Sunteți pe pagina 1din 34

CLASA VI

Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă


Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse recomandate
1.1. Determinarea legăturii  Puncte forte, limite şi acceptarea de sine.  Exerciţii de reflectare asupra resurselor personale şi
între emoţii, acţiuni şi Atitudine pozitivă faţă de sine şi cei din jur. sociale, de descriere a caracteristicilor personale pozitive
consecinţele acestora ca  Relaţiile interpersonale și comportament şi negative, de completarea de fişe de tipul Ce ştiu? Ce
parte a mecanismului de prosocial. Modalităţi de prevenire a etichetării pot? Ce vreau? Ce-mi place?
apreciere a și hărțuirii.  Exerciţii de auto-reflecţie cu privire la emoţiile personale,
comportamentului.  Conflictele: pro şi contra. Modalităţi de de formulare argumentată a opiniei personale.
1.2. Evaluarea resurselor soluţionare constructivă conflictelor.  Discuții asupra studiilor de caz cu referire la tematica
proprii, pentru  Emoţii, comportamente şi consecinţe. etichetărilor. Utilizarea de carduri/imagini ce ar ajuta
consolidarea atitudinii Importanţa şi rolul emoţiilor. Modalităţi de înţelegerea impactului etichetelor asupra persoanei.
pozitive faţă de sine. control și menținere a echilibrului emoţional.  Jocuri de rol: simulare situaţii pentru soluţionarea
1.3. Luarea deciziilor  Viaţa în familie: relaţii şi rezultate pozitive. conflictelor, pentru prevenirea sau depăşirea etichetărilor.
privind comportamentul Relaţii în familie. Condiţii de manifestare.  Discuţii „Conflictul în viaţa mea”, „Factori ce contribuie
prosocial și tehnicile de Strategii de depăşire a dificultăţilor. la iniţierea şi menţinerea unui conflict”.
soluţionare constructivă a  Vizionarea unor secvenţe din filme, exemple din viaţa
conflictelor în clasă, reală pentru identificarea și înţelegerea relaţiei dintre
școală, familie, emoţii, conduite şi consecinţe.
comunitate. Produs
Realizarea unui produs comun: „Dezvoltarea relaţiilor
cooperante.”
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții
Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse recomandate
2.1 Relatarea despre normele  Integritatea persoanei. Integritate.  Interviuri, adresate colegilor despre valoarea
morale şi valori: binele, Situații și contexte de manifestare; comportamentului integru;
frumosul, munca,  Garanţia calităţii vieţii prin învăţare.  Vizionarea unor secvenţe de film/ imagini pentru
perseverența, ca surse ale Viaţă de calitate, caracteristici şi modalităţi de identificarea elementelor unei vieţi de calitate;
succesului; realizare: afirmarea personală, relațiile dintre  Colaje ale imaginilor despre faptele bune;
2.2 Stabilirea relaţiei dintre oameni, buna gospodărire. Rolul învăţării în  Postere cu enunțuri privind deciziile corecte luate pe
deciziile bazate pe norme asigurarea perspectivei de viaţă. Atitudinea față
1
şi valori şi calitatea de manuale ca sursă de învățare. parcursul unui an;
rezultatelor obţinute;  Perseverenţa şi munca – surse ale  Studii de caz despre o persoană de succes realizată prin
2.3 Gestionarea resurselor succesului. Perseverenţă. Modalităţi de perseverență și muncă;
proprii și a familiei din manifestare. Statornicia în convingeri şi  Elaborarea şi rezolvarea în perechi, a unui careu de
perspectiva utilizării atitudini, munca - condiții pentru afirmarea cuvinte încrucişate, care să conţină paşii în luarea unei
raționale; perseverenței. decizii corecte;
 Binele şi frumosul din jur. Crearea  Joc de rol privind buna gospodărire și gestionarea
binelui și frumosului. Posibilităţi şi limite de resurselor;
vârstă. Beneficiile pentru sine şi comunitate. Produs
 Decizia corectă. Algoritmul de luare a  Elaborarea Jurnalului reflexiv, în care să prezinte 2-3
deciziilor. Decizia și problemele cotidiene. decizii corecte care i-au îmbunătățit calitatea vieții;
Posibilităţi şi limite în raport cu vârsta.
Insistenţa pentru corectitudinea deciziei.
 Resursele proprii şi ale familiei.
Economisirea, gestionarea banilor de buzunar,
bugetul familiei.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos


Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse recomandate
3.1. Descrierea propriei stări Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru  Portofoliu ”Mediu în care trăiesc îmi asigură
de sănătate, prin utilizarea dezvoltarea elevului. sănătatea mea!”
adecvată a noţiunilor Mediul înconjurător şi sănătatea elevului.  Discuţii ghidate despre nevoile personale.
specifice cu referință la Efectele poluării asupra sănătăţii.  Redactarea unui referat” Când pot fi sigur că dieta e
sănătatea fizică și mintală. Sănătatea fizică şi mintală. Caracteristici, sănătoasă”.
3.2. Stabilirea corelației dintre factori de influenţă, modalităţi de menţinere.  Formularea şi rezolvarea de situaţii de problemă
calitatea mediului ambiant și Regimul alimentar corect vs dieta. Dieta: privind starea de sănătate, modificările organismului
sănătate, prin elucidarea modalități de percepție și abordări corecte. la pubertare.
efectelor poluării; Diversitatea dietelor și scopul lor. Dieta şi  Realizarea unui poster: Tentațiile periculoase
3.3. Manifestarea vârsta. Dieta versus alimentaţia incorectă.
responsabilității pentru Efectele alimentaţiei incorecte. Efectele abținerii Produs
propria sănătate prin rezistenţă forțate și neîntemeiate de la alimentație. Proiect ecologic ”Mă implic în activităţile de protecţie a
la tentaţii periculoase diverse;
2
Fumatul şi alcoolul – tentaţii periculoase. mediului”
Cauze ale consumului. Influenţa asupra  Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să fiu”.
preadolescentului. Efecte negative sociale,
psihologice şi fiziologice. Dependenţa.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Activități de învățare și produse recomandate
4.1. Identificarea  Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii  Proiecte de grup pentru studierea specificului profesiilor.
profesiilor solicitate în vechi şi profesii noi. Tipuri de profesii în  Pregătirea discursurilor privind evoluţia profesiilor din
comunitate pentru o bună funcţie de obiectul muncii. Stereotipuri: comunitate.
proiectare a carierei profesiile „pentru femei” şi „pentru bărbaţi”.  Colectarea informaţiilor despre profesia părinţilor, care
4.2. Corelarea rezultatelor  Domeniile profesionale. Tipuri de interese este atractivă pentru elev sau a unui profesionist
la diferite discipline profesionale, testul lui Holland, preferinţe recunoscut în comunitate.
şcolare cu perspectivele de profesionale.  Participarea la licitaţii a profesiilor.
dezvoltare personală şi  Potenţialul meu. Dezvoltarea şi valorificarea  Aplicarea testului Inventarul intereselor profesionale
profesională în anumite calităţilor forte. Valori personale. Corelarea (adoptat după Holland).
domenii dintre potenţialul şcolar şi cel profesional.  Prezentarea aspiraţiilor şi profesiei selectate părinţilor sau
4.3. Formularea Hartă mentală a potenţialului propriu. unei persoane apropiate.
iniţiativelor personale,  Brand-ul personal. Imaginea de sine ca ca  Discuţii privind posibilităţile de realizare a aspiraţiilor
orientate spre activităţi element a brand-ului personal. prin diferite profesii.
antreprenoriale, prin  Calităţile unui antreprenor. Noţiunea de  Elaborarea Clusterelor la un domeniu profesional,în baza
valorificarea potenţialului antreprenor. Iniţiative antreprenoriale în cerinţelor prezentate din timp.
propriu şi a imaginii de comunitate. Pot eu oare fi antreprenor?
sine  Elaborarea şi prezentarea Brand-ului personal în baza
 Arborele profesiilor. Clusterul profesiei unui set de întrebări.
dorite.  Discuţii cu antreprenori, angajatori din comunitate.
 Elaborarea Hărţilor mentale a potenţialului.
Produs
Proiectul de carieră. Proiectul de carieră poate fi prezentat
colegului de bancă, părinţilor, altor persoane de încredere.
Proiectul de grup „Arborele profesiilor”
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală
Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Activități de învățare și produse recomandate

3
5.1. Descrierea unor situaţii  Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli  Simularea compotamentului în situaţii trafic rutier și
excepţionale și a de comportament. Posibile riscuri. Riscuri de excepţionale
consecinţelor lor privind utilizare a bazinelor acvatice. Pericolul de înnec.  Discuția dirijată, Exerciţii de identificare a soluţiilor
securitatea umană. Măsuri de prevenire. proprii pentru consolidarea securităţii personale;
5.2. Aprecierea rolului  Atenţie în situaţii excepţionale! Situaţie  Exerciţii de descriere, analiză, comentariu a situaţiilor
hobyurilor personalității, din excepţională: cauze, modalităţi de acţiune. simulate, reale in situaţii excepţionale şi incendii.
perspectiva dezvoltării unor  Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobby-  Realizarea unor mini-cercetări ce vizează
capacități și satisfacerii unor uri. Avantajele. Hobby periculoase. preferinţele/hobbyul şi riscurile posibile;
interese;  Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe şi Prezentarea hobbyului personal
5.3. Adaptarea dispozitive explozive; tipuri, caracteristici,  Participarea la scurte scenete, prin atribuirea de
comportamentului la reguli de dispozitive casnice cu risc, mod de utilizare. roluri, exersarea comportamentul în stradă şi alte
securitate privind situaţii  Eticheta on-line - siguranţa în mediul virtual. locuri de risc
excepţionale, contactul cu Etichetă, mod de prezentare on- line: posibilităţi  Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru
materialul exploziv, şi limite. Prevenirea situaţiilor de risc. consolidarea securităţii în mediul virtual
explorarea mediului virtual,
 Simularea elementelor de comportament în situaţii
prin simulare și activități
excepţionale de provenienţă naturală (cutremure şi
concrete.
alunecări de pământ etc.)
Produs.
Elaborarea unui Rebus, în grup: Securitate personală,
cuvinte-cheie: seisme/cutremur de pământ, inundaţii,
alunecări de teren, întroieniri, furtuni etc.

4
Proiectarea de lunga durată clasa a VI-a
 Competenţe specifice: Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi, prin explorarea sinelui
şi resurselor sociale;

Unitaţi de învaţare Conţinuturi Nr. Data Strategii de


de predare/învaţare
ore
Unitatea de învaţare I. Identitatea personală si relationarea 7  Exerciţii de reflectare
asupra resurselor
armonioasă personale şi sociale, de
1.1 Determinarea legăturii descriere a
1. Evaluare inițială 1 caracteristicilor personale
între emoţii, acţiuni şi
consecinţele acestora ca pozitive şi negative, de
parte a mecanismului de completarea de fişe de
apreciere a 2. Puncte forte, limite şi acceptarea de sine. Atitudine pozitivă tipul Ce ştiu? Ce pot? Ce
faţă de sine şi cei din jur. 1 vreau? Ce-mi place?
comportamentului.
 Exerciţii de auto-reflecţie
1.2 Evaluarea resurselor cu privire la emoţiile
personale, de formulare
proprii, pentru consolidarea argumentată a opiniei
atitudinii pozitive faţă de 3. Relaţiile interpersonale și comportament prosocial. 1 personale.
sine. Modalităţi de prevenire a etichetării și hărțuirii.  Discuții asupra studiilor
de caz cu referire la
1.3 Luarea deciziilor privind tematica etichetărilor.
comportamentul prosocial și
tehnicile de soluţionare 4. Conflictele: pro şi contra. Modalităţi de soluţionare 1 Utilizarea de
constructivă conflictelor carduri/imagini ce ar
constructivă a conflictelor în

5
clasă, școală, familie, ajuta înţelegerea
comunitate impactului etichetelor
5. Emoţii, comportamente şi consecinţe. Importanţa şi rolul 1 asupra persoanei.
emoţiilor. Modalităţi de control și menținere a echilibrului
emoţional
 Jocuri de rol: simulare
6. Viaţa în familie: relaţii şi rezultate pozitive. Strategii de 1 situaţii pentru
depăşire a dificultăţilor. soluţionarea conflictelor,
pentru prevenirea sau
depăşirea etichetărilor.
 Discuţii „Conflictul în
viaţa mea”, „Factori ce
contribuie la iniţierea şi
menţinerea unui conflict”.
 Vizionarea unor secvenţe
din filme, exemple din
7. Evaluare sumativa (produs) „Dezvoltarea relaţiilor 1 viaţa reală pentru
cooperante.” identificarea și
înţelegerea relaţiei dintre
emoţii, conduite şi
consecinţe.

6
 Competenţe specifice: Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă
a resurselor personale şi a mediului de viaţă;

Unitaţi de învaţare Conţinuturi Nr. Data Strategii de


de predare/învaţare
ore
Unitatea de învaţare II. Asigurarea calității vieții 7  Interviuri, adresate
colegilor despre valoarea
1.1 Determinarea legăturii 1.Integritatea persoanei. Integritate. Situații și contexte de 1 comportamentului
între emoţii, acţiuni şi manifestare; integru;
consecinţele acestora ca  Vizionarea unor secvenţe
parte a mecanismului de de film/ imagini pentru
apreciere a 2.Garanţia calităţii vieţii prin învăţare. Viaţă de calitate, 1 identificarea elementelor
comportamentului. caracteristici şi modalităţi de realizare: afirmarea personală, unei vieţi de calitate;
relațiile dintre oameni, buna gospodărire. Rolul învăţării în  Colaje ale imaginilor
1.3 Evaluarea resurselor asigurarea perspectivei de viaţă. Atitudinea față de manuale ca despre faptele bune;
sursă de învățare.  Postere cu enunțuri
proprii, pentru consolidarea
privind deciziile corecte
atitudinii pozitive faţă de
luate pe parcursul unui
sine. 3.Perseverenţa şi munca – surse ale succesului. Perseverenţă. 1 an;
1.3 Luarea deciziilor privind Modalităţi de manifestare. Statornicia în convingeri şi atitudini,  Studii de caz despre o
comportamentul prosocial și munca - condiții pentru afirmarea perseverenței. persoană de succes
tehnicile de soluţionare realizată prin
constructivă a conflictelor în perseverență și muncă;
clasă, școală, familie, 4.Binele şi frumosul din jur. Crearea binelui și frumosului. 1  Elaborarea şi rezolvarea
comunitate Posibilităţi şi limite de vârstă. Beneficiile pentru sine şi în perechi, a unui careu
comunitate.
7
5.Decizia corectă. Algoritmul de luare a deciziilor. Decizia și 1 de cuvinte încrucişate,
problemele cotidiene. Posibilităţi şi limite în raport cu vârsta. care să conţină paşii în
Insistenţa pentru corectitudinea deciziei. luarea unei decizii
corecte;
 Joc de rol privind buna
6.Resursele proprii şi ale familiei. Economisirea, gestionarea 1 gospodărire și gestionarea
banilor de buzunar, bugetul familiei. resurselor;
Produs

Elaborarea Jurnalului
reflexiv, în care să prezinte
2-3 decizii corecte care i-au
îmbunătățit calitatea vieții;

7. Evaluare sumativa (produs) Elaborarea Jurnalului reflexiv 1

8
 Competenţe specifice: Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menţinerea
sănătăţii proprii;

Unitaţi de învaţare Conţinuturi Nr. Data Strategii de


de predare/învaţare
ore
Unitatea de învaţare III. Modul de viață sănătos 7 Portofoliu ”Mediu în care
trăiesc îmi asigură sănătatea
Descrierea propriei stări de 1.Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru dezvoltarea elevului. 1 mea!”
sănătate, prin utilizarea Discuţii ghidate despre
adecvată a noţiunilor nevoile personale.
specifice cu referință la 2.Mediul înconjurător şi sănătatea elevului. Efectele poluării 1 Redactarea unui referat”
sănătatea fizică și mintală. asupra sănătăţii. Când pot fi sigur că dieta e
sănătoasă”.
Stabilirea corelației dintre Formularea şi rezolvarea de
calitatea mediului ambiant 3.Sănătatea fizică şi mintală. Caracteristici, factori de influenţă, 1 situaţii de problemă privind
și sănătate, prin elucidarea modalităţi de menţinere. starea de sănătate,
efectelor poluării; modificările organismului la
pubertare.
Manifestarea 4.Regimul alimentar corect vs dieta. Dieta: modalități de Realizarea unui poster:
1 Tentațiile periculoase
responsabilității pentru percepție și abordări corecte. Diversitatea dietelor și scopul lor.
propria sănătate prin
rezistenţă la tentaţii Produs
Proiect ecologic ”Mă implic
periculoase diverse; 5.Dieta şi vârsta. Dieta versus alimentaţia incorectă. Efectele 1 în activităţile de protecţie a
alimentaţiei incorecte. Efectele abținerii forțate și neîntemeiate de
la alimentație. mediului”

9
Realizarea unui album ”
Aşa îmi doresc să fiu”.
6.Fumatul şi alcoolul – tentaţii periculoase. Cauze ale 1
consumului. Influenţa asupra preadolescentului. Efecte negative
sociale, psihologice şi fiziologice. Dependenţa.
7. Evaluare sumativa Produs
Proiect ecologic ”Mă implic în activităţile de protecţie a mediului” 1
Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să fiu”

Competenţe specifice: Proiectarea carierei, prin determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva valorificării
potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii

Unitaţi de învaţare Conţinuturi Nr. Data Strategii de


de predare/învaţare
ore
Unitatea de învaţare IV. Proiectarea carierei profesionale și 7  Proiecte de grup pentru
studierea specificului
dezvoltarea spiritului antreprenorial. profesiilor.
 Pregătirea discursurilor
Identificarea profesiilor 1.Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii vechi şi profesii noi. 1 privind evoluţia
solicitate în comunitate Tipuri de profesii în funcţie de obiectul muncii. Stereotipuri:
pentru o bună proiectare a profesiile „pentru femei” şi „pentru bărbaţi”. profesiilor din
carierei comunitate.
 Colectarea informaţiilor
Corelarea rezultatelor la 2.Domeniile profesionale. Tipuri de interese profesionale, testul despre profesia părinţilor,
1 care este atractivă pentru
diferite discipline şcolare cu lui Holland, preferinţe profesionale.

10
perspectivele de dezvoltare elev sau a unui
personală şi profesională în profesionist recunoscut în
anumite domenii 3.Potenţialul meu. Dezvoltarea şi valorificarea calităţilor forte. 1 comunitate.
Valori personale. Corelarea dintre potenţialul şcolar şi cel  Participarea la licitaţii a
Formularea iniţiativelor profesional. Hartă mentală a potenţialului propriu. profesiilor.
personale, orientate spre  Aplicarea testului
activităţi antreprenoriale, Inventarul intereselor
prin valorificarea 4.Brand-ul personal. Imaginea de sine ca ca element a brand-ului 1 profesionale (adoptat
potenţialului propriu şi a personal. după Holland).
imaginii de sine  Prezentarea aspiraţiilor şi
profesiei selectate
5.Calităţile unui antreprenor. Noţiunea de antreprenor. Iniţiative 1 părinţilor sau unei
antreprenoriale în comunitate. Pot eu oare fi antreprenor? persoane apropiate.
 Discuţii privind
posibilităţile de realizare
6.Arborele profesiilor. Clusterul profesiei dorite. 1 a aspiraţiilor prin diferite
profesii.
 Elaborarea Clusterelor la
un domeniu
profesional,în baza
cerinţelor prezentate din
timp.
 Elaborarea şi prezentarea
Brand-ului personal în
baza unui set de întrebări.
7. Evaluare sumativa Produs  Discuţii cu antreprenori,
Proiectul de carieră. Proiectul de carieră poate fi prezentat angajatori din comunitate.
colegului de bancă, părinţilor, altor persoane de încredere. 1  Elaborarea Hărţilor
Proiectul de grup „Arborele profesiilor” mentale a potenţialului.

11
 Competenţe specifice: Adoptarea comportamentului activ, privind securitatea personală, centrat pe responsabilitate pentru
starea de bine a sa şi a celor din jur.

Unitaţi de învaţare Conţinuturi Nr. Data Strategii de


de predare/învaţare
ore
Unitatea de învaţare V. Securitatea personală 6 Simularea
compotamentului în situaţii
Descrierea unor situaţii 1.Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli de 1 trafic rutier și excepţionale
excepţionale și a comportament. Posibile riscuri. Riscuri de utilizare a bazinelor
consecinţelor lor privind acvatice. Pericolul de înnec. Măsuri de prevenire. Discuția dirijată, Exerciţii
securitatea umană. de identificare a soluţiilor
proprii pentru consolidarea
Aprecierea rolului 2.Atenţie în situaţii excepţionale! Situaţie excepţională: cauze, 1 securităţii personale;
hobyurilor personalității, modalităţi de acţiune.
din perspectiva dezvoltării Exerciţii de descriere, analiză,
unor capacități și satisfacerii comentariu a situaţiilor
unor interese; 3.Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobby-uri. Avantajele. simulate, reale in situaţii
1 excepţionale şi incendii.
Hobby periculoase.
Realizarea unor mini-
Adaptarea cercetări ce vizează
comportamentului la reguli preferinţele/hobbyul şi
de securitate privind situaţii
4.Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe şi dispozitive 1 riscurile posibile;
explozive; tipuri, caracteristici, dispozitive casnice cu risc, mod de
excepţionale, contactul cu utilizare. Prezentarea hobbyului
materialul exploziv, personal
explorarea mediului virtual,
prin simulare și activități Participarea la scurte
5.Eticheta on-line - siguranţa în mediul virtual. Etichetă, mod 1 scenete, prin atribuirea de
de prezentare on- line: posibilităţi şi limite. Prevenirea situaţiilor

12
concrete. de risc. roluri, exersarea
comportamentul în stradă şi
6. Evaluare sumativa Produs. 1 alte locuri de risc
Elaborarea unui Rebus, în grup: Securitate personală, cuvinte-
cheie: seisme/cutremur de pământ, inundaţii, alunecări de teren, Exerciţii de identificare a
întroieniri, furtuni etc. soluţiilor proprii pentru
consolidarea securităţii în
mediul virtual

Simularea elementelor de
comportament în situaţii
excepţionale de provenienţă
naturală (cutremure şi
alunecări de pământ etc.)

I. Proiectarea unitaţii de învaţare „Identitatea personală si relationarea armonioasă”


13
Competenţa specifica: Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi, prin explorarea sinelui şi resurselor
sociale.

Unitaţi de Sugestii de conţinut şi de proiectare a Nr./ Limite Strategii Sugestii


competenţe invaţarii ore cronologice didactice privind
elaborarea
produsului
Determinarea 1. Puncte forte, limite şi acceptarea de sine. / 1 Asalt de idei Fisa de lucru
legăturii între emoţii, completata
Evaluare iniţiala.
acţiuni şi consecinţele 10min Discutie
acestora ca parte a personal.
 Evocare . asalt de idei, elevii explica ce inteleg prin aceste dirijata
mecanismului de notiuni.
apreciere a 20min Lucrul in
comportamentului.  Realizarea sensului. Prof. solicita elevilor sa identifice
grup
caracteristici pozitive si negative personale.
Exercitiul
10min.
Evaluarea resurselor  Reflectie. Elevii completeza fise de lucru Prezentare
5min.
proprii, pentru
 Extindere. Intocmirea listei punctelor forte...
consolidarea atitudinii
pozitive faţă de sine.

Luarea deciziilor
privind comportamentul
prosocial și tehnicile de
2. Relaţiile interpersonale și comportament prosocial. 1 Proble- Analiza fiselor
soluţionare constructivă  Evocare . Imaginaţi-vă că sunteţi în pauză în curtea şcolii. 10min matizarea.
a conflictelor în clasă, Dacă priviţi ce se întâmplă în curte veţi vedea pe unii dintre
14
școală, familie, colegii voştri citind împreună pentru următoarea oră sau
comunitate. veţi vedea alţi colegi lovindu-se dau adresându-şi cuvinte
jignitoare. Unii dintre ei au un comportament prosocial iar
ceilalţi antisocial.
20min
Clasificarea
Realizarea sensului.. Fiecare comportament are urmări fie pozitive
(comportamente prosociale), fie negative (comportamente Dezbaterea
antisociale). Clasificati. Exercitiul

 Reflectie. Evidenţierea conceptelor cheie : comportament


prosocial, teorii ale comportamentului prosocial, forme ale 10min.
comportamentului prosocial, comportamentul agresiv

5min.
 Extindere. Descoperiti avantajele comportamentului
prosocial

3. Conflictele: pro şi contra 1 Discutia


Evocare . Elevii sunt solicitaţi să descrie ce observă în desenele 10min dirijata
de pe fişa de lucru 1, Surse ale conflictelor ( vezi anexa). Se
solicită câţiva elevi să identifice elemente componente ale unei
imagini. Se evidenţiază faptul că se pot percepe imagini diferite în
acelaşi desen,ceea ce poate duce la contraziceri între diferite
persoane şi, deci, la conflict, dacă nu există comunicare, pentru a-l
face pe interlocutor să adopte punctul tău de vedere.
20min
 Realizarea sensului.. Profesorul acorda elevilor cate o
foaie A4 cu poezia „Un duel” de George Toparceanu.
Aceasta este cititaimpreuna, iar apoi se cere elevilor sa identifice
15
despre ce este vorba in cadrul poeziei

 Reflectie. Profesorul scrie la tabla conceptul de conflict iar elevii 10min.


vor scrie la tabla cuvintele si sentimentele care le vin inminte cand
se gandesc la aceasta notiune, precum si locul unde poate
aparea conflictul, dar si posibile cauze aleacestuia. 

 Extindere. 5min.
Realizati o lista de solutii a rezolvarii conflictelor

4. Emoţii, comportamente şi consecinţe 1 Joc didactic


 Evocare . interpretarea cântecului Dacă vesel se trăieşte. 10min
 Realizarea sensului.. Joc: Culoarea dispoziției mele
Așezați în semicerc, fiecare elev spune ce culoare are emoția pe
Conversatia
20min
care o trăiește în momentul de față (nu se cer justificări pentru
alegerea culorii; dacă cineva dorește de la sine să explice, este
Joc de rol
ascultat).

 Reflectie. Joc: Copilul şi oglinda


10min.
Copiii vor forma perechi, luând rolul copilului sau al oglinzii.
Copilul va mima o emoţie (bucurie, tristeţe, furie, frică etc.), iar
oglinda va imita, apoi va denumi emoţia şi se schimbă rolurile.
Pornind de la o imagine cu personaje dintr-un desen animat
cunoscut de copii – Angry Birds=Păsări furioase voi continua
discuția despre furie. Prezint imagini cu copii furioși (google.com)
și se vor analiza expresiile faciale (sprâncenele, maxilarul, ochii,
buzele), limbajul corporal (pumnii, poziția umerilor) și
comportamentul acestora -o persoaăa furioasă are fața inrosita,
respiratia grabita, sprancenele incruntate, buzele stranse, pumnii
stansi, jigneste, spune vorbe urate.

16
Joc de creativitate: Ce culoare are furia?

 Extindere. Descrieti consecintele dinferitor


comportamente
5min.

5. Viaţa în familie: relaţii şi rezultate pozitive. 1 10min Paiangen Set de


 Evocare . Prin metoda paianjen elevii sunt rugati sa dea intrebari
Jocul de rol.
caracteristici cuvantului FAMILIA. pentru
interviu.
20min
 Realizarea sensului. Elevii sunt rugati sa simuleze o
situatie reprezentativa a familiei moderne.

Analiza
 Reflectie. Analiza imaginilor ce reprezinta diferite situatii 10min.
familiare, adresand intrebari.

Interviu.
5min.
 Extindere. Realizati un interviu cu cei apropiati despre
rolurile parintilor in familie si in societate.

6. Relaţii în familie. Condiţii de manifestare. Strategii de 1 Paiangen Set de


depăşire a dificultăţilor. intrebari
 Evocare . Prin metoda paianjen elevii sunt rugati sa 10min Jocul de rol.
dea caracteristici cuvantului FAMILIA.
pentru interviu

 Realizarea sensului. Elevii sunt rugati sa simuleze o 20min

17
situatie reprezentativa a familiei moderne.

10min. Analiza
 Reflectie. Analiza imaginilor ce reprezinta diferite
situatii familiare, adresand intrebari.
Interviu.

 Extindere. Realizati un interviu cu cei apropiati


despre rolurile parintilor in familie si in societate. 5min.

7. Evaluare sumativa: proiect „Dezvoltam relaţii 1


cooperante!”

II. Proiectarea unitaţii de învaţare „Asigurarea calității vieții”


Competenţa specifica: Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a
18
resurselor personale şi a mediului de viaţă;

Unitaţi de Sugestii de conţinut şi de proiectare a Nr./ Limite Strategii Sugestii


competenţe invaţarii. ore cronologice didactice privind
elaborarea
produsului
Relatarea despre 1.Integritatea persoanei. 1 Asalt de Fisa de lucru
normele morale şi  Evocare .
valori: binele, 10min idei completata
frumosul, munca, personal.
perseverența, ca surse Discutie
 Realizarea sensului..
ale succesului; 20min dirijata
Stabilirea relaţiei Lucrul in
dintre deciziile bazate  Reflectie.
pe norme şi valori şi 10min. grup
calitatea rezultatelor
obţinute;
Exercitiul
 Extindere.
5min. Prezentare
Gestionarea resurselor
proprii și a familiei
din perspectiva
utilizării raționale;.

2.Garanţia calităţii vieţii prin învăţare. 1 Interviu

19
10min
 Evocare .
Studiul de
20min caz
 Realizarea sensului..

10min.
 Reflectie.

5min.
 Extindere.

3.Perseverenţa şi munca – surse ale succesului. 1 Intrebari


 Evocare . 10min reflexive

 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

20
4.Binele şi frumosul din jur. 1 Vizionarea Completarea
 Evocare . 10min secventelor fiselor
Joc de rol
 Realizarea sensului.. 20min Poster

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

5.Decizia corectă.. 1 Lucrul in Completarea


 Evocare . 10min perechi fisei de
observatie
 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

21
6.Resursele proprii şi ale familiei. 1 Conversatia
 Evocare . 10min Discutie
dirijata
 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

7. Evaluare sumativa Elaborarea Jurnalului 1 Colaj Colectie de


reflexiv, în care să prezinte 2-3 decizii corecte care i-au imagini
îmbunătățit calitatea vieții

III. Proiectarea unitaţii de învaţare Modul de viață sănătos


Competenţa specifica: Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menţinerea sănătăţii
proprii
22
Unitaţi de Sugestii de conţinut şi de proiectare a Nr./ Limite Strategii Sugestii
competenţe invaţarii. ore cronologice didactice privind
elaborarea
produsului
Descrierea propriei 1 Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru dezvoltarea 1 Asalt de Fisa de lucru
stări de sănătate, prin elevului.
utilizarea adecvată a . 10min idei completata
noţiunilor specifice cu  Evocare . personal.
referință la sănătatea Discutie
fizică și mintală. 20min dirijata
 Realizarea sensului..
Lucrul in
10min. grup
Stabilirea corelației  Reflectie.
dintre calitatea
Exercitiul
mediului ambiant și 5min.
sănătate, prin
Prezentare
 Extindere.
elucidarea efectelor
poluării;

Manifestarea
responsabilității
pentru propria 2 Mediul înconjurător şi sănătatea elevului. Efectele 1 Interviu
sănătate prin poluării asupra sănătăţii.
.
23
rezistenţă la tentaţii  Evocare . 10min
periculoase diverse;
Studiul de
 Realizarea sensului.. 20min caz

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

3 Sănătatea fizică şi mintală. Caracteristici, factori de 1 Intrebari


influenţă, modalităţi de menţinere
Evocare . 10min reflexive

 Realizarea sensului..
20min

 Reflectie.
10min.

 Extindere.
5min.

4. Regimul alimentar corect vs dieta. Dieta: modalități de 1 Vizionarea Completarea


percepție și abordări corecte. Diversitatea dietelor și scopul
secventelor fiselor
24
lor. 10min Joc de rol
Evocare .
Poster
 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

5. .Dieta şi vârsta. Dieta versus alimentaţia incorectă. 1 Lucrul in Completarea


Efectele alimentaţiei incorecte. Efectele abținerii forțate și
neîntemeiate de la alimentație. 10min perechi fisei de
observatie
 Evocare . 20min

 Realizarea sensului..
10min.

 Reflectie.
5min.

 Extindere.

25
6. Fumatul şi alcoolul – tentaţii periculoase. Cauze ale 1 Conversatia
consumului. Influenţa asupra preadolescentului. Efecte
negative sociale, psihologice şi fiziologice. Dependenţa. 10min Discutie
Evocare .
dirijata
 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

7. Evaluare sumativa 1 Colaj Colectie de


Proiect ecologic ”Mă implic în activităţile de protecţie a imagini
mediului”
Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să fiu”.

IV. Proiectarea unitaţii de învaţare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Competenţa specifica: Proiectarea carierei, prin determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva valorificării
potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii

26
Unitaţi de Sugestii de conţinut şi de proiectare a Nr./ Limite Strategii Sugestii
competenţe invaţarii. ore cronologice didactice privind
elaborarea
produsului
Identificarea 1. Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii vechi şi 1 Asalt de Fisa de lucru
profesiilor solicitate profesii noi. Tipuri de profesii în funcţie de obiectul muncii.
în comunitate pentru o Stereotipuri: profesiile „pentru femei” şi „pentru bărbaţi”. idei completata
bună proiectare a personal.
carierei  Evocare . 10min Discutie
dirijata
Corelarea rezultatelor  Realizarea sensului..
20min Lucrul in
la diferite discipline
şcolare cu
grup
perspectivele de
dezvoltare personală  Reflectie. 10min. Exercitiul
şi profesională în
anumite domenii
Prezentare
 Extindere. 5min.

Formularea
iniţiativelor
personale, orientate
spre activităţi 2. Domeniile profesionale. Tipuri de interese profesionale, 1 Interviu
antreprenoriale, prin testul lui Holland, preferinţe profesionale.
27
valorificarea 10min
potenţialului propriu  Evocare .
şi a imaginii de sine Studiul de
20min caz
 Realizarea sensului..

10min.
 Reflectie.

5min.
 Extindere.

3 Potenţialul meu. Dezvoltarea şi valorificarea calităţilor 1 Intrebari


forte. Valori personale. Corelarea dintre potenţialul şcolar şi
cel profesional. Hartă mentală a potenţialului propriu. reflexive

 Evocare . 10min

 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie.
10min.

 Extindere. 5min.

28
4. Brand-ul personal. Imaginea de sine ca ca element a 1 Vizionarea Completarea
brand-ului personal.
10min secventelor fiselor
 Evocare .
Joc de rol
20min Poster
 Realizarea sensului..

 Reflectie. 10min.

 Extindere. 5min.

5. Calităţile unui antreprenor. Noţiunea de antreprenor. 1 Lucrul in Completarea


Iniţiative antreprenoriale în comunitate. Pot eu oare fi
antreprenor? perechi fisei de
observatie
 Evocare . 10min

 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie.
10min.

29
 Extindere. 5min.

6. Arborele profesiilor. Clusterul profesiei dorite. 1 Conversatia


 Evocare . 10min Discutie
dirijata
 Realizarea sensului..
20min

 Reflectie.
10min.

 Extindere.
5min.

7. Evaluare sumativa 1 Colaj Colectie de


Arborele profesiilor. Clusterul profesiei dorite. imagini

V. Proiectarea unitaţii de învaţare Securitatea personală


Competenţa specifica: Adoptarea comportamentului activ, privind securitatea personală, centrat pe responsabilitate pentru starea de
bine a sa şi a celor din jur.

30
Unitaţi de Sugestii de conţinut şi de proiectare a Nr./ Limite Strategii Sugestii
competenţe invaţarii. ore cronologice didactice privind
elaborarea
produsului
Descrierea unor 1. Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli de 1 Asalt de Fisa de lucru
situaţii excepţionale și comportament. Posibile riscuri. Riscuri de utilizare a bazinelor
a consecinţelor lor acvatice. Pericolul de înnec. Măsuri de prevenire. idei completata
privind securitatea personal.
umană.  Evocare . 10min Discutie
dirijata
Aprecierea rolului  Realizarea sensului.. 20min Lucrul in
hobyurilor
personalității, din
grup
perspectiva  Reflectie.
dezvoltării unor 10min. Exercitiul
capacități și
satisfacerii unor
Prezentare
 Extindere. 5min.
interese;

Adaptarea
comportamentului la
reguli de securitate
privind situaţii
excepţionale,
contactul cu 2. Atenţie în situaţii excepţionale! Situaţie excepţională: 1 Interviu
cauze, modalităţi de acţiune.
materialul exploziv,
31
explorarea mediului
virtual, prin simulare  Evocare .
10min
și activități concrete. Studiul de
caz
 Realizarea sensului..
20min

 Reflectie.
10min.

 Extindere.
5min.

3 Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobby-uri. 1 Intrebari


Avantajele. Hobby periculoase
reflexive
 Evocare .
10min

 Realizarea sensului..
20min

 Reflectie.
10min.

 Extindere.
5min.

32
4. Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe şi dispozitive 1 Vizionarea Completarea
explozive; tipuri, caracteristici, dispozitive casnice cu risc,
mod de utilizare secventelor fiselor

 Evocare . 10min Joc de rol


Poster
 Realizarea sensului.. 20min

 Reflectie.
10min.

 Extindere. 5min.

5. Eticheta on-line - siguranţa în mediul virtual. Etichetă, 1 Lucrul in Completarea


mod de prezentare on- line: posibilităţi şi limite. Prevenirea
situaţiilor de risc perechi fisei de
 Evocare .
10min
observatie

 Evocare . 20min

 Realizarea sensului.. 10min.

33
 Reflectie.

 Extindere. 5min.

6. Evaluare sumativa 1 Colaj Colectie de


Elaborarea unui Rebus, în grup: Securitate personală, imagini
cuvinte-cheie: seisme/cutremur de pământ, inundaţii, alunecări
de teren, întroieniri, furtuni etc.

34

S-ar putea să vă placă și