de a folosi dispozitive de protec ie la utilajul de produc i n care se manipuleaz substan ele

combustibile pentru cazurile de defect ri sau avari;


- folosirea nc perilor i cabinelor bine izolate de mediul nconjur tor.

Prevenirea form rii n mediu combustibil a surselor de aprindere trebuie s se asigure prin:
-

folosirea ma inilor i mecanismelor la exploatarea c rora nu se formeaza surse de aprindere ; folosirea utilajului electric n corespundere cu ceri ele regulilor de construc ie a instala iilor electrice; folosirea n construc ie a mijloacelor cu ac iune rapid de deconectare a posibilelor surse de aprindere; amenajarea protec iei contra fuljerului a cl dirilor , instala iilor i utilajului; executarea regulilor stabilite privind securitatae incendiilor; Fa a de sistemul de protec ie mpotriva incendiilor snt naintate uram toarele cerin e:
- folosirea mijloacelor de stingere a incendiilor

i tipurilor de tehnic

mpotriva incendiilor

respective;
- folosirea instala iilor automate de semnalizare a incendiilor; - instala ii i dispozitive ce asigur limitarea propag rii incendiilor;
Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

101

- folosirea sistemelor de protec ie antifum. - Sistemul de protec ie antifum trebuie s aigure protec ia c ilor de evacuare de fum, temperaturile

nalte i produsele toxice ale arderii atta timp, ct este necesar pentru evacuarea sau protec ia colectiv a oamenilor. n timpul func ion rii ntreprinderii to i colaboratorii snt instrui i referitor regulilor de securitate mpiotriva incendiilor, se folosec mijloce demonstrative de agita ie privind asiguraea securit ii mpotriva incendiilor. Vaporii tuturor lichidelor inflamabile snt mai grei ca aerul i se acumulez , de regul , n zonele de jos ale ncaperilor.Viteza de ardere a lichidelor este o m rime instabil i depinde de tempereatura de fierbere i aprindere a lichidului. Prafurile prezint un pericol de incendiu sporit, deoarece posed toate propriet ile incendiare ale materialelor solide. Valorile limitelor concentra iilor explozive ale amestecurilor praf aer depind nu numai de componen a chimic , dar i de umeditate i dipersitate. Tabelul 4.2. Ghid de alegere a sting toarelor (Pe eticheta fiec rui sting tor sunt specificate clasele de incediu) Clasa de incendiu A Materiale Mteriale solide combustibile (Lemn, hrtie, textile,carbune,cauciuc) Lichide inflamabile (Petrol, B benzin , ulei, vopseluri, alcool) Gaze inflamabile (Metan, C propan, hidrogen, acetilen , gaze naturale) Incendii de metale D inflamabile (Aluminie, magnezou, litiu, sodiu, potasiu, aliaje) E Instala ii electrice, computere, motoare electrice + + + + + + + + + + + Pulbere CO2 Apa Spuma

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

102

4.5. Masuri de protec ie a mediului ambiant n sec iile de turn torie


Sursele artificiale de poluare sunt cele mai importante, nmul irea acestora constituind cauze pentru care protec ia aerului reprezint o problem vital a lumii contemporane. Aceste surse sunt o urmare a activit ii omului, progresul societ ii, n primul rnd procesul de industrializare urbanizare, avnd drept fenomen de nso ire poluarea mediului implicit i poluarea aerului. Pentru aprecierea calit ii componentelor mediului aerul, apa i solul sunt folosi i indicii st rii lor normative. Cei mai r spndi i indici normativi snt CMA ale substan elor d un toare n mediile numite , eleborate n deosebi pentru oameni. Factorii principali de poluare a atmosferei n sec iile de turnatorie sunt praful, nisipul i gazele. Metodele de cur ire sunt indicate n tabel 2, la alegerea schemelor i metodelor n sec ile de turn torie sunt folosite metode tehnice, chimice i fizico chimice. Tabelul 4.3. Metodele de cur ire de praf, gaz n sec iile de turn torie Controlul emisiilor de mercur
- Injectare de material adsorbant - Oxidare electro-catalitic (ECO) - K-Fuel - Colectoare mecanice (cicloane) - Electrofiltre (ESP) - Saci de praf - Sp l toare de gaze (scrubere) - Reducerea selectiv catalitic (SCR) - Reducerea selectiv non-catalitic (SNCR) - Sp l toare de gaze (scrubere) - Adsorb ia cu carbon activat sau zeolit - Oxidare termic - Oxidare catalitic - Biofiltre - Absorb ie (scrubere) - Condensare criogenic - Sp l toare de gaze (wet scrubber); - Colectoare uscate (dry scrubber). - hote, bra e extensibile - hale industriale

Instala ii de despr fuire

Controlul emisiilor de oxizi de azot

Controlul emisiilor de compu i organici volatili

Controlul emisiilor de gaze acide Sisteme de control al emisiilor la surs Sisteme de circulare i filtrare a aerului Echipamente pentru monitorizarea continu a emisiilor (CEMS)

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

103

4.6. Calcule in inere ti. Calculul rezisten ei de le are la p mnt a intala iilor
Date ini iale: = 200 m; = 3,5 m; = 0,05 m; a/ =2,0; =0,6 m; = 0,01 m; = 90 kVA unde: , m rezisten a solului; ,m lungimea electrozilor verticali; ,m diametrul electrozilor verticali; a/ raportul distan ei dintre electrozii vericali i lungimea lor; ,m adincimea ngrop rii electrozilor; ,m diametrul electrodului orizontal; , kVA puterea transformatorului. 1. Prezent m schema de principiu a protec iei prin legarea la p mnt r modul de amplasare a electrozilor (amplasarea electrozilor n rnd)

Fi .4.1. Schema protec iei prin le are la p mnt 2. Determin m rezisten a prizei unitare de pamnt = =


(ln

+ 0.5ln

) ) = 63,049

(ln

+ 0.5ln t= + =

t = 3,5m/2 + 0,6m =2,35 m = 200 m1,3 = 260 m unde: = 1,3 rezisten a de scurgerea a electrodului vertical; t distan a de la mijlocul electrodului vertical pn la suprafa a solului (m); , corespunz tor lungimea i diametrul electrodului vertical. rezistivitatea de calcul a solului; coeficient de sezon.
Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

104

Fi .4.2. Schema instal rii eletrodului vertical 3. Determin m num rul n de electrozi verticali dupa formula: n= n= unde: 
 

= 10,508 6

rezisten a admisibil dup norme a prizei de p mnt; ceficientul de folosire a electrozilor verticali, pentru calculul orientativ =1.

Accept m num rul de electrozi n = 12, determin m rezisten a de scurgere a tuturor electrozilor lund n considerare coeficientul de folosire a electrozilor vericali. =0,72 = = = 7,297

Determin m rezisten a de scurgere a electrodului orizontal. = ln

Lungimea electrodului orizontal se determin dup rela ia: = 1,05(n l)a = 1,05(12 3,5)7 =62,475 m = 200 m1,7 = 340 m = ln = 11,594

Pagina

P i
ata

Mod

Coala

Nr. document

Semn t.

105

Determin m rezisten a de scurgere a electrodului orizontal cu luarea n considerare a coeficientului de folosire a electrodului orizontal. =0,72


= /

= 11,59/0,72 = 16,1

Determin m rezisten a total a prizei de pamnt din rela ia:
= = 5,023

= 5,023 < 6 . Protec iei prin legare la

Calculul se considera final, deoarece 

pamnt sunt supuse p r ile metalice ale utilajului electric care nu fac parte din circuitul electric, dar care din cauza unor defecte de izola ie pot nimeri sub tensiune.

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

106

BIBLIOGRAFIE
1. Gorbo evici A. F., cred V. A. Kursovoe proectirovanie po tehnologhii ma inostroenie: [ Ucebnoe posobie dlea ma inostroitelinh ucebnh vuzov ] 4-e izdanie, pererabotana i dapolnina: V aia cola, 1983-256 s., il.

2. Proiectare i analiza dimensional a tehnologiilor de prelucrare mecanic . Parte I., Chi in u UTM, Toca A., Ru ica I., Stroncea A.,2010, p.30 3. Spravocinic tehnologa ma inostroitelea v 2-h T., T.1 / Pod redac iei A. F. Ko lovoii R. K. Mi erecova, 1986. 656 s., il. 4. Balabanov A. N. Kratkii cpavocinik tehnologa ma inostroitelea.-M:Izdatelistvo stantdartov, 1992.464 s.,il. 5. Proectarea tehnologiilor de prelucrare mecanic prin a chiere: Manual de proiectare: n 2 volume. Volumul 2 / C. Pico , O. precteanu, C. Bonohosciuc .a. Chi in u: Universitar, 1992. 407 p.. 6. Kuzne ov IU. I., Maslov A. R., Baikov A. N. Osna ka dlea stankov s CEPU; Spravocinik 2-e izdanie, pererab. I dop. M.; Ma inostroenie, 1990. 512 l., il. 7. Internet

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

107

ANE

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

108

Pagina

Proiect de an la TCM
Mod Coala Nr. document Semn t. Data

109

S-ar putea să vă placă și