Sunteți pe pagina 1din 31

CONTABILITATEA VENITURILOR SI

CHELTUIELILOR

1. Contabilitatea veniturilor
2. Contabilitatea cheltuielilor
3. Modul de mchidere a conturilor de venituri si
cheltuieli
LITERATURA RECOMANDATA

S.N.C. „Venituri”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


2013, nr. 233-237.
S.N.C. „Cheltuieli”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2013, nr. 233-237.
Planul general de conturi contabile. In: Monitorul Oficial al
/V

Republicii Moldova, 2013, nr. 177-181.


1. CONTABILITATEA VENITURILOR

Venituri reprezinta cre§teri ale beneficiilor economice


inregistrate in cursul perioadei de gestiune, sub forma intrarilor de
active sau majorarii valorii acestora, sau a diminuarii datoriilor care
au drept rezultat cre§teri ale capitalului propriu, cu excep^ia
cre§terilor legate de
contribu^iile proprietarilor.
Pentru contabilizarea veniturilor obtinute de intreprindere din
diferite activitati si evenimente in Planul general de conturi
9 9 П

contabile este prevazuta clasa 6 „Venituri”.

Conturile din aceasta clasa sint conturi de pasiv.


In credit - se inregistreaza in cursul perioadei de gestiune cu
total cumulativ de la inceputul anului sumele veniturilor
constatate conform prevederilor S.N.C.
In debit - decontarea la finele anului de gestiune a veniturilor
acumulate la contul de rezultate financiare.
Veniturile se evalueaza §i se recunosc
conform prevederilor S. N. C. „Venituri”.

Prin evaluarea venitului se subin^elege determinarea sumei


acestuia care urmeaza a fi reflectata in conturile contabile §i
situatiile financiare.
Astfel, veniturile se evalueaza la valoarea justa a
contrapresta^iei (mijlocului de plata) primite sau de primit
diminuata cu valoarea oricaror reduceri de pre{, bonusuri §i
altor reduceri comerciale acordate de catre vinzator.
Prin recunoa§terea venitului se subin^elege reflectarea lui in
conturile contabile §i situatia de profit §i pierdere.

Veniturile se recunosc, de regula, separat pentru fiecare


tranzac^ie in baza contabilita^ii de angajamente.
Aceasta inseamna ca veniturile se recunosc in perioada cand au
fost ob^inute, indiferent de momentul primirii numerarului de
la cumparator.
Schema 2 - Structura veniturilor din activitatea operationala

Venituri din vanzari

Alte venituri din activitatea operationala

Venituri din dobinzile aferente


Venituri din activitatea Impmmuturilor acordate
operationala
Venituri aferente mijloacelor cu
destinafie special

Alte venituri (cu excep{ia veniturilor din


activitatea economica)

Venituri din activitatea economica


Veniturile din vanzari la entitati pot fi obtinute din vanzarea
produselor si marfurilor, prestarea serviciilor, transmiterea activelor
in leasing operational §i financiar etc.
Pentru contabilizarea lor este destinat contul 611 „Venituri din
vanzari”. Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Calcularea veniturilor din vanzarea produselor, prestarea
serviciilor cu achitarea ulterioara de catre cumparatori: Dt 221 §i
223 — Ct 611;
Calcularea veniturilor din vanzarea produselor pe piata, precum
§i din achitarea salariilor in natura cu produse de fabricate
proprie: Dt 226 — Ct 611;
Reflectarea veniturilor din vanzarea produselor §i serviciilor la
depunerea numerarului in casieria entitatii de catre persoane
fizice - cetateni: Dt 241 — Ct 611.
La alte venituri operational se refera veniturile obtinute de
entitati din activitatea operationala care, insa, nu pot fi atribuite la
veniturile din vinzari.
Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 612
„Alte venituri din activitatea operationala”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Calcularea veniturilor din vanzarea materialelor si obiectelor:
Dt 221, 223 etc. — Ct 612. ’
Calcularea creantei personalului entitatii in scopul recuperarii
prejudiciului material cauzat: Dt 226 — Ct 612.
Inregistrarea plusurilor de stocuri cu ocazia inventarierii: Dt
211, 213, 216, 241 etc. — Ct 612.
Calcularea veniturilor din reclamatiile inaintate altor
intreprinderi §i acceptate spre plata: Dt 234 — Ct 612.
Veniturile din opera^iuni cu active imobilizate reprezinta
veniturile otyinute de entitate din ie§irea §i reluarea pierderilor
din deprecierea activelor imobilizate.
Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 621
„Venituri din operafiuni cu active imobilizate”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Calcularea veniturilor din vanzarea activelor imobilizate: Dt
234 — Ct 621;
Inregistrarea valorii realizabile nete a materialelor otyinute din
/V

lichidarea activelor imobilizate peste valoarea lor reziduala: Dt


211 — Ct 621;
Decontarea veniturilor din opera^iuni cu active imobilizate
acumulate la finele anului la rezultatul financiar total: Dt 621
— Ct 351.
Veniturile financiare reprezinta veniturile objinute din
operafiunile financiare ale entitatii (de exemplu, din diferenje de
curs valutar, din redevenje, din dividende, din dobinzi etc.).
Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 622
„Venituri financiare”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Calcularea redevenjelor din transmiterea dreptului de utilizare a
invenjiei efectuate agenjilor economici autohtoni: Dt 231 — Ct
622.
Primirea cu titlul gratuit a oricarui tip de active imobilizate §i
circulante de la terji: Dt 112, 123, 211, 213 etc. — Ct 622.
Decontarea veniturilor financiare acumulate la finele anului la
rezultatul financiar total: Dt 622 — Ct 351.
Veniturile exceptional reprezinta veniturile objinute de entitate
pentru compensarea pierderilor condijionate de evenimente
excepjionale (de exemplu, calamity naturale etc.).
Pentru contabilizarea acestor venituri este destinat contul 623
„Venituri exceptionale”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Primirea diverselor active de la terji ca recuperare a pierderilor
din calamitaji naturale: Dt 123, 211 etc. — Ct 623.
Inregistrarea bunurilor materiale objinute din lichidarea
/V

patrimoniului deteriorat in consecinja evenimentelor


excepjionale: Dt 211, 213 etc. — Ct 623.
Calcularea despagubirii datorate entitatii de compania de
asigurari: Dt 233 — Ct 623.
Cheltuielile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice
inregistrate in perioada de gestiune sub forma de ie§iri, reduceri ale
valorii activelor sau de cre^teri ale datoriilor care contribuie la
2. CONTABILITATEA
diminuari ale rezultatului financiar,CHELTUIELILOR
altele decit cele rezultate din
distribuirea acestuia proprietarilor.
Pentru contabilizarea cheltuielilor in Planul general de conturi
contabile este prevazuta clasa 7 „Cheltuieli”.
Conturile din aceasta clasa sint conturi de activ.
In debit — pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta cu total
/V

cumulativ de la inceputul anului sumele cheltuielilor.


In credit - decontarea la sfir^itul anului de gestiune a cheltuielilor
/V

acumulate la rezultatul financiar total.


*Component cheltuielilor, modul de recunoa§tere §i evaluarea i acestora
sunt reglementate de S. N. C. „Cheltuieli”.

Toate cheltuielile suportate de entita^i se divizeaza in:


cheltuieli ale activita^ii operational — care apar in procesul
desfa§urarii activitatii de baza a entitatii indicata in actele de
constituire;
cheltuieli ale altor activita^i — care apar in procesul
desfa§urarii altor tipuri de activitatii, inclusiv generate de
evenimente exceptionale.
Schema 4 - Structura cheltuielilor entitatii

Cheltuielile
entitatii
I

Cheltuieli ale Cheltuieli ale altor


activitatii operational activitati
Schema 5 - Structura cheltuielilor activitafii operational
Costul vinzarilor

Cheltuieli de distribuire

Cheltuieli administrative

Cheltuieli ale activitatii Alte cheltuieli din


operational activitatea operational

Cheltuieli aferente
dobinzilor calculate

Alte cheltuieli (cu


exceptia cheltuielilor din
activitatea economica

Cheltuieli din activitatea


economica
Costul vanzarilor — reprezinta costurile care au fost incluse in
componenfa cheltuielilor in legatura cu vanzarea produselor finite,
marfurilor, executarea lucrarilor §i prestarea serviciilor.

Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 711


„Costul vanzarilor”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Decontarea valorii contabile a produselor finite si marfurilor
vandute: Dt 711 — Ct 216, 217.
Reflectarea costului lucrarilor executate sau serviciilor prestate
contra plata terfilor: Dt 711 — Ct 811 §i 812.
Cheltuielile de distribuire — sunt cheltuielile nerecuperabile
suportate de entitati in legatura cu vinzarea produselor, executarea
lucrarilor sau prestarea serviciilor contra plata.
Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 712
„Cheltuieli de distribuire”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Calcularea salariului angajafilor implicafi in sfera comerciala:
Dt 712 — Ct 531.
Decontarea valorii contabile a mostrelor transmise gratis
cumparatorilor: Dt 712 — Ct 216.
Calcularea amortizarii mijloacelor fixe cu destinafie
comerciala: Dt 712 — Ct 124.
Cheltuielile administrative — cheltuielile ce Jin de conducerea
§i deservirea entitatii in ansamblu.
Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 713
„Cheltuieli administrative”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Calcularea salariilor personalului administrativ:
Dt 713 — Ct 531.
Decontarea valorii contabile a activelor curente utilizate in
scopuri de filantropie: Dt 713 — Ct 211, 213 etc.
Calcularea amortizarii mijloacelor fixe cu destinajie
administrativa: Dt 713 — Ct 124.
Calcularea impozitului funciar, impozitului pe bunurile
imobiliare §i taxelor locale: Dt 713 — Ct 534.
La alte cheltuieli din activitatea opera^ionala se refera
cheltuielile legate de desfa§urarea activitatii operationale, dar care
nu pot fi atribuite la cheltuielile mentionate anterior.
Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 714
„Alte cheltuieli din activitatea opera^ionala”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Decontarea valorii contabile ale altor active circulante vandute:
Dt 714 — Ct 211, 213, 246 etc.
Calcularea dobanzilor aferente creditelor bancare obtinute: Dt
714 — Ct 511.
Calcularea sanctiunilor in legatura cu incalcarea legislajiei
fiscale §i clauzelor contractuale: Dt 714 — Ct 534 §i 544.
Schema 6 - Structura cheltuielilor ale altor activitafi

Cheltuieli privind
impozitul pe venit
Cheltuielile cu active imobilizate - cheltuielile care apar la
entitate in legatura cu ie§irea activelor imobilizate, cu excepfia
lipsurilor constatate la inventariere.
Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 721
„Cheltuieli cu active imobilizate”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Decontarea valorii contabile a imobilizarilor necorporale in
legatura cu ie§irea acestora: Dt 721 — Ct 112.
Decontarea valorii contabile a mijloacelor fixe in legatura cu
ie§irea acestora: Dt 721 — Ct 123.
Reflectarea cheltuielilor legate de lichidarea mijloacelor fixe:
Dt 721 — Ct 211, 531, 812 etc.
Cheltuielile financiare - cheltuielile entitatilor in legatura cu
operafiunile financiare (de exemplu, diferenfele de curs valutar,
valoarea contabila a activelor transmise cu titlu gratuit etc.).
Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 722
„Cheltuieli financiare”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Decontarea valorii contabile a mijloacelor fixe transmise cu
titlu gratuit altor intreprinderi: Dt 722 — Ct 123.
Decontarea valorii contabile a activelor circulante transmise cu
titlu gratuit tertelor: Dt 722 — Ct 211, 213, 216 etc.
Reflectarea cheltuielilor privind diferenfele negative de curs
valutar aferente decontarilor cu furnizorii: Dt 722 — Ct 521.
Cheltuielile exceptional reprezinta cheltuielile suportate de
intreprindere in consecinfa unor evenimente care nu sunt legate de
activitatea ei obi§nuita.
Pentru contabilizarea acestor cheltuieli este destinat contul 723
„Cheltuieli exceptionale”.
Cele mai frecvente formule contabile sunt:
Decontarea valorii contabile a activelor circulante nimicite in
consecinfa calamitafilor naturale: Dt 723 — Ct 211, 216 etc.
Reflectarea cheltuielilor legate de lichidarea consecinfelor
calamitafilor naturale: Dt 723 — Ct 211, 531, 533, 812 etc.
Reflectarea pierderilor din stoparea temporara a activitafii
entitatii condifionata de evenimente excepfionale: Dt 723 — Ct
531.
3. MODUL DE INCHIDERE A CONTURILOR DE
VENITURI $I CHELTUEILI

La finele fiecarui an de gestiune conturile de venituri si


cheltuieli ale entitatii se inchid prin trecerea veniturilor si
cheltuielilor acumulate in creditul contului 351 „Rezultat
financiar total”.
La inchiderea conturilor de venituri se lntocmeste formula
contabila:

debit contul 611 „Venituri din vinzari”, debit contul 612 „Alte
venituri din activitatea operationala”, debit contul 621 „Venituri
din operafiuni cu active imobilizate”, debit contul 622 „Venituri
financiare”, debit contul 623 „Venituri exceptional” etc..
credit contul 351 „Rezultat financiar total”.
La inchiderea conturilor de cheltuieli se lntocmeste formula
contabila:

debit contul 351 „Rezultat financiar total”, credit contul 711


„Costul vinzarilor”, credit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”,
credit contul 713 „Cheltuieli administrative”, credit contul 714
„Alte cheltuieli din activitatea opera^ionala”, credit contul 721
„Cheltuieli cu active imobilizate”, credit contul 722 „Cheltuieli
financiare”, credit contul 723 „Cheltuieli exceptionale”, credit
contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” etc.
Dupa intocmirea acestor formule contabile, in contul 351
„Rezultat financiar total” se determina profitul (pierderea) net al
entitatii, obtinut in cursul anului de gestiune.
In acest scop, se compara rulajele din debitul (cheltuieli
acumulate) si creditul (venituri acumulate) acestui cont.
Daca suma totala a veniturilor depaseste suma totala a
cheltuielilor, entitatea obtine profit:
Dt 351 — Ct 333.
In cazul in care suma totala a cheltuielilor depaseste suma
veniturilor obtinute, entitatea inregistreaza pierdere:
Dt 333 — Ct 351.
Dupa inregistrarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de
gestiune, contul 351 „Rezultat financiar total” se inchide, sold
nu are si nu se reflecta in situatiile financiare.
Suma profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune se
lnregistreza in postul 120 din Situatia de profit si pierdere si
se reporteza in Bilant in postul 360.

S-ar putea să vă placă și