Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu


Profesor: Popescu Mădălina-Elena
Data: 22.03.2022
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Vreau să salvez lumea.
Subiectul : Adjectivul.
Tipul lecţiei: Lecție mixtă.
Durata: 45 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3. sesizarea corectitudinii / incorectitudinii gramaticale a unor forme lexicale;
2.3 alcătuirea unor propoziţii sau fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să menționeze genul și numărul adjectivului;
O2: să menționeze funcția sintactică a adjectivului;

1
O3: să realizeze acordul dintre adjectiv si substantivul a cărui însușire o exprimă, inclusiv în situațiile în care substantivul este precedat de
adjectiv;
O4: să alcătuiască enunțuri în care adjectivele provenite din verbe la participiu să aibă o altă valoare morfologică;
O5: să analizeze morfo-sintactic adjectivele din propozițiile date;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse: colectivul eterogen de elevi al clasei a V-a C.
2. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, analiza gramaticală, învăţarea prin descoperire.
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, planşa și tabla.
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări), observarea sistematică.
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală și activitate individuală.
6. Material bibliografic:
BANADUC, Ioana, Ghid de practică pedagogică. Specializarea limbă şi literatură română, Editura Eurobit, Timişoara, 2010.
DOBRA, Sofia, Cartea mea de gramatică, Editura Art, București, 2020.
PAVELESCU, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint, Bucureşti, 2010.

2
Etapele lecției Activitatea profesorului / elevului Metode / Resurse și
tehnici timp
Evocare  Se pregătesc mijloacele necesare de învățământ. 10 min
 Se asigură ordinea și disciplina. Se notează absenții.
 Profesorul propune elevilor să descrie ora de Limba și literatura română Conversația Caietul
prin două cuvinte definitorii, solicitând numirea părţii de vorbire prin care euristică Manualul
au exprimat trăsăturile.
 Se verifică tema de casă, făcându-se aprecieri asupra rezolvării cerintelor. Observarea Anexa 1
 Se propune elevilor să recapituleze cunoștințele dobândite în ora anterioară.
Adjectivul
se acordă în
gen și
număr cu

 Profesorul îi anunţă pe elevi că vor continua lecția despre adjectiv. Se trece 25 min
Realizarea titlul lecţiei pe tablă: Adjectivul. Se enumeră obiectivele lecţiei. Elevii Conversația
sensului notează titlul lecției în caiete. euristică Tabla
 Profesorul notează pe tablă informațiiile noi din cadrul lecției de azi. Exercițiul Fișa de lucru
 Elevii notează în caiete conținutul lecției (Anexa 1). Caietul
 Profesorul propune elevilor să rezolve exercițiile de pe fișa de lucru. (Anexa
2).

Reflecție 10 min
 Cadrul didactic propune elevilor să extragă din cutie câte un bilețel pe care Exercițiul
se află un adjectiv. După extragerea bilețelului, se propune elevilor să Caietul
alcătuiască un enunț cu adjectivul extras și să-l analizeze. Tabla
 Cadrul didactic le propune elevilor să realizeze un cvintet al cărui subiect să Cvintetul

3 fie mama.(Anexa 4).


 Se apreciază elevii cu cuvinte de laudă.
 Ca temă elevii, vor avea de redactat un text descriptiv și să sublinieze
adjectivele.
substantivul. Astfel, pentru a afla genul și numărul adjectivului, trebuie să aflăm mai întâi genul și numărul substantivului pe care adjectivul îl
determină.
De exemplu, adjectivul atentă din structura fată atentă este un adjectiv de genul feminin și la numărul singular tot ca substantivul fată.
De obicei, adjectivul stă după substantiv, dar poate sta și înaintea acestuia. Când substantivul este precedat de adjectiv, acesta îi preia articolul,
dar tot substantivul rămâne articulat. De exemplu, substantivul fată din enunțul Frumoasa fată a venit. este articulat cu articolul hotărât a, purtat de
adjectiv.
Funcția sintactică a adjectivului este de atribut adjectival.
Cum analizăm un adjectiv?
În analiza unui adjectiv menționăm:
 felul
 numărul formelor flexionare(dacă este variabil)
 genul
 numărul
 funcția sintactică
De exemplu, adjectivele din enunțul O prietenă bună mi-a dăruit o carte interesantă., se analizează astfel:
 bună= adjectiv propriu-zis cu patru forme flexionare, se acordă în gen și număr cu substantivul „prietenă” (genul feminin, numărul singular),
funcție sintactică de atribut adjectival.
 interesantă= adjectiv provenit din verb la participiu, cu patru forme flexionare, se acordă în gen și număr cu substantivul „carte” (genul feminin,
numărul singular), funcție sintactică de atribut adjectival.

4
Anexa 2
Fișă de lucru
1. Completează spațiile libere cu adjectivele dintre paranteze, făcând acordul.
a. I-am dăruit (drag) mele mame un buchet de zambile.
b. b. (alb) flori ale cireșilor mă încântă.
c. Puii de găină se plimbă printre ierburile (înalt) ale curții.
d. (aprig) lătrat cățelușei a vecinilor este (puternic) .
e. (frumos) cocoși au creste (mare) și (roșu) .

2. Menționează genul și numărul adjectivelor din următoarele enunțuri:


a. Primăvara este anotimpul meu preferat.
b. Firavii ghiocei și-au făcut apariția.
c.Mihai are o soră inteligentă.

5
d. Copilul timid a plecat.
e. El are note mari.

3. Menționează felul adjectivelor după proveniență și alcătuiește enunțuri în care să aibă o altă valoare morfologică.
a. Vaza spartă e pe masă.
b. Am văzut o fată supărată.
c. Gardul vopsit se observă.
d.Am un calculator stricat.
e.Mă gândesc la lecția predată.

Anexa 3

1. Numește floarea din imagine și descrie-o prin trei adjective, menționând felul adjectivelor.

6
2. Analizează adjectivele din următoarea poezie :
”Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,
Prevestind un soare dulce cu lumină și căldură.
În curând și el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineții de pe câmpul înverzit. ”
______________________________________________________________

Anexa 4

Model Cvintet :

7
Mama
Blândă, frumoasă,
Iubind, îngrijind, protejând, 
Este îngerul meu păzitor
Femeie.

S-ar putea să vă placă și