Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Bancila C.Elena- Gabriela


Data : 8.12.2021
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Oteleni
Clasa : a VIII-a
Disciplina : Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om – Societate
Unitatea de învăţare: Credinţa creştină
Subiectul lecţiei : Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
Tipul lecţiei : comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 de minute

Competenţe generale:
C.G.1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
Competenţe specifice:
1.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă aleBisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez
Competenţe derivate (Obiective operaţionale):
01 - să delimiteze Crezul în fragmente logice, după învăţăturile de credinţă prezentate pe scurt în fragmentele respective;
02- să explice învăţăturile de credinţă menţionate în Crez;
03 - să prezinte date referitoare la alcătuirea Crezului;
04 - să explice importanţa cunoaşterii Simbolului de credinţă de către toţi creştinii ortodocşi.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura explicativă, demonstraţia cu substitute.
2. Mijloace de învăţământ: planşa Crezul, planşa Sinodului I ecumenic şi Sinodul II ecumenic, fişa de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate în grup.

Resursebibliografice:
1 .Credinţă ortodoxă, Editura „Trinitas", Iaşi, 1996
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi,1999.
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
4 .Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă, clasa a VIII -a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2002.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

1
SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace Forme de
Nr. Etapele Ob. Metode
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului deînvăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei op. şi procedee
mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Profesorul salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;


- Notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru Exerciţiul Activitate
1. Momentul 2' începerea activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; frontală
organizatoric
- Elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;

Pregătirea Profesorul precizează elevilor că învăţăturile Bisericii creştine cuprinse


elevilor în Sfânta Scriptură au fost răspândite la multe popoare mai întâi de către
2. pentru 2' Sfinţii Apostoli şi apoi de către slujitorii Bisericii (preoţi, episcopi). Dar Explicaţia Activitate
receptarea unii creştini au interpretat învăţăturile de credinţă după dorinţa lor şi au frontală
noilor început să le transmită şi altor creştini în noua formulă modificată de ei.În
cunoştinţe faţa acestor situaţii ivite, în secolul al IV-lea s-a fixat în scris esenţa
învăţăturii creştine.
- Elevii ascultă cu atenţie;

Precizarea Se anunţă titlul lecţiei: Simbolul credinţei - esenţa învăţăturii creştine


3. titlului şi a 3' precum şi obiectivele acesteia. Explicaţia Activitate
obiectivelor Profesorul scrie data şi titlul pe tablă. frontală
- Elevii scriu data şi titlul în caiete.

Profesorul va prezenta elevilor datele referitoare la alcătuirea


Crezului. Învăţăturile de credinţă interpretate greşit se numesc erezii. Explicaţia Activitate
„ Modul diferit de înţelegere a învăţăturilor creştine a îngreunat buna frontală

2
Comunicarea înţelegere între membrii Bisericii, fapt ce a dus la scăderea unităţii
4. noilor 15' între membrii unor popoare."
cunoştinţe - Elevii ascultă cu atenţie.
Observaţie:
Pentru înţelegerea acestei idei se pot face conexiunile:
„ - Ce relaţii trebuie să existe într-un grup de persoane astfel încât acel grup
să nu se destrame?" Conversaţia Activitate Aprecieri
„ -... mai întâi trebuie ca toate persoanele din grup să cunoască şi frontală verbale
să respecte regulile acelui grup; persoanele din grupul respectiv trebuie
să împărtăşească aceleaşi idei, principii, păreri; să existe
înţelegere, colaborare, ajutor reciproc etc.
Precizare:
Unitatea unui grup depinde foarte mult de bunaînţelegere şi colaborare
în grup.
„ În acele situaţii de neînţelegere dintre creştini,reprezentanţii
de seamă ai Bisericii creştine din întreagalume s-au adunat de mai multe
ori de-a lungul timpului pentru a formula clar şi pe scurt adevărata
învăţătură decredinţă a Bisericii lui Hristos.Aceste adunări sau soboare
poartă numele de sinoade ecumenice. În total, de-a lungul istoriei, au avut
loc şaptesinoade ecumenice.Primul sinod ecumenic a avut loc în
oraşul Niceea înanul 325, iar cel de-al doilea sinod ecumenic, în
oraşulConstantinopol în anul 381. Explicaţia
La aceste două sinoade s-a alcătuit Simbolul de credinţăsau Crezul creştinului.
În acest simbol se cuprinde pe scurt adevărata credinţă a Demonstraţia cu Planşa Activitate
bisericii dlntotdeaunaşi de pretutindeni despreDumnezeu substitute Sinoadele frontală
Tatăl, DumnezeuFiul şi Dumnezeu SfântulDuh, despre Hristos şi Ecumenice
activitatea Sa mântuitoare, despre Biserică şi Sfintele Taine, despre Lectura (I, II)
udecată , înviereamorţilor şi viaţa viitoare. Adevăratul creştin crede
în celearătate în Simbolul credinţei."
- elevii ascultă cu atenţie;
Se prezintă elevilor planşa cu reprezentări ale primelor două
sinoade ecumenice.
- Elevii privesc cele două imagini pentrua-şi însuşi mai bine
noţiunea de sinod ecumenic (adunare, sobor de arhierei).
Se citeşte Simbolul de credinţă.
- Elevii urmăresc pe text.

3
Profesorul solicită elevii: Activitate Aprecieri
1.Să numeroteze cele 12 alineate (articole) din Crez. individuală verbale
2.Să citească textul şi să sublinieze cuvintele şiexpresiile noi Exerciţiul Planşa
care sunt neînţelese. Crezul
- Elevii răspund la solicitărileprofesorului:
1. Numerotează aliniatele (articolele). Lectura
2. Citesc textul şi subliniază cuvintele, expresiile noi.
Fixarea şi Observaţie.
5. sistemati- 25' Profesorul explică elevilor cuvintele şi expresiileneînţelese. Explicaţia Activitate
zarea 01 - Elevii ascultă explicaţiile date de profesor şi le notează în caiete. frontală
cunoştinţelor 3. Să delimiteze textul în fragmente. Exerciţiul
4. Să alcătuiască planul de idei (să identifice învăţăturile de credinţă
prezentate în fragmentele delimitate).
- elevii:
3. Delimitează textul în fragmente.
4. Alcătuiesc planul de idei:
- învăţătura despre Dumnezeu Tatăl (art. 1);
- învăţătura despre Dumnezeu Fiul şiactivitatea
Sa mântuitoare (art. 2-7);
- învăţătura despre Dumnezeu Sfântul Duh (art. 8).
- învăţătura despre Biserică (art. 9).
02 - învăţătura despre Botez (art. 10). Activitate pe Aprecieri
- învăţătura despre judecata universală şi viaţa veşnică grupe verbale
(art 11-12). Conversaţia
- Elevii rezolvă exerciţiul de pe fişa de lucru.
03 Profesorul cere elevilor să precizeze împrejurările în care se rosteşte Crezul. Exerciţiul Fişa de lucru Activitate Aprecieri
- Elevii răspund la solicitările profesorului: individuală verbale
- ... la Sfânta Taină a Botezului, la SfântaLiturghie, la
slujbele religioase, carugăciune de către unii creştini evlavioşi." Activitate
„ - De ce se rosteşte Crezul la Sfânta Taină a Botezului?" frontală
- „ ... pentru a arăta care este credinţa în care se botează şi pe care
o va urmacreştinul." Conversaţia
„ - De ce se rosteşte Crezul la Sfânta Liturghie?"
- „ ... pentru a arăta adevărata credinţă pe care o mărturisesc cei ce participă la
Sfânta Liturghie."
„ - De ce rostesc creştinii Crezul ca pe o rugăciune?"
-„... în de mărturisire a credinţei şi a speranţei lor în ajutorul lui Dumnezeu,
celmărturisit."

4
Observaţie:
Profesorul intervine cu precizări şi completări pentru fiecare răspuns.
Solicită elevii să explice de ce trebuie ca fiecare creştin ortodox să
04 cunoască Simbolul credinţei (Crezul).
- „... pentru a şti care este adevărata învăţătură de credinţă pe Conversaţia
care trebuie să o mărturisească şi să o păstreze aşa cum ne-a
lăsat-o Mântuitorul lisus Hristos prin Apostolii şi mai departe prin preoţi." Activitate Aprecieri
frontală verbale

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât pregătirea elevilor Activitate Aprecieri
6. activităţii 1' pentru lecţie, cât şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. conversaţia frontală verbale
elevilor Se notează elevii care au participat la lecţie.
Elevii ascultă aprecierile făcute de profesor.

Precizarea şi Se anunţă tema pentru acasă.


7. explicarea 1' - Pentru ora următoare pregătiţi rugăciunea Simbolul de Credinţă. explicaţia Activitate
temei pentru Elevii notează tema în caiete. frontală
acasă

8. Încheierea 1' Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii, salută şi iese din sală; exerciţiul Activitate
activităţii Elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

5
FIŞA DE LUCRU

„În faţa pericolului reprezentat de învăţăturile false ale ereziilor, Biserica a fost nevoită să-şi apere credincioşii. În acest scop, reprezentanţi ai Bisericilor din lumea
întreagă s-au adunat pentru a se sfătui şi a formula clar şi pe scurt adevărata învăţătură a Bisericii lui Hristos”.

I. Citeşte şi completează spaţiile punctate:


a) Câte sinoade au avut loc?
b) Cum se numesc?
c) Primele sinoade au avut loc la....................în 325 şi la ...................................... în 381.
d) La acestea s-a alcătuit................................................... .

II. În simbolul de credinţă se cuprinde pe scurt adevărata credinţă a Bisericii dintotdeauna şi de pretutindeni despre:
- Dumnezeu Tatăl..........şi..........;
-...........Şi activitatea Sa mântuitoare;
- Dumnezeu Sfântul Duh..........;
- Biserică şi..........
- Judecata obştească...........morţilor şi viaţa..........

S-ar putea să vă placă și