Sunteți pe pagina 1din 18

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/272163189

Educaţia formală şi informală în muzee / Formal and Informal Education in


Museums

Article · March 2006

CITATIONS READS

5 481

1 author:

Alexandra Zbuchea
National University of Political Studies and Public Administration
100 PUBLICATIONS   181 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Digital Impact on Management and Business Administration View project

responsible organizations View project

All content following this page was uploaded by Alexandra Zbuchea on 12 February 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


EDUCAłIA ÎN MUZEU 37

EDUCAŃIA FORMALă şI INFORMALă ÎN


MUZEE

Alexandra ZBUCHEA

Rolul muzeelor s-a schimbat în colecŃiilor, impactul asupra audienŃelor,


timp, de la susŃinător al dezvoltării planificarea expoziŃiilor, proiectarea
naŃionale, la cercetător ştiinŃific, la programelor educative etc.
educator, la activist politic, la avocat al În România, atât teoria, cât şi
comunităŃii etc. Toate aceste funcŃii sunt practica în domeniu sunt limitate. Se pot
valabile şi astăzi, şi probabil că da numai câteva exemple pozitive.
întotdeauna vor fi parte a filosofiei şi Toate corespund unor muzee naŃionale,
activităŃii publice a oricărui muzeu. regionale sau judeŃene cu colecŃii
Este rolul misiunii fiecărui muzeu de a bogate şi valoroase, cu o vizitare
stabili în mod clar care este scopul susŃinută şi contacte diverse cu muzee şi
principal al respectivei organizaŃii. profesionişti din străinătate. Aceste
Totuşi, credem noi, funcŃia educativă nu muzee sunt amplasate în principal în
va înceta niciodată să fie una dintre cele Bucureşti, dar şi în Sibiu, Ploieşti,
mai importante, indiferent de tipul Braşov, Cluj Napoca, Zalău, Tulcea sau
muzeului şi de dimensiunile colecŃiilor Brăila. De asemenea se pot menŃiona şi
sale. Unul dintre cele mai importante unele muzee mai mici şi dinamice, dar
scopuri ale unui muzeu este de a educa impactul lor educaŃional este limitat
publicul, precum şi comunitatea pe care datorită audienŃei restrânse. În ultimii
o deserveşte, în special în privinŃa unor ani, câteva muzee din întreaga Ńară şi-au
teme legate de natura colecŃiilor sale, îmbunătăŃit activitatea publică şi
dar nu limitat la acestea. EducaŃia programele educative, dar încă trebuie
interdisciplinară trebuie să fie un scop făcute numeroase îmbunătăŃiri. Acest
pentru toate muzeele. lucru este aproape imposibil fără un
Creşterea importanŃei rolului cadru conceptual bine definit şi
educaŃional al unui muzeu, ca şi pregătirea personalului deoarece acesta
diversificarea mijloacelor de îndeplinire nu are experienŃa necesară şi nici acces
a acestuia sunt reflectate în primul rând la experienŃa teoretică şi practică din
de activităŃile variate ale muzeelor (cum străinătate.
ar fi numărul şi importanŃa sporită a FuncŃia educaŃională a muzeelor
programelor publice şi educative, poate fi analizată din două perspective
adresate unor audienŃe diverse, principale: din punct de vedere al
programe asociate tuturor expoziŃiilor, marketingului (luându-se în considerare
de bază sau temporare). În al doilea îndeplinirea misiunii, eficientizarea
rând, literatura de specialitate s-a activităŃii publice, caracteristicile şi
dezvoltat atât în ceea ce priveşte nevoile publicului Ńintă, controlul
numărul publicaŃiilor, cât şi în ceea ce rezultatelor etc.); precum şi din perspec-
priveşte diversitatea punctelor de vedere tiva comunităŃii pe care muzeul o deser-
exprimate (al muzeografului, veşte (care este utilitatea socio-culturală
educatorului, al diverselor segmente de a programelor publice şi a colecŃiilor
public, al comunităŃilor deservite de respectivului muzeu).
muzee, etc). Temele abordate de aceste Tema educaŃiei este foarte
publicaŃii sunt de asemenea foarte importantă deoarece muzeele din
variate: importanŃa programelor România (încă?) sunt recunoscute ca
educative pentru muzeu, interpretarea instituŃii educative (şi centre de
38 Revista muzeelor

cercetare). Ele sunt vizitate în scop a. Discursul muzeal


educativ, dar impactul lor în ceea ce Misiunea unui muzeu este, în
priveşte dezvoltarea cunoştinŃelor general vorbind, de a colecta şi
vizitatorilor, atât din punct de vedere conserva bunuri culturale, de a le
cantitativ, cât şi calitativ, este scăzut. interpreta, de a le expune şi de a educa
Majoritatea muzeelor româneşti nu au o publicul în privinŃa lor şi contextul
politică coerentă şi consecventă privind socio-cultural care le-a produs, de a
rolul lor educativ, precum şi cu privire contribui la bunăstarea comunităŃii
la discursul public şi a mijloacelor (Kotler, 1998: 29). Îndeplinirea misiunii
folosite pentru a se apropia de diferite unui muzeu este strâns legată de
categorii de public. Datorită modului de expoziŃiile organizate de acesta, de
organizare şi a atitudinii improprii faŃă mesajele pe care le transmite, precum şi
de modul de prezentare a colecŃiilor şi a de nevoile, aşteptările şi interesele
relaŃiilor cu publicul, numeroase muzee vizitatorilor, de reacŃiilor acestora la
nu atrag vizitatori prea mulŃi. Acest discursul muzeal.
lucru amplifică problemele financiare Proiectarea şi promovarea
cu care aceste instituŃii se confruntă şi discursului muzeal ar trebui să fie o
determină ca ele să nu îşi îndeplinească preocupare centrală a conducerii
rolul cultural şi educativ pe care ar muzeului, precum şi a fiecărui muzeograf.
trebui să îl aibă. Nici un discurs nu este inocent deoarece
Multe dintre muzeele din România poate să influenŃeze oamenii, să le
au o atitudine rigidă şi învechită cu modifice comportamentul şi modul de
privire la rolul lor, la modul de gândire. Discursul muzeal oferă un
prezentare a bunurilor culturale din context comportamental şi realizează
colecŃii, precum şi la modul de corelaŃii cu o un orizont mai larg, oferă
transmitere a valorilor culturale şi etice o mai bună înŃelegere a vieŃii şi
asociate colecŃiilor şi tematicii societăŃii. Muzeul are un discurs public
specifice. Aceasta se datorează, printre care se adresează simultan mai multor
altele unor politici neadecvate de categorii de public. În prezent, discursul
management şi marketing, a resurselor este în corelaŃie cu interesele comu-
financiare extrem de limitate, a lipsei nităŃii locale şi are scop educaŃional.
pregătirii personalului, chiar a expe- Mesajul este corespunzător şi uşor de
rienŃei deficitare în acest domeniu, înŃeles, deci eficient, nu în condiŃiile în
precum şi corelaŃiei slabe între mesajul care se Ńine cont de nevoile publicului,
şi activităŃile muzeului şi interesele de caracteristicile şi tendinŃele
comunităŃii locale şi a societăŃii în discursului modern în contextul
general. Prin urmare este nevoie de o societăŃii postmoderne (Bauman, 2000;
nouă abordare a activităŃii în muzee. Un Roventa-Frumusani, 1999).
punct de plecare ar putea fi mai buna Discursul muzeal se bazează pe
comunicare, în special printr-un discurs bunurile culturale din colecŃiile
potrivit şi eficient, care ar trebui să instituŃiei. Muzeele oferă în mod
urmărească în mod implicit şi explicit şi continuu semnificaŃii obiectelor pe care
obiective educative. le gestionează, şi modul în care acestea
sunt expuse este unul dintre factorii
EDUCAłIA ÎN MUZEU 39

care determină care dintre efectele În principal sunt două modalităŃi


pragmatice ale semnificaŃiilor asociate de abordare a interpretării culturii
sunt transmise publicului. Deşi muzeele materiale în muzee: aceasta este sarcina
nu sunt libere de judecăŃi de valoare, exclusivă a muzeografilor; interpretarea
dar ele sunt într-o mare măsură cei care şi evaluarea exponatelor este în
trasează direcŃiile de evoluŃie în întregime subiectivă şi depinde de
societate. Orice formă de prezentare a vizitatori. În realitate, ambele aspecte ar
unui obiect, respinge ale aspecte ale trebui luate în consideraŃie.
interpretării, sau cel puŃin le fac mai O prezentare clasică ar trebui să
puŃin evidente. Muzeele nu conservă aibă un început, un conŃinut şi un sfârşit;
numai bunuri culturale, ci şi mesajul este perceput şi experienŃa
semnificaŃii (Schouten, 1992: 286). vizitatorilor este completă şi inteligibilă
Acest lucru ar putea să transforme numai după ce se vizitează toate cele
muzeele şi discursurile lor în subiect de trei părŃi care sunt, în cele mai multe
controversă. cazuri, structurate cronologic (Pearce,
Discursul muzeal are o viaŃă 1987: 182). Orice expoziŃie este
proprie şi implică numeroase aspecte: subiectivă, bazându-se pe selecŃia unor
politice, economice, sociale şi culturale. teme, obiecte şi informaŃii. Această
Discursul este un proces în continuă selecŃie se bazează pe anumite practici
dezvoltare, care ar trebui să fie cunoscut ştiinŃifice acceptate, pentru a fi cât mai
de muzeografi şi cel puŃin parŃial obiective şi a reflecta realitatea atât cât
controlat. O înŃelegere mai bună a este posibil. Totuşi, această selecŃie ar
discursului muzeal implică să se ştie şi trebui să fie deschisă şi altor
să se ia în consideraŃie următoarele perspective, adică nu ar trebui să se
aspecte: cine transmite mesajul, către limiteze la o singură „voce”, ci la opinii
cine, când şi cum se realizează aceasta. multiple. Studiul şi expunerea culturii
Un aspect extrem de important este materiale au propriile perspective de
contextul muzeului (clădirea, designul oferit, care pot fi diferite de cele ale
interior, iluminatul etc.) care susŃine unor grupuri de persoane. Aceste
discursul şi se asociază acestuia. interpretări nu sunt corecte sau
Pentru a fi eficient în procesul de incorecte, obiective sau subiective, ci
proiectare şi transmitere a mesajele interesante, oferind experienŃe
încorporate în discurs, trebuie intelectuale oricărui vizitator al
respectate câteva principii şi reguli. Un muzeului (Pearce, 1987: 183).
interes special ar trebui acordat modului Alte moduri de expunere pot fi
în care se prezintă, protejează şi tematice sau simbolice. Expunerea
promovează cultura şi interesele tematică sau funcŃională are rolul de a
comunităŃii locale. De asemenea expune cultura materială structurat pe
muzeul şi discursul său ar trebui să fie câteva subiecte, asociate între ele în
un forum pentru opinii multiple grade diferite, astfel încât prezentarea
(Steiner, 1995: 129-160). Discursul este mai complexă, se oferă mai multe
muzeal este codificat în modul în care perspective asupra unei teme,
bunurile culturale sunt expuse în cadrul expunerea este mai atractivă şi chiar
expoziŃiilor. mai uşor de receptat de către segmente
40 Revista muzeelor

diverse de public. Prezentarea simbolică această ecuaŃie este vizitatorul, cu


încearcă să sintetizeze cât mai mult nevoile şi dorinŃele sale, experienŃele şi
posibil, prezentând numai artefacte obiceiurile sale. El trebuie evaluat în
semnificative cu minimum de contextul unei vizite la muzeu sau ca
interpretare. Această abordare participant la un program public.
urmăreşte să lase obiectele să vorbească EducaŃia contextuală pentru copii
singure şi conferă vizitatorilor libertate şi cea pentru adulŃi sunt diferite.
totală de interpretare. Considerăm că Mesajele şi activităŃile legate de
această abordare este controversată. procesul de educaŃie formală, ca şi de
Artefactele prezentate aparŃin, în cea informală, trebuie să fie
majoritatea cazurilor, altor societăŃi şi personalizate, adaptate conform
culturi, sunt produse în alte zone publicului vizat. EducaŃia informală şi
geografice şi/sau alte epoci, deci sunt cea formală în muzee prezintă
complet străine vizitatorilor. Mai mult similarităŃi şi scopuri comune, dar sunt
decât atât, vizitatorii nu au în şi diferite, în special în ceea ce priveşte
majoritatea cazurilor cunoştinŃele şi instrumentele utilizate. Într-un muzeu,
abilităŃile necesare să înŃeleagă ele trebuie să fie în armonie, şi să
semnificaŃiile acestor bunuri, fără contribuie împreună la îndeplinirea
anumite indicaŃii. În acest context, misiunii cultural-educaŃionale a
aceste expoziŃii ar putea să nu îşi instituŃiei
îndeplinească rolul lor educativ, ci Un studiu realizat la Centrul pentru
numai să inducă experienŃe de tip ŞtiinŃă şi Tehnologie din Austria a
emoŃional-afectiv. evidenŃiat şase modalităŃi de învăŃare şi
Rolul educativ al discursului interacŃiune a vizitatorilor (Johnson and
muzeal este un element central atunci Reinne, 1995). Dacă extindem
când se proiectează o expoziŃie. Acesta rezultatele cercetării la muzee, în
poate fi atins prin modalităŃi multiple, general, aceste „reguli” sunt
atât în context informal, cât şi formal, următoarele: vizitatorii doresc să se
urmărindu-se diverse categorii de amuze şi urmăresc experienŃele plăcute;
public: copii, adulŃi, grupuri cu nevoi educarea nu este scopul principal al
speciale etc. vizitei; rolul muzeografului este de a
facilita înŃelegerea exponatelor nu de a
b. EducaŃia informală în muzee învăŃa; învăŃarea are loc atunci când
Sunt mai multe abordări privind vizitatorii relaŃionează experienŃele din
educaŃia în societatea contemporan, muzeu cu cele din lumea exterioară;
principalele tendinŃe acceptate fiind cele analogiile facilitează înŃelegerea;
privind procese de învăŃare învăŃarea involuntară/colaterală,
constructivist şi interpretativ (Steiner, nelegată de intenŃiile expunerii se
2001). Profesioniştii din muzee ar trebui întâmplă adesea. Aceste tipuri de
să le cunoască, să le înŃeleagă şi să le ia procese se pot întâmpla, cu un grad
în consideraŃie, împreună cu mare de probabilitate, în orice tip de
caracteristicile publicului vizat, pentru muzeu şi pentru mulŃi vizitatori, dar nu
mai buna atingere a misiunii în toate cazurile. Fiecare muzeu /
organizaŃiei. Un element central în muzeograf ar trebui să ştie şi să
EDUCAłIA ÎN MUZEU 41

înŃeleagă modul dominant de reacŃie şi o etichetă. Primul lucru care trebuie


învăŃare în cazul vizitatorilor săi. avut în vedere este faptul că rolul
Pretextul pentru educarea infor- etichetei nu este informativ, ci educativ.
mală-contextuală este dat de artefactele O etichetă adecvată este proiectată cu
expuse în cadrul expoziŃiilor de bază şi grijă, atât ca formă, cât şi din punct de
a celor temporare. Toate exponatele sunt vedere al conŃinutului. Nu trebuie să fie
de două ori interpretate: o dată de către mare, dar trebuie să fie suficient de
muzeograf şi a doua oară de către mare pentru a fi citită cu uşurinŃă de la o
fiecare vizitator. Ambele categorii anumită distanŃă şi să conŃină atâta
interpretează artefactele, parte dintre ei informaŃie câtă este necesară pentru a
în mod conştient, iar alŃii inconştient. îndeplini rolul său educaŃional. De
Muzeografii au un rol important în asemenea, trebuie să se aleagă
interpretarea colecŃiilor, în proiectarea caracterele şi culorile potrivite.
şi transmiterea mesajelor, în îndrumarea PoziŃionarea etichetei este, de
publicului în timpul vizitei, etc. (Falk, asemenea, un factor care ar putea
Dierking: 1997; Lindauer: 2005; influenŃa interesul pentru aceasta.
Xanthoudaki: 1998; Moscardo: 1999). Subiectul abordat de etichetă
Muzeografii trebuie să interpreteze trebuie să fie prezentat într-o manieră
artefactele deoarece acestea sunt expuse interesantă pentru vizitator. Din
în afara contextului lor original, nu mai nefericire, majoritatea muzeelor din
îndeplinesc funcŃiile pentru care au fost România prezintă prin etichete numai
create, deci majoritatea dintre ele sunt date tehnice referitoare la artefactele
lipsite de semnificaŃie pentru mulŃi cărora le sunt asociate. Ele sunt prea
dintre vizitatori. Orice obiect ar trebui tehnice ca vizitatorii să dorească să le
să fie explicat, în mod direct sau citească, sau descurajază în scurt timp
indirect. Orice obiect reflectă o anumită citirea lor. BineînŃeles, datele ştiinŃifice
istorie, obiceiuri diferite, are conotaŃii trebuie să fie prezentate, dar eticheta nu
culturale speciale; orice obiect se referă ar trebui să se limiteze la aceasta. Ea
la un context care nu mai există pune artefactul într-un context
(Xanthoudaki, 2003: 23-24). În multe interdisciplinar, ea dezvăluie o societate
cazuri, interpretarea bunurilor culturale trecută, o altă comunitate, credinŃe
expuse se face ca o prezentare diferite. Ea este rezultat al cunoştinŃelor
explicativă prin intermediul etichetelor. ştiinŃifice diverse şi a modului de
Alte modalităŃi de interpretare sunt înŃelegere a societăŃii. În acest fel, o
cataloagele, cărŃile, filmele documentare etichetă este atât interesantă-atrăgătoare
etc. şi transmite cunoştinŃe noi, generează
Este foarte dificil să se conceapă idei, adică este educativă şi interactivă.
etichete adecvate. Care sunt criteriile În procesul de scriere a unei
care fac ca o etichetă să fie „adecvată”? etichete, muzeografii trebuie să
Unele criterii se referă la design-ul şi depăşească anumite dificultăŃi. Una
stilul lor, altele privesc conŃinutul dintre acestea este faptul că utilizând
etichetei. MenŃionăm numai cele mai terminologia ştiinŃifică s-ar putea
importante elemente care ar trebui să fie induce ideea de uniformitate şi ar putea
luate în consideraŃie când se proiectează fi plictisitori pentru vizitatori. Pe de altă
42 Revista muzeelor

parte, lipsa terminologiei ştiinŃifice nu hibridă de educaŃie informală, dar şi


este de asemenea recomandată deoarece formală în unele cazuri este teatrul
induce în numeroase cazuri o lipsă de muzeal.
flexibilitate în prezentare şi face
înŃelegerea mesajului mai dificilă. În c. EducaŃia formală în muzee
alte situaŃii, utilizarea vocabularului EducaŃia formală constă în
colocvial actual ar putea duce la proiectarea de / participarea la diverse
perceperea mesajului rapid, dar eronat programe educative, pentru diverse
în unele cazuri, ar genera impresii false audienŃe (copii, familii, minorităŃi,
şi deci muzeul nu şi-ar îndeplini funcŃia turişti străini etc.) Scopul educativ al
educativă. Textul trebuie să fie corect acestor activităŃi este explicit, iar
din punct de vedere ştiinŃific, şi uşor de obiectivele principale ale participanŃilor
înŃeles şi reŃinut. – adesea singurele obiective – sunt
Altă dificultate majoră în scrierea educative. Pentru multă vreme
unei etichete este gradul de sinteză a principala Ńintă a programelor educative
cercetării ştiinŃifice privind respectivul au fost copiii, în general tinerii. În
obiect şi a tematicii adiacente. Textul prezent, publicul programelor educative
trebuie să fie clar, scurt, corect ştiinŃific, s+a diversificat. Muzeele sunt locuri
interesant şi, dacă este cazul, pentru învăŃare continuă (Soren, 1995),
interdisciplinar. Eticheta sintetizează şi deci programele publice sunt adaptate
interpretează un volum mare de acestui nou statut şi aşteptărilor
informaŃii şi evaluări privind respectivul societăŃii contemporane.
artefact. Gradul de libertate pe care şi-l Un studiu realizat în anul 1982 de
asumă muzeograful când interpretează către Moore evidenŃiază creşterea şi
colecŃiile influenŃează modul în care diversificarea continuă a programelor
vizitatorii percep muzeul şi colecŃiile educative ale muzeelor din întreaga
sale. lume, dar în mod special din Marea
Britanie şi Statele Unite. Cooperarea cu
Nu numai bunurile culturale şcolile a crescut impactul educativ al
expuse şi etichetele care le sunt asociate muzeelor. De asemenea autorul arată
sunt suport pentru educaŃia informală. cum cooperarea muzeului cu designerii
Acelaşi rol îl au şi audio-ghidurile sau a schimbat modul în care este percepută
alte forme de interacŃiune şi informare o vizită muzeală. În acelaşi timp,
existente în cadrul expoziŃiilor. De personalul educativ a devenit mai
asemenea un proces de învăŃare are loc important. ActivităŃile educative au
atunci când vizitatorii interacŃionează inclus tot felul de activităŃi formale şi
cu personalul muzeului sau cu alŃi informale, vizând categorii mai diverse
vizitatori. Muzeul ar trebui să de public, chiar şi copii mai mici de 5
încurajeze astfel de interacŃiuni, ani (Moore, 1982).
schimburile informale de experienŃe, În ultimele decenii, numărul şi
gânduri şi informaŃii. De asemenea diversitatea programelor publice
vizitatorii învaŃă în timpul unor educative au crescut. Programe
activităŃi, precum evenimente sau adecvate şi eficiente sunt planificate
happening-uri în muzeu. O formă numai facă se Ńine cont şi de diverse
EDUCAłIA ÎN MUZEU 43

ştiinŃe socio-umane precum (Iacob, 2005). Diversificarea şi


comunicarea, psihologia, pedagogia, dezvoltarea programelor educative şi a
sociologia şi muzeologia. În acest fel, celor publice determină şi dezvoltarea
programele educative vor fi perso- departamentului specific al muzeului.
nalizate în funcŃie de comportamentul, De asemenea astfel se evidenŃiază
interesele şi cunoştinŃele publicului nevoia de pregătire profesională de
Ńintă. Astfel, programele vor fi mai uşor specialitate.
de înŃeles şi mai atractive, deci mai Acelaşi fenomen s-a întâmplat şi la
eficiente în privinŃa rezultatelor Muzeul NaŃional de Istorie Naturală
„pedagogice”. “Grigore Antipa”. Acesta organiza în
În România comunistă muzeele mod tradiŃional prelegeri săptămânale,
aveau relaŃii mai strânse cu şcolile şi vizite ghidate la cerere şi, ocazional,
profesorii. Această colaborare era programe pentru şcoli. În ultimii ani
oarecum impusă de politica publică oferta educativă a muzeului s-a
privind educaŃia. Dar de cele mai multe dezvoltat atât cu programe anuale,
ori colaborarea se limita la vizite precum „Întâlnirea de duminică”,
ghidate şi lecŃii în galerii. Alte forme de „Şcoala entomologică de vară” sau –
programe educative mai des întâlnire mai nou – „Musafirul de la ora 5”, cât şi
erau conferinŃele şi prezentarea de filme cu programe scurte, asociate diferitelor
documentare. Imediat după căderea expoziŃii sau evenimente. Toate acestea
regimului comunist, programele necesită un mult mai mare efort
educative au intrat în declin datorită organizatoric, atât din punct de vedere
unor factori diverşi: lipsa de interes a al resurselor umane, dar şi financiare
unor profesori, aspecte financiare, sau materiale. Fără îndoială că aceleaşi
declinul general economic care a dus la provocări organizaŃionale sunt specifice
un interes mic în cultură şi educaŃie ş.a. tuturor muzeelor care dezvoltă acum
În ultimii ani situaŃia s-a schimbat, mai multe programe publice sau
muzeele asumându-şi în mod dinamic şi educative.
atractiv rolul educativ. Unul dintre cele O iniŃiativă unică în România,
mai bune exemple este Muzeul NaŃional după ştiinŃa noastră, este publicarea în
de Artă al României. Programele Jurnalul Muzeului ASTRA din Sibiu a
educative oferite urmăresc să unei secŃiuni speciale, numită Muzeul
transforme vizita într-o experienŃă este o şcoală, dedicată unor articole de
interesantă şi plăcută, să determine tip educativ (www.jurnal.muzeulastra.ro).
participanŃii să revină, să îi determine să Orice muzeu ar trebui să fie un
revadă unele expoziŃii astfel încât să-şi centru focal pentru comunicate.
îmbogăŃească cunoştinŃele Ńi să Obiectivele sale sunt diverse şi
descopere mereu perspective noi. importante pentru binele societăŃii, fiind
Programele propuse de acest muzeu în una dintre principalele organizaŃii care
anul 2006 sunt: vizite ghidate generale conservă, studiază şi promovează
şi tematice; programe educative pentru patrimoniul cultural. Rolul muzeelor s-a
familii şi şcoli; evenimente speciale; schimbat în timp, Astăzi ele sunt / ar
trasee-concurs în expoziŃii; vizitele de la trebui să fie instituŃii educative
ora cinci; rendez-vous-uri culturale importante, cu un rol vital în creşterea
44 Revista muzeelor

înŃelegerii atât a trecutului, cât şi a ci şi la neîndeplinirea rolului cultural şi


prezentului, precum şi a „celuilalt”. educativ al muzeelor respective.
Aceste obiective pot fi atinse numai prin Cu câteva excepŃii notabile în
comunicare eficientă. Orice muzeu marile oraşe, pe care nu le numim totuşi
transmite mesaje către diverse audienŃe din teama de a omite unele organizaŃii
şi primeşte, mai mult sau mai puŃin care merită toată consideraŃia, muzeele
organizat, răspunsuri şi alte reacŃii ale româneşti au o atitudine învechită cu
publicului. O comunicare mai bună, privire la rolul lor, a modului în care
înŃelegerea mesajelor şi atingerea sunt expuse bunurile culturale pe care le
misiunii muzeului, inclusiv a menirii gestionează, precum şi cu privire la
sale educative, în beneficiul publicului modul de transmitere a valorilor etice şi
şi societăŃii, implică un discurs muzeal culturale. Unele dintre motivele pentru
adecvat, în ceea ce priveşte instituŃia şi această situaŃia sunt: management
colecŃiile sale, dar şi cu privire la fiecare deficitar, lipsa unor politici de
expoziŃie şi artefact prezentat marketing adecvate, rezistenŃă la
publicului, precum şi programe publice schimbare din partea personalului, lipsa
şi educative corespunzătoare. pregătirii adecvate a angajaŃilor, lipsa
experienŃei în acest domeniu, sau
În ciuda importanŃei unui discurs corelarea necorespunzătoare între
coerent, precum şi în detrimentul misiunea muzeului şi activităŃilor sale
misiunii lor educative, multe dintre cu interesele comunităŃii locale şi a
muzeele româneşti nu şi-au constituit vizitatorilor.
încă regulamente şi strategii pe această În această situaŃie este nevoie de o
direcŃie, nu urmăresc cu consecvenŃă o nouă abordare a întregii activităŃi din
anumită politică educativă. În multe muzeu. Un punct de pornire pentru
cazuri, din cauza proastei organizări şi deblocarea acestei situaŃii este mai buna
gestionări a programelor educative, ele comunicare, în special printr-un discurs
nu atrag un public prea larg. Acest lucru potrivit şi eficient, care ar urmări în mod
nu duce numai la probleme financiare, implicit şi explicit obiective educative.
EDUCAłIA ÎN MUZEU 45

INFORMAL AND FORMAL EDUCATION IN


MUSEUMS

Alexandra ZBUCHEA

The role of museums has changed In Romania, both theory and


in time, from supporter of national practice are poor. Just a few positive
development, to scientist, to educator, to examples could be given. All of them
political activist, to community are national or county museums, with
advocate, to entertainer etc. In fact all large collections, a good visitation rate,
this functions are still present, and will and broader contacts with museums and
probably always be part of the public professionals abroad, museums located
philosophy and activity of any museum. mainly in Bucharest, but also in Sibiu,
It is the role of each museum mission to Ploieşti, Braşov Zalău, Tulcea, Brăila or
state clearly which is the main purpose Cluj Napoca. Some smaller and
of its organization. Nevertheless the dynamic museums are also to be count,
educational function never ceased to be but their educational impact is smaller
one of the most important, no matter the due to their small audience. In the last
type of museum or the richness of its years, several museums in other
collections. One of the main goals of important cities also improved their
any museum is to educate its public, the public activity and educational
community it serves, especially in programs, but numerous wide steps still
topics related to the nature of its have to be done. This is almost
collections, but not restricted to them. impossible without a proper conceptual
Interdisciplinary education has also framework in this field because most of
become a goal for many museums. the personnel of the Romanian
The increasing importance of the museums have no access to worldwide
educational role of the museum, as well experience in either theory or practice.
as the diversification of the means used The educational function of
to reach it, are primarily reflected in museums could be analysed from two
various activities of museums (i.e. main perspectives: from a marketing
increased number and importance of point of view (taking into account the
educational or public programs for museum’s mission, the efficiency of any
different audiences, related to all the public activity, the characteristics and
exhibitions, permanent of temporary). needs of the targeted public, control of
Secondly the literature in the field outcomes etc.), as well as from the side
seams to also increase in terms of of the urban communities the museum
number of books and other publications, serves (taking into account the
as well as in terms of diversification of importance of the collections for the
points of view reflected (e.g. curator’s, local community as well as the socio-
educator’s, of different segments of the cultural significance of the museum’s
public, of the community a museum is programs).
serving etc.) The topics analysed are
also diverse: educational importance of The topic of education through
museums, interpreting collections, museums is very important because
impact on audiences, planning museums in Romania are publicly
exhibitions and educational programs, recognised as educational (and
and others. scientific research) institutions; people
visit them mainly for educational
46 Revista muzeelor

purposes, but the impact in terms of the visitors’ needs, expectations,


spiritual development and both interests and reactions to the museum’s
quantitative and qualitative knowledge discourse.
development is poor. Most of them lack Designing and promoting the
proper policies regarding their museum discourse should be a central
educational role, as well as their concern. No discourse is innocent
discourse and means of relating to their because it can influence and transform
publics. Because of their organization people. The discourse offers a
and the improper policies adopted, they behavioural context and links to a wider
do not attract too much public. This fact world and a better understanding of life.
leads not only to financial problems but The museum has a public discourse that
also they do not have the cultural and addresses in the same time various
educational role they are supposed to. audiences. Nowadays it is concerned
The museums in Romania have an with the interests of the local
ossified attitude regarding their role, community and its ultimate role is
way of exhibiting the cultural artefacts educational. Reaching the people is
they collect as well as transmitting achieved only by understanding their
cultural and ethical values. This is due needs, as well as the characteristics and
among other factors to inappropriate trends of the modern discourse in a
management and marketing policies, postmodern society (Bauman, 2000;
insufficient financial resources, lack of Roventa-Frumusani, 1999).
professional training and even The museum discourse in based on
experience in this field, bad correlation the artefacts in its collections. Museums
between museum’s message and continually provide meanings to the
activities with the interests of the local objects in their care and the way in
community. Therefore a new approach which the objects are displayed is one of
of the whole activity in a museum is the factors determining which
necessary. A good starting point is better pragmatic effects of the meanings are
communication, especially through a transferred to the public. Thus museums
more suitable and effective discourse, are not free from value judgments, but
that should also aim implicitly or they are to large extent normative
explicitly educational purposes. trendsetters in society. Every form of
display of an object rules out other
a. The museum discourse aspects of interpretation, or at least
The general mission of a museum makes them less obvious. Museums do
is to collect items of cultural value and not only conserve objects, they also
interpret them, to exhibit the collections conserve meanings (Schouten, 1992:
and educate the public about them and 286). This could make them and their
their cultural context, to contribute to discourse controversial.
the welfare of the community (Kotler, The museum discourse has a life of
1998: 29). The achievement of any its own and it involves various aspects:
museum’s mission is therefore tightly political, economic, social, and cultural.
related with its exhibitions and the The discourse is a growing process,
messages it transmits, as well as with which should be known and at least
EDUCAłIA ÎN MUZEU 47

partially controlled. A better under- open to other perspectives, meaning that


standing of the museum discourse it should not be restricted to a single
implies also to know and to take into voice, but to multiple opinions. The
account the following aspects: who study and exhibiting of material culture
sends the messages, to whom, when, as have their own insights and perspectives
well as how. A very important issue is to offer. These are not right or wrong,
the museum context (building, objectively true or subjectively dubious,
environment, lighting etc.), which except in the crudest sense, but
supports the discourse. interesting, perceptive and intellectually
In order to be effective when exciting for any visitor (Pearce, 1987:
designing and transmitting messages 183).
incorporated in a discourse, some Other approaches to exhibitions
principles and rules should be are thematic and symbolic. The
respected. Special interest should be thematic or functional approach aims to
given to presenting, protecting and exhibit the material culture structured
promoting the local community, being a on several topics, more or less
forum for multiple voices, speech codes independent, that bring new insights
or to the issue of political correctness making the presentation more complex,
(Steiner, 1995: 129-160). The museum reachable and attractive for several
discourse is encoded in the way segments of visitors. The symbolic
artefacts are displayed within an approach tries to synthesise as much as
exhibition. possible, presenting significant artefacts
There are mainly two views in with minimal interpretation. This
approaching the way material culture is approach aims to let the objects to speak
interpreted in a museum: (1) this is for themselves and gives freedom of
exclusively the business of museum interpretation to the visitors. This
curators; (2) the judgment and approach is, in my view, highly
interpretation of the exhibits are entirely controversial. The artefacts belong in
subjective and they depend on the most cases to other societies and
visitors. In practice both processes cultures, they were produced in other
should be taken into account. A classical places and other times, therefore they
display would have a beginning, a are completely foreign to the visitors.
middle and an end; the message is Additionally, visitors do not have, in
perceived and the experience is most cases, the necessary knowledge
complete only after visiting al three and ability to understand their meanings
parts which are, in most cases, without some “prompts” and
structured chronologically (Pearce, indications. Thus such exhibitions could
1987: 182). Any exhibition is miss their educational role, inducing
judgmental, being based on selection of only emotional experiences.
topics, artefacts, information. This The educational role of the
selection has to be based on museum discourse is a central point
scientifically proved practices, in order when designing an exhibition. It could
to be as objective as possible. be reached through multiple ways, in
Nevertheless, the selection should be the context of informal education as
48 Revista muzeelor

well as formal one, having different when visitors relate experiences in the
target publics: children, grown-ups, museum to those in the outside world;
special groups etc. analogies facilitate understanding;
incidental learning, unrelated to the
b. The informal education in intention of an exhibit, often occurs.
museums These statements are likely to occur in
There are several approaches the case of many types of museums and
regarding education in the contem- visitors, but not in every case. Each
porary society, the predominant trend museum should know and understand
being the constructivist and inter- the patterns dominant in the case of
pretative learning processes (Steiner, their visitors.
2001). The museum professionals The support for contextual-
should know, understand and take them, informal education is given by the
as well as the characteristics of the artefacts displayed in permanent or
public, into account in order to reach the temporary exhibitions. All the exhibits
museum’s goals. A central issue is the are twice interpreted – once by the
visitor, its needs and desires, curators and the second time by the
experiences and habits, in the context of visitors themselves. Both groups
a museum installation. interpret the artefacts no matter their
Contextual education for children intentions, but some are doing this
and adults is different. The messages consciously, others involuntarily.
and activities concerning the informal Curators have an important role in
as well as formal education process in a interpreting the collections, in designing
museum have to be tailored according and transmitting messages, in guiding
to the aimed audience. Informal and the public during the visit etc. (Falk,
formal education in museums has some Dierking: 1997; Lindauer: 2005;
similarities and common purposes but Xanthoudaki: 1998; Moscardo: 1999).
they are also different, especially when The curators have to interpret the
taking into account the tools they use. In artefacts because they are out of their
a museum, they have to be in harmony initial context and they do not perform
and to lead together to the accom- anymore the function they were meant
plishment of the museum’s mission. to, therefore most of them are
A study at the Science and meaningless for most of the visitors.
Technology Centre in Australia pointed Any object should be explained,
out six patterns of learning and directly or indirectly. It reflects a certain
interaction of the visitors (Johnson and history, various customs, cultural
Reinne, 1995). If we extend the results connotations; it refers to a context that
to museums in general, these statements no longer exists (Xanthoudaki, 2003:
are as follows: visitors want to have fun 23-24).
and look for this kind of experience; In most cases, the interpretation of
learning is not the main purpose of the each artefact is presented to the visitors,
visit; the role of the museum is to as an explanation, on a label. Other
facilitate the understanding of the forms of interpretation are catalogues,
exhibits not to teach; learning occurs books, documentaries etc.
EDUCAłIA ÎN MUZEU 49

Good labels are hard to write. uniformity in time and no variance in


What are the criteria that make a label space, and it could be also boring for
“good”? Some criteria refer to its design most visitors. On the other hand, the
and style; some others are related with lack of scientific terminology is also not
the content of the label. We mention just recommended inducing in most cases a
the most important elements that should lack of precision in presentation and
be taken into account when designing a making the understanding of the
label. The first idea taken into account message inaccurate or even more
should be that the labels’ role is not difficult. In some other situations, using
informational but educational. A good contemporary colloquial vocabulary
label is carefully planed in terms of could lead to easy and distorted
form and content. It does not have to be perception of the message would
big, but it has to be large enough to be generate false impressions and the
easy to read and to contain as much museum would not fulfil its educational
information as needed to fulfil its mission. The text has to be scientifically
educational role. The fonts and the correct and easy to understand and
colours used have to be adequate. The remember.
position of the label is also a factor that Another major difficulty of writing
could influence the rate it is read, as a label is the degree to synthesise the
well as how interesting it seams to its scientific research on the artefact and
readers. the related topics. The text has to be
clear, short, scientifically correct, and
The subject addressed by a label interesting. Therefore, it interprets and
has also to be presented in an interesting synthesises a lot of information on the
manner. Unfortunately most of the artefact. The degree of freedom that a
Romanian museums, through labels, museum assumes when interpreting
present only facts related to the artefacts collections influences the way visitors
they refer to. They are too technical and perceive that museum and its
visitors are not eager to read them. Of collections.
course the scientific data have to be
presented, but a label should not limit to Not only the displayed artefacts
it. It puts the artefact in an and the labels associated to them are
interdisciplinary context, it reveals a base for informal education in
past society, o different beliefs of past or museums. The same role could have the
present communities, and it is the result informal interaction with the personnel
as specific scientific knowledge and of the museum or with the other visitors.
way of seeing the humanity. In this way Thus the museum should encourage
a label is both interesting-attractive and such interactions, exchange of
transmits new knowledge, generates information and experiences. A visitor
ideas i.e. it is educational. also learns during various activities,
When writing a label, curators events and happenings organized in the
have to overcome several difficulties. museum. A hybrid form of informal, as
One of them is that using a specific well as formal education is the museum
terminology could induce the idea of theatre.
50 Revista muzeelor

c. Formal education in museums way, the formal educational programs


Formal education consists in will address very specifically the
various educational programs, for behaviour, the interests and the
different audiences (children, families, knowledge of the aimed public. In this
minorities, foreigners and others). The way, the programs will be easier to
educational purpose of these activities is understand and more attractive,
explicit and the participants’ main goals therefore more effective in terms of
and sometimes exclusive ones are educational outcomes.
educational. Children, in general young In Romania museums had close
persons, have been for a long time the relations with teachers and schools
main target of these educational during the communist era. This situation
programs. In the present, the audience was more or less imposed by the public
of the formal educational programs has educational policy. But the relations
diversified. The museums are places for were limited most of the times at guided
long-life learning (Soren, 1995), tours and sometimes lessons in the
therefore the public programs have galleries. Other forms of educational
adapted to this new situation and to the programs common for large museums
expectations of the contemporary were conferences, lectures and
society. presentation of documentaries.
A research undergone in 1982 by Immediately after the fall of the
Moore emphasised the steady increase communist regime, the educational
and diversification of museum programs declined from various
educational programs all over the reasons: lack of interest of teachers,
world, but especially in the UK and the financial aspects, general economic
US. The cooperation with schools decline that led to less interest in culture
increased the educational impact of and education etc.
museums. But the author argues that the In the last years the situation is
cooperation of museum and designers changing again, museums assuming
changed the way the visit has been more dynamically and attractively their
experienced by the visitors. In the same educational role. One of the best
time educational staff became more examples is the National Museum of Art
important. Educational activities took of Romania. The educational programs
on more variety and embraced all kinds offered aim to transform the visit in a
of formal and informal activities, pleasant and interesting experience, to
involving a wider range of age-even make them come back, to determine
under-fives (Moore, 1982). them to see again a certain exhibition so
In the last decades, the number and as to deepen their knowledge and to
the diversity of educational public discover new insights. The programs
programs increased. Suitable and offered by the above mentioned
effective programs could be planned museum in 2006 are: general and theme
only taking into account several guided tours, educational programs for
humanistic sciences, such as schools and families, special events,
communication, psychology, pedagogy, contest-tours inside exhibitions, five
sociology and museum studies. In this o’clock visits, cultural rendez-vous
EDUCAłIA ÎN MUZEU 51

(Iacob, 2005). The diversification and or less structured, answers and other
increase of the educational and public reactions from the public. A better
programs of the museum have communication, understanding of the
determined the development of the messages and reaching of museum’s
dedicated department in the museum. It aims including the educational ones, for
also stressed the need of especially the benefit of the public, imply a proper
trained personnel. museum discourse, both regarding the
The same phenomenon whole organization and related with
experienced the “Grigore Antipa” each exhibition it mounts, as well as
National Museum of Natural History. It proper educational and public
used to organise weekly public lectures, programs.
guided tours on request and occasional Despite the importance of a
programs for schools. In the last years coherent discourse as well as
the educational offer of the museum educational role they have, most of the
increased with long-term programs such Romanian museums still lack a special
as the summer entomologic school, policy in these respects. Because of
“The Sunday meeting” or “The five their organization and the improper
o’clock guest”, and short term policies adopted, they do not attract too
programs, associated to different much public. This fact leads not only to
exhibitions or events. No doubt that the financial problems but also they do not
same organizational challenges faced all have the cultural and educational role
the museums that developed their public they are supposed to.
and educational programs. With some noticeable exception,
Unique in Romania is the initiative most of them placed in the largest towns
of the ASTRA Museum to publish in its of the country, the museums in Romania
online journal several articles dedicated have an old attitude regarding their role,
to education, under the section Museum way of exhibiting the cultural artefacts
is a school. they collect as well as transmitting
cultural and ethical values. Some of the
Any museum should be a focal reasons for this situation are:
point within a community. Its purposes inappropriate management and
are various and important to the welfare marketing policies, insufficient
of the society, being the main financial resources, lack of professional
organizations that preserve and promote training and even experience in this
its cultural heritage. The role of field, bad correlation between
museums has changed over time. Today museum’s message and activities with
they are / should be crucial educational the interests of the local community.
institutions, with an important role in Therefore it is necessary a new
the growing understanding both of the approach of the whole activity in a
past and present as well as of the museum. A good starting point is better
otherness. These aims could be reached communication, especially through a
only through effective communication. more suitable and effective discourse,
Any museum transmits messages to that should also aim implicitly or
different audiences and receives more explicitly educational purposes.
52 Revista muzeelor

BIBLIOGRAFIE SELECTIVă
Bauman, Zygmunt (2000), Etica Hughes, Catherine (1998),
postmodernă, Timişoara: Amarcord. Museum Theatre. Communicationg
Bienkowski, Piotr (1994), Soft with Visitors Through Drama,
Systems în Museums: A Case Study of Portsmouth: Heinemann
Exhibition Planning and Iacob, Angelica (2005), Programe
Implementation Processes, în Museum "pea lese" la muzeu, în Revista
Management and Curatorship, 13, muzeelor, 4, pp.9-16.
pp.233-250. Johnston, David; Reine, Leonie J.
Brown, Christine (1995), Making (1995), Perceptions of Visitors'
the Most of Family Visits: Some Learning at an Interactive Science and
Observations of Parents with Children Technology Centre în Australia, în
în a Museum Science Centre, în Museum Management and Curatorship,
Museum Management and Curatorship, 14 (3), pp. 317-325.
14, pp.65-71. Karp, I., Muleen Kriemer, C.,
Cochran Hirzy, Ellen (ed.) (1992), Lavine, S.D. (1992), Museums and
Excellence & Equity. Education & the Communities. The Politics of Public
Public Dimension of Museums, Culture, Washington - London:
Washington D.C.: American Smithsonian Institution Press.
Association of Museums. Kotler, Neil, Kotler, Philip (1998),
Collins, Yipporah W. (ed.) (1995), Museum Strategy and Marketing.
Musems, Adults and the Humanities. A Designing Missions, Building
Guide for Educational Programming, Audiences, Generating Revenue and
Washington: AAM. Resources, San Francisco: Jossey Bass
Diamond, Judy (1999), Practical Publishers.
Evaluation Guide: Tools for Museums Lemerise, Tamara (1995), The
and Other Informal Educational Role and Place of Adolescents în
Settings, Walnut Creek: AltaMira Press. Museums: Yesterday and Today, în
*** Excellence în Practice: Museum Management and Curatorship,
Museum Education Standards and 14, pp.393-408.
Principle. AAM EdCom, în Museum Lindauer, Margaret A. (2005),
News, May-June, pp.55-61. From salad bars to vivid stories: four
Falk, J.H., Dierking, L.D. (1997), game plans for developing
The Museum Experience, Washington: “educationally successful” exhibitions,
Whalesback Books. în Museum Management and
Hein, George E. (1998), Learning Curatorship, 20, pp.41-55.
în the Museum, London-New York: Moscardo, Gianna (1999), Making
Routledge. Visitors Mindful. Principles for
Hooper-Greenhill, Eilean (ed.) Creating Quality Sustainable Visitor
(1999), Educational Role of the Experience through Effective
Museum, London-New York: Communication, Champaign: Sagamore
Routledge. Publishing.
EDUCAłIA ÎN MUZEU 53

*** Patterns în Practice. Selections Siebers, Horst (2001), Pedagogie


from the Journal of Museum Education constructivistă, Iaşi: Institutul
(1992), Washington D.C. European.
Lisa C. Roberts (1997), From Soren, Barbara (coord.) (1995),
Knowledge to Narrative. Educators & Triangulation Strategies and Images of
the Changing Museum, Washington: Museums as Sites for Lifelong
Smithsonian Institution Press. Learning, în Museum Management and
Moore, Donald (1982), Thirty Curatorship, 14, pp. 31-46.
Years of Museum Education: Some Stanescu, Aurora; Zbuchea,
Reflections, în The International Alexandra (2004), The world seen by us
Journal of Museum Management and - a project of zoological and ecological
Curatorship, I, pp. 213-230. education for pupils with sight problems
Pearce, Susan (1987), Exhibiting by means of unconventional teaching
Material Culture. Some Thoughts on methods, în Travaux du Museum
Interpretation and Legitimacy, în The National d'Histoire Naturelle "Grigore
International Journalof Museum Antipa", vol. XLVI, pp. 373-383.
Management and Curatorship, 6, Xanthoudaki, Maria (1998),
pp.181-186. Educational provision for young people
RovenŃa-Frumulani, Daniela as independent visitors to art museums
(1999), Semiotică, societate, cultură, and galleries: issues of learning and
Iaşi: Insitutul European. training, în Museum Management and
Schouten, Frans (1992), The Curatorship, 17 (2), pp.159-172.
Paradox of the Map. Semiotics and Xanthoudaki, Maria et al. (2003),
Museum Education, în Museum Locuri de descoperit: Muzeele în slujba
Management and Curatorship, 11, pp. predării ştiinŃei şi tehnologiei, Ploieşti:
285-289. Edit Art.

View publication stats

S-ar putea să vă placă și