Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A VIII

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT

Competențe specifice:
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare Nr.
şi produse de Data
recomandate ore
aloca
te
1.1 Recunoaşterea resurselor Resurse şi limite personale. Capacități, Autoanaliza calităţilor personale pentru
şi limitelor personale calități. identificarea resurselor proprii şi a limitelor
manifestând Rolul succesului şi eşecului în dezvoltare. personale
deschidere spre Paşi în depăşirea barierelor, dificultăţilor, Discuţii „Decalogul asertivităţii” pentru
învăţare din obstacolelor. explicarea
experienţă. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv. celor 10 caracteristici ale
1.2 Exprimarea asertivă în Tipuri şi forme de comunicare, modalităţi de comunicării asertive
interacţiuni şcolare, exprimare, avantaje, dezavantaje.  Realizarea de către elevi a
familiale şi comunitate.
Conflicte – cauze şi reacţii. Aspecte unor expoziţii, prin
1.3 Modelarea
pozitive şi negative; inevitabilitatea, metode colectare a fotografiilor, ce
stilurilor de
de soluţionare. ilustrează diverse comportamente
exprimare a
emoţiilor şi Emoţii, relaţionare şi acceptare. Jocuri de rol în vederea experimentării
sentimentelor în Diversitatea emoţiilor, manifestarea, emoţiilor trăite
acord cu nevoile acceptare/neacceptare, posibilităţi şi Identificarea modalităţilor de
personale şi ale limite. comunicare a persoanelor asertive,
celorlalţi. pasive, agresive prin exerciţii variate
1.4 Alegerea strategiei Elaborarea afişelor, posterelor, pliantelor,
optime de soluţionare a fraierilor cu tematica „Succesul”
conflictelor, în diverse Exemple de produse
situaţii din viaţă Portofoliu „Reflecţii personale”
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A VIII

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II


Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
Unități de competență Sugestii de conținuturi Activități de învățare
2.1 Identificarea Analiza unor experienţe de învăţare din
posibilităţilor şi resurselor Viaţa ca sursă de învăţare. Roluri şi viaţa elevilor (reuşite şi erori/greşeli) despre
de informare corectă şi implicaţii, diversitatea comportamentului, utilizarea diferitor metode de învăţare prin
învăţare, pentru acceptare/neacceptare. studii individuale, conversaţie în perechi,
manifestarea unui Publicitatea şi consumul raţional. Necesităţi discuţii de grup, studii de caz, colaje, liste de
comportament acceptat în reale şi false, calitatea produselor, cheltuieli factori care facilitează/blochează învăţarea;
societate; raţionale. Crearea unor povestiri/poveţe prin
2.2 Compararea diverselor Comportament corect. Caracteristici, completarea frazelor lacunare despre reguli,
oportunităţi de diversitatea situaţiilor de manifestare, norme morale, respect, prietenie,
manifestare acasă, în apreciere şi autoapreciere. comportament etc.;
şcoală, comunitate, pentru Verticalitatea şi curajul. Semnificaţia şi Organizarea unei galerii a eroilor preferaţi
binele propriu şi a caracteristicile, necesitatea şi importanţa (opere literare, cinema, arte, sport, etc.);
celorlalţi; manifestării, modalităţi şi context de Jocul de corecţie: Comportamente corecte şi
2.3 Aprecierea importanţei manifestare. Implicarea ca sursă de incorecte;
surselor şi posibilităţilor dezvoltare. Posibilităţi Discuţii dirijate cu genericul: ”Ș tiu să
de informare şi învăţare de implicare în viaţa comunităţii, consum raţional
pentru un proiecte Lecturi comentate ” Accentuarea
comportament corect şi personale şi de grup, beneficii personale. individualităţii prin verticalitate şi curaj”
util pentru sine şi ceilalţi. Exerciţii de formulare a argumentelor pro
sau contra pentru o dezbatere de grup: ”
Voluntariatul trebuie să devină obligaţie”;
Realizarea unui program zilnic
‘Managementul propriilor activităţi’;
Exemple de produse
Prezentarea unui poster „ Sunt mândru
de comportamentul meu”desene, naraţiuni,
prin care să demonstreze un comportament
corect, echilibrat, de valoare pentru sine şi cei
din jur.
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A VIII

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ


Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
3.1. Prezentarea Tendinţele modei şi sănătatea elevilor. Discuţie: Elemente care definesc moda.
informaţiilor privind Moda, caracterul temporar; diversitatea Efecte ale modei asupra sănătăţii.
factorii de risc şi impactul exprimării; situaţiile de viaţă şi moda; atitudinea Prezentarea unor filmuleţe cu secvenţe
lor asupra sănătăţii, moderată şi raţională în raport cu sănătatea. despre tendinţa adolescenţilor de a fi moderni
evidenţiind interesul Sexualitate şi comportament adecvat. (cool) şi riscurile la care se supun.
pentru starea sa de bine.
Sexualitatea, mod de percepere; comportament Redactarea unor fişe informaţionale pentru
3.2. Renunţarea conştientă la adecvat vârstei;
unele provocări riscante, adolescenţi despre factorii de risc asupra vieţii
demonstrând rezistenţă Comportamente riscante şi infecţiile sexual sexuale.
latentaţii periculoase. transmisibile. Infecţii sexual transmisibile; mod Aplicaţii „Imaginea de sine”,desenează-te
3.3. Acceptarea unui regim de manifestare; riscuri pentru sănătate şi aşa cum te vezi, discută cu colegul tău despre
alimentar recomandat de dezvoltarea ulterioară; modalităţi de prevenire a desen.
către medici, apreciind riscurilor.
Prezentarea unor filmuleţe despre sarcină,
importanţa lui pentru Sarcină în adolescenţă: riscuri pentru infecţii sexual transmisibile.
propria stare de sănătate. mamă şi copil. Procese fiziologice,
Studiu de caz:Evidenţierea consecinţelor
3.4. Manifestarea particularităţi ale sarcinii la vârsta adolescenţei;
nefaste ale toxicomaniei asupra organismului
comportament responsabil riscuri de ordin fiziologic şi social; şi a societăţii în întregime.
faţă de propria sănătate, comportamentul responsabil şi asumarea
Exemple de produse
prin demonstrarea responsabilităţii de către fată şi băiat.
Proiect/poster: Substanţe toxice care pot
rezistenţei la e- factorii de Adolescenţa şi nutriţia corectă. Nutriţie, rolul declanşa dependenţa.
risc. în
creşterea şi dezvoltarea organismului;
corectitudinea; pericolele unei alimentaţii
incorecte.
Toxicomania: consecinţe nefaste
individuale şi sociale. Cauze, influenţa supra
dezvoltării psihofiziologice şi sociale;
consecinţe; dificultatea
renunţării la substanţele toxice;
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A VIII

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL


Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare
Proiect individual la tema „Eu,
4.1. Corelarea acţiunilor de Piaţa muncii şi deciziile de carieră. Piaţa profesia şi piaţa muncii”.
evoluţie în carieră cu muncii, specificul funcţionării, factori de Identificarea angajatorilor care pot oferi
potenţialul dezvoltare; profesii şi meserii solicitate pe oportunităţi de practică în domeniul ales.
individual şi piaţa muncii din R. Moldova; piaţa muncii şi Cercetarea gradului de solicitare a
perspectivele pieţei decizia de carieră. diferitor profesii pe piaţa muncii din
muncii Inteligenţele multiple şi profesiile. Republica Moldova
4.2. Valorificarea Caracteristici ale diferitor tipuri de
oportunităţilor oferite Analiza diferitor surse pentru a lua o
inteligenţă; corelarea profesiilor cu tipul de
de comunitatea şcolară, decizie de carieră: rapoarte ANOFM
inteligenţă dominant.
locală şi piaţa muncii (www.anofm.md), anunţuri de angajare,
CV-ul - cheia succesului. Structura, articole ale experţilor, opinii ale părinţilor,
pentru
secţiunile importante; evaluarea CV-ului profesioniştilor etc.
lansarea iniţiativelor
personale şi a Dezvoltare personală prin activităţi de Colectarea informaţiilor despre
activităţilor voluntariat. Voluntariat şi dezvoltare instituţii care oferă studii în domeniile
antreprenoriale personală; domenii de implicare în activităţi de preferate.
4.3. Proiectarea traseului voluntariat. planificarea activităţii de Realizarea testelor de cunoaştere a
educaţional şi vocaţional voluntariat.
aptitudinilor pentru a planifica dezvoltarea
în baza sistemului de Transformarea ideii în afacere. Evaluarea lor.
atitudini şi valori iniţială a ideilor de afaceri; corelarea cu
interesele comunităţii; dezvoltarea ideii de Realizarea Proiectelor de grup,
afacere; consultarea ideilor cu comunitatea. Colajelor, Posterelor împreună cu
colegii, care au aceleaşi tipuri de
Proiectul de carieră. Evaluarea proiectului în inteligenţă dominante pentru a
baza criteriilor stabilite, necesitatea şi prezenta specificul diferitor profesii
importanţa din perspectiva inteligenţelor
multiple.
Redactarea CV-urilor cu diferită destinaţie.
Identificarea persoanelor cu experienţă de
voluntariat în comunitate şi a
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A VIII

oportunităţilor pentru activitatea de


PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A VIII

activităţilor de dezvoltare personală. voluntariat.


Exemple de produse
Proiectul de carieră. În Proiect sunt
incluse şi acţiunile de voluntariat. Proiectul
de carieră poate fi prezentat diferitor
persoane pentru a colecta feedback,
precum şi celor care pot sprijini realizarea
activităţilor planificate.

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ


Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1. Descrierea Acţiuni şi reguli de comportament în cazul Simularea diferitor situaţii (prin imagini,
informaţiilor privind incendiilor casnice şi în localuri publice. filmuleţe, instrumente TIC) cu
potenţiale pericole de Traficul rutier. Semnele de circulaţie rutieră. întreprinderea acţiunilor de formare a unui
provenienţă naturală, Primul ajutor în caz de traume în accidente comportament adecvat şi responsabil în
umană şi rutiere. Tipuri de traume; posibilităţi de cazul incendiilor casnice şi localuri
socială, valorificându- acordare a primului ajutor; contactarea publice;
şi competenţele de instituţiilor specializate Participarea la scurte scenete, prin
investigaţie. Securitatea mea pe timpul vacanţei. Situaţii atribuirea unor roluri, pentru exersarea
5.2. Promovarea tacticilor de pericol şi risc; reguli de comportament. exprimării cu referire la comportamentul în
şi regulilor stradă şi alte locuri de risc
Securitatea ecologică în comunitate.
comportamentale Jocuri de rol şi simulări de situaţii
normative în variate Securitate ecologică; modalităţi de asigurare;
implicare personală. Elaborarea unor proiecte de grup cu
situaţii cotidiene referire la odihna activă a elevului şi
risc, demonstrând grijă Oportunităţi şi capcane on-line. Avantajele
securitatea lui în vacanţă;
faţă de sine şi cei din şi riscurile utilizării surselor de informare şi
jur. comunicare on-line; posibile capcane; mod de Analizarea unor studii de caz sau din viaţa
5.3. Adoptarea reacţionare. reală, în scopul identificării factorilor
comportamentului poluanţi în comunitate cu referire la
ecologic, demonstrând securitatea ecologică.
responsabilitate Referate, postere, proiecte cu tematică
pentru securitatea Viaţă on-line: oportunităţi şi capcane
personală şi a celor din Exemple de produs
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A VIII

jur. Elaborarea în grup a unui pliant,care va fi


5.4. Manifestarea repartizat în instituţie, despre securitatea
comportament elevului în vacanţă.
responsabil în
conformitate cu
prevederile normative
în situaţii cotidiene și
în mediul virtual.
PROIECTARE DE LUNGĂ DURATĂ LA DEZVOLTAREA PERSONALĂ CLASA A
VIII

S-ar putea să vă placă și