Sunteți pe pagina 1din 13

Data: 27.10.

2022
Şcoala: Primară Optima
Clasa: a II-a B
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematicǎ
Unitatea de învăţare Operatii cu numere de la 0- 1000
Subiectul: Scaderea numerelor de la 0 la 1000(fara trecere peste ordin)

Tipul lecţiei: Consolidare


Obiective de referinţă:
1.3. ► să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale 0 la 1000 fărǎ şi cu trecere peste ordin
4.1.► să rezolve probleme care presupun cel putin doua oreratii de adunare sau scadere

Obiective operaţionale:
O1► să efectueze exerciţii de adunare si scadere cu numere naturale în concentrul 0- 1000 fara trecere peste ordin;
O2► să foloseascǎ terminologia specificǎ matematicii;
O3►să afle un termen necunoscut;
O4► să compunǎ probleme dupǎ o expresie numericǎ;
O5► să rezolve probleme care implicǎ cel puţin o operaţie matematicǎ.
Strategii didactice:
Metode şi procedee:
►exercitiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul didactic,munca independenta bingo;
Mijloace de învǎţǎmânt:
►flipchart, fişe de lucru, planşe, ghicitori.
Forme de organizare a activitǎţii: frontală, individuală, pe grupe;

BIBLIOGRAFIE:

 *** - ,, Programa şcolară, clasele I şi a II-a” , Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ed. Didactica Press S.R.L., Bucureşti, 2004 ;
 Domniţeanu P.-,,Didactica matematicii în învăţământul primar”- Ed. Geneze, Galaţi, 2002;
 Bratu G. -„Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar” , Ed . Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004;
 Ştefănescu C .– „Ghid pentru practică pedagogică”, Editura Terra, Focşani, 2004;
 *** - “Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001;
 Chiran R. - „Matematică – manual pentru clasa a II- a”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004.,

Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică


instruirii Evaluare
Nr
. Metode şi Material Forme de
crt Activitatea învăţătorului Activitatea procedee didactic organizare
. elevilor
1. Moment Asigur condiţiile optime pentru buna Se pregătesc Conversaţia Materialele Frontal
organizatoric desfăşurare a lecţiei pentru ora de necesare la
matematica. lecţie
(1min)
2. Verificarea Voi verifica tema cantitativ timp în care Elevii rezolvă Exerciţiul Fişe de Individual Aprecieri
temei elevii vor rezolva câteva exerciţii scrise pe exerciţiile din lucru verbale
(7 min ) fişa de lucru. fişa de lucru .
Se verifică tema calitativ. Elevii verifică
Se corectează exerciţiile din fişă. tema pentru
(Anexa 1) acasă.
Se verifică
exerciţiile din Observarea
fişa de lucru . sistematică
3. Captarea ● Prezint imaginea cu Zana Primaverii. Le Elevii Povestirea Frontal
atenţiei voi citi copiilor o poveste ( Anexa 2 ), iar ei recepţionează
(1min) trebuie să spună cu ce operaţii pot asocia mesajul.
călătoria acesteia.( Cu ce operaţii putem raspund
asocia călătoria Zanei?)
4. Anunţarea ► Anunţarea temei: Răspund corect Explicaţia Frontal
temei şi a Astǎzi vom continua lectia si vom efectua la întrebare.
obiectivelor exerciţii şi probleme folosind operaţia de
(1min) adunare si scadere a numerelor de la100 la
1000 (fara trecere peste ordin).
► Enunţarea obiectivelor:
- Dacǎ veţi fi atenţi, pe parcursul orei veţi
reuşi să efectuaţi exerciţii de adunare si
scadere cu numere de la 100- 1000
(fara trecere peste ordin), să rezolvaţi şi să
compuneţi probleme, explicând etapele
rezolvǎrii.
●Scriem împreunǎ titlul lecţiei (eu pe tabla
şcolarǎ, elevii pe caiete):
Scaderea numerelor de la 0-1000
(fara trecere peste ordin)
Exerciţii si probleme .
5. Dirijarea Se solicită rezolvarea unor exerciţii de Elevii rezolvă Exerciţiul Frontal Aprecieri
învăţării calcul oral de tipul: oral exerciţiile verbale
(25 min ) → suma numerelor 4 şi 5; propuse.
→ cu 3 mai mult decât 15;
→ adaugǎ 60 la numǎrul 20;
→ suma numerelor 15 şi 5;
→ mǎriţi pe 20 cu 10;
→ diferenţa numerelor40 şi 30
→cu 15 mai mic decît 30
→diferenţa numerelor8 si2
→numără din 2în 2 de la 128la 146
Fac aprecieri asupra activitǎţii frontale de
Elevii rezolvă
calcul mintal.
exerciţiile
Propun rezolvarea unui joc si a unor corespunzătoare
de pe plansa Conversatia
exercitii;
si descoperă explicatia Planşă Frontal
(anexa 3) cuvântul format Joc didactic Individual
Elevii rezolvă Exerciţiul
exerciţiile la Aprecieri
tablă şi le scriu verbale
în caiete

flipchart Pe grupe
Elevii caiete
Propun rezolvarea unei fise pe grupe se consultă şi fisa
(Anexa4) rezolvă Aprecieri
problema . verbale
Exerciţiul

Observarea
sistematică

6. Obţinerea Propun compunerea unei probleme dupa Elevii compun Exerciţiul Planşă Individual Aprecieri
performanţei exercitiu dat problema Conversaţia frontal verbale
(2 min) Problematizarea
7. Evaluarea ► solicit rezolvarea unei fise –joc ,,bingo” Exerciţiul Fisa independent Observarea
activităţii (anexa5) Jocul didactic sistematică
(5 min)
8. Activitate Ghicitoare matematică: Elevii răspund Conversaţia Ghicitoare Frontal
transdiscipli- (anexa 6) la ghicitoare. Individual
nară
(2min )

9. Aprecieri. Fac aprecieri verbale asupra participării Ascultă cu Explicaţia Frontal Aprecierea
Concluzii elevilor la lecţie şi evidenţiez elevii care au atenţie individual verbală
Tema pentru răspuns mai mult pe parcursul acesteia.
acasă Notez câţiva elevi.
(1min ) Explic tema pentru acasă. Elevii îşi Pagina 41 Frontal
manual: exerciţiul 7 şi problema 9 de la notează tema. Explicaţia din manual
pagina 41
Anexa 1

Muncă independentă

185-
71
254+
425 320+
257
Muncă
independentă

559+
232 458-
238
Anexa nr.2
Zana primaverii
Zana primaverii a pornit într-o zi prin lume ca să vadă ce se mai întâmplă. A mers ea
ce a mers şi a ajuns în împărăţia unui împărat care era tare zgârcit şi voia să aibă cât mai multe
bogăţii. De aceea aduna cât mai mulţi bani de la supuşii lui care o duceau foarte rău. Tare s-a
mai mirat Zana, dar a pornit mai departe.
De data aceasta s-a oprit într-o împărăţie şi mai ciudată. Acest împărat cheltuia foarte
mulţi bani, iar de treburile împărăţiei şi de supuşii lui nu se ocupa deloc.

Cu ce operaţii putem asocia călătoria Zanei Primaverii?

(anexa 3)
Jocul: ,, Literele, prietenele numerelor”

266 + 203 = …... O


388- 234 = …... R
678 + 101 = …… T
438 + 321 = …… E
800 + 200 = ……. C
____ ___ ___ ____ _____ ___
1000 469 154 759 1000 879

1.Calculeza:534+245;389-143; 123+234;756-234;456-123;678-432;789-456;
468-135;132+132;234+234;321+321; 411+411;755-322;
2.Află numărul :
a) cu 229 mai mare decât 340,faceţi proba
b) mariţi numarul 448cu321, faceţi proba

3. Află termenul necunoscut:


a-51=423 533 + m = 68 7 876- n= 242
a= -------------------- m=----------------------
a= ------------------- m= ------------------------------------- n= -------------------

4.La suma numerelor 321 si 172 adauga diferenta numerelor785 si 564


(anexa 5)

Fisa bingo
1 125+374= Bingo

2 986-465=

3 654+123=

4 834+166=

5 673-221=

6 549-439=

7 952-741=

8 345+442=

9 654+305=

10 290+209=

(anexa6)
Viorica și Marina,
Iar au vizitat grădina.
Opt flori erau înflorite,
Celelalte ofilite.
Dacă zece au sădit,
Câte flori s-au ofilit?

--
O vulpe a colindat
Pe la casele din sat
Și-a luat de la doi vecini
Patru curci și trei găini.
O găină-i zece lei,
Iar curca e dublul ei.
Ca oricare om cinstit,
A luat marfa și-a plătit.
Spuneți, de ați calculat,
Pe toate, câți lei a dat?
Anexa nr.4
Ajutaţi-o pe Zana primaverii să unească operaţia cu rezultatul potrivit.

361 + 232 325 + 204 524 + 271 407-102

59
496-263 529 3 99
5 69 41 + 28
233
30
5

S-ar putea să vă placă și