Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială Sfântul Andrei

Sector 6, București

*Programa Opțional*

JURNALIST ÎN DEVENIRE
Opțional la nivelul mai multor arii curriculare - Limba și literatura
română și Tehnologii
Disciplina - Limba și literatura română
Clasa a VI-a
An școlar 2022/2023

Propunător:
prof. Veronica Hoitan

PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL


Denumirea opționalului: Jurnalist în devenire
Tipul: opțional la nivelul mai multor arii curriculare, cu rubrică proprie
Ariile curriculare: Limba și literatura română și Tehnologii
Clasa a VI-a
Durata: 1 an
Număr de ore pe săptămână: o oră
Autorul: prof. Veronica Hoitan
Abilitate pentru susținerea cursului: profesor titular, gradul I
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Sfântul Andrei

Notă de prezentare
Cursul opțional Jurnalist în devenire este destinat elevilor din clasa a VI-a și
este gândit ca un opțional pe un an, incluzând un buget de timp de 36 de ore pe an – o
oră pe săptămână.
Propunerea cursului Jurnalist în devenire are ca fundament complexitatea şi
importanţa actului de comunicare prin limbaj, atât în registrul literar, cât şi în cel nonliterar,
dar și formarea tânărului în spiritul societății actuale, în care tehnologiile evoluează
continuu. Vârsta şcolară gimnazială reprezintă o etapă semnificativă de acumulări şi abilităţi
pe care se bazează formarea personalităţii umane.
Pluralitatea mediatică este astăzi covârşitoare pentru copii şi tineri, iar alegerea
informațiilor devine din ce în ce mai dificilă, de cele mai multe ori greşită. Puternic
influenţabili, ei manifestă tendinţa de a copia pur şi simplu exprimarea neîngrijită şi violentă
a străzii, de a accepta soluții gata oferite, fără a le filtra printr-un demers critic propriu.
În concordanţă cu impactul pozitiv al celorlalte discipline de învăţământ asupra
formării personalităţii elevilor, cursul de faţă propune activităţi ce vizează modalităţile şi
particularităţile de realizare a comunicării în registrul nonliterar şi literar. Prin aceasta
urmărim ca elevii să devină mai atenţi în alegerea materialului lexical, în alcătuirea
segmentelor de comunicare-propoziţii, fraze, texte şi să-şi cultive originalitatea. Se
urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin însuşirea unor limbaje
specializate, descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori, în scopul
conturării unei imagini de sine pozitive.
În contextul curriculumului şcolar cursul opţional vizează dezvoltarea gândirii
autonome şi creative, a responsabilităţii copiilor în mediul social, prin abordarea funcţională
şi aplicativă a cunoştinţelor de limbă și realizarea și prezentarea lor prin abordări moderne.
Pe de altă parte, noţiunile de teorie literară şi studiul unor texte literare variate
permit elevilor să descopere valenţele expresive ale limbajului, capacitatea acestuia de a
transmite şi a crea emoţii. Din această perspectivă, opţionalul propus va urmări
sensibilizarea elevilor faţă de frumosul literar, formarea lor ca cititori de literatură,
dezvoltarea motivaţiilor şi a înclinaţiilor pentru lectură, cultivarea gustului estetic, a
judecăţii de valoare, dar și realizarea unor lucrări originale, utilizând sensuri variate ale
cuvintelor și dezvoltarea abilităților de prezentare a materialelor realizate.
De subliniat că acest curs reprezintă una din opţiunile elevilor şi ale părinţilor lor.

COMPETENȚE GENERALE

I. Comunicarea orală și scrisă prin dezvoltarea capacităţii de exprimare


II. Perceperea informațiilor din texte literare și nonliterare variate
III. Realizarea unor materiale originale diverse
IV. Dezvoltarea abilităților de operare pe calculator

Competențe specifice şi activităţi de învăţare


I. Comunicarea orală și scrisă prin dezvoltarea capacităţii de exprimare
Competențe specifice Activităţi de învăţare
I.1 Exprimarea coerentă a ideilor în urma citirii/ -exerciţii de construire a unui monolog sau dialog;
ascultării unui text literar/nonliterar -exerciţii de elaborare a argumentelor şi
contraargumentelor;
-exerciţii de comunicare în grup.

I.2 Utilizarea categoriilor semantice şi gramaticale -exerciţii de utilizare corectă a diferitelor categorii
învăţate, pentru a avea o exprimare corectă, variată şi semantice, a neologismelor;
elegantă -exerciţii de înglobare a sensurilor cuvintelor în
context;
-exerciţii de folosire a dicţionarelor şi a glosarelor.

I.3 Exprimarea aceluiași mesaj prin diverse forme de -exerciţii de exprimare a acordului şi a
comunicare: verbal, nonverbal, paraverbal dezacordului, a afirmaţiei, a negaţiei, a interogaţiei;
-exerciţii de exprimare a aceluiaşi mesaj în ipostaze
diferite: vesel, trist, încrezător, neîncrezător etc.

I.4 Prezentarea materialelor realizate - exerciții de prezentare a PPT-urilor.

II. Perceperea informațiilor din texte literare și nonliterare variate


Competențe specifice Activităţi de învăţare
II.1 Înțelegerea semnificaţiei generale a unui -exerciţii de lectură aprofundată şi de
text literar/nonliterar identificare a mesajelor transmise de text;
-exerciţii de determinare a interacţiunii
dintre ideile principale şi cele secundare.
II.2 Recunoașterea şi interpretarea diferite -exerciţii de identificare a sensului figurat al
lor figuri de stil, ca expresie a înnobilării cuvintelor în diferite texte literare;
cuvintelor din limbajul uzual -exerciţii de identificare şi receptare a unor
procedee de expresivitate artistică
în opera literară;

II.3 Citirea unor texte literare/ nonliterare -exerciţii de completare a unui jurnal de
ilustrative pentru domeniile tematice abordate lectură în cuprinsul portofoliului pentru
acest opţional;

II.4 Identificarea modalităţile specifice de -exerciţii de identificare a structurii textelor


organizare a textelor literare/ nonliterare literare/ nonliterare diagrama Venn;

II.4 Interpretarea textului literar/ nonliterar ca -exerciţii de comentare a unui text


viziune a scriitorului asupra lumii literar/fragment de text;
înconjurătoare/ transmitere de date reale - exerciții de comentare a informațiilor din
textul nonliterar.
-exerciţii de exprimare şi argumentare a
opiniei personale.

III. Realizarea unor materiale originale diverse


Competențe specifice Activităţi de învăţare
III.1 Redactarea unor texte literare/ nonliterare -exerciţii de folosire a cuvintelor cu sensul
figurat şi a procedeelor artistice;
-exerciţii de formare şi de susținere a unui
punct de vedere;
-exerciţii de redactare a unor texte
literare/nonliterare după modelul dat.
III.2 Formarea deprinderii de a citi activ -exerciţii de comparare –asemănări, deosebiri-
cu personajul operei literare;
-redactarea unor mesaje adresate personajelor-
pozitive, negative, agreate sau nu de elev.

IV. Dezvoltarea abilităților de operare pe calculator


Competențe specifice Activităţi de învăţare
IV.1 Utilizarea corect a tehnologiei informaţiei şi a - activităţi de documentare-cercetare pe internet;
comunicaţiilor în accesarea şi culegerea informaţiilor - realizarea unor fişe de documentare, folosind
şi datelor motoarele de căutare Google, Yahoo, Ask;

IV.2 Folosirea tehnologiei informaţiei şi a - realizarea unor prezentări de tip PowerPoint;


comunicaţiilor în prelucrarea şi prezentare -sistematizarea datelor şi realizarea unor diagrame
informaţiilor şi datelor în Microsoft Office Excel;
-utilizarea Microsoft Office şi a altor programe în
realizarea şi prezentarea de materiale tematice.

Conţinuturile învăţării

Semestrul I

Conţinuturi Număr de ore


1. Planul denominativ şi semnificativ al limbajului 2
2. Sensurile cuvintelor în contextul dat. Categorii semantice.
Limbajul(stilul) funcţional 6
Exerciţii de interpretare şi redactare
3. Imaginea artistică; figurile expresivităţii artistice 6
Limbajul(stilul) artistic
Exerciţii de interpretare şi redactare
4. Evaluare: Limbajul-modalitate de exprimare literară şi 4
nonliterară
*jocuri de rol
*realizarea unui portofoliu al elevului

Total ore semestrul I 18

Semestrul II

Conţinuturi Număr de ore


1. Tipuri de texte literare/ nonliterare. Tehnici de lectură 5
2.Textul scenic sau dialogat/conversaţional 5
Interpretare de text; redactare
3. Evaluare: limbajul literar-modalitate de exprimare şi creare a
emoţiei artistice;
-completarea portofoliului elevului, a bibliotecii personale; 7
-realizarea unor creaţii originale în care elevii să se exprime prin
limbajul artistic/ limbaj denotativ
Total ore semestrul II 17

Metode şi tehnici de evaluare

*probe scrise şi orale


*referate, portofolii
*şezătoare literară
*afiş pentru un text
*reclamă pentru o carte preferată
*catalogul …personajelor
*semn de carte
*publicarea creaţiilor elevilor în revista şcolii
*publicarea unor articole ale elevilor în revista școlii și realizarea unei reviste
*Autoevaluarea elevilor: Paşaportul lingvistic-grila de autoevaluare

Bibliografie

1. Pamfil, A., Limba şi literatura română în gimnaziu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2004
2. Goia, V.Drăgotoiu, I., Metodica predării limbii şi literaturii, EDP, Bucureşti, 1995
3. Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1999
4. Dragomirescu, Gh.N., Dicţionarul figurilor de stil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1995
5. Rodari, Gianni, Gramatica fanteziei, EDP, Bucureşti,1980
6. Oprea,C.L, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii, Bucureşti,
2003
7. Opriș, Tudor, 500 debuturi lierare, Ed. Porto- Franco, Galați, 1991
8. Texte suport:
-Texte redactate în registru nonliterar
-Opere literare ale unor scriitori români şi străini
9. Informații online – Google, Yahoo, TED
10. DEX, DOOM

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI

SEMESTRUL I

Nr. Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare C.S. Nr. Evaluare


Crt. ore
1. Planul denominativ şi -ex. de identificare a 2.1, Fişe
semnificativ al limbajului sensurilor cuvintelor în texte 2.2 Activitate frontală şi
suport, pentru planul 2 individuală
denominativ şi semnificativ
al limbajului
2. Sens de bază. Sens -ex. de identificare şi 1.2, Fişe de lectură pentru
contextual. Polisemia interpretare; 2.1, „Banca de cuvinte
-jocul didactic; 2.2 2 Activitate frontală și
-ex. de recunoaştere şi pe grupe
utilizare a categoriilor
Categorii semantice semantice învăţate; 2
-ex. de folosire a
dicţionarelor şi glosarelor Fişe de lectură
Referate
-ex. de identificare a unor Monolog/dialog
texte redactate în diferite 2
stiluri funcţionale-
Limbajul(stilul)funcţional generalităţi

3. Limbajul artistic. Figurile -ex. de identificare a 1.1, Fişe


expresivităţii artistice figurilor de stil în texte 1.2, 2 Activitate pe grupe
suport 2.2, activitate individuală
Mesajul emoţional 2.4, Monolog de tip
transmis prin limbajul -ex. de interpretare a 3.1 2 argumentativ
artistic elementelor de limbaj
Interpretare de text artistic
-redactare 2
4. Evaluare: -ex. de susţinere a unui 1.1, Fişe de lucru în
Limbajul-modalitate de punct de vedere personal; 1.2, portofoliul elevilor
comunicare -prezentarea în faţa colegilor 2.2,
a Paşaportului lingvistic 2.4, Jocuri de rol
-Ex. de redactare: 3.1, 2
recomandarea unei cărţi 4.1,
achiziţionate în biblioteca 4.2
personală; Monolog
*prezentare unui mesaj în 2 argumentativ
limbaj literar/nonliterar, în
ipostaze diferite: vesel,
optimist, trist etc.

SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare Nr. Evaluare


Crt. ore
1. Tipuri de texte literare/ -ex. de recunoaştere a 1.1, 5 Fişe de lectură
nonliterare. Tehnici de textelor; 2.1, Eseul cu răspuns
lectură -ex. de identificare şi 3.1 restrâns
interpretare a modului Completarea
de organizare a textului portofoliului
citit;
-ex. de redactare a unor Activitate
texte. individuală şi pe
grupe

Şezătoare literară

2. Textul scenic sau -ex. de observare a 1.3, 5 Activitate frontală


dialogat/conversaţional trăsăturilor 2.3, şi individuală
Interpretare de text; personajelor; 2.4, Fişe de lectură
redactare -ex. de încadrare a unui 2.5,
text într-un anumit 3.2
tipar;
-ex. de exprimare a Realizarea unui
unui punct de vedere. catalog al
personajelor

Redactare de eseu
3. Evaluare: limbajul -finalizarea şi 1.4,
literar-modalitate de prezentarea în faţa 2.5,
exprimare şi creare a colegilor a portofoliului 3.2,
emoţiei artistice; şi a paşaportului 4.1, Monolog şi dialog
-completarea lingvistic; 4.2 7 Articole pentru
portofoliului elevului, a -realizarea unui semn revista școlii
bibliotecii personale; de carte pe care să
-realizarea unor creaţii includă şi numărul de
originale în care elevii cărţi împrumutate de la
să se exprime prin bibliotecă şi cumpărate
limbajul artistic/ limbaj pentru propria
denotativ bibliotecă

S-ar putea să vă placă și