Sunteți pe pagina 1din 1

Acord

privind nulitatea contractului individual de muncă nr. ................


încheiat astăzi (data) .........................., la (localitatea) ...................................

1. (denumirea unităţii) ............................., cu sediul social în


(localitatea) .............................................., str. ...................................................... nr. ............., bloc
................, scara...................., etaj ........., apartament ............, judeţ/sector......................................,
în calitate de angajator, pe de o parte şi

2. Dl/dna (numele şi prenumele) ....................................., cu domiciliul în


(localitatea) ..............................., str. ................................................................................
nr. ............., bloc ............., scara .................., etaj ........, apartament ..............,
judeţ/sector ............................, având buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ..............,
nr. ....................................., eliberat/eliberată de ........................................................, la data
de ..............., CNP ......................................, permis de muncă seria ......., nr. ...............................,
din data de ................ în calitate de salariat, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului acord privind constatarea nulităţii contractului individual de


muncă şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia, în următoarele condiţii:

1. Părţile contractante îşi exprimă acordul privind nulitatea contractului individual de muncă
nr. ................................. din ........................ încheiat între ele.

2. În fapt, nu au fost respectate condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului
individual de muncă, şi anume:
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .

3. Pentru munca prestată, salariatul are dreptul să fie remunerat corespunzător modului de
îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.

4. Prezentul acord privind nulitatea contractului individual de muncă încheiat între părţi îşi va
produce efectele începând cu data de ..........................................., până la această dată salariatul,
dacă prestează munca, urmează să primească drepturile salariale convenite.

Prezentul acord s-a încheiat în ........................... exemplare, din care unul a fost pus la dispoziţia
salariatului.

ANGAJATOR, SALARIAT,
......................................... ...........................................

S-ar putea să vă placă și