Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu


Profesor: Popescu Mădălina-Elena
Data: 22.03.2022
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Vreau să salvez lumea.
Subiectul : Pronumele personal propriu-zis. Pronumele personal de politețe.
Tipul lecţiei: Lecție de evaluare.
Durata: 45 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3. sesizarea corectitudinii / incorectitudinii gramaticale a unor forme lexicale;
2.3 alcătuirea unor propoziţii sau fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate;

Obiective operaţionale:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili să:
O1: să definească pronumele personal propriu-zis;
O2: să identifice formele accentuate și formele neaccentuate ale pronumelui personal propriu-zis;
O3: să analizeze pronumele personal propriu-zis;
O4: să definească pronumele personal de politețe;
O5: să identifice formele pronumelui personal de politețe;
O6: să analizeze pronumele personal de politețe;

Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: conversația euristică, explicația, expunerea și exercițiul.

1
Mijloace şi materiale didactice: tabla, manualul și fișa de lucru.
Forme de organizare a clasei: frontal și individual.
Evaluare: evaluare formativă, orală, observarea curentă.
Bibliografie:
BANADUC, Ioana, Ghid de practică pedagogică. Specializarea limbă şi literatură română, Editura Eurobit,
Timişoara, 2010.
DOBRA, Sofia, Cartea mea de gramatică, Editura Art, București, 2020.
PAVELESCU, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint, Bucureşti, 2010.

Nr. Etapele lecţiei Activitatea Activitatea Strategia didactică E


C (timp) profesorului elevului Metode Mijloa Formă
rt. și ce de de
procedee Învățar organizare
e

2
1. Moment Se asigură condiţiile necesare defăşurării Elevii se pregătesc pentru Conversația
organizatoric optime a activităţii: asigurarea liniştii, activitate și comunică Activitate frontală
(1 min. ) notarea absenţelor, pregătirea profesorului absenţii.
materialelor didactice.
2. Anunțarea Expunerea Tabla Activitate frontală
obiectivelor și Profesorul anunţă titlul lecţiei şi Elevii vor nota în caiete titlul Caietul
a subiectului obiectivele pe care, la sfârşitul orei, elevii lecției.
lecției trebuie să şi le însuşească. Profesorul
(1min.) notează pe tablă titlul lecției.

3. Evaluarea Profesorul le distribuie elevilor testul de Elevii vor rezolva în scris fișele Conversatia A
propriu-zisă evaluare(Anexa 1). primite. euristică lă
(40 min.) Testul
de
Explicația evaluar
e

4. Incheierea Profesorul face aprecieri asupra activității Elevii își notează tema în caiet. Explicația Caietul Frontal
activității elevilor si le dă tema.
( 3 min) Ca temă, elevii vor avea de realizat o
legendă în care să predomine pronumele
personale propriu-zise și pronumele
personale de politețe.

3
Anexa 1

1. Citește cu atentie următoarele afirmații și apoi încercuiește litera A dacă afirmația este adevărată sau litera F dacă enunțul
este fals. ( 15p)

a. Pronumele personal este o parte de vorbire flexibilă. A F


b. Pronumele ține locul unui substantiv. A F
c. Mie este formă accentuată. A F
d. Tu este o formă pentru persoana a III-a. A F
e. În propoziția: Eu voi pleca, voi este pronume personal. A F

2. Completează următoarele enunțuri cu informațiile potrivite: (15 p)


a) Pronumele personal propriu-zis are ...............persoane.
b) Pronumele personal propriu-zis are două numere: ...........................și ...................................
c) Pronumele personal propriu-zis are forme ........................................și...................................
d) Pronumele personal de politețe are forme doar pentru persoana ...............și.......................
e) Pronumele personal de politețe poate îndeplini următoarele funcții sintactice:..........................

4
3.Analizează pronumele din următoarele enunțuri: (30 p)

a) El citeşte.
b) Am împrumutat o carte de la ea.
c) Dumealui a plecat și nu ne-a văzut.
d) Dânsul este afară.
e) Alteța Sa nu este în birou.
f) Părerea lui e bună.
g) Noi i-am văzut.
h) Voi sunteți supărați.
4.Subliniați formele corecte din variantele de mai jos. (10 p)

văzândul / văzându-l mi la dat / mi l-a dat

priveștel / privește -l mi-e sete / mie sete

i-ai spus / iai spus l-a trimis / la trimis

mi-ai dat / miai dat dânduțil / dându-ți-l

5.Precizați valorile morfologice ale cuvântului lui din enunțul: Lui Matei nu i-a plăcut că Ana nu a fost atentă la compunerea
lui. (10 p)

lui1...………………………………………………………………………………......................

5
lui2…………………………………………………………………………………………………

6. Alcătuiți două enunțuri în care să folosiți pronume personale de politețe diferite. 10p

Se acordă 10 de puncte din oficiu. SUCCES!

S-ar putea să vă placă și