Sunteți pe pagina 1din 133

'{.

tu/-t*lrrnu*0,

/li'

.rA

L.*
RiNDUIALA VECERNIEI

.1

V/w^eV.*
4ru4,q": (\,u,,*{'n
t-)

fu *prt

ax-.cLuuL
r Lt
\/') {

h
{

(
Lt'r

SIMBATA SEARA Dupd slujba Ceasului al nou5lea, incepe preotul: Binecuvintat este Dumnezeul nostru . ' ' Strana: Arnin, qi ciiegte: Venili s[ ne inchin[m lrnplratului nostru Durnnezeu.

d-'ucL A
***i ,'1'/ 4,/'l'

.-'-'#-d'"d*

Venifi s[ nc inchin[rn 9i sd c5'dem la Hristos, Iffilplratul nostru Dttnttrezeu. ' Veni{i si ne inchirrlnr 9i s[ cldem la insuqi Hristos Impdratul ;i Dumnezeul nostru. Psalmul
103

/11

inecuvinteazb suflete al rneu, pe Domnul. Doamne, D Dumtereul meu, miritu-te-ai foarte. lntru strllucire gi in mare podoab5- te-ai imbr[cat" cel ce te imbraci cu lumina ca gi cu o hain6' Cel ce intinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasuPra ale lui; Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile

vinturilor; Cel ce faci pe ingerii t[i duhuri qi pe slugile taie pard de foc. Cel ce ai intemeiat pdmintul pe int[rirea lui sl nu se va clfltina in veacul veacului. Adincul ca o hainl este imbrdcbmintea lui, peste lrrrrrrli vor sta ape.

Tbrnar;T
6
RINDUIAI,A VE'CERNIEI RINDUIAI.A VECERNIEI

De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului t[u se vor intricoga. Se suie munti qi se coboar[ vii, in locul in care tre-ai intemeiat Pe ele. nici llu se Hotar ai pus, pe care. nu-l vor trece Ei vor intoarce s[ acopere Pamlntul'prin mijlocul rnunfilor Cel ce tri*ifiii"out" in vbi' vor trece 3l:_r", toate liarele cimpului, asinii s6lbatici setea igi vor Potoli' peste aceleaiararlr. cerului vor locui; din rnijlocrrl stincilor vor da glas' deetsuPra ale Cel ce adflPi munlii din cele mai cle P[mirrttrl' tale, din rodul lucrurilor tale se va slturaverdeit{ii sPre Cel ce r[sari iarb[ dobitoacelor 9i sluiba oanrenilorl " Ca sI scoat[ Piine din Pilmint; 9i vinul veselclte . piinea :... inirna omului. .-4,,^ ,. iltiltra Ca si veseleascl lafa cu untdelemn qi ornului o intdreqte. Libanrrltri Sltura-se-looi'copacii cirnpului' oedrii Tace cttlo' pe care i-ai sldit; acolo pi'sdrile. igi vor cci initl{i LocaEul .o.orli-'*tii i" chipiroqi' Mun{ii stincile sclpare .iepurilor' ^.-...,, itptl^rr,r,potil.initot, spre vremi, soarele qi-a cunosctlt F[cut-a luna sul s[u. ^ -, -"^.- . . s-a flcut noapte' cind vor ic;t Pus-ai intuneric Ei toate fiarele P[durii. dc la Puii leilot tiug"tt ca s5' apilce Ei s[ ceitrl Duntnezeu mincarea lor' R[slrit-a t;ffi";i s-au adunat ;i in culctrgurile lor se vor culca. -iegi-va omul la lucrul s[u 9i la lucrarea sa Pin[ Seaf,a. "'*' bit s-au m[rit lucrurile tale, Doamne, toate cu ^in' ' L- ^,. g*lup.iun"*G-ai te.*i Umplutu-s-a pflmintul de zidi.

g[sesc Marea aceasta este mare gi largl; acolo se si mari. tiritoare, clrora nu este nunrir, vietlli mici Acolo cordbiile urnbl6; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca s[ se joace in ea. lor hran5 la Toate cltre tine aqteapt[ ca s[ le dai

bunI vreme.

mina ta' Dindu-le tu lor, vor adunal deschizind tu toate se vor umPlea de bun[t[!i' lua-vei Dar intorcindu-fi tu tala ta, se vor tulbura' intoarce' se vor duhul lor qir ,. *'siirEi ii i" !6rin[ innoi fafa Trimite-vei duhul tlu 9i se vor zidi 9i vei pXmintului. Do'mnul Fie slava Domnului in veac! Veseli-se-va de lucrurile sale. se cuCel ce cautl sPre Plmint gi-l tace Pe el de tremur[; Cel ce se atinge de nrunli qi fumeg6. DunlCinta-voi Dolnnului in via{a nrea, cinta-voi nezeului nteu cit voi Ii' Pllcute si-i fie lui cuvintele mele' iar eu m[ veseli de Domnul. Piar[ p[cltoqii de pe p[mint 9i cei fir5'delege' ca

s[ nu mai iie. 'Binecuvinteaz[,


Domnul.

suflete

al meu pe

M[rire Tatllui qi Fiului 9i Stintului Duh' $i acum ;i purureat, si in vecii vecilor. Amin' Aliluia, aliluia, aliluia, mlrire Tie Dumnezeule (De douii oi l), iar a ;;i;';;tt' Aiilui., aliluia, aliluia'! Hr'istoase, Dumnezeul nostru, mdrire fie rnbrire

fie
. .

1e Preotul: Ectenia mare: Cu pace Domnului ;am[cu Ecfonisul: Cd 1i.'t" crttrine toat[ rugam . .

rea ta.

rirea . . Stritna: Amin. Urmeazl Catisma dtrpii cart' se cinti pe glasul de rind:

ectenia micd,

RINDUIALA VECERNIEI

RINDUIALA VECEB.NIEI

\ auzi-md, Doamne! S5. se indrepteze ruglciunea mea ca tlmiia inaintea ta; ridicarea miinilor mele, jertf[ de seard! Pune, Doamne, straj[ gurii mele gi ugl de ingr6ciire imprejurul buzelor mele! Nu liia inima mea s[ s-abat[ la cuvinte de viclegug, ca sI-mi dezvinov6lesc p[catele mele. Cu oamenii cei ce lucreaz[ t6r[delege 9i cu aleqii

Psalmul 140 oamne, strigat-am cltre tine, auzi-mb! Ia aminte la glasul ruglciunii mele, cind strig c[tre tine,

nu este cel ce cautA Pierit-a tuga de la mine sufletul meu. Strigat-am c[tre tine, Doamne, gi am zis: Tu epti sc[parea mea, tu eqti partea rnea in pimintul celor vii! Ia aminte la rug[ciunea mea, c[ m-am smerit
foarte! Izbdvegte-rnd de cei ce tdrit mai rnult decit mine.

rn[ prigonesc, cI

s-au

lor nu mL voi insofi.

Certa-mI-va dreptul cu rnil[ 9i rn[ vzr nrustra, ian untdelemnul pdcltoqilor s[ nu ungl capul nreu. C[ inc[ ;i rug[ciunea mea este impotriva dorinfelor lor, pr[6ugeasc[-se de pe stincd. pov[fuitorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele c[ s-au indulcit. Ca o brazdd, de pdmint s-au rupt pe p[mint, risipitLt-s-aut
oasele

Precedate de cite un stih, se^cintd^qapte stih.uri din [s ,,Mdrire'''. . . stihira din dogmatica di,n-.,Octoih. Minei. iar cu ,,$i acum" n-umai cu "lvlar'lre Minei nu se afl5 stihird numai gs ,,.fuldr,ire', "" Dacii in ,,Mdrire". . ,,$i acum". . . dogmatica din se cintd cu ',Mdrire"' ' Octoih.

Octoih qi trei din Minei.

STIHURILE STIHIRILOR
Cirrrl sirrl.
Scoate

lor ling[ iad. C[ci citre tine, Doamne, Doamne ochii mei; spne tine am ndd[jduit, s[ nu iei sufletul meu!
Pdzegte-md de cursa care mi-au pus mie 9i cle smintelile celor ce ilac fdrldelege.
I
1

reasc[ numele Tdu. Fe mine mi agteapt[ drep{i'i, pind ce-mi vel raspl6ti mie.
Cind sint 8 stihiri. se cintd: Din adincuri strig c[tre Doamne. Doamne auzi glasul meu! Fie urechile Tale, cu luare aminte la glasul rugdciunii mele. Cind sint 6 stihiri, se cintS: De'ai linea seam5. de pdcate Doamne, Doamne, cine-ar mai r[minea? Dar la Tine este iertarea: to{i sd se inchine inaintea Ta! La Domnul ni-i n[dejdea, 9i in El n6dd.jduiegte sufletul meu.

din

se cintd: temnit[ sulletul meu, ca sd preama-

l0 stihiri,

Cldea-vor in mreaja lor p[c[togii, ferit sint eu pind ce voi trece. Psalmul 141 u glasul meu citre Domnul anr strigat, cu glasul

Virsa-voi inaintea lui ruglciunea mea, necazul meu inaintea lui il voi spune. Cind 'lipsea dintru mine duhul meu, tu ai cunoscut

meu c6tre Domnul m-am rugat.

clririle

curs[

In calea aceasta in
mie.

mele.

care am umblat ascuns-au

Luat-am seama de-a dreapta gi am privit gi nu erit cine s[ md cunoascd.

,e;;;Tlil
IU

R1NDUIAI,A VI]OIRNIEI

RINDUIALA VECERNIEI

Cind sint 4 stihiri, sc citttir Sufletul meu agteapt[ pe Domnul, n-rai lrrrrlt decit sLriijerii zorile. S[ nId[jduiascd. poporul Domnului in f)omnul, ci la Domnul este indurarea. Milostivire multi e la El ;i El va mintui pe poporul Sdu de toate flridelegile lui. LXudali pe Domnul toate neamurile ! Ldudafi-l pe El toate popoarele. Ch mare este mitla lui spre noi gi adevXrul Domnului rimine in veac. In timp ce se cinti ,,-&'Ldrire" . . . ,,$i acum" - ' ' preotul face vohodul apoi zice: Inlelepcir-rne, clrep{i! Strana:Lurnin5. lin[ a slintei miriri a Tatdlui ceresc, Celui fird. de moarte, a Slintului qi fericitttlui, Iisuse llristoase. Ajungind la apusul soarelui, vilzind lunrina cea de searl, lfluddm pe Tatll, pe Fiul gi pe Slintul Duh, Dumnezeu. Vrednic eqti in toatd vremea ir fi l[udat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezetl, cei ce dai viaf[. Pentru aceasta lumea te m[reqte. Preotul:S[ ludm aminte. Pace tuturor. Strana: $i duhului tiu. Apoi: Procltilttt'ttttl zilei' PROCHIMENELE ZI I,II I,OII Si,mbdtb seatil, gllrs (i. Domnul imp[r6{egte gi e irnbrlcat cu slavd.
Stih:

Durninicd seara, glers


Domnului.

B'

Iatd,acumbinecuvintafipeDomnul,tolislujitorii
Stitr:

Care stali in casa Donrnului, in curlirle casei Dumnezeului nostru. Luni seara, glas 4.. Dornnul m[ aude cind strig c6tre Dinsul. Stih: Cind am strigat, auzits-m-a Dumnezeul drePtifii
rrrele.

Marfi seara, glas


Mila Ta, f)oamne, viefii mele.
s5.

1.

m[ insofeascl

toate zilele

Stih: Dornnul estc pastorul meu, 9i nimic nu-mi va lipsi, la piquni bune ttt-a sIliiglttit.

Micrcrtri scara, glas 5' Mintuiegte-m[, Dumnezeule, cu numele TIu 9i cu puterea Ta fd-rni drePtate! ia aminte la Ascultl Doamne, rugeciunea mea' cuvintele gurii mele! "1"i,,,I'lul,u' glas 6' Ajutorul meu virip d9 la Domnul, Cel ce a iXcut
cerul gi pXrnintul.

lmbrflcat e Domnul ctt slavii si incins cu puterea.


Stih:

De aceea lumea e tare, qi nu se va cllti. Stilr: Casei tale se cuvine sfinfenie Doamne, intru lungirne de zile.

I : :Stih: Ridicat-am ochii rrci la mun{i, de unde vine ajutorul meu.


Virrcri,se&rfl; glas 7. Tu e;ti, Dutnnezeule; Gbl"ue.mI sprijineqti, Tu egti, Dumnezeule, Cel ce m5. rni{,tt'ie9ti.

i;flIN
l2

RlNDUIAT,A VECERNIEI

RiNI)UIALA VECl]IiNIEI

IJ

Stih:

la vrljmagii mei, Dumnezeule, gi de cei ce se ridicX impotriva mea mintuie;te-md. Preotul: Ectenie: Sd zicem totr , dupd care strana cite;te: I'nvrednicegte-ne, Doamne, in seara aceasta filrfl de picat s[ ne p[zim noi. Binecuvintat egti, Doamne, Dumnezeul pdrinfilor no;tri, ;i liudat gi preamdrit este numele fdu in veci, amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precu'm arn ndd[jduit intru Tine. Binecuvintat egti Doarnne, invat[-ne pe noi indrept5rile Tale. Binecuvintat egti, St[pine, infelep{eqte-ne pe noi cu irrclreptirile Tale. Binecuvintat egti, Sfinte, lumineazd-ne pe noi cr-l indreptirile Tale. Doamne, mila Ta este in veac, lucrut'ile rniinirlor Tale nu le trece cu vederea. fie se cuvine ltud[, Tie se cuvine cintare, Tie m6rire se cuvine: Tatdlui si Fiului gi Sfintului Duh, acum qi pururea si in vecii vecilor. Amin.
Scoate-m5" de

stihird cu ,.Mdrire", atunci cintdm Mdrire ACLllTl stihira Ndscdtoarei, cle la glasul de rind. Urmeaza: Acum slobozegte pe robul TIu, Stipine, ciupl cuvintul 'IIu, in pace, cd. vdzurd. ochii mei mintuirea Ta, pe care ai g[tit-o inaintea fefei tuturor popoarelor: Iumin5. spre descoperirea neamurilor qi mirire poporului Tdu dreptcredincios. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fird de moarte, miluieqte-ne pe noi. (de trei ori).
te-ne pe noi; Doamne curi{egte plcatele noastre; Stipine iartb fdridelegile noastre; Sfinte cerceteaz5. qi vindecI neputin{ele noastre, pentru numele Tdu.

M[rire... $i acum... Preasfint5 Treirne, miluieEDoamne rniluieqte (de trei

ori).

Mdrire

aculn .. . .

PreotLrl: Ectenia; S[ plinim rug5.ciunea noastri cea de seara..., cu Ecfonisul:C[ bun gi iubitor de oameni Dumnezeu e;ti .. . Strana: Anrin.
Preotul: Pace tuturor. Strana: $i duhului tiu.
Preotul: Capetele noastre Domnului sI le plecXrn. Strana: fie Doamne (luns1). Preotul: Ecfonisul: Fie str'rpinirea inrplrhtiei Tale...

Si acum . . . a Ndscdtoarei dei,Dnrr"flnr.zeu, din Octoih, de la glasul pe care s-a cintat *,14dnire". Dacd Sfintul nu are

la glasul de rind. Mirire . . . Stihira de la stilroavna Sfintuiui.

Strana: Amin. Apoi inde,td,: Stihouvrra Invierii,

de

Tatil nostru care eqti in ceruri, sfinfeascE-se numele Tdu, vie impirltia Ta, fac[-se voia Ta, precum in cer a$a $i pe piimirrt; piinea noastrd. cea de toate zilele dX-ne-o nou[ asthzi ;i ne iart5" nou[ p[catele noastre, precurn ;i noi iertdrn gregi{ilor nogtri, gi nu ne duce pe noi in ispit5. ci ne mintuieste de cel riu. Preotui: Ca a Ta este implrafia . . . Strana: Amil. Apoi indat:i: Troparul de glasul de rind. la Mdrire. .. Troparul Sfintului. Si acum . . . al Nfscdtoarei (din Octoill, de la sul pe care s-a cintat Troparul Sf?ntului). Prcotul: Intelepciune. Strana: paiintl,'$in.ouuin feaza. Preotul: Cel ce est:e',binecuvintat, Firistos Dumne.,..,l .-^^.t-,. z('Il lrostru, l^+A^ totoeauna,.acum El pllrurea El ln vec1l ve'': i';i r:il,rr.
Strana: Arnin gi apoi:. ., lntdreEte Dumnezeuie, rgfinta credin![ a dreptcrerlirrt'ioqilor cre;tini Ei Sfintiir;jRiserica Ta o pdzeEte in
\'(';t('il1 trClrt:ttltti.

RINDUIAI-A

VF-CI]I]. NIL1I

RINDUIALA VECERNIEI

i5

Preolul: Prea Sfinta Nascltoare cle Dilninezc.u, lli luieste-ne pe noi. Str:rna: Ceea ce e$ti mai cinstiti clccit I Icrrrvinrii gi mai rnlritd fard de asemdnare decit Sera I'iln ii, cu r t: fdrd stricdciune pe Dumnezeu-Cuvintul ai niist:rrt, pe tine, cea intru adevdr Ndscdtoare de [)turrt]('/.()u, tc
mdrim.

pe noi to{i ne pomenegte, ca sd ne mintuim de firddelegile noastre, cd fie s-a dat har a te ruga pentru noi. iMertanie).

potezatorule al Iui Hristos,

t-,

Preot*i: Mdrire Jie Hristoase, Duln'.zt,rrlt,, 'ii mdrire Jie. stra'a: .A45rire... $i acum ... Doamn(' rrirrit,ste-ne (de tre'i ori).Pdrinte binecuvinteazk. Preotul: Face otpustul (incheierea). Sir:rrrir. Anrin..
de1'dea noastrd,

Mdrire. .. ugafi-vd pentru noi, Sfinfilor Apostoli gi tofi Sfinlii ca sh ne rnintuim de primejdii ;i cle necazuri; ca pe voi calzi mijlocitori cdtre Mintuitorul v-am cistigat. (Mctirrrie).

$i acum. Q, ,b milostivirea ta scdpdm, Nlsc[toare de Dum\J nezeu. Rugiciunile noastre nu le trece cu vedenea in nevoi, ci din primejdii ne izbivegte pe noi, una

RINDUIALA VECERNIEI TN ZILE,LE DE, LTJ(]IITJ I)uminica seara AIari cle vecernia diri ziua de PaSti si de vcr:t,r-rriilc din seiptiimina Luminati, toate vecerniile din zirt.r. rr. lucru incep ca ;i simbitS- seara gi continud cLr citirt,;r Psal'mului l0:i (pag. 5), cr-r ecteni,r llare..., ,,[)oam. ne strigat-am"..., cu (i stihLrri ;i 6 stihir-i, r'tr lrroclri Inen, ectenii, rugticiunilc. rlc sc.ara stihoal'rrir >i lrrtr:rlt,. riLrpI rinduiala (un tipic special) In Duminicile Triodului, seara, in tirr.rpLrl Iros irrlui Mare, r,ecerniile urneazA aceea;i rintlrjialii. (.rl ricosebirea ca au alte prochimene; dupi proclrinrt'rr rrr, t:neazd irrdati rugdciunea: Inr,-rednicegte-lle Doatirrrc, ... ectenia: Sd plinim ruglcirnile noastrr.... si s1ihoavnS. Drrpa: Acum sloboze.;te... Prea Siintai Treice egti de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvintati egti intre femei qi binecuvintat este rodul pintecelui t[u, c[ ai ndicul- iL -rvrintuitorul sufletelor noastre. (Mciarr ic r
.

$i 9...u ce egti rnai cinstitd... t-ntiu nurnele Domnului, binecuvin teazl pz'1 rinte. Preolul; Or'l t't' t'slc ltittecuvintzrt, Hristos Dumnezeul. nostrtr, totrl.:rrrrra, ,cltm gi pururea gi in vecii
.,

curatd, una binecuvintat[. Doamne miluiegte (cje 40

ori), Mdrire...

acunr:..

ecilor.

Siratt.r: Amin.
-\1lt,i. rrrgaciuu(,a: , Preotrri: lmpdrate ceresc, pe dreptcreclinciosul nos!r1 ,qonor, intlreste-I, credinta o intdregte, pe ..i nii ii rmotrnze;te, lumea o impacd, sfint locagul acesta bine_l
pize,g.te, pe

me... Tat[l nostru... se cilrti Lrnnlrtoirr-t'lr' 1l-ol):ll-(.: l\J lscdtoare de Dumnezeu Fecioari, bucur[-te; ceea rI plind

cei mai inainte rdposa{i, fariniii- ;i tralii locagurile drepfilor if age'azd. ;i pL noi tntru lorst1i, .in mirturjs.ire- qi poc5inf[ ne primegte, ca'un bun gi de oameni iubitor. Stran2: A,rlin. Prcotul: (llugaciunea Si. Efrern

D"Xl"[i'i?i
eriririi in

Stdpinul viefii nrele, duhul trinddviei. de multe, at iubirii de stipinire gi al desert nu mi-l da mie. (Metanie).

t-_

[6

RINDUIALA VECERNIEI

RiNDL]IAI,A VE,CE,RNIEI

t7

Iar duhul curifiei gi al gindului smerit, al r[bdlrii gi al ,dragostei, ddruieste-l mie, slugii Tale (Metanie). A;a, Doamne Impirate, dlruiegte-mi ca s[-nri vdd gnegelile mele gi sI nu osindesc pe fiatele meu. cf;. bine_ cuvintat egti in vecii vecilor. (Metanie) . - Strana: Anrin. $i urmeaza indat5 Parrecerni{a micd, de la Psalmul 50 inainte.
PAVECERNITA MICA DupI binecuvintare, zicem: Impdrate Ceresc . . . Sfinte Dumnezeuie. . . Prea Sfinta 'Treime. . . Tat:il nostru . . . Ca a Ta este impdrd{ia . . . Doamne nriluiegte (de 12 ori).MErire... Siacum... Venili ra inchi'rc napr... (pag"5). Apoi Psalmul 50: Miluiegte-ma Dumnezeule (p. 37). Psalmul 69:

cafcd. in picioare; fbcutu-m-a sb, locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. Mihnit e duhul ?n mine SI inima mea incremenitd iniluntrul meu. Adusu-mi*am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele miinilor tale n,r-ii.rn gindit. 'lntins'arn c5.tre tine nriinile mele, sufletul rneu ca nn pirnint insetogat. Degrab auzi-md., Doamne, c[ a slibit duhul naen. ir'u-{i intoarce lala ta de la mine, ca s6. nu mX asemdn cenor ce se pogoard in mormint. F5. s[ aud clirrineafa mila ta, cd la tine mi-e n5clejdea. ,Arat5.-mi calea pe care voi merge, c[ la tine al;n rictricat suiletul nleu. Scaph-rnd cle vn[jnragii mei, c[ la tine alerg,

Vrijmagul prigonegte sufletul meu gi viafa fflea

tul

f) umnezeule, spre ajutorr,rl rneu ia aminte; Doalnrre -^Shgribegte-te s[-mi ajuli mie. cei ce cautb se rusineze gi sd se infrunte
meu.

sufle_

Si se intoarc[ inapoi voiesc mie rele.

gi sX se rusineze cei ce-mi

Intoarc[-se indatfi ru;inati cei ce-mi griiesc lnie: ,,Eine, bine !" Sd se bucure qi si se veseleasc[ de tine toti, cei ce te.caut[ pe tine, Dumnezeule, gi si zicd, pururea cei ce iubesc mintuirea ta: ,,Sildvit sd'fie Domnirl !,, trar eu s[rac sint qi sdrman, Dumnezeule, airrtf,-mi. Ajutorul meu gi izbXvitorul meu egti trr; Doilnrne, nu zXbovi. Psalmul 142:
oamne, auzi tttgd,ciunea mea, :lsclrlt[ cererea Inea, intru credinciorgia ta; auzi-mil, intru dreptatea ta. S[ nu intri la judecat[ cu robul tdu, cd nimeni din cei vii nu-i drept inaintea ta.

Dcamne. Invafi,r-nrX SA lac voia tzt, ci tu e;ti Dumnezeul meu. Duhul thLr cel bun s[ mi povi{uiasci. la pdmintu{ clreptd{ii. Fentru nurnele tiu, Doantne, dXruiegte-mi via{5. {ntru dreptatea ta scoate din necaz sufXetul meu. F[ brrn[tate de stirpeqte pe vrS.jmagii rnei gi pierde pe to{i cei ce nec[jesc sufletul meu, c6 eu sint robul iar l

)rinrnezeu (Pag. a3).

Citirea Doxologiei: I{drire

iltru cei de sus

Rugdciunea: inr,.redniceste-n* Doamne . (pag. 12).

Simbolul Credinfei (- red tntru unul Durnnezeu, Tat,hl a.tot{iitorul, FA\/ c5torul Cenului gi al pdmintului, al tuturor ce{arn r:rzrrle si nevdzute. Si ?ntru unul Domn Iisus Filristos, Fiul lui Dr:rnrr('1.(.1r, unul nXscut, Care din Tatll s-a ndscut mai inarrrlt'rlc lofi vecii; lurninI clin lumin6, Dumnezeu arle-

Fr.

- -_ .;in! tuTpathlll

18

RINDUIALA VECERNIEI

RINDL]IALA VECERNIEI

roci.

vdrat, din Dumnezeu adev[rat, niscut iar nu fdcut, Ceri de-o fiin{[ cu Tat5l, prin care toate ._uu ta.ut;---' Care, pentru noi oamenii gi pentru u ,ouitrX minlyjrg, s--a_pogorit din ceruri 9i s_i intrupit a.lribunrl --" Sfint gi din Fecioara Maria'gi s_a f[cui oni;$i s-a ristignit pentru noi in zilere lui pontin Filat gi a pltimit gi s-a ingropat; $i a inviat a treia zi, dupd Scripturi; gi s-a suit la ceruri ,gi ;ade A"_d Oi"irpta Tatiluil: iardgi va si vie cu md"rire s[ judece uiii gi mortii, ^_$i a Cdrrli impirdfie nu va avea sfirsit. - $i intru Duhurr sfint, Domnur'de via{d Fdcrtorufi, Car3" din Tatdl purcede, bela ce impreunil'Tuiril ,i cu Fiul este inchinat qi md"rit, care^a grhit p.i" pr""]
BisericS.

$i acum...
noua gi ne miluiegte pe noi ca un indurat. e'ntru- rugdciunile- tuturor Sfinfilor, Doarnne, gi ale Nd,sci.toarei de Durnnezeu,'pacea Ta d5-ne_-o

Doamne miluiegte (de 40 ori). Apoi indatd rugdciunea Sf. Ioanichie:

Intr-una, sfintd, soborniceasci

;i

apostolcasca

(a ela .._ il toati vremea gi in tot ceasul, in cer si v- pe. pamint egti inchinat gi mirit, Hristoase Dum_ mezeule, indelung rd,bddtorure,' murt mirostive si murt pe cei drepfi ii iubegti sir pe cei picdtoei llgl.ful",,care pe fl..milutestr, care toli ii chemi la mintuire pentru fi_ bun[tE]ilor-_ ce vor sd fie; tniuli,'nou*n", 93,*:$1 ptnregte..gi noastre in ceasur acesta si in'ng5-ciunire crrepteazF v^iafa noastrd spre poruncile Tale; sufietele
p u rf! e. cu rXf este, c u getel e in cl rep _ grnciul-iie curitegte_ si ne rnintuiegte pe noi de Lot necazu,l celor rere ;i ar durerii. o.rotigi.-n* p." n"i cu sfinfii-Tdi ingeri, ca prin mijrocirea r"i- tiina'pe"i;i qi povi{uifi, sX ajungem ia unirea credinfei gl Ia clnog_ tinfa rndririi rale ierei n"up.o[iut., cd, binec'vintat egti in vecii vecilor. Amin. Doamne miluiegte-ne (de trei ori). Mdrire. . . Si acum . . . Ceea ce egti mai cinstita . . . Intru nut,"iu I)omnului, binecuvi nteazd, pdrinte.

Mdrturisesc un Batez,spre iertarea pdcatelor; Agtept invierea morfiloi; $i viafa veacului ce va sb fie. Amin.

l1:.1t=t teaza,

r-^j^: sf i n f egl e, tru

Apoi, l-roitareje urmdtoare, pe glas

..i:

noastr5. (-u singiuirire muceniciror TXi, ceror din toatr ru- mea, ca si cu -o porfirfl gi cu Biserica ta impodobiti fiirnd, printiinsa*,fdga vison, .fine, cltre Hris_ loase Dumnezeule, poporului re; trimite-i inclurrrire l{_"t pace obgtii Taie'ddruiegteJ gi srflet;to; ;;;ffe 'iata
mare mild.

":

jf; ii, I,' , P not, cl pentru r,gdciunile lor,ii'", pace r'!'ri,ii?,, f :tT'!""T, :ffi'ljti"1 -" i*,i] in la

<lci'nuieste 'r'r'i

Preoiul: Pentru rugdciunile Sfin{ilor pdrintilor noqtri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezedl nostru.
nriluieste-ne pe noi.

Mirire.

si inda'ra rugdciunea citre Ndscdtoarea de nunrnezeli (in lafa icoanei Maicii Domnului):
a lui Dumnezeu'Mireaii, diaiine, care pe Dumnezeu-Cuvintul cu oamenii l-ai'unii'prin

u, Sfinfii.odihnegte, Hristoase, sufletele adormitiroDtlor ldi, unde nu este durere, nici intristare, _-ror susptn, ci viafi fdri de sffrgit. nrct

\T"rpgj.3ti, neintinatd, nestricatl, f6rd prihani, rt ratd. Fecioar6,,

cu_

E---

]tfu*;-,-:

tUTP,A|t*
2C

RINDUIAI-A VECERNIEI
RINI-)

UIALA VEC]jt{NiT.]i

')1

prearnariti nasterea ta gi firea cea lepldatd a neamului nostru cu cele ceregti ai impreunat; ceea ce egti slngyti n[dejde a celor fIr[ de nilclejde gi celor'bir.ui]i ;ljutdtoare; gata folositoare celor c.e- aleargl Ia tine, $i tuturor.cregtinilor scdpare, nun te scirbi cle nrine piiicdtosul .gi intinatul, care cu urite ginduri gi cu cuvinte gi cu fapte pe mine cle tot lretrebnfc rn-arn'fdcut, gi prin lene dulcetilor vie{ii cu voia rob rn-ama t6cut; 'ci, cii ceea ce egti ltlaica iubitorului cie oameni Durnnezeu, cu iubirea de oameni, milostivegte-te spre mine, p6cii.tosul si intinatul, $rl prirnegte ruglciunea Inea, ce se ;rdirce !ie clin buze pSc6toase, iar pe lrir-rl tlu Si Stiiplnul nostru si Domnut, cu incnr6zneala ta, c:r o Maicfl, cuprinzind, roagd.-l sd-mi deschidd qi rnie rni{ostivirire cele iubitoare de oarneni ale bundtxlii sale. .$i trccirrd S,f9+elile rnele cetre nenumdrate, sI rnd intoal-cI" Ia pocii"in{d gi lucrd"tor poruncilor Sale iscusit s6 nrd al.ate. \qi fii lingX mine pxit'urea ca o milastivfi, incturat[ si iubltoare cle bine. lntru aceast6 via][ cXe acum, calcnd folositoare gi ajut5tozlre; ndvillirile potrivnicilor oprinelu-le gi tra pocdin{d indreptindu-md- Iar in vremeil iegirii tnele, phc[tosul meu suflet pXzinclur-l sl intunecatele-chiptqi ;ile viclenilor clraci cl'eparte cle t'linsul izganindu-le. $i ?n ziua infnicoga'tei iuclecir{i cle murrca cea vesnicd izb[vinctrir-rnx gi m5.r[rii celei negrlite l Fiurrri tHu ql Dun-rnezeului rrostnr ir-rostean pe rnirrr:;rriitirrdu-rn6. Pe care sii o ;i clobinclesc, Stbpina ,,,",,, {rnurn Sfintii gi cle Dumnezeu NXscdtoare, prin mijlocirc:r si sprijinirea ta. cu harul qi cu iubire:r de oanreiri a ruruirt ndscut Fiului TXu, er Domnrrlui ,pi Durnltezcrrlrri si iVlintuitorului nostru Iisus Filristos, c[ruiu sc cuvirrc {clutif rndrirea, cinstea gi inchindciunea, impreruiii;i Calni fdrd de ?nceput al Lrri Piirirrte si Preaslinttr!tri si bunului gi de via!i liiicdtorlrlu! Dutrr, :rct!tlr ,.,i prrr-rnlc;l si tn vecii vecilor. Amin. Apoi rugdciurrea cdtre Domnul nostru trisus ilristos (In fata icoanei Lui):

pcr.rnite. asupra

de intunecatei{ somn ar pircaturui gi 'de t";te lil;fr..unu .patim6- a durcefii. contenlgt. iniaritepatirnilor, stinge sdge{ire vicrear-rurui cli. uprirr", 'ile
gi. cea d.e noapte

celor ce rnerg.em spre somni _$,i V ociihnd trupului'qi suilctutui gi ne pdzeste De noi

ne cia nouX, St6pine,

tesc ;i lrupesc il ne ddruiegte noue,'nrnn_ .adoanrne. nezuule, minte de.gteaptd, $i cuge{ curat, inirnd treaza, s^omn..usor gi de toati nb.lucirea satanei nestrirnutat. scoata-ne pe nci, in vrcmea rugdciunii, intdriti intru poruncile Tale gi pornenirea judecfffiror 'Tare inTru noi nestricatx avinti-o. cu"lntare JJ marirea Ta in toath noaptea ne d[ruiegte, ca sE cintdm gi sd binecuvintdmr gi s[ .-61* prea cinstitul gi prea incuviintatul T6u nunle: al ratilui gi ar Fiurur ,pi ar sfinturui Duh, acunr gi pururea si in vecii vecilor. Amin Stranrr t'irrtir: Nridejdea mea este Tathl, scdparea greq este_ Fiul, acoporzinrintrrr nrcr este odhul Siint; Treinre, Sfintii, rniirirc Tic. [n vrcntc;r iri:cstei 'cirriiri. preotul citeste in taind rugdciunile: Prea mirit[ pururea Fecioard., binecuvintatd., de Dumnezeu N[scdtoare. du rugdciunea noastrd Ia Fiul tdu ;i Dumnezeul nostru si cere ca si mintuiascd, pemtru tine, sufletele noastre. h Toatd nXdejdea mea spre tine o pun, Maica lui I-rurnnezeu, plzegte-md" sub acoperdminful tIu. Mdrire $i acum . . . Doanrne miluiegte-ne (de
_

Iui no-st*r le potore;te

noastr5

iu viclegqg. Zburd6.ll*-i.le*_ ;i tot gir-id;r nostru cer p[mir-

trei ori). .lp.oi preotul zice rugiciunea aceasta, in vrerne creclinciogii


ingenun cheaT,d:

ce

r:rt*i St[pinei noastre de Dumnezeu xtriscxtour" ,pi-pr'rrr('. Fecioara Ma'ia: cu puterea cinstitei gl a"'ura6e

Qtnpine mult milostive, Doamne lisuse Hristoase, \-, Durnnezeul nostru, pentru rugiciunile preacu_

RINDUIALA VECERNIEI

ITINDUIAI,A VE,CERNIEI

23

fXcitoarei cruci: cu folosinfele cinstitelor, ceregtilor 9i netrupegtilor puteri; ale cinstitului, mlritului proroc irrainte mergXtorului gi botez6torului loan; a[e Stinlilor stXvi{ilor gi intru tot lludafilor Apostoli; ale Sfinlilor mdri{ilor gi buni biruitori Mucenici: ale prea cuvioqilon qi purtltorilor de Dumnezeu p[rinfilor nogtri, ale Stinfitor ;i drep{ilor gi dumnezeiegtilor p[rinfi Ioachim qi Ana, gi ale tuturor Sfinfilor T[i: bineprimit[ f5. rug[ciunea noastrS. (strana: amin); d[ruieqte-ne iertare de greqelile noastre (strana: amin); acoperl-ne cu acoperimintul aripilor Tale (strar-ra: amin); depirteaz[' de Ia noi pe tot vr[jmaqul gi pizrnaqul (strana: arnin); impacd via{a noastr[, Doamne, miluiegte-ne pe noi 9i lurnea Ta, gi mintuiegte suiletele noastre, ca un bun 9i de oarneni iubitor ( strana: amin). lJrmeazl ectenia, la care strana rlspunde incet 9i lin: Doamne, miluieqte-ne . . . (de mai rnulte ori). Preotr-ll: Sd ne rugim pentru Inalt Prea Sfin[itut Arhiepiscopul Ei Mitropolitul nostru (N) - sau dupei s27. pentru Prea Siinfitul Episcopui nostru (N). Pentru tofi cei intru Hristos irafii nogtri. Pentru cei ce ne urdsc ;i pentrr-r cei ne iubesc 1lt:
1101.

Pe toti cei mai inainte adormiti, parinfii Ei fralii rrogtri dreptcredincioqi, care odihnesc aici gi, pretutinlenea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milueqre-ne pe noi. Strana: Amin.


Rf NDU[A[,A VECF:,I{Ni EI I-n zilele de peste sdptamina

trei ori). Pentru rugdciunile Sfin!i'lor Pdrin!ilor nogtri,

Sd zicem si pentru aceqtia: Doamne miluieEte (de

Pentru cei ce ne miluiesc Ei ne slujesc trouei. Pentru cei ce ne-au porLrncit noud, nevrecltticilor, sa ne rugbm pentru dinqii. Pentru izbivirea celor robifi. Pentru cei adormifi pnrin{i qi fra{i ai rtogtri. Pentru cei ce cllStoresc pe ttscat, l)e alrii ;i itl
rrIzd,uh.

Inceputul obi;nuit... La Doamne strigat-am stihiri pe 6, trei din Octoilr ;i trei din Minei, sau 6 numai din Minei, dupd cum aratd tipicul zilei. Marire . . . din Minei. $i acum . . . a Ndscdtoarei. Vohocl nLt se face, ci indatd: Lumind lina... gi prochimenul zilci. Nrr sc zice ectcni:,r: SS.zicem toli..., ci indatd: Invrednice;te-ne Doamne... apoi se zice ectenia: Sd plininr rugdciunile noastre . . . $i dupd ecfonisul: Fie stlpinirea . . . cintdm stihoavna din Minei. iar dacd nLl este, cintdm din Octoih. Dupa Acum slobo. . . Troparul din Minei ;i al Nlscitoarei, apoi 1.1eqte Ectenia: MiluieEte-ne pe noi Dumnezeule . . . , Tn{elep.rune. $i celelalte, ca mai sus, Otpustul qi Pavecerni{a.

RINDUIALA VECERNIEI CELEI MICI


nia.

tirziu urmeazd Vecernia cea mare imprennatd cu Utre-

Vecernia micd se face cind este denie, deci cind mai

Pentru cei ce ztrc in neputitt{e. Sd ne ruglnr qi petrtru itrdestttlarcil roatlclor nrintului. $i pentru tot sufletul creEtinilor ortodocli. Sd fericim pe dreptcredincioEii arhierei. Pe ctitorii sfintului locagului acestuia. Pe plrinfii qi, inv5ldtorii noqtri.

pi'

Dupd ceasul al noudlea,'se face inceputul obi;nuit. l)rrpzi Psalmul de seara nu se zic ectenii, ci lndatS: l)oatnne strigat-am. Vohod nu se face. Dupi Lumind lnii ..., se cintd prochimenul zilei qi se citeEte: In'ncdnice;te-ne Doarnne.. ., apoi stihoavna. Dupi: ,\t:rrm slollozcqte . . Tatdl nostru . . . gi troparele zilei

tUTP.A|t*
24

R1NDUIALA VECERNI]]I

TIiNDUIAI-A

\,TJCE,RNIE

25

apoi ectenia: Miluiegte-ne pe noi gi celelalte ca la vecernia de toate zileie. Vecernia cu Litie Obiqnuit, in ajunul sdrbiitorilor gi in ajunul hramului bisericii, Vecernia este impreunati ctl binecuvintarea piinilor, a vinului Ei a untdelemnultri (Litia). Rinduiala ei este aceasta: Dupd ce preotul rosteEte ecfonisul. Fit: stiipirtirca .. preolii qi credincioEii ies cu lumindri aprinse in pridvorul sau in mijlocul bisericii, strana cintincl stihirilie Litiei din Minei. Preotul cddeEte masa (litierul) 9i
.. La ectenia.Mintuiegte Dumnezeule lropot'ltl strana rdspunde: Doamne, miluie;tc-tle (dc ,urai multe ori). Dupd'rugdciunea: StSpinc nlult nriiostivr' . . . se cinid stiiroavn"a Vecerniei. lJrmeazk rugdciuriilg; Aci'tlli slobozeEte . . ., Sfinte Dumnezeule . . . Frrea t1in1ii Jlr:ime... Tatal nostru..., Si se cintd de trei ori troparul: NXscitoare de Dumnezei Fecioard, bucurd-te ce^ea utl eqti cu dar ddruitl Marie, Domnul este cu tine; bit'tctttvintatd eEti tu intre femei gi binecuvintat e rodul pintt'celui tiu, cd ai niscut pe Miniuitorul suflctelor noastr.'' I)und binecuvintarea piinilor se cintl dc: lnri ori: Fie numele Domnului binebuvintat de acum Ei lrinii in
"

Sdracul acesta a strigat gi Dornnul l-a auzit pe el, si din toate necazurile lui l-a izbilvit. Strdjui-va ingerul Dornnului imprejurul ceXor ce se tern de el, gi-i va izbS.vi pe ei. Gustali gi vede{i cd. hun este Domnul; fericit bdr-

biserica.

'fiit-t

batul care nlddjduiegte in el. Temefi"vi. de Domnul tofi Sfinlii cil nu duc lipsX cei ce se tem de el. Bogafi{ au sdrdcit qi au fl[minzit, iar cei ce-l cautri pe Dornnul. nu se vor lipsi cle tot binele. Veni{i fiilor, ascultafi-rnd- pe mine, fricil Domnului vd voi inv[fa pe voi. Cine este omul cel ce voie;te viafa, care iubegte s[ vad5. zile bune? Opreqte-fi limba de la rdu qi buzele tale s5. nu grliasc5, viclegug. Feregte-te de rlu gi f[ bine, caut[ pacea qi o urmeazd, pe ea. Ochii Donrnului spre cel drepli gi urechile lui spne
rug5.ciunea lor.

VCAC,

Psalmul 33 rea lauda lui in gura fnetr. In Domnul se va l[uda sufletul


ine voi cuvinta pe Domnul

in toatl vrelllcit' purtrnteu;

blinzi gi s[ se veseleasc[.

sI

:rucld cel
I
I

Sllvili

pe Domnul imPreund cu mine,

si s[ iniltoate

{[m

necazurile rnele m-a izbdvit. Apropiafi-v5" de e[ gi vd luminafi; 9i lelele voastre si nu se ruEineze.

Clutat-am pe f)onrnul gi m-a auzit, qi din

numele lui imPreund.

I I

\,

Iar fala Donrnului spre cei ce fac rele, ca sH pian5" de pe pdrrnint pomenirea lor. Strigat-au drepfii qi Dornnul i-a urzit, qi din toate necazurile lor i-a izbbvit. Aproape este Domnul de cei umili{i la inirn5, qi pe cei smerifi cu duhul ii va ,rnintui. Multe sint necazurile drep{ilor, qi din toate acelea ii va izbbvi pe ei Domnul. Domnul plzegte toate oasele lor, nici unul din e'le nu se va zdrobi. Moartea p[citogi,lor este curnplite, cei ce ur,6sc pe cel drept vor gregi. Mintui-va Domnul sufletele robilor sXi, qi nu vor gregi to{i cei ce n[dijduiesc in el, qi se cintd, pe tro parul glas 7: Bogafii au sird.cit qi au ll['minzit, iar cei ie caut-h pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
Preotul: Binecuvintarea Domnului peste
rlarrrl . . . Strana:
cu

Antin. Se iace otpustul obi;nuit.

RINDUIAI,A UTRENIEI

Psalmul 20

f) oamne, intru puterea ta se va veseli impdratul t"t si intru mintuirea ta se va bucura foarte.
Dupi pofta inimii lui i-ai dat lui, qi de voia buzelor nu l-ai lipsit pe el. Cd l-ai intimpinat pe el cu binecuvint[rile bun6tdfii, pus-ai pe capul lui cununI de piatri scump5.. Viafd a cerut de la tine 9i i-ai dat lui lungime de zile in veacul veacului. Mare este slava lui intru mintuirea ta, slavl gi rlnare cuviin{i vei pune peste el. Cd ii vei da Nui binecuvintare in veacul veacului, l'eseli-l-vei pe dinsul intru bucurie cu fala ta. Ci impiratul ndddjduiegte in Dornnul qi intru mila Celui Preainalt nu se va clinti. Afl[-se rnina ta peste to]i vr5"jmagii tli, dreptatea ta sd lafle pe to{i cei ce te ur[sc pe tine. Pune-i-vei pe ei ca un cuptor de foc in vremea
Domnul intru minia sa ii va tulbura pe ei, gi-i va mrinca pe ei focul. Rodul lor de pe pimint il vei pierde ;i slminfa nor dintre fiii oamenilor. C5. au gindit rdle impotriva ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea si stea. Ce ii vei pune pe ei pe fugI gi cu arcul tdu vei {inti capul lor. Inalf[-te, Doamne. intru tdria cinta-vom gi vom llduda puterile tale.

RiNDUIALA UTR.ENIEI
Duminica dimineerta Preotul: Binecuvintat este Dumnezeul nostru Strana: Arnin. ;i apoi: Veniti si ne inchindn.r (vezi pag. 5). Psalnrul l9 i te audd Domnul in ziua necazului, scuteasc[-te numele Dumnezeului lui lacob. Trirnit[ lie ajutor din locagul siu cel sfint, gi din Siion sprijineascl-te pe tine. Pomeneasc5" toat5. jertfa ta, arderea de tot a ta binepldcut[ sI fie. Dea fie Domnul dupd inima ta, qi tot sfatul tiu sfl-l plineascd.. Bucura-ne-vom de mintuirea ta pi intru nurnele Dumnezeului nostru ne vom miri. Plineasci Domnul toate cererille tale. Acum am cunoscut ci a mintuit Domnul pe unsul sdu, cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dinsul din cerul cel sfint al lui. Acegtia in clrufe gi acegtia pe cai, iar noi in nurnele Domnului Dumnezeului'nostru ne vom miri. ' - Acegtia s-au impiedecat gir au cdzut, iar noi ne-am sculat gi ne-am indreptat. ^ Doamne, mintuiepte pe impiratul gi ne auzi pe noi, inr orice zi te vom chema.

anit[rii

tale.

Sfinti Treime.

Mf,rire.

$i acum . . . Sfinte Dumnezeule Tatdl nostru... Preotul: Cd a Ta este impdralia Strana: Amin. Apoi troparele:
.
. .

Prea

iuTP.C,"TI

p?+tn
RINDUIALA UTRENIEI

ITINI]UIAI,A UTRE,NIEI

tini, asupra celui potrivrric dlruiegte gi cu crucea Ta pazeste pe poporul TIu.

..^-''

ffii't*iegte, floarnne, nrostenirea Tq;

poporut T"f,r; si binecrvinteaza biruinld binecredinciogilor creF_

Psal'mul

oyne, cit s-au inmurlfit cei ce mX nec[jesc ! Mulgi


se scoalfl asupra mea;

Si acum... ficnotitoare neinfricat[ pi neinfruntatd, ceea ce estil \-t bunX, nu trece .u .rfd.r.a rughciuttite noarilu], intru tot lxudat[ Ndsciltoare cle Duirnezeu. Intdreste via{a cea de^ o!;.te, a dreptcredinciosilor. Mintuiegte pe cei ce i-ai rindull .e cirmuiasc[, gi le dr lor biiui*6iil din cer, pentru cX" ai n[scut p* Duron* zetr, ceea ce es{i singurd binecuvintatd.
zeule . .

MZirire. . ce te-ai inXl{at pe C .1lui celui nou numitcruce de bunh voie, poponu\./ cu numele T6u. incluiiirll,e Tafe ddruieqte, . Hristoase Dulnnezeule. Veselegte cLi pytelea Ta pe bir-recredinciogii cre;tini, d{ruindu'-le lor biruinll asupra potrivnicilor, avind ajirtorul TXu arrmh oe Pace'
.

Dslmnul md va sprijini. Nu rni voi teme de nlii de popoare, care imprejur nrd ?mpresoar6. ScoalX, Doarnne, mintuiegte-m6, Dumnezeul rneu, q* tg ai bhtut pe to{i cei ce mH vrdjmisesc in desert; climfii pdcdtogilor ai zdrobit. A Don-rnunui este mintuirea, peste poporul tdu, himecuvintarea ta. Psalrnul 37

Mul{i zic sutletului Ineu: estc mintuire lui, intru Durnnezeul lui !" trar tu, Doamne, sprijinitorul rneu e;ti, slava mea gi cetr ce inalti capul rneu. Cu gtrasul rneu c[tre Domnul arn strigat, gi m-a ;rerzit ctrin muntetre cel slint al lui. Eu m-am clrlcat si am adorrnit; scuiatu-m-arn" ca

Preotul: Ectenia: Miluiegte-rre


.

pe noi

Druln..,,,

Strana: Doamne miluieql.e-ne (de trei ori). Preotul: Cd miiostiv gi iubitor clc oarrerri . . Strana: Amin. $i apoi: Intru numele Domnului binecuvirrtclrzii piirirrlc.
.

rnele.

peste mine rnina ta. l\u este vindecare in trupul lneu de la fata rniniei fale; nu este pace in oasele mele cle la fala il[catelor CX f[rXdelegile mele au covirgit capul meu, ca o

| | oamne, nu cu rrrinia tir sd nrI" nlustri pe mine, nici cu iutirnea ta s5. md. certi. --- t Ci slgefitre tale s-au lntipt in mine, qi ai intirit
-

sancinS. grea apdsat-au peste mine.

Preotul: Mirire Sfintei qi celei dc o [iirrt:i . . Strana: Aruin Ei apoi cite;tc: .A{5rire intru cei de sus lui Drrmnczcru ;i pc pdmimrl pace, intre oameni bunlvoire (de irci ori). .I)oamne, buzele mele vei deschide Ei gLrra lnea \a vesti lauda Ta (de trei ori).
.

l;mpufitu-s-au gi au putrezit rdnile rnele, de la fata nebuniei rnele" Chinuitu-in-am gi m-am girbovit pinX ?n sfirsit, toat[ ziua mihninclu-rnd" urnbtranr" Cii galele rnele s-au urnplut de oclri nu este vinclecare in trupul meu. Nec6jitu-nr-arn gi m-am smerit foarte, rdcnit-arn rilin suspinarea inin'rii mele.

|U.TP.C."4'

p94Ln
RINDUIALA U]RENIEI

R1NDUIALA UTRENIEI

i1

Doamne, inaintea ta este toatd. dorirea mea gi suspinul rneu de la tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, p[r[situ-m-a tlria mea gi lumina ochilor mei, gi aceasta nu este cu mine.

$i se sileau cei ce clutau sufletul meu, gi cei ce cdutau cele rele mie griiau degertdciuni gi viclegugunfr toatd. ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam si ca un mut ce nu-gi deschide gura sa. $i m-am fdcut ca un om ce nu aucle gi nu are in gura lui mustriri. Cd spre tine, Doamne, arn n[dljduit; tu md vei auzi, DoaLmne Durnnezeul meu. C5. am zis ca nu curnva s5. se bucure de mine vr[j'magii rnei; gi cind s-au clintit picioarele mele, impotriva mea s-au sernefit. C5. eu spre b[t[i gata sint, isi durerea rnea inaintea rnea este pururea. C[ fdrddelegea mea eu o voi vesti, qi m5, voi irrgriji pentru pdcatul meu; Iar vrijrna;ii mei tr5.iesc gi s-au inthrit rnai muilt decit mine, gi s-au inmulfit cei ce mA urlsc pe nedrept, Cei ce imi rdspl5.tesc rele pentru bine, m[ defXitrnau, c5. urmam bunitatea. Nu m5, ldsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depdrta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mintuirii
merle.

au stat.

Prietenii mei gi vecinii mei in preajma mea s-aLn apropiat gi au gezut; gi cei de aproape ai mei depar.te

dreapta ta.

tdu voi ridica miinile melle. Ca de seu gir de grlsirne sd se sature sufletul meur, gi cu buze de bucurie te va l[udh gura mea. De mi-am adus aminte de tine in agternutul meu, in diminefi am cugetat la tine, c5. ai fost'ajutorul meu. , $i intru acoperimintul aripilor tale mE voi bucura. I-ipitu-s-a sufletul meu de tine gi pe mine m-a sprijinit

Aga in locul cel sfint m-am ardtat !ie, ca sd vdd puterea ta gi slava ta. Ci mai bund este mila ta decit viala; buzele mele te vor l6uda. Aga te voi binecuvinta in viafa mea, qi in numele

Iar ei in degert au c5.utat sufletul meu, intra-vor in cele mai de jos ale pdminturlui; Da-se-vor in miiniNe sabiei; pdrfi vulpilor vor fi. Iar imp[ratul se va veseli de Dumnezeu, lludase-va tot cel ce se juri intru el, ci s-a astupat gura
celor ce grbiesc nedrept[fi.
PsairnLrl 87 oamne, Dumnezeul mintuirii I gat gi noaptea inainte a ta. mele. ziua am

urechea

S[ ajungi inaintea ta rugdciunea rnea; pleaci


ta spre ruga mea,
Doamne;

Psalmui 62 umnezeule, Durnnezeul meu, pe tine te caut disde-dimineaf[. Insetat-a de tine sufletul meu. Suspinat-a dupfl tine trupul meu. In pimint pustiu gi neumblat 9i fdr6 de ap[.

umplut de rele sufiletul meu gi viala mea de iacl s-a apropiat. Socotit arn fost cu cei ce se pogoarl in groapd; ajuns-am ca un om neajutorat, intre cei mor{i slobod. Ca niqte oameni r[nifi ce dorm in mormint, de care nu fi-ai rnai adus aminte sir care au fost lepidafi de la mina ta. Pusu-'m-au in groapa cea mai de jos, intru cele intunecate 9i in umbra morfii. Asupra mea s-a intdrit'minia ta toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depirtat-ai pe cunoscufii mei de la mine, ajuns-am uriciune lor.
C5. s-a

UTPATA
RINDUIAI-A UTRENIEI

ph+tn
RINDUIALA UTRENIEI
JJ

Inchis anr X-ost gi n-am putut iegi. Ochii mei a{r sldhit de suferin!6. Strigat-am cb.tre tine, Doarnne, toatl ziua, ?ntins-am cdtre tine rniinile mele. Oare mor{ilor vei face minuni? Sau cei rnorti se vor scula gi te vor l6uda pe tine? Oare" va spune cineva in mormint mila ta si aclevdrul t[u im locul pierzd,rii? O;rre se vor culnoagte intru intunerlc nlinunlle taie cirepta,{ea ta in pinrint uitat? ;i Iar eer cdtre tine, Doamne, arn strigat gi dinrineafa rugdciunea mea te va intirnpina. Pentru ce, Doamne, trepezi su{letul men gi intorci fai;r ta de Ia mine? Sdrac sint eu gi in ostereeli clin tineretele mrelc; iredn{at arn fost dar m*arn srnerit si rn-arn rnihllit. Peste mine au trecut miniile tale ;i infricosirrile tale m-au tulburat. lncon"iuratu-m-au ca apa toatd ziua gi nt-au cu*
prrins deodatX.

rninia.

Cunoscute a flcut c5.ile sale lui Moise, liilor lui Israil voile sale. . Indurul $! milostiv este Domnul, indelung_r[bd[tor gi mult milostiv. Nu pinfl in sfirgit se va iufi; nici in veac se va

c[ ]irind sintem.
va inflori.

pX.catele noastre a fi"cut nou5., nici dup6 "_ .. .ru-" 4ype fdrldelegile noastre a risplitit nouI. C[ dupd inilfimea cerului de la pimint, a intdrit Domnul mila lui, spre cei ce se tem cle el. Pe cit sint de departe risiriturile de la apusuri, depirtat-a de la noi fliddetegile noastre. In ce chip miluiegte tatil pe fii, a$a a miluit Domnui pe cei ce se tem de el. Cil el a cunoscut zidirea noastrd"; adusu-qi-a aminte

Omul ca iarba; zilele lui ca floarea cimpului,

aga

Dep[rtat-ai de la rnine pe prieten gi pe vecln, iar pe cunosculii mei cle ticiloqia mea" Psalmul 102 inecuvinteaz5, suflete al meu, pe Dornnul gi toate cele din5untrul trneu, nunrele cel sfint al lui. Binecuvinteazd., suflete al rneu, pe Dornnul gi nu
cel

va mai cunoagte

Ci vint a trecut peste el si, nu va mai fi gi nu se


Iar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se

inci locul sIu.

uita toate rdspldtiri'le lui. Pe cel ce cur[]egte toate f6nfidelegile tale, pe

ce vindecX toate bo,lile tale; Pe cel ce izbdveste din stnic[ciul-le viata ta, pe ce! ce te incununeazd. cu rnild qi cu indurirri; Pe cel ce umple de bun6t[fi pofta ta; irrnoise-\./or ca ale vulturului tineretile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, gi judecat[ tuturor celor ce ll' se face strinab[tate.

tern de Dinsul; $i dreptatea lui spre fiii fiilor; spre cei ce plzesc legdmintul lui, $i i;i aduc aminte de poruncile Iui, ca sfi. le facd pe ele. Domnul in cer a gdtit scaunul shu gi impXrifia Iui peste tofi stipinegte. Binecuvintafi pe'Domnul tofi ingerii lui, cei puternici. la -virtute, iur" tu..1i ."uinluf liri gi auzifi glasul cuvintelor lui. Binecuvintafi pe Domnul toate puterile lui, slugile Iui, care faceti voia lui. Binecuvinta{i pe Domnul toate lucrurile lui, in tot locul stdpinirii lui, binecuvinteazd, suflete al ,meu pe Domnul.

|uTEG?q

ph+tn
RTNDUIALA I.JTRENIEI

34

R1NDUIALA UTRENIEI

))

Psalmul

142

f\ oamne, auzi rugeciunea mea, asculti cererea mea, L, intru credinciogia ta; auzi-md,, intru dreptatea ta. S[ nu intri la judecatd cu robul tlu, c[ nimeni din cei vii nu-i drept inaintea ta. Vrljmagul prigoneqte sufletul meu rsi viala mea o
induntrul meu.
calcd in picioare; f[cutu-m'a s[ locuiesc in intuneric ca morlii cei din veacuri. Mihnit e duhul in mine gi inima mea incremenitX

Preotul: Dumnezeu este Domnul gi s_a arltat noud. Bine este cuvintat cel ce vine intru numele Domnului. Strana: Dumnezeu este Domnul . . (de patru pe melodia troparului de la glasul de rind).
Se

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult: cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele miinilor tale

m-am gindit. Intins-am cfltre tine miinile mele, sutletul lneu ca un p[mint insetogat. Degrab auzi-mil, Doamne, c[ a sl[bit duhul meu. Nu-{i intoarce fafa ta de la mine, ca si nu mI asemdn celor ce se pogoar5. in mormint. F5. s[ aud dimineafa mila ta, cd la tine mi-e niclejdea. Aratd-mi calea pe care voi merge, c[ la tine am nidicat sufletul tneu. ScapI-md de vrdjmagii mei, c[ la tine alerg,
Doamne.

este stdpinirea... Strana: Amin. Ei apoi cintd rind de sedelne. de la glasul de rind. Preotul: Ectenia micl . ., cru ecfonisul: Cd bun iubitor de oameni

Troparrrl Invierii, al glasului cle rind. M5rire . . . Troparul SJtntului. $i acurn . . . Al Nhscdtoarei (ca la Vecernie). Preotul: Ectenia micd..., cr ecfonisul: Cd a Ta

cinti

apoi:

Strana: Amin. Urntcazd rpoi:


TROITn

;i cintl ai doilea rind de sedelne.


Stihul:

ItIl,E tNVtERII, glas 5.

tul dreptlfii. Pentru numele tiu, Doamne, ddruiegte-mi viald. Intru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. F[ bundtate de stirpegte pe vrdjmagii mei qi pierde pe tofi cei ce nec5.jesc suiletul meu, ci eu sint robul

meu. Duhul tdu cel bun

Invafi-mi s[ fac voia ta, c[ tu egti Dumnezeul s[ m[ povi{uiasc[ la p[min-

rui tropar).

Bine eEti cuvintat Doamne, inva!5-ne pe noi indreptdrile Tale (StihLri acesta se repetd inaintea fie-

tiu.

cuvine . . .

Mdrire. . " Si acum . . . Alilrria, aliluia, aliluia. M5rire, Jie Dumnezeule (de trei ori). Preotul: Ectenia ruare , cu ecfonisLrl: CI Jie se
Strana: Amin.
I

oborul in.geresc s-a mirat vdzindu-te pe Tine intre socotit fiind, gi puterea morfii stricind, nn,_--- ,,cei lnor{i -si,impreund cu :ltl]irlgiute, tofi slobozindu_i.Tine pe Adam ridicindu_I, $r din iad pe p entru ce miruri, prin milostivire cu lacrimi ames. i . tecati, o ucenife,lor? grXit_a ingerul, cel ce a strXlucit la mormint, cltre mironosite. Vedeti voi mormintul gi infelegefi c[ Mintuitorul a inviaf din mormint. de, F mormintul Tiu, tinguindu_se, r "1-.1" diminea![ rnironosifele au alergat la dar sl:itrt ingcrul ;i a zis: Viemea tinguirii inaintei lor ir plirr[cfi, ci Apostolilor spunefi lnvierea. u in..iui, *r,

UTEAqA
RINDUIALA UTRENIEI

ph+tn
RINDUIALA UTRENIEI

ffiironosi{ele femei cu rniruri venind la groapa Ta, -'- Mintuitorule, au plins, iar ingerul cfltre dinsele a grdit, zicind: de ce socotifi pe cel viu cu cei morti?
Cdci a inviat din morrnint ca un Dumnezeu.
.

;i

Mdrire. . + nchind-mu-ne Tatilui rgi Fiului acestuia si DuhuI lui celui Sfint, Sfintei Treimi intru o iiin{ii, cr"r Serafimii sflirgind: Stint, Sfint, Sfint egti Doarnne. $i acum... p e ddt[torul de via![ ndscindu-I, Fecioar[, de piicat - pe Adam l-ai mintuit gi bucurie Evei in locul intrist[rii i-ai d[ruit gi pe cei cdzu{i din via![ la aceea;i i-a indreptat, cel ce s-a intrupat din tine, Dumnezeu
om.

trei c'ri) .

Aliluia, aliluia, aliluia, mdrire Jie Dumnezeule

1de

Toati suflarea gi toat[ fiptura sd raude numere Domnului; L[udafi,p'e Do,mnur iin ceruri. (In zirele de peste sfrptiirnin5): L[udafi pe Domnul intru Sfintii Lui. Preotui: $-i pentrr"r ca sd ne itrvrednicim noi Strana: Doamne mih-lieEte_ne (de trei ori). Preotul: Cu in{elepciune, drepfi, sd ascuitdm Sfinta Evangheiie. Pace tuturor. Strana: gi Cuhului tdu . . . Preotul: Din Sfinta Evanghelie de la . . . Strana: Mdrire Jie, Doamnc, mdrire Jie. Preotul: Sd ludm aminte. . citegte Evanghelia de rind, a Inrrierii. Strana: Mdrire 'fie, Doanlne, mdrire apoi cite;te:

Dacd in zi de Duminicfr este gi Polieleu, acesta se cint:i inaintea troparelor lnvierii. Prcotlri: Ectenia micd, cu ecfonisul: CI s-a binecuvintat numele Tdu. Slrana: Citegte ipacoiul din Octoih gi, d;rcii cstc, se cintd sedelna Polieleuiui. Duph acestea, in zi rlc Duminici se cinti antifoanele glasLrlui der rind, izrr la s:"rrbdtori, antifonul de la glasul al patrulea: Din tincrretele rnele, multe patimi. .

ci Tu egti'Dumn.r.rinoitou, pe altul nu stirn, nurnele T6u nurnin. 3,fur.1. ,n:nll.tofi credinciogii s{ ne inchinrm sfintei Invierii f uI flristos, cd iatd' a venit prin cruce bucurie ra toatfi lumea; totdeauna binecuvintind pe Domnul, iXuAXn, l"_ vierea Lui, cd ristignire rlbctind'pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
gi lu_o,lX,uag1 o mXrirn: de.Tine

f nvierea tui Hristos v[ziner, sd ne inchinim Sffim-L tului Dorrrnului lisus, unuia cerui f6rr de prcat. crucii rale ne inchindrn, Hristoase, gi sfintd tniienea

Strana: Amin. Apoi:

A45rire... Si acutl ... Prcotul: SA'luim aminte. Pace iururor. Strana: Prochimenul glasului dc ri1d. Preoiul: Domnului si ne rugdn. Striina: lJoamne miiuieste-ne. PrcotLrl: 65 sfinl, eSti Duntnezeul nostru...

"

Psalrnul 50

iluielte-Lli, Dumnezeule, dupi nlare mitra ta. tale, gterge firddelegea rnea.

ffi

Toat[ suflarea s5. laude pe Domnul (de doud ori. pe aniifonul glasului de rind).
I'

Mai virtos m[ spald de fir5delegea mea gi de pdcatul meu rnd" curdfeqte. ^ . Ci flridelegea mea eu 0 cunosc, gi pXcatul meu
nr;untea mea este pururea.

PS*u7

Oaro2ar614

RINDUIALA UTRENIEI

RINDUIALA UTRENIEI

fie unuia am gregit gi r[u inaintea ta am fdcut, ca s5. fii indreptdlit intru cuvintele tale gi s[ biruieqti cind vei judeca tu. Ci iatd intru firidelegi m-am zdmislit gi in p[cate m-a n5.scut maica mea. Cd iat5. adevirul ai iubit; cele nearltate qi cele ascunse ale infelepciuni,i tdle, mi-ai aritat mie. Stropi-md-vei cu isop gi m[ voi curifi; sp5la-mivei Ei mai virtos decit zlpada md voi albi. Auzului meu vei da bucurie qi veselie; bucura-se-vor
oasele cele smerite.

Se cXntd apoi pe glas

MIrire.

Pentru rugiciunile Apostolilor feqte mulfimea gregelilor noastre.

milostive,

curH.-

Intoarce fafa ta de la p[catele mele, rgi toate fXrdelelegile mele stbrge-le. Inirnd curat5, zidegte intru mine, Dumnezeule, gi duh drept innoiegte intru cele din5.untru ale mele. Nu m[ leplda de la fafa ta, qi duhul tiu cel sfint nu-l lua de la mine.

)l ScUrtX. . . _ Pentru ruglciunile Ndscitoarei de Dumnezeu, milostive, cur[leqte mul]imea gre;elilor noastre. Urmeazd stihul (pe glas 6) . . Miluieste-ne, Dumnezeule, dupi mare mila Ta gi dup[ mulfimea indur[rilor Tale, curI{egte fdrddelegiie
noastre.

Apoi stihira (toi pe glas


inte, ne-a

Di-mi mie bucuria mintuirii tale, gi cu duh st[pinitor m[ intdreqte. Inv[$a-voi pe cei fdrd de lege ciile tale, gi cei neclrep{i la tine iSe vor intoarce. Izbiveg,te-md de vlrsarea de singe, Dumnezeule, Dl-lmnezeul mintuirii meile; bucura-se-va limba mea de
dneptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide, qi gura mea va vesti lauda ta.

lnviind lisus din mormint, precum a zis mai inadlruit nou[ viafi vegnicfl si mare mil[.

nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima infrintl gi smeriti Dunrnezeu nu o va urgisi. Fd bine, Doamne, intru bun[voirea ta, Sionului, qi s[ se zideasc[ zidurile lerusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptllii, prinosul gi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul t[u vilei.

C[ de ai fi voit jertffl, {i-aq fi dat; arderile de tot

La sdrbitorile care se priznuiesc in zilele de peste siptiminb gi la praznicele imphrdtegti, chiar d.-ur'fi ,i de..Duminic5, i'n loc de stihira: rnviirrd Iisus, se cinti: Stihira sdrbdtorii. Il..gp[d de la . plle la DuminicaDuminica Vamegului Ei a Fariseului ^ Floriilor, dupd isalmul Sbl.-.inta Si urmdtoarele, pe glas 8 (in locul celor p. giui-Z). -' Mirrire. . . fr./t minec5. Jgile pociinfei deschide-mi, dit5.torule de viaffl, c[ duhul meu la biserica Ta cea sfintl, purtind. locag. trupul cel cu totul intinat; ci, ca un indurat, curdfegte-I, cu mila milostivirii Tale. $i acum... mintuirii, Nlscitoare de lndrepteazd,-md, I Dumnezeu. cX in caleaintinat sufletul cu plcate mi-am grele gi toatd viafa mea am petrecut-o cu lenevire. Olr rugXciunile tale mintuieste-mi de toat[ necurlti,a.

PS*Lr7

RTNDUIALA UTRENIEI

RINDUIAI.A UTRENIEI

4t

Apoi, pe glas 6 stihul: Miluiegte-ml Dumnezeule. ., Stihira, tot pe glas 6:

Ei

cdfii, ci, indriznind tla mila milostivirii Tale, ca David strig fie: Miluiegte-m[, Dumnezeule, dup6 nrare rnila Ta! Preotul: Ectenia: Mintuiegte, Dumnezeule, poporul Tau qi binecuvinteazd, moqtenirea Ta . . . Strana: Doamne miluiegte-ne (de trei ori). Preotul: Cu mila gi cu indurdrile. Strana: Amin. Apoi catavasiile de rind: c:intdrile (pesnele) I qi III. Preotul: Ectenia micd, cu ecfonisul: Cd Tu eEti Dumnezeul nostru. . . Strana: Sedelnele din Minei, apoi cintlrile (pesnele) IV, V qi VI. Preotul: Ectenia micd, cu ecfonisul: Cd Tu csti irnpdratul pdcii .... Strana: Condacul gi Icosul glasului de rind, apoi
cintarea

T a mul{imea faptelor mele cele rele cugetind eu u picltosul, m5. cutremur de infrico;at5. ziua jude-

stricS,ciune pe Dumnezeu-Cuvintul ai ndscut, pe tine, cea intru adevir NH.scitoare de Dumnezeu, te ,mirim. Cd a cdutat spre smerenia roabei sale, cd iatd de acum md vor ferici toate neamurile. Ceea ce egti mai cinstith. decit Heruvimii... Cd mi-a idcut mie mlrire cel Puternic, sfint lie numele Lui, gi miia Lui, din neam in neam, spre ce se tem de El. Ceea ce egti mat cinstit[ decit Heruvimii. ". cei mindri in cugetui inirnii lor. Ceea ce egti mai cinstitfl decit Heruvimii Pogorit-a pe cei puternici de pe scaune indibundlat pe cei smerifi: pe cei fldrninzi i-a umplui te{i Ei pe cei bogati i-a scos aiar6, deqerti. Ceea ce egti mai cinstit[ decit Heruvimii . " . Luat-a pe Israil sluga Sa, ca sd pomeneascd mila, precum a grhit cdtre pdrinfii nogtri, lui Avraam Ei se-

Fdcut-a tdrie cu bralul sdu Domnul, risipit-a

pe

'J

minliei lui, pini in veac. Ceea ce egti mai cinstit[ decit Heruvirnii ". Apoi, Prea Sfintd Nascdtoare de Dumnezeu rniluieEte-ne pe noi . . . cintarea (peasna) a noua, Ei'Ectenia
mlca.

VII qi stihu'l:

Si lfiudf,.rn, bine s5. cuvintim gi s5. ne inchin[m Domnului ciptind 9i sI-l p-r_e_4_inil{5.m pe Dinsul intru to[i vecii. (Apoi cintarea'V] I I ) . Preotul: Pe Ndscbtoarea de Dumnezeu qi Maica lulrinii, intru cintdri cinstind-o, si o mIrim. Strana: StihLrrile: Mdreqte suflete al rneu pe Dornnul, qi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu Mintuitorul meu. Ceea ce e$ti mai cinstit[ decit Heruvimii qi mai mlritd fXrI de aseminare decit Serafimii. care firfl

se gtie, cI la praznice mari nu se zice Pe Ndscdtoarea de Dumnezeu Ei llu se cintd: Ceea ce egti miai cinstitd, ci din canonul praznicului, cintarea a noua. Dupd ecfonisul: Cd pe Tine te laud5, gi dupd Amin, Duminica, inainte de luminindd cintdm:

Si

Sfint este Domnul Durnnezeul nostru (de trei ori). Inilfafi pe Domnutl Dumnezeul nostru, ;i v5. inchinafi agternutului picioarelor Lui, c[ Sfint este. (Acestea in alte zlle nu se cintd). Deci cintdm lumininda Duminicii, care e la rind, satr clacir c alti zi, lumininda aceleia

PS*u7
42

0oto2ar6Pq,

RTNDUIALA UTRENIEI

RINDUIALA UTRENIEI

sus:

^ . iar laluminindd se cintd, Duminic5, pe glasul de rfnd,?rpq alte sirbdtori, pe glasul Ldudirilir. Liudafi pe foltd suflarea ceruri, liudafi-l r Domnul din s[ laud.e pe Domnul.ini*-.i,i a" pe Et
fie se cuvine cintare, Dumnezeule. Lui: Liudafi_l l jyOiti-l pe .Pl tofi &r toate puterile Lui; ingerii cuvine c?ntare, pe Er se bum_

nezeule.

fie

laude pe Domnul.

Apoi stihirile Liuddrilor cu aceste stihuri: Cind sint 8 stihuri se cintd: Ca sI se facd intru dingii judecatd, cste scrisi ac-eastd mdrire tuturor credincibEilbr Lui. pe -, ^_!du93ti Domnul intre sfinlii Lui; lduclali-l pe l-l intru tdria puterii Lui. Cind sint 6 stihiri, se clntd: .,."-'.Llr9a{i-l pe, El intre puterile Lui; Iduda{i-l pc El oupa multlmea slavei Lui. p.e^El i.l glas -, ^-l1uda{i-l si in aliuta. de trimbila; lduda{i-l pe trt r"n psallire iind rint 4 stihiri, se cintd pe El in ,, "]1::da-ti Igl organe. tinrpane gi in hord; lluclafi-t pe f., In slrune -, ,, lSudgli-] ne. El in chirnvale bine rlsundtoare; ldu_ oagl_-l pe trt in chimvale de strigare. Toatd suilarea sd

rea binecr-lvintatE e;ti NlscS.toare de Dumnezeu, FecioarX., c5. prin cel ce s-a intrupat din tine iadul s-a zdrobit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a rnintuit, moartea s-a omorit qi noi am inviat; pentru aceasta cintind strig[m: Binecuvintat egti Hristoase, Dumnezeule, cel ce bine ai voit aga, mlrire fie ! acum.. . ale shrbhLa sdrbitori: Mdrire torii. Apoi indatd: DOXOLOGIA MARE (cintatfi pe antifonul glasului de rind). ffi[rire Jie celui ce ne-ai ar[tatDumnezeu rgi pe p6rvr M[rire intru cei de sus lui nou[ lumin[. mint pace, intre oameni bunlvoire. Lludi'mu-te, bine te cuvintim, ne inchinlm fie, ifi mul{urnim '[ie, te mlrim pe Tine, pentru mlrirea Ta
cea mare.

spune-voi toate minunile Tale. Duminica: Mdrire.." Stihira Evangheliei. Si acum... a NEscitoarei (pe antifonul glasului 3. ,inJtl'

Alte stihuri de Duminicl: ScoalS Doamne Dumnezeul rneu ! Inal!:i mi':r Ta ! Nu uita mereu pe siracii Tdi ! Mirturisi-te-voi, Dclamne, cu t,atzi ininta nlea,

Doamne imp[rate ceresc, Dumnezeule Pdrinte atotfiitorule, Doamne Fiule unule n[scut, Iisuse Hristoase 9i Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielugelul lui Du'mnezeu, Fiul Pirintelui, cel ce ;tergi p[catul lumii, miluegte-ne pe noi, cel ce gtergi plcatele lumii. Prirnegte rugiciunile noastre, cel ce sezi de-a dreapta Tatilui qi ne mil,uieqte pe noi. Ci Tu e;ti unu,l Sfint, Tu eqti unul Domn, trisus Hristos, intru mXrirea lui Dumnezeu Tatdl, A,min. ln toate zilele bine te vom cuvinta gi vom lduda
numele TXu in veac qi in veacul veacului. Invrednicegte-ne Doamne in ziua aceasta fdrl .de picat sX. ne pizim noi. Bine egti cuvintat Doamne, Dumnezeul pirinfilor nogtri, gi ldudat gi preamdrit este numele T5.u in veci. Amin.

Lt7u,?Qtfi
RINDUIALA UTRENIEI

+l
RINDUIALA UTRENIEI

vom vedea lumind. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pre .I.ine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte, tare, Sfinte firi de rnoarte miluieqte-ne. p.e -noi (clc trei ori). Mirire . . ;i acum . . . Sfinte firr de moarte "Hit"ifitt-n"*pi noi,. gi incl odatd: Sfinte Dumnezeule. . . In Duminicire in care este de rincr din t rile 1-4 se cintd pe glas + troparele: unur r,*'-' grasu, 6 stdzi rnintuirea toati. lurnea s-a t6cut. S[ cin_ r} tIm Celui ce aainviat dfn mormint gi incepntonului vie{ii noastre, cd stricind cu moartea pe moarte, ne-a d5ruit noui biruinfi gi mare mili. Iar Dunrinicire in care este cre ri'a unrrr din glasurile'r 5.--B se cintzi pe gla-s g trupurrri,inviat-ai. gin mormint, gi legiturile iaclnlui r rupr: stricat_ai osinda morfii. Doamne, pe tofile-ai din cursele vrdirnasului mintuindu-i. RrltinAr-i.' p" td;; -Tdi, 'p" Apostolilor i-{ trimlt -l lu printr-ingii, pacea Ta ai aeriiit iumii,p.oponXdurlr., gi unure rnurt nrilostive.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precurn arn ndd{j_ duit intru Tine. , .?il. egti cuvintat Doamne, invati-ne pe noi indreptirile Tale (de trei ori). Doamne scipare te-ai fdcut nouH. in neam gi in neam; eu am zis: Doamne miluieste-m6, vindecd sufle_ tul meu, cd am gre;it fie. Doamne, la Tine arn scipat, invaf[_m5 s6 fac voia Ta, cI Tu egti Dumnezeut nieri. CX la Tine este izvorul viefii, intru lumina Ta

Urmeazd

Miluiegte-ne pe noi Dumnezeule. . ap0l: Sd plinim. rrrgd.ciunile. pace tuturor, Capetele noastre Si eclolltsul llllal: Ca Tie se cuvine. In{elepciune, $i upoir'"tpr.t"i

(Vezi la Vecerrrie). La sdrb:itorilc cele impirdteEti qi ale Sfin{ilor celor mari. dupd sedclna cea dupd"poiiercu, acesTe antifoane, glas 4. f) in.tinerefele mele.Tulte patimi se lupt[ cu mine, ,: ci insufi mX sprijinegte gi mI mintuiegte Mintuitorul meu. Cqi urifi.Sionul, ruginali veli fi de Domnul, cl a;a veti' :. uscafi precum iarba este uscat[ de foc. fi

p r

sfinlenie de Tain'd. Prochimenul ;i celelzrlte, prccutn urmeazd la rinduiala utreniei Durrrinicii

MIrire. .. . $i acum . . rin Duh tot sufletul viaz[ gi cu curIfie ^Sfiil:rt lumineazd.-se intru unimea Treimei cu se inaltl:
.

RINDUIALA UTRENIEI In zilele de peste sdptamina.


psalrnii ca Du,minica: Prg., ,,Dumnezeu este Dornnul . , .(( un1le azva lroparele dirr Milrci. ,,\poi ziccnr: Doamne rniluieSte (de Inceputul

;i

trei

In celelalte zire, afard de DLrn.rirricei, se ci'td troparul sdrbdtorii. sau al srinturui iirei, cr,cd acesta are
Doxologia mare.

simblta).

Dumnezeul nostru, mirire Jie. (Dupa trcipare gi- iritre l.uttLtte/,eul I0SIIu, mafife lle. (r_/upa lropafe $l lntfe sedelne, in zileler dc rind, e'ctenia raicei se zice numai

ori). Itdrirc... gi agum... etifriu tae-tidiliii. Mdrire Jie,lumnezeule (de trei ori), Mdrire fie Dum_ nezeule; Atiluia (de trei ori). ./vra[l[e fG-fiiirtorr", f4drire I ie rlnstoase

. ?rpa sedelna doua urrueazi psalmul 50 gi canotrul, din care citrl:inr numai irlrrosirl odelor (pesnelor)

aoiii-c,ffi,t,ruearrfil
RINDUIAI-A UTRENIE,I RINDUIA]-.\ UTRENIEI

8 gi 9. Dupd oda treia, ectenie mica gi sedelnele din Minei. DupI oda gasea, ectenie micd, apoi condacul 5i icosul din Minei. Inainte de oda a noua se cintd Mdregte suflete ai meu . . . Ceea ce egti mai cinstitd (ca Duminicd) pe glasul canonului; apoi irmosul odei a noua qi dupa
3,
61

cedrii.

. .-F99ul, grindina, zilparJa, gheafa, viforul, toate indeplini{i cuvintul lui. . Munfii gi toate dealurile, pomii cei roditori si toti

aceasta:

uvine-se cu adev5.rat, sd te fericim pe tine NdscXtoare de Dumnezett, cea pururea fericit[ gi preanevinovat5, 9i Maica Dumnezeului nostru. Ceea'ce egti mai cinstiti decit Heruvimii si mai mdritl flrd de aseminare decit Serafimii, care flrd stric[ciune pe Dumnezeu Cuvintul ai nlscut, pe tine cea intru adevhr Nisc[toare de Dumnezeu te mXrim. Dup5 ectenie se cintd lumininda zilci cLr Mdrire... lumininda Sfintului cu Si acum . . . a Ndsczitoarei Dacd sint stihiri la L5udaii se cintd acelea, dupi rind, cl-l: Toatd suflarea, apoi Doxologia cea mare qi troparul zilei, ecteniile qi otpustul de rind. Daci lnsS nu sint stihiri la Lauddri nici Doxologia cea mare, dupb luminind55 in loc deToati suflarea, se

f v

gi tofi judecdtorii pdmintului; Tinerii gi fecioarele, b[trinii cu tinerii, Sd laude nurnele Domnului, ci numai numele lui s-a inilfat. Lauda lui pe pdmint gi in cer. $i va inilfa puterea poporului lui. Cintare tuturor cuviogilor lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie
de el.

Fiarele gi toate animalele. tiritoarele gi pisdrile cele zburdtoare. Imp5.ra{ii pimintului iqi toate popoarele, cdpetenii le

Psalnrul

149

ZlCE:

Psalmr-rl l48.

f. r-rauaali pe Domnul din ceruri, liudafi-l pe el intru


cele inalte.

presus de ceruri. S[ laude numele Domnului ch" el a zis si s-au f6cut, el a poruncit gi s-au zidit. Pusr-l-le-ai pe ele in veac qi in veacul veacului; lege le-a pus gi nu o vor trece. L6udafi pe Domnul to{i cei de pe p[mint, balaurii gi toate adincurile.

L.[uda]i-l pe el to{i ingerii lui, lludali-l pe el toate puterile lui. Lludafi-l pe el soarele gi luna, l6udafi-l pe el toate stelele gi lumina. Liuda{i-l pe el cerurile cerurilor qi apa cea mai

in

blinzi gi-i va izb5.vi. Se vor lluda cuvio;ii intru slavd

narea celor cuvioqi. S[ se veseleasc[ Israel de cel ce l-a ficut pe el gi fiii Sionului sI se bucure de implratul lor. SX laude numele lui in hord; in timpane gi in psaltire s[-i cinte lui. C[ iubeqte Domnul poporurl siu gi va inilfa pe cei

intali Domnului cintare nou[, laucla lui in

adu-

popoafe.

se vor bucura aEternuturile lor. Laudele Domnului in gura lor gi sdbii cu dou[ t[iguri in miinile lor, Ca si se rizbune pe neamuri qi sd pedepseasc5 pe

Ca s5, lege pe implratii lor gi pe cei sl5vifi ai lor in cdtuse de fier. Ca sd facd intru dingii judecat[ scris6. Slava aceasta este a tuturor cuviosi iosilor sXil.

botntoc,lo
RINDUIALA UTRENIEI RINDUIAI-A UTRENIE,I

Psalmul 150. Iudafi pe Domnul intru Sfinlii lui; l[uda{i-l pe el intru tdria puterii lui. L[udafi-l pe el intru puterile lui; ldudafi-l pe el dup[ mul]imea slavei lui. Lludali-l pe el in glas de trimbifl; liuda{i-l pe el in psaltire gi in aldut6. Ldudafi-l pe el in timpane gi in horX; l[udafi-l pe etr in strune gi organe. Lludafi-l pe el in chimvale bine rdsundtoare; lhudafi-l pe el in chimvale de strigare. Toat5. suflarea s5. laude pe Domnul.
DOXOLOGIA MICA (cititn) 5.rire fie celui ce ne-ai arltat nou[ lumin[: M[rire intru cei de sus lui Dumnezeu, $i pe plmirrt pace intre oameni bun5.voire. L[ud[mu-te, bine te cuvintdm, inchinimu-ne !ie: m5,rimu-te, mulfumim fie, pentru mirirea Ta cea mare. Doarnne, impS.rate ceresc, Dumnezeule P[rinte atot{iitorule, Doamne Fiule unule nd.scut, Iisuse Hristoase qi Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielugelul lui Dumnezerr, Fiul Tatilui cel ce ridici plcatul lumii, miluiegte-ne pe noi cel ce ridici pdcatele lumii. Primegte rugd,ciunile noastre cel ce gezi de-a dreapta Tatilui gi ne miluiegte pe noi. CX Tu egti unul Sfint, Tu egti unul Domn, Iisus Hristos, intru m5.rirea lui Dumnezeu-Tatil. Amin. ln toate zilele bine te vorn cuvinta gi vom l6uda numele Tiu in veac, gi in veacul veacului. Doamne sclpare te-ai fdcut noui in neam gi irn neaffr, eu am zis, Doarnne miluiegte-ml, vindec[ sufletul meu, c[ am gresit fie. Doamne la Tine am sc[pat, invafd-m[ s[ fac voia Ta, cd Tu egti Dumnezeul
meu.

Ci la Tine e izvorul viefii: intru lumina Ta vom vedea luminl. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
ne Dumneleul plrinfilor nogtri, gi liudat gi preamlrit e numele T[u in veci, Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nid6jduit intru Tine. Bine egti cuvintat Dolmne, !n.ya.![-ne pe noi indreptIrile Tale. Bine egti cuvintat Stlpine, infelep{egte-ne pre noi cu indreptirile Tale. Bine egti cuvintat Sfinte, lumineazd-ne pe noi cu indreptiirile Tale. Doamne mila Ta e in veac, Xucrurile mtinilor Tale nu le trece cu veclerea; lie se cuvine lauda, fie se cuvine cintarea, Tie rndrire se cu\nine, Tatilui ;i Fiu_lui gi Stintului Duh, acum gi purtrtrea, gi in vecii vecitror, Amin. Ectenia: Si,i piinirn rugdciunile noastre etc. Dupd aceasta untrcazl Octoihului. Umplutu-ne-iltll clillrine;r{a cle mila Ta Doamne si ne-am bucurat gi ne-iim veseliL in toate zilele v;etii noastre. veselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai smerit pe*noi, anii intru care anl v6,zut rele. $i cautd spre r'bii rxi, gi spre lucrurile Tale, gi indrepteazh pe tiii ior. fnvredniceste-ne Doamne in r pdcat si ne pd,zim noi. Bineziua aceasta fdri de esti cuvintat Doam-

Stihira treia

cu

S[ fie lurnina Domnului Dumnezeului nostru oeste noi 9i lucrurile miinilor noastre le indrepteazfl spre noi, gi lucrurile nriinilor noastre ,le indrepteiz6.
Mzirire. . . $i acum. . . Samoglasnica, apoi Bine esie a ne mdrtuiisi Domnului si a cinta ni-rmelui l'ru pnea inalt, a vesti dimineafa rnilu Tu, 9l ua.i,eiul fe, l, ig.nta noaptea, Siinte Drrnlnezeirle (cle trei ori), dupa Tat5l Sfinturui, .,u." r)r, ii .:' li,,goiodi 'ostru-tropa-rTL cina cle ia sfir;itul Utreniei.

\oili-c,Ntnupan
RINDUIALA UTRENIEI

qare mila. Ta, rugdmu-ne Jie, auzi-ne Ei ne miluie$te, qi otpusttrl.


SARBAI'( )RI t_()R
Dtrtrrirr,ic:i dirninea{a rrrn'ritoarele deosebiri
,

Ectt'nia: Miluiegte-ne pe

noi

Dumnezeule dupd

i)c rcgula toate utreniile

;i
:

acestea incc;r ur gi utrc.nia ur-Lrreazij acc.ela5i rincruiaid.

RiiNDL]IAI-A SFINT'EI LITTJTTCIFIII Preotul: Binecuvintati este Imrpdrd{ia Tatdlui Str:rra: Amin. Preotul: Ectenia cea mare: Cu pace Domnului ne rugdm . . . care sc incheie r-u ercionisul: Cd Jie

troparul . Dupa psalmii sarbdtorii ;i dLrpa sedc.lne, se cintS Policltul, alegi (cu pripeleic) si antifonul i al glasulr-ri ,tr; Prochimenul sdrbdtorii si stihirile cele dupd Evarrghelie, alc sarbdtorii, din Minr.i Apoi catavasiile (condacul, icosul) , srretilna si I_a rrrlclt s:irltirtorii, D<iroiogiit si Troparrrl sdrbltorii, inlre aceste cintirri, la locrrl lor. sc'osicsc accreasi
cc l t'n

SA
SC

ii.

cuvine toati mdrirea .Slrirna: Amin. ;1111y' Mdrire. . . Si acum. . pf inecuvinteaz[, suflete al meu pe Domnul, u cele dinlhuntrul meu numele cel sfint qi toate al Lui. bine cuvintat eEti Doamne.

iari cu pace

mxrit L,:'*::"1:l:.::1noi. * i,ier-;i-;;"'il,ili mintuieqte-ne pe


i

ndscut 1Xnulepc*i fXrX Fiule gi Cuvintul lui Dumnezeu, Cela \l ca ejti fflri de moa,rte -: -! l^ ff^^-r^ ce gi ai primit pentru rnintui_ rea noastri, a te infrlln a din ifinta Nt;.iT;;;;;;'ii;*_ lstri. intrupa din ifir,+o' nlx-^x'*^^-^ r^ h-.-Ii."^:r._ii luyr.ea_FeCioar[ Maria. Carele neschimbat intrupat gi ristignindu-te, niistoase -nu*n.r.ul", 1g_ ii pe moarte ai cdtcat: Unut fiind ain'Siintu il^l1o-urlgu
-

"dffill

I'

it

tl

Preotul: Ectcnia cea micl: Iard Ei iard cu pace. . . cu ecfonisrrl Cd buh gi iunrtor de oameni Dumnezeu egti . .Sir:rrra: Amin, apoi:

II

Gcas
RINDUIAI-A SITINTEI LITURGI'III RINDUIALA SIitrNTEtr I,I'TURGIIII

FERICIRILE

pfrrd{ia cerurilor'.
rnir-rtul.

f ntru imp[rd{ia Ta cind vei veni, pomene;te-ne pe r noi Doamne. Fericili sint cei slraci cu duhul, cI acelora este inaFericifi sint cei ce pling, c5. aceia se vor mingiia, Fericifi sint cei blinzi, cd aceia vor moqteni p[-

Iar
cintim !ie: Aliluia.

de

este altd zi:

Cel ce egti minunat intru Sfinfi, pe noi cei ce-ti

dneptate,

Fericili sint cei ce fl5.minzesc gi insetogeazX de c[ aceia se vor situra. Fericifi stnt cei milostivi, c[ aceia se vor milui.

Ferici{i sint cei curafi cu inima, c5. aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericifi sint fS.c5torii cle pace, c[ aceia fiii lui Durnnezeu se vof chema. Fericifi sint cei prigonifi pentru dreptate, c[ acetrora este impdr[{ia cerurilor. Ferici{i rrefi fi, cind v5" vor ociri pe voi qi vX vor prigoni, qi vor zice tot cuvintul rdu impotriva voastr5, minfind pentru mine. Bucurafi-r,[ gi vi veseli{i, c[ plata voastrX multi esie in ceruri. Mdrire . . . (Stihira glasului de rind, sau a sdrbStorii de la cintarea (peasna) 6. 9i acum . . . Stihira de la cintarea (peasna) 6, (Yezi in carte, la sfirgitul fiecdrui glas). Se face iegirea micd (vohodul). Prcotul: Infelepciune, drep{i. Strana: Venifi sd ne inchin[m ;i sh cldem la FXristos. Mintuiegte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu . . .
De cste Duminici:

J .l

I
t,

Dupd tropare gi condace, zice preotul: Cd sfint egti Dumnezeul nostru . . Strana: Amin si cintii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f[r[ de moarte_miluiegtg;ne pe noi (de trei ori). Mirire Tat[lui gi Fiului'gi Sfintului Duh. Si acu,mn $r pururea gi in vecii vecilor, Amin. Sfinte f[rI de moarte, miluiegte-ne pe Puternic: Sfinte Durnnezeu,le, Sfinte Sfir.rte fdrI de moarte, miluiegfe-ne pe noi. .^*.L? )ui LazAr,Domnului, la Botezul Domnului, in JrmData |ia.gterea in Sirnbrta cea mare, ra pasti. in inlLgugu Saptimind cea luniinatl Ei in Duminiia'Rr.u_ liilor, in loc dc Sfintc Dunrnezerile,se c?nti Cifi in Hristos v-ati botezat, in Ftrristos v-afi gi tmbrdcat, Aliluia (dc lrci ori't. Miiriic... $i acuill .. ln Hristos v-afi gi imbr[cat, Arliluia. Cifi_ !1 Hristos v-afi bote zat, in Hristos v-afi gi brd,cat, Aliluia. La Indl{arca cin:lirr-i t.s11gi la Dunrinica a treia din Posiul cel marc se cin{il: Crucii Tale ne inchin6m stdpine, gi Sfint5 Invierea Ta o cint6m qi o mdrim (de trei ori).
.

Mdrire... Si acum..

fie:

Cel ce ai inviat din mor{i, pe noi cei ce-{i cint5m Aliluia.


f

li sf!1t[ invierea Ta o cintim qi o mirim. Crucii Tale ne inchindm Stdpini, gi sfinti lnvienea ta o cintinr pi o mHrim. Preotul: Sa luam aminte. pace tuturor. Stratra: $i duhului tEu.

RINDUIAT,A SI.II\TEI LITURGTIII

RINDUIAI-A SI1INTEI LITURGHII

tol

...citire.

Prochintenul Prcolttl : Intelepciune. Strana: Din cartea cea cdtre... a Sfintului Apos-

Stratia: $i duhului tau. Aliluia. (de trei ori). Preott-ti: Tntelepciune, drep{i, sd ascultdm Sfinta Evangheiie ! Pace tuturor ! strana: si duhului tiiu. Preotr-rl: Din Sfinta Evanghelie de la . . . citire. Strana: Mirire Jie Doarnne, mirire Jie. Preotul: Sd luim aminte' Se citeqte Sfinta Evangheiie.

SI luim aiminte. So citergte Apostolul. La sfirqitul Apostolrrlui Prcolul: Pace tie.

Prcotul:

intru irnplr[{ia

IJerLri'icul la I-iturghia inainte cum puterile ceregti impreuni cu noi nevdzut slujesc, c[ iati intri Implratul miririi, iati jertfa cea de taini sivirgit[ se inconjurd. Cu credinld gi c" 'celei dragoste :.q- nS apropiem, ca si fim pdrta;i viefii veqnice, Aliluia. HerLrvicul in .Joi:r Marr:. f inei Tale*xcelei de tainX"-Yastlzi Fiul lui Dumnezeu \., rx-,r^^ m6. --:-^^a^ pirtag primegte, c[ nu voi spune Taina Ta vrdjmagilor T[i, nici sXrutare ifi voi da ca luda, ci ca silor Tii. sliutare tilharul m[ mirturisesc fie: pomenegte-mi, Doamne,

rI r

Ta.

Strana: Marire fie, Doamne, Mirire fie ! Preotul: Ectenia: Si zicem toti din tot sufletul ... cu ecfonisul: Ci milostiv qi iubitor de oameni Dumnezeu
eqti

Simbata se zice ectenia pentru cei mor{i: Miluiegte-ne pe noi Dumnezeule " . . Dupa care preotul zice ectenia pentru cei chema{i: Ruga{i-va cei chema{i Domnului . .
.

Preotul: Si. plinim rugiciunile noastre Domnului... cu ecfotiisul: Cu indurlrile unuia ndscut Fiu-

Heruvicul in Simblta c(.zr mare cu .$, tacl tot v Xcutremur trupul omenesc, qi s6 steasinefricd si cu si nirnic pimintdsc intru sd. nu .ug.ete, ci Impiratut imperitiloi 9i-tio-nur domniror vine r. junghie gi sd se dea mincare credinciogilor. $i :_1 merg inaintea acestuia cetele ingeregti, impreunfl cu toatl- Inc_epitoria gi Stipinirea, Heruvimii, iei cu ochi fllti gi Serafimii cei cu cite gase aripi, care igi acopir fefele qi strigi cintare: Aliluii, atiluii,'aliluia.

IuiTdu...

Domnului sd ne ruglru. " . dupd ecfotrisul . - . Ca sub stdpinirea Ta totdeauna liiud pdzi\i . . Strana: Amin ;i apoi: l\T oi, care pe Heruvirni cu tain[ inchipuirn, gi fhcir I toarei de viafl Treimi, intreit sfint[ cintare aducern, toatd grija cea lurneasc[ s[ o tlepidim. Ca pe lmpiratul tuturor si-l primim, pe cel nevilzut, inconjurat de cetele ingereqti, Aliluia, Aliluia, Aliluia"
.

Cili sintefi chema{i ie;i!i

..

. iard gi iari cu pace

Strana: Amirr. . .

Preotul: Pace tuturor. Strana: gi duhului tdu. PreotLri: Sd ne iubim unii pe ca intr-un gind sd mhrturisim. Strana: Pe Tatdl, pe Fiul $i pe Sfintul Duh, mea cea de o fiinf5, gi nedespdrfl,tfi. Prqrtui: Ugile, ugile, cu in{elepciune sd luinr a_ minte. Strair;r: s;lLt ccl trrai lnarc.rosie;te rar, rdspicat:

Banille.aE-l
RTNDUIAI,A SFINI"EI LI'TUR(;I]II

RINDUIALA SFINTEI LITURGHII

Crezul

f v

zute gi nevdzute.

red intr-unul Dumnezeu, Tatdl atotfiitorul, fdcdtorul cerului qi al p[mintului, al tuturor ce'lor v6-

$i intr-unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul n5.scut, care din Tat5l s-a niscut mai inainte de to{i vecii. I-umind din luminl, Dumnezeu adevirat din Dumlezgu adevXrat, niscut iar nu ficut, cel de o fiinfl cu Tatdl, prin care toate s-au f5cut. Care, pentru noi oamenii ,gi pentru a noastr[ rnintuire, s-a pogorit din ceruri gi s-a intrupat de la Duhul Siint qi din Fecioara Maria $i s-a ficut om. $i s-a rdstignit pentru noi, in zilele lui Pon{iu Pilat, gi a pitimit gi s.a ingropat si a inviat a treia zi, dup[ Scripturi. $i s-a suit la ceruri gi gade de-a dreapta Tathlui" $i iarigi va s5. vie, cu mirire, s[ judece viii si rnona cdrui impdrilie nu va avea sfirqit. fii $i intru Duhul Sfint, Domnul de viafi fd.cltorun, care din TatXl purcede, cela ce impreunS. cu TatIl gi cu Fiul este inchinat si rnlrit, care a grdit prin prooroci. Intr-una sfinti, soborniceasc5. gi apostoleasc[ Biserici. Mirturisesc un botez, intru iertarea picatelor. Agtept invierea morfilor. $i viala veacului ce va sd fie. Amin. Preotul: Sa stlm bine, sd stim cu frici... Strana: Mila pdcii, jertfa laudei. Preotul: Darul Domnului nostrLr Iisus Hristos. . , Strana: gi cu duhul tdu. Preotul Sus sd avem inimile. Strana: Avem cdtre Domnul.

Preotul: Sa mulfumim Domnului. Strana: Cu vrednicie, ;i cu dreptate este a ne !mchina Tatilui gi Fiului gi Sfintului Duh, Treimei cel de o fiinfi gi nedesp[r{itd. Preotul: Cintare de biruin{d cintind . . . Strana: Sfint, Sfint, Sfint e Domnul Savaot, p[in este cerul si pdmintul de rnirirea Lui.Osana intru cei de sus. Bine este cuvintat ce,l ce vine intru numefle
Domnului. Osana, intru cei de sus. Preotul: Luali mincafi, acesta este trupui meu Strana: Amin. Preotul: Beli dintru acesta tofi Strana: Amin.

Preotul: Ale Tale dintru ale Tale, aducenr de toate qi pentru toate. Strana: Pe Tine Te lfludim, pe Tine Te binecuvintdm, !ie-!i mulfumim Doamne, si ne rugdrn f,ie, Duumnezeului nostru. Preotul: Mai ales pentru Preasfinta . . . Strana: Cuvine-se cu adevirat s[ te ferici,m pe tine Ndscdtoare de Dumnezeu, cea pururea fericiti, qi prea nevinovatd, qi maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti decit Heruvimii qi mai m[rit[ f6r[ de asemlnare decit Serafimii, care f6r5. stricEciune pe Dumnezeu-Cuvintul ai ndscut, pe tine cea cu adevdrat Nbsc6toare de Dumnezeu, te mdrirn.
Cuvine-se. zicem: J\ e tine se bucur[, ceea ce egti

La Liturghia Sfintului Vasile cel Mare in loc

de

de dar, toatd ingeresc Si neamul omenesc, ceea ce egti biseric[ sfinlitfl qi rai cuvint5.tor, lauda fecioriei, din care Dumnezeu s-a intrupat, gi prunc s-a fdcut, cel ce este mai inainte de veci, Dumnezeul nostru.

u fiptura; soborul

plini

LffuRAtnt
58
RINDUIALA SFINTEI LITURGHII RINDUIATA SFINTEI

LITURGHII

59

scaun l-a ficut gi pintecele tXu mai desfitat decit cerurile l-a lucrat. De tine se bucurX' ceea ce eqti plin[ de dar, toatfl ffiptura, mlrire fie. Preotul: Intii pomenegte Doamne. . . Strana: $i pe toti gi pe toate . . . Preotul: $i ne di noud . . . Strana:Amin.

Cf braful tiu

Preoiul: Sd luim aminte, Sfintele Sfinfilor. Strana: Unul sfint, unul Domn: Iisus Hristos, intru rn[rirea lui Dumnezeu-Tat[1. Amin.
PRICESNELE SAPTAMINII Duminica glas 8 Lf,udafirpe Domnul din ceruri, l5udali-l pe El intru cele inalte. Aliluia. Aliluia, Alliluia. Luni glas I Cel ce laci ingerii Tei Duhuri, 9i slugile Tale par[ de foc. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mar{i glas 2 Intru pomenire vegnic5. va fi dreptul. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Miercuri glas 6 P aharul mintuirii voi lua gi numele Domnului voi chema. Aliluia, Aliluia, A(iluia, Joi glas B I n tot p5.mintul a iepit vestirea lor, 9i la marginile lumii graiurile lor. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Vineri glas 2 Mintuire ai ficut in mijlocul p[mintului, Hristoase Dumnezeule. Aliluia. Aliluia, Aliluia.
Simbata glas 5 Bucurafi-vi dreptilor intru Domnul, celor drep{i cuvine lauda. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Priceasna in simbetele mortilor
se

La Liturghia Sfintr-rlui \/asile cel Mare


aceasta:

zic:c.ln si

e ardFtorul celor ceregti, pe tainicul Stipinului, pe sfetnicul cel luminat, cel din Cezareea cea din Capadochia, pe Marele Vasile cu toliii s[-l cinstim. Preotul: $i sd fie milele marelui Dumnezeu. . Strana: gi cu duhul tiu. Preotul: pe toti Sfin{ii pomenindu-i . . . $i ne invrednicegte pe noi Stdpine . . .
.

ricd.

Strana: cintd impreund cu to{i credincioqii rlin bise.


nu-

Ta, faci-se voia Ta, precum in cer aga gi pe pimint. Piinea noastri cea de toate zil.ele, di.-ne-o ngui astizi, gi ne iart[ nouX gre$elile noastre, precum !er![m qi nbi gregifilor noglri,'9i nu ne duce.pe n,oi in ispitl, ci ne mtntuieite de cbl rfiu. Preotul: Cd a Ta este impdrdfia . .

epti in ceruri, sfinteascX-se f atil _nostru, careimpirifia mele T5,u, vie

'

Strana: Amin. Preotul: pace tuturor. Strana: gi duhului tdu. Preotul: Capetele voastre Domnului sd le plecafi.

strana:

Preotul: Cu darul si cu fndurhrile . . . Strana: Amin.

fie

Doamne.

glas I Fericifi sint pe care i-ai ales gi i-ai primit Doamne, gi pomenirea lor din neam gi in neam. Aliluia, Aliluia' Aliluia.

Gcas
RINDUIT\LA SI.'INI'LI LII'UR(;I{II

RINDUIALA SI,-iNTEI LITURGHII

La Liturghia inainte sfinti,tl .,.. $ustafi gi vedefi c6 e bun Domnul, Aliluia, Aliluia, Aliluia. PRICESNELE LA PRAZNICE MARI

La injumdtalirea praznicului
Singerle meu,

Zis-a Do,mnul: Cel ce mflninc[ trupul meu gi bea intru mine petrece, gi eu intru el. Aliluia...

La NaEterea Domnului Izb[vire a trimis Domnuir poporurui sd,u. Ariruia, Aliluia, Aliluia. La Botezul Domnului
Ardtatu-s-a darur cer mintuitor tuturor oarneniror. Ali'luia, Aliluia, Aliluia.

de trimbifi. Aliluia. . .

La Indl{area Domnului Suitu-s-a Dumnezeu intru strigare, Domnul in glas

La Sfinta Treime (Rusalii) Duhul Tdu cel bun md va povifui la pbmintul dreptdfii. Aliluia. . .
La Schimbarea la Fati Doamne lntru trumina fe{ii Tale vom umbla, si intru numele T[u ne vom bucura in veci. Aliluia. . . '

La
Ales-a Domnul

Bunavestire

fion-ql, gi l-a prirnit intru mosteni_ rea Sa. Aliluia, Aliluia, Aliluia. La invierea lui l-azhr pruncilor gi a celor ce sug ai sdvirsit . ..Pit_gurileAIiluia, laudd. Aliluia, Aliiuia. La Duminica Floriilor Binecuvintat este cer ce vine intru numere Domnului. Aliluia. ..
La Joia cea mare Cinei Tale celei de tain5 . . . , Alilr,ria. . . La Simbata cea mare Sculatu-s-a Domnur ca din somn gi a inviar, rnintuindu-ne pe noi. Aliluia. . .

chema. Atriluia. . .

I-a Adormirea qi Naltcrea Ndscitoarei de Durnne,zeu ;i l:r Intirnpinarea Domnului Paharul rnintr"ririi voi luzr si numele Dornnului voi
Cruci Insemnatu-s-a peste noi lurnina tefii Tale Doamne. Dupd priceasnd

La Inil{area cinstitei

La

PaEti

Preotul: Cu fricd de Dumnezeli. cu credin!a LLI dragoste sd vi apropiafi. Strana: Binecuvintat este cel ce vine intru numele Dornnului, Dumnezeu este Domnul gi s-a ardtat nou[.
binecuvinteaza mogtenirca Ta.

. ^9r1 trupul lui Hristrs vd, cunrineca{i gi cri' izvorul cel firX de moarte gustafi. Aliluia. . . La Dunrinica Tornii
Laud5, Ierusalinre, pe Domnul, pe Dumnezeul,tdu, Sioane. Alituia. . .

Preotul: l4.ipiui,r*ie l)urrnezeule rroporul

TIu

si

Strana: Vilzut-am lumina cea aclevdrat6, Iuat_am {uhuyf cel ceresc, aflat-am credinfa cea adevXrati, nedesp6r{itei Treimi inchinindu-"*, .d aceasta ne-a rnlntuit pe noi.

r.nT'llGca
I

62

RINDUIALA SI,'INTEI

LITURGHII

cuvintat. . . si rle
cintS:

IarI la I-itirrghia

inaini"e sfintitii, in ioc de BineYd.zut-am lumina cea adevdratd, se

vecilor.

Bine voi cuvinta pe Dornnul in toat[ vremea, pururea lauda Lui in gura mea. Piinea cea cereascd gi paharul viefii, gustafi qi vedefi c[ e bun Domnul. Aliluia. (clc trc.i oril. Prt'rrtul: Totdeauna, acum Ei pururea gi in vecii

TN DUll1INICILE OC'TOIHULI"J I

Strana. Amin. .94..r._g*ple gurile noastre de lauda, Ta, Doamne, ca sd. lludlrn mirirea Ta, ci. ne-ai invrednicit pe noi :e ng impirtlgim cu sfintele, dumnezeiegtile, nimuritoarele, preacuratele Ei de viafi f[c[toaret'e Tale Taine. Intiregte-ne pe noi intru sfinlbnia Ta, toatd ziua sh ne invdfdm dreptatea Ta. Aliluia. (de trei ori). In Joia cea llare, in ioc de: Sd se umple gurile noastre... cintiur: Cinei Tale celei de taind (cu Aliluia). - . Pleotul: Drepf i, primind dumnezeieEtile . . . , cu ec_ tonisul: Cd Tu egti sfinfirea noastri . . . Strana; Amin. PreoiLrl: Cu pace sd ieqirn. Strana: Intru numele Domnului. Preotul: I)omnului sd ne rugim. Sirana: Doamne rmiluiegte-ne. Preotul: Rugdciunea anrvonrrlui: Cel ce binecu_ vintezi pe cei ce bine Te cuvinteazd,, Doamne. . Strana: Fie numele Domnului binecuvintat de acum gi pini in veac (de trei ori).
.

Glasul I Simbdta seara la lJoanrne strigat-am:

p ugdciunile noastre cele de seara primegte-le, r\ Sfinte Doamne, gi ne d[ noud iertare p[catelor, ci Tu insufi eoti Cel ce ai aritat in lume Invierea.
nconjurafi, popoare, Sionul, giJ cuprindefi pe dinsul Ei da{i mlrire intrinsul celui ce a inviat din morfi,, c[ acesta este Dumnezeul nostru, care ne-a mintuit pe noi de f[rldelegile noastre. 17enifi, popoarelor, si cintim gi si ne inchinlm V lui Hristos, mlrind Invierea Lui cea din morfi, cd. acela este Dumnezeul nostru, care a mintuit lumea de inqeliciunea vr[jmagului. lTeselifi-vi, ceruri, trimbifafi temeliile p[mintului, Y munfilor, strigafi veselie, c[ iati Emanuil picatele noastre pe cruce le-a pironit; gi cel ce d[ viaffi, moartea a omorit, pe Adarn inviinduJ, ca un iubitor de oameni. p e Cel ce cu trupul, de voip, pentru noi s-a rXst tignit, a pltimit gi s-a ingropat gi a inviat din morfi; s[-l ldud[m grlind: intlregte Biserica Ta intru dreapta credin{X, Hristoase, gi impacfl viala noastr5., ca un bun qi iubitor de oameni. q' tind inaintea mormintului T5u celui primitor de viaD f[, noi, nevrednicii, cintare de mlrire aducem milostivirii Tale celei negr[ite, Hristoase Dumnezeul nostru;

1 r

Otpustul

GuaS
64 ca
cE cruce gi-moarte ai
GLASUL
1

GLASUL

65

primit, Cela ce egti fdr5, phcat, s[ ddruiegti rumii invierea, ca un irinitoi a.de oJrn.ni. f[r6 de inceput impreuni cu Tatil f uvintului celuivegnic, care gi impreund din pintecele Fecioarei -. s-a ndscut in crrip minunat, ;i cruce gi moarte Dentru rroi de voie a luat gi a inviat'intru mrrire,,a-i Jintegn'dind: D[titorule de via{d, Doarnne, merire 1i",-tVti"tuitorul sufletelor noastre.

Stih: De aceea lumea e

tare,

nu se va cldti.

tit: gi sufletele drepfilor, primindu-te, i-aus-a am[bucurat.

de oameni. Pe Tine iadul intimpinindu-tJ jos,

T *parat.fiind cerului qii pdmintului, Cel ce egti necuprins, de bun[ voie te-ai riatignit, din iubire

Mdrire... gi acunt... dogmatica glasului:


cea ce este mdrirea er toatd lumea, care din oameni a rdsdrit gi pe Stlpinul a nlscut, usa cea ceneasc5", pe Fecioara Maria s[ o liudrm, cl'tirei-letor ter.{ fe trup .gi podoaba credinciogilor; cd u..uJu ._" :lliu1t..g"r $r. biseric5. Durnnezeirii..Aceasta peretele cel {trn niijloc.al vrajbei l-a stricat, pace a adus Si imp[15_ ire- a ceschis. pe aceasta deci avind-o intdrire a cretl*t*i, apdrdtor avem pe Domnul Cel .u u-u rrlscut
ctrintrinsa.

pe r

tru lungime de zile.

{dam, vizindu-te intru cele mai dedesubt, s-a ridicat. O minune! Cum a gustat moarte Viala tuturor! Ci pr.cum a voit a luminat lumea, care strigi gi griiegte: Cel ce ai inviat din morfi, Doamne, merire liel Stih: Casei Tale se cuvine sfin{enie, Doamne, in_

emeile cele purtitoare de mir, miresme aducind c,u sirguin{[ gi cu tinguire,'la groapa Ta au ajuns $r, nealttnd preacurat trupul T6u dar aflind de la in_ ger.acea noui gi-preamlrit5 minune, au zis Apostolilor: Inviat-a Domnul, d[ruind lumii mare mili. Mdrire stihira Ndscdioarei cle $i acuul
I
{

p ,-

Dumnezeu.

oameni.

lndrdznepte dar, indrdzneste, poporul lui Dumne_ zeu, ca Acela va birui pc vr5jmasul, ca un iubitor r.ie

I I
I

Stihirile stihoavnei patirna Ta, f uqi cu.invl'ereaHrlstoase, din patimi ne_ai slobozit Ta, din stricEiiun* ne_arn mintuit; ^rioarnne, mdrire f,ie.

Stih: Domnul impara{eEte e in-ibricat cu slava. I-mbrlcat e Domnul cu slavl'Ei ;i incins il p;ierrc;' S d miinile sd -f[ptura, cerurile sd se veseleascd, \-r6s ;e^.b.qcur.g bat[ neamurile cu veselie, c[ Flris_ tos, Mintuitorul .nostru, a pinonit pe .ru.u' pa*tuf* Tii,rj.^^?i,=o-rnorind moartea, ne_a ddruit uilie,- pu '-\cam cer cdzut cu tot neam*r inviindu-r, ca un iubitor
cle oarneni.

s-a tmplinit proorocia Isaiei, cd fecioar[ ai ndscut, gi dupd nastere ca gi mai inainte de nas_ tere ai rimas, cd Dumnezeu era ci:l ce s-a ndscut. peritru gc.eas.{a gi.firea a.innoit-o. O, Maica lui Dumnezeul rugaciunile robilor tdi ce se aduc in biserici nu le trece cu. vederea! Ci, ca-ceea ce ai purtat in brafele tale pe cel indurat, milostivegte-te spre robii tdi gill roage s[ mintuiasc[ sufletele noastre.T r

ati

Troparul Invierii p iatra fiind peceiluit[ de iudei gi ostagii strijuind preacurat trupul Tdu, inviat_ai a treia zi, Mintuitorule, ddruind lumii viaf6. pentru aceasta, puterile cerurilor strigau Jie, dlt[torule de viafx: Mxiire tnvierii Tale, Hristoase, mdrire impdriliei Tal.; mirire purt6rii Tale de grijd, unule iubitorule de oameni.

GuaS
GLASUL
1

r
T

GLASUL

67

[) unt nczt-:

avriil zicindu-fi fie, Fecioari: ,,Bucur[-te !,, deo_ .dat[ gu glasul s-a intrupat Stlpinut tuturor, rytru tine, chivotul cel sfint, pi.cum i zis dreptul David. Ardtatu-te-ai mai desfltatr decit cerurile, -ieea ai purtat pe ficitorul tiu. Mirire Celui ce s-a ,eter_ 9eluit -lntr' .tine; mirire celui ce s-a nIscut din tini; mdrire celui ce ne-a slobozit pe noi prin naqterea ta !
Dt

ittI

..,\

D tA,lt

\[].\T,,\

La
Prirlrrl

LJtrerrie
0(.
1

ffiormintul Tdu, Mintuitorule, ostagii strdjuindu-|, t'* mortii s-au flcut de strillucirea ingerului r arItat, ."r. u vestit femeilor lnvierea. Fe Tine,ce s_a pier_
zdtarul striciciunii, te mirirn, ra Tine, cel ce ai inviat clin mormint, cidem, unule Dumnezeul nostru.

Pentru aceasta, mergind, au vestit ucenicilor Invierea. Hristos a pr[dat iadul, ca unul care e tare gi puternic; ;i p9 cei cflzuli pe tofi i-a ridicat, frica osindiiii dezlegind cu puterea crucii. Mdrire. . . p e-c-ruce te-ai pironit, Via{a gi intre morfi r fiind socotit Tu, Domnultuturor, de moarte, cel fIrI inviat-ai a treia zi, Mintuitorule, Sir ai scos pe Adam din striclciune. Pentru aceasta puterile ceregti strigau !ie, ditfltorule de via![: Mlrire patimilor Tale, nristoase, M[rire lnvierii Tale; M[rire smereniei Tale, unule iubitorule de oameni.

AI doilea rirrrl de serlelne ffiironosilele, minecind, au venit la mormint gi, verv-L dere ingereasc[ v[zind, s-au cutremurat.' Mormintul a strilucit viafd, minunea le-a spdimintat pe ele.

Mirire . .

',r

cle oameni.

stdpinirea morfii ai zdrobit cu moartea Ta, puiernice; cd' de Tine s-au cutremurat portarii iadurui: Tu impreun5, ai ridicat pe morfii .ef din veac, iu-rn iubitor

pe c1u.ce te-ai pironit in morr mint te-l! pus ca unde voie, indurate;de via![; mort, dItfltorule

dez.nddijduiri- a gregelilor gi nechzirilor, cd tu egti izbiluirea p[cXtogilor, ajutdtoare gi rnijlocitoare tare'gi rniluieqte pe robii tii.
i) irpir'I'rlplrr'-rle

$i acum... ffiarie, ceea ce eqti cinstit ldcag al St[pinului, ridi*': .94:n9 pe noi cei chzuli in pr[pastia cumplitei . 'a

Ipacoirrl

$i acum..

. Ib.uil{a tilharuluia raiul a dobindit , iard, plingerea mironosifelor bucurie vestit, ci ai inviat, ilrisToase
Dumnezeule, clXruind lumii mare mit6.

"

'

care cu adevirat gi dup[ nagtere te-ai ariltat fecioarx. Noi, picitogii, pe'tine-te Svgr ajutitoare; pe tine te-am agonisit ririntuire intru r'spite, singura cea cu totul firl piihane.

Mui:u lu.i Dumn-ezeu te;tim pe tine tofi cei ce aler-'- gam ta a..la bundtate,

Prirrrrrl rincl de antifoane. Qnd sint in necazuri, auzi durerile mele, Doamne, cdtre Tine strig. Pustnicilor celor ce sint departe de lumea cea deqarti, neincetati Ie este dorirea dupd Dumnezeu.

MXrire... $i acum...
Sfintului Duh cinste gi mirire impreunl se cuvine, precum Tatilui gi Fiului. Pentru aceasta s[ cint[m, o stilpinire a Treimii.

GLASUL I

Al doilea rind de antifoane


L,a munlii legilor Tale m-ai inirlfat; cu fapte bune Ir-lrnineaz6-mi, Du,mnezeule, ca sl te laud pe Tine.

Firea o.meneasc5. te laud[ ca pe un Dumn ezeu, iar moartea a pierit. Adam d[nfuiegte, St[pine, iar Eva, acum slobozitd, din legdturi, se bucurd. strigind: ,,Tu esti, Hristoase, Cela ce ai dat tuturor invfurea,,.
Icosul _QI^l6uddm ca pe Dumn ezeul cel atotputernic pe rJ Cel ce a invi at a treia zi 9i por{il6 iadului - a zdrobit iar pe cei morfi de demult i-a lnviat. mironosilelor ar5.tindu-se precum bine a voit; care intii acelora le-a zis: ,,bucurati-vd", iar Apostolilor bucurie

I r rire, qi luTnea impreun[ ai inviat.

Condacul, dupi cintarea $asea nviat-ai din mormint, ca un Dumnezeu, intru

mH._

Cu mina Ta cea dreapt[ luindu-m[ Tu, Cuvintule, pflzegte-mX, fereqte-m[, cr s[ nu mi ardi focul phcatului.

Mirire... Si acum...
Prin Slintul Duh toat[ fdptura se innoieste, iar[gi intorcindu-se la starea cea dintii, ci intocmai puternic este cu Tatil si cu Cuvintul.

nului", veselitu-mi-s-a duhul gi se bucurd iniina. In casa lui David fricl mare va fi: cd acolo scaunele punindu-se, se vor judeca toate serninfiile gi limbile p[mintului.

Al treilea rind de antifoane De cei ce mi-au zis: ,,S[ mergem in curfile

Dom-

le-a vestit ca un singur d[titor de vialh. Drept aceea, femeile cu credin{i au binevestit ucenicilor jemne de biruinfd.. Iadul genle, moartea se tinguiegte, iar lumea se -veselegte gi tofi impreuni se buiurd, ci tuturor, Hristoase, le dai invierea.

Mdlire... $i acurt...
Sfintului Duh se cuvine sd"-i aducem cinste, inchinare, mdrire gi putere, precum se cuvine Tatltui si Fiului; ci Treimea este una in fire, iar nu in fefe.

,L

Prochimenirl Acum te voi scula, zice Domnul, te voi pune intru mintuire; indrflzni-vei intru El. Stihul

Cuvintele Domnului, cuvinte curate Apoi: Toata suflarea sI laude pe Domnul . . .

morti, impac[ viafa noastrd, Doamne, ca un atotputernic. ce iadul f elvierea Ta, ai prddat $i pe om l-ai inviat cu {nHristoase, invrednicegte-ne pe noi ctr . -iniml curatd. s5. cintim gi s[ te m[rim. Qmerenia Ta cea cu dumnezeiascX cuviintd. rnd- rind-o, te lduddm pe Tine, Hristoase. Ndscutu_ te-ai din Fecioar[ qi _nedespirfit ai fost de TatIl; pH_ timit-ai ca un om g^i de bunr voie ai rlbdat ristignfne; inviat-ai din mormint, ca dintr-o cdmar5 iegind, "ca s[ mintuiegtir lumea. Doamne, mirire fie!

STIHIRILE DE LAUDA dudflm, Hristoase, patima Ta cea mintuitoare mirim lnvierea Ta. , 1n"l ce rdstignire ai rdbdat gi moartea ai c[lcat

si
gi

\., ai inviat din

GuaS
GLASUL
1

GLASUL

7l

f ind te-ai pironit pe lemnul crucii, atunci s-a omo\/ rit st[pinirea vr[jmaqului; fdptura s-a cldtit de frica Ta ;i iadul s-a pridat cu puterea Ta; pe morfi

mii mare mil6. 1p anelor celor dumnezeiegti ale patimilor Tale ne I\ inchinim, Hristoase Dumnezeule, gi pream[ritei jertfe celei din Sion, care s-a flcut la sfirqitul veacuIui, cu dumnezeiascd aritare. C[ pe cei ce dormiau intru intuneric i-a luminat Soarele drept[fii, ducindu-i la strdlucirea cea neinseratd; Doamne, m[rire fie.
ubitorilor de tulburare, farisei ;i c5.rturari, ascultafi: Unde sint cei ce veniser[ la Pilat? Sd spuni ostagii care strdjuiau: Unde sint pecelile mormintirluii Unde a fost mutat Cel ingropat? Unde a fost vindut Cerl nevindut? Cum s-a furat Vi'stierul? Pentru ce clevetifi Invierea Mintuitorului, cilcdtorilor de lege? 1 nviat-a Cel slobod intre morti, gi a dlruit lumii

din morminte i-ai inviat gi tilharului raiul i-ai deschis, Hristoase, Dumnezeul nostru, mlrire fie! r1 inguindu-se cinstitele temei, de grab au ajuns la r mormintul T[u qi au aflat mormintul deschis, gi, aflind de la inger acea nou5. gi preamdrit[ minune, au vestit Apostolilor c5. a,'inviat Domnul, diruind lu-

nchinu-mi patimilor Tale, mlresc gi lnvierea; impreunS. cu Adam gi cu tilharul, cu glas luminat strig !ie: Pomenegte-md., Doamne, cind vei veni intru impirilia Ta! in |Q r L istignitu-te-ai, Cel ce egti fXr[ de p[cat, 9i ca mormint ai fost aqezat de voie. Ci ai inviat

f r

implrifia Ta!

un Dumnezeu, impreund cu Tine ridicind pe Adam, care striga: Pomenegte-md, Doamne, cind vei veni intru
,,

Dumnezeule. ai inviat pe cei din Adam, care Fomenegte-ne cind vei veni intru impirdlia Ta.

Ta cea trupeasc5. cu B1'"';l ridicat-o qi impreundInvierea cea de a treia cu Adam, Hristoase

strig[:

,f r

neafd, qi in ve;minte albe au aflat pe inger gezind, ,care a strigat: Ce ciutafi? Inviat-a Hristos; nu ,mai plirigefi de acum!

: I) urtdtoarele de mir venit-au ptingind la mormintul r TIu, Hristoase Dumnezeule, foarte de dimi-

-L

mare nrili.

Mdrire. . . stihira liv;inrgtrlllt'i" $i acum . . . Prea binecuvintatd egti Nlscdtoare de Dumnezeu, [)o-rolggia rtrrlt'r) ;i trgpurtrl: Astdzi
m?ntuirea . . .

s-au inchinat '[ie; pe aceqtia i-ai gi trimis sI le inve{e gi s[ le boteze pe dinsele. Mdrire

A p::tfl le-ai jg:Ei.r venind la munte in locul unde l ii' rinduit lor. Mintuitoru'le, vXzindu-te,
i',

la neamuri

atilui s[ ne inchindm $i pe Fiul si-l preamirim $ipe Sfintul Duh toti dimpreuni si-l liudim, strigind gi griind: Prea Sfint[ Treirne, mintuieqte-ne
pe noi!

fr

La Sfinta
St

llitunghie

ilririli' [;r'r'i,-'iri i,,r' F rin mincare a scos vr5.jmagul pe Adam din rai, r iar prin cruce Hristos a adus intrinsul pe tilharul, care striga: Pomenegte-mfl, Doamne, cind vei veni intru impir[fia Ta!

nou5. indurXrile Tale, bunule, ca s[ te mflrim pe Tine, cel ce ne-ai rlsXrit noud din mormint.

p intru rugiciune, poporul . e_Maic3- Ta aducePentru rugXciunile i,- dX-ne tiu, Hristoase. fie,

$i acum... stiirira

Nirsriitoalei

GuaS
GLASUL

73

GLASUL AL z-LEA
Simbit[ seara Stihiri la Doamne strigat-arn elui mai inainte de veci din Tatil ndscut, lui Dumneze'u Cuvintul, celui intrupat din Fecioara Maria, venitir s5. ne inchin[m; c[ ristignire ribdind,

eschisu:s-ll -Ji_e,_Dgamne, cu frici, porfile morfii, gi portarii iadului, vlzindu-te, s-au spiimintat; c[ por{ile cele de arami. le-ai sf[rimat Si incuietorile 'noi cele de fier le-ai zdrobit gi ne-ai scos pe din intuneric gi din umbra morfii gi ai rupt legflturite noastre. f intare de mintuire cintind, din guri glas sI inil- {im. Venifi tofi in casa Domnului, si cidern grdind: Cel ce pe lemn te-ai r[stignit gi din morli ai inviat gi egti in sinurile Tatilui, curdleqte picatele

noastre.

ingropdrii s-a dat, precum insugi a voit; qi inviind din morfi, m-a mintuit pe mine, omul cel rdtlcit.

celei de a treia zi!

f{ ristos, .Mintuitorul nostru, pironindu-se pe cruce, ^*.- a rupt zapisul cel ce era asupra noastrh, gi stI_ pinirea morlii a stricat. Sr ne incirinim tnvilrii Lui
C v
u

dogmatica glasului. umbra fI recut-a n-a legii gi darul a venit; cl precurn rugul ars fiind aprins, aqa fecioar5. ai niscut gi fecioari ai rd,rnas. In locul stilpului de foc a rhsdrit soarele dreptlfii, in Iocul lui Moisi, Hristos, mintuirea sufletelor noastre.

Mdrire...$iacum

Stihirile stihoavnei
nvierea Ta, Hristoase, Mintuitorule, toat5. lumea a luminat gi a chemat f[ptura Ta. lntru tot puternice Doamne, mdrire fie!

-Arhanghelii s[ cint[m lnvierea lui Hristos; c6 Acesta este izbS.vitorul qi mintuitorul sufletelor noastre gi intru rn[rire infricoqdtoare iardgi va sd vin[, intnu putere tare sE judece lumea pe care a zidit-o. Tine Stipinul, Pe gropat, ingerul cel ce te-ai rflstignit 9i te-ai inte-a propovXduit gi a zis femeilor: Venifi de vede{i unde a zilcut Domnul; c6, a inviat, precum a zis, ca un Atotputernic. pentru aceasta ne inchindrn, lie unuia f[r[ de moarte, d5t[torule de viafi, Hristoase, miluie,qte-ne pe noi. crucea Ta ai f ucu ingroparea stricat blestemul cel de pe lemn, Ta ai omorit stipinia mbrfii, iar Y cu Invierea Ta ai luminat neamuil ominesc. peritru aceasta strigim fie: F[c[torule de bine, Hristoase, Dumnezeul nostru, mirire Tie!

J r

Stih: Domnul impdra{eEte gi e imbrdcat cu slavd. Imbrdcat e Domnul cu slavd gi.incins cu puterea. p rin lemn, Mintuitorule, ai stricat blestemul lernnului; puterea morfii cu ingroparea Ta ai onnorit gi ai luminat neaniul nostru cu fnvierea Ta. pentru aceasta striglm !ie: Dititorule de vialX, Hristoase, Dumnezeul nostru, mflrire Tie! Stih: De aceea lumea e tare $i nu se va pe-cruce arltindu-te pironit Hristoase, ai schimbat r frumusefea flpturilor ;i ostagii f[r6 omenie ar6tin-du-se, cu sulifa coasta Ta au impuns-o, iar cei firfidelege au cerut sH. pecetluiasc5. mormintul, neqtiind puterea Ta. Ci, pentru indurarea milostivirilor' Tale.- ai

LA
/n

5T
GLASUL
2

GLASUL

75

rindu-te ca un puternic, pe cei ce agteptiu acolo veniiea Ta i-ai rdpit ca dintr-o min5. puternicd, qi raiul - in locul iadului le-ai dlruit. Pentru aceasta qi nou[, celor ce mirim Invierea Ta cea de a treia zi, diruiegte-ne curdlire p[catelor si mare mil6. Mdrire... $i acum... stihira Nisciiioart:i. i n , minune mai nou[ decit toate minunile cele de \'' demult! C5. cine a cunoscut maic6 s[ fi ndscut firi de birbat, gi s[ poarte in brafe pe cel ce cuprinde toat[ fiptura? A lui Dumnezeu este voia, Acelui ce s-a nlscut, pe care ca'pe uo pruflc, Prea Curat[, in brafele tale purtindu-|, ;i indrdzneald. de maic[ cltre dinsul dobindind, nu inceta a-l ruga pentru cei ce te cinstesc, ca s[ miluiascX ;i s5. mintuiascX sufletele noastre. I)Lryrli aceasta: Acum slobozeEte. . . , Sfinte Dumnezeule. . ., Prea Sfintd Treime. . . Tatil nostru . . , Apoi:

primit ingropare gi a treia zi ai inviat; Doamne*;m rire fie! Stilr: Casei Tale se cuvine sfinfenie Doamne, intru lungime de zile. f1 Stitorule !'r de bun[ de viafi, Hristoase, suferit-ai patim[ voie pentru cei morfi, gi, in iad pogo-

maicH. te-ai cunoscut, nlscind pe Dumnezeu cel adevdrat, pe care roag5.-l s5. mintuiasc[ sufletele noastre.

Lltmeazl troparele
DIJ,\,I Il'j

0tltustLrI

ICA D IMI NF|ATA La Utrenie


cle

Prinrr-rl rincl

osif cel cu bun chip de pe lemn luind preacurat trupul TXu, crr giulgi curat infXgurindu-l qi cu miresme in motmint nou, ingropindu-|, l-a pus; ci a treia zi ai inviat, Doamne, d[ruind lumii mare mil6. Mdrire. . ,f nd ironosifele femei stind lingX mormint, ingetuil a ' rvr strigat: Femei, mirurile se cuvin morfilor, dar Hristos putrejunii s-a ardtat str[in. Ci striga{i: Inviat-a l)omnnl, dlruind lumii mare mil[!
.

I r f

: 'p r

Siacurn...

1'rollarrrl I ili'iclii C ilq te-ai pogorit la moarte, Cel ce egti viala cea = fir[ moarte, atunci iadul l-ai omorit cu strllucirea Dumnezeirii; iar cind ai inviat pe cei morfi din cele dedesubt, toate puterile ceregti au strigat: nltltorule de viafi, Hristoase Dumnezeul nostru, m[rire fie! Troprll'il1 Nilsr:;,ltoarei nlr Dlnllezctl oate tainele tale sint mai presus de cuget, toate sint preamirite, Nfiscltoare de Dumnezeui curdfia fiind pecetluiti gii fecioria pilzit[' cu adevirat

rea binecuvintati egti, Nlscdtoare de Dumnezerr, Fecioarli, pe tine te l[udlm, c[ prin crucea Fiului Tiu s-a surpat iadul gi moartea s-a omorit iar cei morfi am inviat Ei vietii ne-am invrednicit; raiul anr luat, desfitarea cea de demult. Pentru aceasta mulfumind, mXrim pe Hristos, Dumnezeul nostru, ca pe cel puternic ;i un'.rl mult indurat.
' ritril clc scrierlnc f) iatra mormintului neoprind a se pecetlui; piatra I creclinfii ai diruit-o tuturor cind ai inviat, Doantne, m[rire fie! ,. .i, , , Mirire. . f eata Ucenicilor Tli, impreun[ cu mironosifele se

Al

cioilea

bucurd. cu un glas, ci s[rbitoare impreunfl cu dinqii pr[znuim, intru mirirea gi cinstea lnvierii Tale,

lt".

Gua%
76

CI-ASUL

GLASUL
2

qi pentru dinsiii, Iubitorule de oameni, Doamne, porului TXu mare mil[.

di

po-

Mirire

$i

acurm. . .

iadul s-a robit. Adam s-a che'mat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a mintuit, moartea s-a omorit gi noi am inviat. Pentru aceasta, cintind, strigim: Binecuvintat egti Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce bine ai voit aqa, m5rire !ie! Dupd Troparele Invierii etc. urnreazl:

prea binecuvintatS. egti, Ndsc[toare de DumnezerT, r Fecioari, ci. prin Cel ce s-a intrupat din tine,

$i acum...

In Sfintul Duh este incepltoria viefii gi cinstea, cd toate cele zidite, ca un Durnnezeu ce'este, le int[regte, impreun[ le pizegte cu Tatil ;i cu Fiul.
Al treilea rind de antifoane Cei ce n[dijduiesc intru Domnul se aseamini muntelui celui sfint care nicidecum nu se vor cl[ti de

bintuielile lui Veliar. Cdtre firddelegi sd nu-qi tindl miinile lor cei ce viefuiesc dumnezeiegte, c5. nu va ldsa Hristos certirii partea lor.

Ipacoiul Dupi patiml mergind femeile la mormint ca sd ung5. trupul T[u, Hristoase Dumnezeule, v[zut-au ingerii in mormint gi s-au spXimintat, ci glas au auzit de la dinqii, cd a inviat Domnul, dlruind lurnii mare mil6.

infe,lepciunea; de aici vine darul Apostolilor, qi cu cununi se incununeazd, mucenicii, iar proorocii v5d.
ProchimenLrl
S

Mdrire... gi acum... Din Duhul Sfint izvordqte toatd

Primul rind de antifoane Spre cer ridic ochii inimii mele, la Tine, Mintuitorule; mintuiegte-mi cu strllucirea Ta. Miluiegte-ne pe noi, cei ce-!i gregim f,ie mult in tot ceasul, o, Hristosul meu, sir ne d[ dar ca mai inainte de sfirqit s[ ne pociim. Mdrire.... $i acum... Sfintului Duh a imp[r[!i se cuvine, a sfin{i gi a migca fiptura, c[ Dumnezeu este, de o fiin{[ cu Tat6l qi cu Cuvintul. Al doilea rind de antifoarte De n-ar fi Domnul intru noi, cine ar fi in stare a se plzi intreg fa![ de vr[jmagul, impreun[ gi de omul ucigag. Dinlilor lor nu da, Mintuitorule, pe robul t[u, c[ in chipu'[ leului se pornesc asupra mea vrdjmagii mei.

ai poruncit,

coal6-te Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca ce ;i adunare de popdare te va inconiura. Stihul

. . I)o_amne, Dumnezeul meu, intru Tine am nddbj_ drsit, izbdve;te-md de toli cei ce md prigonesc.
Apoi: Toati
suflarea sa laude pe Domnul . . .

Condacul (dupd cintarea Easea) Q culatu-tg-li {iq mormint, Mintuitorule,'spXimintat; v.. nice, gi iadul, vd,zind minunea, s-a Atotputermorfii s-au sculat gi fiptura, v6,zind, s-a bucurat de Tine; Adam impreunS. s-a veselit gi lumea, Mintuitorul rneu, te laudd pururea.

Gua%
78

GLASUL 2

GLASUL 2

ccls

mor{ii, Mintuiiorule, gi ai zdrobit porlile iadului, pe tofi impreuni inviindu-i. Mor{ii, vdzind minunea, s-au mirat, Cuvintule, gi toati zidirea se bucurS. impreunl de invierea Ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta tofi sl[vim qi liud[m smerenia Ta, Mintuitorule, gi lumea te laud[ pururea.
StiXririle cl.r lriLttlii

TUturor si viafa oamenilor. Tu ai pr[dat puterea

egti lumina celor intunecafi, Tu egti invierea tu-

fr

ard{i popoarelor lnvierea Ta cea din morfi, ca un iubitor


cle oameni.

oat[ suflarea gi toat[ flptura pe Tine te m[regte, Doamne, ci prin cruce moartea ai stdcat, ca sd

vegnicd ;si mare

lumii. ' j;;:l:1,%Ji1.il'lllm,3ifi _F1l$,lif ii";;li,''; qi m5rire, ca un Dumn&eu


minat toate marginile

noi, ribdat 9i in iad pini a treia zi a fost; gi sI se inchine lnvierii'Lui celef Ain morJi, prin care s-au lu-

cruce a

I \rdrsat-au mir cu racrimi ra mormintur r[u femeire bucurie gura lor, cind au grrit .1.,'a il"s,-i ijlflll|,f" lauOe $e nezeul neamurile gi popoarele pe Hristos Durnnostru, caie de bunfl
voie, pentru

mili.

stXpin, derdinJ

iilil"

i,T

i,iute

pdzit pe Piatra viefii? Sau pe cel ingropat s[-l dea, sau Celui ce a inviat si se inchine impreunl cu noi, zicind: Mlrire mulfimii indurdrilor Tale, Mintuitorul nostru, m[rire fie! plucurafi-v6, popoare, gi vi veselifi! Ingerul, care IJ ss4.. pe piatra mormintului, acela ne-a vestit noud, zicind: Hristos a inviat din morfi, Mintuitorul lumii, gi a umplut toate de buni mireasmi. Bucurafi-vd,
Flopoare, qi

qd spun[ strijuind, au - Lr pierdut iudeii: in ce chip ostagii,ce piatra n-a pe Impdratul? Pentru

:i:Trft

A inviat il"'^figl_fii"q?_isin d" iT Ei ilr;,;;;;'; $ I [:, Pu.T.i:.r..u, Tqlriri [. l. a. ii.,]rliur"' ul. iu deii oi,' g i',i"u' fi ;;'#;fr i: I ce a iti, :. ":-d"li, Celcdlcat moartea, ia, ir.amui;; ;;;;r:";;;i; Yr nocfirci*X r.nesfirgiti ii-a dflruit gi rnare mila. ----' vrrrvrrvev -r -^ lX---:r

flilul"aceasta 9i strijerii, Iar"* l" le-afi zis:. Spunefi_"ce riormind voi, au venit t:T".f^u':t^ p'. El. oui ;i;; uil *t*,"rnli :i:l_:ii_e_i 'icit; cunosc

?$-.uflul, mai mare de lege, pecefluind voi.pia_ tra, de-o :.1f:lloritor d"';;i;;'-"-Ti ;;#;;_

,.i;i'i"

iffi

il.:I:

il'

ili;:.;';

v[ veseli{i!

Mirire. . stiliril L:r'angircliei, gi acum . . Prea binecuvfntatd egti Niscdtoare de Durirnezeu . ., Doro" ioglzl lnltfe (1t:tu. 13i 5i troparui: Astdzi mintuirea
.

{ngerul a adus F-ecioarei, mai inainte de zimislirea r Ta Hristoase, vestea cea bun[, zicindu-i: ,,BucurX.-te". lnger inc[ qi la Invierea Ta piatra slivitului T[u morrnint a r[sturnat. Acela, adic[, in locul intristflrii semne de veselie a vestit, iar acesta in locul morlii pe Stipinurl dititorul de via!5 ne-a propov[duit. Pentru aceasta, strigd,m fie: F[cfltorule de bine al tuturor, Doamne, mlrire fie !

l-a Sfirrta Liturghie

' fi lasut tilharului \r Pomeneste-ne


lia Ta. (ltucea
-

aducem. lie gi striglm c[tre Tine: pe noi, Mintuitorule, intru impird_

r-

aducem Jie spre iertarea gregelilor, care pentru noi ai luat-o, Iubitorule de oimeni.

-n

GLASUL

nchindmu-ne ingroplrii Tale, St[pine, 9i Invierii' prin care din striciciune ai mintuit lumea, Iubitonule de oameni. f u moartea Ta, Doamne, s-a omorit moartea, ;i cu \' lnvierea Ta, Mintuitorule, lumea ai mintuit. f ei ce dormeau intru intuneric, vdzindu-te pe Tine, \/ Lumina, intru cele mai de jos ale iadului, Hristoase, au inviat. p e mironosife le-ai intimpinat, inviind din mormint, r- si ucenicilor le-ai zis s[ spunl lnvierea Ta'

f r

GLASUL AL 3-LEA
Simb{t[ seara Stihiri la Doamne strigat_am

M5rire. . . P e Tatll s[-l preamlrim, Fiului s[ i ne inchin5.m 'a to{i 9i pe Duhul Sfint cu credinf[ s[-l lflud6m. $i acum... p! ucurd-te, scaunul cel in chipul focului, bucurd'-te, l) Mireas5" nenuntitS., bucur[-te, Fecioarl, care ai nf,scut oamenilor pe Dumnezeul

u 9lucea Ta, Hristoase, Mintuitorule, puterea mor-

cintare

dut, iar neamul omenesc, prin credinll fiind mintuit,

veacul veacului.

toate cu 'invierea Ta, Doamne, Si s-a deschis; toat[ f[ptura, l[udindu-te, cintare f,ie totdeauna aduce. ffi dresc prrterea Tzrtilui ;i a Fiului rvr Duhului Sfint: Dumnezeirea cea gi laud st[pinia nedespirfitl 9! neziditd,, Treimea cea rle o fiint[, care imp6r6{e9te in

fie totdeauna aduce.

T uminatu-s-au 'l.raiuliarisi

rucii Tale celei cinstite ne inchinlm, Hristoase, gi invierea Ta o cinthm gi o mirim, c[ prin rana Ta noi to{i ne-am vindecat. 7 intdm pe Mintuitorul, care din Fecioara s-a in\-' trupat; cd pentru noi s-a ristignit gi a treia z! a inviat, diruindu-ne noud mare mili. f elor clin iad-, pogorindu-se, Hristos bine a vestit, \- zicind: Indrhzniti, acum am biruit. Eu sint Invierea; eu pe voi vd voi'scoate, sfdriminO po.tif * mor{ii. casa Ta, C "r_:., stlq cu nevrednicie indintru \/ clntare de searX indtlfim, preacinstitd strigind: adinc Hristoase Dunrnezeule, cer ." ui ruminat rurnea .i, in-

f \.,

LA5
GLASUL
3

F
GI-ASUL

g:

vierea Ta cea de a treia zi, scoate pe poporul Tdu din mina vrijmagilor Tii, iubitorule de oameni!

zeiegte-omeneascfl, cu totul cinstitfl! C6 ispiti. de bdrbat neluind, ceea ce egti cu totul f[r[ prihan[, ai ndscut fIr[ de tatd pe Fiul cu trup, pe Cel n[scut din Tatil mai inainte de veci fLr[ de mamd. Care nici cum n-a rdbdat schimbare, sau amestecare, sau despirfire; ci a pdzit intreagfl osebirea celor doufl firi. Pentru aceasta, Maic[ Fecioar[, St[pin6, pe acesta roagl-l sL mintuiascl sufletele celor ce cu dreapt[ credin{d te mXrturisesc pe tine, N5.scitoare de Dumnezeu.

Mdrire... $i acum... dogntatica (- u* sd nu ne mirlm de nagterea ta cea dumne-

mlrire fie! Mirire... $i acum... stihira Nisciitoarei cle Durnrrtzeu la Dumnezeiescul Duh, cu voia Tat[lui ai zd,_ f) emislit pe Fiul _: fdrd de mamd, lui Dumnezetr, pe cel ce este din Tatil, mai inainte de veci; ;i pentru noi, din- tine, _f[r[ de .tut3, cu trupul l-ai niscut $i prunc cu lapte l-ai hrlnit. pentru
acbasta nu inceta h-l'ruga sd se nrintuiascd sufletele noastre. Acum slobozeEte. . . Sfinte Dumnezeule Prea Sfinti Treime... Tatdl nostru...

inviind, impreun[ cu Tine ai inviat pe cei ce te-au cu_ noscut pe Tine Dumnezeu, gi lumea ai luminat; Doarnne,

,f a.sd. mintuieqti ditr moarte neamul nostru, Hris\-. toase, moarte ai- ribdat; $i a treia zi din mor{i

Stihirile Stiho:rvnei
ristoase, cela ce cu patima Ta ai intunecat soarele 'lnvierii gi cu lumina Tale ai luminat toate, prime;te cintarea noastrl cea de seara. iubitorule de oarneni!

Slilr: Domnul imparalegte Ei e imbrbcat cu podoabd. Imbrdcatu-s-a Do,mnul intru putere qi s-a Jncins.

catd. Pentru aceasta, mintuindu-ne din blestemul lui Adam , strigim: Atotputernice, Doamne, mdrire fie!

Ta cea de viafl luI nvierea toati lumea si' aditltoare, Doamne, astriminat chemat flptura cea

De aceea lumea e tare, si nu se va cldti. f) umnezeu neschimbat fiind, cu u te-ai schimbat. Pe Tine fipturatrupul p[timind, neribdind sd. te yaq4 rdstignit, de fric6" s-a clitit gi, suspinind, laud[ indelung6 ribdarea Ta. Dar, pogorindu-te in iad, a treia zi ai inviat, d5.ruind lurnii viali gi mare mili.

Siih:

^Domnul; cllcat-a cu moartea pe moarte; incepitor in_ 'ierii mortilor as-a fdcut; din pintecete iadului ne-a mintuit pe noi si dat lunrii mare rnili. Troltarul Nilscittoarei cic I)unrnc'zeLi e tine, ceea ce ai mijlocit mintuirea neamului nos_ f) tru, l[udXm, te N[scdtoare de Dumnezeu, Fe.. cioari, pentru c[ cu trupul cel luat din tine, Fiul t[u si Dumnezeul nostru, prin cruce rdbdind patimd, n.-u.i,i_ tuit pe noi din striclciune, ca un iubiior de oameni
IC,'\ I) IMI N L,AT;\ [-a tJtrenie Printr,rl rirrd dc serielric_, Podobie: De frurnuselea fecioriei tale ${ ristos din- morfi a inviat, incepdtura celor r I mifi. Cel mai intii nlscut deiit zidirea si ador_ fdci_ torul tuturor celor fdcute a innoit intru Sine firea cea
DL]MI
]Ti

e,

I g. veseleasci cele ceresti gi s[ se bucure ceie


pdm_integti, c5.

I l-()l)ill tll III\'t('i ii

a f[cut biruinf[ cu braful shu

Stih: Casei Talc se cuvine sfin{enie, Doamne, ?n, tru lungime de zile.

huaz E'
E4

GLASUL

GLASUL

85

stricati a neamului nostru. Nu irei mai stdpini de acum, rnoarte; c[ Stipinul tuturor a stricat puterea ta! Mdrire. . . trupul m.oarte gustind, Doamne, cu Invierea Ta ai tliat amlr[ciunea morfii iar pe om impotriva ei l-ai int[rit, nimicirea blestemului celui de demult aducind. Doantne, aplr[torul vielii noastre, rn[rire fie ! Si acum... e frumusefea fecioriei tale ;i de prea luminat[ curdlia ta, Gavriil, miiindu-se, a strigat lie Nisc6toare de Dumnezeu: Ce laud[ vrednic5. voi aduce

C,

cunoscut c5. se sldveqte in lume, prin nagterea ta, lucrarea cea una gi neamestecat[ a Treimii. Pentru aceasta, cu mulfumit[ iti strigflm: BucurS.-te ceea ce egti plinfi de dar! Binecuvintat esti Doamne. . . Ipacoiul

{ie? Ce te voi numi pe tine? Nu m5. pricep, ci md minurTez! Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit, strig fie: tsucuri.-te ceea ce egti plind de dar! de sedelne Podobie: De frumuselea fecioriei tale . . . ' n e neschimbarea Dumnezeirii Tale gi de patima Ta u cea de bunl voie, Doamne, spiimintindu-se intru sine, iadul s-a tinguit: M5. cutremur de statul cel nestricS.cios al trupului; vdd pe cel nev[zut, tainic luptindu-se cu mine! Pentru aceasta, rnintuiegte pe cei ce-{i strig[ Jie: Hristoase, mirire lnvierii Tale!

p[imintind cu vederea, rourind cu graiurile, ingerul, strf,lucind a zis mironositelor: Ce c[uta{i pe cel viu in mormint? Sculatu-s-a, deqertind mormintele. Cunoa;te{i neschimbat pe schimbiitor'ul strici ciunii. Zfrcefi lui Du'mnezeu: Cit sint de infricoqate lucrurile Tale, cd ai mintuit neamul omenesc! Primul rind de antifoane Robia Sicnului din Babilon Tu ai dezlegat; scoate-m[ $i pe mine din patilni la viaffl, Cuvintule. Cei ce seam[n5.-n austru, cu lacrimi dumnezeiepti, secera-vor cu bucurie spicele viefii celei de-a purureii. Mdrire.., $i acum... Prin Sfintul Duh este toatX. buna cllruire, c[ ilmpreund. strXluceqte cu Tatil qi cu Fiul; toate intru Din,
.

Al doilea rind

sul viazd gi se migcd.

l{eirire . . P hstignirea cea necuprins[ de minte, invierea cea r\ netilcuitS. $i taina cea negriit5. o cint[nt noi, credinciogii; c5. astlzi moartea gi- iadul s-au pridat, iar neamul omenesc intru nestricd.ciune s-a imbrdcat. Pentru aceasta, cu mul{urnitl strigirn: Hristoase, mdrire nnvierii rale ! gi acum. . . cel necuprins cu mintea si nescris imprejur, pe cel de o iiinf[ cu Tatdl gi cu Duhul, inclpindu-l tdinuit in pintecele tdu, o Maic5. a lui Dumnezeu, am
.

ne-am osteni, dar acoperindu-ne sufletul, nimenea mu va strica cetatea noastri. Pentru roada pintecelui tdu prin Duhul, Sfinfii pururea se fac lie fii, Hristoase, ca unui tat5.

Al doilea rind de antifoane De n-ar zidi Domnul casa bun5.t[{ilor, in

zaclar

Mdrire...$iacum...

Pe

In Duhul Sfint se vede toat[ sfinfenia gi infelepciunea cE !i,ne in fiinfi toati fiptura. Aceluia s[-i silmjim ca gi Tatilui gi Cuvintului, cL Du'mnezeu este.

LA
86

s-E
GI,ASUL
3

GLASUL

Al treilea rind

de antifoane

Stihirile de laudd Cuvintul cel ce era intru inceput, s-a rdstignit pentru ngi, d9 voie, s-a ingropat gi a inviat din morli, ca sl mintuiasci toate. Acestuia si i ne inchin6m ! ' $, pus_-au degert5.ciunii, strdjerii T[i, Doamne, ci rJ soborultoate rninunileumpiind de daruri dreapta Ior, a socotit si. ascundd lnvierea Ta, pe care lumea o

Cei ce se tem de Domnul, fericifi vor umo-la in c[rdrile poruncilor, c[ vor minca numai road[ dltdtoare de via!d. Vesele$te-te, incepitorul turmei, vdzind imprejurul naesei Tale pe fiii T[i purtind stilplri de fapte bune. Mdrire... $i acun-r... Prin Duhul Sfint este toatd boglfia slavei, din care este darul qi viafa a toatd, zidirea; c6. irnpreun[ este ldudat cu Tatil gi cu Cuvintul.
Prochimenui

\f enili toate neamurirle, cunoagte{i puterea tainei ' celei infricoqate, ci Hristos, Mintuitorul nostru,

puneli intru neamuri cd Domnul irnpir6feste, aceea lumea e tare gi nu se va cllti.


S

de

Stih:Cinta{i Domnului cintare nouh . . .


Urmeazil: Toatd
suf larea . . .

citirea Evangheliei etc.

Condacul

ne-ai scos din por{ile morfii. Astdzi Adam d[nluiegte gi Eva se bucur6, iar proorocii impreun[ cu patriarhii laudl neincetat puterea cea dumnezeiasc5. a stX-

f nviat-ai astdzi din rnormint, lndurate, ;i pe noi r


Tale. Icosul

mdregte. Miluiegte-ne pe noi! n e bucurie toate s-au umplut, luind dovedirea Lt vierii; c5. Maria Magdalena la groapd a venitIngi a aflat inger cu vesmintele strdlucind, sezind pe piatrfl s"i zicind: Ce c[utafi pe cel viu cu cei rnorfi? Nu este aici, ci a inviat, precum a zis mai ina.inte, mergind ?n Galileea. T ntru lumina Ta, Stflpine, vedem lumini, Iubitor rule de oalneni, c6" ai inviat din morti, mintuire neamului omenesc diruind, ca si te preamlreascd toat5 fdptura pe Tine. Cel ce egti singurui f[re de picat, miIuiegte-ne pe noi.

pinirii

erul 9i pS.mintul astlzi s[ ddnfuiasc5. 9i pe Hristos-Dumnezeu cu un gind s6-l laude; c[ pe cei legafi i-a ridicat din morrninte. Se bucur5. impreund toatd fdptura, aducind Flcdtorului a toate gi Mintuitorului nostru cintdri vrednice; c5. ast[zi pe oameni, din iacJL sco{indu-i, ca un ddtitor de via{6,, la ceruri impreunI i-a ridicat gi a surpat trufia vr[jmagului, iar ponfiile iadului le-a zdrobit cu puterea cea dumnezeiasc5. a stdpinirii Sale.

rept cintare de dimineafa, Doamne, mironositele femei fi-au adus lacrirni. C[ avind rniresme'cu bun miros, la mormintul Tdu au ajuns, sirguindu-se s[ ung5. prea curat trupul Tdu. lar ingerul, gezind pe piatr[, le-a binevestit: Ce c[utafi pe cel viu cu cei -morfi? Cd, moartea c6lcind, a inviat'ca un Dumnezeu, dind tuturor mare mild. Q trilucind ingerul Ia mormintul Tdu cel f5,citor de r.J viafi, a grd"it purtfltoarelor de mir: Degertat-a mormintele Mintuitorul; prldat-a iadul gi a inviat a tre,ia zi, fiind Dumnezes atotputernic. 14 aria Magdalena, venind in ziua intii a siptiminii, rvr te-a ciutat in mormint, Ei, neaf,lindu-te, se tinguia cu plingere, strigind: ,,Vai'mie, Mintuitorul meu!

11 u

^5E
GLASI.JL 3

GLAS

89

Cum te-au furat, Impirate al tuturor?" Iar doi ingeri de lumin5. purtdtori au strigat iniuntrul mormintului: ,,Ce plingi, o femeie?" - ,,Piling", a zis, ,,c[ au luat pe Domnul meu din mormint ;i nu qtiu unde l-au pus pe Dinsul". Iar ea, intorcindu-se inapoi, daci te,a vdzut, indati a strigat: Domnul meu qi Dumnezeul meu, m[-

'

ridicat, gi nestric5,ciune tuturor, ca un bun ne-ai izvorit, celor ce cu credin!6 strigdm pururea: Pomeneqte-ne ;i pe noi intru irnpir[fia Ta!
;

'C u ingroparea Ta cea de trei zille, pe cei mor{i din v irad, ca un Dumnezeu inviind, impreunb i-ai

rire fie!
.

mie pe scaun, gezind impreuni cu Tatll! Acesta eqte Hristos,Dumnezeu|nostru,ce|ceafemaremil[. Urmeazd; Mdrire. . . stihira Evangheliei, $i acum... Prea binecuvintata eEti... apoi Doxologia mare, troparul: Astdzi mintuirea . . . gi otpusTul. La Sfinta Liturghie Stihirile Fericirilor
strdmogul Adam care a lepddat porunca Ta, Hristoase, l-ai izgonit din rai; iar pe tilharul ce te-a mdrturisit pe cruce, Indurate in rai l-ai sil[gluit, ci.ci el a strigat: Pomeneqte-m[, Mintuitorule, intru irnp[r[{ia Ta ! n6; cei ce am gregit, osindit cu Ps morfii, D5,tfltorule ne-ai Doamne, blestemul qi p[timind de via!5, cu trupul TEU f[r[ de p5.cat, Stdpine, ai inviat pe cei morti, care strig[: Pomeneqte-ne $i pe noi intru irnpd-

cu mine qi pentru mine te-ai

fudeii - deschis cu limba raiul, strigind qi gr[ind: Cel ce


rlstignit pe lemn, aratd-te

au inchis

in mormint Viala, iar tilharul

Bucurafi-vd ! qi printrinsele, Hristdase, ai vestit prietenilor Invierea Ta. Pentru aceasta cu credintl strigdrn: Pomenegte-ne gi pe noi intru imp[rflfia Ta!

fi'emeilor purtd"toarerde mir intii te-ai ard,tat, dupi 'r ce ai inviat din morfi, Mintuitorule, strigind:

n munte Moisi tinzindu-gi miinile a inchipuit crucea, biruind pe Amalic; dar noi, pe aceasta luind-o, cu credinfd,, arm5. tare impotriva dracilor, tofi strigdm: Pomenegte-ne gi pe noi intru implrdfia Ta!
,

'rf

Mdrire.

' pe r

Duhul Slint, pe un Durnnezeu, pe un Domn, ca dintr-un singur soare. Cd Treimea este cu trei str[luciri gi lumineaz[ pe tofi cei ce strigfl: Pomenegte-ne qi pe noi intru implrItia Ta! $i acum.. \ pfucurd-te uga lui Dumnezeu prin care, intrupin'r-' du-se, a trecut FIcItorul, pecetluiti plzindu-te! tsucurd-te, nor usor, care ai purtat pe Hristos, pfoaia cea dumnezeiasc[. Bucuri-te scarX gi scaun ceiy'sc. Bucuri-te munte cinstit, inalt rqi netiiat!

: -qn l[ud[m noi credinciogii pe Tatd.l, pe Fiul $i pe \''

rdfia Ta! f nviind din morfi, impreun5. ne-ai ridicat gi pe noi t din patimi, cu lnvierea Ta, Doamne, qi toat[ puterea morlii ai pierdut, Mintuitorule. Pentru aceasta cu credinfl striglm fie: Pomeneste-ne $i pe noi ihtru impdr[fia Ta!

GLASUL

91

nice Mintuitorule, mintuiegte-ne pe noi cu lnvierea Ta, unule iubitorule de oameni.

GLASUL AL 4-LEA
t C rucii.Tale celei fdcltoare de via{i neincetat inchi. - nlndu-ne, Hristoase Dumnezeuie, lnvierea Ta cea de a treia zi o mdrirm, ci printrinsa ai innoit firea
:,

orfile cele de aramf, le-ai sfirimat qi incuietorile le-ai zdrobit, Hristoase Dumnezeule, qi neamul omenesc cel cdzut l-ai inviat. Pentru aceasta cu un glas strigXm: Cel ce ai inviat din morfi, Doamne, m[rire

(.P 4
fie!

Simbitd seara Stihiri la Doarmne strigat_am

"u ' D

ne-ai ariltat, ca un bun 9i de oameni'iubitor. O prirea lemnului neascurtdrii ai dezregat-o, Mintuif Y tgryle, pe lemnul crucii de bunfl voie pironin_ du-te.,. gi in iad pogorindu-te, puternicile legd.furi ale morfii. ca un Dumnezeu le-ai iupt. pentru i.*ar[u ,,. inchin5.m Invierii rale celei din morfi, intru bu.uri. strigind: Atotputernice Doamne, miriri'1i" t moar_ P tea iadului.,le-ai 4 orfileTa impdrl{ia sfi.rimat, Doamne, gi cuneamul ai stricat, 'gi ornenesc din stricdciune -morlii l-ai slobozit, vialil gi nestric[ciLrne lurnii d[ruind gi mare mili.
care ne-am mintuit din gdturile iadului cele nedezlegate, gi nestriceciune le_ qi yilt".t9!i 3{ Iuat, cei care stiiglm:'Cel ce te-ai rdstig: nrt $i te-ai tngropat_ gi ai inviat, mintuiegte-ne pe noi cu Invierea Ta, unule iubitorule'de oarneni. popoare, Venifi de a treia sd l{udim, cea prin

noastr[ cea stricatx, Atotputernice, gi suire'a la ceruri

t[r[ de ani este gi vegnic[, gi intruparea din Fecioard, negrbitd de oameni gi nespusi, iar pogorirea in iad infricoqat[ a fost diavolului gi slugirloi tui; cd moartea c[lcincl, a treia zi ai inviat, nestrichciune dlruind oamenilor si
oamne, nagterea Ta cea din Tatdl

tnare milX.

Mirire

..

. 9i acum . . . dogmatica

!. P r

zi,

Invierea Mintuitorului

roorocul David, care pentru tine este al lui Dumnezeu pdrinte, cu cintare despre tine mai inaiirte gl5suit: mdrire fie f[cindu-!i, inainte a st[tut impirda teasa de-a dreapta Ta, ch. pe tine, Maicd, pricinuitoarea vie{ii te-a ardtat Dumnezeu, care, flri de Tat[, din tine a se face om a binevoit, ca iard.qi s5. zideasc[ chiput omului, cel stricat de patimi, Ei oaia cea rlt5"cit[, pierdutd prin munli, aflind-o, pe umeri ridicind-o, la TatIl sX. o aducfl gi, dupfl voia Sa, cu puterile ceregti s[ o impreuneze qi, Ndscdtoare de Dumnezeu, s[ mintuiasci lumea Hristos, cel ,ce are mare gi bogat[ mil6.

a de a treia zi, ptin care s_au luminat mar_ lurnii, Si, qit. robia! viijmagului tofi ne_am rnin_ gillil" tuit, cei care strigim: F[citorule de viafd, Atotputer-

J ngerii gi - oamenii, Mintuitorule, Iaudi Invierea l cea

Stihirile stihoavnei ,' u oamne, suindu-te pe cruce, blestemul nostru cel h strdmo;esc l-ai pierdut, gi, pogorindu-te in iad, pe cei legali din veac i-ai slobozit, nestriclciune d[ruind neamului omenesc. Pentru aceasta, cintind, m[rim Invierea Ta cea fdcltoare de viatl gi mintuitoare. Stih: Domnul irmpird{eqte qi e imbrdcat cu s1av5. Imbricat e Dornnul cu slavd ;i e incins cu puterea.

GLASUL

GLASUL

93

o J' - piinA ristignit pe lemn, Cel ce egti unul puternic, toat[ zidirea ai clltit-o gi, agezindu-te in morrnint, pe cei ce locuiau in morminte ijai inviat; nestricL-

ciune qi viafx ddruind neamului omenesc. pentru aceasta, cintind, mlrirn lnvierea Ta ceh de a treia zi.

ropov5duirea lnvierii cea luminat6 infelegind-o de la inger ucenifele Domnului, gi lepd"dind tinguirea strdmogilor, Apostolilor l[udindu-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea. sculatu-s-a Hristos Dumnezeu, deruind lumii mare mili.

Stih: De aceea lumea e tare si nu se va cldti. poporu,l _cel fdrH. de lege, Hristoase, pe Tine dini L du-te lui Pilat, a te r[stigni te-a judecat, nemul_ lumitori Fic[torului de bine aritindu-s-e, gi, de buri[voie ribdind ingropare, ai inviat a treia zi,'puternice, ca un Dumnezeu, d5.ruindu-ne noui, via![ f[rd de sfirgit gi mare mild.

r1aina

Troparul Ndscltoarei de Dumnezeu cea din veac ascuns[ gi de ingeri neqtiuti,

pdmint s-a arXtatq Dumnezeu intrupindu-se intru unile neamestecati qi crucea de bunl voie pentru noi luind, prin care, inviind pe cel dintii zidit, a mintuit de moarte
sufletele noastre.

tru lungime de zile,

Stih: Casei Tale se cuvine sfin{enie, Doamne, inii:,::,,iir

,, C u, lacrim.i, femeile ajungind la mormint, pe,Tine -cu '\ - te-au c[utat, iar neaflindu-te, plingind tingriire, au strigat zicind: Amar noui, Mintu]torul nostru, lmpi'ratul t'uturor! cum te-au furat? ce loc {ine trupui 1'[u cel de viafd purtitor? Iar ingerul c6tre dinsele a rispuns: Nu pling,e{i, ci mergefi de vesti{i, cE a inviat Domnul, dindu-ne nou[ bucurie, ca un iirdurat. Mdrire... Si acum... i C ultS .rpj.- rug-d.ciuneu ,obllo, tii, ceea ce egti cu : : totul flr[ p{ha15, potolind pornirile cele rele, ce stnt asupra noastr[, din toate necazutile mintuindu-ne pe- noi; ci pe tine una te hvern rrlilocitoare tare gi ne_ TiS.lt{ 9i a ta folosin![ am dobindit. Sd nu ne rugin{m, StipinX, cei ce te chemdm pe tine. Gr[begte ,pr. /"tX] ciunea celor ce strigd cdtre- tine cu credirili: bucure-te Sjlpina-, -ajut[toarea_ tuturor, bucuria gi acopeidmintul gi mintuirea sulletelor noastre.

Acum slobozegte, Sfinte Dumnezeule .,. . . prea Sflntd Trei'me..., Tatdl nostru..., Apoi Troparul:

DUMINICA DIMINEATA La Utrenie Primul rind de sedelne Podobie: Spdimintatu-s-a Iosif . . . \ f dutind la intrarea mormintului, gi vlpaia ingeru\/ lui nerdbdind, Mironosifele cu cutremur s-au mirat, zicind: Au doar a fost furat cel ce a deschis tilharului raiul? Sau s-a sculat cela ce gi mai inainte de patim[ a vestit Invierea? Cu adevirat a inviat Hristos-Dumnezeu, d[ruind celor din iad viaffl si inviere. Podobie: Spdimintaiu-s-a Iosil . . . ,, f u _ sfatul TX.u cel de bun[voie crucea ai r[bdat, I \, Mintuitoru'le, gi in mormint nou oamenii cei mutitori te-au pus, pe Tine cela ce cu cuvintul marginile ai agezat. Pentru aceasta, legindu-se cel stri.in, moartea gumplit s-a pr6dat gi cei din iad tofi au strigat Invierii Tale celei de via![ purtitoare: Hristos a inviat, detdtorul de viafi, r5,minind in veci. $i acum . .. a Ndscbtoarei de Dumnezeu. , . 63. pdimintatu-s-a losif, lucrarea cea mai presus de , rJ fire vdzind, qi a socotit cu mintea la ploaia cea de pe lin5., intru zimislirea ta cea t6rd s5mint6, de Dum-

GLASUL

rugul cel nears in foc, de toi4gul lui Aron, ce a odristlit; gi mlrturisind logodnicul tlu
nezelu N[scdtoare, de

Primr_il

rind de antifoane

gi p[zitorul, preo]ilor a strigat: FecioarS. nagte qi dup[ nagtere iarlsir rd.mine fecioar[.

Din tinerefele mele multe patimi se lupti cu mine, ci'insufi m[ sp-rijinegte gi m[ mintuiegte, Mintuitorul
meu.
c5. aga

Al doilea rincl de sede.lne

f nviat-ai din iad, ca un nemuritor, Mintuitorule, gi r impreund ai ridicat lumea Ta intru Invierea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, zdrobit-ai intru t[rie puterea morfii. Ard.tat-ai, milostive, invierea tuturor; pentru aceasta te qi mdrim, unule iubitorule de oameni. Mdrire. . . Poclobic: Spdimintatu-s-a Iosif . . . I\ intru indllimile cele de sus pogorindu-se Gavriil, ' u gi la piatrd venind unde era Piatra vietii, cu albe veqminte iiind imbrdcat, a strigat celor ce plingeau: incetafi voi strigarea cea cu plingere, cele ce avefi pururea bun[ dorire dimpreun[, cd pe cei ce il c[utafi plingfnd, indrdznifi, c[ cu adevlrat a inviat. Pentru aceasta, strigafi Apostolilor, ci a inviat Domnul. Si acum . . . r,r Niisc5loarei dc Dunuierzcrr.r. Q, pdimintatu-s-au, \J infricogata tainXCurat[, toate cetele ingeregti de a nagterii tale; cum cel ce fine toate numai cu voia, in brafele tale ca un om se fine, gi primegte inceput cel mai inainte de veci; cu lapte se hr[negte, cel ce hrlnegte toatfi suflarea cu negr[ita bunltate. Pe tine, ca pe Maica lui Dumnezeu, dupd adevl.r, liudindu-te, te mdrim. Dultii: 1'roparele inr,'icrii qi drr1111 ct.:irilic:
Ipacoiul ironosifele alergind, au vestit Apostolilor, Hristoase, cele ce au fost mai inainte spuse despre Invierea Ta; c[ ai inviat ca un Dumnezeu. ddruind lumii mare mild.

Cei ce_urifi Sionul, rugina-vi-va insugi Domnul; veli fi uscafi, precum iarba de foc. Mdrire... $i acum... P rin Sfintul Duh tot sulletul viazd,, gi cu cur[fie se inalfd; lumineazi.-se intru unimea Treimei, cu sfinfenie de taini.

Al doilea rincl de antifoane


trigat-am cdtre Tine, Doamne, cu cd.ldur6, dintru adincul sufletului meu gi si-mi fie mie spre auzire clumnezeiegtile Tale urechi. S pre Domnul nidejdea tot cine gi-a agonisit, mai inalt este decit tofi cei ce-l intristeaz[.
S

Ilarire... $i acum...
P

adapd

rin Sfintul Duh izvorisc izvoarele Darului, toat[ fiptura, spre rodire de viaf6. Al treilca rind
clc antlfoane

care

I nima nrea cfltre Tine, Cuvintule, s[ se inalfe gi nimica nu m5 va am[gi din frumusefile lumii, spre rivna celor de jos. I) recum are cineva dragoste spre maica sa, spre Domnul mai cu fierbinte dragoste sintem datori.

Mirire... $i acum...

tru

r:'eze'u,

vintul.

rin Sfintul Duh este bog[fia cunoqtinfei de Duma privirii la cele inalte ;i a infelepciunii; c[ inDinsul toate poruncile Tatilui le descoper[ CuP

GLASUL

GLASUL

97

Prochimenul
V ino, Doamne, ajutd-ne nou[, qi ne mintuieqte, pentru numele TEu. Stih: Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit si pririn!ii n<tgtri ne-au spus noui. Apoi: Toatd suflarea sd laude pe Domnul.

Urmeazd citirea Evangheliei etc.


Condacul

M intuitorul rgi izblvitorul meu din morrnint ca un Dumnezeu a sculat din legituri pe piminteni, gi porfile iaciului a zdrobit, gi ca un Stdpin a inviat a treia zi.

mor{i a treia zi din mormint, gi por}ile morfii astdzi le-a sfd.rimat cu puterea gi iadul l-a omorit gi acul mortii I-a tocit gi pe Adam dirnpreund cu Eva i-a slobozit, s[-l liud[m toli plmintenii, cu mullumit[ strigfndu-i cintare cu deadinsul. El insugi, ca un singur Dumnezeu puternic qi Stdpin, a inviat a treia zi.
Stih',irile de laudi f el ce crucea gi moartea ai suferit gi ai inviat din lr- morti, Atotputernice Doamne, ntirim lnvierea Ta. crucea f u ne-ai Ta Hristoase, din blestemul ce'l de demult \slobozit pe noi gi cu moartea Ta pe diavoIu[ care chinuia firea noastri l-ai surpat qi intru Invie-

p r

Icosul e Hristos, Dltltorul de viafi, cel ce a inviat din

mint, pentru iubirea de oameni om flcindu-te, neichimF;lt: lj crucea gi moartea ai ribdat cu trupul, cel ce egti fir5.-de patiml cu dumnezelrea, qi inviind-din morfi, ne_ rnurire ai diruit neamului omenesc, ca un atotput'ernic. r'r Mintuitorule,-gi in mormint te-ai siligluit, ca ', Mo*1!e ai luat-cu trupul, nou[ nemurire lucrindu_ne, s6 slo!92-e;ti pe noi'din iad, impreun[ inviindu-ne cu 19 t rne. Pitimit-ai ca un om, dar ai inviat ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strigim: Md.rire fie, ddtitorule de viafd, Doamne, unule iubitorule de oameni. ,. Pietrile s-au despicat, Mintuitorure,Infricogatu-s-au -'- crucea Ta^ in locul Clpd"finei. cind s-a infipt portarii iadului, cind te-ai agezat in mormint ca'un mort. Pentru c6, stricind p.uterea morfii, celor morfi, tuturor, nestriciciune le-ai diruit cu lnviere a Ta, Mihiuitorule,
cldt[toru,le de

, .Din .sinurile PXrintetui Tiu ne,osebindu-te, unule ^u niscut, Cuvintul lui Dumnezeu, ai venit pe p6-

pe noi cei cdzufi prin p5.cat, tinzind mina Ta, iubitorule de oameni, Doamne, pentru rugflciunea Sfinlilor T[i.

viaf[,

Doamne,

f)orintl femeile sd vad[ lnvierea Ta, Hristoase, v Dumnezeule, venit_;r, apucind inainte, Maria Magdalena; dar aflat-a piatra risturnat[ de pe mormint $i.pe ir.g.r=gezind gi gidind: Ce clutafi pe'cei viu cu cei mor{i? lnviat-a ca un Dumnezeu, ci s[ mintuiasc[
toate.

mlrire fie!

rea Ta toate le-ai umplut de lumind. Pentru aceasta stnigdm citre Tine: Cel ce ai'inviat din morfi, Doamne rndrire Tic! . f u crucea Ta, Hristoase, Mintuitorule, povifuieql.-, te-ne pe noi la adevd.rul Tdu gi ne mintuieste de cursele vrijmagului. Cet ce ai inviat din mor{i scoal[-ne

pe mormint. Mare e mira Ta, mare e taina rinduierii Tale, Mintuitorul nostru, mirire Tie!

Dafi pe-cel mort, cei c.e.y-af! lepldat de via{d! Dafi pe cel ihgropat, sau credefi' celui ce a invia.t! De veli facea voi-rnviereu bonrnului, pietrile vor striga, mi'i virtos cea rdsturnati cle

, Ilnfe estg. lisus.oe care afi gindit cI-t vefi phzi? Y Spunefi, iudeilor, unde este acela, pe care'l-ati pus in.morgint, piatra peceiluind?

Mirire $i acum...

Stilrira Evarigheliei

GLASUL

GLASUL

gg

Prea binecuvintatd eqti Ndscdtoare de Dumnezeu, Fecioard . " .;i Doxologia cea rlare. e La Sfinta Liturghie

prin care ne-am^gi mintuit cei ce strigim: pornenegte-ne gi pe noi intru impir[fia Ta!

Stihirile Fer:iciiilor r D entru lemn, Adam din rai a fost lepfldat; iar prin I lemnull crucii, tilharul in rai s-a siligluit. Ci acela, gustind, a lep[dat porunca Celui ce.l-a flcut pe el, iar acesta, impreun[ rlstignindu-se' pe Dumnezeu cel ce se tiinuia, l-a mirturisit, strigind: Pomenegte-md, intru irnp[rdfia Ta! de voie 9i ai stricat ' f el ce te-ai inllfat pe cruce ca un Dumnezeu za\J puterea mor{ii, gi ai gters pisul cel ce era impotriva noastr[, d[ruieqte-ne qi noufl focdinla tilharului, Un'ule iubitorule de oameni, celor ce-{i slujim cu credin{[, Hristoase, Dumnezeul.nostru, 9i dtrigein fie: Pomenegte-ne pe noi intru impdr[fia Ta! ry apisul nostru l-ai rupt pe cruce 9i, socotindu-te rr intre cei morli, pe tiranul cel de acolo l-ai legat, rnintuind pe to{i din leg[turile iadului, cu Invierea Ta, prin care ne-am luminat, Iubitorule de oameni Doamne, gi strigim c5.tre Tine: Pomenegte-ne pe noi intru impdr[fia Ta! ., C" el ce te-ai r[stignit gi ai inviat, ca un puternic, ' \- din mormint a treia zi, gi pe Adam cel dintii zidit iar[gi l-ai inviat, Unule nemuritorule, invrednicegte-mi. Ei pe mine ca s[ md intorc la poc[inf[' Doamne, din toat5. inima mea, Ei cu credinli iierbinte pururea sd" strig c[tre Tine: Pomenegte-m6, Mintuitorule, intrrr lmp[r[{ia Ta! r f el fHr[ patim[, pentru noi, om pitimitor s-a flcut \"' qi de bun5" voie pe cruce pironindu-se, pe noi impreun5. ne-a inviat. Pentru aceasta mdrim, impreunfl cu crucea, patima gi invierea prin care ne-am zidit gi

inviat din mor{i gi puterea iadului a pr[dat si s-a ar5"tat femeilor mironosite zicindu-le: gi ard"tat mironosife, zir.indrr-le. ,,Bucurafi-vfl !" credinciogii s5.-l rugdrn, ca si mintuiascX. din stricdciune suiletele noastie, ale celor ce pururea strigEm cd.tre Dinsul cu glasul tilharului celui mulfumitor: Pomenegte-ne Fi pe noi intru imp[r5{ia Ta! Mdrire. . . T oti credinciogiri cu vrednicie s[ ne rugIm, cu un
-r
e gel c9 a

'p

Unimea Dumnezeirii, ceea ce este in trei ipostasuri; care rimine neamestecat5, singurd prin Sine, nedespdrlit[ qi neapropiatd; prin care ne mintuim de munca

focului'
'

e Maica Ta, Hristoase, care cu trup mai presus de fire te-a nd.scut gi fecioarl nestricatX. cu adev[rat gi dupi nagtere a rdmas, pe aceasta o aducem c[tre Tine spre rugdciune. Stdpine, mult indurate, d[ruiegte iertare gregelilor celor ce-!i strigi totdeauna: pomeneqte-ne gi pe noi intru impXr[{ia Ta.

p r

$i acum.

GLASUL

lCl

ciunea dracilor; Adam cel ce voilul s-a zdrobit.


"

c6zut s-a sculat, dia-

GTASUL A[ 5-LHA
Simbdtd seara Stihiri 1a Doamne strigat-arn r Prin cinstit5, crucea Ta, Hristoase, pe diavolul l-ai ! ruginat gi prin Invierea Ta acul p[catului l-ai timpit, gi'ne-ai mintuit pe noi din porfile morfii, mlrirnu-te pe Tine, Unule n[scut ! ,' f ela ce a dat inviere neamului omenesc' ca o oaie \' spre junghiere s-a adus. lnfricogatu-s-au de ^c[peieniile iadului gi s-au ridicat P-orfile cele aceasta de durere, cd. a intrat Implratul m[ririi, Hristos, zicind celor din leglturi: ,,leqi{i"! 9i celor din intuneric: .,Descoperi!i-v["! ^ I\rf are minune! Ziditorul celor nev[zute, pentru iubiIvI rea de oameni cu trupul p6timind, a inviat cel fdr[ de moarte. Veniti, seminliile neamurilor, Acestuia s[ i ne inchinim; ci ctt indurXrile Sale mintuindu-ne ciin rlt[cire, in trei ipostasuri pe un Dutnnezeu a-l lluda ne-am invflfat. celei ne' T nchinare de seara aducem !ie, Luminii ca intr-o I inserate. celui ce la sfirpitul veacurilor' oglindl, prin trup ai str[tucit lumii, 9i pin[ la iad te-ai p6goriti intunerilul cel de acolo l-ai stric.at ;i lumina

zicefi: ,,Noi dormind, din mormint s-a lurat mortul". Cine a vdzut, sau cine a auzit, pe mort s6-l fure vfeodat[? Mai virtos pe cel cu smirnS. uns rgi gol, pe cela ce gi-a l[sat in m'ormint cele de ingropare ale sale? Nu vi amigili iudeilor! lnvltali-vd. graiurile proorocilor gi cunoagtefi c[ insuqi este, cu adev[rat, Mintuitorul lumii gi atotputernic!
oamne, iadu'l ai prldat gi moartera ai cilcat, Mintuitorul nostru, cel ce ai lurninat lumea cu crucea cea cinstitd; miluiegte-ne pe noi!

C ei de la straj[ erau invdtafi de cei fXridelege: \-' Acoperifi invierea lui Hristos! Luali arginfii gi

n l-,

Mdrire . . . $i acum . . . dogmatica y n Marea Rogie chipul Miresii celei neispitite de . r nunti s-a scris oarecind. Acolo Moisi, despirfitorul apei, iar aici Gavriil, slujitorul minunii; atunci adincul l-a trecut pedestru, neudat, Israil, iar acum pe Hristos l-a n[scut, mai presus de fire, Fecioara. Marea, dupi trecerea lui Israil, a r[mas neumblatd, iar cea fird prihan[, dupi nagterea lui Emanuil, a r5"mas nestricati. Cela ce egti, qi mai inainte ai fost, qi te-ai aritat ca un om, Dumnezeule, miluieqte-ne pe noi! Stihinile Stihoavnei "p e Tine Hristoase Mintuitorule, cel ce te-ai intrupat r gi de ceruri nu te-ai despirfit, in glasuri de cintiri te md.rim, cd, crucea gii moartea ai luat pentru neamul omenesc; ca Domnul cel iubitor de oameni, pridind porfile iadului, a treia zi ai inviat, mintuind sufletele
noastre.
51;6; Domnul impdrd{egte Ei e imbrdcat cu slavl. Imbrdcat e Domnul cu slavd Ei e incins cu puterea.

inriierii' neamurilor ai ar[tat, Dit[torule de viaf[, Doamne, mflrire !ie! p s in..pitorul mintuirii noastre, pe Hristos s6-l t m[rim, cX El din morfi inviind, lumea din rlt[cire s-a mintuit. Se bucuri ceata ingerilor, fuge in;el[-

r0l

CI,ASUL

GLASUL

fUJ

coasta Ta, Dflt[torule de viafX", izvoare de iertare tuturor ai izvorit, de via{[ gi de n'lintuire, rsi cu trupul moartea ai luat, nemurire noud dflruindu-ne, qi, siligluindu-te in mormint, pe noi ne-ai strobozit, impreund. cu Tine inviindu-ne intru m6rire ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strig5.m: Iubitorule de oarneni, Doamne, m[rire !ie! Slilt: De aceea lumea e tare gi nu se va cl5ti. \f t egriit5" este rlstignirea Ta pr6dind r lubitorule de oameni! CX, gi pogorirea in iad, iadul, ai inviat intru mXrire irnpreunS. cu Tine pe cei legafi de demult; raiul deschizindu-l, i-ai invrednicit a-l primi pe dinsurl. Pentru aceasta pi nouH., celor ce mlrim Invierea Ta cea de a treia zi, df,ruiegte-ne curdlire pdcatelor, ca lln indurat, invrednicindu-ne a fi locuitori raiului. Stinr: Casei Tale se cuvine siin{enie, Doamne, in1r.rLr lungirne de ziie. f ela ce pentru noi cu trupul patirnS. ai luat gi a \' treia zi din morfi ai inviat, patimile noastre cele tnupegti vindec[-le gi ne ridic[ din gregelile cele cumplite, Iuhitorule de oameni, gi ne mintuiegte pe noi.

f rnpungindu-se r

inchinXm, ci bine a voit a se ristigni cu trupul pe cruce pi moarte a rfibda gi a ridica pe cei morfi, intru mirit[

Invierea

Sa.

$i

acum.

.. A Nhscatoarei

de l)umnezeu:

uga Domnului cea neumblati; bucur[-te, zidul -si acoperlmintul celor ce alearg[ la tine; hucur[-te, lirnanul cel neinviforat gi neispitit[ de nunt[, ceea ce ai niscut cu trup pe f[citorrrl gi Dumnezeul t5u. Nu inceta a te ruga, pentru cei ce cint5. gi se inchin[ nagterii tale!

plucur[-te,

DunlinicI I-a Lltrenie


Pninrul rind di: sedelne
pe rn6rim, c[ a inviat pe cei mor{i, ca un Dumnezeu, pr[' dind stipinia mor{ii si tdria diavolului, iar celor din iad si, luminS. le-a rIs[rit.

f rucea Domnului si o l[ud6nt, sfinta ingropare cu v cintlri s[ o cinstim pi lnvierea Lui s[ o preaMirire.

?ntuneric, soarele drept6{ii fiind, vrind

pl, isericd gi ugi egti gi palat gi scaun inrp[r[tesc, 'r Fecioar[ cu totul cinstiti, prin care Mintuitorul nreu, Hristos Domnul, s-a aritat celor ce dormeau intru
lurnineze pe cei ce i-a zidit dupl chipul S[u cu mina Sa. Pentru aceasta, cu totul lludatX, ca ceea ce ai agonisit indr5ztteal5., ca o maic5. cXtre Dinsul, roag[-l neincetat, s[ se rnintuiascl sufletele noastre. Dup;i ;iceasia: Acurn sioboze;te. . . Sfinte Dumnezeule.". Prea Sfint5 Tneime... Tatai nostru... Tro'
pal ui.

Mdrire... $i acum...

s[

e Cuvintul cel impreun5. fXr[ de inceput cu Tat[l qi cu Duhul, care s-a niscut din Fecioard", spre rnintuirea noastr6, s[-l lluddm credinciorqii gi s5. i ne

$) r-

nrinturile. Sus ostagii au strijuit rnorrnintul, jos pe nror{ii cei din veac i-ai inviat, intru tot puternice gi necuprinse, Doamne, mflrire fie! $i acum... ucurfl-te, munte sfint gi de Dumnezeu umblat: Bucur5.-te, rtrg insuflelit gi nears! Bucur[-te, ceea ce egti una lumii pod citre Dumnezeu, care pe cei rnorlir ii treci la viafa vegnic[! Bucurl-te, nestricat[
Frecioari, care f[r[ ispit[ bdrb[teasc5" tuirea sufletelor noastre.

oamne, mort te-ai numit, cel ce ai ornorit moartea; in mormint te'ai aqezat cel ce ai degertat mor-

ai ndscut min-

A5 frr.,e
I I

GLASUL

to7

Stiir: Mdrturisi-md-voi Tie Doamne cu


fftea.

toati inima
Citirea^

Toatd suflarea
i:r,'rr

rtglrtl ;r'l ctc.

si

laude pe Domnul

iepte-ne pe noi!
t-,oudacu,

ratei ingropdrii Tale celei de trei zile qi ai mers mai inainte in Galileia, cel ce ai fost strd-juit la mormint. Mare este mila Ta, Mintuitorule cetl necuprins, milu-

meu la iad te-ai pogorit gi porfile sfdrirnind ca un atotputernic, pe cei morti, ca un f[citor de bine, i-ai inviat gi acul morfii, Hristoase, l-ai zdrobit, iar Adam din blestem s-a mintuit, iubitorule de oameni. Pentru aceasta to{i strigXm citre Tine: Mintuie;te-ne pe noi, Doamne!

ffiintultorul *'*

gi venind au allat inger gezind pe piatra rd.sturnatd pi cdtre dinsele gr[ind: A inviat Domnul, spunefi ucenicilor, c[ a inviat din morfi, cel ce mintuie;te sufletele
noastre.

s[ te f)oarnne, femeile au alergat v pe Tine Hristoase, cel cela mormint pentruvadl ai pdtirnit noi,

It'r'rl:i

1\*uzind femeile graiurile ingerului, au incetat tin' guirea, bucurindu-se, gi cu cutremur au vlzut Invierea. $i iatd, Hristos s-a apropiat de dinsele, zicind: ,,Bucurafi-vd! lndrlznifi, Eu am biruit lumea gi pe cei legafi i-am slobozit. Deci sirguifi cdtre Ucenici, vestindu-le cI voi merg'e, mainainte de voi, in cetatea Galileii, ca si propovdduiesc". Pentru aceasta, tofi cdtre Tine strig[m: Doamne, rniluieqte-ne pe noi! Stihirilr.rio iauela oamne, pecetluit fiind mormintul de cei fXr[ de lege, ieqit-ai din mormint, precum te-ai nlscut din NflscXtoarea de Dumnezeu. Ingerii cei f[r[ de trup n-au cunoscut cum te-ai intrupat; ostaqii cei ce te-au strfljuit n-au simlit cum ai inviat; c[ amindoue s-au pecetluit fa[6 de cei ce ispiteau, qi s-au arltat minuni celor ce se inchini cu credint5. Tainei, pe care noi l[udind-o, d[-ne noui bucurie gi rnar" *ite. f)oamne, incuietorile cele vegnice le-ai sfirimat gi t, '''' legiiturile rupindu-le, din mormint ai inviat, lIsind cele de ingropare ale Tale intru mdrturia adevi-

pe noi!

f)oamne, precum ai iegit din groapa pecetluitd, a;a - ai intrat gi la Ucenicii T[i, ugile fiind incuiate, arltindu-le lor patimile trupului, care le-ai luat, Mintuitorule, indelung ribdind; c[ci, ca unul ce egti din s5"minfa lui David, rane ai r[bdat, iar ca un Fiu al lui Dumnezeu, lumea ai slobozit. Mare este mila Ta, Mintuitorule, cel necuprins, miluiegte-ne gi ne mintuiegte f)oamne, inrp6rate al veacurilor gi flcdtorul tuturor, u
cel ce pentru noi rXstignire qi ingropare cu trupul

ai luat, ca pe noi pe to{i s[ ne slobozeqti; tu eqti Dumnezeul nostru, afarl de Tine pe altul nu gtim. ftoarnne, minunile Tale cele preastrilucite cine le va spune, sau cine va vesti tainele Tale cele in1",

fricoqate? C5., intrupindu-te pentru noi, precum insu{i ai voit, tbria puterii Tale ai ar[tat, cu crucea Ta ai deschis tilharului raiul qi cu ingroparea Ta incuietorile iadului tre-ai sfirimat, qi cu Invierea Ta toate le-ai irnbogilit, indurate, mflrire fie!

dimineatd, te-au clutat, cu miruri s5. te ungf,. pe Tine Cuvintul cel f[r[ de moarte gi Dumnezeu, gi graiurile ingerului in urechi luind, s-au intors cu bucurie, sd vesteascl luminat Apostolilor, c[ ai inviat, via{a tuttriror, qi ai dXruit lumii cur[{ire qi mare mili.

ffiironosifele femei, ajungind la morrnint, foarte de *'*

A.rlt,

GLASUL

GLASUL

109

mitor au zis citre iudei: O. sfatul vostru cel cu minte degartd! A stri.jui pe cel nescris imprejur, ispitindu-vl, in zadar v-afi ostenit. Vrind a t[inui Invierea celui ristignit, luminat pe ea afl aritat; O, adunarea voastrd. cea cu minte degart[! Ce vi stitui{i iar[gi a tlinui, ceea ce nu se tlinuie$te? Ci mai virtos de la noi ascultali gi voili a crede adevlrului celor ce s-au fflcut: ingerul cel purt[tor de lumin5", din cer pogorindu-se, piatra a rlsturnat, de a c6.rui fricfl cu amorfire eram cupringi, ,si strigind mironosildlor celor cu minte tare, le-a zis: Au nu vedefi amorfirea strdjerilor gi dezlegatea pecefilor gi degertarea iadului? Pentru ce pe Cel ce a surpat biruinfa iadului gi acul morlii l-a sflrimat, ca pe un mort il c5.utafi? Ci de grabi mergind, binevestifi Apostolilor Invierea, fir[ fric[ strigind: Adevlrat a inviat Domnul, cel ce are mare mil[.

trijerii mormintului Tiu celui de Dumnezeu pri-

'1" miruri sL te ung5", qi li s-a ar[tat lor ingerul zicind: cu


A inviat Domnul.

TXu venind cinstitele fef amei, u mormintulclutatHristoase, ditltorule de via{[, pe Tine, te-au

Tu, Hristoase, in mijlocu,l a doi til( hari osindifi, unul, hulindu-te pe Tine, s-a osin- dit^ dupfl dreptate, iar a{tul, rnirturisindu-te, in rai s-a sdl[9luit. T a ceata Apostolilor venind cinstitele femei, au A u strigat: Hristos a inviat ! Ca st[pinului Ei F[c[torului s[ ne inchinXm Lui. Mdrire. . . a fr reime nedesp[rlitX, unime atotlucr5.toare, qi atotputernicfl, Fiule gi Duhule Slinte, pe .Tine te ^ ldudim, adevdratul Dumnezeu ;i Mintuitorul nostru.
biserica lui Dumnezeu cea insuflefiti, A r-' a p[ ucurd-teneurnblat[, bucuri-te scaun nears gi in gi ug[
chipul focuilui, bucuri-te maica tos, Dumnezeul nostru !

p* Istignindu-te

Mdrire.., Stihira

Evangheliei

$i acurn. .

$i acum...
Prea binecuvintatd esti Ndscdtoare de Du,mnezeu Fecioari . . . Doxologia cea mare etc.

lui Emanuil, a lui Hris-

fi crezindu-te, Hri,stoase, te-a mirturisit curat, din inim[ strigind: Pomenegte-me Doamne, intru impfir[fia Ta ! p e Cel ce pe lemnul cruciit a inflorit via![ neamului ? r nostru gi a uscat blestemull cel de pe lemn, cu - glas si-l ldudlm ca pe Mintuitorul gi F[citorul. (- u moartea Ta, Hristoase, ai stricat puterea morv fiti gi impreunl ai ridicat pe cei morli din veac, ,n care te laudi pe Tine, adevXlatul Dumnezeu Ei Mintui" torul nostru.

La Sfinta Liturghie Stihirile Fericirilor ilharul pe cruce pe Tine Dumnezeu a

rYAT'.|

GLASUL

Lt1

GLASTIL AL 6-LHA
Simbitd
sear;r

puternice iVlintuitorule, miluiegte-ne pe noi. A stdzi Hristos, moartea cilcind, precum a zis, a .n inviat si bucurie lumii a diruit, ca tofi, strigind cintare, aga sd zicem: lzvorul vieti'i, lumina cba neapropiat5., Atotputernice Mintuitorule, miluiegte-ne pe noi" cel ce e;ti f5ptura, f) pdcdtogii r'' e tine, Doamne,vom fugi? lnpeste toatilocuiegti; unde cer insufi in iad, ai cdlcat moartea; intru adincurile mlrii, acolo e mina Ta, St5pine. La Tine sclpdm; fie, cilzimd, ne rugdrn: Ceta ce ai inviat din morfi, miluieqte-ne pe noi" {- u crucea Ta, qi m6rim.ne l6uddm, gi Invierea \-' Ta o cintdm Hristoase, Ci Tu eqti bumn ezeul o nostru; afari de Tine pe altul nu qtim. fr otdeauna binecuvintind pe Dornnul, ldudim invierea Lui. C[ crucea rdbdind, cu moartea pe rnoarte a stricat. 114 [rire puterii Tarle, Doamne, cd" ai surpat pe cel ce rvr avea stXpinia morfii. lnnoitu-ne-ai pe noi prin crucea Ta, dIruindu-ne nou[ viafd gi nestriclciune.

Stihiri 1a Ilo:imitt: strigat irrrr pl iruinf5. avind Hristoase pe cruce r-' te-ai rlstignit, ca pe ceiasupra iadului, intunece gedeau intru ricul morfii s[-i inviezi impreun5. cu Tine, care egti intre morfi slobod; cel ce izvor5.gti via{[ din lumina Ta, Atot-

ngroparea Ta, Doamne, legXturile iadului zdrobindu-le. Ie-a rupt; Invierea cea din mor{i lumea a luminat, Doamne, m[rire fie. Mdrire. . $i acum. " . dogmatica 1n ine nu te va ferici pe tine, Prea Sfintfl Fecioar[, \, sau cine nu va lluda preacurat[ naqterea ta? C[ cel ce a strilucit flrl de ani din TatIl, Fiul unul n5.scut, acela;i din tine, cea curatf,,, a iegit, negri,it intrupindu-se_; din fire Durnnezeu fiind, qi cu firea om f[cindu-se pentru noi; nu in doui fefe fiind despflr{it, ci in dou[ firi neamestecate fiind cunoscut. Pe acela roag[-|, curat6, cu totul fericitl, sI se mintuiasc[ sufletele noas-

f r

tre.

Stihirile stilroar;nei
nvierea Ta, Hristoase, Mintuitorule, ingerii o laudd in ceruri. $i pe noi, pe pimint, ne invredniceqte, cu inimi curat5" s[ te m[rim. Stiir: Domnul impard{egie .Ei, e imbrdcat cu po-

J r

doab5. Imbrdcat

groape a fost pus. Pe care mironosilele femei cu lacrimi c5.utindu-l, plingind, au gr[it: Vai noud, Mintuitorul tuturor, cum ai primit a te s5l[qlui in groapi? gi voind a te siliqlui, cum te-au lurat? Cum te-ai mutat gi ce troc a ascuns Trupul Tlu cel de viali purtltor? Ci, Stepine, precum te-ai f[g[duit nou[, arat5.-te qi potolegte de la noi tinguirea cea cu lacrimi. IarH. ele plingind,

neamul omenesc cel cdzut l-ai inviat. Pentru aceasta gi noi cu un glas strig6m: Cel ce ai inviat din morfi, Doamne, mlrire fie ! Stih: De aceea lumea e tare qi nu se va cl5ti. T\ in striciciunea cea de demurlt vrind Hristos sl t-' ne indrepteze pe noi, pe cruce s-a pironit qi in

puterea. p orfile cele de aramd zdrobindu-le gi incuietorlle r iadului sfdrimindu-le, ca un Domn atotputernic,

e Domnul cu slavd gi e incins cu

"+i

Guaa fc^-^tttitl
l1) GLASUL
6

GT,ASUI- 6

113

ilgerul citre dinsele a strigat: De plingere pil[sin-

lungime de zile. I 'R dstignitu-te-ai precum ai voit, Hristoase, gi moar* * tea cu ingroparea Ta prfldind, a treia zi ai inviat ca un Dumnezeu intru mflrire, dlruind lumii viat[ flri de sfir;it gi mare mild.

du-vi, spunefi Apostolilor c5. a inviat Domnul, dXruind lumii curifire gi mare miti. Slih: Cs5si taie se cuvine sfin{enie Doamne intru

Duminicd. diminea{a
I_a utrenie

Mdrire".. Si acum...
d,cltorul gi Mintuitorul meu, Preacurat{, Hristos Domnul, din pintecele tdu iegind, intru mine imbrdcindu'se, din blestemul cerl dintii pe Adam l-a slobazit. Pentru aceasta fie Preacurati, ca Maicii lui Dumnezeu, gi Fecioarei cu adevi.rat, strigdm f5r[ t[cere, ca ingerul: Bucur5.-te ! Bucurd-te Stlpin[, folositoarea gi acoperimintul gi mintuirea sufletelor noastre ! Drrpd aceasta: Acum slobozeqte. . . , Sfinte Dumnezeule . . ., Preasfintd Treime . . ., Tat5l nostru . . . .
Apoi Troparul

uterile ingeregti la mormintul Tdu, ,si strljerii au amor{it 9i sta Maria la mormint, cdutind preacurat trupul f'eu. Pr[dat-ai iadul, nefiind ispitit de dinsul; intimpinat-ai pe Fecioara, dEruind via![. Cela ce ai inviat din morfi, Doamne, mdrire Tie !
Troparul Niscdtoarei de Dumnezeu el ce ai numit pe maica Ta binecuvintati, venit-ai la patim[ prin statul cel de bun[voie; suitu-te-ai pe cruce, vrind s{ cauli pe Adam, griind ingerilor: Bucurafi-v[ impreunfl cu mine, ci s-a aflat drahma cea pierduti! Cel ce ai rinduit toate cu inlelepciune, mdrire fie !

p '!

plin[ de dar.

Primul rind de sedelne ormintul deschis fiind gi iadul tinguindu-se, Maria a strigat citre Apostolii cei ascungi: Ie$iti, lucr[torii viei ! Propoviduifi cuvintul Invierii ! lnviat-a Domnul, dind lumii mare mil6. Mdrire . . . oamne, stitut-a inaintea mormintului Tiu Maria Magdalena gi a plins strigind gi, gr[dinar pe Tine socotindu-Te, a zis: Unde ai ascuns viafa cea veqnicd? Unde ai pus pe cel de pe scaunul heruvimilor? Ci cei ce-l strijuiau pe El, de fric5. au amorfit. Sau pe Domnul meu dafi-mi-l ,mie, sau cu mine strigafi: Cel ce ai iost intre morfi si morfii i-ai inviat, mdrire fie ! $i acum... ai inainte a spus Ghedeon zdmislirea gi a tilcuit David nasterea ta, NlscXtoare de Dumnezeu, cd. s-a pogorit Cuvintul in pintecele tiu, ca ploaia pe lind, pi ai odrislit f[rd simin{5., pdmintule sfinte, pe Hristos, Dumnezeul nostru, spre mintuirea lumii, ceea ce egti

Al iloilea rind de st:tlelne


iafa in mormint a zd,cut, qi pecetea pe piatr[ s-a _'_ pur. Ca pe un imp[rat adormit ostagii au str[juit pe Hristos; iar pe vrljmagii sfli cu nevederea bitindu-i,

\/

a inviat Domnul.

Mirire.

ft7J oi inainie a inchipuit lona ingroparea Ta, si a tilrvr cuit Sinreon invierea Ta cea dumnezeiascd. Cel ce egti fdrl de moarte, Doa,mne. Ci te-ai pogorit ca un

LA5
1t4

r'rlrr.l

GLASUL

GLASUL

115

To1t i1 groap[, cel ce ai stricat por{ile iadului, qi ai inviat frrd de stric[ciune ca un stepiir, spre rnintuirea lumii, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ie ai luminat pe cei dintru intuneric.

magi, iubitor de plcate fiind?

De dinfii lor sX. nu tie apucat sufletul meu, ca o pasire, Cuvintule. Vai mie ! Cum voi scXpa de vr5j-

Si acum...
pe Fiul D*..Dumnezel Ndscitoare, t-' tIu, pe cel ce s-a pironitFecioari, roagdpi cruce de bun[ voie gi a inviat din morti, pe Hristos, Dumnezeul nostru. sl se mintuiascd sufletele noastre.
Urttrcaz-:r ti"opart'ic

Mdrire...Siacull
Prin Duhul Sfint este indumnezeirea tuturor, bunavoirea, infelegerea, pacea gi binecuvintarea, c[ intocnlai Iucritor este cu Tatdl gi cu Cuvintul.
treilea rirtd der arrtifoane Cei ce nidijduiesc spre Domnul, vrdjmaEilor le sint infricogafi gi tuturor minunati, cd. sus prive'sc. C.ei drepfi, avindu-te ajutor pe Tine, Mintuitorule, nu-gi intind ririinile lor intru fXrXdelegi.
.11

ilrvierii,

r,:rtli-,itri: L,ic.

Ipacoiul

ncastr6.

u moartea Ta cea de bun[ voie qi de viaf[ ficd_ toare, Hristoase, por{ile iadului sfdrimindu-le ca un Durnnezett, ne-ai deschis nour raiul cel de ilemult, gi inviind din morfi, ai mintuit din stricdciune viata

Mdrire..,Siacum...
Frin Sfintul Duh este st5pinirea peste to{i, cdruia se inchind ogtile cele de sus, cu toatd sufraiea celor de jos.
Prochir nt'rr

Priniiil rind de antiioarre La cer ridic ochii cdtre Tine, Cuvintule, milos_ tivegte-te spre rnine, ca s[ viez fie. . _ Miluiegte-ne pe noi urgisifii, intocmindu_ne vase etre bund treab[, fie, Cuvintule.

degteapti puterea Ta gi vino ca sX ne . Doamne, noi. mintuieqti pe Stih: Cel ce pagti pe israil, ia aminte. Jpol: Toati suflarea sd laucle pe Domnui . . . Citii t'a llvangiicliei . . . 9i ceielalie.
Condacrrl

!'9 sufl[ spre cineva Acesta, dup[ vrednicie curind il ridicd din cele de pe plmint, il intraripEo.zE, il creste si sus il ageazi.

Mdrire...giacum... Prin Sfintul Duh este pricina a toat[

mintuirea.

ar
de

-\i doilera lind dc fintiiu.rrrr Ile n-ar fi Donrnul intru noi, nimenea din noi nu pftga suferi luptarea vrijmagului; ci cei ce biruiesc "r4 L'!vvv' ' '
aici se inaltd.

.Cu palma cea incepdtoare de via!6, pe cei morti din incuietorile cere intunec'ase, dltitdrur'd" ;tu;t;: viindu-i pe tofi, Hristos Dumnezeu, inviere-a Jai"if n"oTtt-fi om.enesc, ci. este Mintuitorul tuturor, lnvierea qi Viafa gi Dumnezeu a toate.
Icosrrl

rucea..gi ingroparea Ta, dltdtorule de viafd, o liudirn credinciogii gi ne inchin[m; cI iadll' ai Iegat, Minttritorule, ca un Dumnezeu atatputernic, Si pe
8r

&LAA
t16

GLASUL

GLASUL

tv

morfi impreuni i-ai inviat gi porlile iadului le-ai sf{rimat gi puterea mor{ii ai zdrobit, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta p[mintenii cu un glas te sl[vim pe Tine, cel ce ai inviat gi ai surpat puterea vrijmagului celui atotpierzltor, gi pe toli i-ai inviat, pe cel ce au crezut intru.Tine, gi lumea ai mintuit de sigefile garpelui, qi gt .9el mai puternic, de ingel[ciunea vr5.jmagulii ne-ii izbilvit pe,noi. Pentru aceasta liud[m cu-burii credinll Invierea Ta, prin care ne-ai mintuit pe noi, ca un Dumnezes a toate. Stihirile de laudd , f rucea Ta, Doamne, viaf5. gi inviere poporului T6u \,' este, qi spre dinsa nidijduindu-ne, pe Tine, Dumzeul nostru, cel ce ai inviat, te liuddm; miluiegte-ne pe noi. , f ngroparea Ta Stipine raiul a deschis neamului r omenesc Si din striciciune mintuindu-ne, pe Tine, cel ce ai inviat,'te l6udim; miluiegte-ne pe noi. J) eopotrivl cu Tatdl gi cu Duhul pe Hristos s5-l
miluiegte-ne pe noi.

ruginat,..lepi.dindu-vfl de Hristos, Domnur mdririi, cel ce a pitimit gi s-a ingropat gi a inviat din morti. Rcestuia sd i ne inchinim. ) Molntjntul pecetluit fiind, cum s-a furat trupul Lui, _:'- lucteitor, c.are straj[ afi agezat qi semne a1i pusl Prin u;ile incuiate a iegif tmiX.itul. Sau-; p; uii mort punefi-l inainte, sau ca lui bumn ezeu vd, inchinafi cu noi, cintind: Mirire crucii Talle, Doarnne, gi Invierii
Tale.

Dinsul s5. strigdm: Tu egti via{a noastr[ si invierea;

treia zi ai inviat din groapl, Hristoase, precum este scris, gi impreund ai ridicat pe strimogul nostru. Pentru aceasta te gi mlregte neamul omenesc gi laud[ lnvierea Ta. . f) oamne, mare gi infrico;at5. este Taina Invierii - t-t Tale, cd. aga ai ieqit din mormint, ca un mire din c[mar5; cu moartea pe moarte ai stricat, ca pe Adam sd"-l slobozegti. Pentru aceasta in cer ingerii se bucur6, Si pe pimint oamenii m[resc bun[ indurarea Ta ce s-a fdcut spre noi, iubitorule de oameni. ' f) cllcXtorilor de lege iudei, unde sint pecelile ;i - arginfii care afi dat ostagilor? Nu s-a furat vistieria, ci a inviat ca un puternic, iar[ voi ingiv[ v-afi

:.

'At

Dumnezeu Fecioard, Doxologia cea mare Inviat-ai din mormint . .

Mi'tuitorule, luminindu-ne, Oeruiegte-ne ;rhi;. gi mare mili. Mirire..., Stihira Evangheliei care r,a fi la rind... acum . . . Prea binecuvintati egti Ndscatoare $i de

emeile mironosile, tinguindu-se, au ajuns, Doamne, Ia mormintul TXu cel primitor-de via{i gi rn^ir purtind, trupul Tiu cel preacuiat cd.utau s[_Liing[, oar.ail auat tnger purtXtor de lumind 0e piatri sezind gi catre dinsele strigind gi grrind: pentru'ce ldci-imati pentru cel ce a izvorit din coast[ viata rumiF c. .e,i: tafi ca pe un mort pe cel firi de moarte? ci mai virtos, alergind, vestifi ucenicilor Lui bucuria ;.; -; 'toatn turnea, a miritei .Invierii Lui; intru care qi pe noi, -

iF

;i

troparui:

La Sfinta Liturghie
Siihirile fericirilor un iubitor de oameni. pe-A{am cel prin lemnul L t-ai mintuitprin lemn amlgit,pe tilharul celcrucii Dumnezeule, qi -fa. strigat: Pomeneqte-mi, Doamne, iirtru imp[rX1ia ce a

' Po.:negte-mi Dumnezeule, Mintuitorul meu, cind * vei veni intru impIrifia Ta, gi m[ mintuiegte ca

p,Ua% !-C'-'ttrvl
It5
GLASUL
5

e cel ce s-a pironit pe lemnul crucii gi lumea de ingelS.ciune a mintuit, pe Hristos cu un glas tcfi sd-l lludlm. p orfile iadului 9i incuietorile zdrobindu-le, ddter torule de viaf5, i-ai inviat pe toli cei ce strigau:

p r

Miirire Invierii Tale.

6msnegte-mi, cel ce moartea ai surpat cu ingroparea Ta, gi cu invierea Ta toate de bucurie ie-ai umplut, ca un nrilostiv. ffi ironosifele,Hristos la morm?nt, au auzit pe ingeri rvr strigind: venind a inviat, hlminind toate. Mdrire Tatdl gi pe Fiul sI-l mirim, $i pe Duhul Sfint,
1l

GLAS UL
I

AL

7-LE A

Simbit[ seara la Doamne strigat-am

oastfe.
)

Pe grXind: Treirne Sfinti, mintuieste sufletele


)t
(a v
acum...

eea ce, negr[it, in cele de apoi ai zdrnislit gi ai ndscut pe Fdcitorul t5n, Fecioar5, miluie;te pe cei ce te miresc pe Tine.

de a treia zi, Doamne, mirire fie ! A Rostolii, .vhzind invierea Mintuitoruiui, s-au mijat, strigind laudd . Bisericii, aceasta ingereasci: Aceasta este ma_ csre*bogd{ia impirrtiei.-Cer ce 'irea. ai pltimit pentrr-r noi, Doamn.,"*erir" fi.l'-" D .?i ai fost prins, Hristoase, de blrba{ii cei firdrtetege, d:rr Tu egti Dumnezeul meu gi nu m[ rugi_ nez; bitut ai fost pe spate, gi nu m6 tebdd, De cruce pironit,$i nu t5inuiesc; intru lnvierea ii fira iau,t, 1-,-"i ca rnoartea Ia este viafa mea, Atotputernice si iubito-- i- --'rule de oameni, Doamne, miriie fie !

moarte ai omorif. Pentru aceasta ne inchinhm Invierii -'rar" celei

fi 9[ ne bucurXm de Do;mnul, Cel ce a sfXnmat puterea morfii gi a luminat neamul rimenesc' cu cei fdri de trupuri strigind: ziditorure si Mintuitorul nostru, mXrire !ie! f ruce ai rdbclat, Mintuitorule, ;i ingropare, pentru
enf

not, daf cu moiartea, ca un Durnnezeu, pe

Li::]y-t:"p: Jil: 9i mdrit pururea cu TatXt'qi .u--our,ul strnt. Mai intii, adic6, neintrupat, ca un Cuvint, iar T1i p-e urmi, pentru noi intrupat gi omorit, c:a un'o*, ;i inviat cu putere, ca un iubitor d, ou*.ni

P rprgcia.lui ai descoperit-o ucenicilor, rniirirea la_vid implinind-o Hristos, t el in Sion


l[uclat ard_

LA5 rq^?^'t.il
rln

CLASUL

GLASUI,

I2I

pridat-ai moartea ca un Dumnezeu gi stflpin, gi ai invi'at a treia zi, impreun[ inviind pe Adarn din legXturile iadului qi din striclciung, pe cel ce striga gi griia: Mflrire Invierii Tale, unule iubitorule de oameni! intru mirire, irnpreun5. inviind pe Adam din stric[ciunea mor{ii, ca un atotputernic.
dormit, cum fn groapS. te-ai agezat '' r Doamne, oi ai inviat a ca qi zi ca ai fiputernic, un treia

pogoritu-te'ai in iad, Hristoase, precum ai voit;

tru lungirne de zile.


,

Stih: Casei tale se cuvine sfin{enie, Doarmne, innfricogat te-ai arXtat, Doamne, in mormint zlcind, ca qi cum ai fi fost dormind. $i inviind a treia

f I

zi ca un puternic, impreunfl l-ai inviat pe Adam, pe cel ce strig5.: M[rire Invierii Tale, iubitorule de oameni!

Mdrire . . ., $i acum . . ., l)tigrnatica 'Maicd. te-ai cunoscut, mai presus de fire, N[scitoare de Dumnezetr, qi ai rimas Fecioar[, mai presus de cuvint gi de cuget. Limba nu poate spun minunea nagterii tale, cL prearn5.ritl fiind zlrnislirea ta, Curatfl, necuprins este chipul nagterii; ci unile voiegte Dumnezeu, se biruiegte rinduiala firii. Pentru aceasta, pe tine to{i Maic[ lui Dumnezeu gtiindu-te, ne ruglrn {ie cu deadinsul: Roagl-te sI se mintuiascl sufletele noastre.

Stihirile stihoavnei fnviat-ai din mormint, Mintuitorul lumii, gi im4' preund ai ridicat pe oameni cu trupul Tiu. Doamne, mlrire fie! Stih: Domnul impird{eqte Ei e imbricat cu podoab5. Imbricat e Domnul cu slava Ei e incins cu
puterea.

Mdrire . . . $i acum . a. Ndscdtoarei de Duninezeu pimintenii t[u, Stipinfl, Q Lr ub acoperdmintul !ie: Niscfltoaretofi Durnnezeu, de sc[pind, strigflm nddejdea noastrl, scap[-ne pe noi de gregelile cele tiri de mdsur[ gi izb[vegte sufletele noastre. Dupd aceasta: Acum slobozeqte. . . , Sfinte Dumnezeule . .. ., Preasfinti Treime. . ., Tat5l nostru. . . gi Troparul: tilhaS, Lr tricat-ai cu crucea Ta moartea, deschis-aischirnrului raiul; plingerea mironosi{elor o ai bat gi Apostolilor a propovldui le-ai poruncit, c[ ai inviat, Hristoase Dumnezeule, ddruind lumii mare milI. Troparul Niscitoarei de Dumnezeu ceea ce egti vistieria invierii noastre, pe cei ce n[dfljduiesc spre tine, intru tot liudati, scoate-i din groapl gi din adincul gregelilor, cI tu ndscind rnintuirea, pe cei vinovafi picatului i-ai mintuit; care mai inainte de nagtere ai fost fecioari, Ei in naqtere fecioari, gi dupd nagtere iarigi ai r[rnas fecioari.

ca

elui ce a inviat din mor{i gi a tluminat toate, veni{i sL ne inchin[,m; ci din munca iadului ne-a slobozit, prin Invierea Sa cea de a treia zi, vialE ddrulndu-ne noul gi mare mil[. Stiir: De aceea lumea e tare gi nu se va cldti. P sgslindu-te in iad, Hristoase, moartea ai pridat, r Ei, a treia zi inviind, pe noi impreunl ne-ai irrviat, pe cei ce m[rim lnvierea Ta cea atotputernici, Doamne, iubitorule de oameni.

f v

Duminic[ dimineafa I-a Utrenie Primr-rl rind de sedelne


s-a Ca pe un impXrat adormit strdjerii au pilzit pe Hristos, ingerii l-au mirit ca pe un Dumnezeu

\fia1a in mormint s-a silXgluit gi pecetea pe piatrd pus.

Guaa
122

t'rA\t

GI.ASUL

GLASUL

123

cl?nd

f_dri de moarte, gi femeile au strigat: lumii mare milX.

lnviat-a Domnul,

Ipacoiul

Mdrire. . .
Ta cea de trei zile ai pr[dat C moartea pe \'/ omul cel stricat, cu sculaiea Ta $i cea purt5toare de via{i l-ai inviat, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni, m[rire fie!
.,1 ce cu ingroparea

el ce ai luat chipul nostru ,si ai ribdat crucea trupegte, mintuiegte-mfl cu lnvierea Ta, Hrisiubitor de oameni. Primui rind cle antiioane Robia Sionului dintru ingel6.ciune o ai intors gi pe mine, Mintuitorule, m[ viazil, scofindu-mi din ro\ bia patimii. C el ce seamXnS. in vremea Austrului aspre infrin[ri qi posturi cu lacrimi, acesta va secera mdnunchi de buctrrie al hranei viefii vegnice. Mdrire. . ., $i acum. . . I n Sfintul Duh este izvorul dumnezeiegtilor vistierii, din care este infelepciunea, infelegerea gi frica: Aceluia lauda, mXrirea, cinstea si puterea se cuvine.
toase Dumnezeule, ca un

$i

acum , a Ndscdtoarei

de Dumnezeu

e Cel ce s-a rdstignit pentru noi gi a inviat, Hristos DurnnrTu, gi a surpat puterea morfii, nein_ cetat roag[-l de Dumnezeu Niscitoare, Feci,oar6, ca sd se mintuiascd sufletele noastre.

p r

Al doilea rind de sedelne mormintul, via{I din groap[ ai rd. p ecetluit -fiind s5rit, -fiind Hristoase Dumnezeule, gi ugile in: inaintea cuiate, ucenicilor ai stdtut, Invierea tuturor, Oqlt t.pt printringii innoindu-ne nou[, dupi mare
'

mila
,

Ta.

M5rire. . . ne va prdvili nouil piatra? Inviat-a Ingerul Sfatului celui Mire, cel ce a cd"lcat moartea. Atotputernice Doamne, Mdrire lie !
.

ne-am osteni, c[ flri de Acela nici lucrarea nici cuvintul nu se s[virqegte.

Al cloilea rind de antifoane De n-ar zidi Domnul casa sufletului, in

degert

mormint,.. alergincl, cu lacrimi mir purtind, gi L uosta;ii strdjuindu-te pe Tine, lmpflratul tuturor, " --femeile au grrit intru sinel cine

Cei din rodul pintecelui, Sfinfii, prin migcarea Duhulul odrlslesc inv5{[turi p[rintegti ale mogtenirii
fiegti.
P rin Sfintul Duh impreund toate igi au fiinta, cX mainainte de toate este Dumnezeu, Domnia tuturor, lumina neapropiat5", viafa tuturor.

Mdrire..., $i acum...

neamului omenesc, ci din tine s-a intrupat rrl lumii; c5. una e;ti MaicI gi FecioarX, pururea Uin.cuvintatr gi pream[rit5. Roabi-te lui Hristos Dumnezeur, sd ddruiascX pace ,la toaiX lumea.

$i acurn. . , R ugyld-te, ceea ce egti plini cle dar, de Dumnezeu NX.scdtoare, Fecioari, limanul gi ajutorarea "|zievito-

Al treilea rind de anlifoane


C ei ce se tem de Domnul, calea viefii atlind, acum pi pururea se fericesc cu m5.rire nestricatd. lmprejurul mesei tale, ca niqte odrasle vlzindu-i

pe fiii tii, bucur[-te gi te veseleqte, aducindu-i pe acestia lui Hristos, mai marelui p[storilor.

rravrcr/
124

GLASUL 7

GLASUL

ps

Mdrire. . ., $i acum . . . Prin Sffntul Duh este adincul darurilor, bogflfia m6ririi, adinc mare de judecifi; c[ i"i;;;i*Xiit-.rt" gi cinstit cu TatIl si cu Fiul.'
Prochimenul

nvierii lui Hristos nu incetd.m sL ne inchin{m, cL lisus ne-a mintuit pe noi de fdridelegile noastre; Sfint e Dornnul lisus, cel ce a ar[taf iniierea.

.r

f r

Scoali-te Doamne Dumnezeul meu, inalfe_se mina Ta, nu uita pe siracii Tii pin[ in sfirgit. ' - - --] Stih:Mirturisi-md-voi Jie Doamne.

Toatd suflarea

si laude pe Do,mnul.
Condacul

vom risplEti Domnului pentru toate .ut" n"-u dat nou[? C5. pentru noi, Dumnezeu este intre oarneni; pentru firea cea stricat[, Cuvintul trup s-a f{cut ji-i s-a sdlflgluit intru noi; pentru cei nemuilumitori, Bineflc5torul; pentru cei robifi, Slobozitorul;'pentru cei^ce. qedeau intru intuneric, Soarele dreptl{ii; pe cruce, fdr[ patim[-; in iad, Lu,min[; in moarle, via{i; lnviere pentru cei cilzuli. C[tre acesta s[ striglin: Dumnezeul nostru, m[rire fie!
preun5. ai ridicat pe morfii cei ce dormeau din veac intru intuneric, cu dumnezeiasca gi m[rita lnvierea

IC . v

u va mai putea sfn-Oj1ia morfii si fie cu puterea cL.Hristos s-a pogorit, ,ti;;i;; ,-.j_?. 93T.li, ;i stricind stipinire.a ei; - legat este iuaui, piooiocil cl gn glas se bucuri, de -fafi a st[tut Mintui[orul, zi_ ce erau in credinil: iegifi, ;dil;ir;itli, tu ..:T,{:ut"r
rnvtere.
Icos

! I orfile iadului le-ai sfirimat, Doamne, gi stipinia P morfii ai surpat puternicl cu t[ria Ta 9i imTa, ca impdratul tuturor gi Dumnezeu atotputernic. ne veselim

f' V enifi s5. ne bucurdm in Domnul gi si Y


rnild.

s_a clltinat +n-:! ,]igllf. Si ra'r iadurui s-au spiimintat, vizindu-te, iar 9i porzidirea toati, bucurindu-se im_preun5 cu proorocii, cinti fie, izbivitorului nostru, Dumnezeu, cerui .*' ii stricat l1fr.,u.^or.tii, cintare de biruinfd. Sd cintim gi se std_ ,11i-l"J Adam gi urmagitor tui: iegili credinciogi ta
rnvtefe
!

U"yl din Treime a cutremurat astizi cele dedesubt: moartea. pimintul

intru lnvierea Lui; c[ impreun5- a ridicat pe cei *glti din leglturile iadului cele nedezlegate, gi a d[ruit lumii, ca un Dumnezeu, via![ vegnic[ $i mare

Stilririle lzrudelor *. nviat-a Hristos din morfi, dezlegind leglturile f ,".,_f ..*or!ii.. Binevesteg-te, pimintule, bucurie" mare; taudall, ceruri, rndrirea lui Dumnezeu! f nvierea_lui Hristos vdzind, sd. ne inchinim Sfin_ tutui Lromn lisus, unuia celui liri de picat.

gezut pe piatra mormintului celui de viaf[ primitor, Si femeilor mironosite Xe-a vestit, gr[ind: Inviat-a Domnul, precum mai inainte v-a^ zis vou5.: spunefi ucenicilor Lui, c[ va merge, mai inainte decit voi,. in Galileia, gi lumii va da vii![ vegnicfl gi imare mili.

, _Q trilucind ingerul, a ' \r

:., P entru ce a{i lepXdat piatra cea din capul unghiur lui, o, cdlc[torilor de lege? Aceasta-este piatra pe- care a pus-o Dumnezeu in Sion, Cel ce din piatrl a izvorit apfl in pustie gi noud" ne-a izvorit din ioasta Sa ne'murire; aceasta este piatra, care din muntele cel tecioresc s-a tiiat firX de voie bXrblteasci: Fiul ome-

i.rat

t26

GLASUL

GLASUL

'

127

nesc, cel ce va sI vie pe norii cerului, la cel vechi de zile, precum a zis Daniil, qi vegnic[ este impirdfia Lui. Mdrire..., Stihira l},arrgherliei care r-a ii la rincl".. $i acum . . . Prea binecuvintatd egti Ndscdtoare de Dumnezeu Fecioar5, Doxologia cea mare si troparul: Inviat-ai din mormint . . .

Mdrire. . .
Dumnezeu este

.. Cuvintul, -' f DuhuleSfint, ci luminl Fiul gi ace;tia trei,luririne J-, o lumin[ sint c[ un
umind

Tat5l,

inainte de veci.

o unicX stdpinie, netliat in

in trei fefe, intru $i acum...

o unicd fire gi intru pdrfi, neamestecat, mai

[-a Sfinta Liturghie Stihirile Fericiriior


rumos era gi bun la mincare rodul ce m-a omorit. Hristos este pomul viefii, din care mincind, nu mor, ci strig cu tilharul: Pomenegte-mX., Doamne, intru irnpirifia Ta!
'.

p r

nezev. Pentru aceasta, Fecioari Maici, cei indumnezeifi prin tine ,,bucurd-te, strig[m fie, nldejdea creptinilor".

; I\T flscut-ai pe Fiul gi Cuvintul Tatilui, cu trup, pe I\ pEmint, precum insuli gti, Nisc[toare de Dum-

din inqelXciune tot nearnul omenesc; pentru aceasta te lduddm pe Tine, f[cdtorule de bine, Doamne. pe cruce, f) ironit-aigi prin lndurate, picatele noastre, Hrisr toase, moartea Ta moartea ai omorit, Cel ce ai inviat din morfi pe cei morfi; pentru aceasta ne inchin6m cinstitei Invierii Tale. Q arpele gi-a v[rsat veninul in urechile Evei, oareV cind. i'ar Hristos, pe lemnul crucii, a izvorit dulceafX de via![ lumii, care ii strig[: Pon:renegte-m[, Doamne, intru impirhfia Ta! f n mormint ca un mort te-ai agezat, Yiala tuturor, r Hristoase, qi ai zdrobit incuietorile iadului $i, inviind intru mflrire a treia zi, ca un puternic, pe tofi i-ai luminht; m6rire lnvierii Tale! f)omnul, inviind a treia zi din morti, a d[ruit pacea Lr Sa Ucenicilor qi pe acegtia binecuvintindu-i i,a trimis, zicind: Pe tofi sE-i aduce{i intru impXrifia Mea.

P s sluge inil,tindu-te, lndurate, zapisul luimintuit r de p[catul cel de demult l-ai gters gi ai Adam

ftupr9

'c^TA\rl

GLASUL

129

fafa_Ta, ci ne mintuiegte pe noi prin lnvierea Ta, iubitorule de oameni.

GLASUL AL 8-LEA
Simb[ti
Stihiri la
seara

La Vecernie
Doamne stngat-am

intare de seara gi slujbd cuvint[toare, f,ie, Hristoase. aducem: c[ bine ai voit a ne milui pe noi, prin lnviere. f) oamne, Doamne, nu ne lepida pe noi de la fafa ' Lr Ta, ci binevoiegte a ne milui pe noi, prin lnviere. pl ucurd-te, Sioane Sfinte, Maica bisericilor, ldcagul u lui Dumnezeu! C[ tu ai luat intii iertare plcatelor, prin Inviere. '. C uvintul, Cel ce s-a niscut din Dumnezeu-Tatil \-' mai inainte de veci, gi in anii cei de apoi acelagi, din cea neispitit[ de nuntd. intrupindu-se, de bun5" voie rlstignire si moarte a rlbdat, gi pe omul cel omorit de demult l-a mintuit prin Invierea Sa. f nvierea Ta cea din morli o mdrim Hristoase, prin r care ai slobozit neamul lui Adam din munca iadului gi ai ddruit lumii, ca un Dumnezeu, via!5. veg-

' f \/

aceasta, pe Acesta propov5.duindu-l des[virgii Dumnezeu g] om desivirgit, cu adevlrat mXrturisim pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe carele roag[-l Maic[ nenuntitd, s5. se mintuiasc[ sufletele noastre.

din fecioard curath trup luind gi dintrinsa iegind cu Iuare, un Fiu este, indoit in fire, dar nu in fete.'pentru

Dogmatica mpdratul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe pdmint s-a.ar[tat gi cu oamenii a petrecut; il

Mdrire..., $i acum...,

terea.

Stihirile stihoavnei uilu-te-ai pe cruce lisuse, Cela ce te-ai pogorit din cer, venit-ai la moarte, viata cea fhrX de moarte; cdtre cei din intuneric, Lumina'cea adevdratX; cH.tre cei cXzu{i, lnvierea tuturor. Cela ce esti luminanea gi Mintuitorul nostru, mlrire fie! Stih: Dornnul_iinpdrlleqte gi e imbricat cu podoab5. Imbrlcat e Donrnui cu slavi ;i e incins cu pu-

lon noastre.

e Hristos, Cel ce a inviat din mor{i, sd-l mdrim; cd suflet 9i trup lu?nd, prin patirird pe unul de altul l-a desplrfit. Freacuratuf suttlt, aOici,- posori"dy-.g in iad, pe care l-a gi prXdat; iar in groapl n_a vhzut striciciune sfintul tiup ar Mintuitorul"lui rull.t.-

p r

nic[ si f,nare mil[.

Hristoase, Mintuitorule, Fiul lui Dumnezeu unul n[scut, cel ce te-ai rdstignit pe cruce qi ai inviat din mormint a treia zi. p e Tine te m5.rim, Doamne, cela ce de buni voie L pentru noi cruce ai r[bdat, qi Tie ne inchinXm, atotputernice Mintuitorule; nu ne lepXda pe noi de la
j
I

l\7f lrire fie, rvr

De acc:ea luruea e tare gi nu se va cldti. . (- u psalmi qi cu cintd.ri mirim invierea Ta cea din v morti, prin care ne-ai slobozit pe noi din munca iadului gi ca un Dumnezeu ne-ai d6iuit viafd vegnicX st' mare mil[.

Stih:

.Stih Casei tale se currine siintenie, Doamne, in"trrr lungime de zile.

rA\,a

130

GLASUL

GLASUL

l3l

l. f), Stlpinul tuturor, Cel necuprins, Flcfltorul Ceru-\ v lui qi at plmintului! Prin cruce pltimind, mie
nepitimire mi-ai izvorit; gi ingropare luind 9i inviind intru mlrire, impreun5. ai inviat pe Adam, cu mina cea prea puternicfi. M[rire Invierii Tale celei de a treia zi, prin care ne-ai dlruit nou6 via![ vegnic[ 9i curilire de pflcate, ca un iubitor de oameni.
Mdrire . . ., $i acum . . . a Ndscitoarei de Dutruezeu. \ p ecioard nenuntitd, care pe Dumnezeu negrlit l-ai n[scut cu trup, Maica Dumnezeului nostru celui prea inalt, rug[ciunile robilor tfli primeqte-le, ceea ce eqti cu totul i[r[ prihan[, care tuturor d[ruiegti curi{ire de gregeli. Acum rugflciunile noastre primindu-le, roag5.-te s[ ne mintuim noi to!i. Dupa acea,sia: Acum sloboze$te. . . , Sfinte Dumnezeule . . ., Prea Sfintd Treime. . ., Tatdl nostru . . . ;i
Troparui:

Duminic[ dimineata La Utrenie Primul rind de sedelne

lolilor binwestifi, strigafi ldudind, ce a inviai'Hiirto, Domnul, care bine a voit a mintui ca un Dumnezeu
neamdl

\ r' nviat-a din morfi viala tuturor gi inger luminat a f strigat femeilor: Pirisiti-vi de lacrimi; Apos-

omenesc'

Mdrire. . .
Podobia: Pe Infelepciunea gi Cuvintul . . .
I

ai luat de trei patimi; cela ce eqti via{a gi invierea din Doamne, mlrire !ie!

f) intru indlfime te-ai pogorit, Indurate, ingropare u zitle, ca s[ ne slobozegti pe noi


noastrdn.

vdzut^giulgiurile singure; gi mirindu-r. qi crezind cele ce s-e f5.cuser[, a strigat: Mdrire fie, Hrisioase, Dumne_ zeule, cd mintuie;ti pe to{i, Mintuitorul nostru: cX Tu egti raza Tatilui.

lor, Invierea, p^rec-um este siris, gi degrabfl aiergind Petru a stdtut inaintea mormintufui gi- plecindu_se a

,i'& nviindle-ai poruncit cu adevlrat, cuvioaselor fef mei din mormint, s[ propovdduiasc[ Apostoli_

Al Nasczitoarei

cle Dumnezeu

ela ce pentru noi te-ai nd.scut din Fecioard, gi r[stignire ai r[bdat, Bunule, care cu moartea pe moarte ai pridat sir invierea ai ardtat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mina Ta. Aratfl iubirea Ta de oameni, mult indurate; primegte pe' Ndscfltoarea de Durnnezeu, ceea ce te-a niscut pe Tine,. care se roag6. pentru noi, Ei mintuieqte, Mintuitorul nostru, pe poporul cel dezndddjduit.

(\-'

cea cereascX, raiul cuvint6.tor, mintuirea Evei qi vistieria cea mare a toat[ lumea; cd. intrinsa s-a lucrat mintuirea lumii gi iertarea gregelilor celor de demult. Pentru aceasta strig[m cf,tre dinsa: roag5. pe Fiul tflu gi Dumnezeu, s[ diruiasc[ iertare gregelilor celor ce se inchin[ cu credinfd prea sfintei nagterii tale.

$i acum ... . t z. Niscdtoarei de D'tlmnezcu :: P e ceea ce este u;d cereascd gi sicriu, munte cu r totul sfintr flor luminos, s[ o liudlm; pe scara

Al doilea rincl de sedelne

amenii, Mintuitorule, mormintul Tdu l-au pecetluit, gi ingerul piatra de pe ug6 a pr[vilit. Femeile te-au vd,zut inviat din morfi, gi acelea au binevestit

f) \/

faLAE.
t3!

-grravr6//

GI-ASUL

GLASUL

[ ))

ucenicilor Tii in Sion, cd ai inviat, Viafa tuturor, 9i s-au dezlegat leg[turile morfii. Doamne, m[rire fie !

Miirire.

Cu Duhul Sfint- viazd, toate. LuminX din Lumin6, Dumnezeu mare; impreunfl cu Tatdl il liudhm pe El gi cu Cuvintul.

bucurie primifi. Striga{i cintind, c[ a inviat Hristos-Dornnul, Cel ce, ca un Dumnezeu, bine a voit a mintui neamul omenesc.

in locul intristXrii

|\rf irezme de ingropare femeile aducind, glas ingervr resc din groapl au auzit: Pir6si{i lacrimile, 9i
$i acum...

totul. milostive. Cel ce are n[dejde spre Domnul, nu se va infricoga atunci cind Domnul va judeca toate cu foc qi cu
pedeapsX.

Al dailca riErtJ ck: aniifoane I nima mea cu frica Ta s[ se acopere, cu gindul smerindu-se, ca nu inf,ltindu-se s[ cad[ de la Tine cu

nesc; ceea ce egti bisericl sfinfitl 9i rai cuvintltor, nauda fecioriei, din care Dumnezeu s-a intrupat 9i prunc s-a f[cut, cel ce este rnai-nainte de veci, Dumnezeul nostru. C[ bralul tXu scaun l-a f[cut gi pintecele t5u ma.i desfhtat decit cerurile l-a lucrat. De tine, ceea ce eqti plin5 de dar, se bucurl toatd fXptura. Mirire fie.
Ipacoiul

T\ e tine se bucur[, ceea ce egti plind de dar, l-, toatd fiptura: soborul ingeresc gi neamul ome-

Mdrire. . ., $i acum. . Prin Duhul Stint fiecare vede cele dumnezeieqti gi inainte gr[iegte; face minuni prea inalte, pe Durnnezeul in Treime cintind; c[ deqi este in trei striluciri, o singurd stipinire este Dumnezeirea.
.

ironosilele stind inaintea mormintului D[tdtoruIui de via{5., pe Stlpinul cel firl de moarte ?l cbutau intre cei mor{i. Dar bune vestiri de bucurie de tra inger luind, Apostolilor le-au vestit, c4 a inviat Hristos Dulnnezeu, dSruind lumii fflare ntil6.
Prirmul rind de atrtifoane D in tinerefele mele vrhjmagul mi ispiteqte 9i cu desf[tlri m[ aprinde; iar eu, nldljduindu-m[ spre Tine, Doamne, il biruiesc Pe el. {, ei ce ur[sc Sionul, s[ se facb, mai-nainte de a fi smu,lqi, ca iarba; cH va tlia Flristos grumazii lor, cu tEiere de chin. MIrire. . ., $i acum

urechea Ta spre mine, cel ce strig, gi, mai nainte de a m[ ridica din cele de aici, m[ cur[feqte. Tot cel ce se duce la maica sa, p5mintul, iarhgi se va alc6tui, ca s5. ia chin sau daruri, pentru cele ce a ficut in via!6. Mdrire... Si acunl ...

Ai trcilr,'ll rinr! rlc :,rr.rt,ifi,'ant: Strigat-am cdtre Tine, Doamne, ia aminte,

pleacX

Prin Duhul Sfint este cuvintarea de Dumnezeu, Unimea cea intreit sfint[; c[ firi de inceput este Tatdl din care s-a niscut Fiul fXrX de ani, ;i din Tatil irnpreuni a strllucit Duhul, de un chip gi de un scaun. Ai patnrlt'ii rintl t'ft: :rnliiuallu

a locui fraliti impreuni;


Domnul viafa de veci.

tratfl acum ce e bun, sau ce e frumos,

cE intru aceasta

firfi

a f5g[duit

nunaai

GLA,a
134
GLASUL
8

laravl6//
GI,ASUL
8

135

Cel ce impodobegte crinii {arinii, poruncegte, c[ de haina noostrfl nu se cade a ne griji.

'

Mirire.,.Siacum...

hin Sfintul Duh, pricina cea in chipul Unimii, toate se fin prin darea de pace, c[ Dumnezeu este Acesta, cu Tatil gi cu Fiul de o fiinf[ cu adevirat.
Prochimc:nul

jerii te-au str[juit gi ca pe o vistierie a viefii cu pecete te-au pecetluit. Ci ai inviat gi ai dat nestric[ciune sufletelor noastre. T\ oamne, arm5, asupra diavolului crucea Ta ne-ai t-, dat nou[, c[ se ingrozegte qi se cutremurI, nesuferind a c5.utia spre puterea ei; cI rnorfii ai inviat 9i moartea ai surpat. Pentru aceasta ne inchinlm ingroplrii Tale gi Invierii. fngerul T[u, Doamne, care a propovflduit lnvier iea, pe strljeri i-a infricogat, iar femeilor a strigat, zicind:- Ce clutafi pe Cel viu cu cei morfi? Inviat-a, Dumnezeu fiind, gi lumii viaf[ a dlruit. ' P atimit-ai pe cruce Cel fdrfl patiml cu Dumnezei"r rea; ingiopare ai luat de trei zile, ca pe noi sI ne sloboze;ti din robia vr[jmaqului gi, f[rd de moarte f5.cindu-ne, s[- ne inviezi pe noi, Hristoase Dumnezeule, prin lnvierea Ta, iubitorule de oameni. fnchinu-m[ gi mlresc qi laud, Hristoase, invierea r Ta cea din ,mormint, prin care ne-ai slobozit pe noi din legfiturile iadului cele neilezlegate, gi ai ddruit lurnii, ca un Dumnezeu, via![ vegnicl qi mare mil[. Stih: ScoalS-te Doamne, Dumnezeul meu, inal{d-se mina Ta, nu uita pe fiii T[i pind in sfirqit. J\l[ormintul T[u cel de viafi primitor, strXjuindu-l rvr cllc[torii de lege, cu straj[ l-au pecetluit pe el. lar5. Tu, ca un Dumnezeu f6r[ de moarte gi atotputernic, ai inviat a treia zi. Slih: Mirturisi-md-voi Tie, Doamne, cu toati inima mea, spune-voi toate minunile Tale. Tu la porfi'le iadului, Doamne, gi zdrobinl\f ergind pr[datul rVr du-le, iad aga a strigat: Cine este acesta, cE nu se osindegte intru cele mai dedesubt ale p[min-

f\oamne, l-' mormint, dhr ca pe un impflrat adormit str[-

de te-au gir pus iudeii ca pe un mort in

Imp[rdfi-va Dornnul in veac, Dumnezeul tiu, Sioane, in neam, qi in neam. Slih: Laudl suflete al meu pe Domnul, l5uda-voi pe Domnul in viala mea.
Toatd suflarea sd laude oe Domnul.
Clonrlacul

nviind din mormint, pe cei morfi i-ai ridicat gi pe Adam l-ai inviat. Eva dinfuiegte intru Inviel'ea Ta gi marginile lumii serbeazl intru ridicarea Ta cea din morfi, mult Milostive.

f I

lcosttl
T

in locul intristirii bucurie aducind; Apostolilor T5i le-ai vestit sernnele cele de biruin!6, ;i Mintuitorul nreu, Ditltorule de viafi, Si1 fXptura ai luminat, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta, qi Iumea se bucur[ intru Invierea Ta cea din morfi, mult milostive. St,ihirite laudelor oamne, de ai gi st[tut inaintea divanului, de Pilat fiind judecat, dar nu te-ai dep[rtat de pe scaun, cu Tatdl impreunfl ;ezind qi, inviind din mor{i, lumea ai slobozit din robia celui strlin, ca un indurat pi de oameni iubitor.
n"reile mironosife,

prIdind gi cei mor{i I L mpdrdlia iaduluiribdltorule, pe intimpinat inviinpe fedu-i, indelung ai

r'..vA6,tl
136

GLASUL

GLASUL

r37

nezeu. Atotputernice, Mintuitorule, miluieqte-ne pe noi. Mdrire... Stihira [ivangheiiei, care r:a fi la rinri. $i acum... a Ndscltoarr_li de Dumnczeu:Preabinecuvintatd eqti Ndscdtoare de Durnnezeu Fecioard etc.

tului, ci ca pe un cort a stricat temnifa morfii? Luatu-l-am ca pe un mort qi m[ cutremur ca de un Dum-

Doxcilclgia cea marrl

La Sfinta Liturghie Stihirilc Fericirilor r pomenegte-ne pe noi, Hristoase Mintuitorul lumii, r precum ai pomenit pe tilharul pe lemn, qi ne invredniceqte pe tofi, Unurle indurate, imp[rdfiei Tale
celei cereqti. Adame, gi te bucurd. cu Eva: c[ cel ce v-a alungat mai inainte pe amindoi, gi prin ingelhciune v-a luat robi, s-a surpat cu crucea lui Hristos" . pe lemn fiind pironit Mintuitorul nostru, de bunfl r' voie, cu lemnul pe Adam l-a mintuit de blestem, dindu-i, ca un indurat, starea cea dupd chip gi a raiului

f[ri de inceput, fiinf[ nedespirfitd, Unime de un scaun, intocmai cinstiti cu merire, Fire gi Impdrilie mai presus de incep[torie, mintuiegte pe cei ce te laudi cu credin(fl. $i acum. . . a Ndscitoarei de Dumnezeu : Fl ucuri-te incdperea lui Dumnezeu cea desf[tatd; u bucurE-te Sicriul legii celei noi; bucuri-te n5strapX auritd, din care s-a dat tuturor mana cea ce'rreirne reasc[.

'f

, r' r' ;lscult[,

silSEluire.

lor a innoit-o dupfl patiml qi dup[ Inviere.


"

Hristos a inviat din groapi, dind tuturor cner[stizi L dinciorgilor nestriclciune, gi bucuria mironosi{e-

tt tJ

tolilor Lui

ucura{ir-vi infelepte femei mironosife, crle ce afi vLzut intii lnvierea'lui Hristos qi a{i vestit Aposchemarea,

a toati

lumea.

sul intru mdrire,'rugafi-vi ca si. st5.m $ noi cu indrdzneal[, inaintea Lui, ca nigte ucenici ai Lui.

voi" A * -postolilor, prieteni ai lui Hristos, arltindu-vi Dincei ce vefi gedea pe scaune impreund cu

Mirire.

ATAVT6'/

PODOBIILE

GLASURILOR

139

PODOBIILE
Glas
I

ind, de pe lemn, mort te-a pogorit cel din Arimatei&, po Tine, viafa tuturor, cu smirn5. gi cu giulgiu, Hristoase, te-a ingropat. $i cu dragoste s-a nevoit, cu inima qi cu buzele a slruta preacurat trupul T[u. InsH. fiind cuprins de fricfi, bucurindu-se, a strigat !ie: mirire pleclciunii Tale, iubitorule de oameni.

f v

(- eea ce egti bucuria cetelor ingeregti gi pe plmint de - oamenilornoi, mare ajutor, Preacurat[ Fecioar[, pe miluieqte-ne cei ce scdplm la tine, ci nddejnezett, le-am pus.

dile, dupi Dumnezeu, intru tirre, N[sc5.toare de Dumv-a acoperit, ci cerul v-a primit. Deschisu-s-au voul uqile raiullui gi induntru fiind, de lemnul vielii v5. indulcifi. Lui Hristos rugafi-vi s[ d[ruiasc[ sufletelor noastre pace qi mare milX.. pune, qi scar5. c[tre cer mormintul se face. Veselegte-te Getsimani, casa cea sfinti a N[sc5"toarei de Dumnezeu, iar noi credincioqii s[ strighm impreun[ cu Gavriil, c[petenia cete,lor ingere.;ti, zicind: Bucuri-te ceea ce eqti plind de dar, Domnul este cu tine, cel ce dd lumii, prin tine, mare milh.

prealiudafilor mucenici, pe voi p[mintul nu r

preunafi cu Duhul, pe mai marii vestitorilor de'Dumne1er!, pe unul, ca pe cel mai intii in cinste intre Apostoli, iar5. pe altul, ca pe cel ce s-a ostenit mai mult decit ceilalfi, cI pe acegtia, adev[rat, cu vrednicie ii incununeazd, cu cununile miririi cei nemuritoare, Hristos Dumnezeul nostru, cel ce are mare mil[. Glas
3

f upe Pavel, pe cei vom incununa pe petru pi \-' ce cununi de laudfl desplrfifi cu trupurile gi im-

f)e

frumuse{ea fecioriei

tale gi de prealuminat[

f) v

pream[ritd minune! lzvorul viefii in mormint

se

cdtoare de Dumnezeu: Ce taudi ifir voi aduie {ie, dupfl vrednicie, sau cum te voi numi? hu mi pricep,'ci rirX minunez; pentru a,ceasta, precum mi s-a porunCit, strig fie: Bucurd-te ,ceea ce egti ptinfl de dar.

ingerului ce s-a aritat, care a vestit femeilor Invierea. Pe Tine te m5.rim, pierz[torul striciciunii, la Tine c5.dem Cel ce ai inviat din mormint, unul Dumnezeul nostru. Glas 2 asa Eufratului, cetate sfint[, a prooroci lor m5.rire, impodobeqte-fi casa, intru care cel dumnezetesc se naqte.

l\formintul rvr morli s-au fEcut de strI.lucirea

T[u Mintuitorule, osta;ii

strljuindu-1,

ecioara astilzi, pe Cel mai presus de fiin!fl nagte, 9i pdmintul pegter[ Cellui neapropiat aduce;'in, gerii cu pXstorii mdresc, iar magii cu steaua cilftoresc,_cd pentru noi s-a n[scut Prunc tinir, preavegni-

p +

cul

Dumnezeu.

Glas

plinit, credinfa li-ai phzi| gi ai luat -alergarea !i-ai de la Dumnezeu cununa biruinfeit. Pe care roag[-|, din stricdciune gi din- primejdii sil. se mintuiasci, cei ce sdvirsesc, cu credin![, pururea cinstitd. pomenirea ta.
Cl.

C u p. un viteaz intre mucenici, de chinuri r6bd[= torule Gheorghe, adunindu-ne ast[zi, te lduddm.

fmavt6,il
140

PODOBIILI GLASURILOR

PODOBIILE GI,ASURILOR

f\at-ai semn celor ce'se tem de Tine, Doamne, cinsu tit[ crucea Ta, cu care ai surpat pe cdpeteniite intunericului, gi ne-ai ridicat pe noi la fericirea cea
Ta mdrim; Iisuse preaputernice, Mintuitorul sufletelor
noastre.

dintii; pentru aceasta, iubitorule de oameni, rinduiala


Qpiiminta-tu-s-a losif, v zinrJ, gi cu mintea a lucru mai ploaiade fire v6cugetat la cea de pe
presus

lin[, la zlmislirea ta cea fdr[ simint6, Nflsc[toare de Dumnezeu, la rugul cel nears in foc, la toiagul lui Aron, cel ce a odrlslit. $i m[rturisind losif, p6zitorul
td.u, preofilor

pe um[r luind, gi st[pinului Hristos pe tine insufi, preafericite, fX.gXduindu-te, ai invins sl[biciunea trupului, cea aplecath. spre cele de jos, qi cu fapte bune sufletul {i-ai luminat, gi spre dumnezeiasci dragoste ai zbvrat. Pentru aceasta preasiinta racli a moaptelor tale inconjurind, prealludate Sava, dumnezeiasca iubire de oameni cerem s[ o dobindim de la Hristos, cu rug[ciunile tale, qi lumii sX-i diruiascl mare mil[.
Glas 6 fr oatX n[dejdea punindu-gi in ceruri, vistierie nefuratd loru-;i Sfinfii qi-au stdns. In dar au luat, in dar dau celor bolnavi t5m[duire; aur sau argint, precum la Evanghelie scrie, n-au agonisit gi oamenilor gi dobitoacelor faceri de bine au dat, ca prin toate fiind ascult[tori lui Hristos, ,cu ind[znehl[ sd se roage pentru sufletele noastre. lngeregti puteri, mergeli,inainte! Cei din Vifleem, r gltifi iesle, cd se nagte Cuvintul, lntelepciunea merge inainte, primegte inchinficiune Biserica, spre bucuria Ndsc5.toarei de Dumnezeu. Popoare, sd zicem: bine egti cuvintat Cel ce vii, Dumnezeul nostru, md-

p[ ucur5-te c[mara cea cu bun miros, a pustnicegtiu lor nevoinfe cu adevirat, cX. crucea lui Hristos

tere a r[mas fecioar5..

a strigat: Fecioara a n[scut gi dup[ nap-

firitatu-te-ai astizi lumii gi lumina Ta, Doamne, -f,l' s-a insemnat peste noi, care cu cunoqtinf[ te lludXm. Venit-ai gi te-ai aritat, Lumina cea neapropiati.
ce eqti chemat de Cel de sus, nu de oamemi, p[mintesc ti-a intunecat ochii cei trupegti, aritindu-fi intunecimea piginltfifii, atunci cereasca luminfl {i-a strdlucit ochii cugetului, descoperindu-li frumusetea bunei credinfe, de unde ai cunoscut pe cel ce a scos din intuneric lurnini, pe Hristos Dumnezeul nostru, pe care roagl-l sh. mintuiasc6 gi si lumineze sufletelle noastre.

(n

\-' "l intunericul cel cind

rire

fie.

Clas 5 uvioase p[rinte! De Dumnezeu purtltorule Teodosie, foarte te-ai nevoit in via{a aceasta trecf;toare, in cintdri gi in postiri qi in privegheri, pildl f6cindu-te ucenicilor tdi. lari acum din{uiegti cu ingerii, m5.rind neincetat pe Hristos Dumnezeu, Cuvintul cel din Dumnezeu, care gi-a plecat capul Merg6torului inainte, qi a sfin{it firea apelor, pe Acela roag[-l, pe Acela f6-l indurat, preacuvioase, s[ d[ruiasc[ Bisericli unitate, pace qi mare mil[.

Glas 8 preamlrit[ minune! Preasfinta cruce, pomul cel de viaf5" purtltor, la inilfime ridicat[ se aratl astizi; o mdresc cu m[rire toate marginile, se infriccrgeazl tofi demonii. O, ce dar s-a ddruit oamenilor ! Prin care, Hristoase, mintuiegte, ca un rnilostiv, suiletele noastre. Infelepciunea gi Cuvintul in pintecele tlu ziI) emislind I f[r[ de ardere, .l]laica lui Dumnezeu, lumii ai niscut pe Cel ce {ine lumea, qi in brafe ai

o'

f.,uaa
L42

(rravt,tl

PODOBIILE GLASURILOR

avut, pe Cel ce cuprinde toate, pe Dlt[torul de hranf, gi Flcltorul tuturor. Pentru aceasta te rog pe tine, preastint[ Fecioari, gi cu credinfi te m[resc, ca s[ rn[ mtntuiesc de gregelile mele, cind voi avea si stau inaintea fefii Ziditorului meu. Stlpini Fecioar5. curatd, al tflu ajutor atunci s[-mi d[ruieqti, cd toate Ie pofi, cite voiegti. ( e v5. vom numi pe voi Sfinfilor? - Heruvimi? Ci v intru voi s-a odihnit Hristos. Serafimi? CA neincetat l-afi preamirit pe Dinsul. - lngeri? C[ de trup v-afi lep[dat. Puteri? Ce lucrali cu minunile. Multe sint numele voastre, gi mai multe darurile. Ruga!i-vd, s[ se mintuiasc[ sufletele noastre.

TROPARELE
care se crirf:l in loate Duminicile, dupi ciinonul Siintei Treimi
uvine-se cu adev5.rat, a l6uda pe Treimea cea mai presus de infelegere, pe Tatil ce,l f[r[ de inceput

gi a toate lucritor, pe Cuvintul cel impreun[ fir[ de inceput, oare din Tatll mai inainte de veci tdr[ stric[ciune s-a nlscut, gi pe Sfintul Duh, cel ce din Tat[l
f6rd de ani purcede.

mur[ Heruvimii Ei te m[resc puterile ceregti. Pe Cel ce ai inviat a treia zi din mormint, Hristoase ddtdtorule
de viaf6., cu fric5. te m6rim.

(- ade-se cu adev6r at, a te miri pe Tine, Dumne\r' zeu-Cuvintul, de care se infricoqeaz1, se cutre;i

p5.mintenii gi o mdresc puterirle ceregti, pe aceea c[reia tofi credinciogii i se inchin6, Unimea cea dup6 fiinld gi in trei ipostasuri. f Ipetenie domneasc[ peste Fleruvimi ;i dumneze\"' iasc[ stlpinire fhrd de aseminare peste Seraiimi, Treime nedespXrfiti in unime, ceea ce egti dupX adevflr dumnezeiasc[ st[pinire, pe Tine te mXrim.

.$, e tiudXm tofi, cum se cuvine, pe Dumnezeu, cu cintlri dumnezeiegti: pe Tatil gi pe Fiul gi pe Duhul cel dumnezeiesc, Stdpinirea cea in trei ipostasuri, o imp[r[lie qi o domnie. S e l[udim pururea pe aceea pe care o laudd tofi \''

,Tavt6r/
i., '''
144

TROPARELE DUPA CANONUL SFINTEI TREII,{I

atdlui celui fdr[ de inceput gi Dumn ezeu, Cuvintului celui f[r[ de inceput, gi Duhului ne inchin-A-, pe fiinla cea in numli intieit, cu laude sd. o

fr

cinstim.

neschimbat[.

suri, atotlucrS.torule, si casd md. aratd. a mdririi Tale celei neapropiate, luminatd gi purtltgare de luminE gi

pr ulgerele Tale, cele cu raze r mie, Dumnezeul meu, Cel strd.lucitoare, aratd-le ce egti in trei iposta-

ATAVA S I I

e oare se infricogeazd gi se cutremurd" Heruvimii, gi-l mdresc ogtile ingeiegti, pe cel ce din Fecioari negrlit s-a intrupat, pe Hristos d[t[torul de via![, cu fricd s[-l mdrim.

f) u

La Nag{erea Domnului nostru iisus Hristos Peasna 1. Irmos, glas I ristos se nagte, mflrifiJ; Hristos din ceruri, intimpinafi-l; Hristos pe p[mint, inllfafi-v[; Cintafi Domnului tot p[mintul, gi cu veselie ieudalit, popoare, ci s-a preamlrit.

negrditd lumea s-a umplut; pe Acela mdrindu-l, pe tine te mdrim.


DLrp:r aceasta: Cade-se sI te fericim . . . , Sfinte Dumnezeule . . . Preasfint[ Treime . . . Tatdl nostru . . . IpacoiLri glasului.

h in morfi vd,zind pe Fiul t6u inviat LJ dumnezeiasci, preacuratl Fecioari, cu cuviintd. de bucurie

Alt

Irmos

cu oamenii,

intujt-a poporul, f[cind minune St[pinul, uscind valul cel urned al_ mdrii; gi, binevoind a se nagte din Fe,cioar[, cale deschisl spie ceruri ne-a ar[iat noui. Pe cel care dupi, fire eite intocmai cu Tat6l qi

il mdrim.

Peasna 3. Irmos

iului- cetui niscut firl stricare din Tatil, mai inainte de veci, gi mai pe urm6 din Fecioari intrupat mai presus de fire, lui ilristos Dumnezeu sX.-i striglm: Cel ce ai indtfat fruntea noastri, sfint egti
Doamne.

p +

Irmos p Atotvil,ziltorule, ascurtind cintarea I ericiteBunule, ai smerit sprinceana ca robiror Tdi, trufas inilfatX t vlljf$qlgi li ai pdzit^ pe cintflreli mai frel sus de pioat, intirifi gi neclitifi pe temeiui credinfei. Peasna 4. Irmos

Alt

din muntele cel cu umbrx. deasi; venit-ai intrupindu-te

gi floare T "i*g din rfldflcina lui lesei odrdslit, dintrinsul, - Hri_stoase, din Fecioard ai Cel l[udati .-

f"LAh
146

7.AV,.6,II

CAIA.VASIILE NASTERII

CATAVASIILE NA$TERII

din cea neispitit[ de bdrbat, Cel f[r[ de trup gi Durnnezeu. M[rire puterii Tale, Doamne!

Alt

Irmos

nnoirea neamului omenesc de demult, cintind proorocul Avacum, mai inainte a vestit, invrednicindu-se negrlit a-i vedea inchipuirea.iC[ prunc tin[r din muntele Fecioarei a iegit Cuvintul, spre innoirea popoarelor.
Peasna 5. Irmos umnezeul

f I

porunc5. nebdgind-o in seamh, de {roazi focului nu s-au sp5"imintat, ci in mijlocul v[piii siind au cintat: Dumnezeul plrinlilor nogtri bine eqli cuvintat.

Peasna 7. Irmos inerii in buna credinfd fiind crescufi, pdgineasca

Alt

Irmos

dragostea imp[ratului a toate fiind aprinsi tif) enerii, au batjocorit pdgina gi hulitoarea limb6 a tiranului, cel ce fdrl m[sur[- s-a'miniat; gi i_i ,upu, focului. Ci ei, izb[vili fiind, cintau Stdpindlui: In.veci bine egti cuvintat.
Peasna B. Irmos uptorul cel rbcorit a inchipuit chipul minunii celei mai presus de fire. Ci n-a ars pe tinerii pe care i-^a primit, precum nici focul dumnezeirii, pintecele Fecioarei in care a intrat. pentru aceasta, cintind, s[ strigdm: Si laude toatd fiptura pe Domnul gi s[_l prea_ inalfe intru tofi vecii. fr.-inerii 99ipintecele cel nestricat lin legea veche, neatinsi de foc, au in_ ghiRuit al'Fecioarei, care, pecetluit[ fiind, a n6scut mai presus de fire. Amindoud" s-au f5.cut prin minune. De aceea, darul minunii cheanrd popoarele la cintare de laudd.
: Peasna 9. Pripeale .. .MdleEte suflete al meu pe cea mai cinstitd si mai TuTte decii ogtil.g cele de sus, pc Fecioara prea curatd, dc Dumnezeu Ndscdtoarea.
'

d[ruindu-ne pace. Deci povdfuili fiind ,la lumina cunogtin{ei de Durnnezeu, de noapte rninecind, te mdrim, iubitorule de oameni. \f oufl celor intuneca{i in noaptea lucrurilor ingeldrl ciunii, curdlire ne egti, Hristoase, celor ce-{i aducem acurn cintare cu priveghere, ca unui flc[tor de bine. Vino ;i ne d[ruiegte clrare lesnicioas[, pe care umblind. vorn afla mintuire.
Peasna 6. Irmos

p[cii fiind, Tatdl indur[rilor, pe Ingerul Sfatului Tdu Ce'lui mare l-ai trimis nou5"

nestricatd. Cd cel ce n-a pltimit stricdciune, p l-a n[scut a pdzit-o nevdt[mat[.

Fecioarl sildgluindu-se gi trup luind, a iegit p6zind-o'

in pintece pe lona ca pe un prunc l-a lepddat fiara mlrii, precum l-a primit. Iar Cuvintul in
cea. ca.rc:

valul gi s[-i dea alinare; iar eu, fiind a tiranului sdgeat[, il chem pe Hristos, pierz[torut
celor rdi, degrab

etrecind

Ionain::#:

m6rii, se ruga

s5. vie r[nit cu

s[ vie, spre a

mea izb[vire.

t1t aind strdind__vid qi preamdritd, cer fiind pegtera, r scaun de' Heruvimi Fecioara, ieslea sefagiuire, intru care s-a culcat cel neinciput, i{ristos Dumnezeu, pe care ldudindu-I, il mdrim.

Irmos

'LAT
CATAVASIILE NASTERII

A:NAVA6'/

CATAVASIILE

NA$TERII

149

Pripeald

Miregte suflete al meu pe Imphratul, cel ce s-a niscut in pegterd. (1, Fecioarl ! de frica de a nu gregi, mai lesne este v sd iubim t[cerea, cea l5r[ de primejdie. Pentru cI a impleti cintlri din dragoste, cu osirdie alcituite, nu este lesne. Ci, o maici, pe cit i{i este bundvoinla, d[-ne gi puterea aceasta.
Svetilna ercetatu-ne-a de sus Mintuitorul nostru, Rls6ritul r[siriturilor, qi cei din intuneric ai din umbrd au aflat adev[rul: c[ din FecioarS. s-a nlscut Dom-

insuflefirti a implratului qi Dumnezeu, intru care Hristos, sXld.gluindu-se, a fd.cut mintuire. Cu Gavriil sd l5.uddm, cu pistorii s5, mflrim, strigind: Nisc[toare de Dumnezeu, roag[-te Celui ce s-a intrupat din tine, s[ ne mintuiascf,, pe noi.

pe \/enifi si 'l[ud[m rirnas Mintuitorului, care pi v dupd naqtere a Maica fecioari. Bucuri.-te cetaie

f \'

numele oamenilor care au crezut nagterii Tale. Pentru aceea porunca aceasta de la Cezatul s-a dat. Ci s-a innoit vegnicd implrilia Ta cea fdrI" de inceput. Pentru ace,asta gi noi aducem fie, in loc de dar de bani,

Mf,rire... glas G ind in vremea venirii Tale pe plmint, intiia inscriere a lumii s-a fflcut. atunci ai voit a se scrie

nul. (lfe trei ori)"

bog[fia cuvintflrii de Dumnezeu cea dreptmiritoare, Dumnezeului gi Mintuitorului sufletelor noastre.

La Hvalite Stihirile pe 6, glas 4


mininciu-se Heruvirnilor, purtind in brale pe Dumnezeu-Cuvintul intrupat. P6storii pe Cel niscut mdresc, magii daruri aduc St[pinului, ingerii, cinfind, griiesc: Cel ce egti neajuns Doamne, m[rire !ie. (De trei ori)
'

\/Y eseli{i-v[ drep{ilor, ceruri bucurafi-v[, sllta{i rnunfilor, Hristos nlscindu-se, Fecioara qad3' ase-

astdzi Cel fdrfi de inceput se incepe gi Cuvintul se intrupeazd. Puterirle cerurilor se bucuri, gi pimintul cu oamenii se vesele,ste. Magii daruri aduc, p6storii minunea vestesc. IarL noi neincetat strigim: Mflrire intru cei de sus lui Dumnezeu, $i pe pdmint pace, tntre oameni bunS.voire.

$i acurn. . . glas 2 I st[zi Hristos in Vifleem se nagte din FecioarI, zL

Troparul, glas

vestegte, magii se fiptura se bucuri.

Cuvintul trup s-a flcut 9i Fe'T atil bine a voit, pe Dumnezeu intrupat. Steaua r cioara a n[scut

inchin[, plstoiii se minuneaz['

qi

purtind in brafe pe Dumnezeu-Cuvintul intrupat. Taina nu suferi ispitire, numai cu credinffl tofi s[ o mXrim, strigind cu tine qi zicind: NegrXite Doamne, mlrire !ie.

ai F ecioar[, Nlscltoare de Dumnezeu' ceea cecel I nlscut pe Mintuitorul, pierdut-ai blestemul dintii al Evei, t[ maic5. te-ai f[cut bunlvoin]ei Tat[lui,

l\faqterea Ta Hristoase, Dumnezeu nostru, rdslrit-a + t lumii Lumina cunogtinfei, ci. intru dinsa cei ce 1l-uje^au stelelor, de la stea s-au invllat s[ se inchine fie Soarelui drept[fii qi sX te cunoasi[ pe Tine, R6s[ritul cel de sus, Doamne mdrire !ie. Condacul sdrbitorii, glas 3. podobie p mai r' ecioara astdzi, pe CelCelui presus de fiinf[ nagte qi pdmintul pegtera neapropiat aduce; ingerii cu pdstorii m[resc iarE magii cu steaua c'il5toresc,

:IrD-vA6,II

150

CATAVASIILE NASTERII

c[ pentru noi s'a n6scrlt Prunc tinXr, Dumnezeu cel

mai inainte de veci. tf-ecioara gi st[pina vine acum in pegterd, ca ln chip negrdit sd nascd, pe Cuvintul cel mai inainte de veci. Lumea se bucur5" auzind aceasta gi mIregte impreun[ cu ingerii gi cu p[storii, pe cel ce se va ar5"ta Prunc tin5r, Dumnezeu cel mai inainte de
veci.

ATAVA S I I

, , i I

La tsotezul Domrrului nostru lisus Hristos (6 ianuarie) Peasna l. Irmos, glas 2 I dincul m[rii descoperind, a trecut pe ai Sii ca -. * pe usdat, iar pe potrivnici i-a acoperit cu ape, in acelagi loc, Domnul cel tare in rdzboaie, care s-a prea_ mdrit.

Tina sa, in mormintul cel agternut cu api. pe voievozii Fgiptului cu puterea cea tare a dreptdfii^ St[pinului i-a inecat cu totul.
Peasna 3. Irmos

f)rin valul cel inv[luit r dat6. uscat, a umblat al m[rii, ce s-a arXtat inIsrail. Iar Moisi, intinzind

f)omnul, cel ce._di imp[rafilor nogtri tirie qi inalfl '-' fruntea ungilor Sii, s-a nXscut din Fecioari .si vine cdtre Botez. Deci credinciogii s[ striglm: Nu esie sfint ca Dumnezeul nostru, gi nu este drefit f6r[ numai
Tu Doamne.
cere vechi, de leii cei mincdtori, sfXrimindu-li-se dinfii, s[ ne bucurIm gi s[ grdim, impletind laudl din cuvintele cintirii, cu care de la noi se indulcegte de daruri.

i{i ne-am 0.","u*':iiill,","

4. Irmos uzit-am Doamne, glasul Tiu, care ai zis: glasul '{ * celui ce strigi in pustie, cind ai tunat pestl ape rnulte, mdrturisind Fiului Tdu. Iar[ prin Duhul ai stiiPeasn'a

f*nb
152

LAr.aveQ,I
CATAVASIILE BOTEZULUI
153

CATAVASIILE BOTEZULUI

gat: Tu egti, Hristoase, in{elepciunea qi .puterea lui


Dumnezeu.

tnigcat fiind de Duhul, arltind intruparea necuprinsuh-ri Cuvint, de care s-au sflrimat stlpinirile celor puternici.
Pcasna 5. Irmos osinda lui J r isus, incepdtorul viefiii, vine si dezlegeDumnezeu, Adam celui intii zidit. $i cur[{ire, ca netrebuindu-i, pe cel c[zut il curflleqte in lordan, intru care, pierzind vrajba, d[ruieEte pacea, care covirgeqte toati mintea.

Alt Irmos ur[lindu-se cu focul vederii de taind, cintind proorocul a oamenilor innoire, a slobozit glas,

zeule, bine egti cuvintat.

in vlpaie r[corili fiind, cu mulfumitl au cintat: Prealiudate Doamne al pirinfilor gi DumnePentru aceea

Alt irmos
erau credinciogii tineri. Negura ceta grea, care este din pd"cat, toat[ o spald. cu roua Duhului. Peasna B. Irmos ain[ pream6ritd. a ardtat cuptorul Vavilonului, fr care izvorit a rou[. Ci. in repejuni vrea sd. primeasc6 lordanul focul cel nematerial gi si vadi pe Ziditorul botezindu-se cu trupul, pe care bine il cuvinteazd. popoarele, gi-l preainal![ intru tofi vecii. All Irmos Q lobod[ a devenit fXptura si, fii ai luminii sint cei Lr ce erau mai inainte intunecafi. Numai stipinul intunericului suspinX. Acum toatl moqtenirea neamurilor s[ laude cu osirdie pe Pricinuitorul. Peasna 9. PripealS Mdregte suflete al meu, pe cel cc in Iordan s-a botezal, Impdratul Hristos. Irmos \Ju se pricepe toati limba a te l[uda dupl vredr t nicie, gi se intunecfl gi mintea cea mai pfesus de lume, a cinta tie, de Dumnezeu Nisc[toare. InsI liind bunI, primegte credinf a, c6. qtii dragostea noastr[ cea c[tre Dumnezeu. C[ tu crestinilor esti ajut6toare, pe tine te mirim. Pripeali . Miregte suflete al meu pe cea mai cinstitd qi mai mdritd dectt ogtile cele cereqti, pe preacurata Fecioard Niscdtoare de Dumnezeu.

I z r potolit vipaia cea inalt5. a cuptorului, in

rs-a cu apd. in lordan capetele balaurilor Cel ce a


care

ei ce ne-a.n ,oe,iltolll"llru*'rea Duhurui de veninul spurcatului ;i intunecatului vr[jmaq, plecat-am pe calea cea nou6, nerfltXcit[, care duce in bucuria cea neapropiatl, pe cei impbca{i cu Dumnezeu. Peasna 6. Irmos (l lasul Cuvintului, sfegnicul luminii, luceafirul \r mergitor inaintea Soarelui, in pustie strigi tuturor popoarelor: poclifi-vi gi mai inainte vI curi!i!i, c[ iatfl de fa{i st[ Hristos, izbdvind lumea din

stric[ciune' P r

acesta de o fire liindu-mi Fiu, luminat a iegit din neamul omenesc, Cuvint viu al meu, gi om dup5. rinduiali. Peasna 7. Irmos

Art rrmos s gs1 dorit l-a ar5.tat cu preafericit glas Tatil, pe care din veci l-a n5"scut. Adevflrat, zice,

tinerii cei binecredinciogi, care au intrat in cuptorul cel cu toc, suflind Duhul ,cel rdcoritor, pogorirea dumnezeiescului inger nevlt5ma{i i-a pdzit.

pe

FILAS
CATAVASIILE BOTEZULUI

(LTAVA6,il
CATAVASIIT,E

BOTEZULUI

I55

(), minunile nagterii tale cele mai presus de minte, 'p.in - dobindind preacuratd, Maicd binecunintuie i . Yf."3si care des[virq-it mintuire, cintim Orli .rse cade f[cdtoarei
mulfumitS.

Alt irmos

de bine, daruri aducind: cintire ae

ff[tatu-s-a

Svetilna -rVlintuitorul, Darul gi Adevdrul,

in

re_

deau in umbrfi qi in intuneric, cX. a venit o q u.eiit ?' s-a ur lumina cea neapropiati. 1oe'tiei;;i:"" si

acestuia, popoare, si ne inchinim. C uf te vom cinsti cu vrednicie, Hristoase, pe Tine ^ - Stdpinul, noi robii teii Ca pe toli in ape ne_ai innoit-

f "

La Hvalite Stihirile pe 6, glas 4 .umind din lumind a strilucit lurnii Hristos, Min_ tuitorul nostru, cel .. ,-u aritat Dumnezeu;

mlrturisegte pe cel ce este de o fiinfd, ca fiind Fiul unul nlscut al Tatilui Celui vegnic. C[tre care s[ striglm: cel ce te-ai aritat, gi ne-ai mintuit pe noi, Hristbase Dumnezeul nostru, mlrire fie. Mdrire... glas 6 C1, apele lordanului te-ai imbr6cat Minluitorule, v cel ce te imbraci cu lumina ca cu o hain[. si cregtetul !i-ai plecat Botez[torului, cel ce ai m[$i surat cerul cu palma. Ca s[ intorci lumea de la ingel[ciune gi sX mintuieqti sufletele noastre. $i acum. . . glas 2 stdzi Hristos a venit la lordan sX se boteze. As';\* td,zi loan se atinge de cregtetul Stdpinului. Puterile cerurilor s-au minunat, vhzind taina pream[rit[. Marea a v6,zut 9i a fugit, Iordanul, vdzind, s-a intors inapoi, iar[ noi,'cei ce ne-am Iuminat, strig[m: Mdrire trui Durnnezeu, cetui ce s-a arfltat, gi pe pimint s-a vdzut, ;i a lun-rinat lumea. Tropar, glas I s-a arltat, c[ glasul P[rintelui a m[rturisit !ie, Fiu iubit pe Tine numindu-te, gi Duhul in chip de porumb a adeverit int[rirea Cuvintului; cel ce te-ai ardtat, Hristoase, Dumnezeule, si lumea ai luminat, mirire !ie. Condac, glas 4, podobie Ardtatu-te-ai astd zi lumii,. gi lumina Ta, Doamne, - - s-a lnsemnat peste noi, care cu cunogtinfi te liuddm. Venit-ai qi te-ai ardtat, lumina cea' neapro-

patimile lumii ai td"mxduit. Mare este taina aritdrii Tale, iubitorule iie oarneni, Doamne, mirire !ie. f . umina cea adevdratf s-a ariltat, gi tuturor lur'r mini diruiegte: Boteaz[-s. .u noi Hristof cel ce este mai presus de toatb. curifia. Aduce sfinfire apei, ;i aceasta sufletelor curd{ire se'face. p[mintdsc lucru este, ceea ce se v9de, 9i drai presus de ceruri, -...u ." se.cunoagte: Prin botez este mintuirea, prin apfi Duhul, prin afundare se face suirea noastri 'ra Dumn.r.u. " Minunate-s lucrurile Tale, Doamne, -erir.-fi;l ce C.l apa imb_racd cerul cu nori, se ilnbracd astizi cu tordanului. Rentru a mea curifire se cuid_ -ru, Q1 fe;te, Cel ce a gters picatul lumii. Si nrifrul -a"

ti

T u t1 lordan .trotezindu-te, Mintuitorul nostru, apele ai sfinfit, sub mina robului aplecindu_te,

lordan ] nTreimii botezindu-te Tu, Doamne, inchinarea

piatd. Condacul praznicului, glas

gi podobie aceleagi venind J_a rJ a repejunile lordanuluite teme aastd,zi, Domnul strigat lui loan: Nu md boteza, c6 am venit s[ mintuiesc pe Adam cel intii zidit.

f'LAL
CATAVASIITE BOTEZULUI

'(fravAgil

La slujba cea mare a sfinfirii apei Stihiri samoglasnice, glas B la-sul_ Domnului peste ape strigd, gr[ind: Venifi de luafi toli Duhul infelepciunii, Duhul infel6gerii, Duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hristos, celui ce s-a ardtat. (de doua ori). Art--i firea apelor se sfinfegte ;i se desparte lora- r danul gi igi intoarce curgerea apelor sale, vlzind pe Stdpinu'l botezindu-se. (de dou5 ori). (- a un orn ai venit la riu, Hristoase Impirate, gi \" botez de la rob te-ai sirguit a lua bunule, din miinile Mergh.torului inainte, pdntru plcatele noastre, iubitorule de oameni.

ATAVA S I I
I
Irmos, glas
3

La lntimpinarea Domnului nostru Iisr-ls Hristos


Peasna

Mdrire... Si acum...
Domnului, venit-ai, Doamne, luind chip'de rob, botez cerind, cel ce nu gtii de p[cat. Vlzutu-te-au apele gi 9-au temut, cutremuratu-s-a MergXtorul inainte gi a strigat, g_rXind: Cu,m poate sL lumineze sfegnicul pe luminfl? Cum i;i va pune mina robul deasupia Stedinului? Sfin{egte'-mfi pb .in" gi up"le, Mintuiioiute, iel ce ai ridicat picatul lumii.

[tre glasul celui ce strigd. in pustie: Getiti

calea

pe amindou[ pirfile, trecind poporul marea pedestru, noi ,si lui Dumnezeu cu plicere cintind: S[ cintim 9i preamlrit. Domnului, c[ cu mXrire s-a Peasna 3. Irnros T ntlrirea celor ce nid[jduiesc intru Tine, int[re9te I Doamne Biserica Ta, pe care ai cigtigat-o cu scump singele Thu. Pt'a sna .1. Irtttits ci rA\ coperit-au cerurile bun[tatea Ta, Hristoase, Tale, din nestriiesind din Chivotul sfin{eniei cata Maici", in Biserica mdririi Tale ar[tatu-te-ai ca un prunc in brafe purtat, ;i s-au urnplut toate de lauda

P e*intul cel din adincul mirii uscat l-a umblat I oarecind soarele: c[ci ca un zid s-a inchegat apa

Ta' D u

Pe,sna 5. lrmos

aci a vizut Isaia, intru descoperire, pe Du,mnezev pe scaun preainalt de ingerii mlririi inconjurat, a strigat: O tic5,losul de mine, c[ mai inainte v[zui pe Dumnezeu intrupat, pe cel ce stlpineqte pacea, 9i lumina cea neinseratd. Peasna 6. irtrtos trigat-a !ie, Simeon, vizind cu ochii mintuirea care a venit oamenilor de la Dumnezeu: Hristoase, Tu egti Dumnezeul meu.

rAvA6,tl
i; *to'J ", ri-r,f f I '-; d .t.,, l. t *=u.qr l '' <1. , I "Ai 3 d- ;i r'.: .ici b,t,rl 2.ql -"*S1ai.}, )tr'rP1q: -a)* 26 Tlal&, *"1t,rpl i, t t'
:

r,'

";-1 '

il

r58

CATAVASIILE INTIMPINARII

;i4 li.*

{i'lor

Peasna 7. Irmos p cela r' e,Tine,numit ce ai rdcoritgiin foc pe tinerii cei ce te-au Dumnezeu, in Feiioard nestricatd seJallur.l, te lluddm Dumnezeu-Curintul., .intina !1{ cu Duna credintd: Binecuvintat este Dumnezeur pdrin'

l"

*,

J& l: :".i,.'inFr'iL

" \'rf !

t''e'"J ' i t [

1'\\R-

nogtri.

m[rim. Tropar, glas I de Ndscd.toare de Dumne_ u ucurd-te cea plind din dar, a rds[rit Soarele drepzeu Fecioard, c6 tine tatii' Hristos Dumnezeur nostru, ruminind p.- ."i-ai" intuneric: veselegte-te gi tu bitrinule dreptei ..t-.. ui primit in ?..ut. pe slobolitorul suiletelor noasi.", c.i .. ne-a d[ruit noud gi invierea.
3.i ,1tr1'*tUiXX';IS:Trf, -.. qi miinile lui Simeon le-ai binecuvintat, precum intimpinindu-te acum Xl_.:r^1tl Dumnezeule. pizegte mintuiegte-r.,Ji'pe noi, nrstoase lumea d6, rdzboaie si intdregte pe cei ce te iubesc, dnute iunitoiur. a" o"urh.ni.

pitd bdrb[teasc[,

birbdteasc[ ce al lui Dumnezeu este. Deci pe cuvintul cel mai inainte ndscut, pe Fiul ratllui celui fi$ .AS inceput, pe cel intii nfiscut Ain ,nui.e, ii.e ir{esc.hide pintecele, sfint

Peasna B. Irmos u focul cel nesuferit impreunindu-se tinerii, cei ce (l y au stdtut in -buna credinfl, gi de vdpaie nevXtd.mindu-se, cintare dumnezei*.i uu cintat: bin..urrirrtafi toate lucrurile.Domnurui pe Domnur, gi-r preainetfafi intru toli vecii. Peasna 9. Pripeald Ndscdtoare de..Dumnezeu, nddejdea tuturor cregti_ rlilor, .acoperd, apdrd, pdzegte pe lei ce nadaiduiesc spre tine. f n lege, in_lmbri. gi in ScripturX inchipuire vedem

C ATAVA S I

I
celor

La Bunavestire qi la alte sdrb[tori ale Sfinfilor

mari care se pr5.znuiesc gi in unele Duminici Peasna 1. Irmos, glas 4 eschide-voi gura mea qi se va umplea de Duhul qi cuvint rlspunde-voi lmpflritesei Maice, qi mX voi arXta prXznuind luminat si voi cinta minunile ei.
bucurindu-m6. Peasna 3. Irmos

I noi credinciogii: Toati partea


il

nat ceatd duhovniceascd, intlregte-i in dumnezeiasch m[rirea ta. cununilor m5.ririi invrednicindu-i.
Peasna .4. Irmos dumnezeesc al lntruplrii gi din Fecioar5., proorocul AvaTale celei de sus, cum socotindu-l a strigat: MIrire puterii Tale Doamne.

ai t[ir cintXre{i, N[sc[toare Pe ce egti izvor viu qi indestulat,de Dumnezeu, ceea care s-au impreu-

fatul cel neurmat qi

.1,..

pintecerle Fecioarei,

norul cel ugor, Iisus, Dumnezeu cel preainalt, a venit din preacurata Fecioard. gi a mtntuit pe cei ce strigd: M[rire puterii Tale Doamne. Peasna 5. Irmos Q, pXimintatu-s-au toate de dumnezeiascd rJ ta, cd, tu, Fecioar[ neispititi de nunt5, m[rirea ai avut in pintece pe Dumnezeu cel peste toate, gi ai nflscut pe

Alt Irmos al Buneivestiri el ce gade in m[rire pe scaunul dumnezeirii,

pe

inravlgrt
CATAVASIILE BUNEIVESTIRI CATAVASIILE

BUNEIVESTIRI

16I

ce te

Fiul cel fir[ de ani, cel ce diruiegte pace tuturor celor laudl pe tine.
Peasna 6. Irrnos

A1l Irilos a1 I3unc.ivestiri


Pripeald
BinevesteEte pdmintule bucurie mare, lSuda{i ceruri nldrirea lui Dumnezeu.

nfelepfii lui Dumnezeu, care faceli aceasti slrbdtoare dumnezeiasc5. si cu totul cinstitl a Maicii l:i Dumnezeu, venifi si inilfim miinile, mtrrind p Dumnezeu, cel ce s-a niscut dintr-insa.

f r

Ait Irmos ai Buneivestiri


nchipuind ingroparea Ta cea de trei zile, proorocul lona, in chit rugindu-se, a strigat:- Din stricS.ciune m[ izbivegte lisuse, implrate al fiuterilor.

cum si nu se ating5. mina necredincioqilor. Iar[ huzele credincio,gilor f[r[ incetare s[ cinte cintarea ingerului qi cu bucurie s[ strige Nlscf,toarei de Dumnezeu: Bucurd.-te cea plin[ de dar, Domnul este cu tine.

f v

a de un sicriu insuflelit al lui Dumnezeu nicide-

f r

Mdrire... glas 0
rimis a fost Arhanghelul Gavriil din cer s[ binevesteascd Fecioarei zlmis'lirea, qi, venind in Nazaret, spXimintindu-se de aceastS. minune, cugeta intru sine: Cum se va nagte din Fecioar[ Cel ce intru cele de sms este necuprins? Cum s[ incap[ in pintece femeiesc Cel ce are ca scaun, cerul qi aqternut picioarelor, pindntul? Spre care cei cu cife gase aripi, qi cei cu ochi rnul{i nu pot privi? Acela printr-un cuvint a binevoit a se intrupzr dintr-insa. Al lui Dumnezeu este currlntul acesta. Deci pentru ce stau gi nu gr[iesc Fecioarei: Bucurd.-te cea plind de dar, Domnul este cu tine ! Bucuri-te pre:acurat[ Fecioar5. ! Bucurl-te Mireas6 care nu qtii de mire ! Bucurd-te Maica vielii ! Binecuvintat este rodul pintecelui t[u.

fr

slujit, fXrd f nfelepfii lui ^ numai Ficltorului, gi ingrozirea focului birbElqte cllcind-o, s-au bucurat, cintind: prea lXudate Dumnezeul pirinfilor,

Peasna 7. Irmos Dumnezeu fipturii n-au

gi Doamne, bine egti cuvintat.

Peasna B. Irmos

Sa ldudam, bine si cuvintdm. . . p tinerii cei & eNlscdtoareibinecredinciogi, in cuptor, nagterea de Dumnezeu i-a mintuit, itunci fiind inchipuiti, iar acum implinitd. pe toatd lumea ridic6-o sd-!i cinte lie: Liudafi pe Domnul toate fipturile Lui gi-l preainilfa{i pe Dinsul intru toli vecii. '
Peasna 9. Irmos

La Hvalite

Mirire

$i acurn. . . glas 2

trup, cinstind sfinta slrbltoare a Maicii lui Dumnezeu, gi sX strige: BucurI-te preafericitX, Niscitoare de Dumnezeu, pururea curate Fecioari.

T of neamul pXmintesc sd salte, fiind luminat cu r Duhul gi si serbeze firea mintilor celor fdrX de

aina cea din veac se descoper5. astdzi, qi Fiul lui Dumnezeu se face Fiu al omului, ca luind ce este mai prost, s[-mi dea mie ce este mai bun. Amdgittl-s-a de demult Adam, poftind s[ fie Dumnezeu, 9i n-a fost, iar Dumnezeu se face om, ca s[ indumnezeiascd pe Adam. S[ se veseleasc[ fiptura, si s[ salte fiinea, cd Arhanghelul st5 cu fric6 inaintea Fecioarei, si

f*

lt

CATAVA6'/
162

CATAVASIILE BUNEIVESTIRI

aduce bucurie in locul intrist{rii. cel ce te-ai frcut om, pentru indurarea Ta, Dumnezeul nostru, mdrire Tie.

Tropar, glas 4 noastre si aritarea rI r stdzi este inceputur mintuiriilui Dumnezeu, Fiul tainei cei din veac: Fiul Fecioarei se face, gi. Gavriil darul birre-t vestegte !' pentru aceasta gi noi impreund. cu dinsul Nrscitoarei de Durnnezeu sd-i strigXm: BucurX-te cea plini de dar, Domnul este cu tine.
{.,ondac, glas
B

CATAVASIILE FLORII LOR


Cintarea

l. Irrmos elasul al 4-lea

pEritoare Doamn[, pentru biruin{I, murlfumire, izbivindu-ne din nevoi, Niscltoare de Dumne,"rl,.uly:em lie noi robii-tff. $i ca ceea ce ai stdpinire nebiruitd, slobozegte-ne dintru toate nevoile, ca si strigdm !ie: Bucurd-te mireas[ pururea Fecioard ! 'fropiirul Acatisiului preasfintei Ndscdtoare de Durnnezeu, glas B p oqunga cea cu taind la cunogtin{d tuind-o cel f[rd. -ii"tnd de trup, : ce nu. gtiade grab a stltut in caia lui losif, celei de nunt5.: cer ce a precat cerurire cu pogorlrea, lngape fdri schimbare tot intru tine, fe care gi v[zindu-l in pintecele ,tdu, luind chip de rob, h[ in_ spdimintez a striga fie: Bucurd.-te, miieasi nenuntit[
r,

r[tatu"s-au ale adincului izvoare, umejunii neim_ -pdrtEgite gi s-au descoperit temeliile mlrii celei inviluite prin vifor; cL cu .',oiu ui certat-o pe dinsa si p,e poporul cel ales l-ai mintuit, cer ce-fi cint[ ciniai'. de biruin{d, Doamne. T) ir^gurg pruncilor celor u cilor lauda robilor Tii ffiri de rdutate qi a suga_ ai plinit, ca sd. iieiimi p* y.-"!"-uqul gi s[ r[scumperi cu'patima crucii cdderea lui Adam celui de. demult; gi- prin lemn sd_l inviezi pe el, pe cel ce-fi cinti cintare'de biruinle, bou*n.. p isefc.a cuviogilor laudd Hristoase, Lr cetui ce locuiegti in Sion,aduce Tl", bucurd de gi Israit se Tine, frcitorul siu.'$i munfii, uoi.x truu,nuiir.-"cere potrivnice, cu inimire_impietrite,'de fafa Ta s-au-vese,rit, cintind fie, cintare de biruinti, Doamne. Cintarea 3,a. Irftroi; in piatra cea virtoa.e ti. tare, care a izvorit ap6, .din porunca ll, -s-a addpat poporul israiltenitli; ia13 .qi$a Tu e9ti. Hri_sto_ase,'9i via1a, fui;;-;;;;' ,-" intfirit-Biserica, strigind: osana bind egti.*iniui, ."r ce vii ! Lazdr,cel mort P e.iadul, l-a liberat de patru zile, cutremurindu-se din mor{i cu porunca Ta; cd. Hristoase, invierea ;i viiia, intru .u.. ._u in_ I.u-:Eli, tlrit-- Biserica, strigind: Osana t ti;necuvintJ .qiil ."1
ce

vii

llr

CTTAVEs'/
164

CATAVASIILN FLORIILOR

CATAVASIILE FI-ORIILOR

t65

insugi vine in slavb. cu putere; intru care s-a intfirit Biserica strigind: Osana! binecuvintat eqti, cel ce vii. Ipac,;i, qiasul al [j_]ea u stilplri ldudindu-l mai inainte, cu lemnul mai '- pe urmd. au prins nemulfumitorii iudei pe Hristos Dumnezeu; iar noi cu credint[ neschimbati. pururea cinstindu-I, ca pe un fdc[tor de bine, totdeauna strigim Lui: Binecuvintat eqti, Cel ce ai venit s5 chemi
Pe

fv intagi popoare cu clumnezeiascb. cuviin{[ in Sion gi dali rugdciune lui Hristos in lerusalim; cI

intru cele de sus, pe heruprivegte spre cele smerite, insuqi va veni intru slavI. cu putere, gi se vor umple toate de durnnezeiascfi lauda Lui. Pace peste Israil rgi mintuire neaumnezeu, cel ce gade

virni,

gi

murilor.

nafi intru tine; cI iatl au venit de departe sd se inchine Impiratului tdu. Pace peste Israil gi mintuire
neamurilor.

lerusalime, Q Lr ioane, munte sfint al lui Dumnezeu gifiii tbi aduridic[-ti ochii tXi imprejur qi vezi

Adam'

cintarcra 4-a, Irmos


ristos, Dumnezeul nostru, veni-va gi nu va z[bovi din muntele cel cu umbra deas5.. din Fecioara care a ndscut neispitit[ de birbat, precurn a zis profetul de demult. Pentru aceasta toii strigiirn: Slavd. pu-

strigdm: Slavi puterii Tale, Doamne! 1n "l ce a _m[surat cerul cu palma gi pdmintul cu \r mina, Domnul a venit; ci a ales Sionul a locui gi a imp6rd{i intrinsul; gi a iubi pe poporul cel ce strig[ cu credinfi: Slav5. puterii Tale, Doamne! Cintarea 5-a. trrmos p r e _ muntele Sionului suie-te, cel ce binevestegti lerusalimului; inalf[-fi glasul cu t{rie; prearnhrite s-au gr5.it de tine, cetatea lui Dumnezeu; pace peste Israil gi mintuire neamurilor.

muntii si lemnele dumbrdvilor sd. salte. Ldudati nearnuri pe Hristos, ;i toate popoarele, sl[vinclu-I, strfga{i Lui: Slavi puterii Tale, Doamne ! J) bricat cu u omnul, cel ce implr[{egte veacurile, va veni imtdrie. Podoaba frumusetii si a slavei acestuia este neasem6nat5" in Sion. pentru aceasta toti

terii Tale. Doamne! n.5 e vind veselie mare la Eleon, dealurile gi tofi Y

lobozegte, dezrleag[-{i Sioane pe legafii t[i $i-i scoate din groapa cea i[r[ de apil a necunoptinJei; si cu stropirea dumnezeiescului sfnge, s[ se innoiasc5. poporul.

;:i'"t fia. I,'tritts -( trig-at-au cu veselie duhurilegi cu stropirea durnrJ mii lege noud. se rinduiegte drepfilor: acum [unezeiescului singe si se innoiascil poporul.

(l

-$ 4J

I!

't'ttrl;i' - gl;tsl;l ai 6-1ea p e_scaun in pe pdmint fiind purtat, r' Hristoase cer gi pe rminzlaudi de la ingbri ai Dumnezeule, pri'mit gi cintare de la tinerii cei ce strigau liel Binecuvintat egti, Cel ce vii sd. chemi pe Adam !
(

lcos

,i

cu stilpdri te-au liudat pruncii, Hristoase, ca pe un


tdruitor, strigindu-fi astflzi: Osana, Fiul lui David I Cd nu se vor mai junghia pruncii pentru pruncul Mariei; ci pentru tofi pruncii gi blitrinii Tu insufi te rXs_ tignegti. Nu se va mai porni asupra noastrl sabie, cb.

Nemuritorule, f) vreme ce qi lumea u eai omorit ai legat iadul,inviat, pentru moartea ai aceasta

pe A,dam.

a Ta coastS, se irnpunge cu sulita. pentru aceasta bucu_ rind_r-ne, zicem: Binecuvintat eqti, Cel ce vii sd cherni

t*avrsrt
CATAVASIILE FLORIILOR CATAVASIILE FLORIILOR

Cintarea 7-a. Irmos

drepfi; prea l[udate Doamne, binecuvintat e-sti Dumnezeul plrinfilor nogtri. genunchi f nrindu-se, stind popoarele, gi cu uceni,cii bucucu stilplri au strigat fie: Osana, Fiul trui David; pr,ealludate Doamne, Dumnezeul plrinlilor, bine eigti cuvintat. ffiul-timea cea fdrd de rdutate, firea care era incd de prunc, cu dumnezeiascd cuviinll te-a ldudat pe Tine, -imp[rate al lui Israil gi al ingerilor; preaIf,.udate Doamne, Dumnezeul p5"rinfitor, bine esti cuvintat. n (_ u stilpflri de finic gi cu ramuri, Hristoase, te-a lludat mulfimea gi a strigat: Bine egti cuvintat Irnp5.ratul veacuri,lor, cei ce vii; prea tdudaie Doarnne, Dumnezeul pIrinlilorn bine egti cuvintat. Cintarea B-a" Irmos

C.l ucis ai mintuit in foc pe tinerii lui Azaria gi ai v ce pe haldei, care liri dreptate vinau pe cei

care nu strig[: Toate lucrurile l[udafi pe Domnul gi-l prea inilfali intru tofii vecii.

rugiciune a lui Dumnezeu a f[cut-o peqterX tilharilor, lep[dind din inim5. pe Mintuitorul, cdruia ii cintdm: Toate lucrurile l[uda]i pe Domnul gi-l prea inilfafi intru toli vecii.
ce casa cea de

S, e lipse,;te de dumnezeiegti locaguri, adunarea cea - cilcitoare de lege a celor nepleca{i; de vreme

$eTlegte-te, Ierusalime, prlznui{i cei ce iubi{i Sionul; c[ a venit Domnul puterilor, cel ce impdn6{egte- in veci; sd. se umple de mXrefie tot pimintul {e fafa. lui ;L si strige: Binecuvintafi' toate'lucrurile Domnului pe
Domnul.

Hristos a venit ca si. strice inqellciunea idolilor cea necuvintltoare, gi sd opreascd pornirea cea neopriti. a tuturor neamurilor; ca tofi s[ cinte: Toate lucrurile Iduda{i pe Domnul gi-l preainfllfali intru tofi vecii.
tr-rind, a venit p_e minz, Mintuitorul nostru cel'drept, ca sd piardX sf,lbitdcia cea dobitoceasci. a vrXjmagifor

p e minz tindr incIlecind impS.ratul

tXu,

Sioane,

* .H^ristos, ^Dumnezeul tlu, imp5rifegte in veci, bucurd.-te foarte Sioane; Acesta, preCum 3ciie, blind qi min-

Nu se cint5: Ceea ce eqti mai cinstitd . . Cintarea 9-a. Irrnos f'l E'tumnezeu este Domnul gi s-a arltat nou5.; tocmili sirbdtoare gi, bucurindu-ne, veni{i s5. rnlrim pe Hristos, cu ramuri de sti'lpiri gi cu cintlri strigind Lui: Binecuvintat este cel ce vine intru numele Domnului, Mintuitorul nostru. 'p v-afi intlritat? Clrturari gi preofi, r [gini, pentru ce cugetat cele degarte, zicind: Cine pentru ce ali este acestra, cdruia pruncii cu ramuri gi cu stilplri gi cu cintdri strigl: Binecuvintat este cel ce vine intru nurne,le Domnului, Mintuitorul nostru. p entru ce afi pus curse, neascultltorilor, aproape r de calea noastrd? Picioarele voastre sint grabnice a vdrsa singele Stdpinutui; ci se va scula cu adev5.rat, sX mintuiascd pe cei ce strig[: Binecuvintat este cel ce vine in nu'mele Domnului, Mintuitorul nostru. l-uminindd nu zicem, ci numai: Sfint este Domnul Dumnezeul nostru. . . (De trei ori) La L5uddri (Hvalite) Stihiriie pe 6, glasul al 4-lea ffiulfimea poporului, Doamne, aqternea pe cale hairvr nele sale gi allii t[iau ramuri din copaci gi le fineau; iarH. cei ce mergeau inainte qi cei ce urmau,
.

CATAVE6'/

168

CATAVASIILE ITLORIILOR

CA] AVASIII-E }TLORIII,OR

strigau, zi,cind:. Osana, Fiul lui David ! Binecuvintat egti cel ce ai venit gi iarXgi vei veni intru numele Dornnului.

aceea strigau aga: Osana, Celui dintru

Tine, Stlpinul tuturor gi, v[zindu-te gezind pe mirne, te priveau ca gi cum ai fi fost pe heruvimi. Pentnu

$rind Tu, Doamne, sd. intri in sfinta cetate, stfiil' phri de finic popoarelp fineau, l[udindu-te pe
iniltime

cuvintat_eqti cgl ce ai venit qi iar[gi vei veni intru nurnele Domnului.

Bine-

egifi neamuri, iegi{i popoare si vede}i astizi pe impXratul ceresc, pe minz de rind ca pe un scaun prea ina,lt intrind cu slavd in lerusalim. O! voi cei neincrez5.tori, venifi gi vedefi pe cel ce l-a vilzut Isaia venind cu trup pentru noi, cum igi logodegte, ca o mireas5 curatd, pe noul Sion 9i lti:ap[dn adunarea cea osinditd. $i ca la o nuntfl curat5. qi nespurcatfi au a,lergat pruncii neintinafi gi fXrd de rlufate, lXudindu-i. Cu care impreunX gi noi cintind cintarea cea ingereascd s[ strigXnr: Os'ana, Celui dintru inillime, Cetui

I r

Mdrire... $i acum... glas 6 de Mui-nainte qi Paqti cu gase zile, venit-a lisus in rvJ- Vitania s-au apropiat cd.tre Dinsul ucenicii -vrei Lui, zicindu-i: bo**r,",^unhe sd sltirn Tie sd rnXninci Fa,stile? Iar El i-a trimis pe dingii zicind: Mer_ gefi in satul cel dinainte qi veti aila acolo un om du_ cind un vas de lut. cu ap[; si'mprgefi dupfl dinsul gi stxpinului casei si-i zicefi: tnvelxtoiul iice: la tine voiesc s[ fac Paqtile, cu ucenicii mei. _ Accasta, car{: il',r.rlzi, este stihira cu mdrire, glas 6, ai.it 1a Vece;rrir cea iliare, cit Ei la {_ltrenie,'cilpA
Evanghelie.
-a cel ce vii intru numele Domnului sus. (De trei ori)
.

Ar rlel {ulul Sfintutui Duh pe noi ne-a adunat gi tofi, luind crucea Ta, ziiern: Binecuvintat esti
! osana, intru cei ile

ce are mare nrild.

nvierea cea de obgte mai nainte de patima Ta cea de bund. voie ar5.tind-o spre incredinfarea tuturor, Hristoase Dumnezeule, pe Lazlr cel mort de patru zile in Vitania l-ai inviat cu puterea Ta cea tare; orbilor vedere le-ai d[ruit, Mintuitorule. ca un d[tdtor de lumind; gi in sfinta cetate ai intrat cu ucenicii Thi, gezind pe minzul asinei, ca gi cum te-ai fi purtat pe heruvimi, plinind prevestirea profefilor; Si prunci; evreeqti cu ramuri gi cu stilpiri te-au intimpinat. pemtru^aceasta 9i, noi, finind ramuri de mislin gi stilpdri {e finic, cr{ mullumiti strigXm !ie: Osana, Celui dintru indlfime, binecuvintat egti, cei ce vii intru numele Domnului!

f -

'l-rollrniil, glas I f nvierea- cea _de pe Laz6r inainte de patima Ta & incredintind-o, obgte mai din morfi l-ai sculat, I-Iristoase Dumhezeuiei pentiu a.ceasta gi noi, ca pruncii, semnele biruinfii purlind, lie biruitorului rnoiiii strigXm: Osana intru cei de sus, binecuvintat egti,'iel ce vii intru numele Domnului! Mirire... $i acuffr... glas 4 J ngropin{u-ne impreund cu Tine, prin botez, r toase Dumnezeul nostru, viefil celei flriHrisde moarte ne-am invrednicit cu Invierea Ta, gi cintind, strigd"m: Binecuvintat egti, cel ce vii intru nudrele Dornnului!

ni'c5" e aceea

ln sfinta si lnarea Luni, Marli gi r\..triercuri, dupl Aliluia, (de pairrr ori), troparri, giur'g, -- ---- ' T utl mirele vine la miezul nopfii, gi fericit5 e . .,^ stuga, pe care o va afla priveghind; gi nevredpe care o va afla lenevindi-se. Vezi dar su-

CATAVi6'/
170
CATAVASIILE FLORIILOR

CATAVASIILE

FLORIILOR

I7L

flete al meu cu so,mnul s[ nu te ingreunezi, ca mortii r.d lu te..dai gi afarH. de implrifie si nu te incui, ci ie degteaptl, strigind: Sfint, Sfint, Sfint egti Dumnezeule, pentru Ndscd.toarea de Dumnezeu, mirluiegte-ne pe noi !

minat, atunci luda cel rEu credincios. cu iubirea argint bolndvindu-se, s-a intunecat, gi judecitorilor qel.or_Je1[ {e lege pe Tine, Judecftorul'cei drept, te-a dat. Vezi iubitorule de avufii, pe cel ce, pentru icestea, spinzurare gi-a agonisit. Fugi de sufletul cel nesfltios, care a indrdznit unele ca acestea asupra Inv[litorului. Cel ce e,sti spre toli bun, Doamne, mirire Tie.' La Liturghie, in loc de cintarea Heruvicului cintdm acest tropar pe glas 6, de trei ori: f inei Tale celei de tain[ astdzi Fiul lui Dumnezeu ..-_gltlai m4 primegte, c5. nu voi spune vr5jmagilor-Tii Taina Ta, nici 'sdrutare ifi voi da ca ludi, ci ca tilharul mL mirturisesc Jie: poinenegte-mi Doamne
de_

In sfinta Ei marea Joi si Vineri La Aliluia, troparul pe giasul B: (- ina mirilii invlfdcei la spi.larea cinei s-au lu-

du'lce lisuse, pe care mai inainte soarele vizindu-te pe cruce r5.stignit, intru intuneric s-a imbricat, gi p[_ '.itup.mintul cu fricH. s-a -cutremurat, gi s-a rupt teasma .bisericii; .gi iat[, acum te'v[d pe Tfne, pentru mine luind moarte de voie. Cum te voi'ingropu,'Du*nezeul meu, sau cu ce giulgiu te voi inf[luri, sau cu ce miini m5. voi atinge de preacurat trupul .i.du, sau ce cintH.ri voi cinta ingrop[rii Tale, induiate? M5resc patimile Tale, cu laudf cint ingroparea Ta, irnpreund. cu lnvierea, strigind: Doarnne mirire !ie.'

la ,,- Il sfinta^gi.marea Simbdtdpe Liturghie, in loc de ti.eruvlc, se cinid acest tropar,


glas 6l

intru impir[fia

Ta.

s[ ry junghie gi sn se dea'spre mincredincioilor. $i merg iniintea Lui cetele ingeregti cu toate cdpeteniile qi puterile, Heruvimii cei 1u ochi muilfi gi serafimii cei cu cite gase aripi, fe{ele acoperindu-gi qi cintind cintare: Alildia. In locul Axionului, se cintd (de trei ori) pe gias 6:
domnilor-merge
care.

tace $X cu cutremur gi nimic pdmintesc cu fricl gi ,tot trupul omenesc gi sI stea intru sine si rlu gindeascd. C[ Impiratut imp[rafilor ;i Domnul

-- toare, venifi credinciogilor ,la loc inalt, cu ginduri inalte sd ne indulcim, pe Cuvintul cel prea iiatt din cuvintul lui cunoscindu-|, pe care il mirim. In sfinta ;i marea Vineri seara, la Stihoavni Mdrire. . . $i,acurt . . .glas 5: p Ting, lumina ca gi cu o * e.haini, Cel ce te imbraci cupogorindu-te' de pe Iosif qi cu Nicodim . l.*-l qi vlzindu-te mort, gol, neinlropat, plingere cu umilinffl luind gi tinguindu-se au greil: Vai mie, prea

In locul Axionului cintdm pe glas 6: D i" ospi{ul Stipinului gi din masa cea nemuri-

in pintece,'fdri de voi scula,-gi mH. voi pieamlri, gi voi ilelll intru mlrire ca un Dumnezeu pe cei ce'cu credinli gi cu dragoste pe tine neincetat te miresc.

_'^' .Fiul..tiu,.pe gaginfa; cd. m[

vdzindu-m5 NrlS lingui Maicd, m-ai zilnnislit in groapi care

pe mine

C,rAv.A,T

CATAVASIILE PASTILOR

173

CATAVASIILE PASTII-OR
Peasna 1. Irmos. Glas
I

enit-ay ryai inainte de dimineafi cele ce au fost cu Maria gi aflind piatra rdstrirnat[ de pe morn'rint, auzit-au de Ia inger: pe Cet ce este intru lumina cea pururea fiitoare, pentru ce-l c[utafi cu morfii, ca qe,yn om? Ved.e{i infdgurlturile cele de ingropare, aler_ 9a!1 ;i propovdduili lumii, c[ a inviat Domnul, omorind moartea, c[ este Fiul lui Du:rnn ezeu, cel ce a min_ tuit neamul omenesc.

\fv

Pagtile! C[ din moarte la viafd gi de pe p[mint la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi" cei ce cintlm cintare de biruinfi. pe Hristos Q d ne curflfim simfirile gi r.r strllucind cu neapropiata sd vedem Invierii, qi lurnin[ a cintindu-i c?ntare de biruinfb, luminat s[-l auzim zicincl:
Bucura{i-vd
sd"
!

/ iua Invierii, sI ne lumindm popoare! Pagtile tE-' Domnului,

Peasna 4. Irmos u4 stea impreun[ cu noi gi si. arate pe ingerul cel purtitor. de lumin[, care a greit cu mafe glas: Astdzi este mintuirea lumii, c[ a i"nviat Hristos, cel atotputernic.

T aAvacu* eJ ,dumnezeiasca strajX, de Dumnezeu

griitorul

ve$nicI.

s[ prlznuiascd toat[ lumea cea vdzut[ gi nevizutl; ch Hristos a inviat, veselia rea
se bucure gi
./

fa erurile \'r'

dup[ cuviin$

s5. se veseleascS.

gi pXmintutr

ristos cel ce, parte bdrbdteascd fii'd, a deschis pintecele cel fecioresc, ca un om, mielusel s_a cet ce n_u ,rt.iit ,tri.iiiu"", :l1T.lt gi fdrf, prihan[,un Durnnezeu l'.a$tite noastre. $i ca adevirat, desd_ vfrr,sit s-a numit.

fl

Peasna 3. Irmos

enifi s[ bern b:iutur5. noud, nu din piatr[ stearpd flcdtoare de minuni, ci din izvorsl nestricdciunii, din Hristos cel ce a izvorit din mormint, intru cane ne intdrim. A cunr toate s-au umplut de lumind gi cerul qi ph4 t' mintul qi cele de desubt. Deci, sd pr[znuiasc[ toatX f6ptura Invierea lui Fnristos, intru care s-a imtdrit. I eri m-arn ingropat impreun[ cu Tine, Hristoase. r astd,zi ,m5. scol impreun[ cu Tine, inviind Tu" Rdstignitu-rn-am ieri impreund" cu Tine, insufi impreure6 md. pream[regte, Mintuitorule, intru impirlfia Ta.

tit, Pagtile_cele curIfitoare; gi iarf,gi, f.u.or, Ain ,iro.rn?nl soarele dreptilii nou[ ne-a stillucit.
umnezeiescu'l prrinte David inaintea chivoturui umbrei a siltat, jucind: iar noi, poporul cel sfint al.lui Dumnezeu, pliniiea semnelor vi.zind, s[ ne ve_ selim dumnezeiegte, cr. a inviat Hristos .u ."i utor puternic.

(- a un mielu;el de un an, cununa ,cea binecuvin_ v tati de noi, Hristos, de voie pentru toti s_a iert-

f) '-'

Peasnii 5. Irnrris

_q i mine.c5m de di,minea!fl qi in loc de mir, cin\r tare s5, adu.991 Stlpinului 9i s[ vedem pe Hris_ tos, Soarele drept5fii, tuturor viath rdsirind.

CA'rAv4'u,
PA$TILOR

174

CATAVASIILE PASTILOR

CATAVASIILE

IV5

l\f ilostivirea Ta cea nemdsurat[ cei finuli intru rvr leglturile iadului vizind-o, la lumini au mers, Hristoase, cr picioare vesele, liudind Paqtile cele
vegnice.

ei purtitori de lumini s5. ne apropiem de Hristos, cel ce a ieqiit din mormint ca un mire qi sd prdznuim impreun5. cu cetele cele iubitoare de praznic Paqtile {ui Dumnezeu cele mintuitoare.

f \-,

Peasna 6. Irmos

cefor cilzuti inviere. Invierea lui Hristos vizind .;j/ I J nviind lisus din m'ormint, precum a zis mai ina' r inte, ne.a dlruit nou[ viafi vegnicfi qi mare mil[. {Dc trei ori }
.

TiT! s5. mergem s[ ne sirguim ca magii 9i sd. ne inchinim ;i si aducem miruri in loc de daiuri Celui ce nu in scutece, ci in giurlgiu este inflqurat, qi si plingem gi si strigim: O, Stlpine, scoal[-te, Cel ce dai

ogoritu-te-ai intru cele rna'i de jos ale pd.mintului qi ai sf[rimat incuietorile cele veqnice, care fineau pe bei legafi, Hristoase, $i a treia Li, precum lona din chit, ai inviat din mormint. f) dzind pecelile intregi, Hristoase, ai inviat din l- mormint. cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei intru a Ta nagtere gi ne-ai deschis noul ugile raiului. n4 intuitorul meu, vie gi nejerttiti jertf[, ca un DumrVr nezea pe Tine insufi de voie aducindu-te Tat[lui, ai inviat pe Adam impreun5. cu tot neamul, sculindu-te din mormint.

f) r

Pcasna 7. Irnros

urma Ta au alergat gi bucurindu-se s-au inchinat Dumnezeului celui viu, pe care, ca pe un mort, cu fie, lacrimi te cflutau; qi Pagtile cele de tiine ucenicilor Tdi, Hristoase, le-au binevestit.

in riestriclCiunii. Cel unul binecuvintat, Dumnezeul p[rinfilor gi pream6rit. p emeile cele de Dumnezeu infelepfite cu miruri in

ce a izbilvit C .lom, pltimegte pe tineri din cuptor, flcindu-se ca un muritor gi prin patimf,. pe )" cel muritor il imbracd. podoaba

e te-ai gi pogorit in mormint, Cel ce eqti lXr[ de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit pi ai inviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zi'cind ferneilor mironosile: Bucurali-vfl ! $i Apostolilor T[i pace diruindu-le, cel ce dai celor cdzuti inviere.
Icos

. T\ !-,

Condac, slasul

al B-lea

cel mai inainte T) e Soarele in mormint, de soare, care a apus I oarecind c[utindu-l mironosi{ele femei, au mers la mormint cind se lumina de ziud, qi una ci.tre alta striga: O, prietenelor, venili sd ungem cu miresme trupul cel de viafi purtitor gi ingropat, trupul care a inviat pe Adam cel c[zut gi care zace in mor-

rdznuim omorirea morlii, sf5.rimarea iadului gi incepltura altei viefi, vegnice, qi sittind lX.udim pe pricinuitorul, pe unul cel binecuvintat, Dumnezeul pirin{ilor qi preas,livit. este de C itprdznuitd,sfintd, cu adevdrat, strilucit[ gi mult v aceastd noapte de mintuire! Ea este vestito,area zilei celei purtf,.tore de lumini a lnvierii, intru care Lumina cea fird de ani, din mormint, trupegte tuturor a str[lucit.

p I

Peasna

8.

Irmos

A -' : gi sirbitoare sirbitorilor,


Hristos intru tofi vecii.

ceasti numitd. gi sfintf, zi, una a simbetelor impiriteas[ gi doamnd, al praznicelor este praznic, -

intru care binecuvintErn pe

CA'rAv4t

176

CATAVASIILE PASTILOR

CATAVASIILE

PA$TILOR

U7

rodul cel nou al vifei, al dumnezeieqtii veselii, in ziu.a cea vestit[ a lnvierii, Imp6r[fiei lui Hristos s6 ne imp[rt[gim, lfludindu-l pe El ca p un Dumnezeu in veci. $p iaice imprejur ochii tii Sioane pi vezi, c[ iat[ r- t' au venit la tine, fiii t6i, ca nigte f[clii de Dumflezeu luminate, de la apus gi de la miazS.noapte gi cle la miazhzi gi de la risdrit, intru tine binecuvintind pe Hristos in veci. p lrinte atotfiitorule ,si Cuvin]e gi Duhule, fire ceea r ce egti una in trei ipostasuri, intru Tine ne-am botezat $i pe Tine te binecuvintdm intru to{i vecii.

\/ '

enifi

cu

Pripeald

. .flrislos, Pagtile cele_noi, jertfa cea vie jertfitd, mie_ lugelul lui Dumnezeu,
cel ce a gters pdcatui frmii.

O , ^p$Jile.cele mari gi preagi puterea - -..tnletepciunea qi cuvintul sfinfite, Hristoase ! O lui Dumne_ zeu, di.-ne noufl mai adeverit si ne impirtrgim cu Tine in ziua cea neinseratfl a Impir[fiei Tile. i -- --Luminlnda

La peasna 9, Pl"ilteala:
Ingerul a sirigat celei pline de dar, curatd Fecioard, bucur5-te gi iardqi zic bucur5-te, cd Fiul tau a inviat a treia zi din mormint, Ei pe mor{i i-a inviat, veseli{i-vd popoare !
Irmos

stricdciune ridicind gi rnoarte a pieruind, pa;tile nestriciciunii, lumii de mintuire. (De lrei ori).

(Y u_trupul adormind ca un muritor, lmpirate Doamne, a treia zi ai inviat, pe Adam'din


La L[uddri (Hvalite) Stihirile Invierii 4, Glasui I gi Siiliirile pagtilor 4, glas b.

si

maqii l.ui.

Stih: Sa invie Dumnczeu gi si se risipeasci vrij_

umineaz6-te, lumineaz[-te noule Ierusalime, cd mdrirea Domnului peste tine a r[slrit, saltd acutn qi te bucur5, Sioane, iar tu curat[ N6scltoare de Dun-lnezeu veseleste-te. intru lnvierea Celui n6scut

al tiu.

Pripea iii

Pagtile .cele-preacinstite, pagtile wiintuitorului,- paEtili " cg]. fxri prihani, Pagtile ceie mari, pagtire iieaincioEil.or' Pagtile care au deschis nou5. u,site iaiului,-paqtile cele ce sfinfesc pe tofi credinciogii.
pegte ceara de fa{a focului.

p ag.tile cele sfinfite a-st6zi loui s-au aritat, pagI tile cele n9i sfinte, pagtile cele de taini, ti

Femeile au alergat sd spund Apostoiiior: indrdzni{i acum, indrilznifi, cI Hristos a inviat a treia zi din mormint.
dumnezeiescul! O iubitul! O preaclulcele T[u glas ! C[ te-ai f[g[duit sb fii cu noi cu adevXratn pin[ la sfirgitul veacului, Hristoase, pe care intirire de n[dejde, credinciogii avindu-te, ne bucurflm.

Stih: Precum piere fumul si piard, precum se to_

n \-t

bucurie ale Invierii lui Hristos; veselegte-te, saltr si te buc'ri, Ierusalime, vizind pe'Impiraiut Hristo; dfi mormint, ca un tmire, iesind. l2

vedere \/enifi de laprimegtefemei binevestitoare si ziceti Sionului: ' de la noi bunele vestiri d'e

CAIAvA
178

CATAVASIILE PA$TILOR

CATAVASIILE PA$TILOR

Siih: Aga sd piard picdtogii de la fafa iui nezeu, iar dreptii sd se veseleascd.

Dum-

inger pe piatr[ qezind gi acela, grXind'cltre dinsele, a$a a zis: Ce c[utafi pe cel viu cu cei morfi? Ce plingeli pe cel nestricat, ca gi cum ar fi intru striciciune? Mergind, propovlduili ucenicilor Lui. 91i6. Aceasta este ziua pe care a ficui-o Domnul, sd ne bucurdm qi sd ne veselim.intrinsa.
--

14 ironosi{ele femei foarte de dimineaf[ stind inaIYI intea mormintului d[t[torului de viafX, aflat-au

La Flvalite is[rit-a prim[vara, venifi si. ne desfitlm; str[lucit-a lnvierea lui Hristos, venifi s[ ne veselim. Ar[tatu-s-a pomenirea purtitorului de chinuri, care lumineazd, pe cei credincioEi. pentru aceasta, iubitorilor de praznic, venili cu tainl s[ o prdznuim, cL acesta ca un bun ostag s-a oEtit impotriva tiranilor $i pe aceia i-a ruginat, urmdtor f[cindu-se pltimirilor Mirituitorului. Hristos. Nu gi-a mituil vasul cel de lut al s[u, ci gol l-a strujit cu chinurile, zdruncinindu-l. Aceluia sh strig6m: Purtitorule de chinuri, rohgfl-te s[ se mintu-

Pagtile, izbivirea de intristare. Ci. asth'zi din mormint ca dintr-o c6mar5. strllucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicind: Propoviduifi Apostolilor.

tile, cu bucurie unul pe altul

ED agtile cele frumoase, Pagtile Domnului, Pagtile; I Pagtile cele preacinstite nou[ fle:au rdslrit; Pag-

iasc[ sufletele noastre.

s[ ne imbrifigim.

O,

Tropar, glas

lilor gi celor ce ne urlsc pe noi; s[ iert[m toate pentru Inviere, gi aga sX. strigim: Hristos a inviat din mor{i, cu moartea pe moarte cilcind gi celor din morminte

f iua Invierii ! SA ne lumind.rn cu prdznuirea gi rr unul pe altul si ne imbrifigdm; s[ zicem fradXruindu-le.

Mdrire... $i acum...glas

a un slobozitor al celor robifi, gi celor siraci folositor, bo'lnavilor tlmlduitoi, irirpXrafiloi a;utlior, purtS.torule de biruin{[, mare mucenice Ghtiorghe, ,oage pe Hristos Durnnezeu, sI mintuiascX sufleteG noastie. Conil:rc. glas 7 ucrat fiind de Dumnezeu, te-ai ardtat lucrdtor al bunei . Lr pre'acinstitcu lacrimi credin{e, spicele faptelor bune cd seminind, se^ceri cu veselie, -aducind,
cu

(v

viafi

Alte cintdri

La Sfintul Mucenic Gheorghe (23 aprilie)

rugdciunile tale, Sfinte, tuturor le dai iertare greqelilor.

gi prin singe pdtimind, pe Hristos dobindit-ai. si

Mdrire..., gias 6
rnintul cel inlelenit de ingellciunea celui r[u bine l-ai: lucrat, Ei slujirea idolilor cea spinoas[ dezrid[cinind, ai sidit vifa dreptm5ritoarei credinte. Pentru aceasta izvo* r[gti tim[duiri credinciogilor celor din toatd lu,mea qi Treimii lucritor drept te-ai ardtat; te rugim, roagd-te pentru pacea lutnii, gi mintuirea sufletelor noastre.

h upi vrednicia numelui ai vieluit, Mucenice GheorlJ ghe, c[ luind pe umeri crucea lui Hristos, pi.-

La Sfintii implrali Corrstantin si Elena t2i nrai) Mdrire glas 2 1n ele mai mari din darurile cele bogate luind de \. la Dumnezeu, irnpirate puternice, Constantine cel Mare, bine ,ai sporit intru dinsele, c[ strflucindu-te cu razele Preasfintului Duh, prin botez, de la Silvestru preotul, intre impirali te-ai_ irdtat nebiruit qi tumea ca o zestre d5.ruind-o ziditorului tiu, impreunX cu impd_
124

c*-tAvp9,il
,...;'f';'

180

CATAVASIILE PA$TILOR

i r\

|1t',.',.. i.' l:"'': ." {

'r

rlteasca cetate cea binemlritoare. Pentru aceasta nu conteni, rugindu-te lui Hristos-Dumnezeu' ca unul ce ai indrilznJale, ..t" s[ dflruiascfl tuturor, celof ce sInit;.tt pomenirea ta, iertarea picatelor 9i mare mil[' Troparul, glas 8 f hipul crucii Tale pe cer v[zindu-l 9i, ca Pavel, \- ih.tnurta nu de-'la oameni primind, cel intre implrafi apostolul T[u, Doamne, implrlteasca cetate -mina Ta. Pe care mintuieqte-o pururea cu a dat-o' in jrin rug[ciunile Nlscfltoarei de Dumnezeu, unule pu.", iubitorule de oameni. Condac, glas 3
Podobie: Fecioara ast['zi - . ' f onstantin, astlzi, cu maica sa' Elena, au arltat L -.iu..a lemn cu totul cinstit, rugine liind iudeilor' iar credincioqilor implrali, armi asupia celor potrivnici, c[ pentru noir s-a ar[tat semn mare.

CATAVASII
La Inllfarea Domnului nostru lisus Hristos gi la Pogorirea Duhului Sfint
Cintarea I" Irmos. Glas
cea
4

tina de pe ochii minfii, vede pe Cel ce este, gi inva!fl cunoqtinta Duhului, cinstind cu dumnezeegti cint[ri.
Cintarea 3. Irmos
upt-a legiturile pintecelui celui sterp si, ocara cea nedreaptd. a celei bineroditoare, singur5. rug[ciunea proorocifeit Ana de demult, a celei ce purta duh umilit cdtre cel puternic gi Dumnezeul cunogtin{elor.

dumnezeiescul nor acoperit fiind fu spus legea scris[ de Dumnezeu. gingavul, scuturind
C5,

Cintarea 4. Irmos J mp[rate al imp[ra{ilor, unule dintr-unul singur, - Cuvinte cel ce ai iegit din Tatd,l cel nepricinuit, pe Cel intocmai puternic, Duhul Tdu cel adev[rat, Apostolilor l-ai trimis, ca un flcltor de bine, celor ce cintX: M5rire puterii Tale, Doamne. Cintarea 5. Irmos

insuflat[. C5. acum din Sion a iegit legea, darul Duhului cel in chip de limbi de foc.

f), tii prealuminafi ai Bi,sericii ! Luafi curdfire dez\'/ legitoare de plcate, roua Duhului cea cu foc

CArPY

182
tl-

CATAVASIILE INALTARII

CATAVASIILE INALTARII

183

Cintarea 6. Irmos

din Fecioara. C5. din rinza fiarei celei din mare ai scos pe proorocu,l lona, aga ai venit s[ scofi din striclciune pe Adam cel chzut cu tot
neamul.

gi mintuire ai strilucit $ t[pine Hristoase, curdfireprecum nou[

La Hvalite Pe gias l.
Podobie: Ceea ce egti bucuria cetelor ceregti

Cintarea 7. Irmos

darul Duhului cel purt[tor de lumind ne indeamn[ sI strig5.m: Treime una, deopotrivfl puternicfl qi fIrX de inceput, bine egti cuvintati.
.,,G?ntarea

C u un glas a rlsunat cintarea organelor, spre a cinsti chipul cel flcut de aur gi neinsuflefit, iar

sfinte. (De doud

a ingerii s[ priznuim noi aceqtia din lume, cintind lui Dumnezeu, Celui ce se poarti pe scaunul m[ririi, cintare: Sfint egti Plrinte ceresc, Sfint e$ti Cuvinte*cel. impreqnd vegnic, Sfint egti Duhule prea-'

ori).

'

Ce vedere este aceasta? C[ om la chip se vede, iar ca un Dumnezeu mai presus de ceruri cu trupul se suie.

Mui marii ingerilor, v[zind, Mintuitorule, suirea cea *'- strdind, nu se pricepeau, zicind unii cltre alfii: (l v

8. Irmos

Tinerii cinti qi toatfl f[ptura binecuvinteaz[, pe unul Mintuitorul gi a toate Ziditorul, ca pe un ficXtor de bine.
Cintarea

fY friput cel in trei str6luciri a,l dumnezeieqtii Stlpiniri, dezleag[ legflturile qi stinge v[paia focului. L
Irmos

aliteienii pe Tine vizindu-te, Cuvintule, inilfindu-te din muntele M[slinilor cu trupul, auzea:u pe ingeri strigindu-le lor: Pentru ce stafi privind in sus? Acesta iarigi va s[ vie cu trupul, in acelagi chip precum l-a[i, vilzut inilfindu-se. Mdrire... $i acum... glas 2
Dumnezeul nostru, din morfi ai inviat cilcind moartea, inilfatu-te-ai intru mirire, cel ce ai plinit toate gi ne-ai trimis noui Duhul cel durnnezeesc, ca s[ cintXm qi sl

ucur[-te impdrdteasl MaicI, mdrirea fecioriei ! Cd toat5. gura cea limpede binegr[itoare, vorbind nu te poate cinta cum se cade gi se intunec6 toat[ mintea a cunoaqte na;terea ta. Pentru aceasta cu un glas pe tine te mlrim.
l.umininda

f{iscutu-te-ai precum insuJi ai voit, ar[tatu-te-ai precum insufi ai socotit, pfltimit-ai cu trupul

mirim

Dumnezeirea Ta.

Irmos, glas

rivind inv[ficeii la Tine, te-ai in5llat, Hristoase, la Tatil, impreunfl cu Dinsul gezind; ingerii, inainte mergind, strigau: Ridicafi porlile, ridicafi, ci Implralul g-a. suit la mdrirea cea incepltoare de lumin5. (De trei ori).

Stih: 145regte suflete al meu pe Hristos ddt5torul de via!5, cel ce s-a indl{at de pe pimint la cer. pe tine Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte gi de cuvint, care ai n[scut negrlit, sub
ani, pe cel

fdrl

de ani, credincioqii cu un gind te m6rim.

CATAvAiI

184

CATAVASIILE INAL'TARII

CATAVASIILE INALTARiI

185

Tropar, glas

nilfatu-te-ai intru m[rire Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie flcind invdliceilor Tli cu fdgiduinfa Sfintului Duh, incredin,tindu-se ei prin binecuvintare c[ Tu egti Fiul lui Dumnezeu, Mintuitorul lumii.

Mdrire . . . 9i acum . . . Asemenea f uljnfl -egte Tat5.l, s-a trimisCuvintul, lumin[ gi u Sfintul Duh, cel ce lumin[ Apostolilor in lim6i ca de foc qi printrinsul toati lumea se lumine az6, a cinsti pe Prea Sfinta Treime.

Condac, glas 6

lininA rinduiala cea pentru noi gi cele de pe p[mint impreunindu-le cu cele ceregti, te-ai inilfat intru mXrire, Hristoase Dumnezeul nostru, nicidecum despdrfindu-te, ci riminind nedqertat gi strigind celor ce te iubesc: Eu sint cu voi, gi nimeni impotriva voastrd.

Irmos, glas 4 ucurd-te impiriteasi Maici, rr C[ toatfl gura cea limpede m5.rirea fecioarelor ! bine grdltoare, vorpind nu-te poate cinta dupl curn se cade]i se intunec[ toat[ mintea a cunoagte nagterea ta. Pentru aceasta cu un glas pe tine te m[rim.

Duminica Cincizecimii,

acum . . .' glas 8

la Vecernie. Mdrire. . .

La Hvalite
Si

Pe glas

enili popoare

Duh. C[ Tat5l fdri de ani a n[scut pe Fiul cel impreunl vegnic gi impreun[ pe scaun gezd"tor. $i Duhul Sfint 9-Ia in Tatil, impreun5. cu Fiul preamflrit. O putere, o fiinf6, o Dumnezeire, clreia to{i inchinindu-ne zicem: Sfinte Dumnezeule, cel ce toate le-ai ficut prin Fiul, cu impreunS. lucrarea Sfintului Duh; Sfinte tare, prin care pe Tatll :rm cunoscut gi Duhul Sfint a venit in lume; Sfinte f[ri de moarte, Duhule Mingiietorule, cel ce din Tatil purcezi gi in Fiul te odihnesti, Treime Sfinti. Mlrire Tie. Lumininda

in

inchinim Dumnezeirii celei trei ipostasuri: Fiului in Tati.l, cu Sfintul


s5. ne

reasfinte Duhule, cel ce din Tat[l purcezi gi prin Fiul ai venit la invifdceii cei nec[rturari, pe cei ce te-au cunoscut g: Tine_Dumnezeu, mintuiegte-l gi ii miluiegte pe tofi. (De doua ori).

casa unde erau gezind, gi to{i au inceput'a grdf cu str5.irre graiuri, cu minunate invdfdturi, cu inalte po-runci ale Sfintei Treimi (De doul ori). f) uhul Sfint era qi este ;i va Ii, nici inceput avind, 'J nici incetind, ci pururea cu Tatll qi cu Fiul este impreunat, gi impreun[ numirat: Via{i qi ae viat[ f[cdtor, Lumind gi de lumind. d[tdtor; trisuii bun gi'izvor bu.n[tifii, prin care Tat5l se cunoa$te gi'Fiui se preary{r9gte gi de tofi se gtie: o putere, o impreunaren o inchind.ciune a Sfintei Treimi (De doui ori). D un.gf Sfint _e lumin[ 9i viali si tJ gitor, Duhul in{elepciunii, bun,izvor viu infeledrept, infel6gdtor, stlpinitor, cur[fitor de p5.cate. Dumnezeu Ei indumnezeitor, foc din foc pur,cezdtor, griitor, lucr[tor, care

reamd.rite lucruri au vd,zut astdzi toate neamurile in cetatea lui David, cind Duhul Sfint s-a pogorit in limbi ca de foc, precum griitorul de Dumnezeu !a3ca a spus cd, adunali fiind invflldceii lui Hristos, s,a f{cut sunet ca de o suflare ce vine repede, qi a umplut

CelAv4t,
I85
CATAVASII 29 IUNIE

t*f=ll

al,vl

rt 4, t '\ e

J-l

CATAVASII 6 AUGUST

[87

imnl$qte daruri. Prin care tofi proorocii gi dumnezeegtii Apostoli, impreuni cu mucenicii s-au ihcununat. Strdini auzire, striin[ vedere, foc implrfindu-se spre impirtlEirea de daruri.
T

Mbrire... Si acum... glas 6


mpirate ceresc, Mingiietorule, Duhul adevd"rului,

- _ care pretutindenea egti rpi toate le implinegti, vis_ tierul -bunitililor qi dititorule de via{x, vino gi ti sbldgluiegte intru noi, ,si ne currfeste de'toat[ iniindciunea qi mintuiegte bunule, sufleteie'noastre. Tropar, gias B [f ine egti cuvintat Hristoase Dumnezeulnostru, Cel , . ..^ ce preainfelep[i vindtori, pe pescari i-'ai ardtat, trimifindu-le lor Duhut cel prbasfint, gi printringii lumea ai vinat; iubitorule de oameni, miiire'Tie. Condac, gias B ind s-a pogorit, limbile amestecind. despdrtit-a neamurile Cel Preainalt; iard cind a iinpirtit limbile cele ca de foc, intru o unire pe toti i-a chemat. Pentru aceasta cu un glas m[rim pe Preasfintul Duh.
Sfinfii Apostoli Petru gi pavel (29 iunie) La Vecernia cea mare Mdrire. . . glas 4 .-, L u,,iltlebarea cea de trei ori: petre m[ iubegti, tlristos a indreptat

reacinstitul praznic al Apostolilor a venit Bisericii lui Hristos, care ne vesteqte noui mintuire. Deci cu tain5. l[udindu-i, s[ zicem cltre dingii: Bucurafi-vd luminitorii celor din intdneric, cei ce sinteli ca nigte raze ale Soarelui celui infelegitor. Bucurafi-v[ petre gi- Pavele, cei ce sinteli temelii neclitite ale dumnezeegtilor inv6tituri, prietenii lui Hristos, vasele cele cinstite. Venili in mijlocul nostru nevizut, invrednicindu-ne darurilor celor cereqti, pe noi cei ce liudlm prdznufuea voastrX. cu cintiri.

La Hvalite Mdrire... glasti

Tropar, glas

mil[.

ei ce sinteli intre Apostoli mai intii pe scaun gez[tori gi lumii inv[fdtori, Stlpinului tuturor rugapace lumii s[ diruiasc[ gi sufletelor noastre mare fi-v[,
Couclac, glas 2

rnit intru desfltarea bun[tdlilor Tale gi in odihnd, c[ chinurile acelora gi moartea ai primit rnai virtos decit toatl jertfa, Cel ce singur cunogti cele din inimd.
La Schimbarea la Fa{5 a Domnului nostru lisus Hristos (6 august)

cei tari Dumnezeu vesti"tori, cipetenii invll5ceilorgir de Doamne, i-ai priT5.i,

propov[duitorii

mil[.

lepidarea cea de trei ori a iui Simon. Pentru aceasta a zis Simon citre cunoscitorul tainelor: Doamne Tu toate le ;ti gi toate le cunogti, Tu Sti .4 t* iubesc. Iar Mintuitbrui a zls citre dinsul, socotindu-l iariqir intre Apostoli: pagte oile mele, pagte pggte mielugeii mei, pe care cu sing6le lfege.rea m:a, meu i-f,m riscump[rat pe Acela roagE_t _spre mintuire. de Dumnezeu fericite Apostole, si ne diruiasc[ mare

Mirire... $i acum...

glas 6

inainte inchipuind lnvierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ai luat pe cei trei inviticei ai T[i: pe Petru, pe lacov Si pe loan, gi te-ai suit in Tabor. Iar Tu_, Mintuitorule, schimbindu-te la fafd, muntele Tabo-

Mui

ru,lui cu lumin5. s-a acoperit. Atunci invificeii TXi, Cuvintule, s-au aruncat cu fala la pdmint, nbputind si

cATAvA3,tl

ar r+riFl, ff-+l

!14

t14,14n

CATAVASII 15 AUGUST
188

189

CATAVASII 6 AUGUST

vad[ chipul cel dumnezeesc. lngerii slujeau cu fricf, gi cu cutremur, ceruriile s-au speimintat, pimintul s-a cutremurat, vizind pe Domnul slavei pe pimint.
La Hvalite glas 6 Mdrire... Si acum. J uat-a lisus pe Petru, gi pe lacov, gi pe loan, in r-r munfsle cel inalt, deosebi, qi gina schimbat fafa inaintea lor, gi a strilucit fala Lui ca soarele, iard veqmintele Lui s-au ficut albe ca lumina. $i s-au arltat Moisi gi llie, grflind cu Dinsul, 9i nor luminos i-a umbrit pe ei, gi iat[ glas din nor zicind: Acesta este Fiul meu cel iubit, infu care bine am voit, pe acesta sd,il
'l-ropar, glas 7 Hristoase Dum(J chimbatu-te-ai la fa![ in munte,T[i mlrirea Ta, nezeule, ar[tind lnv[tlceilor pe cit li se putea ardta. Striluieasc[ ;i nou[ p5cdtogilon lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru ruglciunile N[sc5.toarei de Dumnezeu; Dltdtorule de lumin6, M[rire

La Adormirea Preasiintei Nisc[toare de Dumnezeu {15 S.ususl) La Vecernia cea mare: Stihirile pe B, glasl, insdqi
podobie.

Veselegte-te Ghetsimani, a Nlscfltoarei de Dumnezeu sfintd cas6. S[ strigirn credincioqii, pe Gavriil avind incep[tor cetelor: Cea plini de dar, bucur[-te ! Cu tine e Domnul, cel ce prin tine d6" lumii mare mil[.

(1, preamlriti minune ! Izvorul vielii in mormint \-' se pune qi scar[ cd.tre cer mormintul se face.

ascultafi.

./

fie

Condac, glas 7 f n munte te-ai schimbat la fa{[, qi pe cit r Inv[{Iceii Tii mXrirea Ta au vilzut,au cuprins Hristoase Dumnezeule, ca atunci, cind te vor vedea ristignit, si cunoasci patima Ta, cea de bunf, voie, gi lumii sL propovd"duiascS", c[ Tu eqti cu adevdrat raza Tatdlui. Pripeala

Mdreqte suflete al meu pe Domnul, cela ce s-a schimbat la fatd in muntele Taborului.
Irmosul

agterea ta nestricatd s-a ardtat, Dumnezeu din coapsele tale a iegit, c[ s-a arltat purtltor de trup pe pdmint, qi cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Ndsc[toare, toti te m[rim.

mare mil[. Mdrire . . . $i acum. . . se cintd pe 8 glasuri, la inceput glas I l- u voia cea dumnezeiegte stlpinitoare, de pretu\'/ tindenea purtfltorii de Dumnezeu Apostoli, de nori pe sus fiind- ridicafi. Glas 5: Ajungind la preacuratul, qi de via{E purtltorul tlu trup, cu dragoste il-au sirutat. Glas 2: IarH. puterile ceregti cele mai inalte, cu al lor stflpin venind. Glas 6: De Durnnezeu primitorul gi preacunatul trup petrecindu-|, cu spaiml fiind cuprin'se, prea frumos mergeau inainte, qi nev[zut stri-

te-ai mutat astlzi. Mlrirea ta cu bun5"vointX, cu daruri de lumini dumnezeegti strilucegte. Fecioarelor, cu Maica lmp[ratului la inilfime suiti-vl ! Cea plinfl de dar bucur[-te, cu tine e Domnul, cel ce prin tine dl lumii mare mil[. Scaunele, DomA n ta adormire o miresc Stflpiniile, niile, Clpeteniile, Puterili, Heruvimii qi infricogafii Serafimi. Se bucurl p[mintenii, infrumusefindu-se de-dumnezeiasc[ mirirea ta. lnaintea ta cad impflralii' cu arhanghelii, cu ingeriir, si strigi: Cea plini de dar bucur5.-te, cu tine e Domnul, cel ce prin tine d[ lumii

l\f inunate-s tainele tale Curati, scaunul Celui de rvl sus te-ai arfltat St[pin[, gi de pe pimint la cer

vA5il
190
CATAVASII 15 AUGUST

{14 t tt 4rt ,1t a*t*.--l


,1,

y'.-

Iati imp[tuturor, dumnezeiasca Fiici. a venit. blas S: S9j."tl no$i.le 9i. p-e aceasta prea frurnos o primiii p" Maica luminii celei pururea fiitoare. Glas 7: Cd'prin dinsa s-a flcut mintuirea neamului omenesc, rpr. irur" a cduta. nu putem. Glas 4: $i acesteia, a-i da'cinstea
tgJS-ur+

gau mai marilor cetelor celor mai de sus:

vrednicS, cu neputinf5. este, la merirea acesteia covir$f$t9 toat[ mintea. Glas 8: Pentru aceasta, preacuratl de Dumnezeu Niscitoare, pururea cu prl.fXto.ul de

ATAVA S I I
N[scS,toarei

yl*F

ltgllu....a p,otrivnic[ pe poporul cel nou, cX pe tine murocrtoare te-am ciEtigat.


te fericim. Glas
illrgr;r Lvanghtlie,

fmpf,rat nerncetat sf, przeasc[

$i cel niscuf al tXu viefuind, ,ougi+. gi si mintuiasc[' de toati asu-

La Adormirea

de

Dumnezeu.

l: $i in veci ruminat , stihira, glas C:

curat[,-roag5.-te^cu dbadinsul Fiuilui t[u,si Oir.n.r.u_ Iui nostru, s5. mintuiasc[ cetatea ta nevitdmatd.

mutarea preacuratului tXu trup se gdtea, atunci Apostolii, stind imprejurul' patulu-i, cu cutremur te vedeau. $i u1ii, cXutind ,pi" tiup, A" ,.nai1[^ erau cup_ringi;_ iar petru cu lacrimi a st'rigat {ie: ,O fecioard! Te..vid limpede intinsX pe pat, p"- tin" yjuju- tuturor, gi m[ minunez, intru aceea carea s_a si_ l5qluitindulcirea viefii -cerei'ce va si fie. ci,-" i..u-

i"9

Irmos. Glas 1 tint[ gi l{udat[ Fecioari, irnpodobitfi cu mirire dumnezeiasci, pe tofi credinciogii pomenirea ta la veselie i-a adunat, incepind cu Mariam care cu timpane gi hore cinta Unuia niscut al tdu, cu m[rire s-a preamlrit.
Pcastt:r
Pc;r'-srra iJ.

l.

Irmos

el ce egti fdcitor gi cuprinzXtor a toate, infelepciunea gi puterea lui Dumnezerr, Hristoase, intlreqte Biserica gi o fd neclitit[ gi nemigcat[; c[ lnsufi egti Sfint gi intru Sfin{i te odihnegti.
lrmos 1]raiurile proorocilor gi adumbritele lor vorbe au \J proorocit intruparea Ta, cea din, Fecioarb, Hristoase. Lumina strilucirii Tale, intru lumina neamuri-

Pta.ila

l.

for se va arilta gi ili strigfi fie adincul cu M[rire puterii Tale, iubitorule de oameni.

veselie:

Peasna 5. Irmos umnezeiasca gi nespusa podoab[ a bun[tlfilor Tale, Hristoase, voi spune; cb din vegnica m[rire strilucire impreun[ vecuitoare gi ipostaticfl luind, din pintece fecioresc intrupindu-te, celor din intuneric ;i din umbrfl soare le-ai r[slrit.

vAgtl
CATAVASIILE ADORMIRII MAICII DOMNULUI

tH4dhQ

rrd

CAT'AVASIIIE ADORMIRII MAICII

DOMNULUI

191

Peasna 6. Irmos

de trei zile, care lui lona proorocul s-a arltat, cel ce fiind iab[vit nev[tdmat, intocmai cum lusese gi mai inainte, striga: Jertfi-voi fie, Do,amne, cu glas de laud[.
Peasna 7. Irmos umnezeiasca dragoste impotrivindu-se focului qi miniei celei firi de ruqine, a r[corit vlplile gi a nesocotit ura, iar vioara sfinfilor, cea de Dumnezeu

T rocul cel din[untru al chitului, celui nlscut in I luciul nririi, era inchipuirea ingropirii Tale celei

insuflefit[ qi cuvintltoare, cu ale ei intreite gl[suiri a rdsunat in mijlocul vIpflii impotriva organelor r[sun[toare, zicind: Preamirite, Dumnezeul pirinlilor gi al
nostru, bine egti cuvintat.
Peasna B. Irmos Spaia rlcorind pe stinfi, iar pe cei nedrepfi arzind, ingerul lui Dumnezeu cel preaputernic s-a arItat tinerilor gi pe Nlscltoarea de Dumnezeu a f[cut-o izvor de viali incepitor, stricare a morfii, gi viaf[ celor ce cintS: Pe Unul Fic[torul s[-l cintlm cei izbf,vifi, gi s[-l prea inilfim pe dinsul intru tofi vecii. Peasna 9 eamurile toate te tericim pe tine una de Dumnezeu Niscito4re, Fecioar[ curat6, cI, biruindu-se rinduielile firii intru tine, naqterea este leciorelnicd gi moartea arvunegte via![. Ceea ce egti dupX nagtere fecioard, gi dup[ moarte vie; NXsc[toare de Dumnezeu, mintuiegte pururea mogtenirea ta.

La Hvaliie Pe glas 4. Portrobie: Ca pe un viteaz intre Mucenici T\ e m[riti adormirea ta tresalt[ cerurile de bucurie l*' gi oqtile cele ingeregti se veselesc qi-t-ot- plmintul se buctir[, cintare de veseiie gllsuind !ie, Maicii Stapinului tuturor, ceea ce nu gti de nuntd, preastint5- Fecioar[, c4fe neamul omenesc l-ai izbavit de osindirea str'6mogilor. (De doud ori). f s dumnezeiascX. voie s-iiu adunat de la margini \'-' cei mai alesi dintre Apostoli ca s[ te ingroape. $i de pe p[mint td inAllime vlzindu-te ridicat[, glasul lui Gavriil cu bucurie au strigat !ie: Bucur[-te cdrula a toat[ Dumnezeirea, bucur[-te una ce ai impreunat cu naqterea ta cele de pe p[mint cu cele de sus.
elu-te lngerii, Domniile, Puterile, Proorocii, Apostolii 9i, toatfl fdptura, gi Fiul t[u primind in preacu-ratele 3ale miini sulletul t[u neprih[nit, Fecioari, Maicd
de moarte f eea ce ai n[scut Viafa, la viafa cea fdr[inconjurin1- ai trecut. cu cinstitfl adormirea ta,

mireasi dumnezeiasc6.

Mdrire... $i acum... gias 6


toli prin vizduh gi pe cei risipili prin lume intru o ceatl i-au pus inaintea preacuratului t[u trup, pe care ingropindu-l cu cinste, glasul lui Gavriil au strigat: Bucuid-te cea plinI de dar, Fecioard, MaicX nenuntitd, Domnul este cu tine. Pe acesta roag[-t, ca pe Fiul tEu gi Dumnezeul nostru, sI mintuiascfl sufletele
noastre.

moarte, N[scitoare de adormirea L" Dumnezeu, ta cea farX norii au r5pit pe AposViefii, Maica
ele

Lumininda

Fiule, qi

-fa'

/\

postolilor de

s41u1 Ghetsimani,

ingropali trupul meu, gi Tu Dumnezeu;l meu, primegte duhul meu. (De

la margini, adunindu-vfl aici in

trei ori).

Tropar, gias I f ntru nagtere fecioria ai phzit, intru adormire r' lumea nu ai pflr5sit, de Dumnezeu N[sc[toare, mutatu-te-ai la viat[, fiind Maica Viefii, 9i cu rug6citrnile tale izbilvesti din moarte sufletele noastre.
13

cA'rAvA'il
194

-l l,nl t ,'l 4, t .\; r*:=c!Ft *Cl

CAT'AVASII 8 SEPTEMBRIE

CATAVASII 8 SEPTEMBRIE

195

(.orrtlai:, gias

mormintul gi moartea nu o au finut, cici ca pe Maica Viefii a mutat-o la viafd, Cel ce s-a sdlXgluit in pintecele ei cel pururea fecioresc.

intru rugeciuni P" qiNbscfltoarea de Dumnezeu, ceacea neschimbat5, ajutor neadormitd, n[dejdea

La Na;terea Preasfintei de Dumnezeu NdscXtoare


(B septembrie)

Irmos, glas B Stih: Mdreqte suflete al meu, pe ceea ce s-a nhscut din cea stearpd, pe Fecioara Maria. Q trdin lucru este maicelor fecioria, striind \) cioarelor nagterea de prunci; dar intrugi fetine, de Dumnezeu Nlscdtoare, amindou5" s-au rinduit; pentru aceasta pe tine toate seminliile pdmintului neincetat te mdrim.

La Vecernie

La Hvalite
li
scaune

Mdrire... $i acum...glas

Mirire... $i acurn...glas

inlslegXtoare, scaun sfint pe p[mint gi-a g[sit. Cel ce a intdrit cu infelepciune cerurile, cu iubirea de oameni cer insufle{it gi-a fdcut. Cd din rXd[cin[ neroditoare, pe pomul cel de via{[ purtdtor l-a odr[slit nou[, pe Maica Dumnezeului minunilor ;i nldejdea celor fdrfl de ndciejde. Doanrne, mirire fie ! 1'ropar, glas 4 agterea ta, de Durnnezeu NXscXtoare, Fecioard, bucurie a vestit la toat[ lumea. Cd din tine a rIsS.rit Soarele dreptXfii, Hristos Dumnezeul nostru. $i dezlegind blestemul, a dat binecuvintare gi, stricind moartea, ne-a ddruit nou[ viaf[ vegnic[.

I st[zi, Dumnezeu, cel ce se odihnegte pe n'

ceasta este ziua Domnului; bucurafi-vfl popoare, cd iatl cdmara luminii gi cartea Cuvintului viedin pintece sterp a iegit. $i aceea care s-a n[scut usa fii cdtre r[sirit este gi agteapt6 intrarea Arhiereului celui rnafe: Una este cea car'e aduce pe unul Hristos in lume, spre mintuirea sufletelor noastre.

(.r;ittliit', glas 1 oachim gi Ana din clefdimarea nenagterii de fii, t gi Adam gi Eva din striclciunea mor{ii, au sc[pat, Preacurati, intru sfintd naqterea ta. Aceasta o prdznuiegte gi poporul tlu, din vina greqelilor izbdvindu-se, gi strigfl cltre tine: Cea stearpf,. nagte pe Ndscd* toarea de Dumnezeu qi hrdnitoarea vietii noastre.
I

'rAvAsil

.t

, tl+.acili,.

l,-! ' 't tlr { \6


dGl

CATAVASIILE SFINTEI CRUCi

197

C A'f AVA S I I
La Inilfarea citrstitei Cruc!
Peasna

Peasna {i. Irmos din ap[, Iona palmele inJ pintecele r' ntinzindu-qi,fiarei celeicrucii, mintuitoarea patim[ in chipul mai inainte o a inchipuit. Din care a treia zi ie;ind, invierea cea mai presus de lume a insemnat, a lui [Iristos-Dumnezeu, Cel ce s-a rXstignit cu trupul qi a luminat lumea cu Invierea cea. de a treia zi. Peasna 7. Irtnos

L lrtttos, glas 8

Israil. Acelagi, lovind iardqi' de-a curmezig.a-impreunat-o impotriva carelor lui Faraon, insemnind deasupra nebiruita armd. Deci lui Hristos s[-i cintdm, Du'mnezeului nostru, c[ s-a preamdrit.
Ileasna
3r.

(- tu..u insemnind Moisi, lovind drept cu toiagul' \" Marea RoEie a desplr{it, trecind cu piciorul

ebuna porunc5. a tiranului celui p6gin pe popor l-a tulburat, suflind cu ingrozire gi cu hul5. urit[ Iui Dumnezeu; insd. pe cei trei tineri nu i-a inlricogat minia cea de iiar[ qi nici focul cel mistuitor. Impctriva focului suflind Duhul cel rflcoritor, cei ce erau in cuptorul de ioc au cintat: Prealdudate Dumnezeul p6rin{ilor Ei al nostru, bine eqti cuvintat.
Pc.aslra 8. Irtnos

Irmos

oiagul in chip de tainX se primeqte, c[ cu odrdslire a ales preot. Iar[ Bisericii celei mai inainte neroditoare, acum a intlorit lemnul crucii, spre putere gi spre intX.rire. Pr.astta 4. Irmos

T r

inecuvinta{i tineri, cei intocmai cu num[rul Treimii, pe F[c[torul Dumnezeu, Pflrintele. Lfludafi pe Cuvintul cel ce s-a pogorit gi focul in rouE l-a pref6cut ;i preainllfafi pe Duhul cel prea Sfint, care dh viatd tuturor intru toti vecii.
Peasrra Miiregte suflete cea Domnului.

uzit-am Doamne taina rinduielii Tale, cunoscut-am lucrurile Tale qi am pream[rit dumnezettea Ta. Peasna 5. Irmos

I
Cru

Stih:

al n'leu pe preacinsiiia

0e trei ori fericite lemn, pe care s-a r5stignit Hristos, implratul gi Domnul, 9i prin care a cd.zut cel ce in rai pe str6mogi cu rodul lemnului a inselat, amigit fiind el acum _prin lemnul crucii, c5"ci Cel ce s-a rlstignit cu trupul, Dumnezeu, a d[ruit pace suiletelor noastre.

f.|, v'

Irrnos

ai de tain5. egti N[scfltoare de Dumnezeu, odr[slit nelucrat pe Hristos, prin care pe s-a sfldit lemnul crucii cel de viaf[ purt[tor. aceasta, acum inilfat fiind, inchinindu-ne Lui,
te mdrim.

cafe al pdmint Pentru pe tine

CAtav4'tr,
198

CATAVASIILE SFINTTI CRUCI

CATAVASI1 14 OCTO}IBRIE

r99

Svetilna

Tropar, pe glas

toat[ lumea; Crucea, podoaba Bisericii; Crucea, stlpinia cregtinilor; Crucea, int6rirea credinciogilor; Crucea, ingerilor mi.rire $i drarucea e pdzitoare a

fv

cilor

ran5."

La Flvalitc Pe 4, glas B, inshgi. podobia

intuiegte Doamne poporul T[u gi binecuvinti moqtenirea Ta. Biruin{I dreptcredinciogilor asupra celui potrivnic d[ruiegte gi cu crucea Ta p[zegte pe poporul Tdu. Condac, glas .i

pr.urndriti minune! Preasfinta cruce, pomul cel de via![ purtd.tor, la infll{ime se aratd, astdzi ridicatX. O m[resc cu mirire toate marginile. Se infricoqeazd, demonii tofi. O, ce dar s-a dlruit oamenilor ! Prin care Hristos ca un milostiv mintuieste sufletele

O, v

el ce te-ai in6lfat pe cruce de bunXvoie, poporului T[u celui nou numit cu numele T[u, induririle Tale d[ruieqte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleqte cu puterea Ta pe dreptcredinciogi, ddruindu-le lor biruinfl asupra potrivnicului, avind ajutorul T6u arm[ de pace, nebiruitfl biruinfd.

noastre. (De doul ori). Q, pn.umdritl minune! Crucea care a purtat pe Cel Preairralt, ca un strugure plin de viafd, se inalfd astd,zi pe pdmint. Prin Cruce ne-am tras c5.tre Dumnezeu gi s-a nimicit moartea. O preacurate lemn, prin care ne impdrt[gim de nemuritoarea hrani din Eden, preamirind pe Hristos. O, Fream[rit[ minune! Largul gi inaltul crucii este asemenea cerului, cd cu dumnezeiescul ei dar toate le sfin{egte. Intru aceasta limbile pdgine se biruiesc, intr-aceasta puterea cregtinilor se int[regte. O dumnezeiascf scari, pe care ne suim la cer, liudind intru cintlri pe l{ristos-Domnul, Mdrire... $i acum... glas 6

La Prea Cuvioasa Paraschiva (14 octombrie) Mirire.'. Si acum'.. gias I vlrsarea lacrimilor tale stingind aprinderea cu patimilon trupegti gi focul dragostei celei dumnezeiegti aprinzindu-|, ai primit strS"lucire de la Imp6ratul Hristos 9i Aceluia te-ai num[rat fecioarfl bun[. Cu dinsul in cdmara cea cuget5.toare acum ai intrat
Paraschivfi. Roagd-te pentru sutletele noastre. Tropar, glas 8 "

de toate bolile. Pe aceasta s[ o s5rut[m cu bucurie gi cur fric6.; cu fric[. pentru picat, c5. nevrednici sintem; iar cu bucurie, pentru mintuirea pe care o d[ lumii

cigtigi ei vindeciri sufletului gi trupului, gi tfmlduiri

;\* stf,zi nlerge inainte crucea Domnului gi credin' ciogii o primesc pe ea cu dragoste. Prin cruce

T ntru tine, maici, cu osirdie s-a mintuit cel dupl r chip c[, luind crucea, ai urmat lui Hristos; 9i lucrind ai invilfat sI nu se uite la trup, c[ este trec5.tor, ci s[ poarte grij[ de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta ,si cu ingerii impreunfl se bucurfl
duhul

tlu,

Cuvioas5. Paraschiva.

Condac, glas 3 Podobie: Fecioara intru aceastd zi

Cel ce s-a rb.stignit pe dinsa, Hristos Domnul, care are mare mil6.

e Sfinta, aiut[toarea celor ce sint intru nevoi, tofi cu bun[ tredinfi s[ o lfludIm, pe prea cinstita Faraschiva. Ci aceasia llsind via{a cea stric[cioas[,

D r

AIA v4

nt|:j.j!gr1 ;.,
CATAVASII 25 OCTOMBRIE
tJl

CATAVASII 25 OCTOMBRIE

pe cea nestric[cioasd a luat in veci. Pentru aceasta m[rire a aflat qi dar de minuni, cu dumnezeiascfl poruncd.

i-a Stihoavnd

Mdrire... glas6

DupI Evanghelie, Stihira, glas 6 omenirea ta rdmine in veci, Cuvioas5. maicd Pitraschiva, qi sudorile ostenelilor tale pretutindenea au inflorit. C[ de te-ai gi mutat de pe pdmint, ci impreunfl cu ingerii stind inainte, pururea te rogi lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce cint[ dupfl vrednicie pomenirea ta. La Hvalite Mdrire... glas6
reacuvioasi rnaicfl Paraschiva, din pruncie te-ai fig[duit lui Hristos Durnnezeu, gi de Dinsul fiind int[rit6, ai supus trupeqtile patimi, cel mai mic slujind celui nrai mare. Pentru aceasta qi cununa rdbdlrii din mina Lui air luat, cdruia te roagi sE mintuiascb sufletele noastre.

;i fdri prihan[ sufletul tiu, pururea pomenite Dimitrie, are licap in cerescul lerusalirn, ale cirui ziduri s-au ridicat de preacuratele miini ale nev6zutului Dumnezeu. $i preacinstitul gi mult p[timitorul tflu trup are acdastH aleas5. Bisericd., pe plmint nefuratfl vistierie de minuni, de boli tdmdduitoare, unde alergind, lu[m tlmlduiri. Preal[udate pizegte de toate ndvilirile potrivnice cetatea care te m[regte, cel ce ai indr5znire c[tre Hristos, care te-a prearndrit pe tine.
rea dumnezeiescul
'[ropar, glas 3 are apirhtor te-a aflat intru primejdii lumea, purtitorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe p[gini. Deci precum mindria lui Lie ai surpat qi Ia lupt[ indrdznet ai f6cut pe Nestor, og&, Sfinte Dimitrie, pe Flristos Dumnezeu roag6-l s5" ne d[ruiasc[ nou[ mare mil[.

p r

La Sfintul rnarele mucenic Dimitrie i26 Mdrire... glas6

octombrie)

stXzi ne adun5. impreund prlznuirea cea de toatd lumea a ribddtorului de patimi. Venifi dar iubitorilor de prlznuire, luminat s5. sdvirgim pomenirea lui, zicind: BucurH.-te, cel ce ai rupt ve;rnintul p[gindtlfii

prin credinffl, gi cu b[rb[!ia Duhului te-ai imbr[cat ! Bucur5.-te cel ce ai surpat nebuniile celor f[r[ de lege, cu puterea cea datl {ie de la unul Du,rnnezeu ! Bucur5.-te, cela ce ai inchipuit prin midularele tale cele impunse fericita patimfl a lui Hristos ! Pe acesta roag5.-|, podoaba purtitorilor de chinuri, Dimitrie, s5. ne izb[veasc[ pe noi de vlzulii gi nev[zufii vrdjmaqi Ei sh
mintuiascfi sufletele noastre.

Trr:plnrl cnirenrurului, glas E el ce caufi spre pdmint gi-l faci pe el de se cutremurl, izb[vegte-ne pe noi de groaza cea infricogat[ a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru qi trimite nou[ milele Tale ce,le bogate: Pentru rugdciunile N5scXtoarei de Dumnezeu, unule iubitorule
de oameni. Ccnriacui nrur:enicLrlui, gias
5

u curgerile singiuirilor tale, Dimitrie, Durnnezeu a inrogit Biserica, Cel ce !i-a dat {ie t[rie nebiruitd gi pdzeqte cetatea ta nevdtimatX; c[ tu egti in-

f \,

tarrrea et.

CAtAtlAtr,
CA AVASII 8 NOIEMBRIE
CATAVASiI 8 6

NOIEMBRIE

2'3

Condacui cutrenrrrrului, glas

J zb[veqte-ne de cutremuru,l cel greu pe noi pe r to!i, Doamne, gi de ranele cele cumplite ale p5,catelor noastre. Cruf[ Doamne pe poporul T[u, pe care l-ai cigtigat cu singele Tlu, St[pine; gi cetatea nu o da intru pierzare cutremurului celui infricogat, c[ pe alt Dumnezes atard, de Tine nu gtim, qi celor ce-{i cint6,
griiegte-le: Eu sint cu voi gi nimenea impotriva voastri.
Dupd Evanghelie stihira cea cle seara, glas Astdzi lmpreund ne cheam5:
6

o sfinfegte. Pentru aceasta dup[ datorie l[udindu-l pe el, s[-i striglm: Acopere-ne pe noi cu acoper[mintul
thu, mare Mihaile Arhanghele.

$i acum... glas

acelagi:

La Hvalite Mdrire... glas4


vorflqte Mintuitorul apele viefii gi ale nestriclciunii, pe Dimitrie s[-l cinstim, cel in{elept intru inv[fXturi gi purtdtor de cununi, intre mucenici. Cel ce prin singe a sX.virgit cdl[toria p[timirii qi cu ,rninuni a strXlucit in toat6 lumea. Pe rivnitorul Stlpinului, gi milostivul iubitor de sdraci. Pe cel ce de multe ori gi in multe primejdii rele a fost foarte folositor Tesalonicenilor. A cirui pomenire de an cinstind-o, m[rim pe Hristos Durnnezeu, cel ce lucreazil pintrinsul tuturor t[m[duiri. La soborul ingerilor (8 noiembrie) Mdrire... glas6
ucurafi-v5. impreunH. cu noi toate c[peteniile cetelor ingeregti, c5. al vostru inainte stltdtor gi al nostru folositor, marele Arhistrateg, in ziua de astdzi, intru cinstita sa Biseric5. preamirit ar[tindu-se,

ucurafi-vfl impreund cu noi toate cetele fecioareajutitoarea gi mijlocitoarea noastr6. gi acoperdmintul gi sc5.parea cea mare, in ziua de astlzi, intru cinstita qi dumnezeiasca sa purtare de griji pe cei nenoroci{i ii mingiie. Prin aceasta, dupd. datorie ldudind-o pe dinsa, s[-i strig5.m: Acopere-ne pe noi cu acoper[mintul aripilor tale, preacuratS. Stdpini, N[scd.toare de Dumnezeu.

'r lor; c[

Tropar, glas

Mincel ce gi-a ciqtigat cu P" tuitorului, cea impunslsulile'le darul coasteine izcu sulifa, din care

rnflririi voastre celei netrupegti, plzindu-ne pe noi, cei ce ne plec[m cu de-adinsul gi strig]im: Mintuifi-ne din nevoi, ca nigte mai mari peste cetete puterilor de sus.
Condac, glas
2

M ui marilor voievozi ai ogtilor ceregti, rug[mu-vi 4v+ pe voi, noi nevrednicii, ca cu rug5.ciunile voastre s5 ne acoperifi pe noi cu acoper[mintul aripilor

Dumnezeu, slujitorii dumnezeieqtii m[riri, povdfuitorii oamenilor 9i cipetenii ingerilor, cereli lui Dumnezeu ceea ce ne este de folos si mare mil6.

ai marilor voievozi ai lui

Dnpii frivanghelie, stihira, glas

f ngerii Tei, Hristoase, cu fric5. stind inaintea scaunului mXririi ;i cu a Ta virsare de lumind pururea
fiind strdlucifi cintdrefi intru cele prea inalte Ei slujitori voii Tale, de Tine fiind trimi;i, dau luminare sufletelor noastre.

CATAvASTI

a- .G-ta,

ll"

t4'rt,
ija+ I

CATAVASII 21

NOIEMBRIE,

CATAVASII 6 DECEMBRIE

L.a Hvalite

Mdrire... glas 5
nde umbreazd, darul tiu Arhanghele, de acolo se gonegte puterea diavolului. CA nu suferd sd rabde lumina ta luceaf[rul cel ce a cilzut, Pentru aceasta ne ruglm !ie: Sdge{ile lui cele purthtoare de foc, cele slobozite asupra noastr[, stinge-le cu solirea ta, izbilvindu-ne pe noi de smintelile lui, vrednicule de laudd, Mihaile Arhanghele.

preun[ aducind darul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudi ingerii lui Dumnezeu; aceasta este cortul cel
ceresc.

La lntrarea in bisericd a Prea Sfintei de Dumnezeu


l\Xsc5.toare (21 noiernbrie)

Irmos, glas 4 Stih: Ingerii, Intrarea celei preacurate vdzlnd, s-au mirat, cum Fecioara a intrat in Sfinta Sfintelor! un f a de nu sicriu insuflefit al lui Dumnezeu, nici cum \., s5. se ating[ mina necredincioqilor; iar[ buzele credinciogilor fir[ incetare, glasul ingerului cintind, cu bucurie sd strige Ndscdtoarei de Dumnezeu: Bucurd-te, cea plin[ de dar, Domnul este cu tine.

Mdrire... $i acum... glas

up[ ce te-ai n[scut dumnezeiasc[ MireasI, Stdpin[, ai venit in Biserica Domnului, ca s[ cregti in Sfinta Sfintelor, ca o stinfitd. Atunci gi Gavriil a fost trimis la tine, cea intru totul fdr[ prihan[, aducind lie hran[. Cele ceregti toate s-au minunat vdzind pe Duhul Sfint intru tine sil[gluindu-se. Pentru aceasta, preacurat[, neintinati, ceea ce eqti in cer $i pe pdmiret
pream[rit6, Maica
nostru.

La Hvalite Mdrire... glas 6 I stdzi Fecioara cea curat5. se aduce in biserici, -{:t' Impdratului tuturor, Dumnezeului pi Mintuitorului a toat[ via{a noastr[, spre s6ligluire flri prihan[. Astdzi stin{enia cea curati, ca o prunc[ de trei

lui

Dumnezeu, miluieqte neamul

ani, in Sfinta Sfintelor se aduce. Acesteia s[-i strigbm cu ingeful: Bucur[-te, ceea ce singur[ e;ti intre femei binecuvintat6.

Tropar, glas 4 stizi insemnarea cea dinainte a bunei voinfe a lui Dumnezeu gi propov6duirea mintuirii oamenilor, Fecioara in Biserica lui Dumnezeu luminat se arat5. gi pe Hristos mai inainte tuturor il vestegte. Acesteia gi noi cu mare glas s[-i strig[m: Bucur6-te, plinirea ririduielii Ziditorului.
Condac, glas
4

reacuratd biserica Mintuitorului, cdmara cea de mult pref, Fecioara, sfin{ita vistierie a m6ririi lui Dumnezeu, astilzi se aduce in casa Do'mnului, irn-

p r

nu inceta rugindu-te

La Sfintul Nicolae (6 decernbrie) Mdrire... glas 6 podoaba ierarhilor gi lauda cel Pe {ilor,ce este de minuni ;i credinciogilorplrinizvor mare folositor, adunindu-ne, o iubitorilor de prdznuire, cu cint[ri de laud[ s5-l llud[m zicind: Bucuri-te, pdzitorul ce,lor din Mira qi mai inainte cinstit qezltor Ei stilp nemigcat! Bucur[-te, sfeqnic cu totul luminat, care cu minuni luminezi marginile lumii! Bucuri-te, dumnezeiasc6 bucurie a celor neclji{i gi osirdnic folositor al celor n[pdstui{i. $i acum, preafericite Nicolae,

lui Hristos Dumnezeu, pentru cei

CAlAvAsrl
CATAVASII 5 DECEMBRIE

I e

il''

'i1''

r,

c-arl.

Al*-I

CATAVASII 5 DECEMBRIE

ce cu credinfd gi cu dragoste cinstesc pururea pomenirea ta cea de bucurie gi cu totul priznuitd.

I'ropar, glas 4 J ndreptltor credinfei gi chip blindefelor, invbfdtcr r infrinlrii te-a arltat pe tine turmei tale adev[rul lucrurilor. Pentru aceasta, cu smerenia ai ciEtigat cele inalte, cu s[rdcia cele bogate, p[rinte lerarhe Nicolae, roagl pe Hristos-Dumnezeu s[ mintuiascd sufletele noastre.
L.ondac, gias 3 Porlrbir.': Fecioara asldzi . . .

vis, a induplecat pe irnpirat, f5.cindu-l s[ slobozeascd pe cei trei voievozi, ce erau {inufi inchigi fdr[ de vinb. Pdstorii gi invd{Xtcrii adunindu-ne, pe plstorul cel asemenea rivnitor cu Pdstorul cel bun s[-l l6uddm. Cei din boli, pe tXmlduitorul; cei din primejdii, pe izblvitorul; p[cito;ii, pe folositorul; sdracii, pe milostivul; cei din necazuri, pe ming?ietorul; clldtorii, pe povdfuitorul; cei de pe mare, pe ocirmuitorul; tofi liudindu-l
pe cel ce ajunge cu osirdie pretutindenea, a$a si zicem: Preasfinte Nicolae, grdbegte gi ne izbS.vegte pe noi din nevoile noastre cele de acum si mintuiegte turma ta, cu rugdciunile tale.

Mit'a, Sfinte, siin{itor te-ai arfltat, c[ Evanghelia lui Flristos plinind-o, cuvioase, fi-ai pus sufletul tflu pentru poporul t[u; mintuit-ai din moarte pe cei nevinovafi. Pentru aceasta te-ai gi sfinfit, ca un rnare tlinuitor al darului lui Dumnezeu. Dupir iivanghelie, stihira, gias 6 ogtenitorule al lui Dumnezeu gi impreund mogtenitor cu Hristos, slujitorul Domnului, Sfinte Nicolae, dupd numele tdu aga este gi viala ta. Cd a strllucit impreunS. cu cdruntefele tale cunogtinfa; gi Iuminarea fefei tale mirturisegte ner[utatea sufletului. Adeverit-au blindelele tdle negilcevirea cuvintului. Viafa ta este mdrit5, gi adormirea cu Sfin{ii; roag6-te pentru suiletele noastre.

J r

1.a i{vaiite:

intru cea de peste an preznuire a purt[torului de Dumnezeu plrinte. Credinciogii cu tolii s[ alerge impreunl sl sa laude pe cel ce, prin arltarea cea infricogat[ in

Mdrire... glas 5 I trimbilim cu trimbi]a cint[rilor, s[ s[ltim in cele de pr[znuire gi s[ dflnfuim, bucurindu-ne

CATAvAul
IRMOASE
)ooooo
2a9

###

i$r

*iffi

#*# #### #*xi#'!*# #xsi# *1 BOOOOOOOOOOOOOItOOOOOOOO(

Glas

s-a pogorit ingerul Domnului la tinerii cei ce erau cu Azatie, qi nu s-a atins de dingii nici cum focul. Atunci cei trei, l[udind, au gr6it: Binecuvintat este Dumnezeul pXrinlitor

Ttt cuptorul cel cu vilvdt[i t


Glas

noqtri'

IRMOASN
la diferite ocazii
L,A

mdriti, bucur[-te mireasd nenuntit[, N[sc6toare de Dumnezeu, fecioria ta neintinat[, pe care focul dumnezeirii n-a ars-o, cu cintlri neincetate o mirim.
lui
Neon

eea ce egti

in ceruri binecuvintat[ 9i pe pimint

masa celui ce te osplteazd. Facerea patron. Glas 8.

Glas

pustie 9i ai ai \-' el ceapi slturat popoarele in Galileii apa izvorit in vin lor din piatr[ gi la Cana ai prefdcut, Insufi casa aceasta intlreqte-o,..Insufi piinea in*ulfegte-o,' Insufi vinul binecuvinteazil.'l,.gi celor ce ne-au piimit pe noi platfl cereasc[ dlruieqte-le, -;i pe noi pe to{i ne miluiegte, ca un bun 9i de oameni iubitor.

t6u, nearzind; Daniil te-a vdzut munte net[iat, toiagul cel odrhslit; Isaia a strigat: cea din rddlcina lui
David.

T a muntele Horeb vdzutu-te-a Moisi in rug, pe tine L care ai zimislit focul dumnezeirii in pintecele
Glas

no.u, ..,iT:.r* r.;fiI-lul ,',," care Strpinul tuturor, ca ploaia din cer pe lin[ s-a pogorit, f5.cindu-se om Cel f6r[ inceput, s[ o mdrim ca pe o maic5. curatd a Dumnezeului nostru. Glas I e izvorul cel primitor de viafX, cel pururea curg5tor, pe sfe$nicul cel de lumin5. purtltor al darului, pe biserica cea insuflefit[, pe cortul cel preacurat, pe cea mai desfdtat[ decit cerul gi. decit plmintul, pe N[sc[toarea de Dumnezeu, credincio;ii s[ o mirim.

p" r
P r

cu buna fapt[ incingindu-se tinerii iubitori de buna credinfd, strigau: Binecuvintali toate lucrurile Domnului pe Domnul. Glas 4

ffiiinile intinzindu-gi Daniil, gurile leilor, in groap5, "^ le-a inchis; iar puterea focului ingerul stingind-o,

popoarele, s-au tulburat neamucele tari s-au plecat, Preacurat5, de lrica nagterii tale, cE a venit Implratul meu gi a surpat pe tiranul gi lumea din stricd,ciune o a mintuit. f r mpdr6teas[ preal[udati, fecioard. maic5, ascultfl graiurile mele qi-mi socotegte cuvintele, vezi suspinul lacrimilor, vezi necazul sufletului, vezi, qi nu m[ trece, o, stipini, de Dumnezeu Nisc[toare!

Q,-uu cutremurat u rile, impir[fiile

t1

CArAvAg,tl
2ra IRMOASE

cu Duhul cel cu totul Sfint.

q. d mlrim pe Treimea cea nedespXrfitX, l[urJ dim dumnezeirea cea una; pe Tatil cu s[ gi Fiul
illas
l

ugile p[c[togilor primindu-le qi netrecind suspinele necdjifilor, Preasfintd. Fecioar[, roagi-te Celui nlscut din preacurat pintecele tlu, s[ ne mintuiasc[ pe noi. Glas 7 ai nlscut f[ri f eea ce celui intru de ispita stricdrii gi Cuvin\-, tului tot preainfelept mdiestrit trup ai imprumutat, maici ce nu gti de birbat, fecioarl de Dumnezeu Nlscitoare, l5.cagul Celui neincdput, inc5perea Celui nemdsurat, a F[cdtorului t[u, pe tine te

p r\

POLIELEUL
care se cintd lzr praznicele ?mpardte;ti, ale Nirscitt;;.trei de Dumnezeu Ei la ale Sfinlilor mari

mdrim'

rilas g f) rivind tiranul la chipul celui de al patrulea, a r grdit celor ce erau cu el: Trei am b[gat in vXpaie, iar acum patru vdd, gi chipul unuia imi minuneazd. mintea, gi imi spdimintd cugetul, iar glasul celor trei te laud[ intru tofi vecii.

Cils

poare fdr[ de numdr inchinindu-se chipului celui din Deira, trei tineri, neplecindu-se lui, pe Domnul au lSudat qi l-au preainilfat pe Din,sul intru toti vecii.

p r\

[sunitoarele organe impreun5. glisuind, gi

po-

tulls

inchindm intru tofi vecii.

rsa-fi cuptorul de ;apte ori, pin5. in sfirgit, arsu-l-a!i? tiranul a grXit haldeilor: pe Anania, Azaria gi pe Misail, s[-i bdgafi intrinsul, pentru c[ chipului celui de aur n-au voit sd. se inchine, ci au zis: Noi Dumnezeu aygm in ceruri, cdruia-i stujim qi ne

Psalmul 13,l Robii, robii Domnului. Aliluia. Lfludali numele Domnului, lfludali slugi pe Dornnul. Aliluia. Cei ce stafi in c.asa Domnului, in curfile casei Dumnezeului nostru. Liudali pe Domnul, c5. este bun Domnul; cinta{i numele lui c[ este bun. Aliluia. C[ pe lacob gi l-a ales Domnul, pe Israel spre mostenire lui. Ci eu am cunoscut cd este mare Domnul nostru peste to[i dumnezeii. Aliluia. Toate cite a vrut Domnutr a fdcut in cer gi pe pdmint, in mdri gi in toate adincurile. A ridicat nori de la marginea pdmintului, fulgerile spre ploaie le-a f[cut, cel ce scoate vinturile din vistieriile sale. Aliluia. Cel ce a bdtut pe cei intii-n[scufi ai Egiptului, de la om pind la dobitoc. Trimis-a semne gi minuni in mijlocul tdu, Egipte, lui Faraon gi tuturor robilor lrri. ,p,el ce a bltut neamuri multe gi a ucis implra{i

puternici. Pe Sihon imp[ratul Amoreilor $i pe Og ?mpflratul Vasanului gi toate stdpinirile Canaanului. $i a dat pXmintul lor moqtenire, mo;tenire lui Is-

rael, poporului sdu.

1.tr

212

I)OIIELEUL
I)OLIELEUI213

. in neam gi in

Doarnne, numele tbu este


neam.

in veac gi pomenirea

ta

lor.

Cd va jucleca Domnul pe poporul s6u si de slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sint argint gi aur, lucruri f5cute de miini omenegti. Guri au gi nu vor grdi, ochi aLl 9i nu vor vedea. Urechi au gi nu vor auzi, cE nu este duh in gura
cei ce-

Asemenea lor s5, fie toti tofi cei ce se incred in ei. Casa

fac pe dingii

gi

casa lui Aaron, binecuvintali pe Domnul; Casa lui Levi, lr-inecuvintafi pe Domnul; cei ce vd ten:efi de Domnul, binecuvintafi pe Domnul.

lui Israel, binecuvintali pe Dornnul;

in lerusalim.

tsinecuvintat este Domnul Aliluia.

in Sion. cel ce locuieste

Psalrnrrl l3b iudali pe Domnul c5. este bun, cd in veac este mila lui. Aliluia. t,dudali pe Dumnezeul dumnezeilor, cd in veac este rn!la lui. Aliluia. I-[uda]i pe Domnul dornnilor, cL in veac este mila lui. Singurul care face minuni mari, c[ in veac este mila lui. Cel ce a fdcut cerul cu pricepere, c[ in veac este rnila lui. Cel ce a intlrit plrnintul pe ape, c[ in veac este mila lui. Cel ce a flcut lumin[torii cei mari. cH. in veac este mila lui. Soarele, spre st[pinirea zilei, cd, in veac este mila lui.

Cel ce a b[tut irnpdra{i mari, cd" in veac este mila lui. Cel ce a o,morit imp6rafi tari, c6 in veac este mila lui. Fe Sihon, impdratul Amoreilor, c[ in veac este mila lui. $i pe Og, impiratul Vasanului, cd in veac este mila lui. $i le-a dat pXmintul lor mostenire, c[ in veac este mila lui. Mogtenire lui trsrael, robul lui. c6 in veac este nrila lui. CX in smerenia noastrE. si-a adus aminte cle noi F)omnul, cX in veac este rnila'lui. $i ne-a izbiluit pe noi de vrijrnagii nogtri, c[ in veac este nrila lui. Cel ce dX hrand la tot trupul, cd" in veac esfe mila lui. -- I-[gda]i pe Durnnezeul cerului, cX in veac este mila lui. Aliluia.

este mila lui. Cu min[ tare qi cu brat inalt, c[ in veac este mila lui. Cel ce a desp[rfit Marea Ror$ie in doud, c[ in veac este mila lui. $i a trecut pe Israel prin mijlocul ei, c[ in veac este mila lui. $i a risturnat pe Faraon si ostirea lui in Marea Ro;ie, cX in veac este mila lui. Cel ce a trecut pe poporul lui prin pustie, cI in veac este mila lui.

Cel ce a b[tut Egiptul cu cei intii-niscufi ai lor, ci in veac este mila lui. $i a scos pe Israel din rnijlocul lor, cE" ?n veac

este mila lui.

Lqna gi stelele spre st6pinirea nop{ii,

c[ in

veac

C.*tgt14n,

PRIPELELE

2t5

Pripeald

PRIPELELE
praznicelor cu polieleu. Facerea lui Tinrotei llonahul

Dat-ai semn celor ce se tem de Tine, ca s[ fug6 de la fala arcului (zicind): Crucea Ta, Hristoase Dumnezeule.

La f{agterea preaslintei st6pinei noastre de Dumnezen NXscstbarei gi pururea Fecioarei Maria (8 septernbrie)
Stih: AdLr-li aminte Doamne, de David Ei de toate btrinde{ele lui.
Pripeala

StihLrri:

Bucur6-te ceea ce egti plinl de dar, Marie, Domr-rul este cu tine, (zicind): $i prin tine, cu noi' Siihuri: Lucruri sldvite se spun despre tine, cetatea lui
Dumnezeu.

uezi mtntuire in mijlocul pimintului.

Insemnatu-s-a peste noi lumina fe{ei Tale, Doamne. Toate rmarginile lumii au vdzut mlntuirea Dumnezeului nostru. Dumnezeule Impdratul nostru, de veacuri ne lu-

Din rodul pintecelui tbu voi pune pe scaunul tdu. Sfin{it-a locaqul SIu, Cel Preainalt; Dumnezeu este in mijlocul lui, de aceea nu se va cldti. Casei Tale se cuvine Sfinfenie, Doamne, iniru lungime de zile. Binecuvintat este Dumnezeu in veac qi in veacul
veacului.

Lduda{i pe Domnul, Dumnezeul nostru Ei v5 inchinali, aEternutului picioarelor Lui, cH Sfint este. MintuieEte, Doamne, poporul Tdu gi binecuvintd rnogtenirea Ta gi pagte-o pe ea gi o sprijineqte in l,eac qi in veacul veacului.

Mirire...9i
t-a
Sf?n_tnl

acum...

Apostol loan, cuvintXtorul de Dumnezeu (26 septembrie)

Mdrire. . . M6rire Tie Treime Sfintfl: P[rinte, Cuvintlle 9i Duhule Sfinte (zicind): Mirire fie Dumnezeule ! Si acum... Bucur[-te ceea ce eqti cu dar dlruit[, Marie, Domnul este cu tine (zicind) : $i prin tine, cu noi. Aliiuia.

Stih: f,glxrile spun slava lui Dumnezeu gi facerea mfinilor Lr,ri o vesteqte tdria.
Pripe ald

cel curat (zicind): Pe cel de la pieptul

Venifi tofi pe Fiul tunetului sd-l liuddm, pe loan

lui

Hristos.

Siihuri: Fulgerile Lui au luminat lumea. Intbrit-a lumea, care nu se va cldti. In tot pimintul a ieqit rrestirea lor qi la marginile lumii cuvintele 1or.

La lnXl{area cinstitei Crnci (14 selrtcrrilrriel I Siih: Judec6, Doamne, pe cei ce-mi fac strimb5tate; supune pe cei ce-mi fac rdzboi.

't)/-l/N'tl.+'\
'tt r.eat anC.l

216

PRIPELELE

PRIPELELE

popoarele minunile Lui. Supus-a popoarele noue qi neamurile slnt sub picioarele noastre.

Vesti{i printre nearmuri mdrirea Lui Ei

la toate

Veni{i iubitorilor de mucenici s[ l[udim pe izvoritorul de mir Dimitrie (zicind): Pe rfvnitorul Mintuitorului.

Pripeald

Mirire

a Treimii...

$i acum Dumnezeu

a Niscdtoarei

de

La Cuvioasa Paraschiva (14 octonthrie) Stih. Aqteptind am a.qteptat pe Domnul Ei El cdutat spre mine qi a auzil rugdciunea mea.

$i au vdrsat singele lor ca apa, imprejurul Ierusalimului. Cd peniru Tine sintem omori{i in toate zilele. Socotili.sintem ca niEte oi de junghiere. Trecut-am prin foc qi prin apd, dar ne-ai -qcos pe noi la odihnd.

Stihuri:

Pripeald Veni{i iubitorilor de pr[znuire, s[ lflud[rn pe Cuvioasa Paraschiva, (zicind): Pe lauda Epivatului gi a Moldovei. Stihuri: Genunchii mei sint siibili de post qi trupul meu e istovit din lipsa untuluidelemn. Dupd cuvintele gurii Tale, fl1-arlrl ierit de cdrdriie

Sfinlilor celor din pdmintul Lui, minunate a facut Domnul toate voile Sale intru dtnqii. Mdrire... Si acum...
La soborul Arhanghelilor Mihail gi Gavriil
noiembrie). Stih: Mdrturisi-md-voi Jie, Doamne, cu toatd inima mea gi inaintea ingerilor voi cinta Jie.

(8

fmpilatorilor. Intors-ai piingerea mea intru bucurie, luat-ai sacutr de pe mine gi m-ai incins cu veselie. Se qtili ch Domnul a cunoscut pe sluga Sa cea credincioas5 Ei md aude cind strig cdtre Dinsul. Ldudali pe Domntrl toli cuvioqii Lui; Sl5vi!i cL1 laude sfinfenia Lui.
Mdrire a Treimii

Venili toli intr-un glas s[ ldudim pe Arhanghelii Mihail gi Gavriil (zicind) : Pe voievozii puterilor celor
de sus. Stihuri: Domnul s-a suit pe heruvimi, sd se cutremure p5mintul. Inchina{i-vd Lui toli ingerii Lui. Cel ce faci pe ingerii TIi duhuri gi pe slugile Tale pard de foc. Binecuvinta{i pe Domnul toli ingerii Lui, cei puternici la virtute, care implinili poruncile Lui gi ascultali glasul cuvintelor Lui. Binecuvinta{i, ingerii Domnului, pe Domnul. Cerurile Domnului, pe Domnul ldudali-1.

Pripeald

... $i acurl
Dumnezeu

a N5*sc"dtoarei

de

La Sfintul marele mucenic Dimitrie {26 octombrie) Stih: Dumnezeu este scdparea gi puterea noastrd, ajutor intru necazurile cele ce ne-au aflat pe noi foarte.

Mdrire...Sl acum...

cAtAvA'\,0:::.n:]";
218

PRIPELELE

PRIPELELE

2t9

ce

triili in lume.

La Sfintul loan Gurd de Aur (13 noiembrie) Stiit: Ascultati acestea, toate popoarele, tofi cei
Pripeald

Mai-marii poporului se vor pleca inaintea Ta. Aduce-se-vor I'mpdratului fecioare, in urma i, cele de aproape ale ei se vor aduce Jie. Aduie-se-vor cu veselie qi cu bucurie vor intra in biserica Impdratului.

Aur, (zicind):

Venifi tofi cu un glas si lfludlm pe loan Gur[ de Pe cel de obgte invX!6tor. Stihuri:

Mdrire...$iacum
La Sfintul Apostol Andrei, cel intii
chernat

rosteEte dreptate. Veqnicd va fi pomenirea dreptului, de auzul rfir-r nu se va teme. Ferici{i sint cei ce locuiesc in casa Ta, cdci in vecii vecilor te vor lduda.

Gura mea va vesti lnlelepciune gi cugetul inimii mele pricepere. Doamne, iubit-am bundcuviin{a casei Tale Ei locul unde sil5qluiegte slava Ta. Gura dreptului grdiegte in{elepciune Ei limba lui

(30 noierrbrie) Stihurile rle la Ioan, cuvintdtorul de Dumnezeu Pripeall Venili tofi intr-un glas s[ l6ud[rn pe Andrei, cel intii chem at, (zicind) : Pe fratele lui Petru. [-a Sfinfitul Sava (5 decembrie) Stihurile cele de la Prea Cttvioasa Paraschiva
PripealS

Mdrire... gi aculn... La Intrarea in bisericl a Preasfintei

Venifi toate cetele ciluglrilor, sd l[udim pe Sava sfinfitul, (zicind): Lauda Capadochiei.

'

NdscXtoare

Mdrire...$iacum...

de Dumnezeu {21 noiembrie) Stih: f{s1e este Domnui, ldudat foarte in cetatea Dumnezeului nostru. in muntele Lui cel sfint.
Pripeald

!-a Sfintul Nicolae (6 deceri-rbrie) Stihurilc de la Sfintul Ioan Gurd de Aur


Pripeald Venifi toli pimintenii sE lflud[m pe ierarhul Nicolae, (zicind): inv[fitorul celor din Mira.

Venifi tofi s[ lludflm pe Preasfinta Fecioard Marian a lui Dumnezeu aleasi pruncX, gi sd cinstim ducerea ei in biserica Domnului.
Stihuri:

M5rire... $i acum...
La Nagterea Domnului nostru lisus Hristos (25 decembrie) Stih: Striga{i Domnului tot pdmintul, cintali numele Lui ! Dati slavd lattdei Lui !

Sfintit-a locagul Sdu, Cel preainalt. Casei Tale se cuvine sfin{enie, Doamne, intru lungime de zile.

't)rYtN4r''\
a-t .,'ftt ^t i. I

PRIPELELE

PRIPELELE

221

PripealS

Venifi impreuni cll cetele ingereqti sl cintim: ,,M6rire celui dintru inll{ime lui Du,mnezeutt, (zicind): Celui ce s-a nfiscut in peqterd.
Stihuri: El a trimis izbdvire poporului Sdu ;i agezdmintul Sau l-a intemeiat pe veci'e, infricogat 'Sfirit nu Ei mele Lui. "it. Dumnezeul nostru, in cer gi pe pdmint, toate cite

va cldti.

Veqnicd va

fi

pomenirea dreptului gi

in veac nu

se

te vor lduda

Ferici{i cei ce locuiesc


!

in

casa Ta.

in vecii

vecilor

Mdrire... $i acum... La Sfinta dumnezeiasca Arltare a Domnului 9i Min_


tuitorului nostnu lisus Hristos (6 ianuarie)
Dumnezeule, milostiveste-te spre noi si ne bi,necuvinl"eazdl Fd sd striluceascd fa{a Ta peste rioi qi ne miluiegte!

Stih:

astdzi te-am ndscut

a voit a fdcut. Iar Eu intii-niscut il voi pune pe Dinsul, mai inalt decit .impdra{ii pdmintului qi' se vor inchina Lui tori domnii pdmintului. Din pintece mai inainte de luceafdr te-am niscui. Domnul a zi,s cdtre mine: Fiul meu egti Tu; Eu
!

Pripeali

Boteazl-se lisus aN meu de la slug[, in riul lor_ danului, (zicind): Luminind toat[ fiptu"ra.
Stihuri:

Mdrire... Si acum
La Sfintul Vasile

Tunat-a Domnul r5sune glasul sdu.


apele qi s-au temut.
slar.a

in ceruri: Cel preainalt fdcu sd


vdzutu_te_au

Vdzutu-te-au apele, Dumnezeule,

(l

ianr-rarie)

Qtil,i S.trigali D.omnului tot pdmintui. Cinta{i numelui Lui. Dati slavd laudei Lur.
Pripeald

slle, telifi .tofi_ (zicind): Lauda celor din

.,

pdmintenii,

si

lluddm pe marele VaChesareea.

Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; aritatu-s-a Domnul pesfe ape rmulte Marea avAzut gi a fugit, Iordanul s_a intors inapoi. Cit de minunate sint lucrurile Tale, Doamne, toate cu infelepciune le-ai fdcut.

Mirire... $i acum...
La Sfintul Antonie (17 ianuarie)
StihLrrile Preacuvioasei paraschiva
PripealS

roste;te dreptate.

Stihuri: Gura mea va rosti inlelepciune gi cugetul inimii mele pricepere. Doamne, iubit-am casa unde locuieEti Tu qi locul unde sdldqluieEte slava Ta. Gura_ dreptului grdieEte in{elepciune qi limba lui

.cet* cil.ugIrilor, sI lXuddm Antonie, (zicind) : Mirirea cilugirilor. ^_-._Y..niti


Mdrire... gi acum...

pe

marele

eAlp-y-4n1
222

' a

aJ . -efr.

J.lt-l /N,4r4'\
hl E: I

PRIPELELE

PRIPELELE

Sfintrrl Eftimie (20 ianuarie) Srihirrile ccie rle la Preacuvioasa Paraschiva Pripeali Venifi toate cetele cilugirilor s[ l[ud[m pe Eftimte cel Mare, (zicind): Pe povdtuitorul cdlug[rilor.
I-,ar

StihLrri:

Mbrire... Si acurm...
!-a Sfintul Crigorie cuvintltorul de Dumnezeu (25 ianuarie) StihLrrilr: ccie ile 1a loar-r Guri de Aur
Pripeaid

Inainteazd Ei sporeEte in mdrelia Ta, pentru adevdr, blinde{e qi dreptate. Iubit-ai dreptatea gi ai urit flrddelegea. Ydzut-am, Dumnezeule, mergerea Ta; vdzut-am mergerea Du,mnezeului qi lrnpdratului meu, la licaqul cel sfint. Sfintd este Biserica Ta, minunatd intru dreptate. AEa voi cinta numelui Tdu in veac qi voi aEtepta numele Tdu, cd este bun inaintea tuturor cuvio$ilor
Tai.

Veni{i to!i' s[ lfiud[m pe adincul infelepciunii, pe Grigorie cuvint[torul de Dumnezeu, (zicind): Pe cel intocrnai cu loan cuvintfltorul de Dumnezeu. Mdrire... $i acum... [-a Stinfii T'rei Ierarhi (30 ianuarie) Stihrrriltr cele cle la Ioan Gurd de Ar-rr
Pripealh Venili s[ l[uddm pe Vasile, pe Grigorie qi pe loan Guri de Aur, (zicind): Pe ap[ritorii Treimei.

M5rire... $i acum...
La Sfinlii 40 de Mucenici (9 nrartie) Stihrrrile Siintului Dimitrie Pript'ali Venifi to{i pe cei 40 de Mucenici s[-i lludXm, pe cei din lacul Sevastiei, (zicind): Pe podoaba mucenicilor.

Mdrire... $i

?curll

...
Ei

Mdrire...$! acum...
[-a lntinipinarea f)on-rnului nostru Iisus Hristos

f2

iebrLrarie)

[":r Bun:rvestire (25 martie) Stih: Dumnezeule, judecata Ta dd-o impdratului dreptatea Ta fiului impdratului.

Iegit-a cuvint bun din inima mea Ei grdiesc lucrurile mele Impdratului. Pripeal:i Venili tofi credinciogii si lduddm pe llristos d[t[torul de viaffl gi pe preacurata Sa Maicfl, (zicind): Pe cel ce dup[ lege acum s-a adus in biserica Dom' nului.

Stiit:

Fripeaii Veniti to{i, cu glasul arhanghelului s[ striglm: Bucur[-te, fecioarX ceea ce egti plinfl de dar, (zicind):
Domnul este cu Tine.

Slihuri: Cintati Domnului ! Binecuvlntaji numele vesti{i zi cu zi mlntuirea Lui.

Lui

qi

cAtAvAufJ,y::g.,::l
'l

PRIPELELE

PRIPELELE

Jurat-a Domnul credinciogie lui David qi nu se va iepdda de jurdmintul sdu. ,,Pe tronul tiu, a zis El, voi pune un rod al ptntecelui tiu"' Ca sd se inchine inaintea Lui to{i regii gi toate popoarele sd-i slujeascl Lui. Binecuvintat va fi numele Lui in veac. Mai inainte de soare rdmine numele Lui. Si se va umple tot pdmintul de slava Lui. Mflrire... a Treirnii... $i acum...

PripealS

Veni{i ca impreund. cu Toma gi cu ceilal{i apostoli Dumnezeul meu, (zicind): pe Hristos Cel ce a inviat. Stihuri:
sd.

gr[im: Domnul meu gi

La Duminica Floriilor
Stih:Doamne, Dumnezeul nostru, este numele Tdu in tot Phmintul !
PriPeald

rnagii Lui.

Caci El a sfdrimat por{ile de aramd gi zdvoare de fier a rupt. Scosu-i-a din intuneric gi din umbra ruor{ii Ei a rupt lanlurile lor. Sd se scoale Dumnezeu Ei si se risipeascd vrajAceasta este ziua pe care a fdcut-o Domnul si ne bucurdm gi si ne veselim intrinsa. Scoald Doamne, Dumnezeul meu ! Inalfd mina Ta ! Nu uita pe sdracii Tdi pind in sfirEit. Doamne Dumnezeul meu, in veac md voi mdrtu-

cit de minunat

Venili, qi voi ca asemenea pruncilor s[ aducem lui Dumnezeu credinfd in locul ramutilor de finic, (zicind): $i dragoste in locul stilPbrilor. Stihuri:

risi Jie !

Mdrire... $i acum...

Din gura pruncilor gi a celor ce sug ai sdvirEit laudI impotriva vrdjmaEilor tdi. Jie se cuvine cintare Dumnezeule in Sion qi Jie

La Sfintul Mucenic Gheorghe (23 aprilie) Stihurile de la Sfintr-rl Dirnitrie


Pripeala

se va da rugdciune in Ierusalim. Bine este cuvintat cel ce vine intru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul gi s-a ardtat noud. Vesti{i in Sion numele Domnului 9i lauda Lui in Ierusalim. Lauda Lui rdmine ln veacul veacului.

,dochiei".

Venifi iubitorilor de Mucenici s[ lludflm pe purtfltorul de biruirrf[ Gheorghe, (zicind): ,,Pe lauda Capa-

Mdrire...$iacum...
La Sfinfii ImpXrafi Constantin gi Elena (21 mai) Stihurile de la Sfintul Ioan cuvintdtorul de Dumnezeu
PripealS

Mdrire

$i

aCUrm

La Duminica Tomii
Stih: Domnul impdrdteqte Ei e imbrdcat cu slavd; imbrdcatu-s-a Domnul cu slavd qi s-a incins cu putere.

tinilor.

Venifi s[ lfluddm pe cei de Dumnezeu incununafi, impXrafii Constantin gi Elena, (zicind): Pe lauda creg-

MIrire

...

Si acum...
t5

C*79v2
t)A
PRIPELELE

'-1"/rwl
'al'4-rt

r,^ifir \;
IL-\

PRIPELELE

La Indlfarea Domnului nostrtr Iisus Hristas Stih:Veseli{i-vd toate popoarele ! Indl{afi lui Dumnezeu strigdte de bucurie !
PripealS

Suitu-s-a Dumnezeu la cer intru strigare, Domnul in glas de trimbifX, (zicind): Si mintuiasc[ chipul

Iniml curatd zidegte intru mine, Dumnezeule, Ei duh drept innoieqte intru ceie dinduntiu ale ;;;: . Nu qA lepdda de la Ia\aTa qi Duhul Tdu cel Siini nu-l lua de la mine ! Domnul dI tdrie poporului Siu, Domnul va bine_ cuvinta pe poporul sdu cu pace. Mdrire...$iacum...
La Nagterea Sfintului loan Botez6torul (24 iunie) Stih: Binecuvintat este Domnul, Dun-rnezeul lui Israel, cd a cercetat qi a fdcut izbdvire poporului sdu.
Pripea l5

lui

Adam'

stihriri:

$ezut-a pe Heruvimi gi a zbural, zbural-a pe aripile vintului. Ridica{i por{i pragurile voastre cele de sus ! Ridicali-vd porli vegnice Ei va intra impiratul slavei ! Inchina{i-vd Lui to{i ingerii Lui. Inal!5-te Doamne, intru puterea Ta ! Cinta-vom gi vom lduda taria Ta ! Inalla-te 1a ceruri, Dumnezeule, Ei peste tot p5minir-rl slava Ta.
f-,* Dtrrnitrica Cinrizecinlii, atlic[ SIint

, .Venifi tgli Peun glas sd lIudXm pe loan torul, (zicind): !u prietenul Mirelui.
Stih rrri
:

Botezd_

la

F*g'ril

iri:;t Duhului

Stih: Cerurile spun slava lui Dumnezeu Ei facerea miinilor Lui o vesteste taria.
ij'ripea l5

Mdrire !ie, Treime Sfinti: P5rinte, Cuvintule gi Dlrhule Sfinte, (zic?nd): Mdrire lie Dumnezeule.
:.lih rrri:

.$i ne-a dat noui corn de mintuire, in casa lui David, slugii Sale. Jurat-a Domnul, credinciogie lui David gi nu se va Iopdda de jLrrdmintul Sdu. Puternic va fi pe pdn-rint neamul lui, cd neamul celor drep{i se va binecuvinta. , $i tu, .pruncule, proroc al Celui preainalt te vei cnema, cdci vei merge inaintea fe{ii Domnului, ca sd gateEti calea Lui. $i ca sd dai poporului Sdu cunoEtin{a mintuirii. Marire. .. Si acllllt ...
l-a Si!riiii Apostcli Fefrn 9i Favel r:){} iirnic)

Duhul Tau cel bun md va povd{ui pinitor md intdreEte.

la pdmintutr

Slili: fglurile spun slava lui Dumnezeu qi lucrarea miinilor Lui o vesteEte tdria.
irripea lii Pe cetfl{enii lerusarimurui cerui de sus si-i rdudam, ^ pe Petru gi pe Pavet, (zicind): pe invdficeii iui ffrirtor.
l5*

dreptd!ii. D5-rni iardEi bucuria mintuirii Tale qi cu duh sta-

f A?s1'4

siJI-;J1l-li'
PRIPELE],]]

22S

PRIPELELE

Stihtrri:

luminat lumea. Intdrit-a lumea care nu se va cliiti. In tot pdmintul a iegit vestirea lor qi la marginile iurnii cuvintele lor. Vestili printre neamuri mdrirea Lui 9i la toate popoarele mintuirea Lui.
Fulgerele
aLr

Lui

La Adormirea Preaslintei Nlsc5.toare de Dumnezeu ( I 5 august) Stih: Strigali Domnuiui tot pdmintul, lduda{i cinta{i Ei vd bucr-rra!i.
Pripeala Marie, ca te-ai mutat Cintare de ieqire aducem lie Marie, cd te-ai muta{ de Ia cele p[mintegti, (zic?nd): I-a vegnicile Ilcaguri.

Dumnezeul lui israil dA putere Ei tdrie poporului Sdu; Binecuvintat fie Dumnezeu !

M[rire...$iacum."
[-a -echimbarea la fat[ a Dornnului nostru lisus Hristos (6 augirst I

Lucruri slSvite se spun despre tine,


Dumnezeu.

cetatea

Stih: 14u.e este Domnul Ei mult ldudat, in cetatea Dllmnezeului nostru, tn muntele Lui cel sfint !
Pripeaia

Intoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, cd a fdcut Domnul bundtate cu tine. In miinile Tale incredinfez ciuhul meu. Casei Taie se cuvine sfinlenie, Doamne, intru girne de zile. Preamlri-voi numele Tdu clin neam in neam.

muntele Taborului, (zicind)

Schirnu-atu-s-a

la fa{h lisus al meu' Domnul, in

MIrire... Si acum...
La Tlierea capului Sfintului loan Botez[torul (29 august) Stih: Fericit bdrbatul care se teme de Domnttl. intru poruncile Lui va voi foarte
Pripea la

Arltindu-gi m5.rirea

Sa'

Stihuri:

Cel ce primegte pe cei blinzi, Domnul, 9i pe


sn'reri!i

cei

ii

inal!d.

Cine se va sui in muntele Domnului, sau cine va sta in locul cel sfint al Lui? Luminezi Tu minunat din munlii cei veqnici' Taborul Ei Ermonul intru numele Tdu se vor
bucura.

Venifi s[-l l6ud[m pe prietenul Mirelui, pe vdr{itorul lui lrod, (zicind): Pe mergitorul inainte loan.
Stitruri:
nu se

peste'noi de acum 9i Ptnd

Si s[ fie lumina Domnului


in

Dumnezeului nostru

veac.

M[rire...Siacum...

Lui spre cel drept priveEte.

Intru pomenire veqnicd va fi dreptul; de auzul raLr va teme. Cd drept este Domnul gi dreptatea a iubit Ei fala

rrr6y4
210
PRIPELELE

il!,;,,11;_l;
3o1lOj1'OjlO11'Ol1'OjrOe1'otrce jo11'ojlOjlOl1Oj3O3ipj

Dreptul ca finicul va inflori gi se va inmulii. Cd Tu binecuvintezi pe cel drept, Doa,mne, c5ci cu arma buneivoiri ne-ai incununat pe noi. Vescli-se-va dreptul de Don-rnul Ei va nidhjdLri sprtr dinsul ;i se vor lduda toli cei drep{i cu ittinra,

*r*

}H{*

*##

Xi*i

## itrXi&*K#*

:fi$K X i!$&

"C"o<)"ol)?st"j{)?gt?1t?3|t?3t?jt?j1)?6{| "Oi"Oi"ai"dD

Mhrire... Si acum...

PSALMI ALE$I
La Nagterea N6scltoarei de Dumnezeu
(B septembrie)
Pripeald Te mdrim preasfintl Fecioar[, ;i cinstirn pe sfin{ii tXi pirinfir qi mlrim intru tot liudatd nagterea ta (De doud ori). Psalmul

du-fi aminte,

a dat nearnului lui lacov. Iat[ am arlzit de Arc[ in Efrata gi am g[sit-o la {arina lui larim. Lucruri sld' vite se spun despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Dumflezeu e in mijlocul ei gi de aceea-i neclfltit[. Jurat-a Domnul credinciogie lui David qi nu se va leplda de jur[mintu,l s[u. ,,Pe tronul tiu, a zis El, voi pune un nod al pintecelui t[u". C[ci Domnul a ales Sionul gi
a voit

Doamne, de David qi de toate blindefele lui, care s-a jurat Domnului gi fhgdduinf6

s[-i fie locuin{[. Locuinla cea sfint[ a celui Preainalt. Situra-ne-vom de bundt[{ile casei Tale, gi de
sfinlenia bisericii Tale. Legea Ta, Doamne, este nestr[rnutat[ gi casa Ta sfint[ pentru toate timpurile. Prea' mXri-voi numele Tiu din neam in neam gi popoarele

:ilr-l/N4r'\ 'h.ti-iilt-r'{El

232

PSALMI ALESI

PSALMI ALE$I

te vor lluda in veacul veacului. Binecuvintat fie Domnul in veac. Amin. Amin. Mdrire. . . $i acum. . , Aliluia, aliluia, aliluia, Mdrire {ie Dumnezeule (De trei ori). La Inil{area cinstitei cruci (14 septembrie) Pripeald Te ,m[rim dlt[torule de viaffl Hristoase 9i cinstimt sfint[ crucea Ta, cu care ne-ai mintuit pe noi din robia vrdjmaqului.

Lt dd, rizboi celor ce se r[zboiesc cu mine. Apucd sabia gi scutul, gi te scoald. in aplrarea rnea. S-a revirsat'peste noi lumina fefii Tale, Doamne. C5 Tu binecuvintezi pe cel clrept, Doamne, 9i in loc de coit il incununezi cu bun[voinfa Ta. Dat-ai semn celor ce se
tem de Tine, ca

ludec[, Doamne, pe cei ce-mi fac strimbfltate

P-qalmul

pi

s[ tug6 de la fala arcului. Ca s6 cunoagtern pe pdrnint calea Ta, qi intre toate popoarele ajutorirl T[u. Toate rnarginile lumii au vilzut mintuirea Dumnezeului nostru. Inchina-ne-vom la locul unde au st[tut picioarele Lui. Atunci se vor bucura toate lemnele
pddurii. ' Dumnezeule, Imp[ratul nostru, de veacuri ne lucrezi mintuire in mijlocul plmintului. Lfludali pe Domnu'l, Dumnezeul nostru. $i vd' inchinafi aqternutului picioarelor Lui, c[ sfint este. -Binecuvinteaz[-ne pe noi bumnezeule, Dumnezeul nostru ! Mintuieqte, D-oamne, poporul T[u qi binecuvinleaz1" moEtenirel Ta. Pagte-c gi o sprijineqte in veac gi in veacul veacului. Mdrire... $i acum... Aliluia (De trei ori). La Intrarea in biserici. a preasfintei NdscXtoarei de Dumnezeu (21 noiembrie) Pripeald Te mlrim preasfint[ Fecioard, prunc[ de Dumnezeu aleasi, qi cinstim ducerea ta in biserica Domnului.

are este Domnul gi mult ldudat, in cetatea Durnnezeului nostru, in muntele Lui cel sfint, Bucuria a tot p[mintul. Lucruri slivite se spun despre Tine, cetatea lui Dumnezeu, Cetatea Imp[ratului celui mare. Precum am auzit aga am gi ficut, in cetatea Domnului Savaot, in cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu s-o int5.reascX. in veacul veacului, Locuin{a cea sfint[ a celui Preainalt. S[tura-ne-vom de bundt[file casei Tale, gi de sfinfenia bisericii Tale. Aceasta este poarta Domnului; prin aceasta vor intra cei drep{i. Impdr5.teasa sti la dreapta Ta, imbricat5 gi impodobit[ cu aur de Ofir. Bogafii poporului se vor pleca inaintea Ta. Toati slava fiicei lmp[ratului este in[untrul palatului; veqmintrrl sflu este lesut cu aur. In hain[ pestri!fl se va duce la lmpEratul; aciuce-se-vor in ilrm'a ei fecioarele, cele deaproape ale ei; aduce-se-vor cu veselie gi bucurie, si vor intra in palatul lmplratului. Ascult6, fiic5., gi vezi qi pleac[ urechea ta gi uitfl pe poporul tlu gi casa pfirintelui t[u; c[ a poftit lmpflratul frumuse{ea ta. Pream[ri-voi numele T[u din neam in neam" Luatarn Dumnezeule mila Ta, in mijlocul poporului Tdu. Popoarele te vor l6uda in veacul veacului. Mdrire acum . . . Aiiluia (De trei
.

P,*aimul

La

Nagterea Dornnului

gi Mintuitorului nostru

Iisus

Hristos (25 decembrie)


Te

tru noi acu,m cu trupul te-ai nlscut din nenuntita


preacurata fecioar[ Maria.

m[rim

Pripeald dfltfltorule de via{d Hristoase, care penqi

Psalmul q trigafi c5.tre Dumnezeu, toli locuitorii pdmintului. \) Cintati slava numelui SXU ! Aduce{i-i Lui slav5. gi laud[. Ziieli lui Dumnezes:,,Cit de iniricogate sint

t"cve t1t-t-l(:l

:J-il'llNANn')

PSALMI

AI,E$I

235

lucrurile Tale. Tot p[mintul s[ se inchine 9i s[-!i cinte f,ie ! Si cinte numele T[u, Preainalte. Mari sint lucruiile Domnului gi dorite-s de toli cei ce fac voile Lui. El a trimis izb[viie poporului S[u ;i aqez5.mintul Sbu l-a intemeiat pe vecie; infricogat gi sfint e numele Lui. Din Sion e bun[cuviinfa frumuse{ii Lui. Toate cite a vrut Domnul a ficut, in cer gi pe p[mint. Miilele Tale, Doamne, in veac le voi l[uila. e,t imi zice: ,,Tu eqti Tatll Meu". Iar Eu il voi face intiiul n[scut al Meu 9i cel mai inalt dintre regii plmintului. Ce Dumnezeu e oare ca Dumnezeul nostru? Tu egti, Dumnezeu, cel ce faci minuni ! Cu bralul puterii Tale ai risipit pe vr[jmaqii T5.i. Din pintece mai inainte de luceafflr, ca roua te-am niscut. Juratu-s-a Domnul gi nu-i va p[rea rlu: Tu egti preot in veac, dupfl rinduiaia 'lui Melhisedec ! D'omnul a zis cfitre mine: ,,Fiul meu egti tu; Eu astlzi te-am n[scut. Cere cle la Mine gi-!i voi dia neamurile de mo-9tenire gi marginile p[mintului in stdpinirea..Tul. ln capul chrfii sclis este pentru mine: Scaunul T5'u, Dumneleule, este vegnic gi sceptrul Impd"r[liei{ale-e sceptrul dreptlfii. Pentrtr aceasta Dumnezeul T[u,-Dumnezevle, a tdrnat peste Tine din untdelemnul bucuriei. Cb Tu vei mogteni peste toate neamuri'le. Binecuvintat fie Domnul in veac. Amin, Amin. Mdrire... $i acum... Aliluia (De trei ori). La Botezul Domnului nostru lisus Hristos (6 ianuarie)
Pripeald

lui Dumnezeu. Ol'asul Domnului r[sun5. peste ape; Dumnezeul slavei tunX; tun[ Domnul peste ape rnulte. Doamne, ridicat-au riurile glasurile lor: glasuri de ape multe. Sufletul meu tinjegte cind mi-aduc aminte de Tine, Doamne, din p[mintul lordanului gi al Ermonului. Ce la Tine este izvorul viefii; intru lumina Ta vom vedea luminX. Yd,zut-a marea qi a fugit, Iordanul s-a intors inapoi, Tu ai desplr{it cu puterea Ta marea gi ai siirimat capetele gerpilor in ap[. Tu ai scos izvoare gi riuri din stinci. VXzutu-te-au apele, Dumnezeule, vizutu-te-au apele gi s-au temut. Fost-a calea Ta prin rnare gi c[r[rile Tale prin apele cele mari. Cit de minunate-s lucrurile Tale, Doamne, toate cu in!elepciune le-ai ficut. Aliluia (De trei ori). Mirire... Si acum
lesc cetatea

La Intimpinarea Domnului nostru lisus Hristos


(2 februarie) PripealS Te mXrim dltitorule de viald Hristoase, gi cinstini pe preacurata Maica Ta, care dupfl lege acum te-a adus in biserica Domnului. Psalmul

t J r

Te m[rim ditXtorule de viat[, Hristoase, cel ce pentru noi de la loan acum cu trupul te-ai botezat in
aPele

lordanului'

Psarmul

umnezeule, milostivegte-te spre noi qi ne binecuvinteaz[ ! F[ sL striluceasc[ fafa Ta peste noi gi ne miluiegte ! Apropia{i-v[ de El gi v[ vefi lurnina gi fefele voastre nu se vor rugina. Cursuri de apl vese-

f\ l-'

nima mea va s5. scoat[ cuvint bun, c[ lucrarea mea e pentru lmpiratul. Fie dar limba mea panfl de scriitor ce scrie cu iscusinf[. Impodobit egti cu frumuse{ea mai mult decit fiii oamenilor. Incinge peste coapsa Ta, puternice, sabia Ta; inainteazd, qi sporegte in miretia Ta pentru adevlr qi blindefe gi dreptate. trubit-ai dreptatea gi ai urit f6rldelegea. Ascultl, fiicI, ;i vezi gi pleac[ urechea ta qi uitd pe poporul t[u gi casa pXrintelui t[u; c[ a poftit imp[ratul frumusefea ta; El e Domnul tIu: inchin[-te inaintea Lui ! Bogalii poporului se vor pleca inaintea Ta. Domnul ins[ este ?n Biserica Sa cea sfint[, este un Dumnezeu pe scaun

:ilNlN4n.\ 'Cdl

i77d-,^y' -'- )

236

PSALMI ALESI

PSALIVII ALESI

237

in

ceruri. V[zut-am, Dumnezeule, mergerea Ta, vezfit-arn rnergerea Dumnezeului qi lmp[ratului -meu la llcagul cel sfint. Sfintd este biserica Ta ! Minunatfl intrd dreptate. Casa Ta, sfint5. pentru toate timpurile" Freamdri-voi numele T[u din neam in neam, Ei popoarele te vor lfluda in veacul veacului. Mdrire . . . Si acum . . . Aliluia (De trei ori).
La Bunavestire a N[scfltoarei de Dumnezeu (25 martie)
Pripeald Cu glasul arhanghelului strig5.rn tie preacurat[: ,,Bucur[-te ceea ce egti plin[ de dar, Domnul este cn Psalmul umnezeule, judecata Ta d[-o imp[ratului qi dreptatea Ta fiului impbratului! Ca s[ judece drept pe poporul T[u $i pe s6racii Tli la judecatfi. Ca sh judece pe s[racii poporului gi s[ mintuiascd pe tiii celor nevoiagi, iar pe apbsdtor sd-l smereascd. Binecuvinta{i nurnele Lui gi vestifi zi cu zi mintuirea Lui. Domnul va da cuvint celor ce binevestesc cu putere muttX. Jurat-a Domnul credinciogie lui David qi nu se va lepddia de jurllnintul s[u. Pe tronul t6u, a zis El, voi pune un rod al pintecelui tdu. Ca s[ se pogoare dreptatea ca ploaia pe cimpul cosit gi ca pic[tura ce lace si rodeasc[ pdmintul. Plecat-a cerurile 9i s-a pogorit ;i sub picioarele Lui era negur[ deas5.. CIci a ales

cuvinta toate seminfiile pdmintului gi toate popoarele il vor ferici. Binecuvintat fie Domnul Dumnezeul lui Israil, singurul care face minuni. Biinecuvintatfl sd fie rnirirea numelui SXu, in veac gi in veacul veacului! $i slava lui s[ umple tot pdmintul. Amin. Amin. acum . . . Aliluia (Dc trei ori)' Mdrire

$i

La Duminica Floriilor
PripealS

Mlrimu-te pe Tine, ddt[torule de viafX, Hristoase. intru cei de sus! $i noi strigS"m fie: Binecuvintat este cel ce vine intru numele Domnului.
Osana
Psalnrul

tine".

apd veselesc cetatea lui Dumnezeu, locuinfa cea sfintl a- celui Preainalt. Dumnezeu e in mijlocul ei ;i de aceea-i necl6tit6; veni-va Dumnezeu in ajutor dis-dedimineafX. Toate popoarele s[-i slujeascd. Lui. Zi.de zi

Domnul Sionul gi a voit

s[-i fie locuinfE. Cursurj de

peste virfurile munfilor. Binecuvintat va fi numele Lui in veac gi va dura cit va fi soarele. Prin El se vor bine-

s[-I bini:cuvinteze pe dinsul. El va fi tirie pe pdmint

infruntarea vrdjmagilor Tdi, gi ca s[ amufeasc5. potrivnicul ;i cel rdzbundtor. Certat-ai neamurile qi cel nedrept a pierit. Fiatra, pe care n-au socotit-o ziditorii' a ajuns in capul unghiului. De la Domnul s-a f[cut aceasta gi este minunatd" intru ochii noqtri. Mare este Domnul in Sion gi preainilfat peste toate popoarele! Acolo a sflrimat El s[gefile gi arcul ... AuzL Sionul qi s5. se bucure de aceasta, ;i fiicele lui luda s[ se veseleasc[. Sh vesteasc5. in Sion nurnele Dornnului gi s[-i cinte laude in lerusalim. C[ Dumnezeu va mintui Sionul si se vor zidi cetd{ile ludeii. lie se cuvine laudfl, Dumnezeule, in Sion, ;i in lerusalim !i se vor implini juruinfele. Binecuvintat fie cel ce vine intru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul qi s-a ar5.tat nou[. Aduce{i jertfele voastre ! Aducefi-le pinE la coarnele altarului. ln curfile Domnu'lui, in mijlocul tlu, Ierusalime. Impiri{i-va Domnul in veac; Dumnezeul T5.u,

oamne, Dumnezeul nostru, cit de minunat este numele T[u in tot p[mintul! $i str[lucirea slaTale se inal{[ mai presus de ceruri. Din gura covei pilagilor qi a pruncilor ce sug fi se aduce laudfl, pentru

f ATAvA

'4+z-*?7i-.V

'i1,:vl t,*tQr \{
e- )

D8

PSALMI ALESI

PSALMI ALESI

239

Sioane, va domni din neam ieqte in veacul veacului.

in neam. Slava lui

ddinu-

I-a inir.ltai-,';r []oti.lrrtrlui nostru Iisus Hristcs


Pripe'ala

Mdrire

$i acum... Aliluia (De trei ori).


[.a Duminica Tonrii
Pripr-.a

Te m5.rim dflt[torule de viaffl Hristoase, gi cinstim a Ta dumnezeiasc[ inilfare la ceruri cu preacuratul T[u trup. Veselifi-vl toate popoarele!
F.-salrnul

lii

Te mlrim dit[torule de vira{fl Hristoase, cel ce in iad pentru noi te-ai pogorit, gi impreun[ cu Tine toate Ie-ai inviat. irs:iltnul

omnul implrX{egte gi e imbr[cat cu slavd; imbricatu-s-a Domnul cu slav[ gi s-a incins cu puterea. Int[rit-a lumea care nu se va clflti. Puterile Domnului cine le va spune Ei cine va vesti toate lauclele Lui ? Si laude dar pe Domnul pentru milele Lui ;i pentru minunile ce-a f[cut El pentru fiii oamenilor. Scosu-i-a din intuneric gi din umbra morfii ql a rupt lanturile lor. C6ci El a sf[rimat porfile cele de ara,rn[, gi zivoarele cele de fier le-a rupt. $i i-a scos din stric[ciunile lor gi leg[turile lor le-a rupt. C[ a auzit pe cei s[raci Dornnul, $i pe cei cu obezi fereca{l a"i Sdi nu i-a urgisit. $i s-a deEteptat ca cel ce doarme, Domnul, gi a ucis pe vrljm,agii s[i. CX ochii Dornnuh"li sint spre cei ce nldijduiesc intru mila Lui. Ca sb auz[ suspinul celor ferecafi, s[ dezlege pe fiii celor omori{i. Cind se scoal[ Dumnezeu, se risipesc vr[jmagii Lui 9i fug de la fa{a Lui cei ce-l ur[sc pe Dinsul. Aceasta este ziua pe care a fficut-o Domnul: si ne bucurXm gi s[ ne veselim intrinsa. Scoal6, Doamne, Dumnezeul meu. Inalfl mina Ta! Nu uita mereu pe fiii TXi ! Doamne Dumnezeul meu. in veac voi l[uda
numele Tdu.

de bucurie! C[ infricogat este Domnul cel preainalt, gi impdrat 'mare peste tot pimintul. Supus-a popoare sub noi 9i neamuri a pus sub picioarele noastre. Suitu-s-a Domnul intru strigare; Domnul s-a suit in sunete de trimbife. $ezut-a pe Heruvimi gi a zburat, zburat'a pe aripile vintului. Ridica{i, por{i, pragurile voastre cele de sus: Ridicafi-vi porli vegnice gi va intra impXratul slavei! Domnul imp[rifegte peste popoare; suitu-s-a Dumnezev pe sfint tronul S[u. Zis-a Domnul Domnului meu: gezi de-a dreapta mea, pin6. voi pune pe vrljmaqii TAi aqternut picioarelor Tale! Toli dumnezeii s[ se inchine inaintea Lui. Suitu-s-a Dumnezeu pe Sfint tronul Sdu. $i El va judeca lumea intru dreptate. Scaunul T5.u, Dumnezeule, in veacul veacului. C[ dreptatea Ta a. ajutts pin[ la rroi gi mila Ta pind la ceruri s-a indlfat. Inal{[-te mai presus de ceruri, Dumnezeule, 9i peste tot pXmintul tie slava Ta. Cine este Dumnezetl mare ca Dumn ezeul nostru? Tu egti Dumnezeu carele taci minuni. Inal![-Te, Doamne, cu puterea Ta. Cinta-vom qi vom l[uda tiria Ta. Cintafi lui DumnezerT, cinta{i. Cintafi ?mpEratului nostru, cintafi. Mdrire... $i acum... Aliluia (De trei ori).

f nIl{afi lui Dumnezeu strig[te

i-;t ililirrii

i;'*;,'" LlithulLri Sfint


ir'i-ipi-.aia

Te mflrim ddt[torule de via{[ Hristoase gi cinstirn pe Sfintul TIU Duh, pe care de la Tatll l-ai trimls,

Mdrire... $i acum... Aliluia rl)t irei ori).

dumnezeiegtilor T5.i ucenici.

f Ar6vP
PSALN{I ALESI

PSALI,II ALESI

241

Psaimul

erurile spun slava lui Dumnezeu gi lucrarea miinilor Lui o vesteqte tdria. Cu cuvintul Domnului s-au intemeiat cerurile qi cu duhul gurii Lui toate ogtirile lor. Din ceruri privegte Donrnul gi vede pe tofi fiii oamenilor. Din gura Lui iegea foc mistuitor gi clrbuni apringi tigneau. Plecat-a cerurile gi s-a pogorit, qi sub picioarele Lui era negurd deas6. Din intuneric gi-a f[cut cort gi adlpost imprejur. De strdlucirea ce mergea inaintea Lui, se desf5.ceau marginile plmintului gi toate neamurile se vor inchina inaintea Lui. Pdmintul s-a cutremurat gi cerurile s-au topit de fala Ta, Dumnezeule, gi Sinaiul acesta s-a cutremurat la vederea lui Dumnezeu. Ploaie din belgug ai vdrsat, Dumnezeule, peste mostenirea Ta. Pune-vei pe dingii stdpini peste tot pirnintul. In tot p[mintul a ieqit vestirea lor gi la marginile lumii rd.suni cuvintele lor. Cind trimifi Tu insi Duhul Tlu, toate iarigi se zidesc gi innoieqti fafa pf,mintului. Duhul T[u cel bun mX va pov[fui la p5nrintul cel drept. Inimd curat[ zidegte intru mine, Dumnezeule, gi duh drept innoiegte induntrul meu. Nu m5. Iep6da pe mine de la fafa Ta qi duhul Tdu cel sfint nu-l lua de la mine. D[-mi iar[gi bucuria mintuirii Tale Ei cu duh st[pinitor m5. intlreqte. Domnul va da cuvint celor ce binevestesc cu putere mult[. Domnul va da t6rie poporului SH.u. Domnul va binecuvinta pe poporul Sd"u cu pace. Mdrire... $i acum... Aliluia (De trei ori)'
La N;rgterea Slintului loan Botezdtorul (24 iunie)
Pripeala BotezXtorule al Mintuitorului, Ioane, sl[vita naqterea ta.

Psalmul

$i ne-a ridicat un Mintuitor puternic in casa lui David, sluga Sa. Jurat-a Domnul credinciogie lui David qi nu se rla leplda de jurlmintul SXu. lnil{a-voi acolo puterea lui David, acolo voi glsi fEclia Unsului Meu. Nearnul lui va li puternic pe p6mint, cd neamul celor drepli se binecuvinteazil. Si-i slujirn Lui cu sfinfenie gi cu dreptate in toate zilele viefii noastre. $i tu, pruncule, te vei chema prooroc al Celui de sus, cici vei merge inaintea fefei Domnului, ca s[-i g[teqti calea. Si ca s[ dai poporului s[u cunogtinla mintuirii. Pentru iertarea pdcatelor lui, prin bun[tatea milei Dumnezeului nostru. $i si indreptezi picioarele noastre in calea plcii. Mdrire. ". gi acum... Aliluia (Dc trei cri).
I-a schirnbarea Ia

pf inecuvint'{t fie Domnul, Dumnezeul tui Israil, r"r c5. a cercetat gi rd.scump5.rat pe poporul S[u!

Fafi a Dorn*u!ui qi Mi'tuit*ruliri rrostru lisus Hristos (6 augrrsii


Pripeala

Te mhrim d[t[torule de viali Hristoase gi cinstim prea rnirita schimbare la faffl a preacuratului Tdu trup.
Psainrul

Te mdrim pe tine, Sfinte Inainte Merg[torule gi gi cinstim prea-

are este Domnul qi mult liudat, in cetatea Dumnezeului nostru, in muntele Lui cel sfint. Cel ce primqte pe cei blinzi, Domnul, $i pe cei smerili ii inalf[. Cine se va sui in muntele Domnului, sau cine va sta in locul cel sfint al lui? Doamne, cine va locui ?n ldcagul Tdu, sau cine se va s[l69lui in muntele cel sfint al Tdu? Trimite lumina Ta qi adev5.rul Tiu. Str[lucit gi_ puternic te-ai ardtat Tu, in acegti munfi ai rizboinicilor. Tu ai intemeiat lumea impreun['cu toate cele dintrinsa. Taborul qi Errnonul se bucurd in nume,le
t6

f ATAvT

,&l!'vf t,"i"llF,\ 'tr.,r-:?|. .rJ


=-.

"1

242

PSALMI ALESI

PSAr.Mr Ar-Eti

Tdu. Vor umbla intru lumina fefei Tale, Doamne, gi intru numele Tdu se vor bucura toat[ ziua. Doamne, Dumnezeul nostru, s[ fie binecuvintarea Ta peste noi. MIrire... $i acum... Aliluia iDc trei ori).

La Adormirea Preasfintei NiscXtoare cle Duntnezeu


(

l5

august)

Iiripeala Te mdrim pe tine cea cu totul fIr[ prihan[, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, qi lIud6m preamlrit[ adormirea ta.
Psalrnrrl

Dumnezeului nostru. Cortul Lui a fost in Salim qi locuinla Sa este in Sion. Lucruri slXvite se spun despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-o intdreascfi in veacul veacului. Locuin{a cea sfintfl a celui Preainalt, este plinfl de sfinfenie qi de mare cuviinfd. Cinta-voi Domnului, celui ce mi-a fflcut bine. Paharul mintuirii voi lua qi voi chema numele Domnului. De aceea m5. voi culca gi m[ voi odihni in pace. Intoarce-te suflete al meu, la odihna Ta, c5. a f[cut Domnul bunfltate cu tine. Domnul cel rept va t5.ia grumazul p[c[togilor. Scoald, Doamne, Ei vino l'a odihna Ta, Tu ,si Arca m[ririi Tale. Casa Ta, Doarnne, e sffnt[ pentru toate timpurile. Pomeni-voi numele Tdu din neam in neam.

gi laud[. ln cetatea Do;mnului Puteri,lor,

trigafi cdtre Dumnezeu, to{i locuitorii p[mintului. Cintafi slava numelui Slu. Aduce{i-i Lui slavl

in

cetatea

calea pdcii.

impilatorilor. Vestit-am adevflrr.rl Tdu gi mintuirea Ta: adevirul TXu si mila Ta nu le-am ascuns de multime. Atunci limba inea va vesti dreptatea i; Ji lur?i ru toat[ ziua va cinta. Celui drept lumind-i rdsare in intuneric, c6-i bun gi milostiv 6i indurat. Neamul celor drepfi se binecuvinteazil. Cu mdrire qi cu cinste l-ai incununat pe el. C[ tu binecuvintezi pe cel drept Doamne qi in loc de coif il incununezi cu bundtatea Ta. In care ne-a cercetat pe noi ris[ritu'l cel dintru inlllime. Ca s5. lumineze celor ce gedeau in intuneric gi in umbia morfii; sd indrepteze picioarele noastre in

lui va d[inui iri veai. Veqnic[ va ii pomenirea dreptului qi in veac nu se va cl[ti. Dreptul ca finicul va inflori si ca cedrul cel din Liban le va inilfa. Drep{ii se vor bucura qi vor nldIjdui in Domnul; bucura-se-vor tofi cei drepli la inimd. DupI cuvintele gurii Tale m-am terit de clririle

p erice de omul care se teme de Domnul gi doregte sd pdzeasc5. poruncile Lui. Bogdfie qi belgug va -- + fi. in cas-a lui gi dreptatea

Mdrire... $i acum...

(I

)tr

La Sfirrtul pr00roc trlie i20 Te mirim Sfinte gi slbvite proorocule llie si cinstim ridicarea Ta cu trupul la ceruri. cel de lzt 29
I-a Sfinfii Apostoli Fetru si Pavel

Mdrire... $i acum... Aliluia itr)c trei ori).


La '[Sierea carpului Sf. Ioarn Botezitorul i2!] august)
Pripeali Te mlrim botezitorule al Mintuitorului, Ioane, gi pr6znuim to{i tlierea cinstit capului tiu.

V[ mdrim pe voi Apostolii lui Hristos, care a{i luminat toatd lumea cu inv[fdturile voastre gi afi adus la Hristos toate marginile pXmintului.
Psalnrul cel de 1a ,,LIrr

:J,l/Yt'*i4F.\ 't{1.};tf
.{,g'}

PSALI\{I ALESI

PSALMI ALESI

245

[.a Sfinfii impXrali Constarrtin gi Elena (21 mai)


Pripeaizi

!-a rlrl

r1,lucenic

Vf, rnlrim pe voi cei intocmai cu Apostolii qi de Dumnezeu incununafi Constantine gi maica ta Elena, 9i cinstim sfint[ pomenirea voastrfi, c6ci afi surpat idolii Si ati luminat prin botez toate marginile p[mintului. Psalmul cel de la ,,Utl aPostoi"
La un Apostol
Pripeala

Irr int'a lii

gi ldudim cinstite patimile tale, care pentru Hristos


Ie-ai rXbdat.
Psa

Te mdrim rXbd[torule de patimi, Sfinte qNumele)

lmul

cinstim durerile gi ostenelile tale, cu care te-ai sirguit pentru bunivestirea lui Hristos.
Psaltnul

Te mlrim Apostole al lui Hristos (Numele)

9i

Dumnezeu 9i \- erurile spun mirirea luitdria. Cerurile mirturimiinilor Lui o vestegte sesc minunile Tale, Doamne. Copiii Tli vor lua locul
lucrarea

pdrinfilor; pune-i-vei domni peste tot p[mintul. Dumnezeil dumnezeilor va grli, Domnul va chema tot p[Enintul de la r[slritul soarelui pin[ la apusul lui. Fulgerile au luminat lumea. Ceruri'le au vestit dreptatea Lui gi toate popoarele au vlzut mflrirea Lui. Dumnezeu e preamlrit in sfatul sfinfilor, mare 9i infrico;at este peste toli cei dimprejurul Lui. Spunefi printre neamuri c[ Domnul s-a impdrX{it. Vestili printre neamuri mlrirea Lui gi la toate popoarele minunile Lui. ln tot pdmintul a ieqit vestirea lor gi la rnarginile lumii r[sune cuvintele lor. Supus-a popoarele sub noi qi neamurile le-a pus sub picioarele noastre. Mare e Domnul nostru gi mare e puterea Lui. Domnul d[ tlrie poporului s[u, bine e cuvintat Dumnezeu. Mirire . . . $i acum. . . Aliluia (De trei ori)

tul ca finicul va inflori gi ca cedrul din'Liban se va in4lt*:, Drep{ii se vor budura gi vor nidijdui r'n Dornnul; liuda-se-vor tofi cei drepfi la inimX."

umnezeu este sciparea gi puterea noastrfi gi ajutor grabnic la vrerne de necaz. De aceea nu ne vom teme, md.car de s-ar risturna p[mintul. Dumnezeuile, cine se va asem5.na fie? S[ nu taci. nici sf, te imblinzegti Dumnezeule. Cn iat[ vrljmagii TIi s-au int6ritat gi cei_ ce te urdsc pe Tine au ridicat capul. Asupra. poporului Tdu gu .megtegugit gind vr6jma$ qi s!{tuit impotriva sfin{ilor T[i. Pus-au trupurite ro9;1u bilor Tii mincare p[sdrilor cerului; trupurile celor cuviogi ai Tii, fiarelor p[mintului. Virsat-au singele lor ca apa. Cf, pentru Tine sintem omorifi in toate zilele. Socotifi sintem ca nigte oi de junghiere. F[cutu-ne-ai de pominl printre popoare. $i toat[ ziua am fost bdtu{i. Ldmuritu-le-li pe noi, cum se lXrnuregte argintul. Trecut-arn prin foc gi prin ap[, dar ne-ai scoJ pe noi Ia odihn[. Veseli{i-vi intru Dcmnul gi v6 bucura}i drep{ilor. C[ Domnul e in neamul drepfiior; po*.ni..i" dr*ptyl-rl y* fi vegnicX. Cind strigd drbpfii, Domnul ii aurle qi-i izbivegte din toate necazurile lor. Luminfi a rEsdnit dreptului, gi celor drepfi cu inimh veselie. pomenirea dreptului va fi vesnicl. Sfinfilor care sint pe pdmintul Lui, minunate a flcut Domhul toate voite Sile intnu dinqii. Minunat este Dumnezeu intru Sfinfii SXi. Drep-

Mirire... gi acum... Aliluia (|)e irei

or"i)

f AlgY4

a"c+.rr7?i.v-]

:;LkYrri4fr4

PSALMI ALESI

PSALMI ALESI

247

La un lerarh
PripealS

mlrim sfin{ite p[rinte (Numele) 9i cinstim aducerea-"ti"t. de tin'e, ce tu peniru noi te rogi lui Hristos
Te

Dumnezeul

nostru'

Psalmul

scultali acestea toate popoarele' Luali aminte -i"ii s^l1t^ii}:i.i ce trlili in lume. Gura rnt"pricepere' Vemele va spune -".1 lep.iun" li .ug.tuf iriimii ;iiiliii;r; ur.iltuli_m6 pe nlne^. frica Dornnului v[ voi ini,[1a. Vestit-am dreptatea Ta in adunare mafe; b,uzele mele nu le.am oprit; gi Tu Doamne gtii lcea*a' N-am aosit de mullime adev[rul T[u sir mila Ta' Spune-voi f[u fralilor mei, in t4unarea lor te voi l[uda'

"r*Lf" d;;t-;"d?"tui

luud.i Tale. Doamne, iubit-am podoaba slava Iu: A1-1; ;;;;i rui.-gi tocagut unde sXl{Fluieqte nedrepfl nu vot narea celor'vicleni am urit-o, rqi cu cei ct am ierit crile Domnului si n-l'T ,rr::i,'ru i*pottitnu Dumnezeului meu. Gura dreptului grdieste i;Fi.p;i;ne si limba lui rosteele dreptate'l-:-:gtii rei' Doamne, se vor i*UteCu cu ireptat-e, 9i - cuvioqii TAi Vor scoate glas de bucurie. Ferite de cei ce locuiesc in casa Ta, i[ necontenit te vor l[uda' M5rire. . . $i acum . . . Aliluia (De trei ori)

;;;;.

departe gi m-a$ silflqlui in pustie, aseminatu-m-am cu pelicanul de pustie gi am ajuns ca bufnila din zidurile plrlsite. Priveghiat-am gi m-am iicut ca o pasdre ce e osebit[ pe cas5.. Genunchii mei sint sllbifi de post gi trupul meu e istovit de lipsa untdelemnului. Ostenit-am suspinind. ln toate nopfile-mi spdl patul gi a;ternutul meu cu lacrimi. CIci m-au inconjurat ciini mu'lfi; O haitd de nelegiui[i m-a impresurat. Cind vor intinde arcul, s[ ,se rupd. Pururea pun pe Do,mnul inaintea mea c[ de e la dreapta mea, nu m[ voi cld.tina. Toate neamurile m-au impresurat, dar in numele Domnului le-am infrint. Binecuvintat tie Domnul, c5. nu ne-a dat prad[ dinfilor lor. Mlrturiseasc[-se lie Doamne toate lucrurile Tale gi cuvioqii T[i bine s[ Te cuvinteze. S[ qtili c[ Domnul gi-a cunoscut pe sluga credineioas6. $i s-a ostenit in veac gi va fi viu pin[ in sfirgit. Domnul pdzeqte sufletele cuviogilor Sli qi le izb[vegte din miinite pXc[togilor. Drep{ii s[ se bucure de izbinda lor qi s[ cinte cu bucurie in agternuturile lor. Scumpl este inaintea Domnului moartea cuviogilor Lui. I-5udali pe Domnul tofi cuviogii Lui ! Sl[vifi cu laude sfin{enia Lui; in toate popoarele minunile Lui. (De trei Mdrire... $i acum

La Sfinliti ingeri
Pripeald

La un Preacuvios Pripealb

Te fericim preacuvioase p[rinte (Numele) qi cinstim aducerea aminte de tine: indrept[tor al c[lugdrilor ;i impreun5. vorbitor al ingerilor.
Psalmul am aqteptat pe Domnul, 9i a.c[utat spre ri u uu"ii rugdciunea mea. Picioarele mele le-a pus pe iiin.a si a i"ntXrit paqii mei. De aq tugi

rile ceregti, Heruvimi ;i Serafimi cei ce ldudafi pe

Vd m[rim pe voi arhangheli gi ingeri qi toate ogtiPsarmr-rr

Domnul'

R'hifj

dri-te-voi, Doamne, din toat[ inima mea qi inaintea ingerilor te voi cinta. Ft6clrile tocului sint slugile Tale. Binecuvintafi pe Domnul toli ingerii Lui cei tari in virtute. S[ se rusineze tofi cei ce se inchini la chipuri cioplite gi cei ce se laud[ cu idolii lor !

f
PSALMI ALE$I

A?Avl

{l$YrN4t+r\
iq:.rg;Zr:.^i.t-)

T[b6ri-va ingerul Domnului irnprejurul cel'or ce se tem de Dinsul. Cu cuvintul Domnului s-au intemeiat cerurile gi cu duhul gurii Lui toate ogtirile lor. $ezut-a pe Heruvimi qi 'a zburat, zburat-a pe aripile vinturilor" Cu mdrire gi cu cinste l-ai incununat pe el. Lludafi pe Domnul cel din ceruri ! L[udafi-l voi cei din inilfime ! L[udafi-l pe El toli ingerii Lui ! Lludafi-l pe El toate oqtirile Lui. Toatfl suflarea sX laude pe Domnul. rire Jie Dumnezeule.

#xisxxxxxx*xxxrxxrK##

Mdrire...$i

acum

Aliluia (Dr: irei ori).

n'[h-

TNCEPU UL SX/ETILNELOR (LUMINII{DE,LOR) qi Stihirile celon unsprezece [:verrlghelii de dirninea{a ale lnvierii. (Stihirile sint tacute dc L,eon prea inicleptul imparat, iar luminindcle clc fiul '-.du Constantin inrpilratul). l-rrnriliirrria i

u Ucenicii sd. ne suim in muntele Galileii gi prin credinli sd. vedem pe Hristos, grlind c5. a luat putere asupra celor de sus sii asupra celor de jos. S[ auzim cum inva!fl a boteza toate neamurile in numele Tatilui gi al Fiului gi al Sfintului Duh, gi cI va fi irnpreun6 cu ei, precum a f[g[duit, pinX la sfirgitul
veacului.

A N:iscltoarei

viat din mormint a treia zi, precu'm a zis. Acestora s-a gi a ari"tat, inv[{indu-i gi ardtindu.rle cele rnai bune gi poruncindu-le a boteza, in Tatd.l gi in Fiul gi in Duhul; ca sd credem noi in invierea Lui qi s5" te mflri,m pe tine
Fecioar5.

(- u Ucenicii impreun[ te-ai bucurat Ndscfltoare de v Dumnezeu Fecioar5., cd ai vizut pe Hristos in-

Stiirira irvangheliei, glas 1 '"r.i,r'.,i' , J n munte mergind Ucenicii, pentru indllarea cea I de pe pdmint, inaintea lor a stdtut Domnul pi s-au inchinat Lui. lard. Dornnul, arb"tindu-le cd I s-a dat toat[ puterea in cer $i pe p[mint, i-a trimis in lume ca sX propovlduiasc5. invierera Lui cea din mor{i qi suirea Ia ceruri. Acestora le-a gi flglduit c5. in veci va petrece cu ei Durnnezeul qi Mintuitorul sufletelor noastre.

7 "

,\: {t 7,':-"- e .} i
/U-!/*'r 'f 1//
SVETILNEI,E
251

SVETILNELE

Lumininda

iatra vilzind-o r5.sturnat5., Mironosifele s-au bucurat, c5. au vilzut pe un tinlr gezind deasupra ei, care le-a zis: Iat[ Hristos s-a sculat ! Spuneti Ucenicilor Lui: Mergeli mai intii in Galileia, acolo se va arita vou[, precum a zis mai inainte prieteni'lor.

A Nlscdtoarei de Dumnezeu oare, cel ce ai rlsflrit astilzi din mormint, ca un mire din cimarh., si iadul ai pr[dat, gi moartea
ai stricat, pentru rugdciunile celei ce te-a n[scut, lumind' trimite-ne nou[, lumin[ care'lumineazd. inimile qi sufletele, lumin5. care indrepteazd. pe tofi, s[ umble in clr[ni,le poruncilor Tale gi in calea pIcii.

Ndscatoarei

ngerul a adus Fecioarei, mai inainte de z[mislirea Ta Hristoase, vestea cea bun[, zicindu-i: Bucuri-te ! $i tot ingerul a rdsturnat piatra mormintului TEu. Acela a adus, in locul intrist[rii, semne de bucurie negr[it5., iar acesta in locul mortii, pe Tine ddt[torule de v?a!6, propovdduindu-te qi mdrindu-te, qi spunind femeilor gi Ucenicilor invierea.

Stihira Evangheliei, glas

Stihira Evangheliei, glas 3 \lfi':)"'i '.'r ' ' llfi ariei Magdalena, celei ce a vestit lnvierea Minr'r tuitorului cea din mor{i ;i ardtarea, necrezind Ucenicii, au fost mustrafi pentru invirtogarea inimii. Fiind apoi inarmafi cu semne gi minuni, la propov[duire au fost trimigi. $i Tu, Doamne, la incepltorul luminii, la TatXl, te-ai inilfat. Iar ei au propovicluit pretutindeni cuvintul, cu minuni incredintindu-l. Pentru aceasta, luminindu-ne printringii, m6nim lnvierea Ta cea din morfi, Iubitorule de oameni, Doamne.
Lumininda
4

pe El inviat din mor{i, ca pe d6tltorul de viaf[


Domnul.

,$i nepricepindu-se cum vor putea s[-gi implineasc5. dorirea, li s-a ariltat piatra r[sturnatH. qi dumnezeesc tindr, potolind tulburarea sufletelor lor, a zis: S-a sculat lisus Dornnul. Pentru aceasta spunefi vestitorilor Lui Ucenici, sd mearg5. in Galileea qi-l vor vedea
gi

(l \'

u miresme venind femeile, cele ce au fost cu Maria,

mormintul cel de via![ purt6tor, mironosifele plecindu-pi fafa Ia p[mint. Invierea celui ce stlpineqte cerul s[ o cunoastem, gi la mormintul vielii s[ alerglm cu loan ;i cu Petru, gi de ceea ce s-a f[cut, mirindu-ne, sH. 16' rninem, ca sX vedem pe Hristos.

fapte bune lurninindu-ne, s5. vedem pe blrba{ii cucei ce au stdtut de faf[, in haine strilucitoare, in

Lumininda

A Ndscitoarei de Dumnezeu
ucura{i-v[, zicind, ai schirnbat intristarea str[mogilor, Doamne, aducind in lume bucuria Invierii Tale. Deci Ddt6torule de viaf6, pentru ceea ce te-a nd.scut pe Tine, trimite lumina care lumineazl, inimile, lumina indur6rilor Tale, ca si strig5,m fie: Iubitorule de oameni, Doamne, mlrire lnvisrii Tale.

sernne,

e Hristos a inviat nimeni s[ nu se indoiascfl pentru c[ s-a ar[tat Mariei, apoi a fost vlzut de cei ce au mers la sat gi celorlalli ucenici iardgi s-a aritat, pe care trimi,tindu-i s[ boteze, El s-a indlfat la cer, de unde s-a pogorit, intXrind invdf[tura cu mulfime de
.

(l v

Wet / '1.7 ,l \.: f'l,r-7r"- C .)

252

SVETIT,NELE

SVETILNELE

253

Stihira Llyangheliei, glas 4 '.,t -,,1 ';!",' y' oarte de dimineafi era, gi femeile au venit la mormintul T[u, Hristoase, gi trupul ce,l dorit de dinsele nu s-a aflat. Pentru aceasta mirindu-se ele, cei ce le-au st[tut inainte in vegminte strilucitoare le-au zis: Ce c[utali pe cel viu cu cei morfi? S-a sculat, precum a zis mai inainte. Nu v[ mai aducefi aminte de cuvintele Lui? Clrora crezind ele, au propovdduit cele ce au vilzut. Dar Ucenicii fiind incd, zilbavnici, bunele vestiri li s-au p[rut a fi vorbe degarte. lar Petru a alergat gi vizind s-a mirat intru sine de ceea ce se fdcuse. i-umininda 5 iala gi Calea, Hristos, din mor{i sculindu-se, inepreunS. cu Cleopa gi cu Luca a cilXtorit, de care s-a gi cunoscut in Emaus, cind a frint piinea, ale cdror suflete, qi inimi erau arzind, cind le-a gr6it lor pe ca|e gi le-a tilcuit Scripturile despre cele ce a p[timit. Cu care s5. strig5m: S;a sculat qi s-a ardtat qi lui Simon"

pirtag pin[ la sfirgit sfaturilor lor. Ci ca cel ce toate spre folosul zidirii le orinduieEti, le-ai descoperit gi proorociile cele despre Tine gi cind ai binecuvintat piinea, ai fost cunoscut de dinqii, ale clror inimi gi mai inainte de aceasta spre cunogtinla Ta se aprindeau. Ucenicilor, fiind adunafi, iat[ luminat li s-a propov[duit lnvierea Ta, prin care rniluieqte-ne pe noi.
tr,untininda
6

mijloc stind, ai invl{at pe ucenici botezul pociinfei. $i indat[ te-ai in6lfat la cerescul P[rinte, qi invlf[ceilor ai fdgiduit a le trimite pe Mingiietorul. Mdrire Invierii Tale, Celui ce egti Dumnezeu 9i om.

dup[ fiin{6. c[ A'?iili din e;ti gi ommincare te-ai Mintuitorule, inimp[rtbgit gi, in mor{i, cu

,\

N:iscdtoarei dc Dumnerzcu

fiind ai primit din curati porunca lui Dumnezeu-TatLl a te face o,{n, precunr sint eu, afar[ de phcat, ;i a te pogori pinfi la iad, vrind sh. m5. mintuiegti pe mine, pentru ruglciunile celei ce te-a niscut, St6pine, intru tot milostive.
Stihira lrriangheliei, glas 5 prea infelepte judecdfile Tale, Hristoase ! Cum Iui loan gi lui Petru prin giurlgiurile singure ai dat a cunoaste lnvierea Ta? $i cu Luca gi cu Cleopa impreund. cXldtorind ai vorbit, gi vorbind, nu indat5. te-ai arX.tat pe Tine? Pentru aceasta gi invinuire ai luat, ca qi cum ai fi fost str[in in lerusalim, gi n-ai fi fost

mintuiegti firea omeneascl cea doslditX.

A Ndscalo:rrei de I)ur-nnezeu aud mila Ta cea nemesuratd FXc[torul meu, cH. pe Tine insufi te-ai degertat, ca s[ por{i gi sii

$i

Durnnezeu

Xc[torul fipturii gi Dumnezeul tuturor trup omenesc a luat din preacurate singiuirile tale, Prea sfint[ Fecioar[, gi toatl firea cea stricatX a innoit l[sindu-te dupi nagtere ca gi mai inainte de naqtere. Pentru aceasta pe tine to{i cu credin{d te llud[m, strigind: Bucur[-te st[pina lumii.

F I

Stihira Evangheliei, glas

o'

u, Hristoase, egti pacea cea adevirat[ pentru oamenii lui Dumnezeu, Pacea Ta dind-o lnv[!Iceilor, dupX lnviere, infricafi s-au ar[tat, pdrindu-li-se c[ vfid niluc[. Tu ins5 ai potolit tulburarea sufletelor lor, ar[tindu-le miinile gi picioarele Tale, dar necrezind ei inc6., cu imp[rt5.girea minc[rii qi cu pomenirea inv5'![turilor le;ai deschis lor mintea, s[ in{eleagl Scripturile. Clrora qi p[rinteasca fdglduinf[ fdcindu-le 9i binecuvintindu-i pe ei, te-ai suit la cer, pentru aceasta

'T r

cu dinqii ne inchinXm

!ie, Doamne

mHrire f,ie.

v7 ,'./ -1../ \ l e .') i lFrffi':-,,

254

SVETILNELE

SVETILNELE

Luririrrinda
_$, Runind Maria

'-r la mormint Simon gi alt ucenic al lui Hristos, pe care il iubea; gi au alergat acegti doi qir au aflat giulgiurile ind.untru singure zilcind si mahrama capu, Iui a fost osebit[ de dinsele. Pentru aceasta iarXqi -au tdcut, pin[ ce au vilzut pe Hristos. ffiari rvr Hristoase
A Niscatoarei de Dumnezeu gi preamdrite minuni ai lucrat pentru
mine,

ci

au luat pe Domnul, au alergat

p r

in ipostas. Deci pe Acesta roagd-l pururea pentru cei ce se inchind fie cu credin![, ca sl se izbiveasc[ de toath bintuiala vrljmagului, c[ tofi acurn citre tine scipim, Stdpinl, de Dumnezeu N[siitoare.
; -r' Stihira Hvangheliei, glas B "/,''('4r'i acrimile Mariei nu in zadar s-au virsat cu c[lduri, cd iatfl s-a invrednicit 9i a fi intrebatd de

A Ndscltoarei de Dumnezeu e Unul din Treime ai niscut Fecioar[, negriit, indoit in fire fiind gi indoit in rlucrare gi Unul

al meu mult milostive; ci din fecioarl prunc te-ai niscut, negrdit, gi crucea ai luat, gi moarte ribdind, ai inviat intru mflrire 9i firea noastr[ ai slobozit din moarte, M[rire, Hristoase, strilucirii Tale, rndrire puterii Tale.

Stihira Ei,angfueliei, glas

\ls..i;

1'.:

-:

'

ingeri gi a te vedea pe Tine, Iisuse. Ci inc5. cele p6mintegti cugeta ca o femeie neputincioasd. Pentru aceasta s-a gi oprit a se atinge de Tine, Hristoase. Ci ca propovd.duitoare s-a trimis lnvdf[ceilor T[i, cdrora bunele vestiri le-a spus, suirea la moqtenirea pXrinteascb vestindu-te. Cu care invredniceEte-ne qi pe noi ardt[rii Tale, St[pine, Doamne.
Lurnininda
9

ate intuneric gi de diminea{d este gi ce stai la groapi, Marie, mult intuneric avind in minte? Pentru ce intrebi, unde a fost pus lisus? Ci vezi cum lnviflceii impreun[ alergind, prin giulgiuri 9i prin mahramd. au descoperit Invierea gi si-au adus aminte de Scriptura cea pentru aceasta. Cu care gi prin care gi noi crezind, te ldudlm, pe Tine d[tdtorule de via!6,

I r

Hristoase.

iind ugile incuiate, Stipine, daci. ai intrat, ai umplut pe Apostoli de Duhul cel prea Sfint, cu pace invrednicindu-i, clrora gi a lega gi a dezlega p[catele le-ai zis. $i dupfl opt zile ai ar[tat lui Toma coasta Ta qi miinile. Cu care strigirn: Domn qi Dumnezeu Tu
egti.

i-Lrrnininda

A Ndscltoarei de Dumnezeu
ai lep[dat toatl durerea pe care, ca o M'aic6, ai suferit, cind l-ai vdzut pitimind. $i de bucurie umplindu-te, cu Inv[flceii Lui cinstindu-l, il lauzi pe El. Pentru aceasta, pe cei ce te m[rturisesc pe tine de Dumnezeu N[sc[toare, miluiegte-i.

Maria, s-a speimintat, $i pe Hristos necunoscindu-I, ca pe un grX.dinar l-a intrebat: Doamne, unde ai pus trupul lisusului meu? $i prin strigare, cunoscindu-|, cl era insugi Mintuitorul, a auzit: Nu te atinge de mine, la Tatdl m5. duc, spune frafilor mei.

oi ingeri vdzind in[untrul mormintului,

p e Fiul tiu daci l-ai vXzut inviat din groapl a treia r zi, dumnezeiascX mireasi, Preasfinti Fecioar[,

SVETILNELE

SVETII.,NELE,

)q7

Siihira Evanglieliei, glas 5


se, gi cu minune

"'

ai adeverit minunea. Cdci ugile fiind incuiate ai intrat ind.untru, adeverind Invierea Ta cea din morti. Pe Ucenici i-ai umplut de bucr.rrie qi Duh Sfint le-ai dat lor, gi puterea iertdrii plcatelor le-ai dat gi pe Toma nu l-ai ldsat s[ se afunde in valul necredinfei. Pentru aceasta d[-ne gi noul cunoqtinll adevlratX, gi iertare de gregeli, milostive Doamne.
Luniininda l0
area Tiberiadei

( a intru anii cei de apoi, fiind sear5. intr-una a \r simbetelor, st[tut-ai inaintea prietenilor Hristoa-

s-a fdcut cuvintul faptr gi,indatr murfime murti cie pegti, 9i cini.slrlini g1{a pe pimint, de care imptrrtisindu_se atunci ucenicii gi pe noi acum ouhovnicesti'n-.- irr-

glejlicelte
Lroamne.

s[ ne desfitXm, Iubitorule au'-iuri.ni,


I-untininda I I

rii,

doi gi pe Toma. Aceqtia au aruncat mrejele, dup[ porunca lui Hristos, in partea dreapt[, gi au prins mullime mare de pegti. Petru, descoperind atunci pe Mintuitorul, a inotat cltre Dinsul. Prin aceasta s-a arltat lor a treia oar5. gi piine le-a ar[tat gi pegte pe cirbuni.

a avut odinioar5. ca pescari pe fiii lui Zevedei, pe Natanail, pe Petru gi pe alfi

i1ilr$

.lculller de trei ori pe petru intrebindu-l: IubeEti-mi? Domnul-i_a adus u*i"Ju de lepddarea cea intreiti g_i iarlgi l-u ig.rut-";t;';.*nicii s[i. Ydzind pgl.y^ pe ioan, ucenicur'p. .u*-r-iun." lisus, mergind dqpt dinsut, a fntrebii nJsta;;*i,"ou, De.voi vrea, a zis Mint;ito;rl, .e :Xj.:."rti_.:,(ruti)? ce iariEi acesta pin6 voi veni, ce_fi este {ie,
A Nlscatoarei dc IJr_imnezeu

upd. dumnezeiasca

A Ndscatoarci dc DumnczeLr p e Domnul, care a inviat a treia zi din mormint, 'a Fecioar[ roagX"-l pentru cei ce te laudi pe tine gi cu dragoste te fericesc; c5. pe tine te avem tofi sc[pare la mintuire, gi mijlocitoare c5.tre Dinsul; c5. mogtenirea ta gi robii tXi sintem, N5scitoare de Dumnezeu, gi spre a ta mijlocire toli privim.

prin cu totul s-a pierdut. Deci, cine va ldu,da pe.Tine qi cine nu se va inchina invierll Xy,t. uuvlntule, I ate' si nu va preacinsti pe Niscdtcarea ne uurnnezeu, care te-a.nd,scut pe Tine cu trup? pentru ale cdrei rugdciuni izbivegte pe tofi din ghee'nE. Stihira livangheliei, glas
rXtin-du^-te
B

intricogatd tainfl {-rf moarte, moartea ! o preamirit[ minune !

Stihira Ilvangheliei, gias 6 upI pogorirea la iad 9i dup[ invierea din mor{i, intristafi fiind Ucenicii, precum li se cldea, pendespirfirea Ta Hristoase, la lucrarea lor s-au intors tru gi iarfigi luntrea qi mrejele au luat, dar vinatul nicdiri. Tu Mintuitorule, arfitindu-te atunci ca un stdpin al tututor, de-a dreapta ai poruncit s[ arunce mrejele. $i

-pe Tine Ucenicilor Tdi, Mintuitorule, dupx lnviere, tui Simon i-ai dai iartit p;$t*;; o:, i rea. d ra goste i, ud i.[; *tur[ "trl iri; e :ll ,tS,a :t.:pastori pe dinsele. pentru aceasta "iertiildu_i te Jip_t "t caoerea din vremea.patirnilor ai gi zis: De md iubepti mi-elu;eii mei, |Xstoregte'oH"",i"l". }tt.,, rndata ardtindu-gi iubirea prieteneascd rar er ^!?rfgr.;t_g^ a intrebat despre celfllalt inv.dfxcLt. cu are'c[to. .ugr.iuni'"ii.ir1::::, turma Ta pXlegte-o de lupii cei ce o risipesc pe gtnsa.
t7

'

1,

i -;?.2,

,-c l
DIN SLUJBA SFINTILOR IERAITHI IOREST SI SAVA

259

La Utrenie
DLrlt/r polielcr_r, pripeali:

DIN SLUJBA SFINTILOR IERARHI sr MARTU RISITORI IOREST $l SAVA, MITROPOLITI AI ARDEALULUI (in 21 urPrilic)
l-a Doamne strigat-am nicului 3 ;i alc Siin{ilor 5. La Vecernia cea mare Mdrire '.. glasui {:

mele pricepere.

. V.Titi fo{i pimintenii sd liuddm pe lorest $i pe sava, zicind: pe apiritorii dreptei credinte. St ihuri: _ Intru pomenire vegnicd va fi dreptul gi de auzul rdu nu se va teme. . aqli,ti acestea toate neamurile, asculta{i io{i cei ce locui{i tn lume. Gura mea va grdi inlelepciune ;i cugetul inimii

o, iubitorilor de praznic, cu dumnezeiegti laude si-i cinstim, zicind: Bucuri-te p[rinte loreste, cel tare in credin![, care cu invlt[turile tale ai cdlduzit turma ta

prea luminafii pe mlrturisitori ai lerarhi ai Ardealului, pe vitejii Ortodoxiei, adunindu-ne acum,

la pfiqunea cea aleas5. a Ortodoxiei gi sufletul ti-ai pus pentru oi. Bucur[-te, prea fericite Sava, ap[r[torul adev[rului gi al celor nlplstui]i, cel ce ai ruginat prin in{elepciunea gi statornicia ta pe asupritorii poporului
dreptcredincios.

Sedealna polieleului, glasul 4: rtyi.9 l* !qn*tljite. voastre, prea ldudafilor pX_ timitori ai lui Hristos, nu gtim care dinir. a.ir_ tea s[ le sllvi,m mai murt: infLrepciunea .ru- ucin. cunoscd.toare a Tainelor ortodoxiei,'r6bdarea, cea firh de sfir-git, rnuceniceasca indriznealI sau n"clintita terie a credintei. Ci,.o, preafericifilor lerarhi, p.imiti a.eastfl rauoa a noastri ce cu osirdie o aducem

f)

$i acum... tl Prazrlicultri (sau a Nziscittoltre'i 'l..' Dtitttttt'zt'tt, rlat'it t'stl itr posl). Dr-ruir stihoavnti >i rlrrllii Tatdl nostru... trollarttl
Stinlilor:. glasul
B.

temut nicidecurn sd, rynltlrisifi adevdrui 9i-.lir"iur pus pentru turrna rui Hristos. Rrirnili aium, prea n-uii ci{ilor-mirturisitori ai ortodoxiei, smerita noastrx tericintare .qi ruga{i-vi Domnului pentru izbilvirea ruJr.t*to,
noastfe.

M5rire. . e dragostea lui Hristos fiind cuprinqi si cre pooorul cel fiind nedespdrtiti, nL 'v_ati -dreptcredincios
.

l\7f [rturisitori ai Ortodoxiei gi buni arhiplstori ai rvr Bisericii lui Hristos, indreptltorl ai poporului, prea fericifi lerarhi purtltori de biruinf5, Ioreste qi
Sava, cei ce v-a!i invrednicit de cununa viefii, Domnului si se mtntuiascl sufletele noastre.

l','lllllllozoll' ',.,.__-:Si
J r

acunt... :r prazniclrlrri s:rri a Nilsciitoarei


(.iirrrrr,rrr, illrstrr
r:

rle

rugafi-v[

ttiarei tic

Mdrire... $i

acum Iluttttiezeu.

... a praztictritti

-{ali a

\asi:i-

qi .p.gu^incu.viinfa_ti_ai aplritori ai Bisericii lui Hristos, o.roiili- f" toii g.i dreptcredinciogi, care cintr pururea: Buiuiati-vd Ioreste si sava, rninunafi mirtuiisitori ai-n""r"lr"i.
17,

erarhilor

dreptei credinfe

e,

{rT/-/DIN SI,UJBA SI;INTILOR IERARHI IOREST $I SAVA

i,^/ 4 ,t/

,ii )

Icosui
ce \/eniti toti iubitorii de praznic ;i mai ales ceiimv locuifi in fara Ardealului, ca, adunindu-ne

pe- Iorest cel inult rivnitor ;i pe Sava, noul apdrbtor al dreplei credinfe ! CA acegtia au ruginat pe cei r6u-credincio+j' priveghind ca, ireamestec:rte cu neghina eresului, holdele fnsutit roditoare ale dreptei credinfe s[ creasc6; gi sutletul lor gi-au pus pentru Biserica lui *lristos. Iar B-ucura-fi-v[, acum se roagfl pentru to]i cei ce cint[: .dreptei creIoreste gi Sai'a, minunafi mirturisitori ai

preund,

s[ 'cinstim cu rninunate cint5ri

NIN S["TJ.I[tA SF[NTTJLUi IERARH IOSIF'CEL zuOFJ tlE [-A []ARTO$ (i5 _scpi.ernbrie) irt';ir:,.rtlr: Si. Iosif cel Nou se aflii in cateclraia niitrop.'olitand
Pavecern ii5.

din Timigoara). Slujba Siintei A{Lrceni{e Euiimia se va pune la

din{e'
TT

Lurriiniriiia

prigonirilor ereiicegti gi ali luat cununa biruin{ei-de la i{rlstos, c6ruia rugafi-vi s[ se mintuiasc[ sufletele
noastre.

mXrturisitori ai lui Hristos, rJ rmind lerarhilor impotrivitu-v-afi - amigirilor qi loreste gi Sarra,

Mdrire . . . Si aculrl . . . a praznicului s:lu a iri5scltoarci de Dumnezeu (din tr{inei).

rnil5.

I-a Vecernia cea rnare I-a Doamne strigat-am . . . stihirilc ilc 8: 3 ale piaznicuiui gi 5 aie Si. Iosif. Mdrire... glasul 6: losife, ca incd. in * rea Sfinte Pdrinte de cununa unul care te-ai inviala pdminteasc[ sfin{eniei vredni,cit, pdstorule bune, qi cu adevlrat urmltor al Apostolilor, cel ce fi-ai pus sufletul t[u pentru oile cdle duhovnicesti, cere gi acurn c&, prin rugdciunile tale, sb se ddruiasci noui iertare de pflcate gi mare

La

Laude

Mdrire...

glasr-rl 5:

osit-a vremea pomenirii mhri{ilor lerarhi ai lui Hristos, care lumineazd pe cei credincioqi, cd ace$tia, ca nigte adevlrali p[stori, urmatori s-au f[cut Mai-marelui ilstorilor, mdrturisind tirl schimbare invlt[tura cea curatfl a Do'mnului; qi viafa lor gi-au dat p.ntru pilzirea turmei celei dreptcredincioase in stauiu! Crtodoxiei. Fentru aceasta s[ preamdrim in cintflri cluhovnicegti cinstit5 pomenirea lerarhilor lui Hristos,
cei ce s-ar-l inveqmintat

aceia;i glas: (- rucea Ta cea cu patru brafe inilfindu-se astdzi, v Hristoase Dumnezeule, cele patru margini ale uryii le -sfin{egte; 9i fruntea credinciogilor impriun[ se f ?nalfd, s-fXrimind puterea vrijmagilor. Mare e$ti Doamne gi minunat intnu lucrurile Tale; mXrlre Tie. . ?rpa Stihoarrnl gi dupd Tatdl nostru . . . troparui.
gias
B:

$i acum... a praznicului,

in slava

cea veqnic['

Si acum
Dumirezeu"

a Praznicului sau a Ndscdtoarei

de

pului, indreptind cu lumina minunilor tale turma ta spre cele de sus. C[ci gi piginii, cunoscind darul, s-au inchinat !ie, gi cu cflldura rug[ciunilor tale ai infrint dogoreala focului, cetatea apostoliei; tale de ndvala

('u darul tXmdcluirilor fiind impodobit, ai vinde\'' cat, Pirinte, neputiintele sufletului gi botile tru-

,.fuv t ,, ...i

(r77,:-"-e

4 .,/ \\
)

262

DIN

ST,UJBA SFINTULUI IERARH IOSIF DE

LA PARTO$

DIN SI-UJBA SFINTULUI IERARH

IOSIF- DE

LA

PARTOS

263

tlicirilor cu aceasta mintuind. Dreapta ta cu podoaba Cruciri nepieritoare, de sus a fost incununatfi, inc[ pe p[mint petrecind tu. Mormintul t[u scipare de patimi,

pavilzl, fecioarelor gi izvor de vindeclri s-a adeverit. Pentru aceasta fara Banatului cu toat[ suflarea ca pe Sfintul ei te cinsteqte. Roag[ pe Cel ce !i-a dat lie dar de sus, s[ mintuiascfl sufletele noastre. Mdrire. . . $i acum. . . troparul praznicului: Mintuie;te Doamne poporul tdu . . La Utrenie
.

lor cea din nagtere. DupL sivirgirea ta din lume, mormintul tXu ne-a r6.mas izvor de minuni gi tim[duiri. Pentru aceasta cu credinfl gi cu dragoste cinstim pomenirea ta, gi te rugim cu c5ldur6, f[ si lu[m gi noi dar din minunile tale, ca sd. ne mintuim prin tine de toatd neputinfa sufletului.
Icosul

Dup[ Polieleu
Stih: Agteptind, am aEteptat pe Domnul Ei a cdutat spre mine qi a ascultat rugdciunea mea.
Pripeali: Mlrimu-te pe tine, slin{itorule Pirinte losife, gi cinstim sfint[ pomenirea ta, indreptitorule al cllug[rilor qi impreund-vorbitorule cu ingerii. Alie stihuri: Iatd am fugit departe gi m-am sdldEluit in pustie. Asemdnatu-m-am cu pelicanul din pustie. Privegheat-am ca pasdrea singuraticd pe acoperisuri. Sedealna de duPa Polieleu, glas B: P e cipetenia plginilor cu blindefea gi duhul iubirii r creqtineqti imblinzind-o, ai sclpat de prigonire 'credinciogi, plzindu'le credinfa, nev[t[pe fiii tfli cei pe pietraru'l cel nesocotit la vorbd, la pocdhati. $i inf[ l-ai adu's, lumina ierarhilor nogtri, Iosite..Roagd-te pehtru to{i cei ce urmeaz['dumnezeiegtilor tale inv[!6turi gi indemnuri. Condacul, glasul 4: aceasta f fripul sfinfeniei sus viaf[ ai urmat, pentru l'a marv cu alegere de in la rominii cregtini de gini ai fost trimis ierarh, ca si-i intflregti intru credinla

um vom putea lduda mai cu vrednicie pe Sfintul nostru lerarh al Banatului; pe pdstorul poporului credincios di'n Timigoara gi mitropolia ei; pe stilpul de int[rire al credinfei. S[-i aducem cintiri' de laudl qi sd vestim minunile cele fdrd. de num[r. Si cinstim mormintul care siligluire di sfintelor lui moagte, gi si ne inchini'm lui, cersind dobindirea de folosinfe duhovnicegti gi d,ar bogat de t[miduiri'. Cu aceasta qi lui Dumnezeu jertf[ de laudi aducem, Care l-a incununat pe el cu slava neveptejit[ a Sfinfilor, si ca pe un ierarh cu slujbfi deplin6, cu adevirat folositor qi sprijinitor Bisericii il aratd, flcindu-l purtitor al darului Sdu.

Lumininda Siintului Iosif:

t[ri

de boli qi ap[r5torul credinfei, cu cinde laude si-l cinstim, c5.ci pe p[gini i-a imblinzit gi focul l-a stins prin ruglciune, curlfia fecioarelor a apdrat, si pe tofi f6r[ clutare in fa{i i-a ajutat, pomenirea nurnelui lui spre m[rirea Domnului s[ o facenr.

tlmiduitorul

plstorul Pe Banat, pe gi ierarhul, podoaba ierarhilor din Iosif cel sfint, fic[torul de minuni,

Mdrire. . $i acum . . . a praznicului:


.

rucea este plzitoarea a toatl lumea, crucea podoaba Bisericii, crucea intirirea credinciogilor, crucea mirirea ingerilor gi dracilor rani.

{J -77/-,'u e .)

'J/e, / ^/ 4 ,r/ Ar

DIN SI-UJBA SFINTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTO$

La l-Xuddri

Mdrire...

glasLrl 5:

\/drsatu-s-a darul in buzele tale, cuvioase p5rinte Y losife, Ei ai fost p[stor Bisericii lui Hristos, inv6{ind oile cele cuvintdtoare s5. creadd in Treimea cea de o fiin![, intru o Dumnezeire.

DIN SLU.IBA CUVIO$ILOR MARTURISITORE


I,ISARIONJ $t S$FRONIE $I A IVTUCENICULUI CPREA (21 cclonibrie)

Si

acum

a praznicuiui, acelagi glas:

L;r Vecernia cea rnare

stdzi pomul viefii, Crucea Domnului, din sinurile adevereazd, invierea lui Hristos, Cela ce s-a pironit pe dinsul. $i inil{at fiind prin miinile preofilor, vestegte inil{area la ceruri, prin care firea omeneasci din cdderea cea de pe plm?nt inil{indu-se, in ceruri viefuieqte. Pentru ace,asta, cu mulfnmitE strig6m: Doamne, cel ce te-ai inilfat pe Cruce, gi impreun6. ne-ai inil{at gi pe noi, bucuriei Tale celei ceresti invredniceqte-ne pe noi, cei ce te l6uddm pe Tine.

I .fa' pdmintului sco,tindu-se,

I.a Doamne sirigat-am


nei) apoi Mdrire.

giasui 5. p[ucurafi-v[ prea cuviogilor mlrturisitori gi mucerJ nici, c[ci dorin]a voastrfl astdzi s-a implinit. Nici urgia tunurilor tiranului implrat, nici greutatea asupririlor nu au izbutit s[ surpe zidurile dreptei credin{e. lncetat-a dezbinarea dintre frali gi una s-a f[cut iarlgi strimoqeasca BisericS.. Cu care rugafi-v[ lui ftrristosDumnezeu, sd se mintuiascd sufletele noastre.

..,

...

stihirile

i-re

8 (din Mi-

La Sfinta Liturghie Stiirira cu Mdrire... (la Fericiri) glasr-rl 4.

$i

acum . . . Dogrnatica glasului

de rind

Duph Stihoavni Sfin{ilor, glasr-rl i:

;i

dupa Tatdl nostru. . . troparul

peri-ne gir pe noi cu folosinla


S,i acum. .

f n ceruri petreci acum prea sfinte pdrintele nosr tru, gi vezi mirirea cea pururea vecuitoare; acota
cea nedezminfitfl,
.

Iosife, sluga Domnului Hristos, prea fericite.

aici pururea Fecioar5., toat[ suflarea creqtineascl spre tine igi indreapt[ nldejdile de mintuire, cdci pe tine to{i te avem folositoare spre viaf[ 9i anghir[ tare qi neclintiti.

turi,sirii drepiei iredinle gi ca nigte in{elepfi propov[duitori, pe popor l-a{i hr6nit cu dreaptX gi luminatfi invd{[tu16. Mari au fost ostenelile lucrlrii voastre; mare gi osirdia propovEduirii; mare a fost gi rodul luptei voastre drepte, pururea pomeni{ilor ostasi ai lui
Hristos.

T uptitorilor pentru Ortodoxie, niqte ingeregti u trimbite ati inviorat in suileteca indrdznirea m[r-

Si acum . . . a Niscitoarei de Dumnezeu, acelaEi glas: Gavriil zicind tie . . . (de la Vecernia de simbbtd, din Octoih).

lU//-! i,' / 4,,/ \\ L!77/-,*e .)

266 DIN SLUJBA CUV.

MART. VISARION, SOFRONIE SI OPREA

DrN

SLUJtsA CU\/. MART. VISARION, SOl,'trONIE Sr

OPREA

267

La Utrenie
Dupd Polieleu, pripeald: Mirimu-te pe tine, de chinuri r[bd5.torule, plrintele nostru Visarion; qi cinstim nevoinfele tale pentru
dreapta credin{d.

Condacul, glasul

,1:

credin![.

Aitd pripeal6 (a cuviosului Sofronie) Mdrimu-te pe tine, mult nevoitorule, pirintele nostru Sofronie; ;i cinstim ostenelile tale pentru dreapta

porul dreptcredincios afi secerat, voi cei ce afi fost adevXrali soli ceregti qi muceniceasc[ pXtimire afi pltimit.
Icosul

lzind noi astizi toate nevoinfele voastre, cu nespusi bucurie facem pomenirea voastr[, prea l[udafilor apiritori ai Ortodoxiei, c5.ci cu puterea lui Hristos fiind inarma{i, strilucite biruinle pentru po-

Alta pripealS (a muceniculr-ri Oprca)


Venifi iubitorilor de mucenici, sd. lflud[m pe mucenicul Oprea, zicind: pe ap6rX.torul dreptei credinfe.
Stihuri: Dumnezeu este puterea qi scdparea noastrd, ajutor intru necazurile cele ce ne-au aflat pe noi foarte. Vdrsat-ai singele lor ca apa imprejurul lerusalimului. Trecut-am prin foc qi prin apd Ei ne-ai scos pe noi intru odihn6. Sedcalna Polieleului (dupd Mbrimuri) glasul B:

rivnitorii gi de Dumnezeu Pe Sofronie, fflcindu-le astizitrimiqii Visarion gi cinstit[ pomenire, s[-i lflud[m cu duhovniceascl bucurie, impreuni qi pe mucenicul Oprea. Sd cinstim ostenelirle lor cele multe qi indr[znirea lor cea mare, cu care au infruntat uneltirile gi poruncile cruzilor prigonitori ai dreptei credinle. $i s[ ne rugdm ca, prin mijlocirile lor, s[ fim lerifi de orice bintuiali gi intotdeauna in pace sE putenr cinta: bucurafi-vfl prea vrednicilor aplrltori ai str[mogegtii Legi ! Lumininda

uvioqilor pirin{i, Visarioane gi Sofronie gi Slinte Mucenice Oprea, pe n'oi cei ce v-am cigtigat rugfltori inaintea Plrintelui ceresc, ocroti{i-ne cu rug5.ciunile voastre, din nevoi sclpafi-ne gi tot poporul drept credincios pdzifi-l de tdat[ reaua intimplare, ca cei ce sintefi mult milostivi. Mdrire... $i acum... glasul 3: ffiogtenirea ta sintem, prea curat[ Maic[, gi !ie'!i rvr cerem ajutorare in pfltirnirile noastre. CautX cu osirdie spre neputinfele celor ce neincetat te pream[resc, qi ii miluiegte.

f v

cuviogilor mirturisitori Visarioane gi Sofronie; cici cu adevhrat afi fost cLliluzd, poporului vostru gi stilpi de neclintit ai Bisericii lui Dumnezeu. Mdrire . . . $i acum . . . aNdscdtoarei deDumnezeil: l\J u pricep CuratX, taina osebirii tale intre femei, cX r I din rodul pintecelui tiu neprihdnit, de suflarea Duhului Sfint cercetat, rlslritu-ne-a Lumina tuturor celor ce zd.ceam in latura gi in umbra morfii. Pentru aceea, dup[ vrednicie, ca pe cea mai cinstitfl decit Heruvimii gi mai mirit[ decit Serafimii, te lXudim tofi
credincioqii.

p s vei, ceir ce v-afi ficut bucium dumnezeiescului L grai gi pdzind credinfa cda adevlrat[, muceniceasc[ indemnare a{i primit, dup[ datorie vI cinstim,

DIN SLUJBA CUV. MART. VISARION, SOFRONIE SI OPREA

La

Laude

gl:rsLil fi: flat-afi g-las de chemare Ia duhovniceasc[ Iupti gi 'E'J noroadele cele impovdrate de multe silniiii au vdzut in voi, cuviogilor mucenici Visarioane ;i Sofronie qi mucenice Oprea, cdliuze de Dumnezeu rinduite. ca s[ le scoate{i la.limanul libertn{ii credinfei strdmogegti. Lupta voastri ridircat-a cete de luptitori cu sabia Duiul_tri Sfint incinsi, care ne-au hdr6zi| cu ajutor de sus, dorita izbdvire din cdtugele viclenelor tocmeli ale ce.lor ce nu iubeau dreapta credinfd.

Mdrire...

CUPRINSUL
I{induieia vccenriei de simbita seara
,

P""

I)uminica
per

seara

cccrrrilri

rr:i, i

5- 14 t4-- 16 t6- 2i
l)

Si acum. . . a ludscdtoarei cie Dumnczerr: -Q cXparea celor din nevoi, acoperdmintul celor neputincio;i gi podoaba cregtinlt[fii, toatX nddejelea noastr5" spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu.

veccnrici in :rilelc rlc pc;te sipLirli,ri vccerniei celei rnici vecerniei cu iitie rutreniei de fJtiminica dimileala utreniei in zilelc de pe.te siptimini utrcnie r l-r sirrlrit,.,r i

23- 21 24- 26 26- 45 45- iA 5r6372819Alan


1

Sfintci i.in.r5lhii
I)uminicilc C)ctoihului

62

(ti
I

Glasul Glasul Glasul


(,l.lsul

7l
8a 89

\rtaSUl I

l
4
5 6

99 Ifo
1B

(ilesul
\

10--1

'lasut / Glasul 3 Ptidobiile cclor o1;t glasurr 'I'roparele dupl canonul Sfintei 'lreinri
Clatavasii

tt9-127
128-137

la

Nagterea Domnulrri

Botezul Domnului
lntinrpiuarca Domnrrlrri
Bunavestire

138--t42 | 43-144 I 45-150 r 51-156


157--158
159--1.62
1

Drlninica Fioriilor
l

63--17 |

rrrmililaa

lilvlcf!l
gi I"

t72-178
L78--179
lcna
1

Sfintul htluccnic Ghcorqhe Sfintii lmpirali (ionst,rn'-in


Schimba.ca
irrr'rl1.rr,,r

79-180

Inillarea Domnr.rlui Sfinlii Aposroli Petrtr 9i I)avc1

181*186
186--187

la Fali

182-188
I

Adormirea Maicii l)onrnului

89-195

\lilr, i

Cruci

1,95--199

la Preacuvioasa Paraschiva Sfintul Mare Mucenic


Soborul ingerilor Intrarea in biserici a Sfintul Ierarh Nicolae
P.heleul Pripelele praznicelor cu poiieleu

P*9.
1

qQ_- ).1

)aA

1^)

202_*224

)M-)n\

)nq-)^7 208-210

211-2t3
t 11- tJJ

Psalmii

alegi

I)in slujba Sfinlilor lerarhi qi il4irturisirori lorest Sai,;r. 9r Sfintului Ierarh Iosif cel Nou de l:,r parri:g Cuviogilor Mirturisitori Vi,sarion gi Sofronie gi a
cului
Oprea

Svetilnelc ai stihirile celor

1l

Evanghclii

231-.218

POSTFATA
Cu vrcrca lui l)umnezeu, cel Unul in Fire gi intreit in Fe1e, sivirqitu-s-a tipirirca acestei cdilii a Octoihului Mic, in anul minruririi 1970, r'cripirile incuviinlati de Sf. Sinod al Bisericii noasrre Onocl<lxc l(orrrirre. itr frunre cu Prea Fericitul Pirinte Patriarh Jwsti,niarr, (tcnrci nr. 7524 din 29 decembrie 1,959). La rcviz.rrirca cirgii a lucrat o comisie, sub directa indrumare qi ptrrtare rle grif.i ;.r lnalt Prea Sfingitului Dr. Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardcaltrltri, luindu-se ca bazl Octoihul Mic tipXrit la Sibiu in anul 1918 -- cpuizat de mai mulli ani qi avindu-se in vederc ultinra cdigie a Octoihului Mare, tipXrit cu aprobarea Sf. Sinod al Ilisclicii Orrodoxe Rom0ne in anul 1952 Ei Octoihul Mic tipirit la lllaj in anul 1946, precum gi ultinra edigie a Catavasierului tiplrit in liditura Insticutului Biblic Ei de Misiune Ortoclox.i clin Rtrcrrrctrti, irr anul 1920. Aritim cir l)salnrii cuprinqi in aceastX carte au fost transcriSi din Sf. Scripturi, tipiriti cu binecuvinrarea Pr.ea Fericitului Pirinte Patriarh Justinian, in anul 1968. Menlionim de asemenea cd, fajd de edijia din 1918, actuala edilie a Octoihului Mic cuprinde unele imbunXdjiri atir in ce privegte cuprinsul clt qi fn ce privegte claritatea textului qi indreptirile ortografice care se impuneau. Aceastl lucrare eme destinatX ln chip special srranelor bisericilor noastre, care ne-au solicirat-o ror mai mult in ultimul timp, cirora o trirritem sI o foloseasci spre zidir,ea sufleteasci a credincio;ilor in legea strimoqeasci a Bisericii noasrre dreptmiritoar:e.
Editwra Arhiepiscopiei Ortodoxe Romdne de Alba-Iuli,,z si Sibiw

?49-257 258. 26c 261-264


Muccni-

265--268

S-ar putea să vă placă și